13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 329/4


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2294

z 28. augusta 2017,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/565, pokiaľ ide o špecifikáciu vymedzenia systematických internalizátorov na účely smernice 2014/65/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V snahe dosiahnuť objektívne a účinné uplatňovanie vymedzenia systematických internalizátorov v Únii podľa stanovenia v článku 4 ods. 1 bode (20) smernice 2014/65/EÚ by sa mali poskytnúť ďalšie špecifikácie týkajúce sa najnovšieho technologického vývoja na trhoch s cennými papiermi v súvislosti s párovacími mechanizmami, na ktorých sa investičné firmy môžu zúčastňovať.

(2)

Technologický vývoj na trhoch s cennými papiermi viedol k vzniku elektronických komunikačných sietí, ktoré umožňujú prepojenie viacerých investičných spoločností, ktoré majú v úmysle pôsobiť pod označením systematického internalizátora s inými poskytovateľmi likvidity uplatňujúcimi techniky vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania. Tento vývoj ohrozuje jasné oddelenie bilaterálneho obchodovania na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov a multilaterálneho obchodovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 (2). V dôsledku tohto technologického a trhového vývoja je preto nevyhnutné spresniť, že systematický internalizátor sa nesmie pravidelne zapájať do vnútorného ani vonkajšieho párovania obchodov prostredníctvom obchodovania párovaním voči vlastnému účtu ani iných typov de facto bezrizikových transakcií back-to-back v danom finančnom nástroji mimo obchodného miesta.

(3)

Centralizované riadenie rizík v rámci skupiny spravidla zahŕňa prenos rizika, ktoré vzniklo investičnej spoločnosti pri transakciách s tretími stranami, na subjekt v tej istej skupine, ktorý nemôže poskytnúť kotácie, iné informácie o obchodných záujmoch ani takéto transakcie zamietnuť alebo zmeniť, a preto by sa takýto prenos mal naďalej považovať za obchodovanie na vlastný účet, ak sa vykonáva výlučne na účel centralizovania riadenia rizík skupiny.

(4)

Z dôvodov jednoznačnosti a právnej istoty by sa znenie týkajúce sa dátumu začatia uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 malo zosúladiť so znením týkajúcim sa dátumu začatia uplatňovania smernice 2014/65/EÚ.

(5)

V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania finančných trhov je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom expertnej skupiny Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) 2017/565 sa mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok 16a:

„Článok 16a

Účasť na párovacích mechanizmoch

Investičná spoločnosť sa na účely článku 4 ods. 1 bodu (20) smernice 2014/65/EÚ nepovažuje za obchodujúcu na vlastný účet, ak sa táto investičná spoločnosť zúčastňuje na párovacích mechanizmoch so subjektmi mimo jej vlastnej skupiny s cieľom alebo v dôsledku vykonávania de facto bezrizikových transakcií back-to-back vo finančnom nástroji mimo obchodného miesta.“

2.

V článku 91 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 3. januára 2018.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. augusta 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 1).