9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2225

z 30. novembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 (3) sa stanovujú podmienky, kritériá a podrobné pravidlá prekračovania vonkajších hraníc členských štátov.

(2)

Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 (4) je zriadiť centralizovaný systém zaznamenávania údajov o vstupe a výstupe a údajov o odopretí vstupu týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prekračujú vonkajšie hranice členských štátov Únie na krátkodobý pobyt.

(3)

Na účely vykonávania kontrol štátnych príslušníkov tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2016/399, ktoré zahŕňajú overenie totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a/alebo ich identifikáciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj overenie toho, či konkrétny štátny príslušník tretej krajiny neprekročil maximálnu dĺžku oprávneného pobytu na území členských štátov, by príslušníci pohraničnej stráže mali využívať všetky dostupné informácie vrátane údajov zo systému vstup/výstup zriadeného nariadením (EÚ) 2017/2226, ak sa vyžadujú. Údaje uchovávané v systéme vstup/výstup by sa mali použiť aj na overenie, či štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víza udeleného na jeden vstup alebo na dva vstupy, neprekročili maximálny počet oprávnených vstupov.

(4)

V určitých prípadoch musia štátni príslušníci tretích krajín poskytovať na účely hraničných kontrol biometrické údaje. Podmienky vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín by sa preto mali doplniť o povinnosť poskytovať uvedené biometrické údaje. Ak štátny príslušník tretej krajiny odmietne poskytnúť biometrické údaje na vytvorenie svojej individuálnej zložky alebo na vykonávanie hraničných kontrol, malo by sa prijať rozhodnutie o odopretí vstupu.

(5)

Aby sa zabezpečila úplná efektívnosť systému vstup/výstup, kontroly na vstupe a výstupe na hraniciach, na ktorých sa tento systém prevádzkuje, sa musia vykonávať harmonizovaným spôsobom.

(6)

Zriadenie systému vstup/výstup si vyžaduje prispôsobenie postupov kontroly osôb pri prekračovaní hraníc, na ktorých sa systém vstup/výstup prevádzkuje. Cieľom systému vstup/výstup je predovšetkým zrušiť označovanie cestovných dokladov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú povolenie na krátkodobý pobyt, odtlačkom pečiatky na vstupe a výstupe a nahradiť ho elektronickým zaznamenávaním vstupu a výstupu priamo do systému vstup/výstup. V rámci postupov hraničných kontrol je okrem toho potrebné zohľadniť interoperabilitu medzi systémom vstup/výstup a vízovým informačným systémom (VIS) zriadeným rozhodnutím Rady 2004/512/ES (5). Systém vstup/výstup otvára napokon možnosť, aby cestujúci prichádzajúci na krátkodobý pobyt využívali pri prekračovaní hraníc nové technológie. Uvedené úpravy postupov hraničných kontrol by mali byť v členských štátoch, ktoré prevádzkujú systém vstup/výstup, účinné od dátumu uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky určeného v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2226.

(7)

Počas obdobia šiestich mesiacov po uvedení systému vstup/výstup do prevádzky by príslušníci pohraničnej stráže mali zohľadňovať pobyty štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov počas šiestich mesiacov pred vstupom alebo výstupom, a to nielen prostredníctvom kontroly údajov o vstupe/výstupe zaznamenaných v systéme vstup/výstup, ale aj prostredníctvom kontroly odtlačkov pečiatok v cestovných dokladoch. Uvedené opatrenie by malo umožniť vykonanie potrebného overenia v tých prípadoch, keď sa osobe udelilo oprávnenie na krátkodobý pobyt na území členských štátov počas šiestich mesiacov pred uvedením systému vstup/výstup. Okrem toho je potrebné stanoviť osobitné ustanovenia pre tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí po vstupe na územie členských štátov z neho neodišli pred uvedením systému vstup/výstup do prevádzky. V uvedených situáciách by sa pri odchode štátneho príslušníka tretej krajiny z územia členských štátov mali v systéme vstup/výstup zaznamenať aj údaje o poslednom vstupe.

(8)

So zreteľom na odlišnú situáciu v členských štátoch a na rôznych hraničných priechodoch členských štátov, pokiaľ ide o počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prekračujú hranice, je potrebné, aby členské štáty mohli rozhodnúť, či použijú technológie, ako napríklad samoobslužné systémy, elektronické brány a automatizované systémy hraničnej kontroly, a do akej miery ich použijú. Pri používaní takýchto technológií by sa kontroly na vstupe a výstupe na vonkajších hraniciach mali vykonávali harmonizovaným spôsobom a mala by sa zaistiť zodpovedajúca úroveň bezpečnosti.

(9)

Okrem toho je potrebné konkrétne uviesť úlohy a funkcie príslušníkov pohraničnej stráže pri používaní takýchto technológií. V tejto súvislosti by sa malo zabezpečiť, aby boli výsledky hraničných kontrol vykonaných automatizovanými prostriedkami k dispozícii príslušníkom pohraničnej stráže, aby títo príslušníci mohli prijať vhodné rozhodnutia. Okrem toho je potrebné dohliadať na používanie samoobslužných systémov, elektronických brán a automatizovaných systémov hraničnej kontroly cestujúcimi, aby sa zabránilo podvodnému konaniu a zneužívaniu. Okrem toho by príslušníci pohraničnej stráže mali pri výkone tohto dozoru venovať osobitnú pozornosť aj maloletým a mali by byť schopní identifikovať osoby, ktoré potrebujú ochranu.

(10)

Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť na dobrovoľnej báze vnútroštátne zjednodušujúce programy, aby mohli vopred preverení štátni príslušníci tretích krajín na vstupe využiť výnimky z určitých aspektov dôkladných kontrol. Ak sa takéto vnútroštátne zjednodušujúce programy využívajú, mali by sa zaviesť v súlade s harmonizovaným vzorom a mala by sa zaručiť primeraná úroveň bezpečnosti.

(11)

Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES (6).

(12)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zmeniť existujúce pravidlá nariadenia (EÚ) 2016/399, je možné dosiahnuť len na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(13)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluva o EÚ a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(14)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (7); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(15)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (8); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(16)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (9), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES (10).

(17)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (11), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (12).

(18)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (13), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (14).

(19)

Pokiaľ ide o Cyprus, Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko, ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/399 týkajúce sa systému vstup/výstup by sa mali uplatňovať, len ak sú splnené podmienky stanovené v článku 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226. V dôsledku toho je potrebné stanoviť pre členské štáty, ktoré k dátumu uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky nesplnia podmienky stanovené v článku 66 ods. 2 uvedeného nariadenia, osobitné prechodné ustanovenia o označovaní odtlačkom pečiatky, a to až do ich pripojenia k systému vstup/výstup. Uvedenými prechodnými ustanoveniami by sa malo zabezpečiť, že označovanie cestovných dokladov odtlačkom pečiatky má rovnaké účinky ako záznam o vstupe/výstupe v systéme vstup/výstup.

(20)

Členské štáty, ktoré k dátumu uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226, by mali pokračovať v systematickom označovaní cestovných dokladov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú oprávnenie na krátkodobý pobyt, odtlačkom pečiatky pri vstupe a výstupe. Uvedené členské štáty by mali preskúmať odtlačky pečiatok na vstupe a na výstupe v cestovnom doklade dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny s cieľom overiť porovnaním dátumov vstupu a výstupu, či táto osoba neprekročila maximálnu dĺžku oprávneného pobytu na území dotknutého členského štátu. V označovaní cestovných dokladov odtlačkom pečiatky a skúmaní odtlačkov pečiatok by sa malo pokračovať, kým dotknutý členský štát nebude pripojený k systému vstup/výstup podľa článku 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

(21)

Nariadenie (EÚ) 2016/399 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(22)

S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (15), pričom stanovisko vydal 21. septembra 2016,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2016/399 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňajú tieto body:

„22.

‚systém vstup/výstup‘ je systém zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 (*1);

23.

‚samoobslužný systém‘ je automatizovaný systém, ktorý vykonáva všetky alebo niektoré hraničné kontroly vzťahujúce sa na danú osobu a ktorý možno použiť na účely predbežného vkladania údajov do systému vstup/výstup;

24.

‚elektronická brána‘ je infraštruktúra prevádzkovaná elektronickými prostriedkami tam, kde dochádza k vlastnému prekročeniu vonkajšej hranice alebo vnútornej hranice, na ktorej ešte neboli zrušené kontroly;

25.

‚automatizovaný systém hraničnej kontroly‘ je systém, ktorý umožňuje automatizované prekročenie hranice a ktorý sa skladá zo samoobslužného systému a elektronickej brány;

26.

‚potvrdenie pravosti a integrity údajov na čipe‘ je proces, pri ktorom sa prostredníctvom certifikátov overí, či údaje na elektronickom pamäťovom médiu (čipe) pochádzajú od vydávajúceho orgánu a či neboli pozmenené.

2.

Článok 6 sa mení takto:

a)

V odseku 1sa vkladá toto písmeno:

„f)

poskytnú biometrické údaje, ak je to potrebné na:

i)

vytvorenie individuálnej zložky v systéme vstup/výstup v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (EÚ) 2017/2226;

ii)

vykonávanie hraničných kontrol v súlade s článkom 8 ods. 3 písm. a) bodom i) a písm. g) bodom i) tohto nariadenia, článkom 23 ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/2226 a v náležitých prípadoch s článkom 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (*2).

b)

Vkladá sa tento odsek:

„1a.   Obdobie 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia uvedené v odseku 1 tohto článku sa počíta ako jedno obdobie pre členské štáty, ktoré prevádzkujú systém vstup/výstup na základe nariadenia (EÚ) 2017/2226. Uvedené obdobie sa počíta samostatne pre každý členský štát, ktorý systém vstup/výstup neprevádzkuje.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorých údaje sa majú vkladať do systému vstup/výstup

1.   Do systému vstup/výstup sa v súlade s článkami 16, 17, 19 a 20 nariadenia (EÚ) 2017/2226 vkladajú údaje týkajúce sa vstupu a výstupu týchto kategórií osôb:

a)

štátni príslušníci tretích krajín, ktorí vstupujú na krátkodobý pobyt podľa článku 6 ods. 1 tohto nariadenia;

b)

štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorých sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, a ktorí nie sú držiteľmi pobytového preukazu podľa uvedenej smernice;

c)

štátni príslušníci tretích krajín, ktorí:

i)

sú rodinnými príslušníkmi štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb rovnocenné s právom občanov Únie na základe dohody medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a treťou krajinou na strane druhej a

ii)

nie sú držiteľmi pobytového preukazu podľa smernice 2004/38/ES alebo povolenia na pobyt podľa nariadenia (ES) č. 1030/2002.

2.   Údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorým bol v súlade s článkom 14 tohto nariadenia odopretý vstup na krátkodobý pobyt, sa vkladajú do systému vstup/výstup v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

3.   Do systému vstup/výstup sa nevkladajú údaje o týchto kategóriách osôb:

a)

štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorých sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, a ktorí sú držiteľmi pobytového preukazu podľa uvedenej smernice bez ohľadu na to, či sprevádzajú tohto občana Únie alebo sa k nemu pripájajú;

b)

štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi štátneho príslušníka tretej krajiny, bez ohľadu na to, či sprevádzajú tohto štátneho príslušníka tretej krajiny alebo sa k nemu pripájajú, ak:

i)

tento štátny príslušník tretej krajiny požíva právo na voľný pohyb rovnocenné s právom občanov Únie na základe dohody medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a treťou krajinou na strane druhej a

ii)

sú títo štátni príslušníci tretej krajiny držiteľmi pobytového preukazu podľa smernice 2004/38/ES alebo povolenia na pobyt podľa nariadenia (ES) č. 1030/2002;

c)

držitelia povolení na pobyt podľa článku 2 bod 16, ktorí nie sú zahrnutí v písmenách a) a b) tohto odseku;

d)

držitelia dlhodobých víz;

e)

štátni príslušníci tretích krajín, ktorí vykonávajú svoje právo na mobilitu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ (*3) alebo smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 (*4);

f)

štátni príslušníci Andorry, Monaka a San Marína a držitelia pasu vydaného Vatikánskym mestským štátom;

g)

osoby alebo kategórie osôb oslobodené od hraničných kontrol alebo využívajúce osobitné pravidlá vo vzťahu k hraničným kontrolám, konkrétne:

i)

hlavy štátov, predsedovia vlád a členovia národných vlád so sprevádzajúcimi manželmi a členovia ich oficiálnej delegácie a panovníci a iní vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny v súlade s bodom 1 prílohy VII;

ii)

piloti a ostatní členovia posádky v súlade s bodom 2 prílohy VII;

iii)

námorníci v súlade s bodom 3 prílohy VII a námorníci, ktorí sa nachádzajú na území členského štátu, len keď tam pristane ich loď, a v oblasti prístavu, kde loď pristála;

iv)

cezhraniční pracovníci v súlade s bodom 5 prílohy VII;

v)

záchranné služby, polícia, hasičské zbory nasadené v prípade núdzových situácií, ako aj príslušníci pohraničnej stráže, v súlade s bodom 7 prílohy VII;

vi)

pracovníci na otvorenom mori v súlade s bodom 8 prílohy VII;

vii)

členovia posádky a cestujúci lodí na okružnej plavbe v súlade s bodmi 3.2.1, 3.2.2 a 3.2.3 prílohy VI;

viii)

osoby na palube výletnej lode, ktoré nepodliehajú hraničným kontrolám v súlade s bodmi 3.2.4, 3.2.5 a 3.2.6 prílohy VI;

h)

osoby, ktoré využívajú výnimku z povinnosti prekročiť vonkajšie hranice len na hraničných priechodoch a v stanovených otváracích hodinách podľa článku 5 ods. 2;

i)

osoby, ktoré pri prekračovaní hranice predložia platné povolenie na malý pohraničný styk v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 (*5);

j)

členovia personálu medzinárodných osobných a nákladných vlakov;

k)

osoby, ktoré pri prekračovaní hraníc predložia:

i)

platný zjednodušený železničný tranzitný doklad vydaný v súlade s nariadením Rady (ES) č. 693/2003 (*6) alebo

ii)

platný zjednodušený tranzitný doklad vydaný v súlade s nariadením (ES) č. 693/2003 za predpokladu, že vykonávajú tranzit vlakom a nevystupujú na území členského štátu.

4.

Článok 8 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa mení takto:

i)

V písmene a) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ak cestovný doklad obsahuje elektronické pamäťové médium (čip), pravosť a integrita údajov na čipe sa potvrdí použitím úplného reťazca platných certifikátov, okrem prípadu, keď to nie je technicky možné alebo – pri cestovnom doklade vydanom treťou krajinou – to nie je možné preto, že nie sú k dispozícii platné certifikáty.“

ii)

V písmene b) sa dopĺňa tento pododsek:

„Pri osobách, ktorých vstup podlieha zaznamenaniu v systéme vstup/výstup podľa článku 6a tohto nariadenia, sa vykoná overenie ich totožnosti v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226 a v náležitých prípadoch identifikácia v súlade s článkom 23 ods. 4 uvedeného nariadenia.“

b)

Odsek 3 sa mení takto:

i)

v písmene a) bode i) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V prípade cestovných pasov a cestovných dokladov, ktoré obsahujú elektronické pamäťové médium (čip), sa overí pravosť a integrita údajov nachádzajúcich sa na čipe, ak sú k dispozícii platné certifikáty.

Ak cestovný doklad obsahuje podobu tváre zaznamenanú na elektronickom pamäťovom médiu (čipe) a k tejto podobe tváre možno technicky získať prístup, toto overenie zahŕňa overenie tejto podoby tváre elektronickým porovnaním tejto podoby tváre s podobou tváre dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny nasnímanou na mieste, a to s výnimkou štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých individuálna zložka už je v systéme vstup/výstup zaznamenaná. Ak je to technicky a právne možné, toto overovanie možno vykonať porovnaním odtlačkov prstov nasnímaných na mieste s odtlačkami prstov zaznamenanými na elektronickom pamäťovom médiu (čipe).“

ii)

V písmene a) sa bod iii) nahrádza takto:

„iii)

pri osobách, ktorých vstup alebo odopretie vstupu podlieha zaznamenaniu v systéme vstup/výstup podľa článku 6a tohto nariadenia, sa vykoná overenie ich totožnosti v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226 a v náležitých prípadoch identifikácia v súlade s článkom 23 ods. 4 uvedeného nariadenia;“.

iii)

V písmene a) sa vkladá tento bod:

„iiia)

pri osobách, ktorých vstup alebo odopretie vstupu podliehajú zaznamenaniu v systéme vstup/výstup podľa článku 6a tohto nariadenia, overenie, či štátny príslušník tretej krajiny nedosiahol alebo neprekročil maximálnu dĺžku oprávneného pobytu na území členských štátov, a pri štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víza udeleného na jeden vstup alebo na dva vstupy, overenie, či neprekročili maximálny počet oprávnených vstupov, a to nahliadnutím do systému vstup/výstup v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) 2017/2226 .“

iv)

V písmene g) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

overenie totožnosti a štátnej príslušnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ako aj pravosti a platnosti cestovného dokladu na prekročenie hranice, a to aj nahliadnutím do príslušných databáz, najmä:

1.

SIS;

2.

databázy SLTD Interpolu;

3.

vnútroštátnych databáz obsahujúcich informácie o odcudzených, zneužitých, stratených a neplatných cestovných dokladoch.

V prípade cestovných pasov a cestovných dokladov, ktoré obsahujú elektronické pamäťové médium (čip), sa overí pravosť a integrita údajov nachádzajúcich sa na čipe, ak sú k dispozícii platné certifikáty.

Ak cestovný doklad obsahuje podobu tváre zaznamenanú na elektronickom pamäťovom médiu (čipe) a k tejto podobe tváre možno technicky získať prístup, toto overenie zahŕňa overenie tejto podoby tváre elektronickým porovnaním tejto podoby tváre s podobou tváre dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny nasnímanou na mieste, a to s výnimkou štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých individuálna zložka už je v systéme vstup/výstup zaznamenaná. Ak je to technicky a právne možné, toto overovanie možno vykonať porovnaním odtlačkov prstov nasnímaných na mieste s odtlačkami prstov zaznamenanými na elektronickom pamäťovom médiu (čipe).“

v)

V písmene g) sa dopĺňajú tieto body:

„iii)

pri osobách, ktorých výstup podlieha zaznamenaniu v systéme vstup/výstup podľa článku 6a tohto nariadenia, sa vykoná overenie ich totožnosti v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226 a v náležitých prípadoch identifikácia v súlade s článkom 23 ods. 4 uvedeného nariadenia;

iv)

pri osobách, ktorých výstup podlieha zaznamenaniu v systéme vstup/výstup podľa článku 6a tohto nariadenia, overenie, či štátny príslušník tretej krajiny neprekročil maximálnu dĺžku oprávneného pobytu na území členských štátov, a to nahliadnutím do systému vstup/výstup v súlade s článkom 23 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2226“

vi)

V písmene h) sa vypúšťa bod ii).

vii)

Písmeno i) sa nahrádza takto:

„i)

na účely identifikácie každej osoby, ktorá nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov, možno nahliadnuť do VIS v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 767/2008 a do systému vstup/výstup v súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) 2017/2226“

c)

Dopĺňa sa tento odsek:

„9.   Štátni príslušníci tretej krajiny musia byť informovaní o maximálnom počte dní oprávneného pobytu, v ktorom sa zohľadní počet vstupov a dĺžka pobytu oprávnená na základe víza. Uvedené informácie poskytne buď príslušník pohraničnej stráže pri hraničných kontrolách, alebo sa poskytnú prostredníctvom zariadenia nainštalovaného na hraničnom priechode, ktoré štátnemu príslušníkovi tretej krajiny umožní využiť webovú službu uvedenú v článku 13 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 8a

Použitie samoobslužných systémov na predbežné vkladanie údajov do systému vstup/výstup

1.   Osoby, ktorých prekročenie hranice podlieha zaznamenaniu v systéme vstup/výstup v súlade s článkom 6a, môžu použiť samoobslužné systémy na účely predbežného vloženia údajov uvedených v odseku 4 písm. a) tohto článku do systému vstup/výstup za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

cestovný doklad obsahuje elektronické pamäťové médium (čip) a pravosť a integrita údajov na čipe sa potvrdí prostredníctvom úplného reťazca platných certifikátov;

b)

cestovný doklad obsahuje podobu tváre zaznamenanú na elektronickom pamäťovom médiu (čipe), ku ktorej možno technicky získať prístup pomocou samoobslužného systému na účely overenia totožnosti držiteľa cestovného dokladu porovnaním podoby tváre zaznamenanej na elektronickom pamäťovom médiu (čipe) s podobou jeho tváre nasnímanou na mieste; ak je to technicky a právne možné, toto overovanie možno vykonať porovnaním odtlačkov prstov nasnímaných na mieste s odtlačkami prstov zaznamenanými na elektronickom pamäťovom médiu (čipe) cestovného dokladu.

2.   Podľa odseku 1 tohto článku samoobslužný systém overí, či má osoba predchádzajúci záznam v systéme vstup/výstup, a overí totožnosť štátneho príslušníka tretej krajiny v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

3.   V súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2226 vykoná samoobslužný systém identifikáciu v súlade s článkom 27 uvedeného nariadenia.

Okrem toho v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2226, ak sa vykonáva identifikácia v systéme vstup/výstup:

a)

v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podliehajú vízovej povinnosti na účely prekročenia vonkajších hraníc, sa v prípade, ak vyhľadávanie vo VIS s použitím údajov uvedených v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 767/2008 preukáže, že daná osoba je zaznamenaná vo VIS, vykoná overenie odtlačkov prstov s údajmi vo VIS v súlade s článkom 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 767/2008. Ak overenie osoby podľa odseku 2 tohto článku neprinieslo výsledok, uskutočňuje sa prístup k údajom VIS na účely identifikácie v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 767/2008;

b)

v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na účely prekročenia vonkajších hraníc nepodliehajú vízovej povinnosti a ktorí v rámci identifikácie vykonávanej v súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) 2017/2226 neboli nájdení v systéme vstup/výstup, sa v súlade s článkom 19a nariadenia (ES) č. 767/2008 nahliadne do VIS.

4.   Ak údaje o osobe uvedenej v odseku 1 tohto článku nie sú zaznamenané v systéme vstup/výstup podľa odsekov 2 a 3:

a)

štátni príslušníci tretích krajín, ktorí podliehajú vízovej povinnosti na účely prekročenia vonkajších hraníc, predbežne vložia do systému vstup/výstup prostredníctvom samoobslužného systému údaje podľa článku 16 ods. 1 a článku 16 ods. 2 písm. c) až f) nariadenia (EÚ) 2017/2226 a v relevantných prípadoch aj údaje podľa článku 16 ods. 6 uvedeného nariadenia a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí nepodliehajú vízovej povinnosti na účely prekročenia vonkajších hraníc, predbežne vložia prostredníctvom samoobslužného systému údaje podľa článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) a článku 16 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia a v relevantných prípadoch aj údaje uvedené v článku 17 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia;

b)

následne sa osoba musí podrobiť kontrole, ktorú vykoná príslušník pohraničnej stráže, ktorý:

i)

predbežne vloží dotknuté údaje, ak nebolo možné získať všetky požadované údaje prostredníctvom samoobslužného systému;

ii)

overí:

či cestovný doklad použitý v samoobslužnom systéme zodpovedá cestovnému dokladu, ktorý mu daná osoba predkladá,

či podoba tváre dotknutej osoby nasnímaná na mieste zodpovedá podobe tváre získanej prostredníctvom samoobslužného systému a

v prípade osôb, ktoré nie sú držiteľmi víza požadovaného podľa nariadenia (ES) č. 539/2001, či odtlačky prstov dotknutej osoby zodpovedajú odtlačkom prstov získaným prostredníctvom samoobslužného systému;

iii)

po prijatí rozhodnutia o povolení alebo odopretí vstupu potvrdí údaje uvedené v písmene a) tohto odseku a vloží do systému vstup/výstup údaje uvedené v článku 16 ods. 2 písm. a) a b) a článku 18 ods. 6 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) 2017/2226.

5.   Ak je dôsledkom operácií stanovených v odsekoch 2 a 3 zaznamenanie údajov o osobe uvedenej v odseku 1 do systému vstup/výstup, samoobslužný systém posúdi či nie je potrebné aktualizovať niektorý údaj uvedený v odseku 4 písm. a).

6.   Ak sa na základe posúdenia uvedeného v odseku 5 zistí, že osoba uvedená v odseku 1 má individuálnu zložku zaznamenanú v systéme vstup/výstup, ale že jej údaje je potrebné aktualizovať, táto osoba:

a)

musí aktualizovať údaje v systéme vstup/výstup predbežným vložením prostredníctvom samoobslužného systému;

b)

sa musí podrobiť kontrole, ktorú vykoná príslušník pohraničnej stráže, ktorý overí správnosť aktualizácie podľa písmena a) tohto odseku a pri prijatí rozhodnutia o povolení alebo odopretí vstupu aktualizuje individuálnu zložku v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

7.   Samoobslužné systémy sa používajú pod dozorom príslušníka pohraničnej stráže, ktorý je zodpovedný za odhaľovanie akýchkoľvek prípadov neprimeraného, podvodného alebo neštandardného používania samoobslužného systému.

Článok 8b

Použitie samoobslužných systémov a elektronických brán pri prekračovaní hranice osobami, ktorých prekročenie hranice podlieha zaznamenaniu v systéme vstup/výstup

1.   Osobám, ktorých prekročenie hranice podlieha zaznamenaniu v systéme vstup/výstup v súlade s článkom 6a, sa môže povoliť, aby na vykonanie svojich hraničných kontrol použili samoobslužný systém, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

cestovný doklad obsahuje elektronické pamäťové médium (čip) a pravosť a integrita údajov na čipe sa potvrdí prostredníctvom úplného reťazca platných certifikátov;

b)

cestovný doklad obsahuje podobu tváre zaznamenanú na elektronickom pamäťovom médiu (čipe), ku ktorej možno technicky získať prístup pomocou samoobslužného systému na účely overenia totožnosti držiteľa cestovného dokladu porovnaním tejto podoby tváre s podobou jeho tváre nasnímanou na mieste, a

c)

osoba už je zaznamenaná alebo predbežne zaznamenaná v systéme vstup/výstup.

2.   Ak sú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku splnené, hraničné kontroly na vstupe stanovené v článku 8 ods. 2 a článku 8 ods. 3 písm. a) a b) a hraničné kontroly na výstupe stanovené v článku 8 ods. 2 a článku 8 ods. 3 písm. g) a h) sa môžu vykonať prostredníctvom samoobslužného systému. Ak sa hraničná kontrola na výstupe vykonáva prostredníctvom automatizovaného systému hraničných kontrol, zahŕňa kontroly stanovené v článku 8 ods. 3 písm. h).

Ak sa osobe povolí prístup k vnútroštátnemu zjednodušujúcemu programu vytvorenému členským štátom podľa článku 8d, hraničné kontroly vykonávané prostredníctvom samoobslužného systému pri vstupe nemusia zahŕňať preskúmanie aspektov uvedených v článku 8 ods. 3 písm. a) bodoch iv) a v), keď táto osoba prekračuje vonkajšie hranice uvedeného členského štátu alebo vonkajšie hranice členského štátu, ktorý uzatvoril dohodu s členským štátom, ktorý udelil prístup podľa článku 8d ods. 9

3.   Výsledky hraničných kontrol vykonávaných prostredníctvom samoobslužného systému sú pri vstupe a výstupe k dispozícii príslušníkovi pohraničnej stráže. Uvedený príslušník pohraničnej stráže monitoruje výsledky hraničných kontrol a s prihliadnutím na tieto výsledky povolí vstup alebo výstup alebo rozhodne, že danú osobu postúpi príslušníkovi pohraničnej stráže, ktorý vykoná ďalšie kontroly.

4.   Dotknutá osoba sa postúpi príslušníkovi pohraničnej stráže podľa odseku 3 v ktorejkoľvek z týchto situácií:

a)

ak nie je splnená jedna alebo viaceré podmienky uvedené v odseku 1;

b)

ak kontroly na vstupe alebo výstupe stanovené v odseku 2 odhalia, že nie je splnená jedna alebo viaceré podmienky pre vstup alebo výstup;

c)

ak je vo výsledkoch kontrol na vstupe alebo výstupe stanovených v odseku 2 spochybnená totožnosť osoby alebo ak sa v nich odhalí, že dotknutá osoba sa pokladá za hrozbu pre vnútornú bezpečnosť, verejný poriadok alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu alebo verejné zdravie;

d)

v prípade pochybností;

e)

ak nie sú k dispozícii elektronické brány.

5.   Okrem situácií uvedených v odseku 4 môže príslušník pohraničnej stráže, ktorý dohliada na prekročenie hranice, rozhodnúť na základe iných dôvodov, že osoba ktorá využíva samoobslužný systém, sa postúpi príslušníkovi pohraničnej stráže.

6.   Osobám, ktorých prekročenie hranice podlieha zaznamenaniu v systéme vstup/výstup v súlade s článkom 6a ods. 1 a ktoré na vykonanie svojej hraničnej kontroly použili samoobslužný systém, sa môže povoliť použitie elektronickej brány. Ak sa používa elektronická brána, v rámci prekročenia hranice elektronickou bránou sa vykoná zodpovedajúci záznam o vstupe/výstupe a tento záznam sa prepojí so zodpovedajúcou individuálnou zložkou podľa článku 14 nariadenia (EÚ) 2017/2226. Ak je elektronická brána fyzicky oddelená od samoobslužného systému, overenie totožnosti používateľa sa vykoná na elektronickej bráne s cieľom overiť, že osoba používajúca elektronickú bránu je osobou, ktorá použila samoobslužný systém. Overenie sa vykoná s použitím aspoň jedného biometrického identifikačného znaku.

7.   Ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) alebo b) tohto článku, časť hraničných kontrol na vstupe podľa článku 8 ods. 3 písm. a) a b) a časť hraničných kontrol na výstupe podľa článku 8 ods. 3 písm. g) a h) možno vykonať prostredníctvom samoobslužného systému. Príslušník pohraničnej stráže môže vykonať len tie overenia podľa článku 8 ods. 3 písm. a) a b) a článku 8 ods. 3 písm. g) a h), ktoré nebolo možné vykonať prostredníctvom samoobslužného systému. Príslušník pohraničnej stráže okrem toho overí, či cestovný doklad použitý v samoobslužnom systéme zodpovedá cestovnému dokladu, ktorý mu daná osoba predkladá.

8.   Samoobslužné systémy a elektronické brány sa používajú pod dozorom príslušníka pohraničnej stráže, ktorý je zodpovedný za odhaľovanie akýchkoľvek prípadov neprimeraného, podvodného alebo neštandardného používania samoobslužného systému a elektronickej brány.

9.   Týmto článkom nie je dotknutá možnosť členských štátov povoliť používanie samoobslužných systémov a/alebo elektronických brán pri prekračovaní hranice občanmi Únie, občanmi štátu Európskeho združenia voľného obchodu Európskeho hospodárskeho priestoru, občanmi Švajčiarska a štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorých prekročenie hranice nepodlieha zaznamenaniu v systéme vstup/výstup.

Článok 8c

Normy pre automatizované systémy hraničnej kontroly

Automatizované systémy hraničnej kontroly sú v čo najväčšom možnom rozsahu navrhnuté tak, aby ich mohli používať všetky osoby s výnimkou detí do 12 rokov. Takisto by mali v plnej miere rešpektovať ľudskú dôstojnosť, najmä pokiaľ ide o zraniteľné osoby. Ak sa členské štáty rozhodnú používať automatizované systémy hraničnej kontroly, zabezpečia prítomnosť dostatočného počtu zamestnancov, ktorí poskytnú pomoc pri používaní takýchto systémov.

Článok 8d

Vnútroštátne zjednodušujúce programy

1.   Každý členský štát môže vytvoriť dobrovoľný program (ďalej len „vnútroštátny zjednodušujúci program“) s cieľom umožniť štátnym príslušníkom tretích krajín alebo štátnym príslušníkom konkrétnej tretej krajiny, ktorí nepožívajú právo na voľný pohyb podľa práva Únie, využiť pri prekračovaní vonkajšej hranice členského štátu výhody podľa odseku 2.

2.   Odchylne od článku 8 ods. 3 písm. a), v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v odseku 1 tohto článku, ktorí získali prístup k vnútroštátnemu zjednodušujúcemu programu, dôkladné kontroly na vstupe nemusia zahŕňať preskúmanie aspektov uvedených v článku 8 ods. 3 písm. a) bodoch iv) a v), keď takíto štátni príslušníci tretích krajín prekračujú vonkajšie hranice členského štátu.

3.   Členský štát vopred preverí štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o účasť na vnútroštátnom zjednodušujúcom programe, aby sa najmä overilo, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 4.

Takýchto štátnych príslušníkov tretích krajín preverujú príslušníci pohraničnej stráže, vízové orgány v zmysle článku 4 bodu 3 nariadenia (ES) č. 767/2008 alebo imigračné orgány v zmysle článku 3 ods. 1 bodu 4 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

4.   Orgány uvedené v odseku 3 poskytnú osobe prístup k vnútroštátnemu zjednodušujúcemu programu, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

žiadateľ spĺňa podmienky pre vstup stanovené v článku 6 ods. 1;

b)

cestovný doklad žiadateľa a v náležitých prípadoch vízum, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt sú platné a nie sú falošné, pozmenené alebo sfalšované;

c)

žiadateľ preukáže potrebu častého alebo pravidelného cestovania alebo odôvodní svoj zámer cestovať často alebo pravidelne;

d)

žiadateľ preukáže svoju integritu a spoľahlivosť, v náležitých prípadoch najmä to, že použitie predchádzajúcich víz alebo víz s obmedzenou územnou platnosťou bolo v súlade so zákonom, svoje majetkové pomery v krajine pôvodu a svoj skutočný úmysel opustiť územie členských štátov pred uplynutím oprávnenej dĺžky pobytu. V súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) 2017/2226 majú orgány uvedené v odseku 3 tohto článku prístup k systému vstup/výstup, aby mohli overiť, že žiadateľ v minulosti neprekročil maximálnu oprávnenú dĺžku pobytu na území členských štátov;

e)

žiadateľ odôvodní účel a podmienky plánovaného pobytu;

f)

žiadateľ má dostatočné prostriedky na živobytie počas dĺžky trvania plánovaného pobytu a na návrat do krajiny pôvodu alebo bydliska, alebo je žiadateľ schopný takéto prostriedky zákonným spôsobom nadobudnúť;

g)

údaje boli overené v SIS.

5.   Prvý prístup k vnútroštátnemu zjednodušujúcemu programu sa poskytne najviac na jeden rok. Prístup možno predĺžiť na najviac päť ďalších rokov alebo do konca platnosti cestovného dokladu alebo akýchkoľvek udelených víz na viac vstupov, dlhodobých víz a povolení na pobyt, a to podľa toho, ktoré z daných období je kratšie.

V prípade predĺženia členský štát každoročne prehodnotí situáciu každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol poskytnutý prístup k vnútroštátnemu zjednodušujúcemu programu, s cieľom uistiť sa na základe aktualizovaných informácií, že štátny príslušník tretej krajiny naďalej spĺňa podmienky stanovené v odseku 4. Toto posúdenie možno vykonať pri vykonávaní hraničných kontrol.

6.   Dôkladné kontroly na vstupe podľa článku 8 ods. 3 písm. a) a b) a dôkladné kontroly na výstupe podľa článku 8 ods. 3 písm. g) zahŕňajú aj overovanie, či má štátny príslušník tretej krajiny platný prístup k vnútroštátnemu zjednodušujúcemu programu.

Príslušníci pohraničnej stráže môžu vykonať overovanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý využíva vnútroštátny zjednodušujúci program, na vstupe podľa článku 8 ods. 3 písm. a) a b) a na výstupe podľa článku 8 ods. 3 písm. g) bez porovnávania biometrických údajov elektronicky, ale porovnaním podoby tváre získanej z elektronického pamäťového média (čipu) a podoby tváre z individuálnej zložky štátneho príslušníka tretej krajiny v systéme vstup/výstup s tvárou tohto štátneho príslušníka tretej krajiny. Úplné overenie sa vykonáva náhodne a na základe analýzy rizika.

7.   Orgány uvedené v odseku 3 okamžite zrušia prístup k vnútroštátnemu zjednodušujúcemu programu, ktorý bol poskytnutý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak sa preukáže, že podmienky na poskytnutie prístupu k programu neboli splnené, alebo už viac nie sú splnené.

8.   Pri overovaní podľa odseku 3, či žiadateľ spĺňa podmienky stanovené v odseku 4, sa osobitná pozornosť venuje posúdeniu toho, či žiadateľ predstavuje riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo bezpečnostné riziko pre ktorýkoľvek z členských štátov a či má v úmysle počas oprávneného pobytu opustiť územie členských štátov.

Prostriedky na živobytie počas plánovaného pobytu sa posudzujú podľa dĺžky a účelu plánovaného pobytu alebo pobytov a na základe porovnania s priemernými cenami ubytovania a stravovania v ubytovacích zariadeniach nižšej cenovej kategórie v členských štátoch, a to na základe referenčných súm stanovených členskými štátmi v súlade s článkom 39 ods. 1 písm. c). Dôkazom o dostatočných prostriedkoch na živobytie môže byť aj potvrdenie o finančnej podpore a/alebo súkromnom ubytovaní.

Posúdenie žiadosti vychádza najmä z pravosti a zo spoľahlivosti predložených dokladov a z vierohodnosti a spoľahlivosti tvrdení žiadateľa. Ak má členský štát, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti, akékoľvek pochybnosti v súvislosti so žiadateľom, jeho tvrdeniami alebo predloženými sprievodnými dokladmi, môže sa pred prijatím rozhodnutia o žiadosti poradiť s inými členskými štátmi.

9.   Dva alebo viaceré členské štáty, ktoré vytvorili svoje vlastné vnútroštátne zjednodušujúce programy podľa tohto článku, môžu medzi sebou uzavrieť dohodu s cieľom zabezpečiť, aby účastníci ich vnútroštátnych zjednodušujúcich programov mohli využívať zjednodušenia poskytované v rámci iného vnútroštátneho zjednodušujúceho programu alebo iných vnútroštátnych zjednodušujúcich programov. V lehote jedného mesiaca od uzatvorenia dohody sa kópia takejto dohody zašle Komisii.

10.   Členské štáty pri zriaďovaní vnútroštátneho zjednodušujúceho programu zaistia, aby ich systém, v ktorom sa tento program prevádzkuje, spĺňal normy v oblasti bezpečnosti osobných údajov stanovené v článku 43 nariadenia (EÚ) 2017/2226. Členské štáty uskutočňujú náležité posúdenie rizika pre bezpečnosť informácií a jasne stanovia povinnosti týkajúce sa bezpečnosti vo všetkých etapách tohto procesu.

11.   Pred uplynutím tretieho roku uplatňovania tohto článku predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie jeho vykonávania. Na základe tohto hodnotenia môže Európsky parlament alebo Rada vyzvať Komisiu, aby navrhla vytvorenie programu Únie pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pravidelne cestujú a ktorí boli vopred preverení.“

6.

Článok 9 sa mení takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Príslušník pohraničnej stráže vkladá údaje do systému vstup/výstup v súlade s článkom 6a aj v prípade zmiernenia hraničných kontrol. Ak údaje nie je možné vložiť elektronicky, vložia sa manuálne.“

b)

Vkladá sa tento odsek:

„3a.   Ak nie je technicky možné vložiť údaje do centrálneho systému vstup/výstup alebo v prípade poruchy centrálneho systému vstup/výstup sa uplatňujú všetky tieto ustanovenia:

i)

odchylne od článku 6a tohto nariadenia sa údaje uvedené v článkoch 16 až 20 nariadenia (EÚ) 2017/2226 dočasne uložia v jednotných národných rozhraniach vymedzených v článku 7 uvedeného nariadenia. Ak to nie je možné, údaje sa dočasne uložia na miestnej úrovni v elektronickej podobe. V oboch prípadoch sa tieto údaje zaznamenajú do centrálneho systému vstup/výstup bezodkladne po odstránení technickej nemožnosti alebo poruchy. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia a zavedú infraštruktúru, zariadenia a zdroje potrebné na zabezpečenie toho, aby sa takéto dočasné miestne uchovávanie mohlo realizovať kedykoľvek a na ktoromkoľvek ich hraničnom priechode.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vykonávať hraničné kontroly podľa tohto nariadenia, vo výnimočnej situácii, keď nie je technicky možné vkladať údaje do centrálneho systému vstup/výstup a jednotného národného rozhrania a keď nie je technicky možné ani dočasné ukladanie údajov v elektronickej forme na miestnej úrovni, príslušník pohraničnej stráže uloží údaje o vstupe/výstupe podľa článkov 16 až 20 nariadenia (EÚ) 2017/2226 s výnimkou biometrických údajov manuálne a označí cestovný doklad štátneho príslušníka tretej krajiny vstupnou alebo výstupnou pečiatkou. Uvedené údaje sa vložia do centrálneho systému vstup/výstup ihneď, ako je to technicky možné.

Členské štáty informujú Komisiu v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226 o pečiatkovaní cestovných dokladov v prípade výnimočných situácií uvedených v druhom pododseku tohto bodu.;

ii)

odchylne od článku 8 ods. 3 písm. a) bodu iii) a písm. g) bodu iv) tohto nariadenia sa v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víza uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. b), ak je to technicky možné, overenie totožnosti držiteľa víza vykoná nahliadnutím priamo do VIS v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 767/2008.“

7.

V článku 10 sa vkladajú tieto odseky:

„3a.   Ak sa členské štáty rozhodnú používať elektronické brány, samoobslužné systémy alebo automatizované systémy hraničnej kontroly, na označenie príslušných koridorov použijú značky stanovené v časti D prílohy III.

3b.   Ak sa členské štáty rozhodnú vytvoriť vnútroštátny zjednodušujúci program v súlade s článkom 8d, môžu rozhodnúť, že pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí takýto vnútroštátny zjednodušujúci program využívajú, vytvoria osobitné koridory. Na označenie príslušných koridorov použijú značky stanovené v časti E prílohy III.“

8.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Označovanie cestovných dokladov odtlačkom pečiatky

1.   Členský štát môže na vstupe a výstupe označiť cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi povolenia na pobyt alebo dlhodobého víza udeleného týmto členským štátom, odtlačkom pečiatky, ak sa to výslovne stanovuje v jeho vnútroštátnom práve.

2.   Cestovný doklad štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom zjednodušeného železničného tranzitného dokladu vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 693/2003 sa označuje odtlačkom pečiatky na vstupe a výstupe. Okrem toho sa cestovný doklad štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú držiteľmi platného zjednodušeného tranzitného dokladu vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 693/2003 a ktorí vykonávajú tranzit vlakom a nevystupujú na území členského štátu, označuje odtlačkom pečiatky na vstupe aj výstupe.

3.   Cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na základe krátkodobého víza udeleného na jeden vstup alebo na dva vstupy vstupujú na územie členského štátu, ktorý ešte neuplatňuje schengenské acquis v plnom rozsahu, ale prevádzkuje systém vstup/výstup, alebo z neho vystupujú, sa označujú odtlačkom pečiatky na vstupe aj výstupe.

4.   Praktické opatrenia pre označovanie odtlačkom pečiatky sú uvedené v prílohe IV.“

9.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Domnienka splnenia podmienok dĺžky krátkodobého pobytu

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 12a, ak sa nevytvorí žiadna individuálna zložka v systéme vstup/výstup pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa nachádza na území členského štátu, alebo záznam o vstupe/výstupe štátneho príslušníka tretej krajiny neobsahuje po dátume skončenia povolenej dĺžky pobytu dátum výstupu, môžu sa príslušné vnútroštátne orgány domnievať, že štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky dĺžky oprávneného pobytu na území členských štátov.

2.   Domnienka uvedená v odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý môže akýmkoľvek spôsobom poskytnúť dôveryhodný dôkaz o tom, že požíva právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie alebo že je držiteľom povolenia na pobyt alebo dlhodobého víza. V náležitých prípadoch sa uplatní článok 35 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

3.   Domnienku uvedenú v odseku 1 možno vyvrátiť, ak štátny príslušník tretej krajiny akýmkoľvek spôsobom, napríklad cestovnými lístkami alebo dokladom o prítomnosti mimo územia členských štátov alebo dokladom o dátume skončenia platnosti predchádzajúceho povolenia na pobyt alebo dlhodobého víza, poskytne dôveryhodný dôkaz, že dodržal podmienky súvisiace s dĺžkou krátkodobého pobytu.

V prípade vyvrátenia domnienky príslušné orgány vytvoria v systéme vstup/výstup v prípade potreby individuálnu zložku alebo uvedú v systéme vstup/výstup dátum, keď štátny príslušník tretej krajiny prekročil vonkajšiu hranicu niektorého z členských štátov alebo vnútornú hranicu členského štátu, ktorý ešte neuplatňuje schengenské acquis v plnom rozsahu, ale prevádzkuje systém vstup/výstup, v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) 2017/2226, ako aj miesto, kde túto hranicu prekročil.

4.   Ak nebola domnienka uvedená v odseku 1 vyvrátená, štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa nachádza na území členských štátov, môže byť vrátený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES (*7).

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý požíva právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, môže byť vrátený len v súlade so smernicou 2004/38/ES.

10.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12a

Prechodné obdobie a prechodné opatrenia

1.   Počas obdobia 180 dní od uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky, na účely overenia na vstupe a výstupe, či osoby oprávnené na krátkodobý pobyt neprekročili maximálnu dĺžku oprávneného pobytu, a v náležitých prípadoch overenia na vstupe, či osoby neprekročili počet vstupov, ktoré boli povolené vízom udeleným na jeden vstup alebo na dva vstupy, príslušníci pohraničnej stráže zohľadnia pobyty na území členských štátov v rámci 180 dní pred vstupom alebo výstupom, a to nielen kontrolou údajov o vstupe/výstupe uvedených v systéme vstup/výstup, ale aj kontrolou odtlačkov pečiatok v cestovných dokladoch.

2.   Ak osoba vstúpila na územie členských štátov pred uvedením systému vstup/výstup do prevádzky a vystúpila po uvedení systému vstup/výstup do prevádzky, v systéme vstup/výstup sa pri jej výstupe vytvorí individuálna zložka a do záznamu o vstupe/výstupe sa zaznamená dátum uvedeného vstupu v súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226. Uplatňovanie tohto odseku nie je obmedzené na obdobie 180 dní od uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky, ako sa uvádza v odseku 1. V prípade rozporu medzi dátumom odtlačku vstupnej pečiatky a údajmi zaznamenanými v systéme vstup/výstup má prednosť dátum odtlačku vstupnej pečiatky.“

11.

Článok 14 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na krátkodobý pobyt, sa vložia do systému vstup/výstup v súlade s článkom 6a ods. 2 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) 2017/2226.“

b)

V odseku 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Bez toho, aby bola dotknutá náhrada poskytovaná podľa vnútroštátneho práva, ak sa v odvolacom konaní zistí, že rozhodnutie o odopretí vstupu bolo nepodložené, dotknutý štátny príslušník tretej krajiny má právo na opravu údajov vložených do systému vstup/výstup a/alebo odtlačku zrušenej vstupnej pečiatky, a na opravu všetkých ostatných zrušení či dodatkov, ktoré vykonal členský štát, ktorý mu odoprel vstup.“

12.

V článku 20 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Hlavy štátov, predsedovia vlád a členovia národných vlád so sprevádzajúcimi manželmi a členovia ich oficiálnej delegácie a panovníci a iní vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny;“.

13.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 42a

Prechodné opatrenia pre členské štáty, ktoré zatiaľ neprevádzkujú systém vstup/výstup

1.   Cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prekračujú hranice členských štátov uvedených v článku 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2226, sa systematicky označujú odtlačkom pečiatky na vstupe aj výstupe.

Cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v článku 6a ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia, ktorí prekračujú hranice členských štátov uvedených v článku 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2226, sa označujú odtlačkom pečiatky na vstupe aj výstupe.

Tieto povinnosti označovať cestovné doklady odtlačkom pečiatky sa uplatňujú aj v prípade zmiernenia hraničných kontrol podľa článku 9 tohto nariadenia.

2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku sa odtlačkom pečiatky neoznačujú cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v článku 6a ods. 3 písm. a), b) a f), v článku 6a ods. 3 písm. g) bodoch i), ii), iii) a vii) a v článku 6a ods. 3 písm. j).

3.   Ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa týkajú údajov o vstupe/výstupe zaznamenaných v systéme vstup/výstup a neexistencie takýchto údajov v systéme vstup/výstup, a to najmä článok 8 ods. 3 písm. a) bod iiia) a písm. g) bod iv), článok 8d ods. 4 písm. d) a článok 12 sa primerane uplatňujú na vstupné a výstupné pečiatky.

4.   Ak je domnienka týkajúca sa splnenia podmienok dĺžky pobytu vyvrátená v súlade s článkom 12 ods. 2, má štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa nachádza na území členského štátu, ktorý zatiaľ neprevádzkuje systém vstup/výstup, nárok na to, aby sa do jeho cestovného dokladu vložila informácia o dátume, keď prekročil vonkajšiu alebo vnútornú hranicu tohto členského štátu, ako aj o mieste, kde túto hranicu prekročil. Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa tiež môže poskytnúť tlačivo uvedené v prílohe VIII.

5.   Uplatnia sa ustanovenia o označovaní odtlačkom pečiatky stanovené v prílohe IV.

6.   Členské štáty uvedené v článku 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2226 označujú odtlačkom pečiatky cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol na ich hranici odopretý vstup na krátkodobý pobyt. Označovanie odtlačkom pečiatky sa vykonáva v súlade so špecifikáciami stanovenými v časti A bode 1 písm. d) prílohy V.

7.   Uvedené povinnosti označovania odtlačkom pečiatky podľa odsekov 1 až 6 sa uplatňujú do dátumu uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky v dotknutom členskom štáte.“

14.

Prílohy III, IV, V a VII sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje od dátumu uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky, ktorý určí Komisia v súlade s článkom 66 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

3.   Odchylne od odseku 2 tohto článku sa toto nariadenie od dátumu ich pripojenia k systému vstup/výstup v súlade s článkom 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2226 vzťahuje na členské štáty uvedené v článku 66 ods. 3 uvedeného nariadenia, ktoré zatiaľ neprevádzkujú systém vstup/výstup,. Do ich pripojenia k systému vstup/výstup sa na uvedené členské štáty vzťahujú prechodné ustanovenia o označovaní odtlačkom pečiatky stanovené v článku 42a nariadenia (EÚ) 2016/399.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 30. novembra 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Ú. v. EÚ C 487, 28.12.2016, s. 66.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. novembra 2017.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (pozri stranu 20 tohto úradného vestníka).

(5)  Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

(7)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(8)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(9)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(10)  Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

(11)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(12)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(13)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(14)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).“

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).“

(*3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014, s. 1).

(*4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).

(*5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru (Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 1).

(*6)  Nariadenie Rady (ES) č. 693/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa ustanovuje osobitný zjednodušený tranzitný doklad (FTD), zjednodušený železničný tranzitný doklad (FRTD) a ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny a Spoločná príručka (Ú. v. EÚ L 99, 17.4.2003, s. 8).“

(*7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).“


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (EÚ) 2016/399 sa menia takto:

1.

V prílohe III sa dopĺňajú tieto časti:

„ČASŤ D

Časť D1: Koridory pre automatizovanú hraničnú kontrolu občanov EÚ/EHP/CH

Image Image

V prípade Švajčiarska, Lichtenštajnska, Nórska a Islandu sa hviezdy nepožadujú.

Časť D2: Koridory pre automatizovanú hraničnú kontrolu štátnych príslušníkov tretích krajín

Image Image

Časť D3: Koridory pre automatizovanú hraničnú kontrolu všetkých pasov

Image Image

Časť E: Koridory pre registrovaných cestujúcich

Image “.

2.

Príloha IV sa mení takto:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Cestovný doklad štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom zjednodušeného železničného tranzitného dokladu vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 693/2003 sa označuje odtlačkom pečiatky na vstupe a výstupe. Cestovný doklad štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú držiteľmi platného zjednodušeného tranzitného dokladu vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 693/2003 a ktorí vykonávajú tranzit vlakom a nevystupujú na území členského štátu, sa tiež označuje odtlačkom pečiatky na vstupe aj výstupe. Okrem toho môže členský štát v súlade s článkom 11 tohto nariadenia označiť odtlačkom pečiatky na vstupe a výstupe cestovné doklady tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi povolenia na pobyt alebo víza na dlhodobý pobyt vydaného týmto členským štátom, ak je to výslovne stanovené v jeho vnútroštátnom práve.

Cestovné doklady štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorí na základe krátkodobého víza udeleného na jeden vstup alebo na dva vstupy vstupujú na územie členského štátu, ktorý ešte neuplatňuje schengenské acquis v plnom rozsahu, ale prevádzkuje systém vstup/výstup, alebo z neho vystupujú, sa označujú odtlačkom pečiatky na vstupe aj výstupe.“

b)

Vkladá sa tento bod:

„1a.

Špecifikácie uvedených pečiatok sa stanovujú v rozhodnutí Schengenského výkonného výboru SCH/COM-EX (94) 16 rev a SCH/Gem-Handb (93) 15 (DÔVERNÉ).“

c)

Vkladá sa tento bod:

„2a.

Pri vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí podliehajú vízovej povinnosti a povinnosti označenia cestovného dokladu odtlačkom pečiatky, sa doklad označí odtlačkom pečiatky na strane, ktorá je oproti strane, na ktorej je pripojené vízum. Ak však nemožno použiť túto stranu, odtlačkom pečiatky sa označí nasledujúca strana. Odtlačok pečiatky sa nedáva na prístrojom snímateľnú zónu.“

d)

Bod 3 sa vypúšťa.

3.

Príloha V sa mení takto:

a)

Časť A sa mení takto:

i)

Bod 1 písm. b) sa nahrádza takto:

„b)

v prípade štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na krátkodobý pobyt, zaznamená do systému vstup/výstup údaje o odopretí vstupu v súlade s článkom 6a ods. 2 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) 2017/2226;“.

ii)

Bod 1 písm. d) sa nahrádza takto:

„d)

pri štátnych príslušníkoch tretích krajín, v prípade ktorých sa odopretie vstupu nemá zaznamenať v systéme vstup/výstup, označí pas odtlačkom pečiatky na vstupe, ktorú zruší preškrtnutím nezmazateľným čiernym atramentom, a oproti vpravo vpíše, tiež nezmazateľným atramentom, písmeno (písmená) zodpovedajúce dôvodu (dôvodom) odopretia vstupu, ktorých zoznam je uvedený na štandardnom formulári pre odopretie vstupu uvedenom v časti B tejto prílohy. Okrem toho v prípade týchto kategórií osôb príslušník pohraničnej stráže zaznamená každé odopretie vstupu do evidencie alebo do zoznamu s uvedením totožnosti a štátnej príslušnosti dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny vrátane údajov z dokladu oprávňujúceho štátneho príslušníka tretej krajiny prekročiť hranicu a dôvodu na odopretie vstupu a dátumu odopretia vstupu;“.

iii)

Do bodu 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Praktické opatrenia pre označovanie odtlačkom pečiatky sú uvedené v prílohe IV.“

b)

V časti B sa Štandardný formulár pre odopretie vstupu na hranici mení takto:

i)

Za písmeno I) sa dopĺňa tento text:

„J)

odmietol poskytnúť biometrické údaje, ak sa to vyžaduje

na vytvorenie individuálnej zložky v systéme vstup/výstup

na vykonanie hraničných kontrol.“

ii)

V odseku s názvom „Pripomienky“ sa dopĺňa pod slovo „Pripomienky“ tento text:

„

(označí príslušník pohraničnej stráže, ak sa údaje uchovávajú v systéme vstup/výstup)

Dotknutej osobe sa týmto oznamuje, že jej osobné údaje a informácie o tomto odopretí vstupu sú vložené do systému vstup/výstup v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

V súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) 2017/2226 má dotknutá osoba právo získať údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú zaznamenané v systéme vstup/výstup, a môže požiadať o opravu nesprávnych údajov, ktoré sa jej týkajú, a vymazanie údajov, ktoré boli zaznamenané v rozpore so zákonom.“

4.

Bod 1 prílohy VII sa nahrádza takto:

„1.

Hlavy štátov, predsedovia vlád a členovia národných vlád so sprevádzajúcimi manželmi a členovia ich oficiálnej delegácie a panovníci a iní vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny.

Odchylne od článku 6 a článkov 8 až 14 hraničným kontrolám nepodliehajú hlavy štátov, predsedovia vlád a členovia národných vlád so sprevádzajúcimi manželmi a členovia ich oficiálnej delegácie a panovníci a iní vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny, ktorí boli pozvaní vládami členských štátov alebo medzinárodnými organizáciami na oficiálne účely a ktorých príchod a odchod sa oficiálne oznámil cez diplomatické kanály.“