19.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/19


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2365

z 18. decembra 2017,

ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

So zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (1), a najmä na jej článok 6 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 2014/115/EÚ (2) schválila protokol, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní (ďalej len „dohoda“) (3) uzatvorená v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Dohoda je plurilaterálnym nástrojom a jej účelom je vzájomné otvorenie trhov verejného obstarávania medzi stranami. Uplatňuje sa na každú verejnú zákazku, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy („prahové hodnoty“) stanovené v dohode a vyjadrené v zvláštnych právach čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smernice 2014/24/EÚ je umožniť verejným obstarávateľom, ktorí uvedenú smernicu uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj záväzky stanovené v dohode. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa finančné limity stanovené v uvedenej smernici pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj dohoda, mali zosúladiť, aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú ekvivalentom prahových hodnôt stanovených v dohode, vyjadreným v eurách a zaokrúhleným smerom nadol na celé tisícky.

(3)

Z dôvodov súdržnosti je vhodné zosúladiť aj finančné limity stanovené v smernici 2014/24/EÚ, na ktoré sa dohoda nevzťahuje.

(4)

Smernica 2014/24/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2014/24/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 4 sa mení takto:

a)

v písmene a) sa suma „5 225 000 EUR“ nahrádza sumou „5 548 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „135 000 EUR“ nahrádza sumou „144 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „209 000 EUR“ nahrádza sumou „221 000 EUR“.

2.

v článku 13 sa prvý odsek mení takto:

a)

v písmene a) sa suma „5 225 000 EUR“ nahrádza sumou „5 548 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „209 000 EUR“ nahrádza sumou „221 000 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/115/EÚ z 2. decembra 2013 o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 68, 7.3.2014, s. 4.