19.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 239/3


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1576

z 26. júna 2017,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014, pokiaľ ide o požiadavky na systém zvukovej signalizácie vozidla na účely typového schválenia EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (1), a najmä na jeho článok 8 druhý odsek a článok 9,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 540/2014 sa stanovujú požiadavky na typové schválenie EÚ všetkých nových vozidiel kategórií M (vozidlá používané na prepravu cestujúcich) a N (vozidlá používané na prepravu tovaru), pokiaľ ide o ich hladinu zvuku. V uvedenom nariadení sa takisto stanovujú opatrenia týkajúce sa systému zvukovej signalizácie vozidla (AVAS) pre hybridné elektrické vozidlá a výlučne elektrické vozidlá, ktorého účelom je upozorňovať zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

(2)

V nadväznosti na prijatie predpisu OSN č. 138 o typovom schvaľovaní tichých cestných vozidiel na 168. zasadnutí Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách v rámci Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN), ktoré sa uskutočnilo 8. – 11. marca 2016, by sa mala preskúmať príloha VIII k nariadeniu (EÚ) č. 540/2014 s cieľom zvýšiť presnosť požiadaviek na systémy AVAS z hľadiska druhu a hlasitosti vydávaného zvuku, metódy generovania zvuku, prepínača/prerušovača a zvuku stojaceho vozidla.

(3)

S cieľom zohľadniť podrobnejšie požiadavky na systém AVAS by sa mal prepracovať informačný dokument podľa prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (2) týkajúci sa typového schválenia EÚ vozidla z hľadiska prípustnej hladiny zvuku a doplnok k osvedčeniu o typovom schválení EÚ.

(4)

Aby sa okrem toho umožnilo schvaľovanie hybridných elektrických vozidiel a výlučne elektrických vozidiel, ktoré sú vybavené systémom AVAS, je vhodné zaviesť požiadavky na skúšky týkajúce sa minimálnych hladín emisií zvuku systému AVAS pri jazde vpred a pri cúvaní, ako aj frekvenčného posuvu vydávaného zvuku.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 540/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Keďže nariadenie (EÚ) č. 540/2014 sa začalo uplatňovať 1. júla 2016 a nemožno ho plne uplatňovať bez zmien prílohy VIII zahrnutých do tohto aktu, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 540/2014

Nariadenie (EÚ) č. 540/2014 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

V dodatku 1 sa dopĺňa tento bod 12.8:

„12.8.   Systém AVAS

12.8.1.

Schvaľovacie číslo typu vozidla so zreteľom na jeho emisie zvuku podľa predpisu EHK OSN č. 138 (1)

alebo

12.8.2.

Úplný odkaz na výsledky skúšok hladín emisií zvuku systému AVAS nameraných v súlade s nariadením (EÚ) č. 540/2014 (1)“;

b)

Doplnok k dodatku 2 sa mení takto:

i)

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Systém AVAS namontovaný: áno/nie (1)“;

ii)

Dopĺňa sa tento bod 4:

„4.

Poznámky…“.

2.

Príloha VIII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 131.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA VIII

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA SYSTÉMU ZVUKOVEJ SIGNALIZÁCIE VOZIDLA (AVAS)

ODDIEL I

V tejto prílohe sa stanovujú opatrenia týkajúce sa systému zvukovej signalizácie vozidla (AVAS) pre hybridné elektrické vozidlá a výlučne elektrické vozidlá.

I.1.   Bez ohľadu na ustanovenia bodu 2 písm. a) a b) sa ustanovenia oddielu II uplatňujú na systém AVAS namontovaný:

a)

v ktoromkoľvek type vozidla schválenom pred 1. júlom 2019;

b)

v ktoromkoľvek novom vozidle založenom na type, ktorý je uvedený v písmene a), pred 1. júlom 2021.

II.2.   Ustanovenia oddielu III sa uplatňujú na systém AVAS namontovaný:

a)

v ktoromkoľvek type vozidla schválenom pred 1. júlom 2019, ak sa tak výrobca rozhodne;

b)

v ktoromkoľvek novom vozidle založenom na type, ktorý je uvedený v písmene a);

c)

v ktoromkoľvek type vozidla schválenom 1. júla 2019 alebo po tomto dátume;

d)

v ktoromkoľvek novom vozidle založenom na type, ktorý je uvedený v písmene c);

e)

v ktoromkoľvek novom vozidle 1. júla 2021 alebo po tomto dátume.

ODDIEL II

II.1.   Vlastnosti systému

Ak je systém AVAS namontovaný vo vozidle, spĺňa požiadavky uvedené v bodoch II.2 a II.3.

II.2.   Prevádzkové podmienky

a)

Metóda generovania zvuku

Systém AVAS automaticky generuje zvuk, a to minimálne v rozsahu rýchlosti vozidla od naštartovania približne do 20 km/h a pri cúvaní. Ak je vozidlo vybavené spaľovacím motorom, ktorý je pri vyššie uvedenom rozpätí rýchlosti vozidla v prevádzke, systém AVAS negeneruje zvuk.

V prípade vozidiel so zariadením na zvukovú signalizáciu cúvania nie je potrebné, aby systém AVAS generoval pri cúvaní zvuk.

b)

Prepínač

Systém AVAS sa montuje spolu s prepínačom, ku ktorému má vodič vozidla ľahký prístup, aby ho mohol zapnúť a vypnúť. Pri opätovnom naštartovaní vozidla sa systém AVAS štandardne prepne do zapnutej polohy.

c)

Stlmenie zvuku

Počas prevádzky vozidla sa hladina zvuku systému AVAS môže stlmiť.

II.3.   Druh zvuku a hlasitosť

a)

Zvuk, ktorý má generovať systém AVAS, musí byť nepretržitý zvuk upozorňujúci chodcov a iných účastníkov cestnej premávky na vozidlo v prevádzke. Zvuk by mal umožňovať jednoducho určiť správanie vozidla a mal by znieť podobne ako zvuk vozidla rovnakej kategórie vybaveného spaľovacím motorom.

b)

Zvuk generovaný systémom AVAS musí umožniť jednoducho identifikovať správanie vozidla, napríklad tým, že hladina zvuku alebo jeho charakteristika sa automaticky zmení v závislosti od rýchlosti vozidla.

c)

Hladina zvuku generovaného systémom AVAS nepresiahne približnú hladinu zvuku vozidla kategórie M1 vybaveného spaľovacím motorom a prevádzkovaného za rovnakých podmienok.

ODDIEL III

III.1.   Vlastnosti systému

Systém AVAS spĺňa požiadavky uvedené v bodoch III.2 až III.6.

III.2.   Prevádzkové podmienky

a)

Metóda generovania zvuku

Systém AVAS automaticky generuje zvuk, a to minimálne v rozsahu rýchlosti vozidla od naštartovania približne do 20 km/h a pri cúvaní. Ak je vozidlo vybavené spaľovacím motorom, ktorý je pri uvedenom rozpätí rýchlosti vozidla v prevádzke, systém AVAS negeneruje zvuk.

Vozidlá s celkovými hladinami zvuku spĺňajúcimi požiadavky uvedené v bode 6.2.8 predpisu EHK OSN č. 138 (1) s odchýlkou + 3 dB(A) nemusia byť vybavené systémom AVAS. Požiadavky stanovené v bode 6.2.8 predpisu EHK OSN č. 138 týkajúce sa tretinooktávových pásiem a požiadavky stanovené v bode 6.2.3 predpisu EHK OSN č. 138 týkajúce sa frekvenčného posuvu vymedzeného v bode 2.4 rovnakého predpisu EHK OSN („frekvenčný posuv“) sa na uvedené vozidlá neuplatňujú.

V prípade vozidiel so zariadením na zvukovú signalizáciu cúvania nie je potrebné, aby systém AVAS generoval pri cúvaní zvuk, pod podmienkou, že zvuk vydávaný zariadením na zvukovú signalizáciu cúvania spĺňa požiadavky stanovené v bode 6.2 druhom pododseku a v bode 6.2.2 predpisu EHK OSN č. 138.

Zvuk vydávaný typom vozidla preloženým na schválenie sa meria v súlade s metódami stanovenými v prílohe 3 k predpisu EHK OSN č. 138 a jeho bodoch 6.2.1.3 a 6.2.2.2.

b)

Prepínač

Systém AVAS možno namontovať spolu s mechanizmom, ktorý vodičovi umožňuje zastaviť činnosť systému AVAS („prerušovač“), ku ktorému má vodič vozidla ľahký prístup, aby ho mohol zapnúť a vypnúť. Ak je namontovaný prerušovač, systém AVAS sa pri opätovnom naštartovaní vozidla štandardne prepne do zapnutej polohy.

Prerušovač musí okrem toho spĺňať požiadavky stanovené v bode 6.2.6 predpisu EHK OSN č. 138.

c)

Stlmenie zvuku

Počas prevádzky vozidla sa hladina zvuku systému AVAS môže stlmiť. V uvedených prípadoch musí hladina zvuku systému AVAS spĺňať požiadavky stanovené v bode 6.2.8 predpisu EHK OSN č. 138.

III.3.   Druh zvuku a hlasitosť

a)

Zvuk, ktorý má generovať systém AVAS, musí byť nepretržitý zvuk upozorňujúci chodcov a iných účastníkov cestnej premávky na vozidlo v prevádzke. Zvuk musí umožniť jednoducho identifikovať správanie vozidla napríklad tým, že hladina zvuku alebo jeho charakteristika sa automaticky zmení v závislosti od rýchlosti vozidla. Zvuk musí znieť podobne ako zvuk vozidla rovnakej kategórie vybaveného spaľovacím motorom.

Uplatňujú sa tieto pravidlá:

i)

ak je generovaný pri pohybe vozidla, zvuk systému AVAS musí podľa potreby spĺňať požiadavky stanovené v bodoch 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 a 6.2.3 predpisu EHK OSN č. 138;

ii)

stojace vozidlo môže vydávať zvuk, ako je uvedené v bode 6.2.4 predpisu EHK OSN č. 138.

b)

Výrobca vozidla môže vodičovi umožniť výber z rôznych zvukov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 6.2.5 predpisu EHK OSN č. 138.

c)

Hladina zvuku generovaného systémom AVAS nepresiahne približnú hladinu zvuku vozidla kategórie M1 vybaveného spaľovacím motorom a prevádzkovaného za rovnakých podmienok. Okrem toho sa uplatňujú požiadavky uvedené v bode 6.2.7 predpisu EHK OSN č. 138.

d)

Celková hladina zvuku vydávaného vozidlom v súlade s bodom 2 písm. a) druhým pododsekom nepresiahne približnú hladinu zvuku vozidla kategórie M1 vybaveného spaľovacím motorom a prevádzkovaného za rovnakých podmienok.

III.4.   Požiadavky na skúšobnú dráhu

Na overenie súladu skúšobnej dráhy s požiadavkami bodu 2.1.2 prílohy 3 k predpisu EHK OSN č. 138 sa ako alternatíva k norme ISO 10844:2014 môže do 30. júna 2019 uplatňovať norma ISO 10844:1994.

III.5.   Osvedčenie o typovom schválení

V rámci prílohy k osvedčeniu o typovom schválení EÚ výrobca vozidla predkladá ktorýkoľvek z týchto dokumentov:

a)

oznámenie uvedené v bode 5.3 predpisu EHK OSN č. 138 v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 1 k uvedenému predpisu;

b)

výsledky skúšok hladín emisií zvuku systému AVAS nameraných v súlade s týmto nariadením.

III.6.   Označenia

Na každom komponente systému AVAS sa musia nachádzať tieto označenia:

a)

obchodný názov alebo značka výrobcu;

b)

vyhradené identifikačné číslo.

Značky musia sú nezmazateľné a zreteľne čitateľné.


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 13.1.2017, s. 33.