11.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2055

z 23. júna 2017,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú uplatnenia práva usadiť sa a slobody poskytovať služby platobných inštitúcií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (1), a najmä na jej článok 28 ods. 5,

keďže:

(1)

S cieľom zlepšiť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a zabezpečiť jednotný a efektívny postup oznamovania pre platobné inštitúcie, ktoré zamýšľajú uplatniť právo usadiť sa a slobodu poskytovať služby cezhranične, je potrebné stanoviť rámec spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu, stanoviť spôsob, prostriedky a podrobnosti spolupráce, a to najmä rozsah informácií, ktoré sa majú predložiť, a zaobchádzanie s nimi vrátane spoločnej terminológie a štandardných vzorov oznámení.

(2)

Na účely spoločnej terminológie a štandardných vzorov oznámení je nevyhnutné vymedziť určité technické pojmy, aby sa jasne rozlišovalo medzi žiadosťami pre pobočku, žiadosťami pre služby a žiadosťami pre agentov, pokiaľ ide o platobné inštitúcie, ktoré chcú vykonávať svoje činnosti v inom členskom štáte.

(3)

Zriadením štandardných postupov, ktoré sa budú týkať jazyka a prostriedkov oznamovania žiadostí o pas medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu, sa uľahčuje uplatnenie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby, ako aj efektívnosť vykonávania jednotlivých úloh a zodpovedností príslušných orgánov domovského a hostiteľského členského štátu.

(4)

Od príslušných orgánov domovských členských štátov by sa malo vyžadovať, aby posúdili presnosť a úplnosť informácií predložených platobnými inštitúciami, ktoré zamýšľajú poskytovať služby v inom členskom štáte, aby sa zabezpečila kvalita pasových oznámení. Na tento účel by mali príslušné orgány domovských členských štátov informovať platobné inštitúcie o príslušných aspektoch, na základe ktorých sa žiadosti o pas považujú za neúplné alebo nesprávne, aby sa tým uľahčil proces identifikovania, oznamovania a predkladania chýbajúcich alebo nesprávnych prvkov. Okrem toho by sa posúdením úplnosti a presnosti mal zabezpečiť efektívny postup oznamovania jasným stanovením toho, že jednomesačná lehota podľa článku 28 ods. 2 prvého pododseku a trojmesačná lehota podľa článku 28 ods. 3 prvého pododseku smernice (EÚ) 2015/2366 začínajú plynúť od dátumu doručenia žiadosti o pas s informáciami, ktoré domovské príslušné orgány posúdili ako úplné a správne.

(5)

Ak bolo začaté konanie na urovnanie sporov medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov, v súlade s článkom 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2), príslušné orgány domovského členského štátu by mali informovať platobnú inštitúciu o tom, že rozhodnutie o žiadosti o pas je odložené do vyriešenia podľa uvedeného ustanovenia.

(6)

Na zabezpečenie efektívneho a bezproblémového postupu oznamovania, ktorý príslušným orgánom domovského a hostiteľského členského štátu umožní vykonávať svoje príslušné posúdenia v súlade so smernicou (EÚ) 2015/2366, by mali byť informácie, ktoré sa majú vymieňať medzi príslušnými orgánmi v súvislosti so žiadosťou o pas, jasne vymedzené pre žiadosti o pas pre pobočku, žiadosti o pas pre agenta a žiadosti o pas pre služby. Je takisto vhodné stanoviť štandardné vzory na zasielanie takýchto informácií. Ak sú tieto vzory k dispozícii, mali by v prípade právnych subjektov obsahovať aj identifikátor právneho subjektu.

(7)

S cieľom zjednodušiť identifikáciu platobných inštitúcií pôsobiacich cezhranične v rôznych členských štátoch je vhodné určiť formát príslušného jedinečného identifikačného čísla používaného v jednotlivých členských štátoch na identifikáciu platobných inštitúcií, ich pobočiek alebo agentov, ktorých služby využívajú platobné inštitúcie na poskytovanie platobných služieb v hostiteľskom členskom štáte.

(8)

Ak platobná inštitúcia vykonávajúca svoje činnosti v inom členskom štáte zmení informácie oznámené v prvotnej žiadosti, príslušné orgány domovského členského štátu by mali príslušným orgánom hostiteľského členského štátu zaslať len informácie, ktorých sa zmeny týkajú, v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366.

(9)

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES (3) inštitúcie elektronických peňazí sú okrem vydávania elektronických peňazí oprávnené poskytovať platobné služby. Okrem toho v súlade s článkom 3 ods. 1 uvedenej smernice sa konania pasového oznamovania platobných inštitúcií primerane uplatňujú na inštitúcie elektronických peňazí. V článku 3 ods. 4 smernice 2009/110/ES sa takisto stanovuje, že ustanovenia o pasových oznámeniach platobných inštitúcií sa primerane uplatňujú na inštitúcie elektronických peňazí, ktoré distribuujú elektronické peniaze v inom členskom štáte prostredníctvom fyzických alebo právnických osôb, ktoré konajú v ich mene. V článku 3 ods. 5 smernice 2009/110/ES sa stanovuje, že inštitúcie elektronických peňazí nevydávajú elektronické peniaze prostredníctvom agentov, pričom majú povolené poskytovať platobné služby prostredníctvom agentov s výhradou podmienok stanovených v článku 19 smernice (EÚ) 2015/2366. Oznámenia medzi príslušnými orgánmi by sa preto mali zjednodušiť, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa žiadosti inštitúcie elektronických peňazí o pas, ktorá zamýšľa uplatniť právo usadiť sa alebo slobodu poskytovať služby, a to vrátane poskytovania platobných služieb prostredníctvom agenta alebo distribúciou a zamieňaním elektronických peňazí prostredníctvom distribútorov, ktorí konajú v ich mene v inom členskom štáte, v súlade s príslušným rámcom činností, ktoré sú inštitúcie elektronických peňazí oprávnené vykonávať.

(10)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).

(11)

Orgán EBA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o oznámenia zo strany platobných inštitúcií na účely uplatnenia práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby v súlade s článkom 28 smernice (EÚ) 2015/2366.

2.   Toto nariadenie sa primerane uplatňuje na oznámenia medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu o uplatnení práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby inštitúciami elektronických peňazí, a to aj vtedy, ak distribuujú elektronické peniaze prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, v súlade s článkom 3 ods. 1, 4 a 5 smernice 2009/110/ES a článkom 111 smernice (EÚ) 2015/2366.

3.   Rozsah informácií vymieňaných medzi príslušnými orgánmi a zaobchádzanie s nimi podľa rámca spolupráce vymedzeného v tomto nariadení nemá žiadne dôsledky pre právomoc domovského a hostiteľského orgánu v zmysle vymedzenia v smernici (EÚ) 2015/2366.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„žiadosť o pas“ je žiadosť o pas pre pobočku, žiadosť o pas pre služby alebo žiadosť o pas pre agenta;

b)

„žiadosť o pas pre pobočku“ je žiadosť podaná v súlade s článkom 28 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/2366 oprávnenou platobnou inštitúciou, ktorá chce zriadiť pobočku v inom členskom štáte;

c)

„žiadosť o pas pre služby“ je žiadosť podaná v súlade s článkom 28 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/2366 oprávnenou platobnou inštitúciou, ktorá chce poskytovať služby v inom členskom štáte;

d)

„žiadosť o pas pre agenta“ je žiadosť podaná v súlade s článkom 28 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/2366 oprávnenou platobnou inštitúciou, ktorá chce poskytovať platobné služby v inom členskom štáte prostredníctvom agenta, ako je uvedené v článku 19 ods. 5 uvedenej smernice.

Článok 3

Všeobecné požiadavky

1.   Oznámenia uvedené v článku 1 ods. 1 sa zasielajú prostredníctvom vzorov uvedených v prílohách II, III, V a VI.

2.   Oznámenia uvedené v článku 1 ods. 2 sa zasielajú prostredníctvom vzorov uvedených v prílohách II, III, V a VI.

3.   Oznámenia uvedené v článku 1 ods. 2, ak inštitúcie elektronických peňazí distribuujú elektronické peniaze prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, sa zasielajú prostredníctvom vzorov stanovených v prílohách IV a VI.

4.   Vzory, na ktoré sa odkazuje v odsekoch 1, 2 a 3, a informácie v nich obsiahnuté spĺňajú tieto požiadavky:

a)

sú písomné a v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi domovského aj hostiteľského členského štátu;

b)

zasielajú sa prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak sú uvedené prostriedky akceptované príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu, v ktorom platobná inštitúcia zamýšľa poskytovať platobné služby, po čom nasleduje elektronické potvrdenie uvedenými príslušnými orgánmi o doručení, alebo sa zasielajú poštou s potvrdením o doručení.

5.   Každý príslušný orgán dá ostatným príslušným orgánom k dispozícii tieto informácie:

a)

akceptované jazyky v súlade s odsekom 4 písm. a);

b)

e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zasielať informácie a vzory, ak sa predkladajú prostredníctvom elektronických prostriedkov, alebo adresu, na ktorú sa majú zasielať informácie a vzory, ak sa predkladajú poštou.

Článok 4

Posúdenie úplnosti a presnosti

1.   Po doručení žiadosti o pas od platobnej inštitúcie príslušné orgány domovského členského štátu musia posúdiť úplnosť a presnosť informácií poskytnutých podľa článku 28 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/2366.

2.   Ak sa informácie poskytnuté v žiadosti posúdia ako neúplné alebo nesprávne podľa odseku 1, príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje platobnú inštitúciu a uvedie, v akom ohľade sa informácie považujú za neúplné alebo nesprávne.

3.   Časové obdobia uvedené v článku 28 ods. 2 prvom pododseku a v článku 28 ods. 3 prvom pododseku smernice (EÚ) 2015/2366 sa považujú za začaté odo dňa doručenia úplnej a presnej žiadosti o pas.

Článok 5

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi

Ak sa začalo konanie o urovnaní sporov medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov v súlade s článkom 27 smernice (EÚ) 2015/2366 v súvislosti so žiadosťou o pas od platobnej inštitúcie podľa článku 28 uvedenej smernice, príslušné orgány domovského členského štátu informujú platobnú inštitúciu o odložení rozhodnutia o žiadosti do prijatia riešenia podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

KAPITOLA 2

ŽIADOSŤ O PAS PRE POBOČKU

Článok 6

Informácie, ktoré sa majú zaslať

1.   Na účely článku 28 ods. 2 prvého pododseku smernice (EÚ) 2015/2366, ak žiadosť o pas pre pobočku predkladá platobná inštitúcia, príslušné orgány domovského členského štátu oznámia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu tieto informácie:

a)

dátum doručenia úplnej a presnej žiadosti o pas od platobnej inštitúcie v súlade s článkom 4;

b)

členský štát, v ktorom platobná inštitúcia má v úmysle vykonávať činnosť;

c)

druh žiadosti o pas;

d)

názov, adresu, a ak sa uplatňuje, číslo povolenia a jedinečné identifikačné číslo platobnej inštitúcie v domovskom členskom štáte v súlade s formátmi stanovenými v prílohe I;

e)

ak je k dispozícii, identifikátor právneho subjektu platobnej inštitúcie;

f)

totožnosť a kontaktné údaje kontaktnej osoby v platobnej inštitúcii, ktorá predkladá oznámenie o pobočke;

g)

adresu pobočky, ktorá sa má zriadiť v hostiteľskom členskom štáte;

h)

totožnosť a kontaktné údaje osôb zodpovedných za riadenie pobočky, ktorá sa má zriadiť v hostiteľskom členskom štáte;

i)

platobné služby, ktoré sa majú poskytovať v hostiteľskom členskom štáte;

j)

organizačnú štruktúru pobočky, ktorá sa má zriadiť v hostiteľskom členskom štáte;

k)

podnikateľský plán vrátane odhadu predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorým sa preukazuje, že pobočka je schopná používať vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy pre riadne fungovanie v hostiteľskom členskom štáte;

l)

opis mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly pobočky vrátane administratívnych postupov a postupov riadenia rizík, ktorými sa preukazuje, že tieto mechanizmy riadenia, kontrolné mechanizmy a postupy sú primerané, riadne, správne a vhodné, pokiaľ ide o podnikanie v oblasti platobných služieb v hostiteľskom členskom štáte a spĺňajú požiadavky týkajúce sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (4).

2.   Ak platobná inštitúcia informovala príslušné orgány v domovskom členskom štáte o svojom úmysle poveriť externým vykonávaním prevádzkových úloh platobných služieb iné subjekty v hostiteľskom členskom štáte, príslušné orgány domovského členského štátu o tom informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

Článok 7

Zasielanie informácií

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu zasielajú informácie uvedené v článku 6 príslušným orgánom hostiteľského členského štátu prostredníctvom vzoru stanoveného v prílohe II a informujú platobnú inštitúciu o tom, že informácie zaslali.

2.   Ak treba oznámiť viacero oznámení, príslušné orgány môžu oznámiť súhrnné informácie pomocou polí stanovených v prílohe II.

Článok 8

Oznámenie zmien žiadosti

1.   Ak v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366 platobná inštitúcia oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu akúkoľvek relevantnú zmenu oproti predchádzajúcej žiadosti, príslušné orgány domovského členského štátu tieto relevantné zmeny oznámia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.

2.   Na účely odseku 1 príslušné orgány domovského členského štátu zasielajú relevantné zmeny príslušným orgánom hostiteľského členského štátu tak, že zostavia len tie časti vzoru stanoveného v prílohe II k tomuto nariadeniu, ktorých sa zmeny týkajú.

Článok 9

Informácie o začiatku vykonávania činností pobočky

Na účely článku 28 ods. 3 tretieho pododseku smernice (EÚ) 2015/2366 príslušné orgány domovského členského štátu oznámia dátum, od ktorého platobná inštitúcia začína vykonávať svoje činnosti v hostiteľskom členskom štáte, príslušným orgánom daného hostiteľského členského štátu bezodkladne prostredníctvom vzoru stanoveného v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA 3

ŽIADOSŤ O PAS PRE AGENTA

Článok 10

Informácie, ktoré sa majú zaslať

1.   Na účely článku 28 ods. 2 prvého pododseku smernice (EÚ) 2015/2366, ak žiadosť o pas pre agenta predkladá platobná inštitúcia, príslušné orgány domovského členského štátu oznámia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu tieto informácie:

a)

dátum doručenia úplnej a presnej žiadosti o pas od platobnej inštitúcie v súlade s článkom 4;

b)

členský štát, v ktorom platobná inštitúcia má v úmysle vykonávať činnosť prostredníctvom agenta;

c)

druh žiadosti o pas;

d)

povahu žiadosti o pas a v prípade, že využívanie agenta v hostiteľskom členskom štáte nevedie k usadeniu sa, opis okolností, ktoré zohľadnil príslušný orgán v domovskom členskom štáte vo svojom posúdení;

e)

názov, adresu, a ak sa uplatňuje, číslo povolenia a jedinečné identifikačné číslo platobnej inštitúcie v domovskom členskom štáte v súlade s formátmi stanovenými v prílohe I;

f)

ak je k dispozícii, identifikátor právneho subjektu platobnej inštitúcie;

g)

totožnosť a kontaktné údaje kontaktnej osoby v platobnej inštitúcii, ktorá predkladá pasové oznámenie o agentovi;

h)

totožnosť a kontaktné údaje agenta, ktorého platobná inštitúcia využíva;

i)

jedinečné identifikačné číslo agenta v členskom štáte, v ktorom sa nachádza, ak sa uplatňuje, v súlade s formátmi stanovenými v prílohe I;

j)

ak sa uplatňuje, totožnosť a kontaktné údaje osôb zodpovedných za ústredný kontaktný bod, ak bol stanovený v súlade s článkom 29 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366;

k)

platobné služby, ktoré sa majú poskytovať v hostiteľskom členskom štáte prostredníctvom agenta;

l)

opis mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré agent uplatní s cieľom splniť požiadavky týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa smernice (EÚ) 2015/849;

m)

totožnosť a kontaktné údaje členov predstavenstva a osôb zodpovedných za riadenie agenta, ktorý sa má využiť pri poskytovaní platobných služieb, a v prípade agentov, ktorí nie sú poskytovateľmi platobných služieb, doklad o tom, že sú odborne spôsobilými a vhodnými osobami.

2.   Ak platobná inštitúcia informovala príslušné orgány v domovskom členskom štáte o svojom úmysle poveriť externým vykonávaním prevádzkových úloh platobných služieb iné subjekty v hostiteľskom členskom štáte, príslušné orgány domovského členského štátu o tom informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

Článok 11

Zasielanie informácií

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu zasielajú informácie uvedené v článku 10 príslušným orgánom hostiteľského členského štátu prostredníctvom vzoru stanoveného v prílohe III a informujú platobnú inštitúciu o tom, že informácie zaslali.

2.   Ak treba oznámiť viacero oznámení, príslušné orgány môžu oznámiť súhrnné informácie pomocou polí stanovených v prílohe III.

Článok 12

Oznámenie zmien žiadosti

1.   Ak v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366 platobná inštitúcia oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu akúkoľvek relevantnú zmenu oproti predchádzajúcej žiadosti o pas pre agenta, príslušné orgány domovského členského štátu tieto relevantné zmeny oznámia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.

2.   Na účely odseku 1 príslušné orgány domovského členského štátu zasielajú relevantné zmeny príslušným orgánom hostiteľského členského štátu tak, že zostavia len tie časti vzoru stanoveného v prílohe III, ktorých sa zmeny týkajú.

Článok 13

Informácie o začiatku vykonávania činností agenta

Na účely článku 28 ods. 3 tretieho pododseku smernice (EÚ) 2015/2366 príslušné orgány domovského členského štátu oznámia dátum, od ktorého platobná inštitúcia začína vykonávať svoje činnosti prostredníctvom agenta v hostiteľskom členskom štáte, príslušným orgánom daného hostiteľského členského štátu bezodkladne prostredníctvom vzoru stanoveného v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA 4

ŽIADOSŤ O PAS PRE SLUŽBY

Článok 14

Informácie, ktoré sa majú zaslať

1.   Na účely článku 28 ods. 2 prvého pododseku smernice (EÚ) 2015/2366, ak žiadosť o pas pre služby predkladá platobná inštitúcia, príslušné orgány domovského členského štátu oznámia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu tieto informácie:

a)

dátum doručenia úplnej a presnej žiadosti o pas od platobnej inštitúcie v súlade s článkom 4;

b)

členský štát, v ktorom platobná inštitúcia má v úmysle poskytovať služby;

c)

druh žiadosti o pas;

d)

názov, adresu, a ak sa uplatňuje, číslo povolenia a jedinečné identifikačné číslo platobnej inštitúcie v domovskom členskom štáte v súlade s formátmi stanovenými v prílohe I;

e)

ak je k dispozícii, identifikátor právneho subjektu platobnej inštitúcie;

f)

totožnosť a kontaktné údaje kontaktnej osoby v platobnej inštitúcii, ktorá predkladá žiadosť o pas pre služby;

g)

zamýšľaný dátum začatia poskytovania služieb v hostiteľskom členskom štáte;

h)

platobné služby, ktoré sa majú poskytovať v hostiteľskom členskom štáte.

2.   Ak platobná inštitúcia informovala príslušné orgány v domovskom členskom štáte o svojom úmysle poveriť externým vykonávaním prevádzkových úloh platobných služieb iné subjekty v hostiteľskom členskom štáte, príslušné orgány domovského členského štátu o tom informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

Článok 15

Zasielanie informácií

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu zasielajú informácie uvedené v článku 14 príslušným orgánom hostiteľského členského štátu prostredníctvom vzoru stanoveného v prílohe V a informujú platobnú inštitúciu o tom, že informácie zaslali.

2.   Ak treba oznámiť viacero oznámení, príslušné orgány môžu oznámiť súhrnné informácie pomocou polí stanovených v prílohe V.

Článok 16

Oznámenie zmien žiadosti o pas pre služby

1.   Ak v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366 platobná inštitúcia oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu akúkoľvek relevantnú zmenu oproti predchádzajúcej žiadosti o pas pre služby, príslušné orgány domovského členského štátu tieto relevantné zmeny oznámia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.

2.   Na účely odseku 1 príslušné orgány domovského členského štátu zasielajú relevantné zmeny príslušným orgánom hostiteľského členského štátu tak, že zostavia len tie časti vzoru stanoveného v prílohe V, ktorých sa zmeny týkajú.

KAPITOLA 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).


PRÍLOHA I

Formát príslušného jedinečného identifikačného čísla v jednotlivých členských štátoch

Členský štát

Právnická osoba

Fyzická osoba

Druh identifikačného čísla

Formát identifikačného čísla

Druh identifikačného čísla

Formát identifikačného čísla

Rakúsko

Ak je zapísaná:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Maximálne: šesť číslic plus jedno kontrolné písmeno

Ak nie je zapísaná:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgicko

Číslo KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + identifikačné číslo pre DPH (0XXX.XXX.XXX)

Číslo KBO/BCE (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 číslic (0 + 9-miestne identifikačné číslo pre DPH)

Bulharsko

Jednotný identifikačný kód, upravený článkom 23 ods. 1 bulharského zákona o obchodnom registri.

9 číslic

Jednotný identifikačný kód, upravený článkom 23 ods. 1 bulharského zákona o obchodnom registri.

9 číslic

Chorvátsko

OIB

(daňové číslo; Osobni identifikacijski broj – osobné identifikačné číslo)

11 číslic

(10 náhodných číslic + 1 kontrolná číslica)

OIB

(daňové číslo; Osobni identifikacijski broj – – osobné identifikačné číslo)

11 číslic

(10 náhodných číslic + 1 kontrolná číslica)

Cyprus

Daňové identifikačné číslo (DIČ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 číslic a 1 písmeno (napr.: 99999999L)

Daňový identifikačný kód (DIK)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 číslic a 1 písmeno (prvá číslica je vždy nula)

Česká republika

Identifikačné číslo osoby [Identifikační číslo osoby (IČO)]

8 číslic (napr.: 12345678)

Identifikačné číslo osoby [Identifikační číslo osoby (IČO)]

8 číslic (napr. 12345678)

Dánsko

Registračné číslo spoločnosti (číslo CVR)

8-miestne číslo (napr. 12345678)

Registračné číslo osoby (číslo CPR)

10-miestne číslo vo formáte „123456-7890“

Estónsko

Kód spoločnosti v registri, dostupný na webovom sídle obchodného registra spoločností. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8-miestne číslo

Identifikačný kód osoby (ID kód)

Identifikačný kód osoby (ID kód)

Fínsko

Miestne identifikačné číslo podniku (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

alebo

medzinárodné identifikačné číslo pre DPH

Miestne identifikačné číslo podniku: 7 číslic, pomlčka a kontrolná značka, napr. 1234567-8

Identifikačné číslo pre DPH: 8 číslic – napr. FI12345678

Francúzsko

SIREN

9 číslic

SIREN

9 číslic

Nemecko

Ak je zapísaná:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (číslo v obchodnom registri; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do) vrátane miesta zápisu

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Zvoľte príslušný formát podľa typu (právnickej) osoby, za ktorým nasleduje číslo s odlišnou dĺžkou

Ak nie je zapísaná:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(identifikačné číslo pre DPH)

DExxxxxxxxx

a za tým 9-miestne číslo

Grécko

Daňové identifikačné číslo (DIČ – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/sk/TIN_-_country_sheet_EL_sk.pdf

9 číslic

Daňové identifikačné číslo (DIČ – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/sk/TIN_-_country_sheet_EL_sk.pdf

9 číslic

Maďarsko

Registračné číslo spoločnosti

Čísla (##-##-######)

Registračné číslo súkromných podnikateľov

Registračné číslo pre spoločnosti s jediným spoločníkom

Čísla (########);

Čísla (##-##-######)

Island

Írsko

Registračné číslo spoločnosti

https://www.cro.ie/

6 číslic

Taliansko

Registračné číslo

5 číslic

Daňový kód, k dispozícii na webovom sídle OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Alfanumerický kód zo 16 znakov („SP“ nasledované číslicami)

Lotyšsko

Daňové registračné číslo (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 číslic

Osobné identifikačné číslo (XXXXXX-XXXXX), alebo ak je osoba daňovník – samostatný podnikateľ, daňové registračné číslo (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Daňové registračné číslo: 11 číslic

Lichtenštajnsko

Ak je k dispozícii, identifikátor právneho subjektu daného subjektu, alebo ak nie je k dispozícii:

Číslo v obchodnom registri (Handelsregister-Nummer)

Predpona FL + 11 číslic (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (osobné identifikačné číslo)

Maximálne 12 číslic

Litva

Kód spoločnosti z registra právnych subjektov, ktorý spravuje Centrum registrov Litovskej republiky (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

alebo

9 číslic (do roku 2004 ich bolo 7)

Kód daňovníka – meno a priezvisko (kód daňovníka je totožný s osobným kódom, ale z dôvodu ochrany údajov sa bežne nezverejňuje), alebo

meno a priezvisko (písmená)

Luxembursko

Registračné číslo spoločnosti

Písmeno B a za ním 6 číslic (napr. B 123456)

Číslo sociálneho zabezpečenia

13 číslic (prvých 8 číslic je dátum narodenia osoby: RRRRMMDD)

Malta

Registračné číslo spoločnosti:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Písmeno C a za ním 5 číslic – napr. C 28938

Číslo preukazu totožnosti ALEBO číslo pasu:

http://www.consilium.europa.eu/prado/sk/prado-documents/mlt/all/index.html

6 číslic a veľké písmeno – napríklad: 034976M

ALEBO

6 číslic – napr. 728349

Holandsko

Číslo v obchodnej komore (KvK)

8 číslic

Číslo v obchodnej komore (KvK)

8 číslic

Nórsko

Číslo v obchodnom registri (číslo organizácie)

9 číslic (napríklad 981 276 957)

Národné identifikačné číslo/číslo D

11 číslic (prvých 6 číslic je dátum narodenia osoby: DD.MM.RR.)

Poľsko

Poľské NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Poľské NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Portugalsko

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 číslic

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 číslic

Rumunsko

Slovenská republika

Identifikačné číslo organizácie (IČO)

8 číslic

IČO – 00 000 000

Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa prideľuje právnickým osobám a podnikateľom

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 číslic

IČO – 00 000 000

Slovinsko

Identifikačné (registračné) číslo prideľuje Agentúra Slovinskej republiky pre verejné právne záznamy a súvisiace služby (www.ajpes.si)

10 číslic

Identifikačné (registračné) číslo prideľuje Agentúra Slovinskej republiky pre verejné právne záznamy a súvisiace služby (www.ajpes.si)

10 číslic

Španielsko

Kód LEI

Ak neexistuje:

NIF („Número de Identificación Fiscal“), teda daňové identifikačné číslo.

Ďalšie informácie o štruktúre daňového identifikačného čísla sú dostupné na týchto odkazoch:

NIF (právne subjekty):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Je zložené z 20 znakov takto:

Znaky 1 – 4: 4-miestna predpona pridelená jedinečne každej miestnej prevádzkovej jednotke.

Znaky 5 – 6: 2 vyhradené znaky nastavené na nulu.

Znaky 7 – 18: Časť kódu špecifická pre daný subjekt, ktorú vytvárajú a prideľujú miestne prevádzkové jednotky podľa transparentných, stabilných a spoľahlivých pravidiel prideľovania.

Znaky 19 – 20: Dve kontrolné číslice podľa opisu v norme ISO 17442.

Je zložené z 9 znakov takto:

a)

Písmeno poskytujúce informácie o právnej forme:

A.

Korporácie

B.

Spoločnosti s ručením obmedzeným

C.

Verejné obchodné spoločnosti

D.

Komanditné spoločnosti

E.

Spoluvlastníctva a pozastavené dedičstvá

F.

Družstvá

G.

Združenia

H.

Spoločenstvá vlastníkov obytných nehnuteľností

J.

Občianske korporácie

N.

Zahraničné subjekty

P.

Miestna samospráva

Q.

Verejné organizácie

R.

Náboženské kongregácie a inštitúcie

S.

Orgány ústrednej štátnej správy a autonómnych regiónov

U.

Spoločné podniky s právnou subjektivitou

V.

Iné nevymedzené v predchádzajúcom zozname

W.

Stále prevádzkarne zriadené nerezidentskými subjektmi

b)

Náhodné číslo zo 7 číslic.

c)

Písmeno alebo číslo, v závislosti od právnej formy (kontrolný kód).

NIF („Número de Identificación Fiscal“) alebo daňové identifikačné číslo.

Pre španielske fyzické osoby – nerezidentov, pre španielske fyzické osoby do 14 rokov a pre zahraničné fyzické osoby – nerezidentov vykonávajúce transakcie s daňovým vplyvom:

Pre zahraničné fyzické osoby: NIE („Número de Identidad de Extranjero“).

Ďalšie informácie o štruktúre daňového identifikačného čísla sú dostupné na týchto odkazoch:

NIF (fyzické osoby) a NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Je zložené z 9 znakov:

8 číslic a posledné písmeno ako kontrolný kód na konci.

Je zložené z písmena („L“ pre španielskych nerezidentov, „K“ pre osoby do 14 rokov a „M“ pre cudzincov nerezidentov),

7 alfanumerických znakov a písmeno (overovacia kontrola)

Je zložené z 9 znakov: prvé písmeno, „X“, za ním 7 číslic a posledné písmeno ako kontrolný kód.

Po vyčerpaní numerickej kapacity písmena „X“ bude sled pokračovať v abecednom poradí (najprv „Y“, a potom „Z“)

Švédsko

Registračné číslo (www.bolagsverket.se)

ČČČČČČ-XXXX

Číslo sociálneho zabezpečenia

RRMMDD-XXXX

Spojené kráľovstvo

Daňové identifikačné číslo (DIČ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/sk/TIN_-_country_sheet_UK_sk.pdf

Daňové identifikačné číslo (DIČ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/sk/TIN_-_country_sheet_UK_sk.pdf


PRÍLOHA II

Vzor oznámenia pre výmenu informácií v súvislosti so žiadosťami platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí o pas pre pobočku

1.

Domovský členský štát

 

2.

Názov príslušných orgánov domovského členského štátu

 

3.

Dátum, kedy bola príslušnému orgánu domovského členského štátu doručená úplná a presná žiadosť od platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí

DD/MM/RR

4.

Členský štát, v ktorom sa má zriadiť pobočka

 

5.

Druh žiadosti

☐ Prvá žiadosť

☐ Zmena predchádzajúcej žiadosti

☐ Ukončenie podnikania/zastavenie

6.

Typ inštitúcie

☐ Platobná inštitúcia

☐ Inštitúcia elektronických peňazí

7.

Názov platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí

 

8.

Adresa ústredia platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí

 

9.

Jedinečné identifikačné číslo platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí vo formáte domovského členského štátu, ako je stanovené v prílohe I (ak sa uplatňuje)

 

10.

Identifikátor právneho subjektu (LEI) platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí (ak je k dispozícii)

 

11.

Číslo povolenia domovského členského štátu pridelené platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí (ak sa uplatňuje)

 

12.

Kontaktná osoba v platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí

 

13.

E-mail: kontaktnej osoby v platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí

 

14.

Telefónne číslo kontaktnej osoby v platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí

 

15.

Adresa pobočky

 

16.

Totožnosť osôb zodpovedných za riadenie pobočky

 

17.

E-mail: osôb zodpovedných za riadenie pobočky

 

18.

Telefónne číslo osôb zodpovedných za riadenie pobočky

 

19.

Platobné služby, ktoré sa majú poskytovať

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodu finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa ☐

b)

vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo prostredníctvom podobného zariadenia ☐

c)

vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov ☐

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa ☐

b)

vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo prostredníctvom podobného zariadenia ☐

c)

vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov ☐

Vrátane poskytnutia úveru v súlade s článkom 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366: ☐ áno ☐ nie

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ Prijímanie platobných transakcií

Vrátane poskytnutia úveru v súlade s článkom 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366: ☐ áno ☐ nie

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

20.

Služby elektronických peňazí, ktoré sa majú poskytovať (uplatňuje sa len na inštitúcie elektronických peňazí)

☐ Vydávanie elektronických peňazí

☐ Distribúcia a/alebo zámena elektronických peňazí

21.

Opis organizačnej štruktúry pobočky

 

22.

Podnikateľský plán, ktorým sa preukazuje, že pobočka je schopná používať vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy pre riadne fungovanie v hostiteľskom členskom štáte, zahŕňajúci:

a)

hlavné ciele a podnikateľskú stratégiu pobočky a vysvetlenie, ako bude pobočka prispievať k stratégii inštitúcie a prípadne jej skupiny;

b)

odhad predbežného rozpočtu na prvé tri úplné účtovné roky.

 

23.

Mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly zahŕňajúce tieto položky:

a)

opis štruktúry riadenia pobočky vrátane funkčných a právnych hierarchických vzťahov a postavenia a úlohy pobočky v podnikovej štruktúre inštitúcie a prípadne jej skupiny;

b)

opis mechanizmov vnútornej kontroly pobočky vrátane týchto položiek:

i)

postupy vnútornej kontroly rizík pobočky, prepojenie s postupom vnútornej kontroly rizík platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí a prípadne jej skupiny;

ii)

podrobnosti o opatreniach vnútorného auditu pobočky;

iii)

podrobnosti o postupoch boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré pobočka má prijať v hostiteľskom členskom štáte, podľa smernice (EÚ) 2015/849.

 

24.

V prípade externého vykonávania prevádzkových úloh platobných služieb/služieb elektronických peňazí:

a)

názov a adresa subjektu, ktorý má externe vykonávať prevádzkové úlohy;

b)

kontaktné údaje (e-mail: a telefónne číslo) kontaktnej osoby v subjekte, ktorý má externe vykonávať prevádzkové úlohy;

c)

druh a podrobný opis externe vykonávaných prevádzkových úloh.

 


PRÍLOHA III

Vzor oznámenia pre výmenu informácií v súvislosti so žiadosťami platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí využívajúcich agenta o pas

1.

Domovský členský štát

 

2.

Hostiteľský členský štát, v ktorom má agent poskytovať platobné služby

 

3.

Názov príslušného orgánu domovského členského štátu

 

4.

Dátum, kedy bola príslušnému orgánu domovského členského štátu doručená úplná a presná žiadosť od platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí

DD/MM/RR

5.

Druh žiadosti

☐ Prvá žiadosť

☐ Zmena predchádzajúcej žiadosti

☐ Ďalší agenti

☐ Odhlásenie agenta

6.

Povaha žiadosti (posúdenie, ktoré vykonal príslušný orgán domovského členského štátu)

☐ Právo usadiť sa

☐ Sloboda poskytovať služby na základe týchto okolností:

7.

Typ inštitúcie

☐ Platobná inštitúcia

☐ Inštitúcia elektronických peňazí

8.

Názov platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí

 

9.

Adresa ústredia platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí

 

10.

Jedinečné identifikačné číslo platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí vo formáte domovského členského štátu, ako je stanovené v prílohe I (ak sa uplatňuje)

 

11.

Identifikátor právneho subjektu (LEI) platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí (ak je k dispozícii)

 

12.

Číslo povolenia domovského členského štátu pridelené platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí (ak sa uplatňuje)

 

13.

Kontaktná osoba v platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí

 

14.

E-mail: kontaktnej osoby v platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí

 

15.

Telefónne číslo kontaktnej osoby v platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí

 

16.

Údaje o agentovi:

a)

Ak ide o právnickú osobu:

i)

názov;

ii)

adresa (adresy) sídla;

iii)

jedinečné identifikačné číslo vo formáte členského štátu, v ktorom sa agent nachádza, ako je stanovené v prílohe I (ak sa uplatňuje);

iv)

identifikátor právneho subjektu (LEI) agenta (ak je k dispozícii);

v)

telefónne číslo;

vi)

e-mail:;

vii)

meno, miesto a dátum narodenia zákonných zástupcov.

b)

Ak ide o fyzickú osobu:

i)

meno, dátum a miesto narodenia;

ii)

adresa (adresy) sídla podnikania;

iii)

jedinečné identifikačné číslo vo formáte členského štátu, v ktorom sa agent nachádza, ako je stanovené v prílohe I (ak sa uplatňuje);

iv)

telefónne číslo;

v)

e-mail:;

 

17.

Ak je to na základe práva usadiť sa, ústredný kontaktný bod, ak už je určený a/alebo vyžadovaný hostiteľskými orgánmi v súlade s článkom 29 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366:

a)

meno zástupcu;

b)

adresa;

c)

telefónne číslo;

d)

e-mail:.

 

18.

Platobné služby, ktoré má agent poskytovať

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodu finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa ☐

b)

vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo prostredníctvom podobného zariadenia ☐

c)

vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov ☐

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa ☐

b)

vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo prostredníctvom podobného zariadenia ☐

c)

vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov ☐

Vrátane poskytnutia úveru v súlade s článkom 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366: ☐ áno ☐ nie

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ Prijímanie platobných transakcií

Vrátane poskytnutia úveru v súlade s článkom 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366: ☐ áno ☐ nie

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

19.

Opis mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré platobná inštitúcia/inštitúcia elektronických peňazí/agent uplatnia s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu podľa smernice (EÚ) 2015/849.

 

20.

Totožnosť a kontaktné údaje členov predstavenstva a osôb zodpovedných za riadenie agenta, ktorý sa využíva

 

21.

V prípade agentov, ktorí nie sú poskytovateľmi platobných služieb, kritériá, o ktorých sa usudzuje, že sa nimi zabezpečí, aby členovia predstavenstva a osoby zodpovedné za riadenie agenta, ktorý sa má využiť pri poskytovaní platobných služieb, boli odborne spôsobilými a vhodnými osobami.

a)

☐ Dôkazy zhromaždené platobnou inštitúciou, ktorými sa potvrdzuje, že členovia predstavenstva a osoby zodpovedné za riadenie agenta, ktorý sa má využiť pri poskytovaní platobných služieb, sú odborne spôsobilé a vhodné osoby.

b)

☐ Kroky podniknuté príslušným orgánom v domovskom členskom štáte podľa článku 19 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/2366 na overenie informácií, ktoré poskytla platobná inštitúcia.

22.

V prípade externého vykonávania prevádzkových úloh platobných služieb/služieb elektronických peňazí:

a)

názov a adresa subjektu, ktorý má externe vykonávať prevádzkové úlohy;

b)

kontaktné údaje (e-mail: a telefónne číslo) kontaktnej osoby v subjekte, ktorý má externe vykonávať prevádzkové úlohy;

c)

druh a podrobný opis externe vykonávaných prevádzkových úloh.

 


PRÍLOHA IV

Vzor oznámenia pre výmenu informácií v súvislosti so žiadosťami inštitúcií elektronických peňazí využívajúcich distribútorov o pas

1.

Domovský členský štát

 

2.

Hostiteľský členský štát, v ktorom sa majú poskytovať služby elektronických peňazí

 

3.

Názov príslušného orgánu domovského členského štátu

 

4.

Dátum, kedy bola príslušnému orgánu domovského členského štátu doručená úplná a presná žiadosť od inštitúcie elektronických peňazí

DD/MM/RR

5.

Druh žiadosti

☐ Prvá žiadosť

☐ Zmena predchádzajúcej žiadosti

☐ Ďalší distribútori

☐ Odhlásenie distribútora

6.

Povaha žiadosti (posúdenie, ktoré vykonal príslušný orgán domovského členského štátu)

☐ Právo usadiť sa

☐ Sloboda poskytovať služby na základe týchto okolností:

7.

Názov inštitúcie elektronických peňazí

 

8.

Adresa ústredia inštitúcie elektronických peňazí

 

9.

Jedinečné identifikačné číslo inštitúcie elektronických peňazí vo formáte domovského členského štátu, ako je stanovené v prílohe I (ak sa uplatňuje)

 

10.

Identifikátor právneho subjektu (LEI) inštitúcie elektronických peňazí (ak je k dispozícii)

 

11.

Číslo povolenia domovského členského štátu pridelené inštitúcii elektronických peňazí (ak sa uplatňuje)

 

12.

Kontaktná osoba v inštitúcii elektronických peňazí

 

13.

E-mail: kontaktnej osoby v inštitúcii elektronických peňazí

 

14.

Telefónne číslo kontaktnej osoby inštitúcii elektronických peňazí

 

15.

Údaje o distribútorovi:

a)

Ak ide o právnickú osobu:

i)

názov;

ii)

adresa (adresy) sídla;

iii)

jedinečné identifikačné číslo vo formáte členského štátu, v ktorom sa distribútor nachádza, ako je stanovené v prílohe I (ak sa uplatňuje);

iv)

identifikátor právneho subjektu (LEI) distribútora (ak je k dispozícii);

v)

telefónne číslo;

vi)

e-mail:.

vii)

meno, miesto a dátum narodenia zákonných zástupcov.

b)

Ak ide o fyzickú osobu:

i)

meno, dátum a miesto narodenia;

ii)

adresa (adresy) sídla podnikania;

iii)

jedinečné identifikačné číslo vo formáte členského štátu, v ktorom sa distribútor nachádza, ako je stanovené v prílohe I (ak sa uplatňuje);

iv)

telefónne číslo;

v)

e-mail:.

 

16.

Služby elektronických peňazí, ktoré má distribútor poskytovať

☐ Distribúcia

☐ Zámena elektronických peňazí

17.

Opis mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré inštitúcia elektronických peňazí/distribútor uplatnia s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu podľa smernice (EÚ) 2015/849.

 

18.

V prípade externého vykonávania prevádzkových úloh služieb elektronických peňazí:

a)

názov a adresa subjektu, ktorý má externe vykonávať prevádzkové úlohy;

b)

kontaktné údaje (e-mail: a telefónne číslo) kontaktnej osoby v subjekte, ktorý má externe vykonávať prevádzkové úlohy;

c)

druh a podrobný opis externe vykonávaných prevádzkových úloh.

 


PRÍLOHA V

Vzor oznámenia pre výmenu informácií v súvislosti so žiadosťami týkajúcimi sa slobody poskytovať služby, bez agenta alebo distribútora

1.

Domovský členský štát

 

2.

Názov príslušného orgánu domovského členského štátu

 

3.

Dátum, kedy bola príslušnému orgánu domovského členského štátu doručená úplná a presná žiadosť od platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí

DD/MM/RR

4.

Členský štát, v ktorom sa majú poskytovať služby

 

5.

Druh žiadosti

☐ Prvá žiadosť

☐ Zmena predchádzajúcej žiadosti

☐ Ukončenie podnikania/zastavenie

6.

Typ inštitúcie

☐ Platobná inštitúcia

☐ Inštitúcia elektronických peňazí

7.

Názov platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí

 

8.

Adresa ústredia platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí

 

9.

Jedinečné identifikačné číslo platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí vo formáte domovského členského štátu, ako je stanovené v prílohe I (ak sa uplatňuje)

 

10.

Identifikátor právneho subjektu (LEI) platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí (ak je k dispozícii)

 

11.

Číslo povolenia domovského členského štátu pridelené platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí (ak sa uplatňuje)

 

12.

Kontaktná osoba v platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí

 

13.

E-mail: kontaktnej osoby v platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí

 

14.

Telefónne číslo kontaktnej osoby v platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí

 

15.

Zamýšľaný dátum začatia poskytovania platobných služieb/služieb elektronických peňazí (nesmie predchádzať oznámeniu rozhodnutia príslušného orgánu domovského členského štátu podľa článku 28 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/2366

DD/MM/RRRR

16.

Platobné služby, ktoré sa majú poskytovať

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodu finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa ☐

b)

vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo prostredníctvom podobného zariadenia ☐

c)

vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov ☐

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa ☐

b)

vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo prostredníctvom podobného zariadenia ☐

c)

vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov ☐

Vrátane poskytnutia úveru v súlade s článkom 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366: ☐ áno ☐ nie

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ Prijímanie platobných transakcií

Vrátane poskytnutia úveru v súlade s článkom 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366: ☐ áno ☐ nie

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

17.

Služby elektronických peňazí, ktoré sa majú poskytovať (uplatňuje sa len na inštitúcie elektronických peňazí)

☐ Vydávanie elektronických peňazí

☐ Distribúcia a/alebo zámena elektronických peňazí

18.

V prípade externého vykonávania prevádzkových úloh platobných služieb/služieb elektronických peňazí:

a)

názov a adresa subjektu, ktorý má externe vykonávať prevádzkové úlohy;

b)

kontaktné údaje (e-mail: a telefónne číslo) kontaktnej osoby v subjekte, ktorý má externe vykonávať prevádzkové úlohy;

c)

druh a podrobný opis externe vykonávaných prevádzkových úloh.

 


PRÍLOHA VI

Vzor oznámenia pre výmenu informácií v súvislosti so začatím pasových činností pobočky/agenta/distribútora zo strany platobných inštitúcií a inštitúcií elektronického peňažníctva

Začiatok činností

1.

Domovský členský štát

 

2.

Názov príslušného orgánu domovského členského štátu

 

3.

Dátum prvotnej žiadosti podľa prílohy II alebo III, alebo IV.

 

4.

Členský štát, v ktorom má pobočka/agent/distribútor začať vykonávať činnosti

 

5.

Typ inštitúcie

☐ Platobná inštitúcia

☐ Inštitúcia elektronických peňazí

6.

Názov platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí

 

7.

Adresa ústredia platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí

 

8.

Jedinečné identifikačné číslo platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí vo formáte domovského členského štátu, ako je stanovené v prílohe I (ak sa uplatňuje)

 

9.

Identifikátor právneho subjektu (LEI) platobnej inštitúcie/inštitúcie elektronických peňazí (ak je k dispozícii)

 

10.

Číslo povolenia domovského členského štátu pridelené platobnej inštitúcii/inštitúcii elektronických peňazí (ak sa uplatňuje)

 

11.

Typ tzv. passportingu

☐ Pobočka

☐ Agent

☐ Distribútor

12.

V prípade agentov/distribútorov

a)

Ak ide o právnickú osobu:

i)

názov;

ii)

jedinečné identifikačné číslo vo formáte členského štátu, v ktorom sa agent/distribútor nachádza, ako je stanovené v prílohe I (ak sa uplatňuje);

iii)

identifikátor právneho subjektu (LEI) agenta/distribútora (ak je k dispozícii);

iv)

telefónne číslo;

b)

Ak ide o fyzickú osobu:

i)

meno, dátum a miesto narodenia;

ii)

jedinečné identifikačné číslo vo formáte členského štátu, v ktorom sa agent/distribútor nachádza, ako je stanovené v prílohe I (ak sa uplatňuje);

13.

V prípade agentov a pobočiek dátum zápisu do registra príslušných orgánov domovského členského štátu

DD/MM/RRRR

14.

Dátum začiatku vykonávania činností pobočky/agenta/distribútora (v prípade agentov a pobočiek dátum nesmie predchádzať dátumu zápisu agenta/pobočky do registra domovského členského štátu podľa článku 28 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/2366)

DD/MM/RRRR