28.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/54


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2196

z 24. novembra 2017,

ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 11,

keďže:

(1)

Plne funkčný a vzájomne prepojený vnútorný trh s energiou je rozhodujúci pre zachovanie bezpečnosti dodávok energie, zvýšenie konkurencieschopnosti a zabezpečenie, aby všetci spotrebitelia mohli odoberať energiu za dostupné ceny.

(2)

Nariadením (ES) č. 714/2009 sa stanovujú nediskriminačné pravidlá prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektriny s cieľom zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu s elektrinou.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1485 (2) stanovuje zosúladené pravidlá prevádzkovania sústavy pre prevádzkovateľov prenosových sústav (ďalej len „PPS“), regionálnych koordinátorov bezpečnosti (ďalej len „RKB“), prevádzkovateľov distribučných sústav (ďalej len „PDS“) a významných používateľov siete (ďalej len „VPS“). Identifikuje rôzne kľúčové stavy sústavy (normálny stav, stav ohrozenia, stav núdze, stav bez napätia a stav obnovy). Zároveň zahŕňa požiadavky a zásady na zaistenie podmienok potrebných na zachovanie prevádzkovej bezpečnosti v celej Únii a na podporu koordinácie prevádzky sústav, požiadavky a zásady procesov plánovania a určovania plánov prevádzky, ktoré sú potrebné na predvídanie problémov s prevádzkovou bezpečnosťou v reálnom čase, a požiadavky a zásady spojené s celoúnijnou reguláciou frekvencie a činného výkonu a rezervami.

(4)

Treba vypracovať spoločný súbor minimálnych požiadaviek a zásad pre postupy a opatrenia, ktoré sa majú vykonať konkrétne v stave núdze, stave bez napätia a stave obnovy.

(5)

Hoci je každý PPS zodpovedný za zachovanie prevádzkovej bezpečnosti vo svojej regulačnej oblasti, bezpečná a efektívna prevádzka elektrizačnej sústavy Únie je spoločnou zodpovednosťou všetkých jej PPS, keďže všetky vnútroštátne sústavy sú do určitej miery prepojené a porucha v jednej regulačnej oblasti môže ovplyvniť iné. Efektívna prevádzka elektrizačnej sústavy Únie si vyžaduje aj úzku spoluprácu a koordináciu rôznych zainteresovaných aktérov.

(6)

Preto treba stanoviť zosúladené požiadavky na technické a organizačné opatrenia, ktorými sa predchádza šíreniu alebo zhoršovaniu stavu incidentu vo vnútroštátnej sústave, ako aj šíreniu narušenia a stavu bez napätia do iných sústav. Zároveň treba stanoviť zosúladené postupy, ktorými by sa mali PPS riadiť pri obnove stavu ohrozenia alebo normálneho stavu po rozšírení narušenia alebo stavu bez napätia.

(7)

Každý PPS by mal vypracovať plán obrany sústavy a plán obnovy, a to v trojfázovom procese: vo fáze návrhu sa vymedzí podrobný obsah tohto plánu; vo vykonávacej fáze sa pripravia a nainštalujú všetky potrebné prostriedky a služby potrebné na aktiváciu plánu; v aktivačnej fáze sa v prevádzke použije jedno alebo viacero opatrení z plánu.

(8)

Zosúladenie požiadaviek na zriadenie plánov obrany sústavy a plánov obnovy zo strany príslušných PPS by malo zaistiť celkovú efektívnosť týchto plánov na úrovni Únie.

(9)

PPS by mali zabezpečiť kontinuitu energetických transakcií aj počas stavu núdze, stavu bez napätia alebo stavu obnovy a k prerušeniu trhových činností a sprievodných trhových procesov by mali pristúpiť len v krajnom prípade. Mali by sa stanoviť jasné, objektívne a zosúladené podmienky, za ktorých možno energetické transakcie prerušiť a následne obnoviť.

(10)

Každý PPS by mal ktoréhokoľvek iného PPS na požiadanie podporiť v prípade stavu núdze, stavu bez napätia alebo stavu obnovy, pokiaľ by takáto podpora nepriviedla sústavu osloveného PPS do stavu núdze alebo stavu bez napätia.

(11)

V členských štátoch, kde sa používajú verejné komunikačné systémy, by sa mali PPS, PDS, VPS a poskytovatelia služieb obnovy snažiť získať u svojho príslušného poskytovateľa telekomunikačných služieb prioritný status.

(12)

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) 20. júla 2015 odporučila, aby Komisia prijala sieťový predpis pre udržiavanie výkonovej rovnováhy v súlade s požiadavkami uvedenými v odporúčaní agentúry č. 3/2015.

(13)

Okrem všeobecných ustanovení nariadenia (EÚ) 2017/1485 sú potrebné aj osobitné ustanovenia, ktoré zaručia výmenu informácií a komunikáciu v stave núdze, stave bez napätia alebo stave obnovy, ako aj dostupnosť kritických nástrojov a zariadení potrebných na prevádzku a obnovu sústavy.

(14)

Toto nariadenie je prijaté na základe nariadenia (ES) č. 714/2009, ktoré sa ním dopĺňa a ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Odkazy na nariadenie (ES) č. 714/2009 v iných právnych aktoch by sa mali považovať aj za odkazy na toto nariadenie.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 714/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Na zachovanie prevádzkovej bezpečnosti, prevenciu šírenia alebo zhoršovania incidentu, aby sa zabránilo rozsiahlemu narušeniu a stavu bez napätia, ako aj v záujme efektívnej a rýchlej obnovy elektrizačnej sústavy zo stavu núdze alebo stavu bez napätia sa týmto nariadením stanovuje sieťový predpis stanovujúci požiadavky na:

a)

riadenie stavu núdze, stavu bez napätia a stavu obnovy zo strany PPS;

b)

koordináciu prevádzky sústavy v celej Únii v prípade stavu núdze, stavu bez napätia a stavu obnovy;

c)

simulácie a skúšky na zaistenie spoľahlivej, efektívnej a rýchlej obnovy normálneho stavu prepojených prenosových sústav zo stavu núdze alebo stavu bez napätia;

d)

nástroje a zariadenia potrebné na zaistenie spoľahlivej, efektívnej a rýchlej obnovy normálneho stavu prepojených prenosových sústav zo stavu núdze alebo stavu bez napätia.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na PPS, PDS, VPS, poskytovateľov služieb obrany, poskytovateľov služieb obnovy, strany zodpovedné za vyrovnávanie, poskytovateľov vyrovnávacích služieb, nominovaných organizátorov trhu s elektrinou (nominated electricity market operators – NEMO) a ďalšie subjekty určené na vykonávanie trhových funkcií na základe nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 (3) a nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 (4).

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje najmä na týchto VPS:

a)

existujúce a nové jednotky na výrobu elektrickej energie zaradené ako typ C a D v súlade s kritériami stanovenými v článku 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 (5);

b)

existujúce a nové jednotky na výrobu elektrickej energie zaradené ako typ B v súlade s kritériami stanovenými v článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/631, pokiaľ sú identifikované ako VPS v súlade s článkom 11 ods. 4 a článkom 23 ods. 4;

c)

existujúce a nové odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy;

d)

existujúce a nové uzavreté distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy;

e)

poskytovatelia redispečingu jednotiek na výrobu elektrickej energie alebo odberných zariadení prostredníctvom agregácie a poskytovatelia rezervy činného výkonu v súlade s hlavou 8 nariadenia (EÚ) 2017/1485 a

f)

existujúce a nové siete jednosmerného prúdu vysokého napätia (ďalej len „HVDC“) a jednosmerne pripojené jednotky parku zdrojov v súlade s kritériami stanovenými v článku 4 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1447 (6).

3.   Toto nariadenie sa vzťahuje na existujúce a nové jednotky na výrobu elektrickej energie typu A v súlade s kritériami stanovenými v článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/631, existujúce a nové jednotky na výrobu elektrickej energie typu B okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. b), ako aj na existujúce a nové odberné zariadenia, uzavreté distribučné sústavy a tretie strany poskytujúce riadenie odberu, ak spĺňajú podmienky na poskytovanie služieb obrany alebo služieb obnovy v zmysle článku 4 ods. 4

4.   Jednotky na výrobu elektrickej energie typu A a B uvedené v odseku 3, odberné zariadenia a uzavreté distribučné sústavy poskytujúce riadenie odberu môžu splniť požiadavky tohto nariadenia buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom tretej strany, a to za podmienok stanovených v súlade s článkom 4 ods. 4

5.   Toto nariadenie sa vzťahuje na zásobníky energie VPS, poskytovateľa služieb obrany alebo poskytovateľa služieb obnovy, ktoré možno použiť na vyrovnávanie sústavy, pokiaľ sú takto určené v plánoch obrany sústavy, plánoch obnovy alebo v príslušnej zmluve o poskytovaní služby.

6.   Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky prenosové sústavy, distribučné sústavy a spojovacie vedenia v Únii s výnimkou prenosových sústav a distribučných sústav alebo častí prenosových sústav a distribučných sústav „ostrovov“ členských štátov, v sústavách ktorých sa neuplatňuje synchrónna prevádzka so synchrónnymi oblasťami Kontinentálna Európa, Veľká Británia, Severná Európa, Írsko a Severné Írsko alebo Pobaltie, za predpokladu, že táto nesynchrónna prevádzka nie je dôsledkom narušenia.

7.   V členskom štáte, v ktorom pôsobí viac ako jeden prevádzkovateľ prenosovej sústavy, sa toto nariadenie vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav v rámci daného členského štátu. V prípade, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy nemá funkciu vzťahujúcu sa na jednu alebo niekoľko povinností podľa tohto nariadenia, členské štáty môžu stanoviť, že zodpovednosť za plnenie jednej alebo niekoľkých uvedených povinností sa priradí jednému alebo viacerým rôznym konkrétnym prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

8.   V synchrónnej oblasti, v ktorej nie sú všetky krajiny viazané právnymi predpismi Únie, sú PPS Litvy, Lotyšska a Estónska oslobodení od uplatňovania článkov 15, 29 a 33, pokiaľ a do tej miery, v akej fungujú v synchrónnom režime, ak nie je stanovené inak v dohode o spolupráci s PPS z tretej krajiny, v ktorej je stanovený základ pre ich spoluprácu na bezpečnej prevádzke sústavy podľa článku 10.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES (7), článku 2 nariadenia (ES) č. 714/2009, článku 2 nariadenia (EÚ) č. 543/2013 (8), článku 2 nariadenia (EÚ) 2015/1222, článku 2 nariadenia (EÚ) 2016/631, článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 (9), článku 2 nariadenia (EÚ) 2016/1447, článku 2 nariadenia (EÚ) 2016/1719 a článku 2 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„poskytovateľ služieb obrany“ je právny subjekt so zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou poskytovať službu, ktorá prispieva k jednému alebo viacerým opatreniam plánu obrany sústavy;

2.

„poskytovateľ služieb obnovy“ je právny subjekt so zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou poskytovať službu, ktorá prispieva k jednému alebo viacerým opatreniam plánu obnovy;

3.

„prioritný významný používateľ siete“ je významný používateľ siete, pre ktorého platia osobitné podmienky odpojenia a reaktivácie napájania;

4.

„čistý odber“ je čistá hodnota činného výkonu z pohľadu určitého bodu v sústave, ktorá sa vypočíta ako (zaťaženie – výroba), obyčajne vyjadrená v kilowattoch (kW) alebo megawattoch (MW) v určitom okamihu alebo ako priemer v určitom časovom intervale;

5.

„plán obnovy“ zahŕňa všetky technické a organizačné opatrenia potrebné na obnovu normálneho stavu sústavy;

6.

„reaktivácia napájania“ je opätovné pripojenie výroby a zaťaženia na aktiváciu napájania v tých častiach sústavy, ktoré boli odpojené;

7.

„zostupná stratégia reaktivácie napájania“ je stratégia, pri ktorej si reaktivácia napájania častí sústavy určitého PPS vyžaduje pomoc iných PPS;

8.

„vzostupná stratégia reaktivácie napájania“ je stratégia, pri ktorej možno reaktivovať napájanie časti sústavy určitého PPS bez pomoci iných PPS;

9.

„resynchronizácia“ je opätovná synchronizácia a pripojenie dvoch synchronizovaných regiónov v resynchronizačnom bode;

10.

„správca frekvencie“ je menovaný PPS zodpovedný za riadenie frekvencie sústavy v synchronizovanom regióne alebo synchrónnej oblasti s cieľom obnoviť frekvenciu sústavy na menovitú frekvenciu;

11.

„synchronizovaný región“ je časť synchrónnej oblasti, ktorú pokrývajú vzájomne prepojení PPS so spoločnou frekvenciou sústavy a ktorá nie je synchronizovaná so zvyškom synchrónnej oblasti;

12.

„správca resynchronizácie“ je menovaný PPS zodpovedný za resynchronizáciu dvoch synchronizovaných regiónov;

13.

„resynchronizačný bod“ je zariadenie používané na pripojenie dvoch synchronizovaných regiónov – zväčša vypínač.

Článok 4

Regulačné hľadiská

1.   Pri uplatňovaní tohto nariadenia členské štáty, regulačné orgány, príslušné subjekty a prevádzkovatelia sústav musia:

a)

uplatňovať zásady proporcionality a nediskriminácie;

b)

zabezpečiť transparentnosť;

c)

uplatňovať zásadu optimalizácie medzi najvyššou celkovou efektívnosťou a najnižšími celkovými nákladmi pre všetky zúčastnené strany;

d)

zabezpečiť, aby PPS pokiaľ možno využívali trhové mechanizmy s cieľom zaistiť bezpečnosť a stabilitu siete;

e)

zohľadňovať technické, zákonné, bezpečnostné obmedzenia a bezpečnosť osôb;

f)

rešpektovať zodpovednosť priradenú príslušnému PPS s cieľom zaistiť bezpečnosť sústavy vrátane požiadaviek v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov;

g)

konzultovať s príslušnými PDS a zohľadniť potenciálne vplyvy na ich sústavy a

h)

zohľadniť dohodnuté európske normy a technické špecifikácie.

2.   Každý PPS predloží príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES na schválenie tieto návrhy:

a)

podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obrany na zmluvnom základe v súlade s odsekom 4;

b)

podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy na zmluvnom základe v súlade s odsekom 4;

c)

zoznam VPS, ktorí sú na svojich zariadeniach zodpovední za vykonanie opatrení vyplývajúcich z povinných požiadaviek stanovených v nariadeniach (EÚ) 2016/631, (EÚ) 2016/1388 a (EÚ) 2016/1447 a/alebo z vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj zoznam opatrení, ktoré majú títo VPS vykonať; PPS ich určí v zmysle článku 11 ods. 4 písm. c) a článku 23 ods. 4 písm. c);

d)

zoznam prioritných významných používateľov siete uvedený v článku 11 ods. 4 písm. d) a článku 23 ods. 4 písm. d) alebo zásady uplatňované na ich vymedzenie, ako aj podmienky odpojenia a reaktivácie napájania prioritných používateľov siete, pokiaľ nie sú stanovené vo vnútroštátnej legislatíve členských štátov;

e)

pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností v súlade s článkom 36 ods. 1;

f)

osobitné pravidlá zúčtovania odchýlok a zúčtovania vyrovnávacej energie v prípade pozastavenia trhových činností, v súlade s článkom 39 ods. 1;

g)

plán skúšania podľa článku 43 ods. 2

3.   Ak o tom rozhodol členský štát, návrhy uvedené v odseku 2 písm. a) až d) a písm. g) možno predložiť na schválenie inému subjektu než regulačnému orgánu. Regulačné orgány a subjekty určené členskými štátmi v zmysle tohto odseku rozhodnú o návrhoch uvedených v odseku 2 do šiestich mesiacov od dátumu predloženia zo strany PPS.

4.   Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obrany a poskytovateľa služieb obnovy sa určia buď vnútroštátnym právnym rámcom alebo zmluvne. Ak sa určujú zmluvne, každý PPS vypracuje do 18. decembra 2018 návrh príslušných podmienok, v ktorom sa vymedzia aspoň:

a)

charakteristiky služby, ktorá sa má poskytnúť;

b)

možnosť a podmienky agregácie a

c)

v prípade poskytovateľov služieb obnovy, cieľové geografické rozloženie zdrojov výkonu so schopnosťou štartu z tmy a schopnosťou ostrovnej prevádzky.

5.   Každý PPS do 18. decembra 2018 oznámi regulačnému orgánu alebo subjektu, ktorý určí členský štát, plán obrany sústavy vypracovaný podľa článku 11 a plán obnovy vypracovaný podľa článku 23, alebo aspoň tieto ich prvky:

a)

ciele plánu obrany sústavy a plánu obnovy vrátane javov, ktoré sa majú riadiť, alebo situácií, ktoré sa majú riešiť;

b)

podmienky, za ktorých sa aktivujú opatrenia plánu obrany sústavy a plánu obnovy;

c)

odôvodnenie každého opatrenia s vysvetlením toho, ako prispieva k cieľom plánu obrany sústavy a plánu obnovy, ako aj stranu zodpovednú za vykonanie týchto opatrení a

d)

lehoty na vykonanie daných opatrení stanovené podľa článkov 11 a 23.

6.   Ak PPS musí alebo môže v zmysle tohto nariadenia stanoviť, vypracovať alebo pristúpiť na požiadavky, podmienky alebo metodiky, ktoré nie sú predmetom schválenia podľa odseku 2, členské štáty môžu vyžadovať, aby tieto požiadavky, podmienky alebo metodiky vopred schválil regulačný orgán, subjekt, ktorý určí členský štát, alebo iné príslušné orgány členských štátov.

7.   Ak PPS považuje za nevyhnutné zmeniť dokumenty schválené podľa odseku 3, na navrhované zmeny sa vzťahujú požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 5. PPS, ktorý navrhuje zmenu, musí podľa potreby zohľadniť oprávnené očakávania vlastníkov zariadení na výrobu elektrickej energie, vlastníkov odberných zariadení a ďalších zainteresovaných subjektov založené na pôvodne stanovených alebo dohodnutých požiadavkách alebo metodikách.

8.   Každá strana môže podať sťažnosť na príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo PPS v súvislosti s povinnosťami alebo rozhodnutiami daného príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo PPS na základe tohto nariadenia a môže postúpiť túto sťažnosť regulačnému orgánu, ktorý v rámci svojej pôsobnosti ako orgán na urovnanie sporov vydá rozhodnutie do dvoch mesiacov od prijatia sťažnosti. Ak regulačný orgán požaduje ďalšie informácie, uvedené obdobie možno predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Toto predĺžené obdobie možno ďalej predĺžiť so súhlasom sťažovateľa. Rozhodnutie regulačného orgánu je záväzné, pokiaľ a pokým sa nezruší v odvolacom konaní.

Článok 5

Konzultácie a koordinácia

1.   V prípadoch, keď toto nariadenie predpisuje, aby PPS konzultoval s dotknutými stranami kroky, ktoré stanovil v reálnom čase alebo pred ich vykonaním v reálnom čase, platí tento postup:

a)

PPS sa spojí aspoň so stranami stanovenými v článkoch tohto nariadenia, ktoré si vyžadujú konzultácie;

b)

PPS vysvetlí dôvody a ciele danej konzultácie, ako aj dôvody a ciele rozhodnutia, ktoré musí prijať;

c)

PPS získa od strán uvedených v písmene a) všetky relevantné informácie a ich vyhodnotenie;

d)

PPS náležite zohľadní stanoviská, situáciu a obmedzenia konzultovaných strán;

e)

PPS pred prijatím rozhodnutia vysvetlí stranám konzultácie, prečo ich stanovisko zohľadnil či nezohľadnil.

2.   V prípadoch, keď toto nariadenie predpisuje, aby PPS v reálnom čase koordinoval vykonanie súboru krokov viacerých strán, platí tento postup:

a)

PPS sa spojí aspoň so stranami stanovenými v článkoch tohto nariadenia, ktoré si vyžadujú koordináciu v reálnom čase;

b)

PPS vysvetlí dôvody a ciele danej koordinácie, ako aj dôvody a ciele krokov, ktoré sa majú vykonať;

c)

PPS predstaví počiatočný návrh krokov, ktoré má prijať každá strana;

d)

PPS získa od strán uvedených v písmene a) všetky relevantné informácie a ich vyhodnotenie;

e)

PPS predstaví konečný návrh krokov, ktoré má prijať každá strana, pričom náležite zohľadní stanoviská, situáciu a obmedzenia dotknutých strán a stanoví konečný termín, do ktorého môžu strany namietať voči krokom, ktoré PPS navrhol;

f)

ak dotknuté strany nenamietajú voči vykonaniu krokov, ktoré navrhol PPS, každá strana vrátane PPS vykoná tieto kroky v súlade s daným návrhom;

g)

ak jedna alebo viac strán odmietne kroky, ktoré navrhol PPS, do stanoveného termínu, PPS postúpi navrhované kroky príslušnému orgánu na rozhodnutie spolu s opisom dôvodov a cieľov krokov, ktoré PPS navrhol, ako aj s vyhodnotením a stanoviskom príslušných strán;

h)

ak postúpenie príslušnému orgánu v reálnom čase nie je možné, PPS iniciuje rovnocenné kroky, ktoré majú minimálny alebo nulový vplyv na strany, ktoré odmietli vykonať navrhované kroky.

3.   Strana môže odmietnuť vykonať v reálnom čase kroky, ktoré navrhol PPS v rámci koordinačného postupu podľa odseku 2, ak odôvodní, že navrhovaný krok by viedol k porušeniu jedného alebo viacerých technických, zákonných, bezpečnostných obmedzení alebo obmedzení spojených s bezpečnosťou osôb.

Článok 6

Regionálna koordinácia

1.   Pri tvorbe plánu obrany sústavy podľa článku 11 a plánu obnovy podľa článku 23 alebo pri preskúmaní plánu obrany sústavy podľa článku 50 a plánu obnovy podľa článku 51 musí každý PPS zabezpečiť súlad so zodpovedajúcimi opatreniami v plánoch ostatných PPS v jeho synchrónnej oblasti a v plánoch susediacich PPS z inej synchrónnej oblasti, a to aspoň pri týchto opatreniach:

a)

vzájomná pomoc a koordinácia medzi PPS v stave núdze podľa článku 14;

b)

postupy riadenia frekvencie podľa článkov 18 a 28, s výnimkou stanovenia cieľovej frekvencie v prípade vzostupnej stratégie reaktivácie napájania pred akoukoľvek resynchronizáciou s prepojenou prenosovou sústavou;

c)

postup pomoci s činným výkonom podľa článku 21;

d)

zostupná stratégia reaktivácie napájania podľa článku 27.

2.   Posúdenie súladu plánu obrany sústavy a plánu obnovy v súlade s odsekom 1 zahŕňa tieto úlohy:

a)

výmenu informácií a údajov súvisiacich s opatreniami uvedenými v odseku 1 medzi dotknutými PPS;

b)

identifikáciu nekompatibilných opatrení podľa odseku 1 v plánoch zúčastnených PPS;

c)

identifikáciu prípadných hrozieb pre prevádzkovú bezpečnosť v regióne výpočtu kapacity. Medzi tieto hrozby patria okrem iného regionálne zlyhania so spoločnou príčinou, ktoré majú zásadný vplyv na prenosové sústavy zúčastnených PPS;

d)

posúdenie opatrení podľa odseku 1 uvedených v plánoch obrany sústavy a plánoch obnovy zúčastnených PPS z hľadiska ich účinnosti pri riešení potenciálnych hrozieb uvedených v písmene c);

e)

konzultáciu s RKB na posúdenie vzájomného súladu opatrení podľa odseku 1 v celej dotknutej synchrónnej oblasti;

f)

identifikáciu zmierňujúcich krokov, ak sa v plánoch obrany sústavy a plánoch obnovy zúčastnených PPS zistí nekompatibilita alebo ak v týchto plánoch opatrenia chýbajú.

3.   Do 18. decembra 2018 každý PPS poskytne opatrenia uvedené v odseku 1 príslušnému(-ým) RKB zriadenému(-ým) podľa článku 77 nariadenia (EÚ)2017/1485. Do troch mesiacov od predloženia daných opatrení príslušný(-í) RKB vypracuje(-ú) technickú správu o súlade opatrení v zmysle kritérií stanovených v odseku 2. Každý PPS zabezpečí dostupnosť vlastných kompetentných odborníkov, ktorí RKB s prípravou uvedenej správy pomôžu.

4.   RKB technickú správu uvedenú v odseku 3 bezodkladne poskytne(-ú) všetkým zúčastneným PPS, ktorí ju následne poskytnú príslušným regulačným orgánom, ako aj ENTSO pre elektrinu na účely článku 52.

5.   Všetci PPS každého regiónu výpočtu kapacity sa dohodnú na hranici, nad ktorou sa vplyv krokov jedného alebo viacerých PPS v stave núdze, stave bez napätia alebo stave obnovy považuje za významný pre ostatných PPS v danom regióne výpočtu kapacity.

Článok 7

Verejná konzultácia

1.   Príslušní PPS musia so zainteresovanými stranami vrátane príslušných orgánov každého členského štátu konzultovať návrhy, ktoré podliehajú schváleniu podľa článku 4 ods. 2 písm. a), b), e), f) a g). Tieto konzultácie trvajú najmenej jeden mesiac.

2.   Príslušní PPS pred predložením pripravovaného návrhu náležite zohľadnia názory zainteresovaných strán vyjadrené v konzultáciách. Vo všetkých prípadoch sa včas pred alebo zároveň s uverejnením návrhu poskytnú a uverejnia riadne dôvody pre začlenenie alebo nezačlenenie názorov zainteresovaných strán.

Článok 8

Náhrada nákladov

1.   Náklady, ktoré znášajú prevádzkovatelia sústav, podliehajúce regulácii taríf za prístup do sústavy a vyplývajúce z povinností stanovených v tomto nariadení, posudzujú príslušné regulačné orgány v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES. Náklady posúdené ako opodstatnené, efektívne a primerané sa nahrádzajú prostredníctvom taríf za prístup do sústavy alebo iných vhodných mechanizmov.

2.   Ak o to požiadajú príslušné regulačné orgány, prevádzkovatelia sústav uvedení v odseku 1 musia do troch mesiacov od žiadosti poskytnúť informácie potrebné na umožnenie posúdenia vynaložených nákladov.

Článok 9

Povinnosť zachovávania dôvernosti

1.   Na každú dôvernú informáciu prijatú, vymenenú alebo zaslanú podľa tohto nariadenia sa vzťahujú podmienky zachovávania služobného tajomstva uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   Povinnosť zachovávania služobného tajomstva platí pre všetky osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.

3.   Dôverné informácie prijaté osobami uvedenými v odseku 2 pri plnení ich povinností sa nesmú poskytovať žiadnej inej osobe ani orgánu, čím nie sú dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy, iné ustanovenia tohto nariadenia alebo iné príslušné právne predpisy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne alebo úniové právne predpisy, regulačné orgány, subjekty alebo osoby, ktoré prijímajú dôverné informácie podľa tohto nariadenia, ich môžu použiť iba na výkon svojich povinností podľa tohto nariadenia.

Článok 10

Dohody s PPS, ktorí nie sú viazaní týmto nariadením

Ak synchrónna oblasť zahŕňa PPS z Únie aj z tretích krajín, všetci PPS z Únie v danej synchrónnej oblasti sa musia do 18. júna 2019 usilovať o uzavretie dohody s PPS z tretích krajín, ktorí nie sú viazaní týmto nariadením, stanovujúcej základ pre ich spoluprácu na bezpečnej prevádzke sústavy a opatrenia na zabezpečenie súladu PPS z tretích krajín s povinnosťami stanovenými v tomto nariadení.

KAPITOLA II

PLÁN OBRANY SÚSTAVY

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 11

Vypracovanie plánu obrany sústavy

1.   Do 18. decembra 2018 každý PPS vypracuje plán obrany sústavy v konzultácii s príslušnými PDS, VPS, národnými regulačnými orgánmi alebo so subjektmi uvedenými v článku 4 ods. 3, so susediacimi PPS a s ostatnými PPS v jeho synchrónnej oblasti.

2.   Pri príprave plánu obrany sústavy každý PPS zohľadní aspoň tieto prvky:

a)

limity prevádzkovej bezpečnosti stanovené v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) 2017/1485;

b)

správanie a možnosti zaťaženia a výroby v danej synchrónnej oblasti;

c)

osobitné potreby prioritných významných používateľov siete na zozname podľa odseku 4 písm. d) a

d)

charakteristiky svojej prenosovej sústavy a podkladových sústav PDS.

3.   Plán obrany sústavy zahŕňa aspoň tieto ustanovenia:

a)

podmienky, za ktorých sa plán obrany sústavy aktivuje, v súlade s článkom 13;

b)

pokyny podľa plánu obrany sústavy, ktoré má PPS vydať a

c)

opatrenia podliehajúce konzultácii v reálnom čase alebo koordinácii s určenými stranami.

4.   Plán obrany sústavy musí obsahovať najmä tieto prvky:

a)

zoznam opatrení, ktoré má PPS vykonať na svojich zariadeniach;

b)

zoznam opatrení, ktoré majú vykonať PDS na svojich zariadeniach, ako aj zoznam týchto PDS;

c)

zoznam VPS zodpovedných za to, aby na svojich zariadeniach vykonali opatrenia vyplývajúce z povinných požiadaviek stanovených v nariadeniach (EÚ) 2016/631, (EÚ) 2016/1388 a (EÚ) 2016/1447 alebo z vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj zoznam opatrení, ktoré majú títo VPS vykonať;

d)

zoznam prioritných významných používateľov siete a podmienky ich odpojenia a

e)

lehoty na vykonanie každého z opatrení uvedených v pláne obrany sústavy.

5.   Plán obrany sústavy zahŕňa aspoň tieto technické a organizačné opatrenia vymedzené v kapitole II oddiele 2:

a)

systémy ochrán sústavy, minimálne vrátane:

i)

systému automatickej regulácie pri zníženej frekvencii v súlade s článkom 15;

ii)

systému automatickej regulácie pri zvýšenej frekvencii v súlade s článkom 16 a

iii)

automatický systém proti kolapsu napätia v súlade s článkom 17.

b)

postupy plánu obrany sústavy, minimálne vrátane:

i)

postupu riadenia frekvenčných odchýlok v súlade s článkom 18;

ii)

postupu riadenia odchýlok napätia v súlade s článkom 19;

iii)

postupu riadenia tokov výkonu v súlade s článkom 20;

iv)

postupu pomoci s činným výkonom v súlade s článkom 21 a

v)

postupu manuálneho odpojenia odberu (odľahčenia) v súlade s článkom 22.

6.   Opatrenia plánu obrany sústavy musia byť v súlade s týmito zásadami:

a)

ich vplyv na používateľov sústavy musí byť minimálny;

b)

musia byť hospodárne;

c)

aktivujú sa iba tie opatrenia, ktoré sú potrebné a

d)

nesmú priviesť prenosovú sústavu PPS ani prepojené prenosové sústavy do stavu núdze alebo stavu bez napätia.

Článok 12

Zavedenie plánu obrany sústavy

1.   Do 18. decembra 2019 každý PPS vykoná tie opatrenia svojho plánu obrany sústavy, ktoré sa majú vykonať na prenosovej sústave. Tieto opatrenia následne udržiava.

2.   Do 18. decembra 2018 každý PPS oznámi PDS pripojeným do prenosovej sústavy opatrenia (vrátane príslušných lehôt na vykonanie), ktoré sa majú vykonať na:

a)

zariadeniach daných PDS podľa článku 11 ods. 4 alebo

b)

zariadeniach VPS identifikovaných podľa článku 11 ods. 4, ktorí sú pripojení do ich distribučnej sústavy alebo

c)

zariadeniach poskytovateľov služieb obrany pripojených do ich distribučnej sústavy alebo

d)

zariadeniach PDS pripojených do ich distribučnej sústavy.

3.   Do 18. decembra 2018 každý PPS oznámi VPS identifikovaným podľa článku 11 ods. 4 písm. c) alebo poskytovateľom služieb obrany priamo pripojeným do jeho prenosovej sústavy opatrenia, ktoré sa majú vykonať na ich zariadeniach, vrátane príslušných lehôt na vykonanie.

4.   Ak to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, PPS oznámi priamo VPS identifikovaným podľa článku 11 ods. 4 písm. c), poskytovateľom služieb obrany alebo PDS pripojeným do distribučných sústav opatrenia, ktoré sa majú vykonať na ich zariadeniach, vrátane príslušných lehôt na vykonanie. O takomto oznámení informuje dotknutého PDS.

5.   Ak PPS poskytuje oznámenie PDS v súlade s odsekom 2, daný PDS následne bezodkladne oznámi VPS, poskytovateľom služieb obrany a PDS pripojeným do jeho distribučnej sústavy opatrenia plánu obrany sústavy, ktoré majú vykonať na svojich príslušných zariadeniach, vrátane lehôt na vykonanie.

6.   Každý oboznámený PDS, VPS a poskytovateľ služieb obrany:

a)

vykoná opatrenia oznámené podľa tohto článku najneskôr do 12 mesiacov od dátumu oznámenia;

b)

potvrdí vykonanie opatrení oznamujúcemu prevádzkovateľovi sústavy, ktorý (ak nejde o PPS) o tomto potvrdení informuje daného PPS a

c)

udržiava opatrenia vykonané na jeho zariadeniach.

Článok 13

Aktivácia plánu obrany sústavy

1.   Každý PPS aktivuje postupy svojho plánu obrany sústavy podľa článku 11 ods. 5 písm. b) v koordinácii s PDS a VPS identifikovanými podľa článku 11 ods. 4, ako aj s poskytovateľmi služieb obrany.

2.   Okrem automaticky aktivovaných systémov plánu obrany sústavy v zmysle článku 11 ods. 5 písm. a) každý PPS aktivuje aj postup plánu obrany sústavy, keď:

a)

je sústava v stave núdze podľa kritérií stanovených v článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1485 a nie sú k dispozícii žiadne nápravné opatrenia na obnovenie normálneho stavu sústavy alebo

b)

si na základe analýzy prevádzkovej bezpečnosti prevádzková bezpečnosť prenosovej sústavy okrem dostupných nápravných opatrení vyžaduje aj aktiváciu opatrenia plánu obrany sústavy podľa článku 11 ods. 5

3.   Každý PDS a VPS identifikovaný podľa článku 11 ods. 4, ako aj každý poskytovateľ služieb obrany vykoná bez zbytočného odkladu pokyny podľa plánu obrany sústavy, ktoré vydal PPS na základe článku 11 ods. 3 písm. c), v súlade s postupmi plánu obrany sústavy uvedenými v článku 11 ods. 5 písm. b).

4.   Každý PPS aktivuje postupy svojho plánu obrany sústavy uvedené v článku 11 ods. 5 písm. b), ktoré majú významný cezhraničný dosah, v koordinácii s dotknutými PPS.

Článok 14

Vzájomná pomoc a koordinácia medzi PPS v stave núdze

1.   Na žiadosť PPS v stave núdze poskytne každý PPS prostredníctvom spojovacích vedení žiadajúcemu PPS všetku možnú pomoc, pokiaľ to neprivedie jeho vlastnú prenosovú sústavu alebo prepojené prenosové sústavy do stavu núdze alebo stavu bez napätia.

2.   Ak treba takúto pomoc poskytnúť jednosmernými spojovacími vedeniami, môže to znamenať vykonanie nasledujúcich činností pri zohľadnení technických vlastností a možností sústavy HVDC:

a)

úkony manuálnej regulácie prenášaného činného výkonu na pomoc PPS v stave núdze pri navrátení tokov výkonu do rozsahu limitov prevádzkovej bezpečnosti alebo pri navrátení frekvencie susediacej synchrónnej oblasti do rozsahu limitov frekvencie sústavy pri stave ohrozenia vymedzenom v článku 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1485;

b)

funkcie automatickej regulácie prenášaného činného výkonu na základe signálov a kritérií stanovených v článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/1447;

c)

automatická regulácia frekvencie podľa článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/1447 v prípade ostrovnej prevádzky;

d)

regulácia napätia a jalového výkonu podľa článku 24 nariadenia (EÚ) 2016/1447 a

e)

akékoľvek iné vhodné opatrenia.

3.   Každý PPS môže pristúpiť k manuálnemu odpojeniu ktoréhokoľvek prvku prenosovej sústavy s významným cezhraničným vplyvom vrátane spojovacieho vedenia, a to za týchto podmienok:

a)

PPS svoje kroky koordinuje so susediacimi PPS a

b)

takýto krok neprivedie zvyšok prepojenej prenosovej sústavy do stavu núdze alebo stavu bez napätia.

4.   Bez ohľadu na odsek 3 môže PPS manuálne odpojiť ktorýkoľvek prvok prenosovej sústavy s významným cezhraničným vplyvom vrátane spojovacieho vedenia aj bez potreby koordinácie za výnimočných okolností, ktoré predstavujú porušenie limitov prevádzkovej bezpečnosti, aby tým zabránil ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo poškodeniu vybavenia. Do 30 dní od incidentu vypracuje daný PPS aspoň v angličtine správu s podrobným vysvetlením dôvodov, vykonania a dosahu tohto kroku, ktorú predloží príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES a susediacim PPS a ktorú sprístupní výrazne dotknutým používateľom sústavy.

ODDIEL 2

Opatrenia plánu obrany sústavy

Článok 15

Systém automatickej regulácie pri zníženej frekvencii

1.   Systém automatickej regulácie pri zníženej frekvencii v pláne obrany sústavy zahŕňa systém automatického frekvenčného odľahčenia, ako aj nastavenia pracovného režimu pri zníženej frekvencii v oblasti regulácie frekvencie a činného výkonu (LFC) daného PPS.

2.   Pri vypracovaní plánu obrany sústavy každý PPS zabezpečí aktiváciu pracovného režimu pri zníženej frekvencii pred aktiváciou systému automatického frekvenčného odľahčenia, pokiaľ to rýchlosť zmeny frekvencie umožňuje.

3.   Pred aktiváciou systému automatického frekvenčného odľahčenia každý PPS a PDS identifikovaný podľa článku 11 ods. 4 zabezpečí, aby sa zásobníky energie pripojené do ich sústavy, ktoré plnia funkciu odberu:

a)

automaticky prepli do režimu výroby v časovom limite a pri nastavenej hodnote činného výkonu, ktoré stanovil PPS v pláne obrany sústavy alebo

b)

ak zásobník energie nie je schopný prepnutia v časovom limite, ktorý stanovil PPS v pláne obrany sústavy, aby sa zásobník energie plniaci funkciu odberu automaticky odpojil.

4.   Každý PPS vo svojom pláne obrany sústavy určí frekvenčné prahy, pri ktorých sa zásobníky energie automaticky prepnú alebo odpoja. Tieto frekvenčné prahy musia byť nižšie alebo rovné limitu frekvencie sústavy stanovenému pre stav núdze podľa článku 18 ods. 3) nariadenia (EÚ) 2017/1485 a vyššie než limit frekvencie pre počiatočnú povinnú úroveň frekvenčného odľahčenia stanovený v prílohe.

5.   Každý PPS vypracuje systém automatického frekvenčného odľahčenia v súlade s parametrami odopnutia zaťaženia v reálnom čase, ktoré sú stanovené v prílohe. Tento systém zahŕňa odpájanie zaťaženia pri rôznych frekvenciách od „počiatočnej povinnej úrovne“ po „konečnú povinnú úroveň“ v implementačnom rozsahu, rešpektujúc minimálny počet a maximálnu veľkosť krokov. Implementačný rozsah určuje maximálnu prípustnú odchýlku čistého odberu, ktorý sa má odpojiť, od cieľového čistého odberu, ktorý sa má odpojiť pri danej frekvencii, a počíta sa lineárnou interpoláciou medzi počiatočnou a konečnou povinnou úrovňou. Tento implementačný rozsah nesmie umožniť odpojenie menšieho objemu čistého odberu, než je objem čistého odberu, ktorý sa má odpojiť pri počiatočnej povinnej úrovni frekvenčného odľahčenia. Krok nemožno nazvať krokom, ak pri jeho dosiahnutí nie je odpojený žiaden čistý odber.

6.   Každý PPS alebo PDS nainštaluje relé potrebné na frekvenčné odľahčenie, zohľadňujúc aspoň správanie zaťaženia a decentralizovanú výrobu.

7.   Pri zavádzaní systému automatického frekvenčného odľahčenia na základe oznámenia podľa článku 12 ods. 2 musí každý PPS alebo PDS splniť tieto podmienky:

a)

vyhnúť sa stanovovaniu úmyselných oneskorení nad rámec pracovných intervalov relé a vypínačov;

b)

minimalizovať odpájanie jednotiek na výrobu elektrickej energie – najmä tých, ktoré poskytujú zotrvačnosť a

c)

obmedziť riziko, že systém povedie k odchýlkam tokov výkonu a odchýlkam napätia, ktoré sú mimo limitov prevádzkovej bezpečnosti.

Ak PDS nedokáže splniť požiadavky uvedené v písmenách b) a c), oznámi to PPS a navrhne, ktorá požiadavka sa uplatní. PPS v konzultácii s PDS určí platné požiadavky na základe spoločnej analýzy nákladov a prínosov.

8.   Systém automatického frekvenčného odľahčenia v pláne obrany sústavy môže povoľovať odpojenie čistého odberu na základe sklonu nárastu frekvencie, ak:

a)

sa aktivuje iba:

i)

keď je frekvenčná odchýlka vyššia než maximálna frekvenčná odchýlka v ustálenom stave a sklon nárastu frekvencie je vyšší než pri referenčnom incidente;

ii)

pokým frekvencia nedosiahne frekvenciu pre počiatočnú povinnú úroveň frekvenčného odľahčenia;

b)

je v súlade s prílohou a

c)

je potrebné a odôvodnené v záujme efektívneho zachovania prevádzkovej bezpečnosti.

9.   Ak systém automatického frekvenčného odľahčenia v pláne obrany sústavy zahŕňa odpojenie čistého odberu na základe sklonu nárastu frekvencie v zmysle odseku 8, príslušný PPS predloží národnému regulačnému orgánu správu s podrobným vysvetlením dôvodov, vykonania a dosahu tohto opatrenia do 30 dní od jeho vykonania.

10.   PPS môže do systému automatického frekvenčného odľahčenia vo svojom pláne obrany sústavy začleniť aj ďalšie kroky odpojenia čistého odberu pod konečnou povinnou úrovňou frekvenčného odľahčenia stanovenou v prílohe.

11.   Každý PPS má nárok zaviesť dodatočné systémy na ochranu sústavy, ktoré sa aktivujú pri frekvencii nižšej alebo rovnej frekvencii na konečnej povinnej úrovni frekvenčného odľahčenia a ktorých cieľom je urýchliť proces obnovenia. PPS zabezpečí, aby takéto dodatočné systémy neviedli k ďalšiemu zhoršovaniu stavu frekvencie.

Článok 16

Systém automatickej regulácie pri zvýšenej frekvencii

1.   Systém automatickej regulácie pri zvýšenej frekvencii v pláne obrany sústavy vedie k automatickému zníženiu dodávky celkového činného výkonu v každej oblasti LFC.

2.   Každý PPS v konzultácii s ostatnými PPS v jeho synchrónnej oblasti stanoví tieto parametre svojho systému automatickej regulácie pri zvýšenej frekvencii:

a)

frekvenčné prahy jeho aktivácie a

b)

redukčný pomer dodávky činného výkonu.

3.   Každý PPS pri vypracovaní systému automatickej regulácie pri zvýšenej frekvencii zohľadní možnosti jednotiek na výrobu elektrickej energie z hľadiska obmedzeného pracovného režimu pri zvýšenej frekvencii, ako aj možnosti zásobníkov energie, v jeho oblasti LFC. Ak obmedzený pracovný režim pri zvýšenej frekvencii neexistuje alebo nepostačuje na splnenie požiadaviek uvedených v odseku 2 písm. a) a b), každý PPS okrem toho stanoví krokové lineárne odpájanie výroby v jeho oblasti LFC. Každý PPS určí maximálnu veľkosť krokov na odpájanie jednotiek na výrobu elektrickej energie a/alebo sietí HVDC v konzultácii s ostatnými PPS v jeho synchrónnej oblasti.

Článok 17

Automatický systém proti kolapsu napätia

1.   Automatický systém proti kolapsu napätia v pláne obrany sústavy môže zahŕňať jeden alebo viacero z nasledovných systémov, v závislosti od výsledkov posúdenia bezpečnosti sústavy zo strany PPS:

a)

systém podpäťového odľahčenia v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1388;

b)

systém blokovania prepínača odbočiek pod zaťažením v súlade s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1388 a

c)

systémy ochrán sústavy na riadenie napätia.

2.   Ak posúdenie podľa odseku 1 nepreukáže, že zavedenie systému blokovania prepínača odbočiek pod zaťažením nie je na zabránenie kolapsu napätia v regulačnej oblasti PPS potrebné, daný PPS stanoví podmienky, za ktorých sa prepínač odbočiek pod zaťažením zablokuje podľa článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1388, prinajmenšom vrátane:

a)

metódy blokovania (na mieste alebo vzdialene z dispečingu);

b)

prahovej úrovne napätia v mieste pripojenia;

c)

smeru toku jalového výkonu a

d)

maximálneho času od detekcie prahovej úrovne po zablokovanie.

Článok 18

Postup riadenia frekvenčných odchýlok

1.   Postup riadenia frekvenčných odchýlok v pláne obrany sústavy zahŕňa súbor opatrení na riadenie frekvenčnej odchýlky mimo rozsahu limitov frekvencie vymedzených pre stav ohrozenia v článku 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1485. Postup riadenia frekvenčných odchýlok musí byť v súlade s postupmi stanovenými pre nápravné opatrenia, ktoré treba riadiť koordinovane v súlade s článkom 78 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1485, a musí spĺňať aspoň tieto požiadavky:

a)

pokles výroby musí byť menší než pokles zaťaženia pri zníženej frekvencii a

b)

pokles výroby musí byť väčší než pokles zaťaženia pri zvýšenej frekvencii.

2.   Každý PPS prispôsobí svoj prevádzkový režim LFC tak, aby sa predišlo interferencii s manuálnou aktiváciou alebo deaktiváciou činného výkonu podľa odsekov 3 a 5.

3.   Každý PPS môže stanoviť nastavenú hodnotu činného výkonu, ktorú musí dodržiavať každý VPS identifikovaný podľa článku 11 ods. 4 písm. c), pokiaľ táto nastavená hodnota zohľadňuje technické obmedzenia daného VPS. Každý PPS môže stanoviť nastavenú hodnotu činného výkonu, ktorú musí dodržiavať každý poskytovateľ služieb obrany, pokiaľ sa toto opatrenie na neho vzťahuje na základe podmienok uvedených v článku 4 ods. 4 a pokiaľ táto nastavená hodnota zohľadňuje technické obmedzenia daného poskytovateľa služieb obrany. VPS a poskytovatelia služieb obrany bez zbytočného odkladu vykonajú pokyny, ktoré vydal PPS priamo alebo nepriamo prostredníctvom PDS, a v takom stave zotrvajú, kým nedostanú ďalšie pokyny. Ak sú pokyny vydané priamo, daný PPS bez zbytočného odkladu informuje príslušných PDS.

4.   Každý PPS má právo odpojiť VPS a poskytovateľov služieb obrany priamo alebo nepriamo prostredníctvom PDS. VPS a poskytovatelia služieb obrany zostanú odpojení až do vydania ďalších pokynov. Ak sú VPS odpojení priamo, daný PPS bez zbytočného odkladu informuje príslušných PDS. Do 30 dní od incidentu vypracuje daný PPS správu s podrobným vysvetlením dôvodov, vykonania a dosahu tohto kroku, ktorú predloží príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES a ktorú zároveň sprístupní výrazne dotknutým používateľom sústavy.

5.   Pred aktiváciou automatického systému frekvenčného odľahčenia podľa článku 15 a pokiaľ to rýchlosť zmeny frekvencie umožňuje, každý PPS buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom PDS aktivuje riadenie odberu u príslušných poskytovateľov služieb obrany a:

a)

prepne zásobníky energie plniace funkciu odberu do režimu výroby pri nastavenej hodnote činného výkonu, ktorú stanovil PPS v pláne obrany sústavy alebo

b)

ak sa zásobník energie nedokáže prepnúť dostatočne rýchlo na stabilizáciu frekvencie, manuálne daný zásobník energie odpojí.

Článok 19

Postup riadenia odchýlok napätia

1.   Postup riadenia odchýlok napätia v pláne obrany sústavy zahŕňa súbor opatrení na riadenie odchýlok napätia mimo rozsahu limitov prevádzkovej bezpečnosti vymedzených v článku 25 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

2.   Každý PPS môže stanoviť rozsah jalového výkonu alebo rozsah napätia a vydať PDS a VPS, pre ktorých je toto opatrenie určené podľa článku 11 ods. 4, pokyn, aby ho udržiavali, v súlade s článkami 28 a 29 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

3.   Na žiadosť susediaceho PPS v stave núdze každý PPS sprístupní všetky svoje schopnosti jalového výkonu, ktoré neprivedú jeho vlastnú prenosovú sústavu do stavu núdze alebo stavu bez napätia.

Článok 20

Postup riadenia tokov výkonu

1.   Postup riadenia tokov výkonu v pláne obrany sústavy zahŕňa súbor opatrení na riadenie toku výkonu mimo rozsahu limitov prevádzkovej bezpečnosti vymedzených v článku 25 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

2.   Každý PPS môže stanoviť nastavenú hodnotu činného výkonu, ktorú musí dodržiavať každý VPS identifikovaný podľa článku 11 ods. 4 písm. c), pokiaľ táto nastavená hodnota zohľadňuje technické obmedzenia daného VPS. Každý PPS môže stanoviť nastavenú hodnotu činného výkonu, ktorú musí dodržiavať každý poskytovateľ služieb obrany, pokiaľ sa toto opatrenie na neho vzťahuje na základe podmienok uvedených v článku 4 ods. 4 a pokiaľ táto nastavená hodnota zohľadňuje technické obmedzenia daných poskytovateľov služieb obrany. VPS a poskytovatelia služieb obrany bez zbytočného odkladu vykonajú pokyny, ktoré vydal PPS priamo alebo nepriamo prostredníctvom PDS, a v takom stave zotrvajú, kým nedostanú ďalšie pokyny. Ak sú pokyny vydané priamo, daný PPS bez zbytočného odkladu informuje príslušných PDS.

3.   Každý PPS má právo odpojiť VPS a poskytovateľov služieb obrany priamo alebo nepriamo prostredníctvom PDS. VPS a poskytovatelia služieb obrany zostanú odpojení až do vydania ďalších pokynov. Ak sú VPS odpojení priamo, daný PPS bez zbytočného odkladu informuje príslušných PDS. Do 30 dní od incidentu vypracuje daný PPS správu s podrobným vysvetlením dôvodov, vykonania a dosahu tohto kroku, ktorú predloží príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES.

Článok 21

Postup pomoci s činným výkonom

1.   Ak sa zistí absencia primeranosti regulačnej oblasti v dennom alebo vnútrodennom časovom rámci v zmysle článku 107 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/1485 a ešte pred prípadným pozastavením trhových činností podľa článku 35 môže PPS vyžiadať pomoc s činným výkonom od:

a)

ktoréhokoľvek poskytovateľa vyrovnávacích služieb, ktorý na žiadosť PPS zmení svoj stav dostupnosti na sprístupnenie všetkého svojho činného výkonu, pokiaľ už nebol aktivovaný na vyrovnávacom trhu a v súlade s jeho technickými obmedzeniami;

b)

ktoréhokoľvek VPS pripojeného do jeho oblasti LFC, ktorý ešte danému PPS neposkytuje vyrovnávaciu službu a ktorý na žiadosť PPS sprístupní všetok svoj činný výkon v rámci technických obmedzení a

c)

ostatných PPS v normálnom stave alebo v stave ohrozenia.

2.   PPS môže aktivovať pomoc s činným výkonom od poskytovateľa vyrovnávacích služieb alebo VPS podľa odseku 1 písm. a) a b), iba ak aktivoval všetky dostupné ponuky vyrovnávacej energie, pričom sa zohľadní dostupná medzioblastná kapacita v okamihu absencie primeranosti kontrolnej oblasti.

3.   Každý PPS, od ktorého bola vyžiadaná pomoc s činným výkonom podľa odseku 1 písm. c):

a)

sprístupní svoje ponuky, ktoré nezdieľa s inými subjektmi;

b)

má nárok aktivovať dostupnú vyrovnávaciu energiu s cieľom poskytnúť žiadajúcemu PPS príslušný výkon a

c)

má nárok žiadať pomoc s činným výkonom od svojich poskytovateľov vyrovnávacích služieb a od ktoréhokoľvek VPS pripojeného do jeho oblasti LFC, ktorý ešte danému PPS neposkytuje vyrovnávaciu službu, s cieľom poskytnúť žiadajúcemu PPS príslušnú pomoc s činným výkonom.

4.   Pri aktivácii činného výkonu vyžiadaného podľa odseku 1 písm. c) môžu žiadajúci a oslovený PPS využiť:

a)

dostupnú medzioblastnú kapacitu, ak k aktivácii dochádza pred časom uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu a ak poskytovanie príslušných medzioblastných kapacít nebolo pozastavené v zmysle článku 35;

b)

prípadnú dodatočnú kapacitu, ktorá je k dispozícii vzhľadom na stav sústavy v reálnom čase; v takom prípade žiadajúci a oslovený PPS postupujú v koordinácii s ostatnými výrazne dotknutými PPS v súlade s článkom 6 ods. 5

5.   Keď sa oslovený a žiadajúci PPS dohodnú na podmienkach poskytnutia pomoci s činným výkonom, dohodnutý objem činného výkonu a časový interval jeho poskytnutia je garantovaný, pokiaľ sa prenosová sústava PPS poskytujúceho pomoc nedostane do stavu núdze alebo stavu bez napätia.

Článok 22

Postup manuálneho odpojenia odberu

1.   Okrem opatrení stanovených v článkoch 18 až 21 môže každý PPS stanoviť objem čistého odberu, ktorý sa má manuálne odpojiť, buď priamo daným PPS alebo nepriamo prostredníctvom PDS, ak je to potrebné na prevenciu šírenia alebo zhoršovania stavu núdze. Ak sa odber má odpojiť priamo, daný PPS bezodkladne informuje príslušných PDS.

2.   PPS aktivuje manuálne odpojenie čistého odberu podľa odseku 1 na:

a)

odstránenie preťažení alebo podpätí alebo

b)

riešenie situácií, pri ktorých pomoc s činným výkonom podľa článku 21 bola vyžiadaná, ale nepostačuje na zachovanie primeranosti kontrolnej oblasti v dennom a vnútrodennom časovom rámci v zmysle článku 107 nariadenia (EÚ) 2017/1485, čo vedie k riziku zhoršenia stavu frekvencie v synchrónnej oblasti.

3.   Príslušný PPS oznámi PDS objem čistého odberu stanovený podľa odseku 1, ktorý sa má v ich distribučných sústavách odpojiť. Každý PDS odpojí oznámený objem čistého odberu bez zbytočného odkladu.

4.   Do 30 dní od incidentu vypracuje daný PPS správu s podrobným vysvetlením dôvodov, vykonania a dosahu tohto kroku, ktorú predloží príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES.

KAPITOLA III

PLÁN OBNOVY

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 23

Vypracovanie plánu obnovy

1.   Do 18. decembra 2018 každý PPS vypracuje plán obnovy v konzultácii s príslušnými PDS, VPS, národnými regulačnými orgánmi alebo so subjektmi uvedenými v článku 4 ods. 3, so susediacimi PPS a s ostatnými PPS v danej synchrónnej oblasti.

2.   Pri príprave plánu obnovy každý PPS zohľadní aspoň tieto prvky:

a)

správanie a možnosti zaťaženia a výroby;

b)

osobitné potreby prioritných významných používateľov siete na zozname podľa odseku 4 a

c)

charakteristiky svojej siete a podkladových sietí PDS.

3.   Plán obnovy zahŕňa aspoň tieto ustanovenia:

a)

podmienky, za ktorých sa plán obnovy aktivuje, v súlade s článkom 25;

b)

pokyny podľa plánu obnovy, ktoré má PPS vydať a

c)

opatrenia podliehajúce konzultácii v reálnom čase alebo koordinácii s určenými stranami.

4.   Plán obnovy musí obsahovať najmä tieto prvky:

a)

zoznam opatrení, ktoré má PPS vykonať na svojich zariadeniach;

b)

zoznam opatrení, ktoré majú vykonať PDS na svojich zariadeniach, ako aj zoznam týchto PDS;

c)

zoznam VPS zodpovedných za to, aby na svojich zariadeniach vykonali opatrenia vyplývajúce z povinných požiadaviek stanovených v nariadeniach (EÚ) 2016/631, (EÚ) 2016/1388 a (EÚ) 2016/1447 alebo z vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj zoznam opatrení, ktoré majú títo VPS vykonať;

d)

zoznam prioritných významných používateľov siete a podmienky ich odpojenia a reaktivácie ich napájania;

e)

zoznam rozvodní, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie postupov podľa plánu obnovy;

f)

počet zdrojov energie v regulačnej oblasti daného PPS potrebných na reaktiváciu napájania sústavy vzostupnou stratégiou, ktoré sú schopné štartu z tmy, rýchlej resynchronizácie (prevádzkou na vlastnej spotrebe) a ostrovnej prevádzky a

g)

lehoty na vykonanie každého z uvedených opatrení.

5.   Plán obnovy zahŕňa aspoň tieto technické a organizačné opatrenia vymedzené v kapitole III:

a)

postup reaktivácie napájania v súlade s oddielom 2;

b)

postup riadenia frekvencie v súlade s oddielom 3 a

c)

postup resynchronizácie v súlade s oddielom 4.

6.   Opatrenia plánu obnovy musia byť v súlade s týmito zásadami:

a)

ich vplyv na používateľov sústavy musí byť minimálny;

b)

musia byť hospodárne;

c)

aktivujú sa iba tie opatrenia, ktoré sú potrebné a

d)

nesmú priviesť prepojené prenosové sústavy do stavu núdze alebo stavu bez napätia.

Článok 24

Zavedenie plánu obnovy

1.   Do 18. decembra 2019 každý PPS vykoná tie opatrenia svojho plánu obnovy, ktoré sa majú vykonať na prenosovej sústave. Tieto opatrenia následne udržiava.

2.   Do 18. decembra 2018 každý PPS oznámi PDS pripojeným do prenosovej sústavy opatrenia (vrátane príslušných lehôt na vykonanie), ktoré sa majú vykonať na:

a)

zariadeniach daných PDS podľa článku 23 ods. 4 a

b)

zariadeniach VPS identifikovaných podľa článku 23 ods. 4, ktorí sú pripojení do ich distribučnej sústavy a

c)

zariadeniach poskytovateľov služieb obnovy pripojených do ich distribučnej sústavy a

d)

zariadeniach PDS pripojených do ich distribučnej sústavy.

3.   Do 18. decembra 2018 každý PPS oznámi VPS identifikovaným podľa článku 23 ods. 4 a poskytovateľom služieb obnovy priamo pripojeným do jeho prenosovej sústavy opatrenia, ktoré sa majú vykonať na ich zariadeniach, vrátane príslušných lehôt na vykonanie podľa článku 23 ods. 4 písm. g).

4.   Ak to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, PPS poskytne oznámenie priamo VPS identifikovaným podľa článku 23 ods. 4, poskytovateľom služieb obnovy a PDS pripojeným do distribučných sústav a o takomto oznámení informuje dotknutého PDS.

5.   Ak PPS poskytuje oznámenie PDS v súlade s odsekom 2, daný PDS následne bezodkladne oznámi VPS, poskytovateľom služieb obnovy a PDS pripojeným do jeho distribučnej sústavy opatrenia plánu obnovy, ktoré majú vykonať na svojich príslušných zariadeniach, vrátane lehôt na vykonanie v zmysle článku 23 ods. 4 písm. g).

6.   Každý oboznámený PDS, VPS a poskytovateľ služieb obnovy:

a)

vykoná oznámené opatrenia najneskôr do 12 mesiacov od dátumu oznámenia;

b)

potvrdí vykonanie opatrení oznamujúcemu prevádzkovateľovi sústavy, ktorý (ak nejde o PPS) informuje daného PPS a

c)

udržiava opatrenia vykonané na jeho zariadeniach.

Článok 25

Aktivácia plánu obnovy

1.   Každý PPS aktivuje postupy svojho plánu obnovy v koordinácii s PDS a VPS identifikovanými podľa článku 23 ods. 4, ako aj s poskytovateľmi služieb obnovy v týchto prípadoch:

a)

keď je sústava v stave núdze na základe kritérií uvedených v článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1485 po tom, ako sa sústava stabilizovala v dôsledku aktivácie opatrení plánu obrany sústavy alebo

b)

keď je sústava v stave bez napätia na základe kritérií uvedených v článku 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

2.   Počas obnovy sústavy každý PPS identifikuje a monitoruje:

a)

rozsah a hranice synchronizovaného regiónu alebo synchronizovaných regiónov, do ktorých jeho regulačná oblasť patrí;

b)

PPS, s ktorými zdieľa synchronizovaný región alebo synchronizované regióny a

c)

dostupné rezervy činného výkonu v jeho regulačnej oblasti.

3.   Každý PDS a VPS identifikovaný podľa článku 23 ods. 4, ako aj každý poskytovateľ služieb obnovy vykoná bez zbytočného odkladu pokyny podľa plánu obnovy, ktoré vydal PPS na základe článku 23 ods. 3 písm. b), v súlade s postupmi plánu obnovy.

4.   Každý PPS aktivuje tie postupy svojho plánu obnovy, ktoré majú významný cezhraničný dosah, v koordinácii s dotknutými PPS.

ODDIEL 2

Reaktivácia napájania

Článok 26

Postup reaktivácie napájania

1.   Postup reaktivácie napájania v pláne obnovy zahŕňa súbor opatrení, ktoré PPS umožnia uplatniť:

a)

zostupnú stratégiu reaktivácie napájania a

b)

vzostupnú stratégiu reaktivácie napájania.

2.   Pri vzostupnej stratégii reaktivácie napájania musí postup reaktivácie napájania obsahovať aspoň opatrenia na:

a)

riadenie odchýlok napätia a frekvencie v dôsledku reaktivácie napájania;

b)

monitorovanie a riadenie ostrovnej prevádzky a

c)

resynchronizáciu oblastí ostrovnej prevádzky.

Článok 27

Spustenie postupu reaktivácie napájania

1.   Pri spustení postupu reaktivácie napájania každý PPS vypracuje stratégiu, ktorá sa má uplatniť, pričom zohľadní:

a)

dostupnosť zdrojov energie schopných reaktivácie napájania v jeho regulačnej oblasti;

b)

očakávané trvanie a riziká možných stratégií reaktivácie napájania;

c)

podmienky elektrizačných sústav;

d)

podmienky priamo pripojených sústav – minimálne vrátane stavu spojovacích vedení;

e)

prioritných významných používateľov siete na zozname podľa článku 23 ods. 4 a

f)

možnosť kombinovať zostupné a vzostupné stratégie reaktivácie napájania.

2.   Pri uplatnení zostupnej stratégie reaktivácie napájania každý PPS riadi pripojenie odberu a výroby s cieľom regulovať frekvenciu na menovitú frekvenciu s maximálnou toleranciou vo výške maximálnej frekvenčnej odchýlky v ustálenom stave. Každý PPS uplatní podmienky pripojenia odberu a výroby, ktoré stanoví správca frekvencie, ak bol menovaný v súlade s článkom 29.

3.   Pri uplatnení vzostupnej stratégie reaktivácie napájania každý PPS riadi pripojenie odberu a výroby s cieľom regulovať frekvenciu na cieľovú frekvenciu stanovenú v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. c).

4.   Pri reaktivácii napájania PPS po konzultácii s PDS stanoví a oznámi objem čistého odberu, ktorý sa má opätovne pripojiť v distribučných sieťach. Každý PDS opätovne pripojí oznámený čistý objem odberu, pričom zohľadňuje skokové zmeny zaťaženia a automatické opätovné pripájanie zaťaženia a výroby v jeho sieti.

5.   Každý PPS informuje susediacich PPS o svojej schopnosti podporiť zostupnú stratégiu reaktivácie napájania.

6.   Na aktiváciu zostupnej stratégie reaktivácie napájania príslušný PPS požiada susediacich PPS o podporu tejto reaktivácie napájania. Takouto podporou môže byť pomoc s činným výkonom podľa článku 21 ods. 3 až 5. Oslovení PPS poskytnú pomoc pri reaktivácii napájania, pokiaľ by to ich sústavy nepriviedlo do stavu núdze alebo stavu bez napätia. V takom prípade žiadajúci PPS uplatní vzostupnú stratégiu reaktivácie napájania.

ODDIEL 3

Riadenie frekvencie

Článok 28

Postup riadenia frekvencie

1.   Postup riadenia frekvencie v pláne obnovy zahŕňa súbor opatrení s cieľom obnoviť frekvenciu sústavy na menovitú frekvenciu.

2.   Každý PPS aktivuje svoj postup riadenia frekvencie:

a)

pri príprave na postup resynchronizácie, ak je synchrónna oblasť rozdelená na viacero synchronizovaných regiónov;

b)

v prípade frekvenčnej odchýlky v synchrónnej oblasti alebo

c)

v prípade reaktivácie napájania.

3.   Postup riadenia frekvencie zahŕňa aspoň:

a)

zoznam krokov spojených s nastavením regulátora frekvencie a činného výkonu pred menovaním správcov frekvencie;

b)

menovanie správcov frekvencie;

c)

stanovenie cieľovej frekvencie v prípade vzostupnej stratégie reaktivácie napájania;

d)

riadenie frekvencie po frekvenčnej odchýlke a

e)

riadenie frekvencie po rozdelení synchrónnej oblasti;

f)

určenie objemu odberu a výroby, ktorý sa má opätovne pripojiť, pričom sa zohľadnia dostupné rezervy činného výkonu v synchronizovanom regióne s cieľom predísť výrazným frekvenčným odchýlkam.

Článok 29

Menovanie správcu frekvencie

1.   Ak je pri obnove sústavy synchrónna oblasť rozdelená na viacero synchronizovaných regiónov, PPS každého synchronizovaného regiónu vymenujú správcu frekvencie v súlade s odsekom 3.

2.   Ak pri obnove sústavy synchrónna oblasť nie je rozdelená, ale frekvencia sústavy presiahne limity frekvencie vymedzené pre stav ohrozenia v zmysle článku 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1485, všetci PPS danej synchrónnej oblasti vymenujú správcu frekvencie v súlade s odsekom 3.

3.   Za správcu frekvencie sa vymenuje ten PPS, ktorý má najvyšší odhadovaný K-faktor v reálnom čase, pokiaľ sa PPS daného synchronizovaného regiónu alebo synchrónnej oblasti nedohodnú na vymenovaní iného PPS za správcu frekvencie. V takom prípade musia PPS daného synchronizovaného regiónu alebo synchrónnej oblasti zvážiť tieto kritériá:

a)

objem dostupných rezerv činného výkonu, a najmä rezerv na obnovenie frekvencie;

b)

dostupné kapacity na spojovacích vedeniach;

c)

dostupnosť meraní frekvencie jednotlivých PPS daného synchronizovaného regiónu alebo synchrónnej oblasti a

d)

dostupnosť meraní na kritických prvkoch daného synchronizovaného regiónu alebo synchrónnej oblasti.

4.   Bez ohľadu na odsek 3, ak to umožňuje veľkosť dotknutej synchrónnej oblasti a situácia v reálnom čase, môžu PPS danej synchrónnej oblasti vymenovať predurčeného správcu frekvencie.

5.   PPS menovaný za správcu frekvencie podľa odsekov 1 a 2 o tomto menovaní bezodkladne informuje ostatných PPS danej synchrónnej oblasti.

6.   Menovaný správca frekvencie plní túto funkciu až do okamihu, keď:

a)

sa pre jeho synchronizovaný región vymenuje iný správca frekvencie;

b)

sa vymenuje nový správca frekvencie v dôsledku resynchronizácie jeho synchronizovaného regiónu s iným synchronizovaným regiónom alebo

c)

sa synchrónna oblasť celkom resynchronizuje, frekvencia sústavy je v štandardnom frekvenčnom rozsahu a regulácia LFC, ktorú vykonáva každý PPS danej synchrónnej oblasti, sa vrátila do normálneho prevádzkového režimu v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

Článok 30

Riadenie frekvencie po frekvenčnej odchýlke

1.   Počas obnovy sústavy, keď bol menovaný správca frekvencie podľa článku 29 ods. 3, PPS danej synchrónnej oblasti, ktorí neplnia funkciu správcu frekvencie, ako prvé opatrenie pozastavia manuálnu aktiváciu rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv.

2.   Správca frekvencie po konzultácii s ostatnými PPS v synchrónnej oblasti stanoví prevádzkový režim, ktorý sa má uplatniť na reguláciu LFC prevádzkovanú každým PPS danej synchrónnej oblasti.

3.   Správca frekvencie riadi manuálnu aktiváciu rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv v synchrónnej oblasti s cieľom regulovať frekvenciu synchrónnej oblasti na menovitú frekvenciu, pričom zohľadňuje limity prevádzkovej bezpečnosti vymedzené podľa článku 25 nariadenia (EÚ) 2017/1485. Každý PPS v danej synchrónnej oblasti na požiadanie poskytne podporu správcovi frekvencie.

Článok 31

Riadenie frekvencie po rozdelení synchrónnej oblasti

1.   Počas obnovy sústavy, keď bol menovaný správca frekvencie podľa článku 29 ods. 3, PPS každého synchronizovaného regiónu, s výnimkou správcu frekvencie, ako prvé opatrenie pozastavia manuálnu aktiváciu rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy.

2.   Správca frekvencie po konzultácii s ostatnými PPS v synchronizovanom regióne stanoví prevádzkový režim, ktorý sa má uplatniť na reguláciu LFC prevádzkovanú každým PPS daného synchronizovaného regiónu.

3.   Správca frekvencie riadi manuálnu aktiváciu rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv v synchronizovanom regióne s cieľom regulovať frekvenciu synchronizovaného regiónu na cieľovú frekvenciu, ktorú určí prípadný správca resynchronizácie podľa článku 34 ods. 1 písm. a), pričom zohľadňuje limity prevádzkovej bezpečnosti vymedzené podľa článku 25 nariadenia (EÚ) 2017/1485. Ak nie je pre synchronizovaný región menovaný žiaden správca resynchronizácie, správca frekvencie sa usiluje regulovať frekvenciu na menovitú frekvenciu. Každý PPS v danom synchronizovanom regióne na požiadanie poskytne podporu správcovi frekvencie.

ODDIEL 4

Resynchronizácia

Článok 32

Postup resynchronizácie

Postup resynchronizácie v pláne obnovy zahŕňa aspoň:

a)

vymenovanie správcu resynchronizácie;

b)

opatrenia, ktoré PPS umožnia uplatniť resynchronizačnú stratégiu a

c)

maximálne limity rozdielov fázového uhla, frekvencie a napätia na spojovacích vedeniach.

Článok 33

Menovanie správcu resynchronizácie

1.   Ak možno pri obnove sústavy resynchronizovať dva synchronizované regióny bez ohrozenia prevádzkovej bezpečnosti prenosových sústav, správcovia frekvencie týchto synchronizovaných regiónov vymenujú správcu resynchronizácie v konzultácii aspoň s tými PPS, ktorí boli identifikovaní ako potenciálni správcovia resynchronizácie v súlade s odsekom 2. Každý správca frekvencie bezodkladne informuje PPS svojho synchronizovaného regiónu o vymenovanom správcovi resynchronizácie.

2.   Za každú dvojicu synchronizovaných regiónov, ktoré sa majú vzájomne resynchronizovať, je správcom resynchronizácie PPS, ktorý:

a)

má v prevádzke aspoň jednu rozvodňu vybavenú paralelným spínacím zariadením na hranici medzi danými dvoma synchronizovanými regiónmi, ktoré sa majú resynchronizovať;

b)

má prístup k meraniam frekvencie z oboch synchronizovaných regiónov;

c)

má prístup k meraniam napätia na rozvodniach, medzi ktorými sa nachádzajú potenciálne resynchronizačné body a

d)

dokáže regulovať napätie potenciálnych resynchronizačných bodov.

3.   Ak kritériá odseku 2 spĺňa viac než jeden PPS, za správcu resynchronizácie sa vymenuje PPS s najväčším počtom potenciálnych resynchronizačných bodov medzi oboma synchronizovanými regiónmi, pokiaľ sa správcovia frekvencie oboch synchronizovaných regiónov nedohodnú na tom, že za správcu resynchronizácie vymenujú iného PPS.

4.   Menovaný správca resynchronizácie plní túto funkciu až do okamihu, keď:

a)

sa pre dané dva synchronizované regióny vymenuje iný správca resynchronizácie alebo

b)

sú tieto dva synchronizované regióny resynchronizované a sú ukončené všetky kroky uvedené v článku 34.

Článok 34

Resynchronizačná stratégia

1.   Správca resynchronizácie pred resynchronizáciou:

a)

v súlade s maximálnymi limitmi uvedenými v článku 32 určí:

i)

cieľovú hodnotu frekvencie na resynchronizáciu;

ii)

maximálny rozdiel frekvencie medzi oboma synchronizovanými regiónmi;

iii)

maximálnu výmenu činného a jalového výkonu a

iv)

prevádzkový režim, ktorý sa má uplatniť na LFC;

b)

zvolí resynchronizačný bod zohľadňujúc limity prevádzkovej bezpečnosti v daných synchronizovaných regiónoch;

c)

určí a pripraví všetky opatrenia potrebné na resynchronizáciu daných dvoch synchronizovaných regiónov v resynchronizačnom bode;

d)

určí a pripraví súbor následných opatrení na vytvorenie dodatočných spojení medzi synchronizovanými regiónmi a

e)

vyhodnotí pripravenosť daných synchronizovaných regiónov na resynchronizáciu, pričom zohľadní podmienky uvedené v písmene a).

2.   Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 správca resynchronizácie konzultuje so správcami frekvencie zúčastnených synchronizovaných regiónov, a pri úlohách uvedených v písmenách b) až e) konzultuje aj s PPS, ktorí prevádzkujú rozvodne používané na resynchronizáciu.

3.   Každý správca frekvencie bez zbytočného odkladu informuje PPS svojho synchronizovaného regiónu o plánovanej resynchronizácii.

4.   Keď sú splnené všetky podmienky stanovené podľa odseku 1 písm. a), správca resynchronizácie vykoná resynchronizáciu aktivovaním opatrení stanovených v súlade s odsekom 1 písm. c) a d).

KAPITOLA IV

TRHOVÁ INTERAKCIA

Článok 35

Postup pozastavenia trhových činností

1.   PPS môže dočasne pozastaviť jednu alebo viacero trhových činností stanovených v odseku 2, ak:

a)

je prenosová sústava daného PPS v stave bez napätia alebo

b)

daný PPS vyčerpal všetky trhové možnosti a pokračovanie trhových činností v stave núdze by zhoršilo jednu alebo viacero z podmienok uvedených v článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1485 alebo

c)

pokračovanie trhových činností by výrazne znížilo účinnosť postupu obnovenia normálneho stavu alebo stavu ohrozenia alebo

d)

nie sú k dispozícii nástroje a komunikačné prostriedky, ktoré PPS potrebujú na trhové činnosti.

2.   V súlade s odsekom 1 možno pozastaviť tieto trhové činnosti:

a)

poskytovanie medzioblastnej kapacity pre prideľovanie kapacity na príslušných hraniciach ponukovej oblasti za každý obchodný interval, ak sa očakáva, že prenosová sústava sa nevráti do normálneho stavu alebo stavu ohrozenia;

b)

predkladanie ponúk vyrovnávacej kapacity a vyrovnávacej energie zo strany poskytovateľa vyrovnávacích služieb;

c)

poskytovanie bilančnej pozície na konci časového rámca denného trhu stranou zodpovednou za vyrovnávanie, ak si to vyžadujú podmienky spojené s vyrovnávaním;

d)

poskytovanie úprav pozície strán zodpovedných za vyrovnávanie;

e)

poskytovanie plánov uvedených v článku 111 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/1485 a

f)

ďalšie relevantné trhové činnosti, ktorých pozastavenie sa považuje za potrebné na zachovanie a/alebo obnovu sústavy.

3.   V prípade pozastavenia trhových činností podľa odseku 1 na požiadanie PPS každý VPS v rámci svojich technických možností vykonáva prevádzku pri nastavenej hodnote činného výkonu, ktorú určí daný PPS.

4.   Pri pozastavení trhových činností podľa odseku 1 môže PPS úplne alebo čiastočne pozastaviť prevádzku svojich procesov, ktoré sú týmto pozastavením dotknuté.

5.   Pri pozastavení trhových činností podľa odseku 1 musí PPS postupovať v koordinácii aspoň s týmito stranami:

a)

PPS regiónov výpočtu kapacity, ktorých je daný PPS členom;

b)

PPS, s ktorými má daný PPS dohody o koordinácii vyrovnávania;

c)

NEMO a ďalšími subjektmi, ktorým bol určený alebo zverený výkon trhových funkcií v súlade s nariadením (EÚ) 2015/1222 v jeho regulačnej oblasti;

d)

PPS bloku regulácie frekvencie a činného výkonu, ktorého je daný PPS členom a

e)

koordinovaným kalkulátorom kapacity v regiónoch výpočtu kapacity, ktorých je daný PPS členom.

6.   V prípade pozastavenia trhových činností každý PPS začne komunikačný proces podľa článku 38.

Článok 36

Pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností

1.   Do 18. decembra 2018 každý PPS vypracuje návrh pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností.

2.   PPS tieto pravidlá uverejní na svojich webových stránkach po ich schválení príslušným regulačným orgánom v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES.

3.   Pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností musia byť v maximálnej možnej miere kompatibilné s:

a)

pravidlami poskytovania medzioblastnej kapacity v dotknutých regiónoch výpočtu kapacity;

b)

pravidlami predkladania ponúk vyrovnávacej kapacity a vyrovnávacej energie poskytovateľmi vyrovnávacích služieb vyplývajúcimi z dohôd o koordinácii vyrovnávania s inými PPS;

c)

pravidlami poskytovania bilančnej pozície na konci časového rámca denného trhu stranou zodpovednou za vyrovnávanie, ak si to vyžadujú podmienky spojené s vyrovnávaním;

d)

pravidlami poskytovania úprav pozície strán zodpovedných za vyrovnávanie a

e)

pravidlami poskytovania plánov uvedených v článku 111 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

4.   Pri príprave pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností každý PPS premietne situácie uvedené v článku 35 ods. 1 do objektívne vymedzených parametrov, pričom zohľadní tieto faktory:

a)

percento odpojeného odberu v oblasti LFC daného PPS, ktoré zodpovedá:

i)

neschopnosti významného podielu strán zodpovedných za vyrovnávanie udržať si rovnováhu alebo

ii)

potrebe PPS odchýliť sa od bežných postupov vyrovnávania v záujme úspešnej reaktivácie napájania;

b)

percento odpojenej výroby v oblasti LFC daného PPS, ktoré zodpovedá neschopnosti významného podielu strán zodpovedných za vyrovnávanie udržať si rovnováhu;

c)

podiel a geografické rozmiestnenie nedostupných prvkov prenosovej sústavy, ktorý zodpovedá

i)

desynchronizácii významnej časti oblasti LFC, v dôsledku ktorej sú bežné postupy vyrovnávania kontraproduktívne alebo

ii)

zníženiu medzioblastnej kapacity na hranici (hraniciach) ponukovej oblasti na nulu;

d)

neschopnosť týchto dotknutých subjektov vykonávať svoje trhové činnosti z dôvodov mimo ich dosahu:

i)

strany zodpovedné za vyrovnávanie;

ii)

poskytovatelia vyrovnávacích služieb;

iii)

NEMO a ďalšie subjekty, ktorým bol určený alebo zverený výkon trhových funkcií v súlade s nariadením (EÚ) 2015/1222;

iv)

PDS pripojení do prenosovej sústavy;

e)

absencia riadne fungujúcich nástrojov a komunikačných prostriedkov na:

i)

jednotné prepojenie denných alebo vnútrodenných trhov alebo akýkoľvek mechanizmus explicitného prideľovania kapacity alebo

ii)

postup obnovenia frekvencie alebo

iii)

postup nahradenia rezerv alebo

iv)

poskytovanie bilančnej pozície v dennom časovom rámci a zmenu pozície stranou zodpovednou za vyrovnávanie alebo

v)

poskytovanie plánov uvedených v článku 111 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

5.   V pravidlách pozastavenia a obnovenia trhových činností sa vymedzí časové oneskorenie, ktoré sa má dodržať pri každom parametri vymedzenom podľa odseku 4 pred tým, než sa iniciuje proces pozastavenia trhových činností.

6.   Dotknutý PPS vyhodnocuje parametre vymedzené podľa odseku 4 v reálnom čase na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

7.   Do 18. decembra 2020 ENTSO pre elektrinu predloží agentúre správu, v ktorej vyhodnotí mieru harmonizácie pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností, ktoré vymedzili PPS, a podľa potreby identifikuje oblasti, ktoré si vyžadujú harmonizáciu.

8.   Do 18. júna 2019 každý PPS predloží ENTSO pre elektrinu údaje potrebné na vypracovanie a predloženie správy podľa odseku 7.

Článok 37

Postup obnovenia trhových činností

1.   Dotknutý PPS spustí postup obnovenia trhových činností pozastavených v zmysle článku 35 ods. 1 v koordinácii s NEMO aktívnym(-i) v jeho regulačnej oblasti a so susediacimi PPS, keď:

a)

pominula situácia, ktorá viedla k pozastaveniu, a nevyskytla sa žiadna ďalšia zo situácií uvedených v článku 35 ods. 1 a

b)

subjekty uvedené v článku 38 ods. 2 boli vopred náležite informované v súlade s článkom 38.

2.   Dotknutý PPS v koordinácii so susediacimi PPS spustí obnovenie procesov PPS dotknutých pozastavením trhových činností, keď sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 alebo skôr, ak je to potrebné na obnovenie trhových činností.

3.   Dotknutí NEMO v koordinácii s PPS a subjektmi uvedenými v článku 35 ods. 5 spustia obnovenie príslušných procesov jednotného prepojenia denných a/alebo vnútrodenných trhov ihneď, ako ich PPS informuje(-jú), že procesy PPS boli obnovené.

4.   V prípade pozastavenia a následného obnovenia poskytovania medzioblastnej kapacity každý dotknutý PPS aktualizuje medzioblastné kapacity pre prideľovanie kapacít, a to zvolením najvhodnejšej a najefektívnejšej možnosti za každý obchodný interval:

a)

s použitím posledných dostupných medzioblastných kapacít, ktoré vypočítal koordinovaný kalkulátor kapacity;

b)

spustením príslušných postupov regionálneho výpočtu kapacít podľa článkov 29 a 30 nariadenia (EÚ) 2015/1222 alebo

c)

určením medzioblastných kapacít v koordinácii s PPS regiónu výpočtu kapacity na základe skutočných fyzických sieťových podmienok.

5.   Ak sa časť celej prepojenej oblasti, kde boli pozastavené trhové činnosti, vráti do normálneho stavu alebo stavu ohrozenia, NEMO v tejto oblasti môžu na základe konzultácie s PPS a subjektmi uvedenými v článku 35 ods. 5 vykonať prepojenie trhu na časti celkovej prepojenej oblasti, pokiaľ príslušný PPS obnovil postup výpočtu kapacity.

6.   Najneskôr 30 dní od obnovenia trhových činností PPS, ktorý(-í) pozastavil(-i) a obnovil(-i) trhové činnosti, vypracuje(-jú) správu aspoň v angličtine s podrobným opisom dôvodov, vykonania a dosahu pozastavenia trhových činností a s odkazom na súlad s pravidlami pozastavenia a obnovenia trhových činností, ktorú predloží(-ia) príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES a sprístupní(-ia) subjektom uvedeným v článku 38 ods. 2

7.   Regulačné orgány členských štátov alebo agentúra môžu vydať dotknutému(-ým) PPS odporúčanie v záujme podpory osvedčených postupov a predchádzania podobným incidentom v budúcnosti.

Článok 38

Komunikačný postup

1.   Pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností vypracované podľa článku 36 musia zahŕňať aj komunikačný postup podrobne opisujúci úlohy a kroky, ktoré sa počas pozastavenia a obnovenia trhových činností očakávajú od všetkých aktérov v rámci ich jednotlivých rolí.

2.   Uvedený komunikačný postup zabezpečí, aby sa informácie zasielali súbežne týmto subjektom:

a)

strany uvedené v článku 35 ods. 5;

b)

strany zodpovedné za vyrovnávanie;

c)

poskytovatelia vyrovnávacích služieb;

d)

PDS pripojení do prenosovej sústavy a

e)

príslušný regulačný orgán dotknutých členských štátov v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES.

3.   Komunikačný postup musí obsahovať aspoň tieto kroky:

a)

oznámenie PPS o tom, že trhové činnosti boli pozastavené v súlade s článkom 35;

b)

oznámenie PPS s fundovaným odhadom dátumu a času obnovy prenosovej sústavy;

c)

oznámenie NEMO a ďalších subjektov určených na vykonávanie trhových funkcií v súlade s nariadením (EÚ) 2015/1222 a nariadením (EÚ) 2016/1719, o prípadnom pozastavení ich činností;

d)

aktualizácie o procesoch obnovy prenosovej sústavy zo strany PPS;

e)

oznámenie subjektov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) o tom, že ich trhové nástroje a komunikačné systémy sú v prevádzke;

f)

oznámenie PPS o tom, že prenosová sústava sa vrátila do normálneho stavu alebo stavu ohrozenia;

g)

oznámenie NEMO a ďalších subjektov, ktorým bol určený alebo zverený výkon trhových funkcií v súlade s nariadením (EÚ) 2015/1222 s fundovaným odhadom dátumu a času obnovenia trhových činností a

h)

potvrdenie NEMO a ďalších subjektov, ktorým bol určený alebo zverený výkon trhových funkcií v súlade s nariadením (EÚ) 2015/1222, že trhové činnosti boli obnovené.

4.   Všetky oznámenia a aktualizácie zo strany PPS, NEMO a ďalších subjektov, ktorým bol určený alebo zverený výkon trhových funkcií, uvedených v odseku 3 sa uverejnia na webových stránkach príslušných subjektov. Ak oznámenie alebo aktualizácia na webových stránkach nie je možná, subjekt s oznamovacou povinnosťou informuje e-mailom alebo akýmikoľvek inými dostupnými prostriedkami aspoň priamych účastníkov pozastavených trhových činností.

5.   Oznámenie podľa odseku 3 písm. e) sa poskytne e-mailom alebo akýmikoľvek inými dostupnými prostriedkami dotknutému PPS.

Článok 39

Pravidlá zúčtovania v prípade pozastavenia trhových činností

1.   Do 18. decembra 2018 každý PPS vypracuje návrh pravidiel zúčtovania odchýlok a zúčtovania vyrovnávacej kapacity a vyrovnávacej energie platných pre obdobia zúčtovania odchýlok, počas ktorých boli pozastavené trhové činnosti. PPS môže navrhnúť rovnaké pravidlá, ako uplatňuje pri bežnej prevádzke.

PPS tieto pravidlá uverejní na svojich webových stránkach po ich schválení príslušným regulačným orgánom v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES.

PPS môže svoje úlohy podľa tohto článku delegovať na jednu alebo viacero tretích strán, pokiaľ daná tretia strana dokáže príslušné funkcie plniť aspoň tak účinne, ako PPS. Členský štát alebo prípadne regulačný orgán môže úlohy podľa tohto článku delegovať na jednu alebo viacero tretích strán, pokiaľ daná tretia strana dokáže príslušné funkcie plniť aspoň tak účinne, ako PPS.

2.   Pravidlá uvedené v odseku 1 sa týkajú zúčtovania PPS a prípadne tretích strán so stranami zodpovednými za vyrovnávanie a poskytovateľmi vyrovnávacích služieb.

3.   Pravidlá vypracované v súlade s odsekom 1 musia:

a)

zaisťovať finančnú neutralitu každého PPS a relevantnej tretej strany uvedenej v odseku 1;

b)

predchádzať narušeniu stimulov alebo kontraproduktívnym stimulom pre strany zodpovedné za vyrovnávanie, poskytovateľov vyrovnávacích služieb a PPS;

c)

podnecovať strany zodpovedné za vyrovnávanie k snahe o vlastnú rovnováhu alebo pomáhať prinavrátiť rovnováhu sústave;

d)

predchádzať akejkoľvek finančnej penalizácii strán zodpovedných za vyrovnávanie a poskytovateľov vyrovnávacích služieb za vykonanie opatrení, ktoré žiada PPS;

e)

odrádzať PPS od pozastavovania trhových činností, pokiaľ to nie je nevyhnutné, a podnecovať ich k čo najskoršiemu obnovovaniu trhových činností a

f)

podnecovať poskytovateľov vyrovnávacích služieb k tomu, aby ponúkali pripájajúcemu PPS služby, ktoré pomáhajú obnoviť normálny stav sústavy.

KAPITOLA V

VÝMENA INFORMÁCIÍ A KOMUNIKÁCIA, NÁSTROJE A ZARIADENIA

Článok 40

Výmena informácií

1.   Okrem ustanovení článkov 40 až 53 nariadenia (EÚ) 2017/1485 má každý PPS v stave núdze, stave bez napätia alebo stave obnovy nárok na získavanie týchto informácií:

a)

od PDS identifikovaných v súlade s článkom 23 ods. 4 potrebné informácie aspoň o:

i)

tej časti ich siete, ktorá je v ostrovnej prevádzke;

ii)

schopnosti synchronizovať časti ich siete, ktoré sú v ostrovnej prevádzke a

iii)

schopnosti začať ostrovnú prevádzku;

b)

od VPS identifikovaných v súlade s článkom 23 ods. 4 a od poskytovateľov služieb obnovy informácie aspoň o týchto podmienkach:

i)

aktuálny stav zariadenia;

ii)

prevádzkové obmedzenia;

iii)

čas úplnej aktivácie a čas na zvýšenie výroby a

iv)

časovo kritické procesy.

2.   Počas stavu núdze, stavu bez napätia alebo stavu obnovy poskytuje každý PPS včas a na účely postupov plánu obrany sústavy a plánu obnovy tieto informácie, ak ich má PPS dispozícii:

a)

susediacim PPS aspoň informácie o:

i)

rozsahu a hraniciach synchronizovaného regiónu alebo synchronizovaných regiónov, do ktorých jeho regulačná oblasť patrí;

ii)

obmedzeniach prevádzky v danom synchronizovanom regióne;

iii)

maximálnom trvaní a objeme činného a jalového výkonu, ktorý možno dodať cez spojovacie vedenia a

iv)

akýchkoľvek iných technických či organizačných obmedzeniach;

b)

správcovi frekvencie jeho synchronizovaného regiónu aspoň informácie o:

i)

obmedzeniach pri udržiavaní ostrovnej prevádzky;

ii)

dostupnom dodatočnom zaťažení a výrobe a

iii)

dostupnosti prevádzkových rezerv;

c)

PDS pripojeným do prenosovej sústavy identifikovaným v súlade s článkom 11 ods. 4 a článkom 23 ods. 4 aspoň informácie o:

i)

stave jeho prenosovej sústavy;

ii)

limitoch činného a jalového výkonu, skokovej zmene zaťaženia, polohe odbočiek a vypínačov v miestach pripojenia;

iii)

aktuálnom a plánovanom stave jednotiek na výrobu elektrickej energie pripojených k PDS, ak ich PDS nemá k dispozícii priamo, a

iv)

všetky potrebné informácie vedúce k ďalšej koordinácii so stranami pripojenými do distribučnej sústavy;

d)

poskytovateľom služieb obrany aspoň informácie o:

i)

stave jeho prenosovej sústavy; a

ii)

plánovaných opatreniach, ktoré si vyžadujú účasť poskytovateľov služieb obrany;

e)

PDS a VPS identifikovaným podľa článku 23 ods. 4 a poskytovateľom služieb obnovy aspoň informácie o:

i)

stave jeho prenosovej sústavy;

ii)

schopnosti a plánoch reaktivácie napájania spojovacích vedení a

iii)

plánovaných opatreniach, ktoré si vyžadujú ich účasť.

3.   PPS v stave núdze, stave bez napätia alebo stave obnovy si medzi sebou vymieňajú aspoň informácie o:

a)

okolnostiach, ktoré viedli k aktuálnemu stavu ich prenosovej sústavy, pokiaľ sú známe, a

b)

potenciálnych problémoch, ktoré si vyžadujú pomoc s činným výkonom.

4.   PPS v stave núdze, stave bez napätia alebo stave obnovy včas poskytne informácie o stave jeho prenosovej sústavy, a ak sú k dispozícii, dodatočné informácie objasňujúce situáciu v prenosovej sústave:

a)

organizátorovi(-om) NEMO, ktorý(-í) tieto informácie sprístupní(-ia) svojim trhovým účastníkom v zmysle článku 38;

b)

svojmu príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES, alebo ak to explicitne vyžadujú vnútroštátne právne predpisy, subjektom uvedeným v článku 4 ods. 3 a

c)

akejkoľvek ďalšej relevantnej strane podľa potreby.

5.   PPS informujú každú dotknutú stranu o pláne skúšania vypracovanom podľa článku 43 ods. 2 a 3.

Článok 41

Komunikačné systémy

1.   Každý PDS a VPS identifikovaný v súlade s článkom 23 ods. 4 písm. b) a c), každý poskytovateľ služieb obnovy a každý PPS musí mať zavedený systém hlasovej komunikácie s dostatočným rezervným zariadením a záložnými zdrojmi napájania na zaistenie výmeny informácií potrebných pre plán obnovy aspoň na 24 hodín v prípade úplnej absencie externých dodávok elektrickej energie alebo v prípade zlyhania zariadení ktoréhokoľvek individuálneho hlasového komunikačného systému. Členské štáty môžu vyžadovať minimálnu kapacitu záložného napájania na obdobie dlhšie než 24 hodín.

2.   Každý PPS stanoví v konzultácii s PDS a VPS identifikovanými v súlade s článkom 23 ods. 4 a s poskytovateľmi služieb obnovy technické požiadavky, ktoré musia spĺňať ich hlasové komunikačné systémy i hlasový komunikačný systém samotného PPS, s cieľom umožniť ich interoperabilitu a zaručiť, že druhá strana dokáže okamžite identifikovať prichádzajúci hovor od PPS a reagovať naň.

3.   Každý PPS stanoví v konzultácii so susediacimi PPS a ostatnými PPS v jeho synchrónnej oblasti technické požiadavky, ktoré musia spĺňať ich hlasové komunikačné systémy i hlasový komunikačný systém samotného PPS, s cieľom umožniť ich interoperabilitu a zaručiť, že druhá strana dokáže okamžite identifikovať prichádzajúci hovor od PPS a reagovať naň.

4.   Bez ohľadu na odsek 1, VPS identifikovaní v súlade s článkom 23 ods. 4, ktorí sú jednotkami na výrobu elektrickej energie typu B, a poskytovatelia služieb obnovy, ktorí sú jednotkami na výrobu elektrickej energie typu A alebo B, majú možnosť miesto hlasového komunikačného systému mať zavedený iba dátový komunikačný systém, ak sa na tom dohodnú s príslušným PPS. Tento dátový komunikačný systém musí spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2.

5.   Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa na podporu plánu obnovy okrem hlasového komunikačného systému použil aj ďalší doplnkový komunikačný systém; v takom prípade musí daný doplnkový komunikačný systém spĺňať požiadavky stanovené v odseku 1.

Článok 42

Nástroje a zariadenia

1.   Každý PPS sprístupní v prípade výpadku primárneho zdroja napájania kľúčové nástroje a zariadenia uvedené v článku 24 nariadenia (EÚ) 2017/1485 aspoň na 24 hodín.

2.   Každý PDS a VPS identifikovaný podľa článku 23 ods. 4, ako aj každý poskytovateľ služieb obnovy sprístupní v prípade výpadku primárneho zdroja napájania podľa špecifikácie PPS kľúčové nástroje a zariadenia uvedené v článku 24 nariadenia (EÚ) 2017/1485, ktoré sa používajú v pláne obnovy, aspoň na 24 hodín.

3.   Každý PPS musí mať aspoň jeden geograficky oddelený záložný dispečing. Záložný dispečing musí zahŕňať aspoň kľúčové nástroje a zariadenia uvedené v článku 24 nariadenia (EÚ) 2017/1485. Každý PPS zabezpečí záložný zdroj napájania pre svoj záložný dispečing, ktorý v prípade výpadku primárneho zdroja napájania vydrží aspoň 24 hodín.

4.   Každý PPS vypracuje postup presunu funkcií z hlavného dispečingu na záložný dispečing; tento presun musí byť čo najkratší a v každom prípade nesmie presiahnuť tri hodiny. Postup musí zahŕňať zabezpečenie prevádzky sústavy počas tohto presunu.

5.   Rozvodne identifikované ako nevyhnutné pre výkon postupov plánu obnovy podľa článku 23 ods. 4 musia zostať v prípade výpadku primárneho zdroja napájania funkčné aspoň 24 hodín. Pre rozvodne v synchrónnej oblasti Írska a Lotyšska môže byť interval funkčnosti pri výpadku primárneho zdroja napájania kratší než 24 hodín a schvaľuje ho regulačný orgán alebo iný príslušný orgán daného členského štátu na návrh príslušného PPS.

KAPITOLA VI

SÚLAD A PRESKÚMANIE

ODDIEL 1

Skúšky súladu schopností PPS, PDS a VPS

Článok 43

Všeobecné zásady

1.   Každý PPS pravidelne vyhodnocuje riadne fungovanie všetkého zariadenia a schopnosti, ktoré sa zohľadňujú v pláne obrany sústavy a pláne obnovy. Na tento účel každý PPS pravidelne overuje súlad takéhoto zariadenia a schopností v súlade s odsekom 2 a s článkom 41 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/631, článkom 35 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1388 a článkom 69 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2016/1447.

2.   Do 18. decembra 2019 každý PPS vymedzí plán skúšania v konzultácii s PDS, VPS identifikovanými podľa článku 11 ods. 4 a článku 23 ods. 4, poskytovateľmi služieb obrany a poskytovateľmi služieb obnovy. V pláne skúšania sa identifikujú zariadenia a schopnosti relevantné pre plán obrany sústavy a plán obnovy, ktoré sa majú preskúšať.

3.   Plán skúšania zahŕňa intervaly a podmienky skúšok, pričom treba dodržať minimálne požiadavky uvedené v článkoch 44 až 47. Plán skúšania uplatňuje metodiku stanovenú v nariadení (EÚ) 2016/631, nariadení (EÚ) 2016/1388, resp. nariadení (EÚ) 2016/1447 (podľa toho, ktorá schopnosť sa skúša). V prípade VPS, ktorí nespadajú do pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2016/631, nariadenia (EÚ) 2016/1388 a nariadenia (EÚ) 2016/1447 vychádza plán skúšania z ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov.

4.   Žiaden PPS, PDS, VPS, poskytovateľ služieb obrany ani poskytovateľ služieb obnovy nesmie pri skúškach ohroziť prevádzkovú bezpečnosť prenosovej sústavy ani prepojených prenosových sústav. Skúšky sa vykonávajú tak, aby sa minimalizoval vplyv na používateľov sústavy.

5.   Skúška sa považuje za úspešnú, ak spĺňa podmienky stanovené príslušným prevádzkovateľom sústavy v zmysle odseku 3. Pokiaľ skúška tieto kritériá nespĺňa, príslušný PPS, PDS, VPS, poskytovateľ služieb obrany a poskytovateľ služieb obnovy ju zopakuje.

Článok 44

Skúšky súladu schopností jednotiek na výrobu elektrickej energie

1.   Každý poskytovateľ služieb obnovy, ktorý je jednotkou na výrobu elektrickej energie poskytujúcou službu štartu z tmy, vykonáva skúšku schopnosti štartu z tmy aspoň raz za tri roky, pričom uplatní metodiku stanovenú v článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/631.

2.   Každý poskytovateľ služieb obnovy, ktorý je jednotkou na výrobu elektrickej energie poskytujúcou službu rýchlej resynchronizácie, vykoná skúšku prepnutia na vlastnú spotrebu po akejkoľvek zmene zariadenia, ktorá má vplyv na jeho schopnosť prevádzky na vlastnej spotrebe, alebo po dvoch nadväzných neúspešných prepnutiach v skutočnej prevádzke, pričom uplatní metodiku stanovenú v článku 45 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/631.

Článok 45

Skúšky súladu odberných zariadení poskytujúcich riadenie odberu

1.   Každý poskytovateľ služieb obrany, ktorý poskytuje riadenie odberu, vykoná skúšku úpravy odberu po dvoch nadväzných neúspešných operáciách riadenia odberu v skutočnej prevádzke alebo aspoň raz za rok, pričom uplatní metodiku stanovenú v článku 41 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1388.

2.   Každý poskytovateľ služieb obrany, ktorý poskytuje riadenie odberu frekvenčným odľahčením, vykoná skúšku frekvenčného odľahčenia v rámci obdobia, ktoré sa stanoví na vnútroštátnej úrovni, pričom pre odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy sa uplatní metodika stanovená v článku 37 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1388 a pre ostatné odberné zariadenia podobná metodika, ktorú určí príslušný prevádzkovateľ sústavy.

Článok 46

Skúšky súladu schopností sietí HVDC

Každý poskytovateľ služieb obnovy, ktorý je sieťou HVDC poskytujúcou službu štartu z tmy, vykonáva skúšku schopnosti štartu z tmy aspoň raz za tri roky, pričom uplatní metodiku stanovenú v článku 70 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2016/1447.

Článok 47

Skúšky súladu relé na frekvenčné odľahčenie

Každý PDS a PPS vo svojich zariadeniach preskúša relé na frekvenčné odľahčenie v rámci obdobia, ktoré sa stanoví na vnútroštátnej úrovni, pričom uplatní metodiku stanovenú v článku 37 ods. 6 a v článku 39 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1388.

Článok 48

Skúšky komunikačných systémov

1.   Každý PDS a VPS identifikovaný podľa článku 23 ods. 4, každý PPS a každý poskytovateľ služieb obnovy preskúša komunikačné systémy vymedzené v článku 41 aspoň raz za rok.

2.   Každý PDS a VPS identifikovaný podľa článku 23 ods. 4, každý PPS a každý poskytovateľ služieb obnovy preskúša záložné napájanie svojich komunikačných systémov aspoň raz za päť rokov.

3.   Do 18. decembra 2024 každý PPS v konzultácii s ostatnými PPS stanoví plán skúšania komunikácie medzi PPS.

Článok 49

Skúšky nástrojov a zariadení

1.   Každý PPS aspoň raz ročne preskúša schopnosti hlavného a záložného zdroja napájania svojho hlavného a záložného dispečingu v zmysle článku 42.

2.   Každý PPS preskúša funkčnosť kľúčových nástrojov a zariadení uvedených v článku 24 nariadenia (EÚ) 2017/1485 aspoň raz za tri roky; táto požiadavka sa vzťahuje na hlavné i záložné nástroje a zariadenia. Ak sa tieto nástroje a zariadenia týkajú PDS alebo VPS, tieto strany sa na daných skúškach podieľajú.

3.   Každý PPS preskúša schopnosť záložných zdrojov napájania zabezpečiť základné služby rozvodní, ktoré sú označené za nevyhnutné pre výkon postupov plánu obnovy v zmysle článku 23 ods. 4, aspoň raz za päť rokov. Ak sa tieto rozvodne nachádzajú v distribučných sústavách, túto skúšku vykonajú PDS.

4.   Každý PPS aspoň raz ročne preskúša postup presunu z hlavného dispečingu do záložného dispečingu v zmysle článku 42 ods. 4

ODDIEL 2

Skúšky súladu a preskúmanie plánov obrany sústavy a plánov obnovy

Článok 50

Skúšky súladu a pravidelné preskúmanie plánu obrany sústavy

1.   Každý PDS dotknutý postupom frekvenčného odľahčenia na jeho zariadeniach raz ročne aktualizuje oznámenie oznamujúcemu prevádzkovateľovi sústavy v zmysle článku 12 ods. 6 písm. b). Toto oznámenie zahŕňa nastavenia frekvencie, pri ktorých sa iniciuje odpojenie čistého odberu, ako aj percento čistého odberu odpojeného pri každom takomto nastavení.

2.   Každý PPS monitoruje riadne vykonávanie frekvenčného odľahčenia na základe každoročného písomného oznámenia podľa odseku 1 a v náležitých prípadoch aj na základe implementačných údajov o zariadeniach PPS.

3.   Každý PPS aspoň raz za päť rokov preskúma celý svoj plán obrany sústavy s cieľom posúdiť jeho účinnosť. Pri tomto preskúmaní PPS zohľadní aspoň:

a)

zmeny a vývoj jeho siete od vypracovania pôvodného plánu alebo od jeho posledného preskúmania;

b)

schopnosti nových zariadení inštalovaných v prenosovej a distribučných sústavách od vypracovania pôvodného plánu alebo od jeho posledného preskúmania;

c)

VPS sprevádzkovaných od vypracovania pôvodného plánu alebo od jeho posledného preskúmania vrátane ich schopností a relevantných ponúkaných služieb;

d)

vykonané skúšky a analýzy incidentov v sústave podľa článku 56 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1485 a

e)

prevádzkové údaje získané pri bežnej prevádzke a po narušení.

4.   Každý PPS pred akoukoľvek zásadnou zmenou konfigurácie siete preskúma relevantné opatrenia svojho plánu obrany sústavy v súlade s odsekom 3.

5.   Ak PPS zistí potrebu upraviť plán obrany sústavy, zmení tento plán a zmeny zrealizuje v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. c) a d) a s článkami 11 a 12.

Článok 51

Skúšky súladu a pravidelné preskúmanie plánu obnovy

1.   Každý PPS aspoň raz za päť rokov preskúma opatrenia svojho plánu obnovy počítačovými simulačnými skúškami, pričom využije údaje od PDS identifikovaných podľa článku 23 ods. 4 a od poskytovateľov služieb obnovy. PPS tieto simulačné skúšky vymedzí v osobitnom skúšobnom postupe, ktorý zahŕňa aspoň:

a)

kroky vedúce k obnove aktivácie napájania s pomocou poskytovateľov služieb obnovy so schopnosťou štartu z tmy alebo ostrovnej prevádzky;

b)

napájanie najdôležitejších pomocných zariadení jednotiek na výrobu elektrickej energie;

c)

postup opätovného pripojenia odberu a

d)

postup resynchronizácie sietí v ostrovnej prevádzke.

2.   Okrem toho, ak to PPS považuje vzhľadom na účinnosť plánu obnovy za potrebné, každý PPS vykoná prevádzkové skúšky častí plánu obnovy v koordinácii s PDS identifikovanými podľa článku 23 ods. 4 a s poskytovateľmi služieb obnovy. PPS v konzultácii s PDS a poskytovateľmi služieb obnovy vymedzí tieto prevádzkové skúšky v osobitnom skúšobnom postupe.

3.   Každý PPS aspoň raz za päť rokov preskúma svoj plán obnovy s cieľom posúdiť jeho účinnosť.

4.   Každý PPS pred akoukoľvek zásadnou zmenou konfigurácie siete preskúma relevantné opatrenia svojho plánu obnovy v súlade s odsekom 1 a preskúma ich účinnosť.

5.   Ak PPS zistí potrebu upraviť plán obnovy, zmení tento plán a zmeny zrealizuje v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. c) a d) a s článkami 23 a 24.

KAPITOLA VII

VYKONÁVANIE

Článok 52

Monitorovanie

1.   ENTSO pre elektrinu monitoruje vykonávanie tohto nariadenia v súlade s článkom 8 ods. 8 nariadenia (ES) č. 714/2009. Monitorovanie zahŕňa najmä tieto záležitosti:

a)

identifikáciu akýchkoľvek rozdielov v spôsobe vnútroštátneho vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o prvky uvedené v článku 4 ods. 2;

b)

posudzovanie vzájomného súladu pri vykonávaní plánov obrany sústavy a plánov obnovy zo strany PPS v súlade s článkom 6;

c)

hranice, nad ktorými sa vplyv opatrení jedného alebo viacerých PPS v stave núdze, stave bez napätia alebo stave obnovy považuje za významný pre ostatných PPS v danom regióne výpočtu kapacity v súlade s článkom 6;

d)

mieru harmonizácie pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností, ktoré stanovujú PPS v súlade s článkom 36 ods. 1, a na účely správy podľa článku 36 ods. 7;

e)

mieru harmonizácie pravidiel zúčtovania odchýlok a zúčtovania vyrovnávacej energie v prípade pozastavenia trhových činností podľa článku 39.

2.   Agentúra v spolupráci s ENTSO pre elektrinu vypracuje do 18. decembra 2018 zoznam relevantných informácií, ktoré má ENTSO pre elektrinu oznámiť agentúre v súlade s článkom 8 ods. 9 a článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 714/2009. Tento zoznam relevantných informácií môže podliehať aktualizáciám. ENTSO pre elektrinu spravuje komplexný digitálny archív s údajmi, ktoré požaduje agentúra, v štandardizovanom formáte.

3.   Príslušní PPS predložia ENTSO pre elektrinu údaje požadované na plnenie úloh uvedených v odsekoch 1 a 2.

4.   Na žiadosť príslušného regulačného orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES musia PDS a subjekty podľa článku 39 ods. 1 poskytnúť PPS informácie podľa odseku 2 okrem prípadu, ak regulačné orgány, PPS, agentúra alebo ENTSO pre elektrinu už majú dané informácie k dispozícii vo vzťahu k ich jednotlivým úlohám monitorovania vykonávania, a to s cieľom zabrániť duplicite informácií.

Článok 53

Zapojenie zainteresovaných strán

Agentúra v úzkej spolupráci s ENTSO pre elektrinu organizuje účasť zainteresovaných subjektov, pokiaľ ide o vykonávanie tohto nariadenia. Táto účasť zahŕňa pravidelné stretnutia so zainteresovanými subjektmi s cieľom identifikovať problémy a navrhnúť zlepšenia v súvislosti s požiadavkami tohto NARIADENIA.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 54

Zmeny zmlúv a všeobecných podmienok

Všetky príslušné klauzuly v zmluvách a všeobecných podmienkach PPS, PDS a VPS, ktoré sa týkajú prevádzky sústavy, musia spĺňať požiadavky tohto nariadenia. Uvedené zmluvy a všeobecné podmienky sa musia preto zodpovedajúcim spôsobom upravovať.

Článok 55

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15 ods. 5 až 8, článok 41 a článok 42 ods. 1, 2 a 5 sa musia začať uplatňovať od 18. decembra 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 15.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (Ú. v. EÚ L 220, 25.8.2017, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2015, s. 24).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (Ú. v. EÚ L 259, 27.9.2016, s. 42).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 112, 27.4.2016, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1447 z 26. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 241, 8.9.2016, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (Ú. v. EÚ L 163, 15.6.2013, s. 1).

(9)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1388 zo 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 223, 18.8.2016, s. 10).


PRÍLOHA

Charakteristiky automatického systému frekvenčného odľahčenia:

Parameter

Hodnoty pre SO Kontinentálna Európa

Hodnoty pre SO Severná Európa

Hodnoty pre SO Veľká Británia

Hodnoty pre SO Írsko

Merná jednotka

Počiatočná povinná úroveň frekvenčného odľahčenia:

Frekvencia

49

48,7 – 48,8

48,8

48,85

Hz

Počiatočná povinná úroveň odpojenia odberu:

Odber, ktorý sa má odpojiť

5

5

5

6

% celkového zaťaženia na vnútroštátnej úrovni

Konečná povinná úroveň odpojenia odberu:

Frekvencia

48

48

48

48,5

Hz

Konečná povinná úroveň frekvenčného odľahčenia:

Kumulatívny odber, ktorý sa má odpojiť

45

30

50

60

% celkového zaťaženia na vnútroštátnej úrovni

Rozsah vykonávania

± 7

± 10

± 10

± 7

% celkového zaťaženia na vnútroštátnej úrovni pre danú frekvenciu

Minimálny počet krokov na dosiahnutie konečnej povinnej úrovne

6

2

4

6

Počet krokov

Maximálne odpojenie odberu v každom kroku

10

15

10

12

% celkového zaťaženia na vnútroštátnej úrovni pre daný krok