2.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 318/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2215

z 30. novembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006, pokiaľ ide o zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v rámci Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 474/2006 (2) sa vytvoril zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, uvedený v kapitole II nariadenia (ES) č. 2111/2005.

(2)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2111/2005 určité členské štáty a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) oznámili Komisii informácie, ktoré sú dôležité v súvislosti s aktualizáciou uvedeného zoznamu. Dôležité informácie poskytli aj tretie krajiny a medzinárodné organizácie. Na základe uvedených informácií by sa zoznam mal aktualizovať.

(3)

Komisia informovala všetkých dotknutých leteckých dopravcov, a to buď priamo alebo prostredníctvom orgánov, ktoré zodpovedajú za regulačný dohľad nad týmito dopravcami, o základných skutočnostiach a okolnostiach, ktoré budú podkladom pre rozhodnutie o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie alebo o úprave podmienok zákazu vykonávania leteckej dopravy uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zaradený do zoznamu.

(4)

Komisia umožnila dotknutým leteckým dopravcom nahliadnuť do dokumentov poskytnutých členskými štátmi, predložiť písomné pripomienky a predniesť ústne stanovisko Komisii a výboru zriadenému na základe nariadenia Rady (EHS) č. 3922/1991 (3) (Výbor pre leteckú bezpečnosť).

(5)

Komisia poskytla Výboru pre leteckú bezpečnosť aktuálne informácie o prebiehajúcich spoločných konzultáciách v rámci nariadenia (ES) č. 2111/2005 a nariadenia Komisie (ES) č. 473/2006 (4) s príslušnými orgánmi a leteckými dopravcami z Rovníkovej Guiney, Nepálu, Nigérie, zo Svätého Vincenta a Grenadín, z Thajska,Ukrajiny a Venezuely. Komisia tiež informovala Výbor pre leteckú bezpečnosť o situácii v oblasti bezpečnosti letectva v Afganistane, Bolívii, Indii, Indonézii, Iraku, Kazachstane, Líbyi, Moldavsku, Mozambiku a Zambii a o technických konzultáciách s Ruskom.

(6)

Agentúra EASA predstavila Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť výsledky analýzy audítorských správ, ktoré vypracovala Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) v rámci svojho Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou. V tejto súvislosti boli členské štáty vyzvané, aby v prípade leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v tretích krajinách, v prípade ktorých organizácia ICAO poukázala na závažné bezpečnostné obavy alebo v prípade ktorých agentúra EASA konštatovala, že ich systém dohľadu nad bezpečnosťou vykazuje vážne nedostatky, prioritne vykonávali inšpekcie na odbavovacej ploche. Prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche popri konzultáciách uskutočnených Komisiou v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005 bude možné získať ďalšie informácie o úrovni bezpečnosti leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v týchto tretích krajinách.

(7)

Agentúra EASA takisto informovala Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť o výsledkoch analýzy inšpekcií na odbavovacej ploche vykonaných v rámci programu hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (SAFA) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 (5).

(8)

Agentúra EASA ďalej informovala Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť o projektoch technickej pomoci realizovaných v tretích krajinách, ktoré podliehajú opatreniam alebo monitorovaniu podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005. EASA poskytla informácie o plánoch a žiadostiach o ďalšiu technickú pomoc a spoluprácu v záujme zlepšenia administratívnej a technickej spôsobilosti úradov pre civilné letectvo s cieľom pomôcť vyriešiť akýkoľvek nesúlad s platnými medzinárodnými normami v oblasti civilného letectva. Členské štáty boli vyzvané, aby na tieto žiadosti reagovali na dvojstrannom základe v spolupráci s Komisiou a agentúrou EASA. V tejto súvislosti Komisia opätovne zdôraznila, aké užitočné je poskytovať medzinárodnej leteckej komunite informácie o technickej pomoci, ktorú Únia a jej členské štáty poskytujú v záujme zlepšenia bezpečnosti letectva na celom svete, a to najmä prostredníctvom databázy Bezpečnostnej kooperatívnej asistenčnej siete (Safety Collaborative Assistance Network, SCAN) organizácie ICAO.

(9)

Eurocontrol poskytol Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť aktualizované informácie o stave výstražnej funkcie SAFA a aktuálne štatistické údaje týkajúce sa výstražných správ o leteckých dopravcoch, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy.

Leteckí dopravcovia Únie

(10)

V nadväznosti na analýzu agentúry EASA týkajúcu sa informácií z inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa uskutočnili v lietadlách leteckých dopravcov Únie, a informácií z normalizačných inšpekcií, ktoré vykonala agentúra EASA, ako aj z osobitných inšpekcií a auditov, ktoré vykonali národné letecké úrady, niektoré členské štáty prijali určité opatrenia na presadzovanie a informovali o nich Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť.

(11)

Členské štáty opakovane zdôraznili, že sú pripravené vykonať to, čo bude potrebné, pokiaľ by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká v dôsledku nedodržiavania príslušných bezpečnostných noriem zo strany leteckých dopravcov Únie.

Leteckí dopravcovia z Rovníkovej Guiney

(12)

Zástupcovia Komisie a agentúry EASA sa 7. júna 2017 stretli so zástupcami leteckého úradu Rovníkovej Guiney (AAGE). Účelom tohto stretnutia bolo pokračovanie v konzultáciách od posledného stretnutia v roku 2013. AAGE informoval Komisiu a EASA o opatreniach prijatých na zlepšenie súladu s požiadavkami ICAO týkajúcimi sa systému dohľadu nad bezpečnosťou a poukázal aj na politické úsilie pri vykonávaní reforiem.

(13)

Počas stretnutia, ktoré sa konalo 7. júna 2017, AAGE uznal, že leteckí dopravcovia z Rovníkovej Guiney v minulosti nezískali osvedčenia v súlade s požiadavkami ICAO. AAGE preto zrušil osvedčenia viacerých leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v tejto krajine, a pristúpil k novému päťfázovému postupu osvedčovania pre zvyšných leteckých dopravcov. AAGE poskytol informácie o svojom personálnom plánovaní a prijímaní zamestnancov, registri lietadiel, programe opätovného udelenia osvedčenia leteckým dopravcom a programe dohľadu nad bezpečnosťou.

(14)

Ako sa zistilo v rámci auditu ICAO z februára 2017, AAGE dosiahol mieru účinného vykonávania medzinárodných noriem bezpečnosti letectva 62,5 %, čo predstavuje nárast v porovnaní s približne 10 % v minulosti.

(15)

Od 16. do 20. októbra 2017 Únia uskutočnila v Rovníkovej Guinei hodnotiacu návštevu na mieste. Zúčastnili sa na nej experti z Komisie, agentúry EASA a členských štátov. Počas tejto návštevy sa hodnotila práca AAGE, pričom overenie spočívalo v návštevách u dvoch aktívnych leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Rovníkovej Guinei. Zistilo sa, že organizačná štruktúra AAGE, ktorý sa nedávno stal nezávislým a samostatným úradom pre civilné letectvo a začal vykonávať činnosti dohľadu nad bezpečnosťou v roku 2012, je z hľadiska úrovne leteckých činností v Rovníkovej Guinei primeraná. Takisto sa potvrdilo, že AAGE pokrýva všetky oblasti civilného letectva a že má svoj vlastný rozpočet a svoje vlastné finančné zdroje. Zistilo sa však, že AAGE potrebuje primerane kvalifikovaných inšpektorov, predovšetkým v oblasti letovej prevádzky a vrátane obchodnej leteckej dopravy, aby mohol vykonávať riadny a účinný dohľad nad bezpečnosťou leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Rovníkovej Guinei.

(16)

Z návštevy vyplynulo, že v Rovníkovej Guinei bol zavedený komplexný regulačný systém. AAGE pracuje na aktualizácii právnych predpisov, aby sa zachoval súlad s najnovším vývojom medzinárodných noriem v oblasti bezpečnosti letectva. AAGE sa však vo veľkej miere opiera o osvedčenia, licencie a povolenia, ktoré vydali iné orgány a organizácie, bez toho, aby ich AAGE overil, pričom toto overenie zo strany AAGE je dôležitou súčasťou jeho úlohy dohľadu nad bezpečnosťou. Tento proces overovania by preto mal byť zahrnutý do postupov AAGE a mal by sa riadne vykonávať.

(17)

Z návštevy AAGE vyplynulo, že v súčasnosti existujú len dvaja leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie v Rovníkovej Guinei, konkrétne CEIBA IntercontinentalCronos Airlines. Osvedčenia leteckého prevádzkovateľa leteckých dopravcov Punto AzulTango Airways boli zrušené.

(18)

Počas návštevy v spoločnosti CEIBA Intercontinental v rámci hodnotiacej návštevy Únie na mieste sa zistilo, že naďalej prevádzkuje činnosť na základe starého osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a dospela zatiaľ len do druhej fázy súčasného päťfázového postupu osvedčovania leteckého prevádzkovateľa. CEIBA Intercontinental v súčasnosti prechádza mnohými zmenami, čo vedie k nedostatku aktualizácií a schválení základných príručiek letovej prevádzky a údržby a inej dokumentácie. Okrem toho tieto príručky a dokumentácia ešte nie sú prispôsobené prevádzke a lietadlám leteckého dopravcu. Jeho systém manažmentu bezpečnosti je v štádiu vývoja a letecký dopravca doň ešte musí zahrnúť užitočnú analýzu rizika. Vypracoval a zaviedol už politiku bezpečnosti, ale svoju organizáciu s ňou zreteľne a všeobecne neoboznámil. Jeho systém kvality sa takisto musí ďalej rozvíjať.

(19)

Z návštevy u leteckého dopravcu Cronos Airlines vyplynulo, že vie o platných právnych predpisoch v Rovníkovej Guinei a vynakladá úsilie na zavedenie uvedených noriem v oblasti letectva. Úspešne absolvoval súčasný päťfázový postup osvedčovania leteckého prevádzkovateľa. Platnosť jeho osvedčenia leteckého prevádzkovateľa bola obnovená v januári 2017. Zistilo sa však, že niektoré príručky neboli prispôsobené jeho skutočnej prevádzke a že jeho systém kvality nie je v plnej miere rozvinutý. Okrem toho sa zistilo, že systém manažmentu bezpečnosti dopravcu Cronos Airlines je stále v štádiu vývoja a v súčasnosti je len v druhej zo štyroch fáz vykonávania tohto systému. Politika bezpečnosti bola vypracovaná a zavedená a organizácia s ňou bola zreteľne a všeobecne oboznámená. Svoje lietadlá dobrovoľne nahlásil do programu monitorovania letových údajov.

(20)

AAGE aj spoločnosti CEIBA IntercontinentalCronos Airlines boli 14. novembra 2017 vypočutí Komisiou a Výborom pre leteckú bezpečnosť v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 2111/2005. Počas vypočutia zástupca vlády Rovníkovej Guiney vyjadril pevné odhodlanie vlády ďalej zlepšovať bezpečnosť leteckej dopravy v Rovníkovej Guinei s cieľom zabezpečiť dobrú vnútroštátnu a regionálnu prepojenosť. Počas vypočutia AAGE poskytol informácie o nápravných opatreniach zavedených s cieľom riešiť pripomienky, ktoré boli vznesené počas hodnotiacej návštevy Únie na mieste. Časový rámec na vykonanie týchto nápravných opatrení AAGE odhaduje na jeden rok.

(21)

Z informácií, ktoré počas vypočutia dopravca CEIBA Intercontinental poskytol o pláne nápravných opatrení prijatých na riešenie pripomienok, ktoré boli vznesené počas hodnotiacej návštevy Únie na mieste, nevyplynulo, že by letecký dopravca vykonal analýzu hlavných príčin, ale vyplynulo, že boli zavedené iba okamžité nápravné opatrenia bez dlhodobých preventívnych opatrení.

(22)

Pokiaľ ide o dopravcu Cronos Airlines, počas vypočutia poskytol informácie o nápravných opatreniach prijatých s cieľom riešiť pripomienky, ktoré boli vznesené počas hodnotiacej návštevy Únie na mieste, pričom uviedol, že vykonal analýzu hlavných príčin, prijal okamžité nápravné opatrenia, ako aj opatrenia na zabránenie opakovaniu zistených problémov.

(23)

Na základe všetkých dostupných informácií vrátane výsledkov hodnotiacej návštevy Únie na mieste a informácií poskytnutých na vypočutí 14. novembra 2017 sa dospelo k záveru, že napriek tomu, že AAGE priniesol systému dohľadu nad bezpečnosťou letectva Rovníkovej Guiney výrazné zlepšenia, významné nedostatky v systéme dohľadu nad bezpečnosťou v Rovníkovej Guinei naďalej pretrvávajú. Dospelo sa k záveru, že AAGE si ešte nedokáže v plnom rozsahu plniť povinnosti dohľadu nad leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie v Rovníkovej Guinei. Vyplýva to zo skutočnosti, že leteckí dopravcovia získavajú osvedčenia a dohľad nad bezpečnosťou sa vykonáva bez požadovaných primerane kvalifikovaných inšpektorov, a zo skutočnosti, že niektoré pripomienky, ktoré boli vznesené počas hodnotiacej návštevy Únie na mieste, AAGE neidentifikoval počas svojho procesu osvedčovania a dohľadu. V súčasnosti teda nie je dostatok dôkazov na podporenie rozhodnutia o zrušení alebo zmene zákazu vykonávania leteckej dopravy uloženého všetkým leteckým dopravcom, ktorí získali osvedčenie v Rovníkovej Guinei. Avšak, keďže osvedčenia leteckého prevádzkovateľa dopravcov Punto AzulTango Airways boli zrušené, mali by sa odstrániť zo zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy.

(24)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto usudzuje, že zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby boli leteckí dopravcovia Punto AzulTango Airways odstránení z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

Leteckí dopravcovia z Nepálu

(25)

Nepálsky úrad pre civilné letectvo (CAAN) poslal 5. marca 2017 Komisii list, ktorý obsahoval informácie o súčasnom stave systému dohľadu nad bezpečnosťou v Nepále. Po opätovnom udelení osvedčenia všetkým leteckým dopravcom v Nepále v roku 2015 úrad CAAN tento proces zopakoval v roku 2016 za pomoci ICAO s cieľom predĺžiť platnosť osvedčení leteckého prevádzkovateľa ešte raz.

(26)

Ministerstvo zahraničných vecí Nepálu predložilo13. marca 2017 delegácii Únie v Káthmandu, Nepál, dodatočnú dokumentáciu, ktorá opisuje pokrok a obsahuje úryvok zo správy misie tímu ICAO pre spoločnú činnosť v Nepále. V oblasti prevádzky a letovej spôsobilosti vzniesol tím ICAO pre spoločnú činnosť niekoľko pripomienok. Ide o tie isté pripomienky, ktoré už boli vznesené počas predchádzajúcich návštev vrátane hodnotiacej návštevy Únie na mieste vo februári 2014 a misie technickej pomoci Únie v októbri 2015. Vzhľadom na uvedené informácie Komisia požiadala 4. júla 2017 úrad CAAN o dodatočné informácie.

(27)

ICAO uskutočnila v Nepále koordinovanú validačnú misiu ICAO 4. až 11. júla 2017. Na základe výsledkov tejto misie ICAO 27. júla 2017 oznámila, že príslušné orgány Nepálu odstránili závažné bezpečnostné obavy týkajúce sa osvedčovania leteckých dopravcov.

(28)

Úrad CAAN poskytol 3. augusta 2017 informácie, o ktoré ho Komisia požiadala. Okrem iného poskytol informácie o držiteľoch osvedčení leteckého prevádzkovateľa, výsledkoch činností dohľadu nad bezpečnosťou, lietadlách zaregistrovaných v Nepále, nehodách a vážnych incidentoch, opatreniach na presadzovanie práva, organizácii a právnych predpisoch a činnostiach technickej pomoci v Nepále. Úrad CAAN však neposkytol žiadne informácie o opatreniach nadväzujúcich na odporúčania uvedené v uverejnených správach z vyšetrovania nehôd.

(29)

Úrad CAAN 7. novembra 2017 predložil záverečnú správu z koordinovanej validačnej misie ICAO zo 4. až 11. júla 2017, z ktorej vyplýva, že miera účinného vykonávania medzinárodných noriem bezpečnosti letectva sa zvýšila na úroveň 66 %. V uvedenej správe sa však poukazuje aj na to, že sú potrebné ďalšie zlepšenia, pokiaľ ide o kvalifikovaný technický personál a odstránenie bezpečnostných obáv. ICAO nepreskúmala oblasť udeľovania licencií personálu letovej posádky, pričom uvedená oblasť bola po hodnotiacej návšteve Únie na mieste vo februári 2014 vytýčená ako jedna z obáv.

(30)

Na základe informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, sa zdá, že napriek tomu, že úrad CAAN dosiahol určitý pokrok, pokiaľ ide o vykonávanie medzinárodných noriem bezpečnosti letectva, systém dohľadu Nepálu nad bezpečnosťou letectva je stále nedostatočný, o čom svedčí aj skutočnosť, že chýbajú účinné opatrenia, ktoré by sa mali prijať v nadväznosti na nehody vrátane smrteľných nehôd, ku ktorým došlo v posledných rokoch, s cieľom vyhnúť sa im v budúcnosti.

(31)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto usudzuje, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Nepálu.

Leteckí dopravcovia z Nigérie

(32)

Komisia s podporou agentúry EASA naďalej dôsledne monitoruje úroveň bezpečnosti leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Nigérii. Komisia vo svojich listoch z 15. mája a 20. júna 2017 zdôraznila potrebu, aby úrad pre civilné letectvo Nigérie (NCAA) podrobne sledoval všetky žiadosti o oprávnenia prevádzkovateľa z tretej krajiny (TCO), ktoré agentúre EASA predložili leteckí dopravcovia s osvedčením získaným v Nigérii.

(33)

Listom z 30. mája 2017 úrad NCAA informoval Komisiu o svojom zámere vykonať rozsiahly audit prevádzky leteckého dopravcu Med-View Airline zaregistrovaného v Nigérii, ako aj o opatreniach, ktoré NCAA prijal v súvislosti s inými leteckými dopravcami Nigérie.

(34)

Listom z 10. októbra 2017 Komisia zdôraznila, že tieto činnosti sú nedostatočné vzhľadom na uplatniteľné požiadavky a očakávaný nárast činností leteckej dopravy v Nigérii. Úradu NCAA oznámila, že sa začali konzultácie v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 473/2006.

(35)

Zástupcovia Komisie a agentúry EASA sa 30. októbra 2017 stretli so zástupcami na vysokej úrovni úradu NCAA na technickom konzultačnom zasadnutí. Účelom tohto stretnutia bolo, aby úrad NCAA vysvetlil nápravné a preventívne opatrenia, ktoré prijal v súvislosti so spoločnosťou Med-View Airline a ostatnými leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie v Nigérii. Prezentácia úradu NCAA na tomto stretnutí bola podložená dôkazmi, z ktorých vyplýva určité zlepšenie dohľadu nad bezpečnosťou v prípade leteckých dopravcov, za ktorých nesú nigérijské orgány zodpovednosť podľa uplatniteľných medzinárodných právnych predpisov.

(36)

Počas stretnutia úrad NCAA informoval Komisiu a agentúru EASA o opatreniach prijatých na zlepšenie súladu s požiadavkami ICAO týkajúcimi sa systému dohľadu nad bezpečnosťou. Poskytol aj informácie o audite vykonanom v spoločnosti Med-View Airline a u ostatných leteckých dopravcov zaregistrovaných v Nigérii, najmä Arik Air, Air PeaceKabo Air, ako aj o počte zamestnancov úradu NCAA, odbornej príprave a kvalifikácii jeho inšpektorov a o jeho programe dohľadu nad bezpečnosťou. Úrad NCAA stanovil a zavádza program dohľadu v oblasti letovej prevádzky a letovej spôsobilosti, aby zabezpečil neustále dodržiavanie súladu s právnymi predpismi. Nigéria je v procese zavádzania svojho národného bezpečnostného programu a má v úmysle dosiahnuť jeho plné zavedenie do konca roku 2018.

(37)

Z aktuálne dostupných informácií vrátane informácií, ktoré poskytol NCAA na zasadnutí z 30. októbra 2017, vyplynulo, že systém dohľadu nad bezpečnosťou sa v Nigérii neustále zlepšuje. Je samozrejmé, že takéto zlepšenia majú aj naďalej kľúčový význam. Týka sa to najmä informovanosti úradu NCAA o plánovaných činnostiach leteckých dopravcov, ktorí sú pod jeho dohľadom, ako aj skutočného účinného zavádzania jeho programu dohľadu nad bezpečnosťou vrátane správy zistení. Komisia požiadala 1. novembra 2017 o doplňujúce informácie v tejto veci. Komisia okrem toho vyzvala úrad NCAA, aby odradil nigérijských leteckých dopravcov od predkladania žiadostí agentúre EASA o oprávnenie TCO, kým nie je v plnej miere presvedčený, že títo dopravcovia spĺňajú uplatniteľné medzinárodné normy bezpečnosti letectva.

(38)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto usudzuje, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Nigérie.

(39)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných noriem bezpečnosti letectva hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť nútená prijať ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Ruska

(40)

Komisia, agentúra EASA a príslušné orgány členských štátov naďalej dôsledne monitorujú úroveň bezpečnosti leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Rusku a ktorí prevádzkujú lety v Únii, a to aj prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú uskutočňovať v prípade určitých ruských leteckých dopravcov v súlade s nariadením (EÚ) č. 965/2012.

(41)

Zástupcovia Komisie a agentúry EASA sa 20. októbra 2017 stretli so zástupcami Ruského federálneho úradu pre leteckú dopravu (FATA). Účelom tohto stretnutia bolo preskúmať úroveň bezpečnosti leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Rusku, na základe správ o inšpekcii na odbavovacej ploche v období od 6. októbra 2016 do 5. októbra 2017 a identifikovať prípady, v ktorých by sa mohli posilniť činnosti dohľadu vykonávané úradom FATA.

(42)

Počas tohto stretnutia Komisia podrobnejšie preskúmala výsledky inšpekcie na odbavovacej ploche v rámci programu SAFA v prípade štyroch leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Rusku. Hoci neboli zistené žiadne bezpečnostné obavy, úrad FATA Komisiu informoval o činnostiach dohľadu nad bezpečnosťou v prípade uvedených leteckých dopravcov.

(43)

Na základe všetkých aktuálne dostupných informácií vrátane informácií, ktoré poskytol FATA na technickom konzultačnom stretnutí z 20. októbra 2017, sa usudzuje, že úradu FATA nechýba schopnosť ani ochota riešiť akékoľvek bezpečnostné nedostatky, pokiaľ ide o leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Rusku. Z týchto dôvodov Komisia dospela k záveru, že vypočutie ruských leteckých úradov alebo leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Rusku, pred Komisiou a Výborom pre leteckú bezpečnosť nie je potrebné.

(44)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto usudzuje, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov z Ruska.

(45)

Členské štáty majú prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche v súlade s nariadením (EÚ) č. 965/2012 naďalej overovať, či leteckí dopravcovia z Ruska skutočne dodržiavajú medzinárodné normy bezpečnosti letectva.

(46)

Ak by uvedené inšpekcie poukázali na bezprostredné bezpečnostné riziko v dôsledku nedodržiavania príslušných bezpečnostných noriem, Komisia môže byť nútená prijať opatrenia proti leteckým dopravcom z Ruska v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia zo Svätého Vincenta a Grenadín

(47)

Letecký dopravca Mustique Airways, ktorý získal osvedčenie na ostrove Svätý Vincent a Grenadíny, 2. februára 2017 opätovne požiadal agentúru EASA o oprávnenie TCO. Toto opätovné podanie žiadosti nasledovalo po žiadosti o oprávnenie TCO, ktorá bola podaná skôr, ale ktorú agentúra EASA zamietla z bezpečnostných dôvodov. Agentúra EASA posúdila túto novú žiadosť v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) č. 452/2014 (6).

(48)

EASA uznala plány nápravných opatrení zamerané na riešenie jej zistení v súvislosti so žiadosťou spoločnosti Mustique Airways o oprávnenie TCO za prijateľné a rozhodla sa pokračovať v posudzovaní žiadosti až do vyriešenia všetkých zistení. Agentúra EASA 11. septembra 2017 informovala Komisiu o vyriešení posledného z uvedených zistení a o tom, že EASA by v nadväznosti na túto skutočnosť mohla vydať oprávnenie, pokiaľ by bol letecký dopravca odstránený zo zoznamu týkajúceho sa bezpečnosti leteckej prevádzky.

(49)

Na základe týchto informácií Komisia pozvala spoločnosť Mustique Airways na vypočutie, na ktorom mal dopravca predstaviť zavedené nápravné opatrenia a poskytnúť informácie o opatreniach prijatých s cieľom zabrániť opätovnému výskytu bezpečnostných nedostatkov, ktoré EASA identifikovala počas posudzovania oprávnenia TCO. Spoločnosť Mustique Airways predstavila 14. novembra 2017 Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť uvedené nápravné opatrenia. Pozostávajú z významných zmien v rámci organizácie a vykonávania systému manažmentu bezpečnosti s podporou nového webového nástroja a novej politiky v oblasti bezpečnosti, ktoré spoločnosti Mustique Airways umožnia identifikovať hlavné príčiny nedostatkov a zabrániť ich opätovnému výskytu.

(50)

Spoločnosť Mustique Airways počas vypočutia poskytla informácie aj o mnohých opatreniach, ktoré prijala na zavedenie kultúry bezpečnosti letectva v rámci svojej organizácie. Tieto opatrenia zahŕňajú pravidelné stretnutia na úrovni vedúcich pracovníkov aj zamestnancov týkajúce sa otázky bezpečnosti, ktoré spoločnosti Mustique Airways umožnia zvýšiť povedomie jej zamestnancov o bezpečnosti a vylepšiť podávanie správ o udalostiach súvisiacich s bezpečnosťou.

(51)

Na základe všetkých informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, vrátane posúdenia vykonaného agentúrou EASA a informácií poskytnutých počas vypočutia sa dospelo k záveru, že spoločnosť Mustique Airways vyriešila zistené bezpečnostné nedostatky a je schopná riešiť aj bezpečnostné nedostatky, ktoré by sa mohli opäť vyskytnúť.

(52)

V súlade so spoločnými kritériami stanovenými v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto usudzuje, že zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby bol letecký dopravca Mustique Airways odstránený z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(53)

Členské štáty majú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche v súlade s nariadením (EÚ) č. 965/2012 v prípade leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie na ostrove Svätý Vincent a Grenadíny.

(54)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných noriem bezpečnosti letectva hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť nútená prijať ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Thajska

(55)

ICAO uskutočnila od 20. do 27. septembra 2017 koordinovanú validačnú misiu ICAO v Thajsku s cieľom preskúmať otázky súvisiace s protokolom, z ktorých v Thajsku vyplynuli závažné bezpečnostné obavy. Usúdilo sa, že nápravné opatrenia, ktoré prijal Úrad pre civilné letectvo Thajska (CAAT), boli dostatočné na odstránenie závažných bezpečnostných obáv a miera účinného vykonávania medzinárodných noriem bezpečnosti letectva sa zvýšila na úroveň približne 41 %. Naďalej sa však pracuje na tom, aby sa ešte viac zvýšila miera účinného vykonávania a úrad CAAT očakáva v roku 2018 koordinovanú validačnú misiu ICAO, ktorá pokryje všetky oblasti systému dohľadu nad bezpečnosťou civilného letectva.

(56)

Úrad CAAT bol pozvaný na vypočutie 13. novembra 2017, aby Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť poskytol aktuálne informácie o nápravných opatreniach prijatých na zlepšenie situácie v oblasti bezpečnosti letectva v Thajsku.

(57)

Počas vypočutia poskytol úrad CAAT informácie o veľkosti a činnostiach odvetvia civilného letectva v Thajsku a výsledkoch koordinovanej validačnej misie ICAO vrátane informácie o tom, že boli odstránené závažné bezpečnostné obavy. CAAT informoval aj o pokroku pri vykonávaní plánu udržateľnosti, ktorý zahŕňa prácu na strategickom pláne pre blízku budúcnosť, aktualizáciu zákonov a právnych predpisov, informácie o organizácii a personálnom zložení tohto úradu, financovaní činností úradu a informačných systémoch, ktoré bude úrad CAAT uplatňovať na podporu svojich činností. Poskytol aj informácie o činnostiach dohľadu, pokiaľ ide o leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Thajsku. Komisia podporila úrad CAAT, aby pokračoval vo vykonávaní svojej činnosti s cieľom zabezpečiť udržateľnosť zlepšení bezpečnosti letectva v Thajsku.

(58)

Z dostupných informácií vyplynulo, že systém dohľadu nad bezpečnosťou sa v Thajsku zlepšil. CAAT poskytol dôkaz najmä o tom, že za posledný rok sa dosiahol pokrok. Podľa informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Thajsku, nie je dôvod na prijatie rozhodnutia o uložení zákazu alebo určitých prevádzkových obmedzení v prípade uvedených leteckých dopravcov.

(59)

S cieľom dôkladne sledovať situáciu pokračujú konzultácie s thajskými orgánmi v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 473/2006.

(60)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto usudzuje, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Thajska.

(61)

Členské štáty majú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche v súlade s nariadením (EÚ) č. 965/2012 v prípade leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Thajsku.

(62)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných noriem bezpečnosti letectva hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť nútená prijať ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Ukrajiny

(63)

Letecký dopravca International Joint-Stock Aviation Company „URGA“, ktorý získal osvedčenie na Ukrajine, opätovne požiadal 19. apríla 2017 agentúru EASA o oprávnenie TCO. Po tom, čo EASA z bezpečnostných dôvodov zamietla jeho prvú žiadosť o oprávnenie TCO, posúdila túto novú žiadosť v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 452/2014.

(64)

EASA v tejto súvislosti vykonala od 28. do 29. júna 2017 audit na mieste v objektoch sídla dopravcu International Joint-Stock Aviation Company „URGA“. V rámci tohto auditu sa síce podarilo vyriešiť všetky zistenia identifikované v priebehu posudzovania prvej žiadosti, vyšlo však na povrch päť nových zistení, najmä pokiaľ ide o letovú spôsobilosť. V reakcii na tieto zistenia spoločnosť International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ následne predložila agentúre EASA plán nápravných opatrení. Na základe tohto plánu nápravných opatrení sa všetky zistenia vyriešili 4. októbra 2017 k plnej spokojnosti agentúry EASA. Agentúra EASA o tom informovala Komisiu a poskytla jej aj informácie o tom, že EASA by v nadväznosti na túto skutočnosť mohla vydať oprávnenie, pokiaľ by bol letecký dopravca odstránený zo zoznamu týkajúceho sa bezpečnosti leteckej prevádzky.

(65)

Spoločnosť International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ bola preto pozvaná na vypočutie Komisiou a Výborom pre leteckú bezpečnosť, ktoré sa uskutočnilo 13. novembra 2017. Počas vypočutia poskytla podrobné informácie o vykonávaní plánu nápravných opatrení vypracovaného v reakcii na zistenia, na ktoré upozornila EASA pri audite na mieste v júni 2017. Informovala aj o tom, že boli zavedené veľké zmeny v rámci jej organizácie a postupov s cieľom posilniť jej kapacitu na dosiahnutie súladu s medzinárodnými normami bezpečnosti letectva. Spoločnosť International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ reštrukturalizovala aj svoj interný systém kvality s cieľom zabezpečiť udržateľnosť uvedených opatrení a umožniť účinnú kontrolu nad svojimi činnosťami.

(66)

Na základe všetkých informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, vrátane posúdenia vykonaného agentúrou EASA a informácií poskytnutých počas vypočutia sa dospelo k záveru, že spoločnosť International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ vyriešila zistené bezpečnostné nedostatky a je schopná riešiť aj bezpečnostné nedostatky, ktoré by sa mohli opäť vyskytnúť.

(67)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto usudzuje, že zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby bol letecký dopravca International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ odstránený z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(68)

Členské štáty majú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche v súlade s nariadením (EÚ) č. 965/2012 v prípade leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie na Ukrajine.

(69)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných noriem bezpečnosti letectva hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť nútená prijať ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Venezuely

(70)

Letecký dopravca Avior Airlines, ktorý získal osvedčenie vo Venezuele, požiadal 6. marca 2017 agentúru EASA o oprávnenie TCO. Agentúra EASA posúdila túto žiadosť v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 452/2014.

(71)

Agentúra EASA pri vyhodnotení bezpečnosti v rámci oprávnenia TCO pre spoločnosť Avior Airlines vyjadrila obavy, pokiaľ ide o neschopnosť spoločnosti Avior Airlines preukázať súlad s príslušnými požiadavkami. Agentúra EASA preto dospela k záveru, že ďalšie posúdenie by neviedlo k vydaniu oprávnenia TCO v prospech spoločnosti Avior Airlines a že tento letecký dopravca nesplnil uplatniteľné požiadavky nariadenia (EÚ) č. 452/2014. EASA preto z bezpečnostných dôvodov zamietla 4. októbra 2017 žiadosť o oprávnenie TCO, ktorú predložila spoločnosť Avior Airlines.

(72)

Komisia požiadala 10. októbra 2017 Úrad pre civilné letectvo Venezuely (INAC) o informácie o opatreniach prijatých v nadväznosti na zamietnutie žiadosti spoločnosti Avior Airlines o oprávnenie TCO zo strany EASA. Uvedeným listom sa začali konzultácie s úradmi zodpovednými za regulačný dohľad nad leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie vo Venezuele, v súlade s kritériami stanovenými v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 473/2006. Keďže bezpečnostné obavy vyplývajúce z vyhodnotenia bezpečnosti spoločnosti Avior Airlines agentúrou EASA na účely udelenia oprávnenia TCO neboli odstránené, INAC a spoločnosť Avior Airlines dostali možnosť byť vypočutí Komisiou a Výborom pre leteckú bezpečnosť v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

(73)

Úrad INAC poskytol Komisii 13. novembra 2017 informácie o činnostiach dohľadu v súvislosti s leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie vo Venezuele, v priebehu minulých rokov, ako aj opis činností dohľadu v súvislosti s leteckým dopravcom Avior Airlines.

(74)

Počas vypočutia 14. novembra 2017 úrad INAC poskytol Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť informácie o svojej štruktúre, funkciách, právomociach a zdrojoch, počte leteckých incidentov a nehôd, účinnom vykonávaní medzinárodných noriem bezpečnosti letectva, situácii v rámci programu medzinárodného vyhodnotenia bezpečnosti letectva FAA a počte a type organizácií, ktoré sú pod jeho dohľadom. Opísal aj svoj postup dohľadu a uviedol výsledky činností dohľadu nad bezpečnosťou v súvislosti s leteckým dopravcom Avior Airlines za posledné roky. INAC uviedol, že zvýšil počet kontrol v prípade dopravcu Avior Airlines, pretože rozšíril svoju flotilu. V rámci kontrol sa v prípade dopravcu Avior Airlines zistil značný počet bezpečnostných nedostatkov, najmä v oblasti odbornej prípravy personálu, riadenia zmien a systému kontroly dokumentov.

(75)

INAC uviedol, že nevedel o zisteniach, na ktoré poukázali členské štáty počas inšpekcií na odbavovacej ploche v súvislosti s leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie vo Venezuele, a vyjadril svoj úmysel spolupracovať s agentúrou EASA, aby zabezpečil primerané kroky nadväzujúce na tieto zistenia.

(76)

Z poskytnutých informácií vyplýva, že úrad INAC by mal ďalej rozvíjať svoje kapacity v oblasti inšpekcií, pokiaľ ide o leteckých dopravcov, za ktorých nesie zodpovednosť.

(77)

Počas uvedeného vypočutia dopravca Avior Airlines informoval Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť o nápravných opatreniach prijatých na odstránenie závažných obáv, na ktoré poukázala EASA v rámci svojho posudzovania oprávnenia TCO, týkajúcich sa okrem iného kontroly letovej spôsobilosti a údržby, vykonávania a monitorovania príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti a systému riadenia bezpečnosti a kvality. Dopravca Avior Airlines však preukázal jasný nedostatok povedomia a pochopenia, pokiaľ ide o závažnosť bezpečnostných obáv, na ktoré poukázala EASA a ktoré identifikovali členské štáty v rámci inšpekcií na odbavovacej ploche. Okrem toho z opatrení, ktoré Avior Airlines prijal, vyplýva, že chýba náležitá analýza hlavných príčin a vhodné plány nápravných opatrení, aby sa zabránilo opätovnému vzniku rovnakých či podobných prípadov nedodržania predpisov, ktoré viedli k formulácii uvedených obáv.

(78)

Z informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na základe posúdenia oprávnenia TCO agentúrou EASA a inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré vykonali členské štáty, a z informácií, ktoré poskytli úrad INAC a spoločnosť Avior Airlines vyplýva, že existuje jasný dôkaz o závažných bezpečnostných nedostatkoch v spoločnosti Avior Airlines. Z týchto informácií zároveň vyplýva, že spoločnosť Avior Airlines nie je spôsobilá odstrániť tieto bezpečnostné nedostatky, o čom svedčí okrem iného neprimeraný a nedostatočný plán nápravných opatrení, ktorý bol predložený v reakcii na zistenia agentúry EASA, a nedostatok primeraných reakcií v nadväznosti na zistenia identifikované počas inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré vykonali členské štáty.

(79)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto usudzuje, že zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby bol letecký dopravca Avior Airlines zahrnutý do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(80)

Členské štáty majú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche v súlade s nariadením (EÚ) č. 965/2012 v prípade leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie vo Venezuele.

(81)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných noriem bezpečnosti letectva hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť nútená prijať ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

(82)

Nariadenie (ES) č. 474/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(83)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 474/2006 sa mení takto:

1.

Príloha A sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha B sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Violeta BULC

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 452/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej prevádzky prevádzkovateľov z tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 12).


PRÍLOHA I

PRÍLOHA A

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÍ PODLIEHAJÚ ZÁKAZU VYKONÁVANIA LETECKEJ DOPRAVY V RÁMCI ÚNIE, S VÝNIMKAMI  (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo číslo prevádzkovej licencie

Trojmiestne označenie ICAO

Štát prevádzkovateľa

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iránska islamská republika

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigéria

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od afganských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Afganská islamská republika

AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES

AOC 008

AJA

Afganská islamská republika

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganská islamská republika

EAST HORIZON AIRLINES

AOC 1013

EHN

Afganská islamská republika

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganská islamská republika

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganská islamská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od angolských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcu TAAG Angola Airlines zaradeného do prílohy B, vrátane

 

 

Angolská republika

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolská republika

AIR GICANGO

009

nie je známe

Angolská republika

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

nie je známe

Angolská republika

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

nie je známe

Angolská republika

DIEXIM

007

nie je známe

Angolská republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

nie je známe

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

nie je známe

Angolská republika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

nie je známe

Angolská republika

MAVEWA

016

nie je známe

Angolská republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

nie je známe

Konžská republika

EMERAUDE

RAC06-008

nie je známe

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Konžská republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

nie je známe

Konžská republika

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

nie je známe

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Konžská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej demokratickej republiky (KDR) zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Konžská demokratická republika (KDR)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

nie je známe

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od džibutských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

nie je známe

DAO

Džibutsko

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Rovníkovej Guiney zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Rovníková Guinea

Cronos AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

nie je známe

Rovníková Guinea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od eritrejských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC č. 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC č. 005

NAS

Eritrea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Gabonskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcov Afrijet a SN2AG zaradených do prílohy B, vrátane

 

 

Gabonská republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonská republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonská republika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonská republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonská republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

nie je známe

Gabonská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od indonézskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcov Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air a Batik Air, vrátane

 

 

Indonézska republika

AIR BORN INDONESIA

135-055

nie je známe

Indonézska republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

nie je známe

Indonézska republika

ALDA TRANS PAPUA

135-056

nie je známe

Indonézska republika

ALFA TRANS DIRGANTARA

135-012

nie je známe

Indonézska republika

AMA

135-054

nie je známe

Indonézska republika

ANGKASA SUPER SERVICE

135-050

LBZ

Indonézska republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonézska republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonézska republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

nie je známe

Indonézska republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonézska republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonézska republika

EASTINDO

135-038

ESD

Indonézska republika

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

nie je známe

Indonézska republika

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

nie je známe

Indonézska republika

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

nie je známe

Indonézska republika

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

nie je známe

Indonézska republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonézska republika

HEVILIFT AVIATION

135-042

nie je známe

Indonézska republika

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

nie je známe

Indonézska republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonézska republika

INDO STAR AVIATION

135-057

nie je známe

Indonézska republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

nie je známe

Indonézska republika

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonézska republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonézska republika

KAL STAR AVIATION

121-037

KLS

Indonézska republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonézska republika

KOMALA INDONESIA

135-051

nie je známe

Indonézska republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonézska republika

MARTA BUANA ABADI

135-049

nie je známe

Indonézska republika

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

nie je známe

Indonézska republika

MIMIKA AIR

135-007

nie je známe

Indonézska republika

MY INDO AIRLINES

121-042

nie je známe

Indonézska republika

NAM AIR

121-058

nie je známe

Indonézska republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

nie je známe

Indonézska republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonézska republika

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

nie je známe

Indonézska republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonézska republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

nie je známe

Indonézska republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

nie je známe

Indonézska republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonézska republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

nie je známe

Indonézska republika

SMAC

135-015

SMC

Indonézska republika

SPIRIT AVIATION SENTOSA

135-058

nie je známe

Indonézska republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonézska republika

SURYA AIR

135-046

nie je známe

Indonézska republika

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonézska republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonézska republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonézska republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonézska republika

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonézska republika

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

135-037

nie je známe

Indonézska republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonézska republika

UNINDO

135-040

nie je známe

Indonézska republika

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

nie je známe

Indonézska republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonézska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Kirgizskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Kirgizská republika

AIR BISHKEK (bývalý EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgizská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizská republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgizská republika

HELI SKY

47

HAC

Kirgizská republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizská republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgizská republika

S GROUP INTERNATIONAL (bývalý S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgizská republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgizská republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizská republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgizská republika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od libérijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad

 

 

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od líbyjských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Líbya

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Líbya

AIR LIBYA

004/01

TLR

Líbya

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Líbya

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Líbya

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Líbya

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Líbya

PETRO AIR

025/08

PEO

Líbya

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od nepálskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Nepálska republika

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

nie je známe

Nepálska republika

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

nie je známe

Nepálska republika

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepálska republika

FISHTAIL AIR

017/2001

nie je známe

Nepálska republika

GOMA AIR

064/2010

nie je známe

Nepálska republika

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

nie je známe

Nepálska republika

MAKALU AIR

057A/2009

nie je známe

Nepálska republika

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

nie je známe

Nepálska republika

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

nie je známe

Nepálska republika

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

nie je známe

Nepálska republika

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepálska republika

SAURYA AIRLINES

083/2014

nie je známe

Nepálska republika

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepálska republika

SIMRIK AIR

034/2000

nie je známe

Nepálska republika

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepálska republika

SITA AIR

033/2000

nie je známe

Nepálska republika

TARA AIR

053/2009

nie je známe

Nepálska republika

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepálska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Svätý Tomáš a Princov ostrov

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Svätý Tomáš a Princov ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svätý Tomáš a Princov ostrov

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od sierraleonských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Nie je známe

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nie je známe

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Nie je známe

nie je známe

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nie je známe

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nie je známe

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nie je známe

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Nie je známe

nie je známe

Sierra Leone

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od sudánskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Sudánska republika

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudánska republika

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudánska republika

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudánska republika

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudánska republika

GREEN FLAG AVIATION

17

nie je známe

Sudánska republika

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudánska republika

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudánska republika

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudánska republika

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudánska republika

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudánska republika

SUN AIR

51

SNR

Sudánska republika

TARCO AIR

56

TRQ

Sudánska republika


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by sa mohlo povoliť vykonávať dopravné práva tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.


PRÍLOHA II

PRÍLOHA B

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VYKONÁVANIE LETECKEJ DOPRAVY PODLIEHA PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI ÚNIE  (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC)

Trojmiestne označenie ICAO

Štát prevádzkovateľa

Obmedzenie pre typ lietadla

Registrové značky a prípadne sériové výrobné čísla lietadiel podliehajúcich obmedzeniu

Štát registrácie

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: lietadiel typu Boeing B737-700, lietadiel typu Boeing B777-200, lietadiel typu Boeing B777-300 a lietadiel typu Boeing B777-300ER.

Všetky lietadlá s výnimkou: lietadiel v rámci flotily Boeing B737-700, ako sa uvádza v AOC; lietadiel v rámci flotily Boeing B777-200, ako sa uvádza v AOC; lietadiel v rámci flotily Boeing B777-300, ako sa uvádza v AOC a lietadiel v rámci flotily Boeing B777-300ER, ako sa uvádza v AOC.

Angolská republika

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Všetky lietadlá s výnimkou: LET 410 UVP.

Všetky lietadlá s výnimkou: D6-CAM (851336).

Komory

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu Falcon 50, 2 lietadiel typu Falcon 900.

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonská republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 1 lietadla typu Challenger CL-601, 1 lietadla typu HS-125-800.

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-AAG, ZS-AFG.

Gabonská republika; Juhoafrická republika

IRAN AIR

FS100

IRA

Iránska islamská republika

Všetky lietadlá typu Fokker F100 a typu Boeing B747.

Lietadlá typu Fokker F100, ako sa uvádza v AOC; lietadlá typu Boeing B747, ako sa uvádza v AOC.

Iránska islamská republika

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Kórejská ľudovodemokratická republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu TU- 204.

Všetky lietadlá s výnimkou: P-632, P-633.

Kórejská ľudovodemokratická republika


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by sa mohlo povoliť vykonávať dopravné práva tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(2)  Spoločnosť Afrijet smie na účely svojej súčasnej úrovne prevádzky v rámci Únie použiť len uvedené konkrétne lietadlá.