3.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/13


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011

( Úradný vestník Európskej únie L 327 z 9. decembra 2017 )

Na strane 70 v článku 61 bode 6, nový článok 18 ods. 4 nariadenia (ES) č. 767/2008 v prvom pododseku v písm. a):

namiesto:

„… podľa článku 9 ods. 2 a 4;“

má byť:

„…podľa článku 9 bodov 2 a 4;“.

Na strane 70 v článku 61 bode 6, nový článok 18 ods. 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 767/2008:

namiesto:

„… podľa článku 9 ods. 2 a 4;“

má byť:

„…podľa článku 9 bodov 2 a 4;“

Na strane 71 v článku 61 bode 8, nový článok 19a ods. 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 767/2008:

namiesto:

„… podľa článku 9 ods. 2 a 4;“

má byť:

„…podľa článku 9 bodov 2 a 4;“.