22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/2


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2167

z 5. júla 2017,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov pri všetkých druhoch rybolovu Únie prostredníctvom zavedenia povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

Podľa článku 15 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky uplatňuje v juhozápadných vodách na druhy charakterizujúce daný rybolov najneskôr od 1. januára 2017.

(3)

S cieľom vykonávať povinnosť vylodiť úlovky sa v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/2374 (2) stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách na obdobie 2016 – 2018 na základe spoločného odporúčania, ktoré v roku 2016 predložili Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko.

(4)

Priamy hospodársky záujem na rybolove v juhozápadných vodách majú Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko. Uvedené členské štáty po konzultácii s Poradnou radou pre juhozápadné vody predložili Komisii 2. januára 2017 nové spoločné odporúčanie.

(5)

Nové spoločné odporúčanie dopĺňa plán stanovený v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2374 a vzťahuje sa na rybolov stuhochvosta čierneho v divízii ICES (Medzinárodná rada pre výskum mora) VIIIa, podoblastiach ICES IX a X a oblasti CECAF (Výbor pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku) 34.1.2, ako aj na rybolov pagela bledého v podoblasti ICES IX.

(6)

Uvedené opatrenie navrhnuté v spoločnom odporúčaní je v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a možno ho teda začleniť do delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/2374.

(7)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhla výnimka z povinnosti vylodiť úlovky stuhochvosta čierneho loveného lovnými šnúrami na lov pri dne v divízii ICES VIIIa, podoblastiach ICES IX a X a oblasti CECAF 34.1.2, pretože z existujúcich vedeckých dôkazov vyplýva nízka frekvenciu výskytu (a počet jedincov) vzhľadom na vlastnosti výstroja zameraného na tento druh, rybolovné postupy a ekosystémy. Rada ICES vo svojom posúdení dospela k záveru, že odhodené úlovky možno považovať za nulové alebo zanedbateľné pri väčšine účelov posúdenia, pretože úmrtnosť stuhochvosta čierneho je spôsobená predovšetkým útokmi žralokov a veľrybotvarých cicavcov na jedince stuhochvosta čierneho, ktoré sa chytili na háčiky, a v porovnaní s počtom vylodených jedincov je pomerne nízka. Komisia na základe uvedených skutočností prijíma navrhovanú výnimku.

(8)

V novom spoločnom odporúčaní sa takisto navrhla výnimka z povinnosti vylodiť úlovky pagela bledého v podoblasti ICES IX, pretože členské štáty sa domnievajú, že z vedeckých údajov vyplýva možná vysoká miera prežitia. Je však potrebné vykonať nové štúdie na získanie skutočných dôkazov a výnimku možno zvážiť v budúcnosti, keď dotknuté členské štáty Komisii predložia údaje z prebiehajúcich pokusov.

(9)

V záujme jasnosti by sa mala zmeniť štruktúra prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/2374.

(10)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na ekonomické činnosti súvisiace s rybárskou sezónou plavidiel Únie a na jej plánovanie, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2017 ako výnimka zo všeobecnej zásady v dôsledku neskorého predloženia spoločného odporúčania.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/2374 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2374 z 12. októbra 2016, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 352, 23.12.2016, s. 33).


PRÍLOHA

PRÍLOHA

Druh rybolovu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

1.   Rybolov soley európskej (Solea solea)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Divízie ICES VIIIa, b, d, e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

všetky vlečné siete na lov pri dne

veľkosť ôk od 70 mm do 100 mm (šírka)

všetky úlovky soley európskej

TBB

všetky vlečné siete s rozperným rahnom

veľkosť ôk od 70 mm do 100 mm (šírka)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)


2.   Rybolov soley európskej (Solea solea) a platesy veľkej (Pleuronectes platessa)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

divízia ICES IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm

všetky úlovky soley európskej a platesy veľkej


3.   Rybolov merlúzy európskej (Merluccius merluccius)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Divízie ICES VIIIa, b, d, e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

všetky vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)

všetky úlovky merlúzy európskej

LL, LLS

všetky lovné šnúry

všetky

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)

Divízie ICES VIIIc a IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

všetky vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete

Plavidlá, ktoré spĺňajú tieto kumulatívne kritériá:

1.

Používajú výstroj s veľkosťou ôk minimálne 70 mm.

2.

Celkové vylodené úlovky merlúzy európskej v období 2014/2015 (1) predstavujú: vyše 5 % všetkých vylodených druhov a viac než 5 metrických ton.

všetky úlovky merlúzy európskej

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

veľkosť ôk od 80 mm do 99 mm (šírka)

LL, LLS

všetky lovné šnúry

veľkosť háčikov: 3,85 cm +/– 1,15 cm (dĺžka) a 1,6 cm +/– 0,4 cm (šírka)


4.   Rybolov čertovitých (Lophiidae)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Divízie ICES VIIIa, b, d, e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 200 mm (šírka)

všetky úlovky čertovitých

Divízie ICES VIIIc a IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 200 mm (šírka)

všetky úlovky čertovitých


5.   Rybolov homára štíhleho (Nephrops norvegicus)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Divízie ICES VIIIa, b, d, e (len v rámci funkčných jednotiek)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

všetky vlečné siete na lov pri dne

veľkosť ôk minimálne 70 mm

všetky úlovkyhomára štíhleho

Divízie ICES VIIIc a IXa (len v rámci funkčných jednotiek)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

všetky vlečné siete na lov pri dne

veľkosť ôk minimálne 70 mm

všetky úlovkyhomára štíhleho


6.   Rybolov stuhochvosta čierneho (Aphanopus carbo)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Divízie ICES VIIIc, podoblasti IX a X a oblasť CECAF 34.1.2

LLS, DWS

lovné šnúry osadené pri dne

všetky úlovky stuhochvosta čierneho


7.   Rybolov pagela bledého (Pagellus bogaraveo)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Podoblasť ICES IX

LLS, DWS

lovné šnúry osadené pri dne

veľkosť háčikov väčšia než 3,95 cm (dĺžka) a 1,65 cm (šírka)

všetky úlovkypagela bledého


(1)  Referenčné obdobie sa bude v nasledujúcich rokoch zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať. Referečným obdobím na rok 2018 budú roky 2015 a 2016 a referenčným obdobím na rok 2019 budú roky 2016 a 2017.