16.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1571

z 15. septembra 2017,

ktorým sa dvestosedemdesiaty siedmykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 12. septembra 2017 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vymazaní jednej fyzickej osoby zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. septembra 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002 sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ vypúšťa tento záznam:

„Zulkifli Abdul Hir [alias a) Musa Abdul Hir; b) Muslimin Abdulmotalib; c) Salim Alombra; d) Armand Escalante; e) Normina Hashim; f) Henri Lawi; g) Hendri Lawi; h) Norhana Mohamad; i) Omar Salem; j) Ahmad Shobirin; k) Bin Abdul Hir Zulkifli; l) Abdulhir Bin Hir; m) Hassan; n) Hogalu; o) Hugalu; p) Lagu; q) Marwan (meno, pod ktorým je prominentne známy)]. Adresa: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajzia (predchádzajúce miesto); b) Maguindanao na Filipínach (k januáru 2015). Dátum narodenia: a) 5.1.1966; b) 5.10.1966. Miesto narodenia: Muar Johor, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: a) A 11263265; b) národné identifikačné číslo: 660105-01-5297, c) vodičský preukaz D2161572, vydaný v Kalifornii v USA. Ďalšie informácie: a) 1. augusta 2007 na neho okresný súd pre Severnú Kaliforniu, vydal zatykač; b) je potvrdené, že v januári 2015 zomrel v Maguindanao na Filipínach; c) meno matky: Minah Binto Aogist Abd Aziz. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“