11.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/190


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/46

z 29. novembra 2018

o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 30,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) ustanovuje úpravu kľúča na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ECB) (ďalej len „kľúč základného imania“) v súlade s článkom 29.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) a stanovuje s účinnosťou od 1. januára 2019 nové vážené podiely pridelené každej národnej centrálnej banke v upravenom kľúči základného imania (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“).

(2)

Úpravy vážených podielov v kľúči základného imania a z nich vyplývajúce zmeny v podieloch národných centrálnych bánk na upísanom základnom imaní ECB si vyžadujú úpravu pohľadávok, ktoré ECB pripísala v prospech národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky eurozóny“) podľa článku 30.3 štatútu ESCB, a ktoré zodpovedajú príspevkom národných centrálnych bánk eurozóny na devízové rezervy ECB (ďalej len „pohľadávky“). Tie národné centrálne banky eurozóny, ktorých pohľadávky sa zvyšujú v dôsledku zvýšenia ich vážených podielov v kľúči základného imania k 1. januáru 2019, by preto mali uskutočniť vyrovnávací prevod na ECB, zatiaľ čo ECB by mala uskutočniť vyrovnávací prevod na tie národné centrálne banky eurozóny, ktorých pohľadávky sa znižujú v dôsledku zníženia ich vážených podielov v kľúči základného imania.

(3)

V súlade so všeobecnými zásadami spravodlivosti, rovnakého zaobchádzania a ochrany oprávnených očakávaní, na ktorých sa zakladá štatút ESCB, by mali národné centrálne banky eurozóny, ktorých pomerný podiel na akumulovanej hodnote vlastného imania ECB sa v dôsledku uvedených úprav zvyšuje, uskutočniť aj vyrovnávací prevod na tie národné centrálne banky eurozóny, ktorých pomerný podiel sa znižuje.

(4)

Na účely výpočtu úpravy hodnoty podielu každej NCB eurozóny na akumulovanej hodnote vlastného imania ECB by sa príslušné vážené podiely každej NCB eurozóny v kľúči základného imania do 31. decembra 2018 a s účinnosťou od 1. januára 2019 mali vyjadrovať ako percentuálny podiel na celkovom základnom imaní ECB upísanom všetkými národnými centrálnymi bankami eurozóny.

(5)

Preto je potrebné prijať nové rozhodnutie ECB, ktoré zruší rozhodnutie ECB/2013/26 (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a)

„akumulovanou hodnotou vlastného imania“ sa rozumie celkový súčet rezervných fondov ECB, účtov precenenia a rezerv zodpovedajúcich rezervným fondom, ktorý ECB vypočíta k 31. decembru 2018. Rezervné fondy ECB a rezervy ECB zodpovedajúce rezervným fondom zahŕňajú bez obmedzenia všeobecnej platnosti akumulovanej hodnoty vlastného imania všeobecný rezervný fond a rezervy na kurzové, úrokové a kreditné riziko a riziko spojené s cenou zlata;

b)

„dňom prevodu“ sa rozumie druhý pracovný deň nasledujúci po schválení účtovnej závierky ECB Radou guvernérov za finančný rok 2018.

Článok 2

Príspevok na rezervné fondy a rezervy ECB

1.   Ak sa podiel NCB eurozóny na akumulovanej hodnote vlastného imania v dôsledku zvýšenia jej váženého podielu v kľúči základného imania s účinnosťou od 1. januára 2019 zvyšuje, táto NCB eurozóny prevedie na ECB v deň prevodu sumu určenú podľa odseku 3.

2.   Ak sa podiel NCB eurozóny na akumulovanej hodnote vlastného imania v dôsledku zníženia jej váženého podielu v kľúči základného imania s účinnosťou od 1. januára 2019 znižuje, ECB prevedie na túto NCB eurozóny v deň prevodu sumu určenú podľa odseku 3.

3.   Do dňa alebo v deň, keď Rada guvernérov schváli účtovnú závierku ECB za finančný rok 2018, ECB vypočíta a potvrdí každej NCB eurozóny buď sumu, ktorú má táto NCB eurozóny previesť na ECB v prípade podľa odseku 1, alebo sumu, ktorú táto NCB eurozóny príjme od ECB v prípade podľa odseku 2. S výhradou zaokrúhľovania sa každá suma, ktorá sa prevedie alebo príjme, vypočítava vynásobením akumulovanej hodnoty vlastného imania absolútnym rozdielom medzi váženým podielom každej NCB eurozóny v kľúči základného imania k 31. decembru 2018 a jej váženým podielom v kľúči základného imania s účinnosťou od 1. januára 2019, pričom sa výsledok vydelí 100.

4.   Sumy uvedené v odseku 3 sú splatné v eurách 1. januára 2019, pričom sa efektívne prevedú v deň prevodu.

5.   V deň prevodu NCB eurozóny alebo ECB, ktoré majú previesť sumy podľa odseku 1 alebo odseku 2, prevedú tiež oddelene úroky za obdobie od 1. januára 2019 do dňa prevodu z jednotlivých súm, ktoré má takáto NCB eurozóny alebo ECB splatiť. Prevodcovia a príjemcovia týchto úrokov sú tí istí ako prevodcovia a príjemcovia súm, z ktorých tieto úroky vznikli.

6.   Ak je akumulovaná hodnota vlastného imania menšia ako nula, sumy, ktoré sa majú previesť alebo prijať podľa odseku 3 a odseku 5, sa vyrovnajú opačne ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 3 a odseku 5.

Článok 3

Úprava pohľadávok, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám

1.   Pohľadávky národných centrálnych bánk eurozóny sa upravia s účinnosťou od 1. januára 2019 v súlade s ich upravenými váženými podielmi v kľúči základného imania. Hodnota pohľadávok národných centrálnych bánk eurozóny s účinnosťou od 1. januára 2019 sa ustanovuje v treťom stĺpci tabuľky v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Na základe tohto ustanovenia a bez potreby ďalších formalít alebo úkonov sa predpokladá, že každá NCB eurozóny 1. januára 2019 previedla alebo prijala absolútnu hodnotu pohľadávky (v eurách) uvedenú pri jej názve vo štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe tohto rozhodnutia, pričom „–“ znamená pohľadávku, ktorú NCB eurozóny prevedie na ECB, a „+“ znamená pohľadávku, ktorú ECB prevedie na NCB eurozóny.

3.   K prvému dňu prevádzky Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (ďalej len „TARGET2“), ktorý nasleduje po 1. januári 2019, každá NCB eurozóny buď prevedie, alebo príjme absolútnu hodnotu sumy (v eurách) uvedenej pri jej názve vo štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe tohto rozhodnutia, pričom „+“ znamená sumu, ktorú NCB eurozóny prevedie na ECB, a „–“ znamená sumu, ktorú ECB prevedie na NCB eurozóny.

4.   V prvý deň prevádzky TARGET2 po 1. januári 2019 NCB eurozóny alebo ECB, ktoré majú previesť sumy podľa odseku 3, prevedú tiež oddelene úroky za obdobie od 1. januára 2019 do dňa tohto prevodu z príslušnej sumy, ktoré má takáto NCB eurozóny alebo ECB splatiť. Prevodcovia a príjemcovia týchto úrokov sú tí istí ako prevodcovia a príjemcovia súm, z ktorých tieto úroky vznikli.

Článok 4

Všeobecné ustanovenia

1.   Úroky, ktoré vzniknú na základe článku 2 ods. 5 a článku 3 ods. 4, sa vypočítajú za každý deň s použitím metódy výpočtu skutočný počet dní/360 pri sadzbe rovnajúcej sa poslednej dostupnej hraničnej úrokovej sadzbe, ktorú Eurosystém použil pri svojich tendroch pre hlavné refinančné operácie.

2.   Každý prevod podľa článku 2 ods. 1, 2 a 5 a článku 3 ods. 3 a 4 sa uskutočňuje oddelene prostredníctvom TARGET2.

3.   ECB a národné centrálne banky eurozóny, ktoré sú povinné uskutočniť prevody podľa odseku 2, dajú vo vhodnom čase pokyny potrebné na riadne a včasné uskutočnenie týchto prevodov.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a zrušovacie ustanovenie

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

2.   Rozhodnutie ECB/2013/26 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2019.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2013/26 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 29. novembra 2018

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/43 z 29. novembra 2018 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (pozri stranu 178 tohto úradného vestníka).

(2)  Rozhodnutie ECB/2013/26 z 29. augusta 2013 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám (Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 47).


PRÍLOHA

POHĽADÁVKY, KTORÉ ZODPOVEDAJÚ DEVÍZOVÝM REZERVÁM PREVEDENÝM NA ECB

NCB eurozóny

Pohľadávka zodpovedajúca devízovým rezervám prevedeným na ECB k 31. decembru 2018

(v EUR)

Pohľadávka zodpovedajúca devízovým rezervám prevedeným na ECB s účinnosťou od 1. januára 2019

(v EUR)

Výška prevodu

(v EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Spolu  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  V dôsledku zaokrúhľovania celkový súčet nemusí zodpovedať súčtu všetkých uvedených číselných údajov.