29.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 313/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2200

z 28. novembra 2017,

ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny z Ukrajiny a ktorým sa stanovuje ich správa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 písm. a) a c),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1566 (2) sa stanovujú preferenčné opatrenia, pokiaľ ide o clo na dovoz určitého tovaru s pôvodom na Ukrajine. Dovozné colné kvóty uvedené v prílohe II k uvedenému nariadeniu spravuje Komisia v súlade s článkom 184 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Uplatňujú sa počas obdobia troch rokov od 1. januára 2018.

(2)

V záujme zabezpečenia riadneho a nešpekulatívneho dovozu určitých obilnín s pôvodom na Ukrajine, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty, je vhodné stanoviť, aby sa tento dovoz spravoval prostredníctvom dovozných licencií. Na tento účel by sa mali uplatňovať nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (3), (ES) č. 1342/2003 (4) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 (5), ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak.

(3)

Na zabezpečenie riadnej správy týchto kvót je potrebné stanoviť lehoty na podávanie žiadostí o dovozné licencie, ako aj údaje, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach a licenciách.

(4)

Členské štáty mali v záujme účinnej správy používať na oznámenia Komisii v súlade s týmto nariadením informačné systémy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1183 (6) a vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1185 (7).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Otvorenie a správa colných kvót

1.   Dovozné colné kvóty na určité výrobky s pôvodom na Ukrajine, ktoré sú uvedené v prílohe, sa otvárajú každoročne od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020.

2.   Clá na dovoz v rámci dovoznej colnej kvóty uvedenej v odseku 1 sa určujú vo výške 0 EUR na tonu.

3.   Uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 1301/2006 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1239, ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak.

Článok 2

Pravidlá predkladania žiadostí o dovozné licencie a vydávania dovozných licencií

1.   Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť o dovoznú licenciu na poradové číslo a týždeň. Ak zainteresovaná osoba predloží viac ako jednu žiadosť, všetky žiadosti sa zamietnu a zábezpeky zložené pri predkladaní žiadostí prepadnú v prospech príslušného členského štátu.

Žiadosti o dovozné licencie sa podávajú na príslušných orgánoch členských štátov každý týždeň najneskôr v piatok o 13.00 hod. bruselského času.

2.   V každej žiadosti o dovoznú licenciu sa uvedie množstvo v kilogramoch bez desatinného čísla, ktoré nesmie presiahnuť celkové množstvo príslušnej kvóty.

3.   Dovozné licencie sa vydajú štvrtý pracovný deň po konečnom termíne na odoslanie oznámenia uvedeného v článku 4 ods. 1.

4.   V žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencii sa v kolónke 8 uvádza názov „Ukrajina“ a políčko „áno“ sa označí krížikom. Licencie sú platné len na výrobky s pôvodom na Ukrajine.

Článok 3

Platnosť dovozných licencií

V súlade s článkom 7 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239 sa obdobie platnosti dovoznej licencie počíta odo dňa skutočného vydania do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci skutočného vydania.

Článok 4

Oznámenia

1.   Najneskôr v pondelok nasledujúci po týždni, v ktorom bola žiadosť o dovoznú licenciu podaná, členské štáty odošlú Komisii najneskôr do 18.00 hod. bruselského času všetky žiadosti v elektronickej podobe podľa poradového čísla, s uvedením pôvodu výrobku a požadovaného množstva podľa číselných znakov KN, vrátane oznámení „žiadne“. Oznamovanie sa uskutočňuje v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2017/1183 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1185.

2.   V deň vydania dovozných licencií členské štáty elektronicky oznámia Komisii informácie týkajúce sa vydaných licencií podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006 s celkovými množstvami podľa číselných znakov KN, na ktoré boli dovozné licencie vydané.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1566 z 13. septembra 2017 o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení (Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2017, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 44).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 100).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).


PRÍLOHA

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry má znenie opisu výrobkov iba informatívny charakter, pričom rozsah pôsobnosti preferenčného systému sa v kontexte tejto prílohy určuje na základe číselných znakov KN tak, ako existujú k 1. januáru 2017. Ak je pred číselným znakom KN uvedené „ex“, uplatnenie preferenčného režimu sa určuje súčasne na základe číselného znaku KN a zodpovedajúceho opisu.

Poradové číslo

Výrobok

Číselný znak KN

Množstvo v tonách

09.4277

Špalda, obyčajná pšenica a súraž, iná ako na siatie

1001 99 00

65 000

Múka z obyčajnej pšenice a zo špaldy

1101 00 15

Múka zo súraže

1101 00 90

Múka z obilnín iných než z pšenice, zo súraže, z raže, kukurice, jačmeňa, ovsa, ryže

1102 90 90

Krúpy a krupica z obyčajnej pšenice a zo špaldy

1103 11 90

Pelety z pšenice

1103 20 60

09.4278

Kukurica iná ako na siatie

1005 90 00

625 000

Múka z kukurice

1102 20

Krúpy a krupica z kukurice

1103 13

Pelety z kukurice

1103 20 40

Spracované zrná kukurice

1104 23

09.4279

Jačmeň iný ako na siatie

1003 90 00

325 000

Múka z jačmeňa

1102 90 10

Pelety z jačmeňa

ex 1103 20 25