17.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/62


Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2268 z 26. septembra 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

( Úradný vestník Európskej únie L 334 z 15. decembra 2017 )

Na strane 49 v prvom riadku:

namiesto:

„0B001

b.

(pokračovanie)“

má byť:

„1C005

b.

(pokračovanie)“

Na strane 56 v prvom riadku:

namiesto:

„0B001

a. 2. a.

(pokračovanie)“

má byť:

„1C111

a. 2. a.

(pokračovanie)“

Na strane 57 v prvom riadku:

namiesto:

„0B001

a. 4.

(pokračovanie)“

má byť:

„1C111

a. 4.

(pokračovanie)“

Na strane 58 v prvom riadku:

namiesto:

„0B001

c.

(pokračovanie)“

má byť:

„1C111

c.

(pokračovanie)“

Na strane 79 v prvom riadku:

namiesto:

„0B001

d.

(pokračovanie)“

má byť:

„2B002

d.

(pokračovanie)“