28.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/6


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2195

z 23. novembra 2017,

ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3 písm. b) a d) a odsek 5,

keďže:

(1)

Plne funkčný a vzájomne prepojený vnútorný trh s energiou je rozhodujúci pre zachovanie bezpečnosti dodávok energie, zvýšenie konkurencieschopnosti a zabezpečenie, aby všetci spotrebitelia mohli odoberať energiu za dostupné ceny.

(2)

Dobre fungujúci vnútorný trh s elektrinou by mal vytvárať pre výrobcov vhodné stimuly na investovanie do novej výroby elektriny vrátane elektriny z obnoviteľných zdrojov a venovať pritom osobitnú pozornosť najizolovanejším členským štátom a regiónom v rámci trhu s energiou v Únii. Dobre fungujúci trh by mal tiež poskytovať odberateľom primerané opatrenia na podporu účinnejšieho využívania energie, predpokladom čoho sú bezpečné dodávky energie.

(3)

V nariadení (ES) č. 714/2009 sa stanovujú nediskriminačné pravidlá pre podmienky prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, a najmä pravidlá prideľovania kapacity v prípade prepojení a prenosových sústav, ktoré ovplyvňujú cezhraničné toky. S cieľom priblížiť sa k skutočne integrovanému trhu s elektrickou energiou a zaistiť prevádzkovú bezpečnosť by sa mali vypracovať efektívne pravidlá zabezpečovania rovnováhy, aby účastníci trhu získali motiváciu podieľať sa na odstraňovaní nedostatku v sústave, za ktorý sú zodpovední. Predovšetkým je nevyhnutné určiť technické a prevádzkové pravidlá zabezpečovania rovnováhy v sústave a pravidlá obchodovania s energiou. Mali by zahŕňať aj systémové pravidlá pre výkonové rezervy.

(4)

V nariadení Komisie (EÚ) 2017/1485 (2) sa stanovujú harmonizované pravidlá prevádzky sústavy vzťahujúce sa na prevádzkovateľov prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“), regionálnych koordinátorov bezpečnosti, prevádzkovateľov distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) a významných používateľov siete. Identifikujú sa v ňom rôzne kľúčové stavy sústavy (normálny stav, stav ohrozenia, stav núdze, stav bez napätia a stav obnovy). Takisto sa v ňom stanovujú požiadavky a zásady na zachovanie prevádzkovej bezpečnosti v celej Únii a jeho cieľom je podporovať koordináciu požiadaviek a zásad celoúnijnej regulácie frekvencie a činného výkonu a rezerv.

(5)

Týmto nariadením sa zriaďuje súbor technických, prevádzkových a trhových pravidiel upravujúcich fungovanie vyrovnávacích trhov s elektrinou. Stanovujú sa ním pravidlá obstarávania disponibility, aktivácie regulačnej energie a finančného zúčtovania subjektov zúčtovania. Zároveň sa v ňom stanovuje povinnosť vypracovať harmonizované metodiky prideľovania medzioblastnej prenosovej kapacity na účely zabezpečovania rovnováhy. Takýmito pravidlami sa zvýši likvidita krátkodobých trhov, keďže bude možné zintenzívniť cezhraničný obchod a efektívnejšie využívať existujúcu sieť na účely regulačnej energie. V rámci celoúnijných platforiem s regulačnou energiou bude prebiehať súťaž medzi ponukami regulačnej energie, čo bude mať tiež pozitívny vplyv na konkurenciu.

(6)

Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť optimálne riadenie a koordinovanú prevádzku európskej elektrizačnej prenosovej sústavy a zároveň prispieť k dosiahnutiu cieľových hodnôt Únie, pokiaľ ide o rozšírenie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, ako aj prinášať výhody pre zákazníkov. PPS, v prípade potreby v spolupráci s PDS, by mali byť zodpovední za organizáciu európskych vyrovnávacích trhov a mali by sa usilovať o ich integráciu a zároveň čo najefektívnejšie udržiavať rovnováhu v sústave. Na to by mali PPS navzájom a s PDS úzko spolupracovať a vo všetkých regiónoch a na všetkých napäťových úrovniach čo najviac koordinovať svoje činnosti, aby zabezpečili efektívnu elektrizačnú sústavu bez toho, aby boli dotknuté predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže.

(7)

PPS by mali mať možnosť delegovať všetky úlohy alebo časť úloh podľa tohto nariadenia na tretiu stranu. Delegujúci PPS by mal ostať zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania povinností podľa tohto nariadenia. Podobne aj členské štáty by mali mať možnosť prideľovať tretej strane úlohy a povinnosti podľa tohto nariadenia. Prideľovanie by sa malo obmedziť na úlohy a povinnosti vykonávané na vnútroštátnej úrovni (napríklad zúčtovanie odchýlok). Takéto obmedzenia by nemali viesť k zbytočným zmenám existujúcich vnútroštátnych opatrení. PPS by však mali ostať zodpovední za úlohy, ktorými sú poverení podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES (3), pokiaľ ide o vypracovanie celoeurópskych metodík, ako aj zavedenie a prevádzku európskych platforiem s regulačnou energiou. Ak v členskom štáte disponuje odbornými a praktickými skúsenosťami s prevádzkou zúčtovania odchýlok tretia strana, PPS daného členského štátu môže požiadať ostatných PPS a ENTSO-E, aby umožnili tretej strane zúčastniť sa na vypracovaní návrhu. Zodpovednosť za vypracovanie návrhu má však naďalej PPS daného členského štátu v spojení so všetkými ostatnými PPS a túto zodpovednosť nemožno previesť na tretiu stranu.

(8)

Pravidlá upravujúce úlohu poskytovateľov regulačných služieb a úlohu subjektov zúčtovania zabezpečujú spravodlivý, transparentný a nediskriminačný prístup. Okrem toho pravidlá týkajúce sa podmienok v súvislosti so zabezpečovaním rovnováhy stanovujú zásady a roly, ktorými sa budú riadiť činnosti zabezpečovania rovnováhy upravené týmto nariadením, a zaručujú primeranú konkurenciu na základe rovnakých podmienok pre účastníkov trhu vrátane agregátorov riadenia odberu a zariadení na úrovni distribúcie.

(9)

Každý poskytovateľ regulačných služieb, ktorý má v úmysle poskytovať regulačnú energiu alebo disponibilitu, by mal úspešne absolvovať postup schválenia, ktorý stanovia PPS, v prípade potreby v úzkej spolupráci s PDS.

(10)

Integráciu trhov s regulačnou energiou by malo uľahčiť zriadenie spoločných európskych platforiem na prevádzkovanie postupu imbalance netting (optimalizácia využívania regulačnej energie medzi susednými PPS s cieľom dosiahnuť rovnováhu systému) a umožnenie výmeny regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv. Spolupráca medzi PPS by mala byť prísne obmedzená na to, čo je nevyhnutné na efektívne a bezpečné usporiadanie, zavedenie a prevádzkovanie týchto európskych platforiem.

(11)

Platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv by mali používať model so zoznamami prednostného poradia s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívnu aktiváciu ponúk. Iba ak sa na základe analýzy nákladov a prínosov, ktorú vykonajú všetci PPS, preukáže, že by sa mal zmeniť model, ktorý používa platforma na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou, mali by mať PPS možnosť zaviesť a sprevádzkovať platformu na základe iného modelu.

(12)

Integrácia trhov s regulačnou energiou by mala uľahčiť efektívne fungovanie vnútrodenného trhu, aby sa účastníkom trhu poskytla možnosť vyrovnania pozícií čo najbližšie reálnemu času. PPS by mali prostredníctvom vyrovnávacieho trhu vyrovnať iba odchýlky zostávajúce po uzávierke obchodovania na vnútrodennom trhu. Európska harmonizácia obdobia zúčtovania odchýlok na 15 minút by mala prispieť k vnútrodennému obchodovaniu a podporiť rozvoj množstva obchodných produktov s rovnakými intervalmi dodávky.

(13)

Aby bola možné vymieňať si regulačné služby, vytvoriť spoločné zoznamy prednostného poradia (merit order list) a primeranú likviditu na vyrovnávacom trhu, je nevyhnutné upraviť štandardizáciu regulačných produktov. V tomto nariadení sa uvádza zoznam minimálnych štandardných charakteristík a dodatočných charakteristík, ktorými sa vyznačujú štandardné produkty.

(14)

Metóda oceňovania štandardných produktov pre regulačnú energiu by mala vytvoriť pozitívne stimuly pre účastníkov trhu, aby udržiavali a/alebo pomáhali obnoviť rovnováhu v sústave v rámci ich oblasti platnosti ceny odchýlky, znižovali systémové odchýlky a náklady pre spoločnosť. Takýto prístup k tvorbe cien by sa mal usilovať o hospodársky efektívne využívanie riadenia odberu a ostatných regulačných zdrojov pri dodržaní limitov prevádzkovej bezpečnosti. Metóda oceňovania pri obstarávaní disponibility by sa mala usilovať o hospodársky efektívne využívanie riadenia odberu a ostatných regulačných zdrojov pri dodržaní limitov prevádzkovej bezpečnosti.

(15)

Treba podporiť integráciu trhov, aby PPS mohli efektívne, hospodárne a trhovo obstarávať a využívať regulačnú kapacitu. V tomto ohľade sa týmto nariadením ustanovujú tri metodiky, na základe ktorých môžu PPS prideľovať medzioblastnú kapacitu na výmenu disponibility a zdieľanie rezerv, za podmienky pozitívnej analýzy nákladov a prínosov: spoločne optimalizovaný postup, trhový postup prideľovania a prideľovanie na základe analýzy hospodárskej efektívnosti. Spoločne optimalizovaný postup prideľovania by sa mal vykonávať na báze dennéhotrhu, zatiaľ čo trhový postup prideľovania by sa mohol vykonávať vtedy, keď sa zmluva uzatvára najskôr jeden týždeň pred poskytovaním disponibility, a prideľovanie na základe analýzy hospodárskej efektívnosti vtedy, keď sa zmluva uzatvára skôr ako jeden týždeň pred poskytovaním disponibility, a to pod podmienkou, že pridelené objemy sú obmedzené a že sa každý rok vykoná posúdenie.

(16)

Keď príslušné regulačné orgány schvália metodiku postupu prideľovania medzioblastnej kapacity, dvaja alebo viacerí PPS by mohli začať predbežne uplatňovať danú metodiku s cieľom získať skúsenosti a umožniť bezproblémové uplatňovanie metodiky v budúcnosti viacerými PPS. Uplatňovanie prípadnej takejto metodiky by však malo byť zosúladené medzi všetkými PPS, aby sa podporila integrácia trhov.

(17)

Všeobecným cieľom zúčtovania odchýlok je zabezpečiť, aby subjekty zúčtovania efektívne prispievali k rovnováhe sústavy, a stimulovať účastníkov trhu, aby udržiavali a/alebo pomáhali obnoviť rovnováhu sústavy. Toto nariadenie vymedzuje pravidlá zúčtovania odchýlok a zabezpečuje jeho nediskriminačné, spravodlivé, objektívne a transparentné vykonávanie. Aby vyrovnávacie trhy boli pripravené na integráciu narastajúceho podielu variabilných obnoviteľných zdrojov energie, ceny odchýlok by mali vyjadrovať hodnotu energie v reálnom čase.

(18)

V tomto nariadení by sa mal stanoviť postup, ktorým sa PPS dočasne odchýlia od uplatňovania niektorých pravidiel, aby sa zohľadnili výnimočné okolnosti, za ktorých by napríklad dodržiavanie uvedených pravidiel mohlo viesť k ohrozeniu prevádzkovej bezpečnosti alebo k predčasnej výmene infraštruktúry inteligentnej sústavy.

(19)

V súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (4) by Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) mala prijať rozhodnutie, ak príslušné národné regulačné orgány nie sú schopné dosiahnuť dohodu o spoločných podmienkach alebo metodikách.

(20)

Toto nariadenie bolo vypracované v úzkej spolupráci s agentúrou, ENTSO pre elektrinu (ďalej len „ENTSO-E“) a zainteresovanými subjektmi s cieľom prijať efektívne, vyvážené a primerané pravidlá transparentným a participatívnym spôsobom. V súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 714/2009 Komisia pred tým, ako navrhne akúkoľvek zmenu tohto nariadenia, bude viesť konzultácie s agentúrou, ENTSO-E a ďalšími relevantnými zainteresovanými subjektmi.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 714/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovuje podrobné usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave vrátane stanovenia spoločných zásad pre obstarávanie a zúčtovanie rezerv na zachovanie frekvencie, rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv, ako aj spoločnej metodiky aktivácie rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“), prevádzkovateľov distribučnej sústavy (ďalej len „DSO“) vrátane uzavretých distribučných sústav, regulačné orgány, Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“), Európsku sieť prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ďalej len „ENTSO-E“), tretie strany, ktorým boli delegované alebo pridelené zodpovednosti, a na ostatných účastníkov trhu.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky prenosové sústavy a prepojenia v Únii s výnimkou prenosových sústav na ostrovoch, ktoré nie sú spojené s ostatnými prenosovými sústavami prepojeniami.

4.   Ak je v členskom štáte viac PPS, toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých PPS v danom členskom štáte. V prípade, že PPS nemá funkciu, na ktorú by sa vzťahovala niektorá alebo viacero povinností podľa tohto nariadenia, členské štáty môžu stanoviť, že zodpovednosť za plnenie uvedených povinností sa pridelí jednému alebo viacerým konkrétnym PPS.

5.   Ak oblasť regulácie frekvencie (LFC) tvoria dvaja alebo viacerí PPS, všetci PPS danej oblasti LFC sa môžu na základe súhlasu príslušných regulačných orgánov rozhodnúť vykonávať jednu alebo viacero povinností podľa tohto nariadenia koordinovane za všetky plánovacie oblasti v rámci oblasti LFC.

6.   Európske platformy na výmenu štandardných produktov pre regulačnú energiu možno sprístupniť PPS pôsobiacim vo Švajčiarsku pod podmienkou, že sa do jeho vnútroštátnych právnych predpisov zavedú hlavné ustanovenia legislatívy Únie v oblasti trhu s elektrickou energiou a že medzi Úniou a Švajčiarskom existuje medzivládna dohoda o spolupráci v odvetví elektroenergetiky, alebo ak vylúčenie Švajčiarska môže viesť k neplánovaným fyzickým tokom výkonu cez Švajčiarsko, ktoré ohrozujú bezpečnosť sústavy v regióne.

7.   Po splnení podmienok uvedených v odseku 6 rozhoduje o účasti Švajčiarska na európskych platformách na výmenu štandardných produktov pre regulačnú energiu Komisia na základe stanoviska agentúry a všetkých PPS v súlade s postupmi stanovenými v článku 4 ods. 3 Práva a povinnosti švajčiarskych PPS musia byť v súlade s právami a povinnosťami PPS pôsobiacich v Únii, aby sa zabezpečilo hladké fungovanie vyrovnávacieho trhu na úrovni Únie a rovnaké podmienky pre všetky zainteresované subjekty.

8.   Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky stavy sústavy v zmysle článku 18 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 2 smernice 2009/72/ES, článku 2 nariadenia (ES) č. 714/2009, článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 (5), článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 (6), článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 (7), článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 (8), článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1447 (9), článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 (10), článku 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 a článku 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 (11).

Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„zabezpečovanie rovnováhy“ sú všetky činnosti a postupy vo všetkých časových rámcoch, ktorými PPS nepretržite zabezpečujú zachovávanie systémovej frekvencie vo vopred určenom rozsahu stability stanovenom v článku 127 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485, a dodržiavanie požiadavky na objem rezerv potrebných s ohľadom na požadovanú kvalitu v zmysle časti IV hlavy V, hlavy VI a hlavy VII nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485;

2.

„vyrovnávací trh“ sú všetky inštitucionálne, obchodné a prevádzkové opatrenia vedúce k trhovému riadeniu zabezpečovania rovnováhy;

3.

„regulačné služby“ sú buď regulačná energia alebo disponibilita, alebo oboje;

4.

„regulačná energia“ je energia, ktorú využívajú PPS na reguláciu a ktorú poskytuje poskytovateľ regulačných služieb;

5.

„disponibilita“ je objem rezervnej kapacity, s ktorej držaním súhlasil poskytovateľ regulačných služieb a vzhľadom na ktorý súhlasil s tým, že prevádzkovateľovi prenosovej sústavy počas trvania zmluvy predloží ponuky na zodpovedajúci objem regulačnej energie;

6.

„poskytovateľ regulačných služieb“ je účastník trhu, ktorý má jednotky alebo skupiny poskytujúce rezervy schopné poskytovať PPS regulačné služby;

7.

„subjekt zúčtovania“ je účastník trhu alebo jeho vybraný zástupca zodpovedný za svoje odchýlky;

8.

„odchýlka“ je objem energie vypočítaný pre subjekt zúčtovania, ktorý predstavuje rozdiel medzi prideleným objemom priradeným subjektu zúčtovania a záverečnou pozíciou daného subjektu zúčtovania vrátane všetkých úprav uplatnených na odchýlku subjektu zúčtovania, v rámci daného obdobia zúčtovania odchýlok;

9.

„zúčtovanie odchýlok“ je mechanizmus finančného zúčtovania, ktorým sa subjektom zúčtovania účtuje alebo platí za ich odchýlky;

10.

„obdobie zúčtovania odchýlok“ je časová jednotka, za ktorú sa subjektom zúčtovania počíta odchýlka;

11.

„oblasť odchýlky“ je oblasť, v ktorej sa počíta odchýlka;

12.

„cena odchýlky“ je cena, či už kladná, nulová alebo záporná, za odchýlku v každom smere v jednotlivých obdobiach zúčtovania odchýlok;

13.

„oblasť platnosti ceny odchýlky“ je oblasť, v ktorej sa počíta cena odchýlky;

14.

„úprava odchýlky“ je objem energie, ktorý predstavuje regulačnú energiu poskytovateľa regulačných služieb a ktorý pripájajúci PPS uplatňuje na dotknuté subjekty zúčtovania za obdobie zúčtovania odchýlok, použitý na výpočet odchýlky týchto subjektov zúčtovania;

15.

„pridelený objem“ je objem energie fyzicky zavedenej do sústavy alebo z nej odobratej, ktorý je priradený subjektu zúčtovania na výpočet odchýlky tohto subjektu zúčtovania;

16.

„pozícia“ je objem energie, ktorý deklaruje subjekt zúčtovania a ktorý sa používa na výpočet jeho odchýlky;

17.

„model decentralizovaného dispečingu“ je model plánovania prevádzky a dispečingu, v rámci ktorého plány výroby a spotreby, ako aj dispečing výrobných a odberných zariadení určujú agenti plánovania týchto zariadení;

18.

„model centralizovaného dispečingu“ je model plánovania prevádzky a dispečingu, v rámci ktorého plány výroby a spotreby, ako aj dispečing výrobných a odberných zariadení, pokiaľ ide o nasaditeľné zariadenia, určuje PPS v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky;

19.

„integrovaný postup plánovania prevádzky“ je iteratívny postup, pri ktorom sa využívajú aspoň ponuky v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky, ktoré obsahujú obchodné údaje, komplexné technické údaje o jednotlivých zariadeniach na výrobu elektriny alebo odberných zariadeniach, pričom vstupné údaje tohto postupu explicitne zahŕňajú vlastnosti nábehu zariadení, najnovšiu analýzu primeranosti regulačnej oblasti a limity prevádzkovej bezpečnosti;

20.

„uzávierka integrovaného postupu plánovania prevádzky“ je časový okamih, keď pre dané iterácie integrovaného postupu plánovania prevádzky už nie je povolené predkladať alebo aktualizovať ponuky v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky;

21.

„model PPS-PPS“ je model výmeny regulačných služieb, podľa ktorého poskytovateľ regulačných služieb poskytuje regulačné služby jeho pripájajúcemu PPS, ktorý potom poskytuje tieto regulačné služby žiadajúcemu PPS;

22.

„pripájajúci PPS“ je PPS, ktorý prevádzkuje plánovaciu oblasť, v ktorej musia poskytovatelia regulačných služieb a subjekty zúčtovania dodržiavať podmienky regulácie;

23.

„výmena regulačných služieb“ je buď výmena regulačnej energie alebo výmena disponibility alebo oboje;

24.

„výmena regulačnej energie“ je aktivácia ponúk regulačnej energie na dodávku regulačnej energie pre PPS v inej plánovacej oblasti, než je oblasť, v ktorej je pripojený poskytovateľ aktivovaných regulačných služieb;

25.

„výmena disponibility“ je poskytnutie disponibility pre PPS v inej plánovacej oblasti, než je oblasť, v ktorej je pripojený poskytovateľ obstaraných regulačných služieb;

26.

„prevod disponibility“ je prevod disponibility od poskytovateľa pôvodne zmluvne dohodnutej regulačnej služby na iného poskytovateľa regulačných služieb;

27.

„uzávierka pre regulačnú energiu“ je časový okamih, keď pre štandardný produkt na spoločnom zozname prednostného poradia už nie je povolené predkladať alebo aktualizovať ponuky regulačnej energie;

28.

„štandardný produkt“ je harmonizovaný produkt regulácie určený všetkými PPS na výmenu regulačných služieb;

29.

„obdobie prípravy“ je obdobie medzi podaním žiadosti pripájajúcim PPS v prípade modelu PPS-PPS alebo zmluvným PPS v prípade modelu PPS-PRS a začiatkom obdobia lineárnych zmien výkonu;

30.

„čas do úplnej aktivácie“ je obdobie medzi žiadosťou o aktiváciu podanou pripájajúcim PPS v prípade modelu PPS-PPS alebo zmluvným PPS v prípade modelu PPS-PRS a zodpovedajúcou plnou dodávkou príslušného produktu;

31.

„obdobie deaktivácie“ je obdobie lineárnej zmeny z plnej dodávky na nastavenú hodnotu alebo z úplného odberu naspäť na nastavenú hodnotu;

32.

„obdobie dodávky“ je obdobie dodávky, počas ktorého poskytovateľ regulačných služieb uskutočňuje úplnú požadovanú zmenu dodávky výkonu do sústavy alebo uskutočňuje úplnú požadovanú zmenu odberov zo sústavy;

33.

„obdobie platnosti“ je obdobie, počas ktorého možno aktivovať ponuku regulačnej energie poskytovateľa regulačných služieb, pričom sú dodržané všetky vlastnosti produktu. Obdobie platnosti je určené časom začiatku a časom ukončenia;

34.

„režim aktivácie“ je manuálny alebo automatický režim aktivácie ponúk regulačnej energie v závislosti od toho, či je regulačná energia aktivovaná manuálnym pokynom technika alebo automaticky uzavretou slučkou;

35.

„deliteľnosť“ je možnosť, aby PPS využil iba časť ponúk regulačnej energie alebo ponúk disponibility poskytovateľa regulačných služieb, a to buď z hľadiska aktivovaného výkonu alebo trvania;

36.

„osobitný produkt“ je produkt, ktorý sa líši od štandardného produktu;

37.

„spoločný zoznam prednostného poradia“ je zoznam ponúk regulačnej energie zoradených podľa ich cien, ktorý sa používa na aktiváciu uvedených ponúk;

38.

„uzávierka na predloženie ponuky regulačnej energie PPS“ je posledný časový okamih, keď pripájajúci PPS môže odovzdať na funkciu optimalizácie aktivácie ponuky regulačnej energie, ktoré dostal od poskytovateľa regulačných služieb;

39.

„funkcia optimalizácie aktivácie“ je funkcia uplatnenia algoritmu na optimalizáciu aktivácie ponúk regulačnej energie;

40.

„funkcia postupu imbalance netting“ je funkcia prevádzkovania algoritmu použitého na riadenie postupu imbalance netting;

41.

„funkcia zúčtovania medzi PPS“ je funkcia vykonávania zúčtovania postupov spolupráce medzi PPS;

42.

„funkcia optimalizácie obstarávania disponibility“ je funkcia prevádzkovania algoritmu použitého na optimalizáciu obstarávania disponibility pri výmene disponibility medzi PPS;

43.

„model PPS-PRS“ je model výmeny regulačných služieb, podľa ktorého poskytovateľ regulačných služieb poskytuje regulačné služby priamo zmluvnému PPS, ktorý potom poskytuje tieto regulačné služby žiadajúcemu PPS;

44.

„zmluvný PPS“ je PPS, ktorý má zmluvné dojednania o regulačných službách s poskytovateľom regulačných služieb v inej plánovacej oblasti;

45.

„žiadajúci PPS“ je PPS, ktorý žiada o dodávku regulačnej energie.

Článok 3

Ciele a regulačné aspekty

1.   Cieľom tohto nariadenia je:

a)

posilňovať efektívnu hospodársku súťaž, nediskrimináciu a transparentnosť na vyrovnávacích trhoch;

b)

zvyšovať efektívnosť regulácie, ako aj efektívnosť európskych a vnútroštátnych vyrovnávacích trhov;

c)

integrovať vyrovnávacie trhy a podporovať možnosti výmeny regulačných služieb a zároveň prispievať k prevádzkovej bezpečnosti;

d)

prispievať k efektívnemu dlhodobému fungovaniu a rozvoju elektrizačnej prenosovej sústavy a odvetvia elektroenergetiky v Únii a zároveň uľahčovať efektívne a konzistentné fungovanie denných, vnútrodenných trhov a vyrovnávacích trhov;

e)

zabezpečiť, aby obstarávanie regulačných služieb bolo spravodlivé, objektívne, transparentné a trhové, aby neprimerane nebránilo vstupu nových účastníkov, podporovalo likviditu vyrovnávacích trhov a aby zároveň zabraňovalo neprípustnému narúšaniu vnútorného trhu s elektrinou;

f)

uľahčovať účasť riadenia odberu vrátane zariadení agregácie odberu a uskladňovania energie a zároveň zabezpečiť ich konkurenciu s inými regulačnými službami za rovnakých podmienok a v prípade potreby ich nezávislosť pri poskytovaní služieb jedinému odbernému zariadeniu;

g)

uľahčovať účasť obnoviteľných zdrojov energie a prispieť k dosiahnutiu cieľovej hodnoty Únie, pokiaľ ide o rozšírenie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.

2.   Pri uplatňovaní tohto nariadenia členské štáty, príslušné regulačné orgány a prevádzkovatelia sústav musia:

a)

uplatňovať zásady proporcionality a nediskriminácie;

b)

zabezpečiť transparentnosť;

c)

uplatňovať zásadu optimalizácie medzi najvyššou celkovou efektívnosťou a najnižšími celkovými nákladmi pre všetky zúčastnené strany;

d)

zabezpečiť, aby PPS pokiaľ možno využívali trhové mechanizmy s cieľom zaistiť bezpečnosť a stabilitu siete;

e)

zabezpečiť neohrozený rozvoj forwardových, denných a vnútrodenných trhov;

f)

rešpektovať zodpovednosť pridelenú príslušnému PPS s cieľom zaistiť bezpečnosť sústavy vrátane požiadaviek v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov;

g)

konzultovať s príslušnými PDS a zohľadniť potenciálne vplyvy na ich sústavy;

h)

zohľadniť dohodnuté európske normy a technické špecifikácie.

Článok 4

Podmienky alebo metodiky PPS

1.   PPS vypracujú podmienky alebo metodiky vyžadované v tomto nariadení a predložia ich na schválenie príslušným regulačným orgánom v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES v príslušných lehotách stanovených v tomto nariadení.

2.   Ak je potrebné, aby návrh podmienok alebo metodík stanovených podľa tohto nariadenia vypracoval a schválil viac ako jeden PPS, zúčastnení PPS musia úzko spolupracovať. PPS za pomoci ENTSO-E pravidelne informujú príslušné regulačné orgány a agentúru o pokroku pri vypracovaní týchto podmienok alebo metodík.

3.   Ak PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík podľa článku 5 ods. 2, nedosiahnu konsenzus, musia rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade návrhov v súlade s článkom 5 ods. 2 sa vyžaduje väčšina:

a)

PPS zastupujúcich najmenej 55 % členských štátov a

b)

PPS zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva Únie.

Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí v súlade s článkom 5 ods. 2 musí zahŕňať PPS zastupujúcich najmenej štyri členské štáty; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

4.   Ak dotknuté regióny tvorí viac ako päť členských štátov a PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík podľa článku 5 ods. 3, nedosiahnu konsenzus, musia rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade návrhov v súlade s článkom 5 ods. 3 sa vyžaduje väčšina:

a)

PPS zastupujúcich najmenej 72 % dotknutých členských štátov a

b)

PPS zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva dotknutej oblasti.

Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí v súlade s článkom 5 ods. 3 musí zahŕňať prinajmenšom minimálny počet PPS zastupujúcich viac ako 35 % obyvateľstva zúčastnených členských štátov plus PPS zastupujúcich najmenej jeden ďalší dotknutý členský štát; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

5.   PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík v súlade s článkom 5 ods. 3 týkajúcich sa regiónov, ktoré sú zložené z piatich členských štátov alebo menej, musia rozhodovať konsenzom.

6.   V prípade rozhodnutí PPS podľa odsekov 3 a 4 má každý členský štát jeden hlas. Ak na území členského štátu existuje viac ako jeden PPS, členský štát rozdelí hlasovacie práva medzi týchto PPS.

7.   Ak PPS nepredložia príslušným regulačným orgánom návrh podmienok alebo metodík v lehotách určených v tomto nariadení, poskytnú príslušným regulačným orgánom a agentúre príslušné návrhy podmienok alebo metodík, a vysvetlia, čo bránilo dosiahnutiu dohody. Agentúra informuje Komisiu a v spolupráci s príslušnými regulačnými orgánmi na žiadosť Komisie preskúma príčiny nepredloženia a informuje o nich Komisiu. Komisia prijme vhodné opatrenia, aby umožnila prijatie požadovaných podmienok alebo metodík do štyroch mesiacov od doručenia informácií agentúry.

Článok 5

Schválenie podmienok alebo metodík PPS

1.   Každý príslušný regulačný orgán v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES schváli podmienky alebo metodiky, ktoré vypracovali PPS podľa odsekov 2, 3 a 4.

2.   Schváleniu všetkými regulačnými orgánmi podliehajú tieto návrhy podmienok alebo metodík:

a)

rámce pre zriadenie európskych platforiem podľa článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 1 a článku 22 ods. 1;

b)

úpravy rámcov pre zriadenie európskych platforiem podľa článkov 20 ods. 5 a 21 ods. 5;

c)

štandardné produkty pre disponibilitu podľa článku 25 ods. 2;

d)

metodika klasifikácie na účely aktivácie ponúk regulačnej energie podľa článku 29 ods. 3;

e)

posúdenie možného zvýšenia minimálneho objemu ponúk regulačnej energie, ktoré sa majú odovzdať európskym platformám podľa článku 29 ods. 11;

f)

metodiky oceňovania disponibility a medzioblastnej kapacity používaných na výmenu regulačnej energie alebo prevádzkovanie postupu imbalance netting podľa článku 30 ods. 1 a 5;

g)

harmonizácia metodiky postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv podľa článku 38 ods. 3;

h)

metodika spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity podľa článku 40 ods. 1;

i)

pravidlá zúčtovania medzi PPS v prípade plánovanej výmeny energie podľa článku 50 ods. 1;

j)

harmonizácia hlavných prvkov zúčtovania odchýlok podľa článku 52 ods. 2

ku ktorým môže členský štát predložiť svoje stanovisko dotknutému regulačnému orgánu.

3.   Schváleniu všetkými regulačnými orgánmi príslušného regiónu podliehajú tieto návrhy podmienok alebo metodík:

a)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu všetkých PPS, ktorí vykonávajú postup nahradenia rezervy podľa časti IV nariadenia (EÚ) 2017/1485, rámec pre zriadenie európskej platformy pre nahradzujúce rezervy podľa článku 19 ods. 1;

b)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu dvoch alebo viacerých PPS, ktorí uskutočňujú alebo sú ochotní uskutočňovať vzájomnú výmenu disponibility, stanovenie spoločných a harmonizovaných pravidiel a postupov výmeny a obstarávania disponibility podľa článku 33 ods. 1;

c)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu PPS, ktorí uskutočňujú výmenu disponibility, metodika výpočtu pravdepodobnosti dostupnej medzioblastnej kapacity po čase uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu podľa článku 33 ods. 6;

d)

pre geografickú oblasť, v ktorej sa uskutočnilo obstarávanie disponibility, výnimka s cieľom neumožniť poskytovateľom regulačných služieb previesť ich povinnosti poskytovať disponibilitu podľa článku 34 ods. 1;

e)

uplatnenie modelu PPS-PRS v geografickej oblasti zahŕňajúcej dvoch alebo viacerých PPS podľa článku 35 ods. 1;

f)

za každý región výpočtu kapacity podľa článku 37 ods. 3 metodika výpočtu medzioblastnej kapacity;

g)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu dvoch alebo viacerých PPS uplatňovanie postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv podľa článku 38 ods. 1;

h)

za každý región výpočtu kapacity metodika trhového postupu prideľovania medzioblastnej kapacity podľa článku 41 ods. 1;

i)

za každý región výpočtu kapacity metodika postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na základe analýzy hospodárskej efektívnosti a zoznam každého individuálneho pridelenia medzioblastnej kapacity na základe analýzy hospodárskej efektívnosti podľa článku 42 ods. 1 a 5;

j)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu všetkých PPS, ktorí v rámci synchrónnej oblasti uskutočňujú plánovanú výmenu energie, pravidlá zúčtovania plánovanej výmeny energie medzi PPS podľa článku 50 ods. 3;

k)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu všetkých asynchrónne pripojených PPS, ktorí uskutočňujú plánovanú výmenu energie, pravidlá zúčtovania plánovanej výmeny energie medzi PPS podľa článku 50 ods. 4;

l)

pre každú synchrónnu oblasť pravidlá zúčtovania neplánovanej výmeny energie medzi PPS podľa článku 51 ods. 1;

m)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu všetkých asynchrónne pripojených PPS, pravidlá zúčtovania neplánovanej výmeny energie medzi PPS podľa článku 51 ods. 2;

n)

na úrovni synchrónnej oblasti výnimka z harmonizácie období zúčtovania odchýlok podľa článku 53 ods. 2;

o)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu dvoch alebo viacerých PPS, ktorí uskutočňujú výmenu disponibility, zásady regulačných algoritmov podľa článku 58 ods. 3,

ku ktorým môže členský štát predložiť svoje stanovisko dotknutému regulačnému orgánu.

4.   Schváleniu každým regulačným orgánom každého dotknutého členského štátu podliehajú od prípadu k prípadu tieto návrhy podmienok alebo metodík:

a)

výnimka z povinnosti poskytovať informácie o ponúkaných cenách regulačnej energie alebo disponibility z dôvodu obáv zo zneužívania trhu podľa článku 12 ods. 4;

b)

prípadne metodika rozdeľovania nákladov vyplývajúcich z opatrení prijatých PDS podľa článku 15 ods. 3;

c)

podmienky týkajúce sa regulácie podľa článku 18;

d)

vymedzenie a používanie osobitných produktov podľa článku 26 ods. 1;

e)

obmedzenie objemu ponúk odovzdaných na európske platformy podľa článku 29 ods. 10;

f)

výnimka z osobitného obstarávania zvýšenia a zníženia disponibility podľa článku 32 ods. 3;

g)

prípadne dodatočný mechanizmus zúčtovania odlišný od zúčtovania odchýlok s cieľom zúčtovať so subjektmi zúčtovania náklady na obstarávanie disponibility, administratívne náklady a iné náklady súvisiace s reguláciou podľa článku 44 ods. 3;

h)

odchýlky od jedného alebo viacerých ustanovení tohto nariadenia podľa článku 62 ods. 2;

i)

náklady súvisiace s povinnosťami uloženými prevádzkovateľom sústav alebo určeným tretím osobám v súlade s týmto nariadením podľa článku 8 ods. 1

ku ktorým môže členský štát predložiť svoje stanovisko dotknutému regulačnému orgánu.

5.   Návrhy podmienok alebo metodík musia zahŕňať navrhovaný časový plán na ich zavedenie a opis ich očakávaného vplyvu na ciele tohto nariadenia. Časový rámec vykonávania nesmie byť dlhší ako dvanásť mesiacov po schválení príslušnými regulačnými orgánmi s výnimkou prípadov, keď sa všetky príslušné regulačné orgány dohodnú na predĺžení časového rámca vykonávania alebo keď sú v tomto nariadení stanové odlišné časové rámce. Návrhy podmienok alebo metodík, ktoré podliehajú schváleniu niekoľkých alebo všetkých regulačných orgánov, sa predkladajú agentúre zároveň s ich predložením regulačným orgánom. Na žiadosť príslušných regulačných orgánov agentúra vydá do troch mesiacov stanovisko k návrhom podmienok alebo metodík.

6.   Ak si schválenie podmienok alebo metodík vyžaduje rozhodnutie viac ako jedného regulačného orgánu, príslušné regulačné orgány sa radia, úzko spolupracujú a navzájom sa koordinujú, aby dospeli k dohode. Ak agentúra vydá stanovisko, príslušné regulačné orgány musia na toto stanovisko prihliadať. Regulačné orgány rozhodnú o podmienkach alebo metodikách predložených v súlade s odsekmi 2 a 3 do šiestich mesiacov po doručení podmienok alebo metodík príslušnému regulačnému orgánu alebo prípadne poslednému dotknutému príslušnému regulačnému orgánu.

7.   Ak príslušné regulačné orgány nie sú schopné dosiahnuť dohodu v lehote uvedenej v odseku 6 alebo na základe ich spoločnej žiadosti agentúra prijme rozhodnutie o predložených návrhoch podmienok alebo metodík do šiestich mesiacov odo dňa žiadosti o rozhodnutie v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009.

8.   Každá strana môže podať sťažnosť na príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo PPS v súvislosti s povinnosťami alebo rozhodnutiami daného prevádzkovateľa sústavy alebo PPS na základe tohto nariadenia a môže postúpiť túto sťažnosť príslušnému regulačnému orgánu, ktorý v rámci svojej pôsobnosti ako orgán na urovnanie sporov vydá rozhodnutie do dvoch mesiacov od prijatia sťažnosti. Ak príslušný regulačný orgán požaduje ďalšie informácie, uvedené obdobie možno predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Toto predĺžené obdobie možno ďalej predĺžiť so súhlasom sťažovateľa. Rozhodnutie príslušného regulačného orgánu je záväzné, pokiaľ a pokým sa nezruší v odvolacom konaní.

Článok 6

Zmeny podmienok alebo metodík PPS

1.   Ak si jeden alebo niekoľko regulačných orgánov v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES vyžiada zmenu pred schválením podmienok alebo metodík predložených v súlade s článkom 5 ods. 2, 3 a 4, príslušní PPS predložia návrh zmenených podmienok alebo metodík na schválenie do dvoch mesiacov od požiadavky príslušných regulačných orgánov. Príslušné regulačné orgány rozhodnú o zmenených podmienkach alebo metodikách do dvoch mesiacov od ich predloženia.

2.   V prípade, že príslušné regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu o podmienkach alebo metodikách do dvoch mesiacov alebo na základe ich spoločnej žiadosti agentúra prijme rozhodnutie o zmenených podmienkach alebo metodikách do šiestich mesiacov v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009. Ak príslušní PPS nepredložia návrh zmenených podmienok alebo metodík, uplatňuje sa postup stanovený v článku 4.

3.   PPS zodpovední za vypracovanie návrhu podmienok alebo metodík, alebo regulačné orgány zodpovedné za ich prijatie v súlade s článkom 5 ods. 2, 3 a 4, môžu požiadať o zmenu týchto podmienok alebo metodík. Návrhy na zmenu podmienok alebo metodík sa predložia na účely konzultácií v súlade s postupom stanoveným v článku 10 a schvália sa v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 5.

Článok 7

Uverejnenie podmienok alebo metodík na internete

PPS zodpovední za stanovenie podmienok alebo metodík v súlade s týmto nariadením tieto uverejnia na internete po schválení príslušnými regulačnými orgánmi, alebo ak takéto schválenie nie je potrebné, po ich stanovení, okrem prípadov, keď sa takéto informácie považujú za dôverné v súlade s článkom 11.

Článok 8

Náhrada nákladov

1.   Náklady súvisiace s povinnosťami uloženými prevádzkovateľom sústavy alebo určeným tretím osobám v súlade s týmto nariadením posúdia príslušné regulačné orgány v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES.

2.   Náklady, ktoré príslušný regulačný orgán posúdil ako opodstatnené, účinné a primerané, sa nahrádzajú prostredníctvom sieťových poplatkov alebo iných vhodných mechanizmov stanovených príslušnými regulačnými orgánmi.

3.   Ak o to požiadajú príslušné regulačné orgány, prevádzkovatelia sústav alebo poverené subjekty musia do troch mesiacov od žiadosti poskytnúť informácie potrebné na umožnenie posúdenia vynaložených nákladov.

4.   Všetky náklady vzniknuté účastníkom trhu pri plnení požiadaviek tohto nariadenia musia znášať daní účastníci trhu.

Článok 9

Účasť zainteresovaných subjektov

Agentúra v úzkej spolupráci s ENTSO-E organizuje účasť zainteresovaných subjektov, pokiaľ ide o vyrovnávací trh a ďalšie aspekty vykonávania tohto nariadenia. Táto účasť zahŕňa pravidelné stretnutia so zainteresovanými subjektmi s cieľom identifikovať problémy a navrhnúť zlepšenia v súvislosti s integráciou vyrovnávacieho trhu.

Článok 10

Verejná konzultácia

1.   PPS zodpovední za predkladanie návrhov podmienok alebo metodík alebo ich zmien v súlade s týmto nariadením vedú počas obdobia najmenej jedného mesiaca konzultácie so zainteresovanými subjektmi vrátane príslušných orgánov každého členského štátu, pokiaľ ide o pripravované návrhy podmienok alebo metodík a ďalších vykonávacích opatrení.

2.   Tieto konzultácie trvajú najmenej jeden mesiac s výnimkou pripravovaných návrhov podľa článku 5 ods. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a j), o ktorých sa musia viesť konzultácie najmenej dva mesiace.

3.   Verejnej konzultácii na európskej úrovni musia byť podrobené aspoň návrhy podľa článku 5 ods. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a j).

4.   Verejnej konzultácii na príslušnej regionálnej úrovni musia byť podrobené aspoň návrhy podľa článku 5 ods. 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) a o).

5.   Verejnej konzultácii v každom dotknutom členskom štáte musia byť podrobené aspoň návrhy podľa článku 5 ods. 4 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i).

6.   PPS zodpovední za návrh podmienok alebo metodík náležite prihliadajú na názory zainteresovaných subjektov vyplývajúce z konzultácií uskutočnených v súlade s odsekmi 2 až 5 pred ich predložením regulačnému orgánu na schválenie. Vo všetkých prípadoch sa v rámci predloženia musí poskytnúť a včas uverejniť riadne odôvodnenie začlenenia alebo nezačlenenia názorov vyplývajúcich z konzultácie, a to ešte pred uverejnením návrhu podmienok alebo metodík, alebo zároveň s týmto uverejnením.

Článok 11

Povinnosť zachovávania dôvernosti

1.   Na každú dôvernú informáciu prijatú, vymenenú alebo zaslanú podľa tohto nariadenia sa vzťahujú podmienky zachovávania služobného tajomstva uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   Povinnosť zachovávania služobného tajomstva sa vzťahuje na všetky osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.

3.   Dôverné informácie prijaté osobami alebo regulačnými orgánmi uvedenými v odseku 2 pri plnení ich povinností sa nesmú poskytovať žiadnej inej osobe ani orgánu, čím nie sú dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy, iné ustanovenia tohto nariadenia alebo iné príslušné právne predpisy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne alebo úniové právne predpisy, regulačné orgány, subjekty alebo osoby, ktoré prijímajú dôverné informácie podľa tohto nariadenia, ich môžu použiť iba na výkon svojich povinností podľa tohto nariadenia okrem prípadov, keď prvotný majiteľ údajov poskytol písomný súhlas.

Článok 12

Uverejňovanie informácií

1.   Všetky subjekty uvedené v článku 1 ods. 2 musia poskytovať PPS všetky relevantné informácie na plnene ich povinností stanovených v odsekoch 3 až 5.

2.   Všetky subjekty uvedené v článku 1 ods. 2 musia zabezpečiť, aby informácie v odsekoch 3 až 5 boli uverejnené v čase a formáte, ktorý žiadnemu jednotlivcovi alebo spoločnostiam nespôsobuje skutočnú ani potenciálnu konkurenčnú výhodu alebo nevýhodu.

3.   Každý PPS musí uverejniť tieto informácie hneď, ako budú k dispozícii:

a)

informácie o aktuálnom stave rovnováhy sústavy v jeho plánovacej oblasti alebo oblastiach, a to čo najskôr, ale najneskôr 30 minút po reálnom čase;

b)

informácie, ktoré budú v prípade potreby anonymizované, o všetkých ponukách regulačnej energie z jeho plánovacej oblasti alebo oblastí, najneskôr 30 minút po skončení príslušného obchodného intervalu. Tieto informácie musia obsahovať:

i)

typ produktu;

ii)

obdobie platnosti;

iii)

ponúkané objemy;

iv)

ponúkané ceny;

v)

informácie o tom, či bola ponuka vyhlásená za nedostupnú;

c)

informácie o tom, či sa ponuka regulačnej energie zmenila z osobitného produktu alebo z integrovaného postupu plánovania prevádzky, najneskôr 30 minút po skončení príslušného obchodného intervalu;

d)

informácie o tom, ako boli ponuky regulačnej energie z osobitných produktov alebo z integrovaného postupu plánovania prevádzky zmenené na ponuky regulačnej energie zo štandardných produktov, najneskôr 30 minút po skončení príslušného obchodného intervalu;

e)

súhrnné informácie o ponukách regulačnej energie najneskôr 30 minút po skončení príslušného obchodného intervalu, ktoré musia obsahovať:

i)

celkový objem podaných ponúk regulačnej energie;

ii)

celkový objem podaných ponúk regulačnej energie osobitne za každý typ rezerv;

iii)

celkový objem ponúkaných a aktivovaných ponúk regulačnej energie samostatne za štandardné a osobitné produkty;

iv)

objem nedostupných ponúk osobitne za každý typ rezerv;

f)

informácie o ponúkaných objemoch obstaranej disponibility, ako aj o ponúkaných cenách, v prípade potreby anonymizované, najneskôr hodinu po oznámení výsledkov obstarávania uchádzačom;

g)

prvotné podmienky týkajúce sa regulácie uvedené v článku 18 najmenej mesiac pred ich uplatnením a všetky zmeny týchto podmienok okamžite po schválení príslušným regulačným orgánom v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES;

h)

informácie o prideľovaní medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv podľa článku 38 najneskôr 24 hodín po pridelení a najneskôr 6 hodín pred použitím pridelenej medzioblastnej kapacity:

i)

dátum a čas rozhodnutia o pridelení;

ii)

obdobie prideľovania;

iii)

pridelené objemy;

iv)

trhové hodnoty použité ako základ pre postup prideľovania v súlade s článkom 39;

i)

informácie o použití pridelenej medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv podľa článku 38 najneskôr jeden týždeň po použití pridelenej medzioblastnej kapacity:

i)

objem pridelenej a použitej medzioblastnej kapacity za každý obchodný interval;

ii)

objem uvoľnenej medzioblastnej kapacity pre nasledujúce časové rámce za každý obchodný interval;

iii)

odhadované výsledné náklady a prínosy z postupu prideľovania;

j)

schválené metodiky uvedené v článkoch 40, 41 a 42 najneskôr jeden mesiac pred ich uplatnením;

k)

opis požiadaviek všetkých vyvinutých algoritmov a ich zmien uvedených v článku 58 najneskôr jeden mesiac pred ich uplatnením;

l)

spoločná výročná správa uvedená v článku 59.

4.   Pod podmienkou schválenia podľa článku 18 môže PPS nepristúpiť k uverejneniu informácií o ponúkaných cenách a objemoch disponibility alebo ponukách regulačnej energie, ak je to podložené obavami zo zneužívania trhu a ak to nepoškodí efektívne fungovanie trhov s elektrinou. PPS takéto prípady neuverejnenia oznamuje aspoň raz ročne príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES.

5.   Najneskôr dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia každý PPS uverejní informácie podľa odseku 3 v spoločne dohodnutom harmonizovanom formáte aspoň na informačnej platforme pre transparentnosť zriadenej podľa článku 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013. Najneskôr štyri mesiace po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia ENTSO-E aktualizuje príručku postupov uvedenú v článku 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 a predloží ju na posúdenie agentúre, ktorá poskytne stanovisko do dvoch mesiacov.

Článok 13

Delegovanie a prideľovanie úloh

1.   PPS môže delegovať všetky úlohy alebo časť úloh, ktorými bol poverený podľa tohto nariadenia, na jednu alebo viaceré tretie strany v prípade, že dané tretie strany môžu vykonávať príslušnú funkciu aspoň tak efektívne ako delegujúci PPS. Delegujúci PPS zostáva zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania povinností podľa tohto nariadenia vrátane zabezpečenia prístupu k informáciám potrebným na monitorovanie zo strany príslušného regulačného orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES.

2.   Tretia strana musí pred delegovaním preukázať delegujúcemu PPS svoju schopnosť plniť úlohy, ktoré majú byť predmetom delegovania.

3.   V prípade, že všetky úlohy alebo časť úloh uvedených v tomto nariadení je delegovaná na tretiu stranu, delegujúci PPS zabezpečí, aby pred delegovaním boli zavedené vhodné dohody o zachovaní dôvernosti v súlade s povinnosťami zachovania dôvernosti delegujúceho PPS. Po delegovaní všetkých alebo časti úloh na tretiu stranu musí delegujúci PPS informovať príslušný regulačný orgán a uverejniť toto rozhodnutie na internete.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté úlohy, ktorými boli poverení PPS podľa smernice 2009/72/ES, členský štát alebo prípadne príslušný regulačný orgán môže jednej alebo viacerým tretím stranám prideliť úlohy alebo povinnosti zverené PPS podľa tohto nariadenia. Dotknutý členský štát alebo prípadne dotknutý regulačný orgán môže prideliť iba tie úlohy a povinnosti PPS, ktoré si nevyžadujú priamu spoluprácu, spoločné rozhodovanie alebo nadväzovanie zmluvných vzťahov s PPS z iných členských štátov. Dotknutá tretia strana musí pred pridelením preukázať členskému štátu alebo prípadne príslušnému regulačnému orgánu svoju schopnosť plniť úlohu, ktorá má byť predmetom pridelenia.

5.   V prípade, že úlohy a povinnosti tretej strane prideľuje členský štát alebo regulačný orgán, odkazy na PPS v tomto nariadení sa považujú za odkazy na poverený subjekt. Príslušný regulačný orgán zabezpečuje dohľad nad povereným subjektom vzhľadom na pridelené úlohy a povinnosti.

HLAVA II

VYROVNÁVACÍ TRH S ELEKTRINOU

KAPITOLA 1

Funkcie a zodpovednosti

Článok 14

Úloha PPS

1.   Každý PPS je zodpovedný za obstarávanie regulačných služieb od poskytovateľov regulačných služieb s cieľom zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť.

2.   Každý PPS musí uplatňovať model decentralizovaného dispečingu na určovanie plánov výroby a spotreby. PPS, ktorí v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia uplatňujú model centralizovaného dispečingu, to oznámia príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES, aby mohli pokračovať v uplatňovaní modelu centralizovaného dispečingu na určovanie plánov výroby a spotreby. Príslušný regulačný orgán overí, či úlohy a zodpovednosti PPS sú v súlade s vymedzením pojmu podľa článku 2 ods. 18

Článok 15

Spolupráca s PDS

1.   PDS, PPS, poskytovatelia regulačných služieb a subjekty zúčtovania spolupracujú pri zabezpečovaní efektívnej a účinnej regulácie.

2.   Každý PDS musí v primeranom čase poskytovať pripájajúcemu PPS všetky potrebné informácie na účely zúčtovania odchýlok v súlade s podmienkami zabezpečovania rovnováhy podľa článku 18.

3.   Každý PPS môže spolu s PDS pripájajúcimi rezervy v rámci regulačnej oblasti PPS spoločne vypracovať metodiku rozdeľovania nákladov vyplývajúcich z opatrení PDS podľa článku 182 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) 2017/1485. Táto metodika musí umožňovať spravodlivé rozdelenie nákladov s prihliadnutím na zodpovednosti zúčastnených strán.

4.   PDS oznamujú pripájajúcemu PPS všetky limity určené podľa článku 182 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) 2017/1485, ktoré by mohli mať vplyv na požiadavky stanovené v tomto nariadení.

Článok 16

Úloha poskytovateľov regulačných služieb

1.   Poskytovateľ regulačných služieb musí spĺňať podmienky na poskytovanie ponúk regulačnej energie alebo disponibility, ktoré aktivuje alebo obstaráva pripájajúci PPS, alebo pri modeli PPS-PRS zmluvný PPS. Úspešné ukončenie postupu predbežného schválenia, ktorý zabezpečuje pripájajúci PPS a ktorý sa uskutočňuje v súlade s článkom 159 a 162 nariadenia (EÚ) 2017/1485, sa považuje za nutný predpoklad úspešného ukončenia postupu schválenia za poskytovateľa regulačných služieb podľa tohto nariadenia.

2.   Každý poskytovateľ regulačných služieb predloží pripájajúcemu PPS svoje ponuky disponibility, ktoré majú vplyv na jeden alebo viac subjektov zúčtovania.

3.   Každý poskytovateľ regulačných služieb, ktorý sa zúčastňuje na postupe obstarávania disponibility, predloží a má právo aktualizovať svoje ponuky disponibility pred uzávierkou postupu obstarávania.

4.   Každý poskytovateľ regulačných služieb so zmluvou o disponibilite predloží svojmu pripájajúcemu PPS ponuky regulačnej energie alebo ponuky v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky, ktoré zodpovedajú objemu, produktom a ostatným požiadavkám stanoveným v zmluve o disponibilite.

5.   Každý poskytovateľ regulačných služieb je oprávnený predložiť svojmu pripájajúcemu PPS ponuky regulačnej energie zo štandardných produktov alebo osobitných produktov alebo ponuky v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky, v prípade ktorých absolvoval postup predbežného schválenia podľa článku 159 a 162 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

6.   Cena ponúk regulačnej energie alebo ponúk v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky zo štandardných a osobitných produktov podľa odseku 4 nesmie byť predurčená v zmluve o disponibilite. PPS môže navrhnúť výnimku z tohto pravidla v návrhu podmienok týkajúcich sa nastavenia regulácie podľa článku 18. Takáto výnimka sa uplatní výlučne na osobitné produkty podľa článku 26 ods. 3 písm. b), pričom k nej musí byť pripojené odôvodnenie preukazujúce vyššiu hospodársku efektívnosť.

7.   Nesmie sa rozlišovať medzi ponukami regulačnej energie alebo ponukami v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky predloženými podľa odseku 4 a ponukami disponibility alebo ponukami v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky predloženými podľa odseku 5.

8.   Pri každom produkte pre regulačnú energiu alebo disponibilitu jednotka poskytujúca rezervy, skupina poskytujúca rezervy, odberné zariadenie alebo tretia strana a súvisiace subjekty zúčtovania podľa článku 18 ods. 4 písm. d) patria do tej istej plánovacej oblasti.

Článok 17

Úloha subjektov zúčtovania

1.   Každý subjekt zúčtovania sa musí v reálnom čase usilovať o rovnováhu alebo prispievať k rovnováhe elektrizačnej sústavy. Podrobné požiadavky v súvislosti s touto povinnosťou sa určia v návrhu podmienok týkajúcich sa regulácie stanovených podľa článku 18.

2.   Každý subjekt zúčtovania je finančne zodpovedný za zúčtovanie odchýlok s pripájajúcim PPS.

3.   Pred uzávierkou vnútrodenného medzioblastného trhu môže každý subjekt zúčtovania zmeniť plány potrebné na výpočet jeho pozície podľa článku 54. PPS, ktorí uplatňujú model centralizovaného dispečingu, môžu stanoviť osobitné podmienky a pravidlá na zmenu plánov subjektu zúčtovania v podmienkach týkajúcich sa regulácie stanovených podľa článku 18.

4.   Po uzávierke vnútrodenného medzioblastného trhu môže každý subjekt zúčtovania zmeniť plány interných komerčných obchodov potrebné na výpočet svojej pozície podľa článku 54 v súlade s pravidlami určenými v podmienkach týkajúcich sa regulácie stanovených podľa článku 18.

Článok 18

Podmienky zabezpečovania regulácie

1.   Najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vypracujú PPS v členskom štáte pre všetky plánovacie oblasti v danom členskom štáte návrh:

a)

podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb;

b)

podmienok pre subjekty zúčtovania.

Ak oblasť LFC tvoria dvaja alebo viacerí PPS, všetci PPS danej oblasti LFC môžu vypracovať spoločný návrh pod podmienkou súhlasu príslušných regulačných orgánov.

2.   Podmienky podľa odseku 1 musia takisto zahŕňať pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností podľa článku 36 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 a pravidlá zúčtovania v prípade pozastavenia trhových činnosti podľa článku 39 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 po schválení v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196.

3.   Pri príprave návrhov podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb a subjekty zúčtovania musí každý PPS:

a)

koordinovať svoju činnosť s PPS a PDS, ktorí môžu byť ovplyvnení uvedenými podmienkami;

b)

dodržiavať rámce pre zriadenie európskych platforiem na výmenu regulačnej energie a na postup imbalance netting podľa článkov 19, 20, 21 a 22;

c)

zapojiť ostatných PDS a zainteresované strany do všetkých fáz prípravy návrhu a prihliadať na ich názory bez toho, aby bola dotknutá verejná konzultácia podľa článku 10.

4.   Podmienky pre poskytovateľov regulačných služieb musia:

a)

určovať primerané a odôvodnené požiadavky na poskytovanie regulačných služieb;

b)

umožňovať agregáciu odberných zariadení, zariadení na uskladňovanie energie a zariadení na výrobu elektriny v plánovacej oblasti na účely ponúkania regulačných služieb pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 5 písm. c);

c)

umožniť vlastníkom odberných zariadení, tretím stranám a vlastníkom zariadení na výrobu elektriny z konvenčných a obnoviteľných zdrojov energie, ako aj vlastníkom jednotiek na uskladňovanie energie stať sa poskytovateľmi regulačných služieb;

d)

vyžadovať, aby každá ponuka regulačnej energie od poskytovateľa regulačných služieb bola priradená jednému alebo viacerým subjektom zúčtovania s cieľom umožniť výpočet úpravy odchýlky podľa článku 49.

5.   Podmienky pre poskytovateľov regulačných služieb musia zahŕňať:

a)

pravidlá postupu predbežného schválenia za poskytovateľa regulačných služieb podľa článku 16;

b)

pravidlá, požiadavky a časové rámce obstarávania a prevodu disponibility podľa článkov 32, 33 a 34;

c)

pravidlá a podmienky agregácie odberných zariadení, zariadení na uskladňovanie energie a zariadení na výrobu elektriny v plánovacej oblasti na účely zriadenia poskytovateľa regulačných služieb;

d)

požiadavky na údaje a informácie, ktoré sa majú poskytnúť pripájajúcemu PPS a v prípade potreby PDS pripájajúcemu rezervy počas postupu predbežného schválenia a prevádzky vyrovnávacieho trhu;

e)

pravidlá a podmienky priradenia každej ponuky regulačnej energie od poskytovateľa regulačných služieb jednému alebo viacerým subjektom zúčtovania podľa odseku 4 písm. d);

f)

požiadavky na údaje a informácie, ktoré sa majú poskytnúť pripájajúcemu PPS a v prípade potreby PDS pripájajúcemu rezervy na vyhodnotenie poskytovania regulačných služieb podľa článku 154 ods. 1 a 8, článku 158 ods. 1 písm. e) a článku 158 ods. 4 písm. b), článku 161 ods. 1 písm. f) a článku 161 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1485;

g)

určenie umiestnenia každého štandardného produktu a každého osobitného produktu s prihliadnutím na odsek 5 písm. c);

h)

pravidlá určenia objemu regulačnej energie, ktorý sa má zúčtovať s poskytovateľom regulačných služieb podľa článku 45;

i)

pravidlá zúčtovania poskytovateľov regulačných služieb určené podľa kapitol 2 a 5 hlavy V;

j)

maximálne obdobie na finalizáciu zúčtovania regulačnej energie s poskytovateľom regulačných služieb v súlade s článkom 45 za každé obdobie zúčtovania odchýlok;

k)

dôsledky pri nedodržaní podmienok vzťahujúcich sa na poskytovateľov regulačných služieb.

6.   Podmienky pre subjekty zúčtovania musia zahŕňať:

a)

určenie zodpovednosti za odchýlku pre každé spojenie, aby sa zabránilo medzerám alebo presahu zodpovednosti za odchýlku rozličných účastníkov trhu, ktorí poskytujú služby danému spojeniu;

b)

požiadavky na získanie postavenia subjektu zúčtovania;

c)

požiadavku, aby každý subjekt zúčtovania bol finančne zodpovedný za svoje odchýlky a aby odchýlky zúčtoval s pripájajúcim PPS;

d)

požiadavky na údaje a informácie, ktoré sa majú poskytnúť pripájajúcemu PPS na výpočet odchýlok;

e)

pravidlá pre subjekty zúčtovania na zmenu ich plánov pred a po uzávierke vnútrodenného trhu podľa článku 17 ods. 3 a 4;

f)

pravidlá zúčtovania subjektov zúčtovania určené podľa hlavy V kapitoly 4;

g)

ohraničenie oblasti odchýlky podľa článku 54 ods. 2 a oblasti platnosti ceny odchýlky;

h)

maximálne obdobie na finalizáciu zúčtovania odchýlok so subjektmi zúčtovania za dané obdobie zúčtovania odchýlok podľa článku 54;

i)

dôsledky pri nedodržaní podmienok vzťahujúcich sa na subjekty zúčtovania;

j)

povinnosť subjektov zúčtovania predložiť pripájajúcemu PPS všetky zmeny svojich pozícií;

k)

pravidlá zúčtovania podľa článkov 52, 53, 54 a 55;

l)

ak existujú, ustanovenia o vyňatí odchýlok zo zúčtovania odchýlok, ak súvisia so zavedením obmedzení lineárnych zmien výkonu na účely zmiernenia deterministických frekvenčných odchýlok podľa článku 137 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

7.   Každý pripájajúci PPS môže do návrhu podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb alebo do podmienok pre subjekty zúčtovania zahrnúť tieto prvky:

a)

požiadavku, aby poskytovatelia regulačných služieb poskytovali informácie o nevyužitej výrobnej kapacite a ostatných zdrojoch regulácie od poskytovateľov regulačných služieb po uzávierke denného trhu a po uzávierke vnútrodenného medzioblastného trhu;

b)

v odôvodnených prípadoch požiadavku, aby poskytovatelia regulačných služieb ponúkli nevyužitú výrobnú kapacitu alebo iné zdroje regulácie prostredníctvom ponúk regulačnej energie alebo ponúk v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky na vyrovnávacích trhoch po uzávierke denného trhu, bez toho, aby bola dotknutá možnosť poskytovateľov regulačných služieb zmeniť svoje ponuky regulačnej energie pred uzávierkou pre regulačnú energiu alebo uzávierkou integrovaného postupu plánovania prevádzky z dôvodu obchodovania na vnútrodennom trhu;

c)

v odôvodnených prípadoch oprávnenú požiadavku, aby poskytovatelia regulačných služieb ponúkli nevyužitú výrobnú kapacitu alebo iné zdroje regulácie prostredníctvom ponúk regulačnej energie alebo ponúk v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky na vyrovnávacích trhoch po uzávierke vnútrodenného medzioblastného trhu;

d)

osobitné požiadavky vzhľadom na pozíciu subjektov zúčtovania predloženú po časovom rámci denného trhu, ktorými sa má zabezpečiť, aby sa súčet ich plánov interných a externých komerčných obchodov rovnal súčtu plánov fyzickej výroby a spotreby, v prípade potreby s prihliadnutím na náhradu za elektrické straty;

e)

výnimku z povinnosti uverejňovať informácie o cene ponúk regulačnej energie alebo disponibility z dôvodu obáv zo zneužívania trhu podľa článku 12 ods. 4;

f)

výnimku pre osobitné produkty vymedzené v článku 26 ods. 3 písm. b) s cieľom predurčiť cenu ponúk regulačnej energie na základe zmluvy o disponibilite podľa článku 16 ods. 6;

g)

žiadosť o použitie dvojakého oceňovania na všetky odchýlky na základe podmienok stanovených podľa článku 52 ods. 2 písm. d) bodu i) a metodiky uplatňovania dvojakého oceňovania podľa článku 52 ods. 2 písm. d) bodu ii).

8.   PPS, ktorí uplatňujú model centralizovaného dispečingu, musia v podmienkach vzťahujúcich sa na reguláciu zahrnúť aj tieto prvky:

a)

uzávierka integrovaného postupu plánovania prevádzky podľa článku 24 ods. 5;

b)

pravidlá aktualizácie ponúk v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky po každej uzávierke integrovaného postupu plánovania prevádzky podľa článku 24 ods. 6;

c)

pravidlá využitia ponúk v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky pred uzávierkou pre regulačnú energiu podľa článku 24 ods. 7;

d)

pravidlá konverzie ponúk v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky podľa článku 27.

9.   Každý PPS musí vo svojej plánovacej oblasti alebo oblastiach sledovať súlad všetkých subjektov s požiadavkami stanovenými v podmienkach regulácie.

KAPITOLA 2

Európske platformy na výmenu regulačnej energie

Článok 19

Európska platforma na výmenu regulačnej energie z nahradzujúcich rezerv

1.   Do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci PPS, ktorí vykonávajú postup nahradenia rezervy podľa časti IV nariadenia (EÚ) 2017/1485, vypracujú návrh implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z nahradzujúcich rezerv.

2.   Európska platforma na výmenu regulačnej energie z nahradzujúcich rezerv, ktorú prevádzkujú PPS alebo nimi zriadený subjekt, musí byť založená na spoločných zásadách riadenia a obchodných postupoch a musí zahŕňať prinajmenšom funkciu optimalizácie aktivácie a funkciu zúčtovania medzi PPS. Na výmenu všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov pre nahradzujúce rezervy s výnimkou nedostupných ponúk podľa článku 29 ods. 14 musí európska platforma uplatňovať multilaterálny model PPS-PPS so spoločnými zoznamami prednostného poradia.

3.   Návrh uvedený v odseku 1 musí zahŕňať aspoň:

a)

celkové usporiadanie európskej platformy;

b)

plán a harmonogram zavedenia európskej platformy;

c)

vymedzenie funkcií potrebných na prevádzkovanie európskej platformy;

d)

návrh pravidiel riadenia a prevádzkovania európskej platformy založených na zásade nediskriminácie a zabezpečujúcich, aby sa s každým PPS zaobchádzalo rovnako a aby žiadny PPS nezískal neodôvodnené hospodárske výhody z účasti na funkciách európskej platformy;

e)

návrhy na vymenovanie subjektu alebo subjektov, ktoré budú vykonávať funkcie vymedzené v návrhu. Ak PPS navrhnú vymenovať viac ako jeden subjekt, musí sa návrhom preukázať a zabezpečiť:

i)

jasné pridelenie funkcií subjektom prevádzkujúcim európsku platformu. V návrhu musí byť v plnej miere zohľadnená potreba koordinácie rôznych úloh pridelených subjektom prevádzkujúcim európsku platformu;

ii)

že navrhované usporiadanie európskej platformy a pridelenie funkcií zaisťuje efektívne a účinné riadenie, prevádzku a regulačný dohľad nad európskou platformou a prispieva k cieľom tohto nariadenia;

iii)

efektívna koordinácia a rozhodovací postup riešenia akýchkoľvek protichodných stanovísk subjektov, ktoré prevádzkujú európsku platformu;

f)

rámec pre harmonizáciu podmienok týkajúcich sa regulácie stanovených podľa článku 18;

g)

podrobné zásady zdieľania spoločných nákladov vrátane podrobnej kategorizácie spoločných nákladov v súlade s článkom 23;

h)

uzávierku pre regulačnú energiu, pokiaľ ide o všetky štandardné produkty pre nahradzujúce rezervy v súlade s článkom 24;

i)

vymedzenie štandardných produktov pre regulačnú energiu z nahradzujúcich rezerv v súlade s článkom 25;

j)

uzávierku na predloženie ponuky regulačnej energie PPS v súlade s článkom 29 ods. 13;

k)

spoločné zoznamy prednostného poradia, ktoré má organizovať spoločná funkcia optimalizácie aktivácie podľa článku 31;

l)

opis algoritmu funkcie optimalizácie aktivácie ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov pre nahradzujúce rezervy v súlade s článkom 58.

4.   Do šiestich mesiacov po schválení návrhu implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z nahradzujúcich rezerv musia všetci PPS, ktorí vykonávajú postup nahradenia rezervy podľa časti IV nariadenia (EÚ) 2017/1485, určiť navrhovaný subjekt alebo subjekty poverené prevádzkovaním európskej platformy podľa odseku 3 písm. e).

5.   Do jedného roka po schválení návrhu implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z nahradzujúcich rezerv musia všetci PPS, ktorí vykonávajú postup nahradenia rezervy podľa časti IV nariadenia (EÚ) 2017/1485 a ktorí sú prepojení aspoň s jedným susediacim PPS vykonávajúcim postup nahradenia rezervy, zaviesť a sprevádzkovať európsku platformu na výmenu regulačnej energie z nahradzujúcich rezerv. Európsku platformu musia používať na:

a)

predkladanie všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov pre nahradzujúce rezervy;

b)

výmenu všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov nahradzujúcich rezerv s výnimkou nedostupných ponúk podľa článku 29 ods. 14;

c)

úsilie o uspokojenie všetkých svojich potrieb regulačnej energie z nahradzujúcich rezerv.

Článok 20

Európska platforma na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou

1.   Do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci PPS vypracujú návrh implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou.

2.   Európska platforma na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou, ktorú prevádzkujú PPS alebo nimi zriadený subjekt, musí byť založená na spoločných zásadách riadenia a obchodných postupoch a musí zahŕňať prinajmenšom funkciu optimalizácie aktivácie a funkciu zúčtovania medzi PPS. Na výmenu všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov pre rezervy na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou s výnimkou nedostupných ponúk podľa článku 29 ods. 14 musí táto európska platforma uplatňovať multilaterálny model PPS-PPS so spoločnými zoznamami prednostného poradia.

3.   Návrh uvedený v odseku 1 musí zahŕňať aspoň:

a)

celkové usporiadanie európskej platformy;

b)

plán a harmonogram zavedenia európskej platformy;

c)

vymedzenie funkcií potrebných na prevádzkovanie európskej platformy;

d)

návrh pravidiel riadenia a prevádzkovania európskej platformy založených na zásade nediskriminácie a zabezpečujúcich, aby sa s každým PPS zaobchádzalo rovnako a aby žiadny PPS nezískal neodôvodnené hospodárske výhody z účasti na funkciách európskej platformy;

e)

návrhy na vymenovanie subjektu alebo subjektov, ktoré budú vykonávať funkcie vymedzené v návrhu. Ak PPS navrhnú vymenovať viac ako jeden subjekt, musí sa návrhom preukázať a zabezpečiť:

i)

jasné pridelenie funkcií subjektom prevádzkujúcim európsku platformu. V návrhu musí byť v plnej miere zohľadnená potreba koordinácie rôznych úloh pridelených subjektom prevádzkujúcim európsku platformu;

ii)

že navrhované usporiadanie európskej platformy a pridelenie funkcií zaisťuje efektívne a účinné riadenie, prevádzku a regulačný dohľad nad európskou platformou a prispieva k cieľom tohto nariadenia;

iii)

efektívna koordinácia a rozhodovací postup riešenia akýchkoľvek protichodných stanovísk subjektov, ktoré prevádzkujú európsku platformu;

f)

rámec pre harmonizáciu podmienok týkajúcich sa regulácie stanovených podľa článku 18;

g)

podrobné zásady zdieľania spoločných nákladov vrátane podrobnej kategorizácie spoločných nákladov v súlade s článkom 23;

h)

uzávierku pre regulačnú energiu, pokiaľ ide o všetky štandardné produkty pre rezervy na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou v súlade s článkom 24;

i)

vymedzenie štandardných produktov pre regulačnú energiu z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou v súlade s článkom 25;

j)

uzávierku na predloženie ponuky regulačnej energie PPS v súlade s článkom 29 ods. 13;

k)

spoločné zoznamy prednostného poradia, ktoré má organizovať spoločná funkcia optimalizácie aktivácie podľa článku 31;

l)

opis algoritmu funkcie optimalizácie aktivácie ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov pre rezervy na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou v súlade s článkom 58.

4.   Do šiestich mesiacov po schválení návrhu implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou musia všetci PPS určiť navrhovaný subjekt alebo subjekty poverené prevádzkovaním európskej platformy podľa odseku 3 písm. e).

5.   Do osemnástich mesiacov po schválení návrhu implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou môžu všetci PPS vypracovať návrh na úpravu európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou podľa odseku 1. Navrhované úpravy musia byť podporené analýzou nákladov a prínosov, ktorú vykonajú všetci PPS podľa článku 61. Tento návrh sa oznámi Komisii.

6.   Do tridsiatich mesiacov po schválení návrhu implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou alebo ak všetci PPS predložia návrh na úpravu európskej platformy podľa odseku 5, do dvanástich mesiacov po schválení návrhu na úpravu európskej platformy musia všetci PPS zaviesť a sprevádzkovať európsku platformu na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou a musia túto európsku platformu používať na:

a)

predkladanie všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov pre rezervy na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou;

b)

výmenu všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov pre rezervy na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou s výnimkou nedostupných ponúk podľa článku 29 ods. 14;

c)

úsilie o uspokojenie všetkých svojich potrieb regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou.

Článok 21

Európska platforma na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou

1.   Do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci PPS vypracujú návrh implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou.

2.   Európska platforma na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou, ktorú prevádzkujú PPS alebo nimi zriadený subjekt, musí byť založená na spoločných zásadách riadenia a obchodných postupoch a musí zahŕňať prinajmenšom funkciu optimalizácie aktivácie a funkciu zúčtovania medzi PPS. Na výmenu všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov pre rezervy na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou s výnimkou nedostupných ponúk podľa článku 29 ods. 14 musí táto európska platforma uplatňovať multilaterálny model PPS-PPS so spoločnými zoznamami prednostného poradia.

3.   Návrh uvedený v odseku 1 musí zahŕňať aspoň:

a)

celkové usporiadanie európskej platformy;

b)

plán a harmonogram zavedenia európskej platformy;

c)

vymedzenie funkcií potrebných na prevádzkovanie európskej platformy;

d)

návrh pravidiel riadenia a prevádzkovania európskej platformy založených na zásade nediskriminácie a zabezpečujúcich, aby sa s každým PPS zaobchádzalo rovnako a aby žiadny PPS nezískal neodôvodnené hospodárske výhody z účasti na funkciách európskej platformy;

e)

návrhy na vymenovanie subjektu alebo subjektov, ktoré budú vykonávať funkcie vymedzené v návrhu. Ak PPS navrhnú vymenovať viac ako jeden subjekt, musí sa návrhom preukázať a zabezpečiť:

i)

jasné pridelenie funkcií subjektom prevádzkujúcim európsku platformu. V návrhu musí byť v plnej miere zohľadnená potreba koordinácie rôznych úloh pridelených subjektom prevádzkujúcim európsku platformu;

ii)

že navrhované usporiadanie európskej platformy a pridelenie funkcií zaisťuje efektívne a účinné riadenie, prevádzku a regulačný dohľad nad európskou platformou a prispieva k cieľom tohto nariadenia;

iii)

efektívna koordinácia a rozhodovací postup riešenia akýchkoľvek protichodných stanovísk subjektov, ktoré prevádzkujú európsku platformu;

f)

rámec pre harmonizáciu podmienok týkajúcich sa regulácie stanovených podľa článku 18;

g)

podrobné zásady zdieľania spoločných nákladov vrátane podrobnej kategorizácie spoločných nákladov v súlade s článkom 23;

h)

uzávierku pre regulačnú energiu, pokiaľ ide o všetky štandardné produkty pre rezervy na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou v súlade s článkom 24;

i)

vymedzenie štandardných produktov pre regulačnú energiu z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou v súlade s článkom 25;

j)

uzávierku na predloženie ponuky regulačnej energie PPS v súlade s článkom 29 ods. 13;

k)

spoločné zoznamy prednostného poradia, ktoré má organizovať spoločná funkcia optimalizácie aktivácie podľa článku 31;

l)

opis algoritmu funkcie optimalizácie aktivácie ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov pre rezervy na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou v súlade s článkom 58.

4.   Do šiestich mesiacov po schválení návrhu implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou musia všetci PPS určiť navrhovaný subjekt alebo subjekty poverené prevádzkovaním európskej platformy podľa odseku 3 písm. e).

5.   Do osemnástich mesiacov po schválení návrhu implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou môžu všetci PPS vypracovať návrh na úpravu európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou podľa odseku 1 a zásad stanovených v odseku 2. Navrhované úpravy musia byť podporené analýzou nákladov a prínosov, ktorú vykonajú všetci PPS podľa článku 61. Tento návrh sa oznámi Komisii.

6.   Do tridsiatich mesiacov po schválení návrhu implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou alebo ak všetci PPS predložia návrh na úpravu európskej platformy podľa odseku 5, do dvanástich mesiacov po schválení návrhu na úpravu európskej platformy musia všetci PPS, ktorí vykonávajú automatický postup obnovenia frekvencie podľa časti IV nariadenia (EÚ) 2017/1485, zaviesť a sprevádzkovať európsku platformu na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou a musia túto európsku platformu používať na:

a)

predkladanie všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov pre rezervy na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou;

b)

výmenu všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov pre rezervy na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou s výnimkou nedostupných ponúk podľa článku 29 ods. 14;

c)

úsilie o uspokojenie všetkých svojich potrieb regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou.

Článok 22

Európska platforma pre postup imbalance netting

1.   Do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia všetci PPS vypracujú návrh implementačného rámca európskej platformy pre postup imbalance netting.

2.   Európska platforma pre postup imbalance netting, ktorú prevádzkujú PPS alebo nimi zriadený subjekt, musí byť založená na spoločných zásadách riadenia a obchodných postupoch a musí zahŕňať prinajmenšom funkciu postupu imbalance netting a funkciu zúčtovania medzi PPS. Na vykonávanie postupu imbalance netting musí európska platforma uplatňovať multilaterálny model PPS-PPS.

3.   Návrh uvedený v odseku 1 musí zahŕňať aspoň:

a)

celkové usporiadanie európskej platformy;

b)

plán a harmonogram zavedenia európskej platformy;

c)

vymedzenie funkcií potrebných na prevádzkovanie európskej platformy;

d)

návrh pravidiel riadenia a prevádzkovania európskej platformy založených na zásade nediskriminácie a zabezpečujúcich, aby sa s každým PPS zaobchádzalo rovnako a aby žiadny PPS nezískal neodôvodnené hospodárske výhody z účasti na funkciách európskej platformy;

e)

návrhy na vymenovanie subjektu alebo subjektov, ktoré budú vykonávať funkcie vymedzené v návrhu. Ak PPS navrhnú vymenovať viac ako jeden subjekt, musí sa návrhom preukázať a zabezpečiť:

i)

jasné pridelenie funkcií subjektom prevádzkujúcim európsku platformu. V návrhu musí byť v plnej miere zohľadnená potreba koordinácie rôznych úloh pridelených subjektom prevádzkujúcim európsku platformu;

ii)

že navrhované usporiadanie európskej platformy a pridelenie funkcií zaisťuje efektívne a účinné riadenie, prevádzku a regulačný dohľad nad európskou platformou a prispieva k cieľom tohto nariadenia;

iii)

efektívna koordinácia a rozhodovací postup riešenia akýchkoľvek protichodných stanovísk subjektov, ktoré prevádzkujú európsku platformu;

f)

rámec pre harmonizáciu podmienok týkajúcich sa regulácie stanovených podľa článku 18;

g)

podrobné zásady zdieľania spoločných nákladov vrátane podrobnej kategorizácie spoločných nákladov v súlade s článkom 23;

h)

opis algoritmu funkcie postupu imbalance netting v súlade s článkom 58.

4.   Do šiestich mesiacov po schválení návrhu implementačného rámca európskej platformy pre postup imbalance netting musia všetci PPS určiť navrhovaný subjekt alebo subjekty poverené prevádzkovaním európskej platformy podľa odseku 3 písm. e).

5.   Do jedného roka po schválení návrhu implementačného rámca európskej platformy pre postup imbalance netting musia všetci PPS, ktorí vykonávajú automatický postup obnovenia frekvencie podľa časti IV nariadenia (EÚ) 2017/1485, zaviesť a sprevádzkovať európsku platformu pre postup imbalance netting. Európsku platformu musia používať na vykonávanie postupu imbalance netting, a to aspoň v synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa.

Článok 23

Zdieľanie nákladov medzi PPS v rôznych členských štátoch

1.   Všetci PPS musia poskytnúť príslušným regulačným orgánom výročnú správu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES, v ktorej musia byť podrobne vysvetlené náklady na zriadenie, zmenu a prevádzkovanie európskych platforiem podľa článkov 19, 20, 21 a 22. Túto správu uverejňuje agentúra, pričom berie náležitý ohľad na citlivé obchodné informácie.

2.   Náklady uvedené v odseku 1 musia byť rozdelené na:

a)

spoločné náklady vyplývajúce z koordinovaných činností všetkých PPS, ktorí sa zúčastňujú na jednotlivých platformách;

b)

regionálne náklady vyplývajúce z činností viacerých, ale nie všetkých PPS, ktorí sa zúčastňujú na jednotlivých platformách;

c)

vnútroštátne náklady vyplývajúce z činností PPS toho členského štátu, ktorý sa zúčastňuje na jednotlivých platformách.

3.   Spoločné náklady uvedené v odseku 2 písm. a) sa rozdelia medzi PPS v členských štátoch a tretích krajinách, ktoré sa zúčastňujú na európskych platformách. Pri výpočte sumy, ktorú majú zaplatiť PPS v každom členskom štáte a prípadne v tretích krajinách, sa jedna osmina spoločných nákladov rovnomerne rozdelí medzi všetky členské štáty a tretie krajiny, päť osmín sa rozdelí medzi všetky členské štáty a tretie krajiny úmerne k ich spotrebe, a dve osminy sa rovnomerne rozdelia medzi zúčastnených PPS podľa odseku 2 písm. a). Podiel členského štátu na nákladoch znáša alebo znášajú PPS pôsobiaci na území daného členského štátu. Ak v členskom štáte pôsobí viac PPS, podiel členského štátu na nákladoch sa rozdelí medzi uvedených PPS úmerne k spotrebe v ich regulačných oblastiach.

4.   S cieľom zohľadniť zmeny v spoločných nákladoch alebo zmeny zúčastnených PPS sa výpočet spoločných nákladov musí pravidelne prispôsobovať.

5.   PPS, ktorí spolupracujú v určitom regióne, sa spoločne dohodnú na návrhu rozdelenia regionálnych nákladov v súlade s odsekom 2 písm. b). Tento návrh potom jednotlivo schvália príslušné regulačné orgány každého z členských štátov a prípadne tretej krajiny v regióne. PPS, ktorí spolupracujú v určitom regióne, môžu alternatívne použiť postup zdieľania nákladov stanovený v odseku 3.

6.   Zásady zdieľania nákladov sa vzťahujú na náklady v prospech zriadenia, zmeny a prevádzkovania európskych platforiem od schválenia návrhu príslušných implementačných rámcov podľa článku 19 ods. 1, článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 1 a článku 22 ods. 1 Ak sa na základe implementačných rámcov navrhne, že existujúce projekty by sa mali rozvinúť do európskej platformy, všetci PPS, ktorí sa zúčastňujú na existujúcich projektoch, môžu navrhnúť, aby sa časť nákladov vynaložených pred schválením návrhu implementačných rámcov, ktoré priamo súvisia s vývojom a vykonávaním tohto projektu a ktoré sú posúdené ako opodstatnené, efektívne a primerané, považovala za súčasť spoločných nákladov podľa odseku 2 písm. a).

Článok 24

Uzávierka pre regulačnú energiu

1.   V rámci návrhov podľa článkov 19, 20 a 21 všetci PPS zosúladia na úrovni Únie uzávierku pre regulačnú energiu pre štandardné produkty, a to aspoň v prípade týchto postupov:

a)

nahradzujúce rezervy;

b)

rezervy na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou;

c)

rezervy na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou.

2.   Uzávierka pre regulačnú energiu:

a)

sa musí čo najviac približovať reálnemu času;

b)

nesmie predchádzať uzávierke vnútrodenného medzioblastného trhu;

c)

musí umožniť dostatočný čas na potrebné postupy regulácie.

3.   Po uzávierke pre regulačnú energiu už nesmú poskytovatelia regulačných služieb predkladať ani aktualizovať svoje ponuky regulačnej energie.

4.   Po uzávierke pre regulačnú energiu musia poskytovatelia regulačných služieb bez zbytočného odkladu nahlásiť pripájajúcemu PPS všetky nedostupné objemy ponúk regulačnej energie v súlade s článkom 158 ods. 4 písm. b) a článkom 161 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1485. Ak má poskytovateľ regulačných služieb miesto pripojenia do PDS a ak to PDS vyžaduje, poskytovateľ regulačných služieb musí všetky nedostupné objemy ponúk regulačnej energie bez zbytočného odkladu nahlásiť aj PDS.

5.   Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia každý PPS, ktorý uplatňuje model centralizovaného dispečingu, určí aspoň jednu uzávierku integrovaného postupu plánovania prevádzky, ktorá:

a)

musí umožniť poskytovateľom regulačných služieb aktualizovať ich ponuky v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky čo najbližšie k reálnemu času;

b)

nesmie byť skôr ako osem hodín pred reálnym časom;

c)

musí byť pred uzávierkou na predloženie ponuky regulačnej energie PPS.

6.   Po každej uzávierke integrovaného postupu plánovania prevádzky sa môže zmeniť ponuka v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky iba v súlade s pravidlami, ktoré určil pripájajúci PPS v podmienkach pre poskytovateľov regulačných služieb podľa článku 18. Uvedené pravidlá musia byť zavedené pred tým, než sa pripájajúci PPS zúčastní na postupe výmeny regulačnej energie, a musia v čo najväčšej miere umožňovať poskytovateľom regulačných služieb aktualizáciu ich ponúk v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky do uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu a zároveň zabezpečiť:

a)

hospodársku efektívnosť integrovaného postupu plánovania prevádzky;

b)

prevádzkovú bezpečnosť;

c)

konzistentnosť všetkých iterácií integrovaného postupu plánovania prevádzky;

d)

spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so všetkými poskytovateľmi regulačných služieb v plánovacej oblasti;

e)

aby integrovaný postup plánovania prevádzky nebol negatívne ovplyvnený.

7.   Každý PPS, ktorý uplatňuje model centralizovaného dispečingu, musí stanoviť pravidlá používania ponúk v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky pred uzávierkou pre regulačnú energiu v súlade s článkom 18 ods. 8 písm. c), aby:

a)

zabezpečil, že vyhovie požiadavkám na rezervnú kapacitu v reálnom čase;

b)

zabezpečil dostatočné zdroje na odstránenie vnútorných preťažení;

c)

zabezpečil možnosť realizovateľného nasadenia zariadení na výrobu elektriny a odberných zariadení v reálnom čase.

Článok 25

Požiadavky na štandardné produkty

1.   Štandardné produkty pre regulačnú energiu sa vyvinú ako súčasť návrhov implementačného rámca európskych platforiem podľa článkov 19, 20 a 21. Po schválení každého implementačného rámca a najneskôr odvtedy, keď PPS využije príslušnú európsku platformu, musí daný PPS používať iba štandardné produkty a v odôvodnených prípadoch osobitné produkty regulačnej energie s cieľom zachovávať rovnováhu v sústave v súlade s článkami 127, 157 a 160 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

2.   Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia musia všetci PPS vypracovať návrh zoznamu štandardných produktov pre disponibilitu pre rezervy na obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy.

3.   Všetci PPS musia aspoň každé dva roky preskúmať zoznam štandardných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu. Pri preskúmaní štandardných produktov musia prihliadať:

a)

na ciele stanovené v článku 3 ods. 1;

b)

prípadne na navrhované zmeny zoznamu štandardných produktov a počet spoločných zoznamov prednostného poradia podľa článku 31 ods. 2;

c)

na ukazovatele výkonnosti stanovené v článku 59 ods. 4

4.   V zozname štandardných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu môžu byť určené aspoň tieto vlastnosti ponuky štandardného produktu:

a)

prípravné obdobie;

b)

obdobie lineárnych zmien výkonu;

c)

čas do úplnej aktivácie;

d)

minimálny a maximálny objem;

e)

obdobie deaktivácie;

f)

minimálne a maximálne trvanie obdobia dodávky;

g)

obdobie platnosti;

h)

režim aktivácie.

5.   Zoznam štandardných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu musí určovať aspoň tieto premenlivé vlastnosti štandardného produktu, ktoré stanovia poskytovatelia regulačných služieb počas postupu predbežného schválenia alebo pri predložení ponuky štandardného produktu:

a)

cena ponuky;

b)

deliteľnosť;

c)

umiestnenie;

d)

minimálne obdobie medzi koncom obdobia deaktivácie a nasledujúcou aktiváciou.

6.   Štandardné produkty pre regulačnú energiu a disponibilitu musia:

a)

zabezpečovať efektívnu štandardizáciu, podporovať cezhraničnú hospodársku súťaž a likviditu a zabraňovať prílišnej fragmentácii trhu;

b)

umožniť vlastníkom odberných zariadení, tretím stranám a vlastníkom zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ako aj vlastníkom jednotiek na uskladňovanie energie účasť v postavení poskytovateľov regulačných služieb.

Článok 26

Požiadavky na osobitné produkty

1.   Po schválení implementačných rámcov európskych platforiem podľa článkov 19, 20 a 21 môže každý PPS vypracovať návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu. Tento návrh musí obsahovať aspoň:

a)

vymedzenie osobitných produktov a časového obdobia ich používania;

b)

dôkaz, že štandardné produkty nie sú dostatočné na efektívne zaistenie prevádzkovej bezpečnosti a zachovanie rovnováhy v sústave alebo dôkaz, že niektoré regulačné zdroje sa prostredníctvom štandardných produktov nemôžu zúčastniť na vyrovnávacom trhu;

c)

opis opatrení navrhnutých na minimalizovanie využitia osobitných produktov s prihliadnutím na hospodársku efektívnosť;

d)

prípadne pravidlá konverzie ponúk regulačnej energie z osobitných produktov na ponuky regulačnej energie zo štandardných produktov;

e)

prípadne informácie o postupe konverzie ponúk regulačnej energie z osobitných produktov na ponuky regulačnej energie zo štandardných produktov a informácie o tom, na ktorom spoločnom zozname prednostného poradia sa konverzia zrealizuje;

f)

dôkaz, že osobitné produkty nespôsobujú zásadnú neefektívnosť a nenarúšajú vyrovnávací trh v rámci plánovacej oblasti i mimo nej.

2.   Každý PPS, ktorý používa osobitné produkty, musí aspoň každé dva roky preskúmať potrebu používania osobitných produktov v súlade s kritériami stanovenými v odseku 1.

3.   Osobitné produkty sa zavádzajú súbežne so zavádzaním štandardných produktov. Po využití osobitných produktov môže pripájajúci PPS alternatívne:

a)

premeniť ponuky regulačnej energie z osobitných produktov na ponuky regulačnej energie zo štandardných produktov;

b)

aktivovať ponuky regulačnej energie z osobitných produktov na miestnej úrovni bez ich výmeny.

4.   Pravidlá konverzie ponúk regulačnej energie z osobitných produktov na ponuky regulačnej energie zo štandardných produktov podľa odseku 1 písm. d):

a)

musia byť spravodlivé, transparentné a nediskriminačné;

b)

nesmú brániť výmene regulačných služieb;

c)

musia zabezpečiť finančnú neutralitu PPS.

Článok 27

Konverzia ponúk v modeli centralizovaného dispečingu

1.   Každý PPS uplatňujúci model centralizovaného dispečingu musí používať ponuky v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky na výmenu regulačných služieb alebo zdieľanie rezerv.

2.   Každý PPS uplatňujúci model centralizovaného dispečingu musí používať ponuky v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky, ktoré sú k dispozícii na riadenie sústavy v reálnom čase, s cieľom poskytovať regulačné služby ostatným PPS pri zohľadnení obmedzení prevádzkovej bezpečnosti.

3.   Každý PPS uplatňujúci model centralizovaného dispečingu musí v maximálnej miere konvertovať ponuky v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky podľa odseku 2 na štandardné produkty s prihliadnutím na prevádzkovú bezpečnosť. Pravidlá konverzie ponúk v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky na štandardné produkty:

a)

musia byť spravodlivé, transparentné a nediskriminačné;

b)

nesmú brániť výmene regulačných služieb;

c)

musia zabezpečiť finančnú neutralitu PPS.

Článok 28

Núdzové postupy

1.   Každý PPS musí zabezpečiť, aby pre prípad zlyhania postupov uvedených v odsekoch 2 a 3 boli zavedené núdzové riešenia.

2.   Ak nie je obstarávanie regulačných služieb úspešné, príslušní PPS musia postup obstarávania zopakovať. PPS musia informovať účastníkov trhu, že sa čo najskôr použijú núdzové postupy.

3.   Ak zlyhá koordinovaná aktivácia regulačnej energie, každý PPS sa môže odchýliť od aktivácie podľa spoločného zoznamu prednostného poradia a musí o tom čo najskôr informovať účastníkov trhu.

HLAVA III

OBSTARÁVANIE REGULAČNÝCH SLUŽIEB

KAPITOLA 1

Regulačná energia

Článok 29

Aktivácia ponúk regulačnej energie zo spoločného zoznamu prednostného poradia

1.   S cieľom zachovávať rovnováhu v sústave v súlade s článkami 127, 157 a 160 nariadenia (EÚ) 2017/1485 musí každý PPS využívať nákladovo efektívne ponuky regulačnej energie, ktoré sú dostupné na dodávku, vo svojej regulačnej oblasti na základe spoločných zoznamov prednostného poradia alebo iný model stanovený na základe návrhu všetkých PPS podľa článku 21 ods. 5

2.   PPS nesmie aktivovať ponuky regulačnej energie pred príslušnou uzávierkou pre regulačnú energiu s výnimkou stavu ohrozenia alebo stavu núdze, keď takéto aktivácie pomôžu zmierniť závažnosť týchto stavov sústavy a s výnimkou prípadov, keď ponuky majú iný účel ako zabezpečovanie rovnováhy podľa odseku 3.

3.   Do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia musia všetci PPS vypracovať návrh metodiky klasifikácie účelov aktivácie ponúk regulačnej energie. Táto metodika musí:

a)

opisovať všetky možné účely aktivácie ponúk regulačnej energie;

b)

určiť klasifikačné kritériá každého možného účelu aktivácie.

4.   Pri každej ponuke regulačnej energie aktivovanej zo spoločného zoznamu prednostného poradia musí PPS, ktorý túto ponuku aktivuje, stanoviť účel aktivácie na základe metodiky podľa odseku 3. Účel aktivácie sa oznámi a sprístupní všetkým PPS prostredníctvom funkcie optimalizácie aktivácie.

5.   Ak sa aktivácia ponúk regulačnej energie odchyľuje od výsledkov funkcie optimalizácie aktivácie, PPS musí včas zverejniť informácie o dôvodoch tejto odchýlky.

6.   Podaním žiadosti o aktiváciu ponuky regulačnej energie z funkcie optimalizácie aktivácie sú žiadajúci PPS a pripájajúci PPS povinní prijať garantovanú výmenu regulačnej energie. Každý pripájajúci PPS musí zabezpečiť aktiváciu ponuky regulačnej energie zvolenej funkciou optimalizácie aktivácie. Regulačná energie sa zúčtuje podľa článku 50 a medzi pripájajúcim PPS a poskytovateľom regulačných služieb podľa kapitoly 2 hlavy V.

7.   Aktivácia ponúk regulačnej energie vychádza z modelu PPS-PPS so spoločným zoznamom prednostného poradia.

8.   Každý PPS musí vložiť všetky údaje potrebné na fungovanie algoritmu uvedeného v článku 58 ods. 1 a 2 do funkcie optimalizácie aktivácie v súlade s pravidlami stanovenými v článku 31 ods. 1

9.   Každý pripájajúci PPS musí pred uzávierkou na predloženie ponuky regulačnej energie PPS odovzdať všetky ponuky regulačnej energie prijaté od poskytovateľov regulačných služieb do funkcie optimalizácie aktivácie, a to s prihliadnutím na požiadavky uvedené v článkoch 26 a 27. Pripájajúci PPS nesmú upravovať ani zadržiavať ponuky regulačnej energie s výnimkou:

a)

ponúk regulačnej energie v súvislosti s článkami 26 a 27;

b)

ponúk regulačnej energie, ktoré sú očividne chybné a obsahujú nerealizovateľný objem dodávky;

c)

ponúk regulačnej energie, ktoré sa neodovzdávajú na európske platformy v súlade s odsekom 10.

10.   Každý PPS, ktorý uplatňuje model decentralizovaného dispečingu a ktorý pôsobí v plánovacej oblasti s miestnym časom uzávierky vnútrodenného trhu po čase uzávierky pre regulačnú energiu podľa článku 24, môže vypracovať návrh na obmedzenie objemu ponúk odovzdaných na európske platformy podľa článkov 19 až 21. Na európske platformy sa odovzdávajú vždy tie najlacnejšie ponuky. Tento návrh musí obsahovať:

a)

vymedzenie minimálneho objemu, ktorý sa má odovzdať na európske platformy. Minimálny objem ponúk predložených zo strany PPS musí byť rovnaký alebo vyšší ako súčet požadovanej rezervnej kapacity pre jeho blok LFC podľa článkov 157 a 160 nariadenia (EÚ) 2017/1485 a záväzkov vyplývajúcich z výmeny disponibility alebo zdieľania rezerv;

b)

pravidlá uvoľnenia ponúk, ktoré nie sú predložené na európske platformy, a vymedzenie časového okamihu, keď majú byť dotknutí poskytovatelia regulačných služieb informovaní o uvoľnení ich ponúk.

11.   Aspoň raz za dva roky po tom, čo príslušný regulačný orgán schváli návrh podľa odseku 10, musia všetci PPS posúdiť vplyv obmedzenia objemu ponúk odovzdaných na európske platformy a fungovanie vnútrodenného trhu. Toto posúdenie musí obsahovať:

a)

vyhodnotenie zo strany príslušných PPS, pokiaľ ide o minimálny objem ponúk, ktoré sa majú odovzdať na európske platformy podľa odseku 10 písm. a);

b)

odporúčanie pre príslušných PPS, ktorí obmedzujú ponuky regulačnej energie.

Na základe tohto posúdenia všetci PPS podajú návrh všetkým regulačným orgánom na preskúmanie minimálneho objemu ponúk regulačnej energie, ktoré sa majú odovzdať na európske platformy podľa odseku 10 písm. a).

12.   Každý žiadajúci PPS môže požiadať o aktiváciu ponúk regulačnej energie zo spoločných zoznamov prednostného poradia až do výšky celkového objemu regulačnej energie. Celkový objem regulačnej energie, ktorú môže žiadajúci PPS aktivovať z ponúk regulačnej energie zo spoločných zoznamov prednostného poradia, sa vypočíta ako súčet objemu:

a)

ponúk regulačnej energie predložených žiadajúcim PPS, ktoré nepochádzajú zo zdieľania rezerv alebo výmeny disponibility;

b)

ponúk regulačnej energie predložených inými PPS v dôsledku disponibility obstaranej v mene žiadajúceho PPS;

c)

ponúk regulačnej energie, ktoré pochádzajú zo zdieľania rezerv pod podmienkou, že iní PPS, ktorí sa zúčastňujú na zdieľaní rezerv, ešte nepožiadali o aktiváciu uvedených zdieľaných objemov.

13.   Všetci PPS môžu v návrhoch implementačných rámcov európskych platforiem podľa článkov 19, 20 a 21 určiť podmienky alebo situácie, keď sa nebudú uplatňovať limity stanovené v odseku 12. Ak PPS požiada o ponuky regulačnej energie presahujúce limit stanovený v odseku 12, musia o tom byť informovaní všetci ostatní PPS.

14.   Každý PPS môže vyhlásiť za nedostupné pre aktiváciu ostatnými PPS ponuky regulačnej energie predložené do funkcie optimalizácie aktivácie, pretože sú obmedzené z dôvodu vnútorného preťaženia alebo prevádzkovej bezpečnosti v rámci plánovacej oblasti pripájajúceho PPS.

Článok 30

Oceňovanie regulačnej energie a medzioblastnej kapacity použitej na výmenu regulačnej energie alebo prevádzkovanie postupu imbalance netting

1.   Do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci PPS vypracujú návrh metodiky na stanovenie cien za regulačnú energiu, ktorá je výsledkom aktivácie ponúk regulačnej energie pre postup obnovenia frekvencie podľa článkov 143 a 147 nariadenia (EÚ) 2017/1485 a postup nahradenia rezervy podľa článku 144 a 148 nariadenia (EÚ) 2017/1485. Takáto metodika musí:

a)

byť založená na marginálnej cenotvorbe (platí sa zúčtovaná cena);

b)

určovať, ako aktivácia ponúk regulačnej energie aktivovaných na iné účely než reguláciu ovplyvňuje cenu regulačnej energie a zároveň zabezpečuje, že aspoň ponuky regulačnej energie aktivované na účely riadenia vnútorného preťaženia nebudú stanovovať marginálnu cenu regulačnej energie;

c)

určiť aspoň jednu cenu regulačnej energie, a to za každé obdobie zúčtovania odchýlok;

d)

vysielať správne cenové signály a stimuly pre účastníkov trhu;

e)

zohľadňovať metódu oceňovania v denných a vnútrodenných časových rámcoch.

2.   Ak PPS zistia, že na efektívne fungovanie trhu sú potrebné technické cenové limity, môžu spoločne vypracovať v rámci návrhu podľa odseku 1 návrh harmonizovaných maximálnych a minimálnych cien regulačnej energie vrátane ponukových a zúčtovacích cien, ktoré sa majú uplatňovať vo všetkých plánovacích oblastiach. V takomto prípade musia harmonizované maximálne a minimálne ceny regulačnej energie zohľadňovať maximálnu a minimálnu zúčtovaciu cenu v dennom a vnútrodennom časovom rámci podľa nariadenia (EÚ) 2015/1222.

3.   V návrhu podľa odseku 1 sa musí určiť aj metodika oceňovania medzioblastnej kapacity použitej na výmenu regulačnej energie alebo prevádzkovanie postupu imbalance netting. Takáto metodika musí byť v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2015/1222 a

a)

musí odrážať trhové preťaženie;

b)

byť založená na cenách regulačnej energie z aktivovaných ponúk regulačnej energie stanovených v súlade s metódou oceňovania podľa odseku 1 písm. a) alebo prípadne metódou oceňovania podľa odseku 5;

c)

nesmie ukladať dodatočné poplatky za výmenu regulačnej energie alebo prevádzkovanie postupu imbalance netting s výnimkou poplatku na kompenzáciu strát, ak sa tento poplatok zohľadňuje aj v iných časových rámcoch.

4.   Harmonizovaná metóda oceňovania určená v odseku 1 sa vzťahuje na regulačnú energiu zo všetkých štandardných a osobitných produktov podľa článku 26 ods. 3 písm. a). Pokiaľ ide o osobitné produkty podľa článku 26 ods. 3 písm. b), príslušný PPS môže pri navrhovaní osobitných produktov podľa článku 26 navrhnúť odlišnú metódu oceňovania.

5.   Ak všetci PPS zistia neefektívnosť pri uplatňovaní návrhu metodiky podľa odseku 1 písm. a), môžu požiadať o zmenu a navrhnúť inú metódu oceňovania ako alternatívu k metóde oceňovania podľa odseku 1 písm. a). V takomto prípade všetci PPS vykonajú podrobnú analýzu preukazujúcu, že alternatívna metóda oceňovania je efektívnejšia.

Článok 31

Funkcia optimalizácie aktivácie

1.   Všetci PPS zriadia funkciu optimalizácie aktivácie v súlade s článkom 29 a týmto článkom s cieľom optimalizovať aktiváciu ponúk regulačnej energie z odlišných spoločných zoznamov prednostného poradia. Táto funkcia musí prinajmenšom zohľadňovať:

a)

postupy aktivácie a technické obmedzenia rôznych produktov regulačnej energie;

b)

prevádzkovú bezpečnosť;

c)

všetky ponuky regulačnej energie uvedené v kompatibilných spoločných zoznamoch prednostného poradia;

d)

možnosť vyrovnania protichodných žiadostí PPS o aktiváciu;

e)

predložené žiadosti o aktiváciu všetkých PPS;

f)

dostupnú medzioblastnú kapacitu.

2.   Spoločné zoznamy prednostného poradia obsahujú ponuky regulačnej energie zo štandardných produktov. Všetci PPS stanovia potrebné spoločné zoznamy prednostného poradia pre štandardné produkty. Ponuky kladnej a zápornej regulačnej energie musia byť oddelené v odlišných spoločných zoznamoch prednostného poradia.

3.   Každá funkcia optimalizácie aktivácie musí používať aspoň jeden spoločný zoznam prednostného poradia pre ponuky kladnej regulačnej energie a jeden spoločný zoznam prednostného poradia pre ponuky zápornej regulačnej energie.

4.   PPS musia zabezpečiť, aby ponuky regulačnej energie predložené do spoločných zoznamov prednostného poradia boli vyjadrené v eurách a aby obsahovali odkaz na obchodný interval.

5.   V závislosti od požiadavky na štandardné produkty pre regulačnú energiu môžu PPS vytvoriť viac spoločných zoznamov prednostného poradia.

6.   Každý PPS musí vložiť svoje žiadosti o aktiváciu ponúk regulačnej energie do funkcie optimalizácie aktivácie.

7.   Prostredníctvom funkcie optimalizácie aktivácie sa zvolia ponuky regulačnej energie a aktivácia zvolených ponúk regulačnej energie sa vyžiada od pripájajúcich PPS, do sústav ktorých je pripojený poskytovateľ regulačných služieb, ktorého ponuka regulačnej energie bola zvolená.

8.   Funkcia optimalizácie aktivácie predloží potvrdenie aktivovaných ponúk regulačnej energie PPS, ktorý požiadal o aktiváciu ponúk regulačnej energie. Poskytovatelia aktivovaných regulačných služieb sú zodpovední za dodávku požadovaného objemu až do skončenia obdobia dodávky.

9.   Všetci PPS, ktorí prevádzkujú postup obnovenia frekvencie a postup nahradenia rezervy na zabezpečenie rovnováhy v ich oblasti LFC, sa musia usilovať o využitie všetkých ponúk regulačnej energie z príslušných spoločných zoznamov prednostného poradia s cieľom čo najefektívnejšie zabezpečiť rovnováhu v sústave, s prihliadnutím na prevádzkovú bezpečnosť.

10.   PPS, ktorí neprevádzkujú postup nahradenia rezervy na zabezpečenie rovnováhy v ich oblasti LFC, sa musia usilovať o využitie všetkých ponúk regulačnej energie z príslušných spoločných zoznamov prednostného poradia rezerv na obnovenie frekvencie s cieľom čo najefektívnejšie zabezpečiť rovnováhu v sústave, s prihliadnutím na prevádzkovú bezpečnosť.

11.   S výnimkou normálneho stavu sa PPS môžu rozhodnúť zabezpečiť rovnováhu v sústave s použitím výlučne ponúk regulačnej energie od poskytovateľov regulačných služieb v ich vlastnej regulačnej oblasti, ak takéto rozhodnutie pomôže zmierniť závažnosť aktuálneho stavu sústavy. PPS bezodkladne uverejnia odôvodnenie takéhoto rozhodnutia.

KAPITOLA 2

Disponibilita

Článok 32

Pravidlá obstarávania

1.   Všetci PPS v bloku LFC musia pravidelne a aspoň raz ročne preskúmať a určiť požiadavky bloku LFC alebo plánovacích oblastí bloku LFC na rezervnú kapacitu v súlade s pravidlami dimenzovania uvedenými v článkoch 127, 157 a 160 nariadenia (EÚ) 2017/1485. Každý PPS musí vykonať analýzu optimálneho poskytovania rezervnej kapacity zameranú na minimalizáciu nákladov spojených s jej poskytovaním. Pri tejto analýze sa musia zohľadniť tieto možnosti poskytovania rezervnej kapacity:

a)

obstaranie disponibility v rámci regulačnej oblasti a prípadne výmena disponibility so susediacimi PPS;

b)

prípadne zdieľanie rezerv;

c)

objem nezazmluvnených ponúk regulačnej energie, pri ktorých sa očakáva, že budú dostupné v rámci regulačnej oblasti, ako aj v rámci európskych platforiem s prihliadnutím na dostupnú medzioblastnú kapacitu.

2.   Každý PPS, ktorý obstaráva disponibilitu, musí stanoviť pravidlá obstarávania disponibility v návrhu podmienok vo vzťahu k poskytovateľom regulačných služieb vypracovanom podľa článku 18. Pravidlá obstarávania disponibility musia dodržiavať tieto zásady:

a)

aspoň v prípade rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv musí byť metóda obstarávania trhovo orientovaná;

b)

pokiaľ je to možné a hospodársky efektívne, postup obstarávania musí prebiehať na krátkodobom základe;

c)

zmluvný objem môže byť rozdelený do viacerých zmluvných období.

3.   Obstarávanie zvýšenia disponibility a zníženia disponibility sa aspoň v prípade rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv vykonáva oddelene. Každý PPS môže predložiť návrh príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES a požiadať ním o výnimku z tejto požiadavky. Tento návrh na výnimku musí obsahovať:

a)

špecifikáciu časového obdobia, na ktoré by sa výnimka vzťahovala;

b)

špecifikáciu objemu disponibility, na ktorý by sa výnimka vzťahovala;

c)

analýzu dosahu výnimky na účasť zdrojov regulácie podľa článku 25 ods. 6 písm. b);

d)

odôvodnenie výnimky preukazujúce, že takáto výnimka by viedla k zvýšeniu hospodárskej efektívnosti.

Článok 33

Výmena disponibility

1.   Dvaja alebo viacerí PPS, ktorí si vymieňajú alebo sú ochotní vzájomne si vymieňať disponibilitu, vypracujú návrh spoločných a harmonizovaných pravidiel a postupov výmeny a obstarávania disponibility pri dodržaní požiadaviek stanovených v článku 32.

2.   Okrem prípadov, keď sa uplatňuje model PPS-PRS podľa článku 35, prebieha výmena disponibility vždy na základe modelu PPS-PPS, pričom dvaja alebo viacerí PPS stanovia metódu spoločného obstarávania disponibility s prihliadnutím na dostupnú medzioblastnú kapacitu a prevádzkové obmedzenia vymedzené v kapitolách 1 a 2 časti IV hlavy VIII nariadenia (EÚ) 2017/1485.

3.   Všetci PPS, ktorí si vymieňajú disponibilitu, musia vložiť do funkcie optimalizácie obstarávania disponibility všetky ponuky disponibility zo štandardných produktov. PPS nesmú upravovať ani zadržiavať ponuky disponibility a musia ich zahrnúť do postupu obstarávania okrem prípadov, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 26 a 27.

4.   Všetci PPS, ktorí si vymieňajú disponibilitu, musia zabezpečiť dostupnosť medzioblastnej kapacity a splnenie požiadaviek prevádzkovej bezpečnosti stanovených v nariadení (EÚ) 2017/1485, a to buď prostredníctvom:

a)

metodiky výpočtu pravdepodobnosti dostupnej medzioblastnej kapacity po čase uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu podľa odseku 6;

b)

metodík prideľovania medzioblastnej kapacity pre časový rámec zabezpečovania rovnováhy podľa hlavy IV kapitoly 2.

5.   Každý PPS, ktorý používa metodiku výpočtu pravdepodobnosti dostupnej medzioblastnej kapacity po čase uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu, musí informovať ostatných PPS vo svojom bloku LFC o riziku nedostupnosti rezervnej kapacity v plánovacej oblasti alebo oblastiach jeho regulačnej oblasti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie požiadaviek podľa článku 157 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1485.

6.   PPS, ktorí si vymieňajú disponibilitu pre rezervy na obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy, môžu vypracovať návrh metodiky výpočtu pravdepodobnosti dostupnej medzioblastnej kapacity po uzávierke vnútrodenného medzioblastného trhu. V tejto metodike sa musia prinajmenšom uvádzať:

a)

postupy oboznámenia ostatných PPS v bloku LFC;

b)

opis postupu posúdenia výmeny disponibility v príslušnom období;

c)

metóda posúdenia rizika nedostupnosti medzioblastnej kapacity z dôvodu plánovaných a neplánovaných odstávok a z dôvodu preťaženia;

d)

metóda posúdenia rizika nedostatočnej rezervnej kapacity z dôvodu nedostupnosti medzioblastnej kapacity;

e)

požiadavky na núdzové riešenie v prípade nedostupnosti medzioblastnej kapacity alebo nedostatočnej rezervnej kapacity;

f)

požiadavky na ex-post preskúmanie a monitorovanie rizík;

g)

pravidlá na zaistenie zúčtovania podľa hlavy V.

7.   PPS nesmú z dôvodu výmeny disponibility pre rezervy na obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy zvýšiť spoľahlivostnú rezervu vypočítanú podľa nariadenia (EÚ) 2015/1222.

Článok 34

Prevod disponibility

1.   V rámci geografickej oblasti, v ktorej prebehlo obstarávanie disponibility, musia PPS umožniť poskytovateľom regulačných služieb previesť ich povinnosti poskytovať disponibilitu. Príslušný alebo príslušní PPS môžu požiadať o výnimku, ak sú zmluvné obdobia pre disponibilitu podľa článku 32 ods. 2 písm. b) výlučne kratšie ako jeden týždeň.

2.   Prevod disponibility musí byť umožnený aspoň do jednej hodiny pred začiatkom dňa dodávky.

3.   Prevod disponibility je prípustný, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

prijímajúci poskytovateľ regulačných služieb absolvoval postup schválenia, pokiaľ ide o prevádzanú disponibilitu;

b)

prevod disponibility podľa očakávaní neohrozí prevádzkovú bezpečnosť;

c)

prevodom disponibility sa neprekročia prevádzkové obmedzenia stanovené v kapitole 1 a 2 časti IV hlavy VIII nariadenia (EÚ) 2017/1485.

4.   Ak je na prevod disponibility potrebné použiť medzioblastnú kapacitu, takýto prevod sa povolí, len ak:

a)

medzioblastná kapacita potrebná na uskutočnenie prevodu už je k dispozícii z predchádzajúcich postupov prideľovania podľa hlavy IV kapitoly 2;

b)

je medzioblastná kapacita k dispozícii podľa metodiky výpočtu pravdepodobnosti dostupnej medzioblastnej kapacity po uzávierke vnútrodenného medzioblastného trhu v súlade s článkom 33 ods. 6

5.   Ak PPS neumožní prevod disponibility, príslušný PPS musí zúčastneným poskytovateľom regulačných služieb vysvetliť dôvod odmietnutia.

KAPITOLA 3

Model PPS-PRS

Článok 35

Výmena regulačných služieb

1.   Dvaja alebo viacerí PPS môžu z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť svojich príslušných regulačných orgánov v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES vypracovať návrh uplatňovania modelu PPS-PRS.

2.   Návrh uplatňovania modelu PPS-PRS musí obsahovať:

a)

analýzu nákladov a prínosov vykonanú podľa článku 61, v ktorej sú identifikované zvýšenia efektívnosti súvisiace s uplatňovaním modelu PPS-PRS, a to aspoň v prípade plánovacej oblasti alebo plánovacích oblastí dotknutých PPS;

b)

požadované obdobie uplatňovania;

c)

opis metodiky zabezpečenia dostatočnej medzioblastnej kapacity v súlade s článkom 33 ods. 6

3.   Ak sa uplatňuje model PPS-PRS, príslušní PPS a poskytovatelia regulačných služieb môžu byť oslobodení od uplatňovania požiadaviek článku 16 ods. 2, 4, 5 a článku 29 ods. 9 na príslušné postupy.

4.   Ak sa uplatňuje model PPS-PRS, dotknutí PPS sa dohodnú na technických a zmluvných požiadavkách, ako aj na výmene informácií o aktivácii ponúk regulačnej energie. Zmluvný PPS a poskytovateľ regulačných služieb určia zmluvné dojednania na základe modelu PPS-PRS.

5.   Model PPS-PRS sa môže uplatniť na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie, iba ak sa model PPS-PRS uplatní aj na výmenu disponibility rezerv na obnovenie frekvencie.

6.   Model PPS-PRS sa môže uplatniť na výmenu regulačnej energie z nahradzujúcich rezerv, ak sa model PPS-PRS uplatní na výmenu disponibility nahradzujúcich rezerv alebo ak jeden z dvoch dotknutých PPS neprevádzkuje postup nahradenia rezervy ako súčasť štruktúry regulácie frekvencie a činného výkonu podľa časti IV nariadenia (EÚ) 2017/1485.

7.   Do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia musí byť každá výmena disponibility založená na modeli PPS-PPS. Táto požiadavka sa neuplatňuje na model PPS-PRS v prípade nahradzujúcich rezerv, ak jeden z dvoch dotknutých PPS neprevádzkuje postup nahradenia rezervy ako súčasť štruktúry regulácie frekvencie a činného výkonu podľa časti IV nariadenia (EÚ) 2017/1485.

HLAVA IV

MEDZIOBLASTNÁ KAPACITA PRE REGULAČNÉ SLUŽBY

KAPITOLA 1

Výmena regulačnej energie alebo postup imbalance netting

Článok 36

Použitie medzioblastnej kapacity

1.   Všetci PPS musia používať dostupnú medzioblastnú kapacitu vypočítanú podľa článku 37 ods. 2 a 3 na výmenu regulačnej energie alebo na prevádzkovanie postupu imbalance netting.

2.   Dvaja alebo viacerí PPS, ktorí si vymieňajú disponibilitu, môžu používať medzioblastnú kapacitu na výmenu regulačnej energie, ak je medzioblastná kapacita:

a)

dostupná podľa článku 33 ods. 6;

b)

uvoľnená podľa článku 38 ods. 8 a 9;

c)

pridelená podľa článkov 40, 41 a 42.

Článok 37

Výpočet medzioblastnej kapacity

1.   Po uzávierke vnútrodenného medzioblastného trhu musia PPS priebežne aktualizovať dostupnosť medzioblastnej kapacity na výmenu regulačnej energie alebo na prevádzkovanie postupu imbalance netting. Medzioblastná kapacita sa aktualizuje vždy, keď sa použila určitá časť medzioblastnej kapacity alebo keď došlo k prepočítaniu medzioblastnej kapacity.

2.   Pred uplatnením metodiky výpočtu kapacity podľa odseku 3 musia PPS použiť medzioblastnú kapacitu, ktorá zvýšila po uzávierke vnútrodenného medzioblastného trhu.

3.   Do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia musia všetci PPS v regióne výpočtu kapacity vypracovať metodiku výpočtu medzioblastnej kapacity v časovom rámci zabezpečovania rovnováhy na výmenu regulačnej energie alebo prevádzkovanie postupu imbalance netting. Takáto metodika nesmie spôsobovať narušenie trhu a musí byť v súlade s metodikou výpočtu medzioblastnej kapacity uplatňovanou vo vnútrodennom časovom rámci v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/1222.

KAPITOLA 2

Výmena disponibility alebo zdieľanie rezerv

Článok 38

Všeobecné požiadavky

1.   Dvaja alebo viacerí PPS môžu z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť svojich príslušných regulačných orgánov v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES pripraviť návrh uplatňovania jedného z týchto postupov:

a)

spoločne optimalizovaný postup prideľovania podľa článku 40;

b)

trhový postup prideľovania podľa článku 41;

c)

postup prideľovania založený na analýze hospodárskej efektívnosti podľa článku 42.

Medzioblastná kapacita pridelená na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa môže naďalej používať na tento účel až do ukončenia zmluvného obdobia.

2.   Návrh uplatňovania postupu prideľovania musí obsahovať:

a)

hranice ponukových oblastí, časový rámec trhu, obdobie uplatňovania a metodiku, ktorá sa má uplatniť;

b)

v prípade postupu prideľovania založeného na analýze hospodárskej efektívnosti objem pridelenej medzioblastnej kapacity a aktuálnu analýzu hospodárskej efektívnosti preukazujúcu efektívnosť takéhoto prideľovania.

3.   Do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia musia všetci PPS vypracovať návrh na harmonizáciu metodiky postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv za každý časový rámec podľa článku 40 a prípadne podľa článkov 41 a 42.

4.   Medzioblastná kapacita pridelená na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv sa používa výlučne pre rezervy na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou, rezervy na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou a pre nahradzujúce rezervy. Spoľahlivostná rezerva vypočítaná podľa nariadenia (EÚ) 2015/1222 sa použije na prevádzku a výmenu rezervy na zachovanie frekvencie s výnimkou spojovacích vedení jednosmerného prúdu, v prípade ktorých môže byť medzioblastná kapacita na prevádzku a výmenu rezervy na zachovanie frekvencie pridelená aj v súlade s odsekom 1.

5.   PPS môžu prideľovať medzioblastnú kapacitu na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv, iba ak je medzioblastná kapacita vypočítaná v súlade s metodikami výpočtu kapacity vypracovanými podľa nariadenia (EÚ) 2015/1222 a nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719.

6.   PPS musia pri výpočte medzioblastnej kapacity zahrnúť medzioblastnú kapacitu pridelenú na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv ako už pridelenú medzioblastnú kapacitu.

7.   Ak držitelia fyzických prenosových práv využijú medzioblastnú kapacitu na výmenu disponibility, táto kapacita sa musí považovať za nominovanú výlučne na účely jej vyňatia z uplatňovania zásady využitia alebo predaja – UIOSI.

8.   Všetci PPS, ktorí si vymieňajú disponibilitu alebo zdieľajú rezervy, musia pravidelne posudzovať, či medzioblastná kapacita pridelená na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv je ešte stále potrebná na tento účel. Pri uplatnení postupu prideľovania založeného na analýze hospodárskej efektívnosti sa toto posúdenie musí uskutočniť aspoň každý rok. Ak medzioblastná kapacita pridelená na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv už nie je potrebná, čo najskôr sa uvoľní a vráti sa v nasledujúcich časových rámcoch prideľovania kapacity. Vo výpočtoch medzioblastnej kapacity už nesmie byť takáto medzioblastná kapacita zahrnutá ako už pridelená medzioblastná kapacita.

9.   Ak medzioblastná kapacita pridelená na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv nebola využitá na súvisiacu výmenu regulačnej energie, musí sa uvoľniť na výmenu regulačnej energie s kratšími časmi do aktivácie alebo na prevádzku postupu imbalance netting.

Článok 39

Výpočet trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity

1.   Trhová hodnota medzioblastnej kapacity na výmenu energie a na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv použitej v spoločne optimalizovanom postupe prideľovania alebo trhovom postupe prideľovania musí byť založená na skutočných alebo prognózovaných trhových hodnotách medzioblastnej kapacity.

2.   Skutočná trhová hodnota medzioblastnej kapacity na výmenu energie sa vypočíta na základe ponúk účastníkov trhu na denných trhoch, a ak je to vhodné a možné, musí zohľadňovať očakávané ponuky účastníkov trhu na vnútrodenných trhoch.

3.   Skutočná trhová hodnota medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility použitá v spoločne optimalizovanom postupe prideľovania alebo trhovom postupe prideľovania sa vypočíta na základe ponúk disponibility vložených do funkcie optimalizácie obstarávania disponibility podľa článku 33 ods. 3

4.   Skutočná trhová hodnota medzioblastnej kapacity na zdieľanie rezerv použitá v spoločne optimalizovanom postupe prideľovania alebo trhovom postupe prideľovania sa vypočíta na základe ušetrených nákladov na obstarávanie disponibility.

5.   Prognózovaná trhová hodnota medzioblastnej kapacity musí byť založená na jednej z týchto možných zásad:

a)

použitie transparentných trhových ukazovateľov, ktoré sprístupnia trhovú hodnotu medzioblastnej kapacity; alebo

b)

použitie prognostickej metodiky umožňujúcej presné a spoľahlivé určenie trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity.

Prognózovaná trhová hodnota medzioblastnej kapacity na výmenu energie medzi ponukovými oblasťami sa vypočíta na základe očakávaných rozdielov trhových cien na denných, a ak je to vhodné a možné, vnútrodenných trhoch medzi ponukovými oblasťami. Pri počítaní prognózovanej trhovej hodnoty sa musia riadne zohľadniť ďalšie príslušné faktory ovplyvňujúce štruktúru odberu a výroby v rôznych ponukových oblastiach.

6.   Príslušné regulačné orgány môžu preskúmať efektívnosť prognostickej metodiky podľa odseku 5 písm. b) vrátane porovnania prognózovaných a skutočných trhových hodnôt medzioblastnej kapacity. Ak sa zmluva uzatvára najskôr dva dni pred poskytovaním disponibility, príslušné regulačné orgány môžu v nadväznosti na toto preskúmanie stanoviť iný limit než ten, ktorý je uvedený v článku 41 ods. 2

Článok 40

Spoločne optimalizovaný postup prideľovania

1.   Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia musia všetci PPS vypracovať návrh metodiky spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv. Táto metodika sa uplatňuje na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv so zmluvným obdobím najviac jeden deň a ak sa zmluva uzatvára najskôr jeden deň pred poskytnutím disponibility. Táto metodika musí zahŕňať:

a)

postup oznámenia v prípade použitia spoločne optimalizovaného postupu prideľovania;

b)

podrobný opis, ako sa má prideľovať medzioblastná kapacita ponukám na výmenu energie a ponukám na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv v rámci jednotného postupu spoločnej optimalizácie realizovaného v prípade implicitných aj explicitných aukcií;

c)

podrobný opis metódy oceňovania, režimu garantovateľnosti a rozdelenia príjmov z preťaženia, pokiaľ ide o medzioblastnú kapacitu, ktorá bola pridelená ponukám na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv v rámci spoločne optimalizovaného postupu prideľovania;

d)

postup stanovenia maximálneho objemu pridelenej medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv.

2.   Táto metodika musí vychádzať z porovnania skutočnej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv a skutočnej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu energie.

3.   Pri metóde oceňovania, režime garantovateľnosti a rozdelení príjmov z preťaženia, pokiaľ ide o medzioblastnú kapacitu, ktorá bola pridelená ponukám na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv prostredníctvom spoločne optimalizovaného postupu prideľovania, musí byť zabezpečené rovnaké zaobchádzanie s medzioblastnou kapacitou pridelenou ponukám na výmenu energie.

4.   Medzioblastná kapacita pridelená ponukám na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv prostredníctvom spoločne optimalizovaného postupu prideľovania sa smie použiť iba na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv a súvisiacu výmenu regulačnej energie.

Článok 41

Trhový postup prideľovania

1.   Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia môžu všetci PPS regiónu výpočtu kapacity vypracovať návrh metodiky trhového postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv. Táto metodika sa uplatňuje na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv so zmluvným obdobím najviac jeden deň a ak sa zmluva uzatvára najskôr jeden týždeň pred poskytnutím disponibility. Táto metodika musí zahŕňať:

a)

postup oznámenia v prípade použitia trhového postupu prideľovania;

b)

podrobný opis stanovenia skutočnej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv a prognózovanej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu energie a prípadne skutočnej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmeny energie a prognózovanej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv;

c)

podrobný opis metódy oceňovania, režimu garantovateľnosti a rozdelenia príjmov z preťaženia, pokiaľ ide o medzioblastnú kapacitu, ktorá bola pridelená ponukám na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv v rámci trhového postupu prideľovania;

d)

postup stanovenia maximálneho objemu pridelenej medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv podľa odseku 2.

2.   Medzioblastná kapacita pridelená v rámci trhového postupu musí byť obmedzená na 10 % dostupnej kapacity na výmenu energie medzi príslušnými ponukovými oblasťami za predchádzajúci relevantný kalendárny rok alebo v prípade nových spojovacích vedení na 10 % celkovej inštalovanej technickej kapacity týchto nových spojovacích vedení.

Toto objemové obmedzenie sa nesmie uplatňovať, ak sa zmluva uzatvára najskôr dva dni pred poskytnutím disponibility, alebo v prípade hraníc ponukových oblastí spojených jednosmernými spojovacími vedeniami do harmonizácie spoločne optimalizovaného postupu prideľovania na úrovni Únie podľa článku 38 ods. 3

3.   Táto metodika musí vychádzať z porovnania skutočnej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv a prognózovanej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu energie alebo z porovnania prognózovanej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv a skutočnej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu energie.

4.   Pri metóde oceňovania, režime garantovateľnosti a rozdelení príjmov z preťaženia, pokiaľ ide o medzioblastnú kapacitu, ktorá bola pridelená na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv prostredníctvom trhového postupu prideľovania, musí byť zabezpečené rovnaké zaobchádzanie s medzioblastnou kapacitou pridelenou na výmenu energie.

5.   Medzioblastná kapacita pridelená na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv prostredníctvom trhového postupu prideľovania sa smie použiť iba na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv a súvisiacu výmenu regulačnej energie.

Článok 42

Postup prideľovania založený na analýze hospodárskej efektívnosti

1.   Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia môžu všetci PPS regiónu výpočtu kapacity vypracovať návrh metodiky prideľovania medzioblastnej kapacity na základe analýzy hospodárskej efektívnosti. Takáto metodika sa uplatňuje na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv so zmluvným obdobím dlhším ako jeden deň a ak sa zmluva uzatvára skôr ako jeden týždeň pred poskytnutím disponibility. Táto metodika musí zahŕňať:

a)

pravidlá a zásady prideľovania medzioblastnej kapacity na základe analýzy hospodárskej efektívnosti;

b)

podrobný opis stanovenia prognózovanej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv a posúdenie trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu energie;

c)

podrobný opis metódy oceňovania, režimu garantovateľnosti a rozdelenia príjmov z preťaženia, pokiaľ ide o medzioblastnú kapacitu, ktorá bola pridelená na základe analýzy hospodárskej efektívnosti;

d)

maximálny objem pridelenej medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv podľa odseku 2.

2.   Prideľovanie medzioblastnej kapacity na základe analýzy hospodárskej efektívnosti musí byť obmedzené na 5 % dostupnej kapacity na výmenu energie medzi príslušnými ponukovými oblasťami za predchádzajúci relevantný kalendárny rok alebo v prípade nových spojovacích vedení na 10 % celkovej inštalovanej technickej kapacity týchto nových spojovacích vedení. Toto objemové obmedzenie sa nesmie uplatňovať na hranice ponukových oblastí spojených jednosmernými spojovacími vedeniami až do harmonizácie spoločne optimalizovaného postupu prideľovania na úrovni Únie podľa článku 38 ods. 3

3.   Metodika prideľovania medzioblastnej kapacity na základe analýzy hospodárskej efektívnosti musí vychádzať z porovnania prognózovanej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv a z prognózovanej trhovej hodnoty medzioblastnej kapacity na výmenu energie.

4.   Pri metóde oceňovania, režime garantovateľnosti a rozdelení príjmov z preťaženia, pokiaľ ide o medzioblastnú kapacitu, ktorá bola pridelená na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv na základe analýzy hospodárskej efektívnosti, musí byť zabezpečené rovnaké zaobchádzanie s medzioblastnou kapacitou pridelenou na výmenu energie.

5.   PPS uvedení v odseku 1 vypracujú návrh zoznamu všetkých jednotlivých prípadov pridelenia medzioblastnej kapacity na základe analýzy hospodárskej efektívnosti. Tento zoznam musí zahŕňať:

a)

určenie hranice ponukovej oblasti;

b)

objem pridelenej medzioblastnej kapacity;

c)

obdobie, počas ktorého sa bude prideľovať medzioblastná kapacita na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv;

d)

hospodársku analýzu s odôvodnením efektívnosti takéhoto prideľovania.

6.   PPS uvedení v odseku 1 znovu posúdia hodnotu pridelenej medzioblastnej kapacity v postupe obstarávania disponibility a uvoľnia pridelenú medzioblastnú kapacitu, ktorá už nie je užitočná pre výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv.

Článok 43

Použitie medzioblastnej kapacity poskytovateľom regulačných služieb

1.   Poskytovatelia regulačných služieb, ktorí majú s PPS zmluvu o disponibilite na základe modelu PPS-PRS podľa článku 35, sú oprávnení použiť medzioblastnú kapacitu na výmenu disponibility, ak sú držiteľmi fyzických prenosových práv.

2.   Poskytovatelia regulačných služieb, ktorí používajú medzioblastnú kapacitu na výmenu disponibility na základe modelu PPS-PRS podľa článku 35, nominujú svoje fyzické prenosové práva na výmenu disponibility príslušným PPS. Takéto fyzické prenosové práva poskytujú ich držiteľom právo nominovať výmenu regulačnej energie príslušným PPS, a preto musia byť vyňaté z uplatňovania zásady využitia alebo predaja.

3.   Medzioblastná kapacita pridelená na výmenu disponibility v súlade s odsekom 2 musí byť vo výpočtoch medzioblastnej kapacity zahrnutá ako už pridelená medzioblastná kapacita.

HLAVA V

ZÚČTOVANIE

KAPITOLA 1

Zásady zúčtovania

Článok 44

Všeobecné zásady

1.   Postupy zúčtovania musia:

a)

vytvoriť primerané ekonomické signály, ktoré odrážajú stav odchýlok;

b)

zabezpečovať, aby sa odchýlky zúčtovali za cenu, ktorá zodpovedá hodnote energie v reálnom čase;

c)

poskytovať stimuly pre subjekty zúčtovania, aby zachovávali rovnováhu alebo pomáhali obnoviť rovnováhu sústavy;

d)

uľahčovať zosúladenie mechanizmov zúčtovania odchýlok;

e)

poskytovať stimuly pre PPS, aby plnili svoje povinnosti podľa článkov 127, 153, 157 a 160 nariadenia (EÚ) 2017/1485;

f)

zabrániť narúšajúcim stimulom pre subjekty zúčtovania, poskytovateľov regulačných služieb a PPS;

g)

podporovať konkurenciu medzi účastníkmi trhu;

h)

poskytovať stimuly pre poskytovateľov regulačných služieb, aby pripájajúcemu PPS ponúkali a dodávali regulačné služby;

i)

zabezpečiť finančnú neutralitu všetkých PPS.

2.   Každý príslušný regulačný orgán v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES musí zabezpečiť, aby finančným výsledkom zúčtovania podľa kapitol 2, 3 a 4 tejto hlavy neboli hospodárske zisky alebo straty pre žiadneho PPS v jeho pôsobnosti, a to v regulačnom období určenom príslušným regulačným orgánom, a musí zabezpečiť, aby sa každý kladný alebo záporný finančný výsledok zúčtovania podľa kapitol 2, 3 a 4 tejto hlavy preniesol na užívateľov siete v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.

3.   Každý PPS môže vypracovať návrh dodatočného mechanizmu zúčtovania oddeleného od zúčtovania odchýlok s cieľom zúčtovať náklady na obstarávanie disponibility podľa kapitoly 5 tejto hlavy, administratívne náklady a ďalšie náklady súvisiace so zabezpečovaním rovnováhy. Tento dodatočný mechanizmus zúčtovania sa vzťahuje na subjekty zúčtovania. To by sa malo pokiaľ možno dosiahnuť zavedením funkcie ocenenia nedostatku. Ak si PPS zvolia iný mechanizmus, mali by to zdôvodniť v návrhu. Takýto návrh podlieha schváleniu príslušného regulačného orgánu.

4.   Každá dodávka do plánovacej oblasti PPS alebo odber z nej sa zúčtuje buď v súlade s hlavou V kapitolou 3 alebo kapitolou 4.

KAPITOLA 2

Zúčtovanie regulačnej energie

Článok 45

Výpočet regulačnej energie

1.   Pokiaľ ide o zúčtovanie regulačnej energie aspoň v prípade postupu obnovenia frekvencie a postupu nahradenia rezerv, každý PPS musí určiť postup:

a)

výpočtu aktivovaného objemu regulačnej energie na základe vyžiadanej alebo odmeranej aktivácie;

b)

žiadosti o prepočítanie aktivovaného objemu regulačnej energie.

2.   Každý PPS vypočíta aktivovaný objem regulačnej energie podľa postupov v súlade s odsekom 1 písm. a), a to aspoň za:

a)

každé obdobie zúčtovania odchýlok;

b)

svoje oblasti odchýlky;

c)

každý smer, pričom záporným znamienkom sa označí relatívny odber energie zo strany poskytovateľa regulačných služieb a kladným znamienkom relatívna dodávka energie zo strany poskytovateľa regulačných služieb.

3.   Každý pripájajúci PPS zúčtuje s dotknutými poskytovateľmi regulačných služieb všetky aktivované objemy regulačnej energie vypočítané podľa odseku 2.

Článok 46

Regulačná energia pre postup zachovania frekvencie

1.   Každý pripájajúci PPS môže vypočítať a zúčtovať s poskytovateľmi regulačných služieb aktivovaný objem regulačnej energie pre postup zachovania frekvencie podľa článku 45 ods. 1 a 2.

2.   Cena, či už v kladnej, nulovej alebo zápornej hodnote, aktivovaného objemu regulačnej energie pre postup zachovania frekvencie sa určí za každý smer podľa tabuľky 1:

Tabuľka 1

Platba za regulačnú energiu

 

Kladná cena regulačnej energie

Záporná cena regulačnej energie

Kladná regulačná energia

Platba PPS pre PRS

Platba PRS pre PPS

Záporná regulačná energia

Platba PRS pre PPS

Platba PPS pre PRS

Článok 47

Regulačná energia pre postup obnovenia frekvencie

1.   Každý pripájajúci PPS vypočíta a zúčtuje s poskytovateľmi regulačných služieb aktivovaný objem regulačnej energie pre postup obnovenia frekvencie podľa článku 45 ods. 1 a 2.

2.   Cena, či už v kladnej, nulovej alebo zápornej hodnote, aktivovaného objemu regulačnej energie pre postup obnovenia frekvencie sa určí za každý smer v súlade s článkom 30 podľa tabuľky 1.

Článok 48

Regulačná energia pre postup nahradenia rezerv

1.   Každý pripájajúci PPS vypočíta a zúčtuje s poskytovateľmi regulačných služieb aktivovaný objem regulačnej energie pre postup nahradenia rezerv podľa článku 45 ods. 1 a 2.

2.   Cena, či už v kladnej, nulovej alebo zápornej hodnote, aktivovaného objemu regulačnej energie pre postup nahradenia rezerv sa určí za každý smer v súlade s článkom 30 podľa tabuľky 1.

Článok 49

Úprava odchýlky subjektu zúčtovania

1.   Každý PPS vypočíta úpravu odchýlky, ktorá sa uplatní na príslušné subjekty zúčtovania za každú aktivovanú ponuku regulačnej energie.

2.   V prípade oblastí odchýlok, kde sa pre jeden subjekt zúčtovania vypočítava viacero konečných pozícií podľa článku 54 ods. 3, sa môže pre každú pozíciu vypočítať úprava odchýlky.

3.   Pri každej úprave odchýlky každý PPS určí aktivovaný objem regulačnej energie vypočítaný podľa článku 45 a prípadný objem aktivovaný na iné účely než na zabezpečovanie rovnováhy.

KAPITOLA 3

Zúčtovanie výmen energie medzi PPS

Článok 50

Plánované výmeny energie

1.   Do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci PPS vypracujú návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie v dôsledku jedného alebo viacerých postupov podľa článkov 146, 147 a 148 nariadenia (EÚ) 2017/1485, a to pre každý z týchto postupov:

a)

postup nahradenia rezerv;

b)

postup obnovenia frekvencie s manuálnou aktiváciou;

c)

postup obnovenia frekvencie s automatickou aktiváciou;

d)

postup imbalance netting.

2.   Každá funkcia zúčtovania medzi PPS musí realizovať zúčtovanie v súlade s pravidlami zúčtovania podľa odseku 1.

3.   Do osemnástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci PPS, ktorí úmyselne vymieňajú energiu v rámci synchrónnej oblasti, vypracujú návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie v dôsledku jedného alebo oboch týchto postupov:

a)

postup zachovania frekvencie podľa článku 142 nariadenia (EÚ) 2017/1485;

b)

obdobie lineárnych zmien výkonu podľa článku 136 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

4.   Do osemnástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci asynchrónne pripojení PPS, ktorí úmyselne vymieňajú energiu medzi synchrónnymi oblasťami, vypracujú návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie v dôsledku jedného alebo oboch týchto postupov:

a)

postup zachovania frekvencie v prípade činného výkonu na výstupe na úrovni synchrónnej oblasti podľa článkov 172 a 173 nariadenia (EÚ) 2017/1485;

b)

obmedzenia lineárnych zmien výkonu v prípade činného výkonu na výstupe na úrovni synchrónnej oblasti podľa článku 137 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

5.   Spoločné pravidlá zúčtovania v súlade s odsekom 1 musia obsahovať aspoň ustanovenia o tom, že plánovaná výmena energie sa vypočíta na základe týchto kritérií:

a)

za obdobia odsúhlasené príslušnými PPS;

b)

za každý smer;

c)

ako integrál vypočítanej výmeny energie za obdobia podľa odseku 5 písm. a).

6.   Spoločné pravidlá zúčtovania plánovaných výmen energie v súlade s odsekom 1 písm. a), b) a c) musia zohľadňovať:

a)

všetky ceny regulačnej energie určené podľa článku 30 ods. 1;

b)

metodiku oceňovania medzioblastnej kapacity použitej na výmenu regulačnej energie podľa článku 30 ods. 3

7.   Spoločné pravidlá zúčtovania plánovaných výmen energie v súlade s odsekom 1 písm. d) musia zohľadňovať metodiku oceňovania medzioblastnej kapacity použitej na prevádzkovanie postupu imbalance netting podľa článku 30 ods. 3

8.   Všetci PPS musia zriadiť koordinovaný mechanizmus úpravy zúčtovaní medzi všetkými PPS.

Článok 51

Neplánované výmeny energie

1.   Do osemnástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci PPS v synchrónnej oblasti vypracujú návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky neplánované výmeny energie. Tento návrh musí obsahovať tieto požiadavky:

a)

cena za neplánované výmeny energie odobratej zo synchrónnej oblasti musí odrážať ceny za aktivovanú kladnú regulačnú energiu pre postup na obnovenie frekvencie alebo postup nahradenia rezerv v tejto synchrónnej oblasti;

b)

cena za neplánované výmeny energie dodanej do synchrónnej oblasti musí odrážať ceny za aktivovanú zápornú regulačnú energiu pre postup na obnovenie frekvencie alebo postup nahradenia rezerv v tejto synchrónnej oblasti.

2.   Do osemnástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci asynchrónne pripojení PPS vypracujú návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky neplánované výmeny energie medzi asynchrónne pripojenými PPS.

3.   Návrhy spoločných pravidiel zúčtovania neplánovaných výmen energie medzi PPS musia zabezpečiť spravodlivé a rovnomerné rozdelenie nákladov a prínosov medzi nimi.

4.   Všetci PPS musia zriadiť koordinovaný mechanizmus úpravy zúčtovaní medzi sebou.

KAPITOLA 4

Zúčtovanie odchýlok

Článok 52

Zúčtovanie odchýlok

1.   Každý PPS alebo prípadne tretia strana vo svojej plánovacej oblasti alebo plánovacích oblastiach zúčtuje v prípade potreby s každým subjektom zúčtovania za každé obdobie zúčtovania odchýlok podľa článku 53 všetky vypočítané odchýlky podľa článkov 49 a 54 voči príslušnej cene odchýlky vypočítanej podľa článku 55.

2.   Do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia musia všetci PPS vypracovať návrh, v ktorom podrobnejšie stanovia a zosúladia aspoň:

a)

výpočet úpravy odchýlky podľa článku 49 a výpočet pozície, odchýlky a prideleného objemu v nadväznosti na jednu z koncepcií podľa článku 54 ods. 3;

b)

hlavné zložky použité pri výpočte ceny odchýlky za všetky odchýlky podľa článku 55, prípadne vrátane stanovenia hodnoty nezrealizovanej aktivácie regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie alebo z nahradzujúcich rezerv;

c)

použitie jednotného ocenenia odchýlok na všetky odchýlky podľa článku 55, pričom sa stanoví jedna cena za kladné odchýlky a záporné odchýlky v každej oblasti platnosti ceny odchýlky v období zúčtovania odchýlok a

d)

stanovenie podmienok a metodiky uplatňovania dvojakého ocenenia odchýlok na všetky odchýlky podľa článku 55, pričom sa stanoví jedna cena za kladné odchýlky a jedna cena za záporné odchýlky v každej oblasti platnosti ceny odchýlky v období zúčtovania odchýlok, zahŕňajúcich:

i)

podmienky, za ktorých môže PPS navrhnúť svojmu príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES uplatnenie dvojakého oceňovania, a to, aké odôvodnenie musí doložiť;

ii)

metodiku uplatňovania dvojakého oceňovania.

3.   V návrhu podľa odseku 2 sa môže rozlišovať medzi modelmi decentralizovaného dispečingu a modelmi centralizovaného dispečingu.

4.   V návrhu podľa odseku 2 sa musí stanoviť dátum implementácie najneskôr osemnásť mesiacov po schválení všetkými príslušnými regulačnými orgánmi v súlade s článkom 5 ods. 2

Článok 53

Obdobie zúčtovania odchýlok

1.   Do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia musia všetci PPS vo všetkých plánovacích oblastiach uplatňovať obdobie zúčtovania odchýlok v trvaní 15 minút a zároveň zabezpečiť, aby sa všetky hraničné časy obchodného intervalu zhodovali s hraničnými časmi obdobia zúčtovania odchýlok.

2.   PPS v synchrónnej oblasti môžu spoločne požiadať o výnimku z požiadavky stanovenej v odseku 1.

3.   V prípade, že príslušné regulačné orgány v synchrónnej oblasti udelia výnimku z požiadavky stanovenej v odseku 1 na základe spoločnej žiadosti PPS v dotknutej synchrónnej oblasti alebo z ich vlastnej iniciatívy, vykonajú v spolupráci s agentúrou aspoň každé tri roky analýzu nákladov a prínosov zosúladenia obdobia zúčtovania odchýlok v rámci synchrónnych oblastí a medzi nimi.

Článok 54

Výpočet odchýlok

1.   Každý PPS vypočíta vo svojej plánovacej oblasti alebo prípadne v plánovacích oblastiach konečnú pozíciu, pridelený objem, úpravu odchýlky a odchýlku:

a)

za každý subjekt zúčtovania;

b)

za každé obdobie zúčtovania odchýlok;

c)

v každej oblasti odchýlok.

2.   Oblasť odchýlok sa zhoduje s plánovacou oblasťou s výnimkou modelu centralizovaného dispečingu, keď oblasť odchýlok môže predstavovať časť plánovacej oblasti.

3.   Do zavedenia návrhu podľa článku 52 ods. 2 musí každý PPS vypočítať konečnú pozíciu subjektu zúčtovania s použitím niektorej z týchto koncepcií:

a)

subjekt zúčtovania má jedinú konečnú pozíciu, ktorá zodpovedá súčtu jeho plánov externých komerčných obchodov a plánov interných komerčných obchodov;

b)

subjekt zúčtovania má dve konečné pozície: prvá zodpovedá súčtu jeho plánov externých komerčných obchodov a plánov interných komerčných obchodov z výroby elektriny a druhá zodpovedá súčtu jeho plánov externých komerčných obchodov a plánov interných komerčných obchodov zo spotreby elektriny;

c)

pri modeli centralizovaného dispečingu môže mať subjekt zúčtovania viacero konečných pozícií za jednu oblasť odchýlok, ktoré zodpovedajú plánom výroby zariadení na výrobu elektrickej energie alebo plánom spotreby odberných zariadení.

4.   Každý PPS vypracuje pravidlá:

a)

výpočtu konečnej pozície;

b)

určenia prideleného objemu;

c)

určenia úpravy odchýlky podľa článku 49;

d)

výpočtu odchýlky;

e)

žiadosti subjektu zúčtovania o prepočítanie odchýlky.

5.   Pridelený objem sa nepočíta pre subjekt zúčtovania, ktorý nezahŕňa dodávky alebo odbery.

6.   Odchýlka musí vyjadrovať veľkosť a smer transakcie zúčtovania medzi subjektom zúčtovania a PPS; odchýlka môže byť vyjadrená buď:

a)

záporným znamienkom označujúcim nedostatok subjektu zúčtovania;

b)

kladným znamienkom označujúcim prebytok subjektu zúčtovania.

Článok 55

Cena odchýlky

1.   Každý PPS vypracuje pravidlá výpočtu ceny odchýlky, ktorá môže byť kladná, nulová alebo záporná, ako je vymedzené v tabuľke 2:

Tabuľka 2

Platba za odchýlku

 

Kladná cena odchýlky

Záporná cena odchýlky

Kladná odchýlka

Platba PPS pre SZ

Platba SZ pre PPS

Záporná odchýlka

Platba SZ pre PPS

Platba PPS pre SZ

2.   Pravidlá podľa odseku 1 musia zahŕňať určenie hodnoty nezrealizovanej aktivácie regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie alebo nahradzujúcich rezerv.

3.   Každý PPS určí cenu odchýlky za:

a)

každé obdobie zúčtovania odchýlok;

b)

svoje oblasti platnosti ceny odchýlky;

c)

každý smer odchýlky.

4.   Cena odchýlky v prípade zápornej odchýlky nesmie byť nižšia ako buď:

a)

vážená priemerná cena kladnej aktivovanej regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv;

b)

ak počas obdobia zúčtovania odchýlok nedošlo k aktivácii regulačnej energie v žiadnom smere, hodnota nezrealizovanej aktivácie regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie alebo nahradzujúcich rezerv.

5.   Cena odchýlky v prípade kladnej odchýlky nesmie byť vyššia ako buď:

a)

vážená priemerná cena zápornej aktivovanej regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv;

b)

ak počas obdobia zúčtovania odchýlok nedošlo k aktivácii regulačnej energie v žiadnom smere, hodnota nezrealizovanej aktivácie regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie alebo nahradzujúcich rezerv.

6.   V prípade, že počas toho istého obdobia zúčtovania odchýlok bola aktivovaná kladná aj záporná regulačná energia z rezerv na obnovenie frekvencie alebo nahradzujúcich rezerv, cena zúčtovania odchýlky sa stanoví pre kladnú odchýlku aj zápornú odchýlku na základe aspoň jednej zo zásad uvedených v odseku 4 a 5.

KAPITOLA 5

Zúčtovanie disponibility

Článok 56

Obstarávanie v plánovacej oblasti

1.   Každý PPS v plánovacej oblasti, ktorý používa ponuky disponibility, stanoví prinajmenšom pravidlá zúčtovania rezerv na obnovenie frekvencie a nahradzujúcich rezerv podľa požiadaviek uvedených v článku 32.

2.   Každý PPS v plánovacej oblasti, ktorý používa ponuky disponibility, zúčtuje prinajmenšom všetky obstarané rezervy na obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy podľa požiadaviek uvedených v článku 32.

Článok 57

Obstarávanie mimo plánovacej oblasti

1.   Všetci PPS, ktorí realizujú výmeny disponibility, stanovia pravidlá zúčtovania obstaranej disponibility podľa článkov 33 a 35.

2.   Všetci PPS, ktorí realizujú výmeny disponibility, spoločne zúčtujú obstaranú disponibilitu s pomocou funkcie zúčtovania medzi PPS podľa článku 33. PPS, ktorí realizujú výmeny disponibility na základe modelu PPS-PRS, zúčtujú obstaranú disponibilitu podľa článku 35.

3.   Všetci PPS, ktorí realizujú výmeny disponibility, stanovia pravidlá zúčtovania pridelenej medzioblastnej kapacity podľa hlavy IV kapitoly 2.

4.   Všetci PPS, ktorí realizujú výmeny disponibility, zúčtujú pridelenú medzioblastnú kapacitu podľa hlavy IV kapitoly 2.

HLAVA VI

ALGORITMUS

Článok 58

Regulačné algoritmy

1.   V návrhoch podľa článkov 19, 20 a 21 všetci PPS vypracujú algoritmy, ktoré majú používať funkcie optimalizácie aktivácie na aktiváciu ponúk regulačnej energie. Tieto algoritmy musia:

a)

dodržiavať metodiku aktivácie ponúk regulačnej energie podľa článku 29;

b)

dodržiavať metodiku oceňovania regulačnej energie podľa článku 30;

c)

zohľadňovať opis postupov imbalance netting a cezhraničnej aktivácie podľa časti IV hlavy III nariadenia (EÚ) 2017/1485.

2.   V návrhu podľa článku 22 všetci PPS vypracujú algoritmus, ktorý má používať funkcia postupu imbalance netting. Týmto algoritmom sa minimalizuje protichodná aktivácia zdrojov regulácie vykonaním postupu imbalance netting podľa časti IV nariadenia (EÚ) 2017/1485.

3.   V návrhu podľa článku 33 dvaja alebo viacerí PPS, ktorí realizujú výmeny disponibility, vypracujú algoritmy, ktoré majú používať funkcie optimalizácie obstarávania disponibility pri obstarávaní ponúk disponibility. Tieto algoritmy musia:

a)

minimalizovať celkové obstarávacie náklady v prípade všetkej spoločne obstaranej disponibility;

b)

prípadne zohľadňovať dostupnosť medzioblastnej kapacity vrátane možných nákladov na jej poskytnutie.

4.   Všetky algoritmy vypracované v súlade s týmto článkom musia:

a)

dodržiavať obmedzenia prevádzkovej bezpečnosti;

b)

zohľadňovať technické a sieťové obmedzenia;

c)

prípadne zohľadňovať dostupnú medzioblastnú kapacitu.

HLAVA VII

PODÁVANIE SPRÁV

Článok 59

Európska správa o integrácii vyrovnávacích trhov

1.   ENTSO-E zverejní európsku správu zameranú na monitorovanie, opis a analýzu vykonávania tohto nariadenia a zároveň informuje o pokroku pri integrácii vyrovnávacích trhov v Európe pri zachovaní dôvernosti informácií v súlade s článkom 11.

2.   Formát správy sa upravuje takto:

a)

dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne každý druhý rok sa uverejní podrobná správa;

b)

tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následné každý druhý rok sa uverejní kratšie znenie správy s cieľom preskúmať dosiahnutý pokrok a aktualizovať výkonnostné ukazovatele.

3.   V správe podľa odseku 2 písm. a) sa musí:

a)

opisovať a analyzovať postup harmonizácie a integrácie, ako aj dosiahnutý pokrok v harmonizácii a integrácii vyrovnávacích trhov prostredníctvom uplatňovania tohto nariadenia;

b)

opisovať stav realizácie projektov podľa tohto nariadenia;

c)

posudzovať kompatibilita medzi realizačnými projektmi a preskúmať možný vývoj, ktorý môže ohroziť budúcu integráciu;

d)

analyzovať vývoj výmen disponibility a zdieľania rezerv a opisovať možné prekážky, nutné predpoklady a opatrenia na ďalšie zlepšovanie výmen disponibility a zdieľania rezerv;

e)

opisovať existujúce a analyzovať potenciálne výmeny regulačných služieb;

f)

analyzovať vhodnosť štandardných produktov vzhľadom na najnovšie trendy a vývoj rôznych zdrojov regulácie a navrhovať možnosti zlepšenia štandardných produktov;

g)

posudzovať potreba ďalšej harmonizácie štandardných produktov a možné účinky chýbajúcej harmonizácie na integráciu vyrovnávacích trhov;

h)

hodnotiť existencia a dôvody vzniku osobitných produktov používaných PPS a ich účinky na integráciu vyrovnávacích trhov;

i)

hodnotiť pokrok v harmonizácii hlavných prvkov zúčtovania odchýlok, ako aj dôsledky a možné narušenia z dôvodu chýbajúcej harmonizácie;

j)

informovať o výsledkoch analýz nákladov a prínosov podľa článku 61.

4.   ENTSO-E vyvinie výkonnostné ukazovatele pre vyrovnávacie trhy, ktoré sa budú používať v správach. Tieto výkonnostné ukazovatele musia vyjadrovať:

a)

dostupnosť ponúk regulačnej energie vrátane ponúk z disponibility;

b)

peňažné zisky a úspory vďaka postupu imbalance netting, výmene regulačných služieb a zdieľaniu rezerv;

c)

výhody plynúce z používania štandardných produktov;

d)

celkové náklady na zabezpečenie rovnováhy;

e)

hospodársku efektívnosť a spoľahlivosť vyrovnávacích trhov;

f)

možnú neefektívnosť a narušenia na vyrovnávacích trhoch;

g)

straty efektívnosti z dôvodu osobitných produktov;

h)

objem a cenu dostupnej aj aktivovanej regulačnej energie použitej na účely zabezpečovania rovnováhy, zo štandardných a z osobitných produktov;

i)

ceny odchýlok a systémové odchýlky;

j)

vývoj cien regulačných služieb v predchádzajúcich rokoch;

k)

porovnanie očakávaných a realizovaných nákladov a prínosov zo všetkých prideľovaní medzioblastnej kapacity na účely zabezpečovania rovnováhy.

5.   Pred predložením záverečnej správy ENTSO-E vypracuje jej návrh. V návrhu musí určiť štruktúru správy, jej obsah a výkonnostné ukazovatele, ktoré sa použijú v správe. Návrh sa doručí agentúre, ktorá je oprávnená požiadať o jeho zmenu do dvoch mesiacov od predloženia návrhu.

6.   Správa podľa odseku 2 písm. a) musí obsahovať aj zhrnutie každej správy PPS o zabezpečovaní rovnováhy v anglickom jazyku podľa článku 60.

7.   V týchto správach sa musia poskytnúť čiastkové údaje a ukazovatele za každú plánovaciu oblasť, každú hranicu ponukovej oblasti alebo každý blok LFC.

8.   ENTSO-E uverejní tieto správy na internete a predloží ich agentúre najneskôr šesť mesiacov po konci roka, na ktorý sa vzťahujú.

9.   Po uplynutí lehôt, v rámci ktorých musia všetci PPS používať európske platformy podľa článku 19 ods. 5, článku 20 ods. 6, článku 21 ods. 6 a článku 22 ods. 5, všetci PPS preskúmajú obsah správ a podmienky ich uverejnenia. Na základe výsledkov uvedeného preskúmania ENTSO-E vypracuje návrh novej štruktúry a harmonogramu uverejňovania správ a predloží ho agentúre. Agentúra je oprávnená požiadať o jeho zmenu do troch mesiacov od predloženia návrhu.

Článok 60

Správa PPS o zabezpečovaní rovnováhy

1.   Každý PPS uverejní aspoň každý druhý rok správu o zabezpečovaní rovnováhy za predchádzajúce dva kalendárne roky pri zachovaní dôvernosti informácií v súlade s článkom 11.

2.   Správa o zabezpečovaní rovnováhy musí:

a)

obsahovať údaje o objeme dostupných, obstaraných a použitých osobitných produktov, ako aj odôvodnenie osobitných produktov vzhľadom na podmienky uvedené v článku 26;

b)

poskytnúť súhrnnú analýzu dimenzovania rezervnej kapacity vrátane odôvodnenia a vysvetlenia výpočtu potrebnej rezervnej kapacity;

c)

poskytnúť súhrnnú analýzu optimálneho poskytovania rezervnej kapacity vrátane odôvodnenia objemu disponibility;

d)

analyzovať náklady a prínosy, ako aj možnú neefektívnosť a narušenia v súvislosti s osobitnými produktmi, pokiaľ ide o hospodársku súťaž a fragmentáciu trhu, účasť riadenia odberu a obnoviteľných zdrojov energie, integráciu vyrovnávacích trhov a vedľajšie účinky na iné trhy s elektrinou;

e)

analyzovať príležitosti na výmenu disponibility a zdieľanie rezerv;

f)

poskytnúť vysvetlenie a odôvodnenie obstarania disponibility bez uskutočnenia výmeny disponibility alebo zdieľania rezerv;

g)

analyzovať efektívnosť funkcií optimalizácie aktivácie regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie a prípadne regulačnej energie z nahradzujúcich rezerv.

3.   Správa o zabezpečovaní rovnováhy musí byť buď v angličtine alebo aspoň obsahovať súhrn v angličtine.

4.   Na základe predchádzajúcich uverejnených správ je príslušný regulačný orgán v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES oprávnený požadovať zmeny v štruktúre a obsahu ďalšej správy PPS o zabezpečovaní rovnováhy.

HLAVA VIII

ANALÝZA NÁKLADOV A PRÍNOSOV

Článok 61

Analýza nákladov a prínosov

1.   Keď sú PPS povinní vypracovať analýzu nákladov a prínosov podľa tohto nariadenia, stanovia kritériá a metodiku analýzy nákladov a prínosov a predložia ich príslušným regulačným orgánom v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES do šiestich mesiacov pred začatím analýzy nákladov a prínosov. Príslušné regulačné orgány sú oprávnené spoločne požadovať zmenu kritérií a metodiky.

2.   Analýza nákladov a prínosov musí zohľadňovať aspoň:

a)

technickú realizovateľnosť;

b)

hospodársku efektívnosť;

c)

vplyv na hospodársku súťaž a integráciu vyrovnávacích trhov;

d)

náklady a prínosy realizácie;

e)

vplyv na náklady na zabezpečovanie rovnováhy na európskej a vnútroštátnej úrovni;

f)

možný vplyv na ceny elektriny na európskych trhoch;

g)

schopnosť PPS a subjektov zúčtovania plniť si povinnosti;

h)

vplyv na účastníkov trhu, pokiaľ ide o dodatočné technické alebo IT požiadavky, posúdený v spolupráci s dotknutými stranami.

3.   Všetci dotknutí PPS poskytnú výsledky analýzy nákladov a prínosov všetkým príslušným regulačným orgánom spolu s odôvodneným návrhom riešenia možných problémov zistených v analýze nákladov a prínosov.

HLAVA IX

VÝNIMKY A MONITOROVANIE

Článok 62

Výnimky

1.   Regulačný orgán v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES môže na žiadosť PPS alebo z vlastnej iniciatívy udeliť príslušným PPS výnimku z jedného alebo viacerých ustanovení tohto nariadenia v súlade s odsekmi 2 až 12.

2.   PPS môže požiadať o výnimku z týchto ustanovení:

a)

lehoty, v ktorých musí PPS používať európske platformy podľa článkov 19 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 6 a 22 ods. 5;

b)

určenie času uzávierky integrovaného postupu plánovania prevádzky v modeli centralizovaného dispečingu podľa článku 24 ods. 5 a možnosť zmeniť ponuky v rámci integrovaného postupu plánovania prevádzky podľa článku 24 ods. 6;

c)

maximálny objem medzioblastnej kapacity pridelenej na základe trhového postupu podľa článku 41 ods. 2 alebo postupu na základe analýzy hospodárskej efektívnosti podľa článku 42 ods. 2;

d)

harmonizácia obdobia zúčtovania odchýlok podľa článku 53 ods. 1;

e)

splnenie požiadaviek podľa článkov 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 a 57.

3.   Postup udelenia výnimiek musí byť transparentný, nediskriminačný, nestranný, riadne zdokumentovaný a založený na odôvodnenej žiadosti.

4.   PPS podá písomnú žiadosť o výnimku príslušnému regulačnému orgánu najneskôr šesť mesiacov pred začatím uplatňovania ustanovení, z ktorých žiada výnimku.

5.   Žiadosť o výnimku musí obsahovať tieto informácie:

a)

ustanovenia, ktoré sú predmetom žiadosti o výnimku;

b)

požadované obdobie uplatňovania výnimky;

c)

podrobný plán a harmonogram stanovujúci a zabezpečujúci spôsob vykonávania dotknutých ustanovení tohto nariadenia po uplynutí platnosti výnimky;

d)

posúdenie dôsledkov požadovanej výnimky na priľahlé trhy;

e)

posúdenie možných rizík pre integráciu vyrovnávacích trhov v Európe spojených s požadovanou výnimkou.

6.   Príslušný regulačný orgán prijme rozhodnutie o každej žiadosti o výnimku do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia. Uvedenú lehotu možno pred jej uplynutím predĺžiť o tri mesiace, ak príslušný regulačný orgán požaduje ďalšie informácie od PPS, ktorý žiada o výnimku. Toto dodatočné obdobie sa začína po doručení úplných informácií.

7.   PPS, ktorý žiada o výnimku, predloží akékoľvek ďalšie informácie, ktoré požaduje príslušný regulačný orgán, a to do dvoch mesiacov od takejto žiadosti. Ak PPS neposkytne požadované informácie v tejto lehote, žiadosť o výnimku sa považuje za vzatú späť, pokiaľ pred jej uplynutím buď:

a)

príslušný regulačný orgán nerozhodne o poskytnutí predĺženia;

b)

alebo PPS prostredníctvom odôvodneného podania neupovedomí príslušný regulačný orgán o tom, že žiadosť o výnimku je úplná.

8.   Pri posudzovaní žiadosti o výnimku alebo pred udelením výnimky z vlastnej iniciatívy príslušný regulačný orgán musí posúdiť tieto otázky:

a)

ťažkosti spojené s vykonávaním dotknutého ustanovenia alebo ustanovení;

b)

riziká a následky dotknutého ustanovenia alebo ustanovení, pokiaľ ide o prevádzkovú bezpečnosť;

c)

opatrenia prijaté na uľahčenie vykonávania dotknutého ustanovenia alebo ustanovení;

d)

účinky nevykonania dotknutého ustanovenia alebo ustanovení na nediskrimináciu a hospodársku súťaž s ostatnými účastníkmi európskeho trhu, najmä riadenia odberu a obnoviteľných zdrojov energie;

e)

účinky na celkovú hospodársku efektívnosť a infraštruktúru inteligentnej sústavy;

f)

účinky na iné plánovacie oblasti a celkové dôsledky na proces integrácie európskeho trhu.

9.   Príslušný regulačný orgán vydá odôvodnené rozhodnutie týkajúce sa žiadosti o výnimku alebo výnimky udelenej z vlastnej iniciatívy. Ak príslušný regulačný orgán udelí výnimku, uvedie jej trvanie. Výnimku možno udeliť iba raz a na obdobie najviac dvoch rokov, čo neplatí pri výnimkách podľa odseku 2 písm. c) a d), ktoré možno udeliť na obdobie do 1. januára 2025.

10.   Príslušný regulačný orgán oznámi svoje rozhodnutie PPS, agentúre a Európskej komisii. Rozhodnutie uverejní aj na svojich webových stránkach.

11.   Príslušné regulačné orgány musia viesť register všetkých výnimiek, ktoré udelili alebo zamietli, a aspoň každých šesť mesiacov poskytnúť agentúre aktualizovaný a konsolidovaný register, ktorého kópia sa odovzdá ENTSO-E.

12.   Tento register musí obsahovať najmä:

a)

ustanovenia, v prípade ktorých je udelená alebo zamietnutá výnimka;

b)

obsah výnimky;

c)

dôvody udelenia alebo zamietnutia výnimky;

d)

dôsledky vyplývajúce z udelenia výnimky.

Článok 63

Monitorovanie

1.   ENTSO-E monitoruje vykonávanie tohto nariadenia v súlade s článkom 8 ods. 8 nariadenia (ES) č. 714/2009. Monitorovanie vykonávania tohto nariadenia zo strany ENTSO-E sa musí vzťahovať na tieto otázky:

a)

vypracovanie európskej správy o integrácii vyrovnávacieho trhu podľa článku 59;

b)

vypracovanie správy o monitorovaní vykonávania tohto nariadenia vrátane vplyvu na harmonizáciu platných pravidiel v záujme uľahčenia integrácie trhu.

2.   ENTSO-E predloží plán monitorovania správ, ktoré sa majú vypracovať a všetky ich aktualizácie, na posúdenie agentúre do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

3.   Agentúra v spolupráci s ENTSO-E vypracuje do dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia zoznam relevantných údajov, ktoré má ENTSO-E oznámiť agentúre v súlade s článkom 8 ods. 9 a článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 714/2009. Tento zoznam relevantných informácií môže podliehať aktualizáciám. ENTSO-E spravuje komplexný digitálny archív s informáciami, ktoré požaduje agentúra, v štandardizovanom formáte.

4.   Všetci PPS predložia ENTSO-E informácie požadované na plnenie úloh v súlade s odsekmi 1 a 3.

5.   Účastníci trhu a ďalšie organizácie relevantné pre integráciu vyrovnávacích trhov s elektrinou predložia ENTSO-E na spoločnú žiadosť agentúry a ENTSO-E údaje potrebné na monitorovanie v súlade s odsekmi 1 a 3 s výnimkou údajov, ktoré už príslušné regulačné orgány v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES, agentúra alebo ENTSO-E získali v súvislosti s ich jednotlivými úlohami monitorovania vykonávania.

HLAVA X

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 64

Prechodné ustanovenia pre Írsko a Severné Írsko

S výnimkou účasti na vypracovaní podmienok alebo metodík, pre ktorú sa uplatňujú príslušné lehoty, sa požiadavky tohto nariadenia uplatňujú v Írsku a Severnom Írsku od 31. decembra 2019.

Článok 65

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Články 14, 16, 17, 28, 32, 34 až 36, 44 až 49 a články 54 až 57 tohto nariadenia sa začnú uplatňovať jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 15.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (Ú. v. EÚ L 220, 25.8.2017, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (Ú. v. EÚ L 163, 15.6.2013, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2015, s. 24).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 112, 27.4.2016, s. 1).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1388 zo 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 223, 18.8.2016, s. 10).

(9)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1447 z 26. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 241, 8.9.2016, s. 1).

(10)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (Ú. v. EÚ L 259, 27.9.2016, s. 42).

(11)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (pozri stranu 54 tohto úradného vestníka).