14.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/21


NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/2063

z 13. novembra 2017

o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2074 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie,

keďže:

(1)

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu situáciu v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv vo Venezuele Únia opakovane vyjadrila svoje obavy a vyzvala všetkých politických aktérov a inštitúcie vo Venezuele, aby konštruktívne pracovali na riešení krízovej situácie v krajine a aby pri tom v plnej miere rešpektovali zásady právneho štátu a ľudské práva, demokratické inštitúcie a deľbu moci.

(2)

Rada 13. novembra 2017 prijala rozhodnutie (SZBP) 2017/2074, ktorým sa stanovuje okrem iného zákaz vývozu zbraní a vybavenia, ktoré môže byť použité na vnútornú represiu, zákaz vývozu zariadení na monitorovanie a cestovné obmedzenia a zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov určitých osôb, subjektov a orgánov, ktoré sú zodpovedné za závažné nedodržiavanie alebo porušovanie ľudských práv alebo represiu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície, a osôb, subjektov alebo orgánov, ktorých činnosti, politiky alebo aktivity inak oslabujú demokraciu alebo právny štát vo Venezuele, ako aj osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú s nimi spojené.

(3)

Určité opatrenia stanovené v rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto sú na ich vykonávanie v rámci Únie potrebné právne predpisy na úrovni Únie, najmä kvôli zabezpečeniu ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces a právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s uvedenými právami.

(5)

S cieľom zabezpečiť súlad s postupom zmeny a preskúmania príloh I a II k rozhodnutiu (SZBP) 2017/2074 by právomoc zmeniť zoznam v prílohách IV a V k tomuto nariadeniu mala mať Rada.

(6)

Na vykonávanie tohto nariadenia a v záujme zabezpečenia najvyššej právnej istoty v rámci Únie by sa mali zverejniť mená a ostatné príslušné údaje o fyzických a právnických osobách, subjektoch a orgánoch, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa majú zmraziť v súlade s týmto nariadením. Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2) a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (3).

(7)

Členské štáty a Komisia by sa mali vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a ďalších dôležitých informáciách, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením.

(8)

Členské štáty by mali stanoviť sankcie uplatniteľné za porušenie tohto nariadenia. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„nárok“ je každý nárok bez ohľadu na to, či je uplatnený v súdnom konaní alebo nie, vznesený predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, v deň nadobudnutia účinnosti alebo po ňom na základe zmluvy alebo transakcie alebo v súvislosti s nimi, a zahŕňa najmä:

i)

nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie alebo súvisiaceho s nimi;

ii)

nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, finančnej záruky alebo sľubu odškodnenia v akejkoľvek forme;

iii)

nárok na kompenzáciu v súvislosti so zmluvou alebo transakciou;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznanie alebo výkon rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia vrátane doložky vykonateľnosti, nech boli vyhlásené alebo vydané kdekoľvek;

b)

„zmluva alebo transakcia“ je každá transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek rozhodného práva, či už pozostáva z jednej, alebo viacerých zmlúv alebo podobných záväzkov uzatvorených medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo sľub odškodnenia, najmä finančnej povahy, a úver, právne nezávislý alebo závislý, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

c)

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových sídlach uvedených v prílohe III;

d)

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

e)

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa okrem iného ich predaj, prenájom alebo založenie;

f)

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave alebo použitiu finančných prostriedkov, prístupu k nim alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru alebo miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane spravovania portfólií;

g)

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:

i)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

ii)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

iii)

verejne a súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlžobných úpisov a zmlúv o finančných derivátoch;

iv)

úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo z hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami;

v)

úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky na plnenie alebo iné finančné záväzky;

vi)

akreditívy, nákladné listy, kúpne zmluvy a

vii)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

h)

„technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akýchkoľvek iných technických služieb a môže mať formu napríklad inštruktáže, poradenstva, odbornej prípravy, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností alebo poradenských služieb vrátane pomoci v slovnej podobe;

i)

„sprostredkovateľské služby“ sú:

i)

rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky tovaru a technológií alebo finančných a technických služieb z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

ii)

predaj alebo nákup tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine, na účely ich transferu do inej tretej krajiny;

j)

„územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru.

Článok 2

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby a iné služby v súvislosti s tovarom a technológiou uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ (ďalej len „Spoločný vojenský zoznam“) a s poskytovaním, výrobou, údržbou a použitím tovaru a technológie uvedenými v Spoločnom vojenskom zozname akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu vo Venezuele alebo na použitie vo Venezuele;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiou uvedenými v Spoločnom vojenskom zozname, najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie a zaistenie na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz takýchto položiek, alebo na účely poskytovania súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb a iných služieb priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu vo Venezuele alebo na použitie vo Venezuele.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na plnenie zmlúv uzavretých pred 13. novembrom 2017 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv pod podmienkou ich súladu so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP (4), najmä s kritériami stanovenými v jej článku 2, a pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány usilujúce sa o vykonávanie zmluvy, informovali o zmluve príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadení, a to do piatich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať vybavenie uvedené v prílohe I, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, bez ohľadu na to, či má alebo nemá pôvod v Únii, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu vo Venezuele alebo na použitie vo Venezuele;

b)

poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc a sprostredkovateľské služby a iné služby súvisiace s vybavením uvedeným v písmene a) akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu vo Venezuele alebo na použitie vo Venezuele;

c)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc, najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie a zaistenie, súvisiace s vybavením uvedeným v písmene a) akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu vo Venezuele alebo na použitie vo Venezuele.

Článok 4

1.   Odchylne od článkov 2 a 3 môžu príslušné orgány členských štátov, uvedené v prílohe III, za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť:

a)

poskytovanie finančných prostriedkov a finančnej pomoci a technickej pomoci v súvislosti s:

i)

iným ako nesmrtiacim vojenským vybavením určeným výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo na programy Organizácie Spojených národov (OSN) a Únie alebo jej členských štátov, alebo regionálnych alebo subregionálnych organizácií, ktoré sú zamerané na budovanie inštitúcií;

ii)

materiálom určeným na operácie OSN a Únie alebo regionálnych alebo subregionálnych organizácií v oblasti krízového riadenia;

b)

predaj, dodávky, transfer alebo vývoz vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, a súvisiace finančné prostriedky a súvisiacu finančnú a technickú pomoc, určené výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo na programy OSN alebo Únie zamerané na budovanie inštitúcií alebo na operácie OSN a Únie alebo regionálnych alebo subregionálnych organizácií v oblasti krízového riadenia;

c)

predaj, dodávky, transfer alebo vývoz odmínovacieho vybavenia a materiálu používaného pri odmínovacích operáciách a súvisiace finančné prostriedky a súvisiacu finančnú a technickú pomoc.

2.   Povolenia uvedené v odseku 1 sa môžu udeliť len pred začatím činnosti, pre ktorú sú žiadané.

Článok 5

Články 2 a 3 sa nevzťahujú na ochranné odevy vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Venezuely výlučne na svoju osobnú potrebu dočasne vyváža personál OSN, personál Únie alebo jej členských štátov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál.

Článok 6

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať zariadenie, technológiu alebo softvér označené v prílohe II, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu vo Venezuele alebo na použitie vo Venezuele, pokiaľ na to príslušný orgán daného členského štátu označený na webových sídlach uvedených v prílohe III neudelil predchádzajúce povolenie.

2.   Príslušné orgány členských štátov označené na webových sídlach uvedených v prílohe III neudelia žiadne povolenie podľa odseku 1, ak majú oprávnené dôvody dospieť k záveru, že venezuelská vláda, verejné orgány, podniky alebo agentúry alebo akékoľvek osoby či subjekty konajúce v ich mene alebo na ich pokyn, by používali predmetné zariadenie, technológiu alebo softvér na vnútornú represiu.

3.   Príloha II obsahuje zariadenie, technológiu alebo softvér, ktoré sú určené výhradne na použitie primonitorovaní alebo odpočúvaní internetovej alebo telefonickej komunikácie.

4.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto článku do štyroch týždňov odo dňa vydania povolenia.

Článok 7

1.   Pokiaľ na to príslušný orgán daného členského štátu označený na webovom sídle uvedenom v prílohe III neudelil predchádzajúce povolenie v súlade s článkom 6 ods. 2, zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby týkajúce sa zariadenia, technológie a softvéru označených v prílohe II alebo týkajúce sa inštalácie, poskytovania, výroby, údržby a používania zariadení a technológií označených v prílohe II, alebo poskytovania, inštalácie, prevádzky alebo aktualizácie akéhokoľvek softvéru označeného v prílohe II akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu vo Venezuele alebo na použitie vo Venezuele;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc týkajúcu sa zariadenia, technológiea softvéru a označených v prílohe II akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu vo Venezuele alebo na použitie vo Venezuele;

c)

poskytovať akékoľvek služby súvisiace s monitorovaním alebo odpočúvaním telekomunikačných alebo internetových sietí venezuelskej vláde, jej verejným orgánom, spoločnostiam a agentúram, alebo akejkoľvek osobe či subjektu konajúcim v ich mene alebo na ich pokyn, alebo v ich priamy či nepriamy prospech.

2.   Na účely odseku 1 písm. c) sú „služby súvisiace s monitorovaním alebo odpočúvaním telekomunikačných alebo internetových sietí“ tie služby, ktorými sa najmä pomocou zariadenia, technológie alebo softvéru označených v prílohe II poskytuje prístup k prichádzajúcim a odchádzajúcim telekomunikačným dátam subjektu a dátam súvisiacim s volaniami subjektu na účely ich extrakcie, dekódovania, zaznamenávania, spracúvania, analýzy alebo uchovávania alebo akejkoľvek inej súvisiacej činnosti, ako aj dodanie týchto dát.

Článok 8

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v prílohách IV a V, alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách IV a V, a ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   V prílohe IV sú uvedené:

a)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty a orgány zodpovedné za závažné nedodržiavanie alebo porušovanie ľudských práv alebo represiu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície vo Venezuele;

b)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty a orgány, ktorých činnosti, politiky alebo aktivity inak oslabujú demokraciu a právny štát vo Venezuele.

4.   Príloha V zahŕňa fyzické alebo právnické osoby, subjekty a orgány spojené s osobami a subjektmi uvedenými v odseku 3.

5.   Prílohy IV a V obsahujú dôvody zaradenia dotknutých osôb, subjektov a orgánov do zoznamu.

6.   V prílohách IV a V sa tiež uvádzajú dostupné informácie, ktoré sú potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto podnikania.

Článok 9

1.   Odchylne od článku 8 môžu príslušné orgány členských štátov, ktoré sú označené na webových sídlach uvedených v prílohe III, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné po tom, ako určia, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb fyzických a právnických osôb uvedených v prílohe IV alebo V a nezaopatrených rodinných príslušníkov týchto fyzických osôb, a to vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, platby poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov alebo na úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo

d)

potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že dotknutý príslušný orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii aspoň dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa osobitné povolenie malo udeliť;

e)

určené na úhradu na účet alebo z účtu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu či medzinárodnej organizácie, ktoré v súlade s medzinárodným právom požívajú imunity, pokiaľ sa takéto platby majú použiť na oficiálne účely diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu či medzinárodnej organizácie.

2.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1.

Článok 10

1.   Odchylne od článku 8 môžu príslušné orgány členských štátov, ktoré sú označené na webových sídlach uvedených v prílohe III, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v článku 8 do zoznamu v prílohe IV alebo V, alebo súdne či správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom, v uvedenom dátume alebo po ňom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí, a to v rámci obmedzení stanovených uplatniteľnými zákonmi a inými právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

rozhodnutie nie je v prospech fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú uvedené v prílohe IV alebo V a

d)

uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

2.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1.

Článok 11

1.   Odchylne od článku 8 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnila fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe IV alebo V, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré dotknutá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutým osobám, subjektom alebo orgánom vznikol pred dátumom, kedy tieto osoby, subjekty alebo orgány boli zaradené do zoznamu v prílohe IV alebo V, môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za predpokladu, že dotknutý príslušný orgán určil, že:

a)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa majú použiť na platbu, ktorú uskutočnia fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe IV alebo V;

b)

platba nie je v rozpore s článkom 8 ods. 2.

2.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1 do štyroch týždňov odo dňa vydania povolenia.

3.   Článok 8 ods. 2 nebráni pripisovaniu platieb na zmrazené účty finančnými alebo úverovými inštitúciami, ktoré prijmú finančné prostriedky prevedené tretími stranami na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného na zozname pod podmienkou, že akékoľvek finančné prostriedky pripísané na tieto účty sa tiež zmrazia. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje dotknutý príslušný orgán.

4.   Pod podmienkou, že sa všetky takéto úroky, iné výnosy a platby zmrazia v súlade s článkom 8, článok 8 ods. 2 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, kedy fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 8 boli zaradené do zoznamu v prílohe IV alebo V, alebo

c)

platby splatné na základe súdnych, správnych alebo arbitrážnych rozhodnutí vydaných v členskom štáte alebo vykonateľných v dotknutom členskom štáte.

Článok 12

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

bezodkladne poskytnú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú pobyt, sídlo alebo sa nachádzajú, každú informáciu, ktorá by uľahčila plnenie tohto nariadenia, napríklad údaje o účtoch a sumách zmrazených podľa článku 8, a odovzdajú tieto informácie Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom daného členského štátu a

b)

spolupracujú s príslušným orgánom pri overovaní informácií uvedených v písmene a).

2.   Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získala Komisia priamo, sa sprístupnia dotknutým členským štátom.

3.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo získané v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo získané.

Článok 13

1.   Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká pre fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré ho uskutočnia, ani pre ich vedúcich pracovníkov či zamestnancov žiadna zodpovednosť, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržané v dôsledku nedbanlivosti.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom nevzniká ich konaním žiadna zodpovednosť, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že konajú v rozpore s opatreniami ustanovenými v tomto nariadení.

Článok 14

Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie opatrení stanovených v tomto nariadení.

Článok 15

1.   Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo sľubu odškodnenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a)

označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohách IV a V;

b)

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán konajúce prostredníctvom alebo v mene niektorej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmene a).

2.   V akomkoľvek konaní vedenom na účely vymáhania pohľadávky nesie dôkazné bremeno, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré predmetnú pohľadávku vymáhajú.

3.   Týmto článkom nie je dotknuté právo fyzických ani právnických osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 16

1.   Komisia a členské štáty sa vzájomne informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a poskytujú si všetky relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, predovšetkým informácie súvisiace:

a)

so zmrazenými finančnými prostriedkami podľa článku 8 a povoleniami udelenými podľa článkov 9 až 11;

b)

s problémami týkajúcimi sa porušovania tohto nariadenia a jeho presadzovania a rozhodnutiami vnútroštátnych súdov.

2.   Členské štáty sa bezodkladne informujú navzájom a informujú Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 17

1.   Ak Rada rozhodne, že sa na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vzťahujú opatrenia uvedené v článku 8, príslušne zmení prílohu IV alebo V.

2.   Rada dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odseku 1, oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo, v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť sa.

3.   V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán príslušne informuje.

4.   Zoznam v prílohách IV a V sa pravidelne, najmenej raz za 12 mesiacov preskúma.

5.   Komisia je splnomocnená meniť prílohu III na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 18

1.   Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne informujú Komisiu o pravidlách uvedených v odseku 1, ako aj o každej následnej zmene.

Článok 19

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových sídlach uvedených v prílohe III. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries svojich webových sídel uvedených v prílohe III.

2.   Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu.

3.   Ak sa v tomto nariadení stanovuje požiadavka oznámiť určité skutočnosti Komisii, informovať ju alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe III.

Článok 20

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

na území Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b)

na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla podliehajúceho jurisdikcii členského štátu;

c)

na každú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d)

na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e)

na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány v súvislosti s akoukoľvek obchodnou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 21

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 2017

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Pozri stranu 60 tohto úradného vestníka.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).


PRÍLOHA I

Zoznam vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, podľa článku 3

1.

Strelné zbrane, strelivo a súvisiace príslušenstvo, a to:

1.1.

strelné zbrane, ktoré nepodliehajú kontrole podľa časti VM 1 a VM 2 Spoločného zoznamu vojenského materiálu;

1.2.

strelivo osobitne určené pre strelné zbrane uvedené v bode 1.1 a časti a súčasti osobitne určené pre ne;

1.3.

zameriavače zbraní, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu.

2.

Bomby a granáty, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu.

3.

Vozidlá, a to konkrétne:

3.1.

vozidlá vybavené vodným delom, špeciálne určené alebo upravené na zvládanie nepokojov;

3.2.

vozidlá špeciálne určené alebo upravené tak, aby s využitím elektriny odrážali útoky demonštrantov;

3.3.

vozidlá špeciálne určené alebo upravené na odstraňovanie barikád vrátane stavebných zariadení s balistickou ochranou;

3.4.

vozidlá špeciálne určené na prepravu alebo prevoz väzňov a/alebo zadržaných osôb;

3.5.

vozidlá špeciálne určené na rozmiestňovanie pohyblivých zátarás;

3.6.

časti a súčasti vozidiel uvedených v bodoch 3.1 až 3.5 osobitne určené na zvládanie nepokojov.

Poznámka 1

Táto položka sa nevzťahuje na vozidlá špeciálne určené na protipožiarne účely.

Poznámka 2

Na účely bodu 3.5 pojem 'vozidlá' zahŕňa aj prívesy.

4.

Výbušné látky a súvisiace vybavenie, a to:

4.1.

vybavenie a prístroje osobitne určené na vyvolanie výbuchov elektrickými alebo neelektrickými prostriedkami vrátane zápalných sád, rozbušiek, zapaľovačov, zosilňovačov a zápalnej šnúry a súčasti osobitne určené pre ne; s výnimkou tých, ktoré sú špeciálne určené na špecifické komerčné použitie spočívajúce vo využívaní výbušnín na uvádzanie do činnosti alebo ovládanie iných zariadení alebo prístrojov, ktorých funkciou nie je spôsobenie výbuchov (napr. nafukovače bezpečnostných vzduchových vankúšov – airbagov v autách, pohlcovače elektrických rázov ovládačov hasiacich zariadení);

4.2.

výbušné náplne na lineárne rezanie, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu;

4.3.

ostatné výbušniny, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu a súvisiace látky, a to:

a)

amatol;

b)

nitrocelulóza (obsahujúca viac ako 12,5 % dusíka);

c)

nitroglykol;

d)

tetranitrát pentaerytritolu (PETN);

e)

chlorid pikrylu;

f)

2,4,6-trinitrotoluén (TNT).

5.

Ochranné vybavenie, ktoré nepodlieha kontrole podľa časti VM 13 Spoločného zoznamu vojenského materiálu, a to:

5.1

ochranný odev, ktorý poskytuje balistickú ochranu a/alebo ochranu proti bodným ranám;

5.2.

prilby poskytujúce balistickú ochranu a/alebo ochranu proti šrapnelom, prilby a štíty používané pri zásahoch proti nepokojom a nepriestrelné štíty.

Poznámka:

táto položka sa nevzťahuje na:

vybavenie špeciálne určené na športové činnosti,

vybavenie špeciálne určené na plnenie požiadaviek bezpečnosti pri práci.

6.

Simulátory na výcvik v používaní strelných zbraní, iné ako tie, ktoré podliehajú kontrole podľa časti VM 14 Spoločného zoznamu vojenského materiálu, a softvér osobitne určený pre ne.

7.

Vybavenie na nočné videnie, termooptické prístroje a elektrónkové zosilňovače obrazu iné ako tie, ktoré podliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu.

8.

Žiletkový ostnatý drôt.

9.

Vojenské nože, bojové nože a bodáky s čepeľou dlhšou ako 10 cm.

10.

Vybavenie osobitne určené na výrobu položiek uvedených v tomto zozname.

11.

Špeciálna technológia na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v tomto zozname.


PRÍLOHA II

Zariadenie, technológia a softvér podľačlánkov 6 a 7

Všeobecná poznámka

Táto príloha sa bez ohľadu na jej obsah nevzťahuje na:

a)

zariadenie, technológia alebo softvér uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 (1) alebo v Spoločnom zozname vojenského materiálu, alebo

b)

softvér, ktorý je navrhnutý tak, aby ho mohol užívateľ inštalovať bez ďalšej zásadnej pomoci dodávateľa a ktorý je všeobecne dostupný verejnosti tak, že sa bez obmedzení predáva zo zásob v maloobchodných predajniach formou:

i)

pultového predaja;

ii)

zásielkového predaja;

iii)

elektronických transakcií, alebo

iv)

telefonických objednávok, alebo

c)

softvér, ktorý nie je chránený autorskoprávnou ochranou.

Kategórie A, B, C, D a E odkazujú na kategórie uvedené v nariadení (ES) č. 428/2009.

Zariadenie, technológia a softvér podľa článkov 6 a 7:

A.

Zoznam zariadení

zariadenia hĺbkovej kontroly paketov (Deep Packet Inspection)

zariadenia na odpočúvanie sietí vrátane systémov riadenia odpočúvania (Interception Management Systems – IMS) a zariadenia na uchovávanie údajov (Data Retention Link Intelligence equipment)

zariadenia na monitorovanie rádiových frekvencií

zariadenia na rušenie sieťovej a satelitnej komunikácie

zariadenia na diaľkové infikovanie

zariadenia na rozpoznávanie/spracúvanie reči

zariadenia na odpočúvanie alebo monitorovanie IMSI (2), MSISDN (3), IMEI (4) a TMSI (5)

Taktické zariadenia na odpočúvanie a monitorovanie SMS (6), GSM (7), GPS (8), GPRS (9), UMTS (10), CDMA (11) a PSTN (12)

zariadenia na odpočúvanie a monitorovanie DHCP (13) /SMTP (14) a GTP (15)

zariadenia na rozpoznávanie a profilovanie vzorcov

zariadenia na vzdialené forenzné činnosti

zariadenia s mechanizmami spracúvania sémantických informácií

zariadenia na dekódovanie zabezpečenia typu WEP a WPA

odpočúvacie zariadenie pre proprietárny a štandardný protokol IP (VoIP)

B.

Nepoužíva sa

C.

Nepoužíva sa

D.

„Softvér“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadenia uvedeného v bode A.

E.

„Technológie“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadenia uvedeného v bode A.

Zariadenie, technológia a softvér, ktoré patria do uvedených kategórií, patria do tejto prílohy len v rozsahu, v akom sa na ne vzťahuje všeobecný opis „systémy na odpočúvanie a monitorovanie internetovej, telefonickej alebo satelitnej komunikácie“.

Na účely tejto prílohy sa pod „monitorovaním“ rozumie získavanie, extrakcia, dekódovanie, nahrávanie, spracúvanie, analýza a archivácia obsahu telefonátov alebo sieťových dát.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  „IMSI“ je akronym pre International Mobile Subscriber Identity (medzinárodné označenie mobilného účastníka). Ide o jedinečný identifikačný kód pre každé zariadenie mobilnej telefónie, ktorý je integrovaný do karty SIM a umožňuje jej identifikáciu cez siete GSM a UMTS.

(3)  „MSISDN“ je akronym pre Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (číslo mobilného účastníka digitálnej siete integrovaných služieb). Ide o číslo, ktoré jednoznačne identifikuje účastníka v mobilnej sieti GSM alebo UMTS. Jednoducho povedané ide o telefónne číslo pridelené karte SIM v mobilnom telefóne a identifikuje teda mobilného účastníka rovnako ako IMSI, avšak jeho účelom je umožniť smerovanie hovorov na tohto účastníka.

(4)  „IMEI“ je akronym pre International Mobile Equipment Identity (medzinárodné označenie mobilného zariadenia). Ide o číslo, ktoré jednoznačne identifikuje mobilné telefóny v sieťach používajúcich štandardy GSM, WCDMA a IDEN. Väčšinou sa nachádza vytlačené v priestore pre batériu telefónu. Na nastavenie odpočúvania možno použiť IMEI, ako aj IMSI a MSISDN.

(5)  „TMSI“ je akronym pre Temporary Mobile Subscriber Identity (dočasné označenie mobilného účastníka). Tento identifikátor sa medzi mobilným telefónom a sieťou prenáša najčastejšie.

(6)  „SMS“ je systém krátkych textových správ (Short Message System).

(7)  „GSM“ je globálny systém mobilných komunikácií (Global System for Mobile Communications).

(8)  „GPS“ je globálny polohový systém (Global Positioning System).

(9)  „GPRS“ je univerzálna paketová rádiová služba (General Package Radio Service).

(10)  „UMTS“ je univerzálny mobilný telekomunikačný systém (Universal Mobile Telecommunication System).

(11)  „CDMA“ je viacnásobný prístup s kódovým delením (Code Division Multiple Access).

(12)  „PSTN“ je verejná komutovaná telefónna sieť (Public Switch Telephone Networks).

(13)  „DHCP“ je protokol dynamickej konfigurácie hostiteľa (Dynamic Host Configuration Protocol).

(14)  „SMTP“ je jednoduchý protokol na prenos pošty (Simple Mail Transfer Protocol).

(15)  „GTP“ je tunelovací protokol GPRS (GPRS Tunneling Protocol).


PRÍLOHA III

Webové sídla s informáciami o príslušných orgánoch a adresa Európskej komisie na účely zasielania oznámení

BELGICKO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

TALIANSKO

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLANDSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Európskej komisie na účely zasielania oznámení:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


PRÍLOHA IV

Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 8 ods. 3


PRÍLOHA V

Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 8 ods. 4