29.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/2459

z 5. decembra 2017,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 397,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 282/2011 (2) sa stanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa predpokladu o mieste odberateľa na určenie miesta poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb poskytovaných nezdaniteľnej osobe.

(2)

Z hodnotenia požiadaviek na uplatňovanie uvedených predpokladov vyplynulo, že pre zdaniteľnú osobu usadenú v členskom štáte a poskytujúcu takéto služby nezdaniteľnej osobe v iných členských štátoch je nesmierne náročné získať za určitých okolností dva neprotichodné dôkazy o mieste, kde je odberateľ usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava.

(3)

Toto dôkazné bremeno mimoriadne zaťažuje najmä malé a stredné podniky. Požiadavka na jeden dôkaz by mala zjednodušiť povinnosti pre takéto spoločnosti, ktoré poskytujú služby v rámci Spoločenstva odberateľom v iných členských štátoch do určitého limitu.

(4)

Zjednodušenou požiadavkou preukazovania miesta odberateľa sa dopĺňajú zmeny zavedené článkom 1 smernice Rady (EÚ) 2017/2455 (3) v osobitných úpravách stanovených v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES, a mala by sa preto uplatňovať od toho istého dátumu.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 24b vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2011 sa nahrádza takto:

„Článok 24b

Na účely uplatňovania článku 58 smernice 2006/112/ES v prípade telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb poskytovaných nezdaniteľnej osobe:

a)

prostredníctvom jej pevnej linky sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste inštalácie pevnej linky;

b)

prostredníctvom mobilných sietí sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v krajine určenej podľa medzinárodného smerového čísla mobilnej siete SIM karty používanej pri prijímaní uvedených služieb;

c)

na ktoré je potrebné používanie dekodéru alebo podobného zariadenia či dekódovacej karty a v prípade, že sa nepoužíva pevná linka, sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste umiestnenia tohto dekodéru alebo podobného zariadenia alebo, ak toto miesto nie je známe, v mieste, na ktoré sa zaslala dekódovacia karta, aby sa tam používala;

d)

za iných podmienok, ako sú podmienky uvedené v článku 24a a v písmenách a), b) a c) tohto článku, sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste, ktoré takto určí poskytovateľ použitím dvoch neprotichodných dôkazov, ktoré sa uvádzajú v článku 24f tohto nariadenia.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek písm. d), pri poskytovaní služieb, na ktoré sa vzťahuje uvedené písmeno, sa v prípade, ak celková hodnota takýchto poskytovaných služieb bez DPH, ktoré zdaniteľná osoba poskytuje zo sídla svojej ekonomickej činnosti alebo stálej prevádzkarne nachádzajúcich sa v členskom štáte, nepresahuje v súčasnom a predchádzajúcom kalendárnom roku sumu 100 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene, uplatňuje predpoklad, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste, ktoré ako takéto určí poskytovateľ na základe jedného z dôkazov uvedených v článku 24f písm. a) až e), ktorý poskytla iná osoba zúčastnená na poskytovaní služieb, než je poskytovateľ alebo odberateľ.

Ak sa počas kalendárneho roka presiahne limit stanovený v druhom odseku, uvedený odsek sa od daného momentu neuplatňuje až dovtedy, kým nebudú opäť splnené podmienky, ktoré sú v ňom stanovené.

Zodpovedajúca hodnota sumy v národnej mene sa vypočíta použitím výmenného kurzu uverejneného Európskou centrálnou bankou v deň prijatia vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2017/2459 (*1).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2017

Za Radu

predseda

T. TÕNISTE


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 1).

(3)  Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2017, s. 7).