10.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1834

z 9. októbra 2017,

ktorým sa dvestosedemdesiaty deviatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 4. októbra 2017 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o zmene jedného záznamu vo svojom zozname osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. októbra 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádzajú identifikačné údaje v prípade tohto záznamu:

„Isnilon Totoni Hapilon [alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Dátum narodenia: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Miesto narodenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipíny. Národnosť: Filipíny.“

nahrádzajú takto:

„Isnilon Totoni Hapilon [alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Dátum narodenia: a) 18. 3. 1966, b) 10.3.1967. Miesto narodenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Adresa: a) Basilan, Filipíny (predchádzajúci pobyt do roku 2016), b) Lanao del Sur, Filipíny (pobyt od roku 2016). Ďalšie informácie: fyzický opis: farba očí: hnedá; farba vlasov: hnedá; výška: 5 stôp 6 palcov – 168 cm; hmotnosť: 120 libier – 54 kg; postava: štíhla; farba pleti: pokožka bledšieho odtieňa; na tvári má materské znamienka. Dátum označenia podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 6.12.2005.“