19.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1488

zo 18. augusta 2017,

ktorým sa dvestosedemdesiaty štvrtýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 9. augusta 2017 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o zmenení jedného záznamu v zozname osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa pod nadpisom Fyzické osoby, identifikačné údaje pre tento záznam:

„Rustam Magomedovich Aselderov (pôvodný prepis: Рустам Магомедович Асельдеров) [alias a) Abu Muhammad (pôvodný prepis: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (pôvodný prepis: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (pôvodný prepis: Мухамадмухтар). Dátum narodenia: 9.3.1981. Miesto narodenia: obec Iki-Burul, Iki-Burulský okres, Kalmycká republika, Ruská federácia. Štátna príslušnosť: Ruská federácia. Číslo cestovného pasu: ruský cestovný pas 8208 č. 555627 vydaný úradom Leninskiy Riaditeľstva Federálnej služby Ruskej federácie pre migráciu pre Dagestanskú republiku. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 12.12.2016.“

nahrádzajú takto:

„Rustam Magomedovich Aselderov (pôvodný prepis: Рустам Магомедович Асельдеров) [alias a) Abu Muhammad (pôvodný prepis: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (pôvodný prepis: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (pôvodný prepis: Мухамадмухтар). Dátum narodenia: 9.3.1981. Miesto narodenia: obec Iki-Burul, Iki-Burulský okres, Kalmycká republika, Ruská federácia. Štátna príslušnosť: Ruská federácia. Číslo cestovného pasu: ruský cestovný pas 8208 č. 555627 vydaný úradom Leninskiy Riaditeľstva Federálnej služby Ruskej federácie pre migráciu pre Dagestanskú republiku. Ďalšie informácie: Zahynul 3. decembra 2016 v Machačkale, Dagestanská republika, Ruská federácia. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 12.12.2016.“