12.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1469

z 11. augusta 2017,

ktorým sa stanovuje štandardizovaný prezentačný formát informačného dokumentu o poistnom produkte

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (1), a najmä na jej článok 20 ods. 9,

keďže:

(1)

V smernici (EÚ) 2016/97 sa výrobcom produktov neživotného poistenia uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (2) ukladá povinnosť zostaviť štandardizovaný informačný dokument o poistnom produkte, ktorý by zákazníkom poskytol potrebné informácie o produktoch neživotného poistenia uvedených v prílohe I k smernici 2009/138/ES, aby mohli prijať informované rozhodnutie.

(2)

V článku 20 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/97 sa špecifikuje, aké informácie by informačný dokument o poistnom produkte mal obsahovať.

(3)

S cieľom poskytnúť zákazníkom ľahko čitateľné, pochopiteľné a porovnateľné informácie o produkte, by štandardizovaný informačný dokument o poistnom produkte uvedenom v článku 20 ods. 5 uvedenej smernice pri prezentácii informácií uvedených v článku 20 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/97 mal mať jednotnú úpravu, štruktúru a formát vrátane použitia ikoniek a symbolov. Zároveň by sa informácie o prípadných doplnkoch a voliteľných krytiach nemali uvádzať znakmi v podobe fajky, krížikmi či výkričníkmi a informácie, ktoré sa majú zahrnúť do informačného dokumentu o poistnom produkte, by sa za bežných okolností mali uvádzať na dvoch stranách papiera vo formáte A4, a v každom prípade najviac na troch stranách papiera vo formáte A4.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).

(5)

EIOPA v súlade s článkom 20 ods. 9 smernice (EÚ) 2016/97 vykonal spotrebiteľské testy štandardizovaného informačného dokumentu o poistnom produkte a viedol konzultácie s vnútroštátnymi orgánmi. EIOPA takisto uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov a logo výrobcu

1.   Názov výrobcu produktu neživotného poistenia, členský štát, v ktorom je predmetný výrobca zaregistrovaný, jeho regulačný status a v prípade potreby jeho číslo schválenia nasledujú bezprostredne za názvom „informačný dokument o poistnom produkte“ na vrchu prvej strany.

2.   Výrobca môže uviesť logo svojej spoločnosti napravo od názvu.

Článok 2

Odkaz na kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie

V informačnom dokumente o poistnom produkte sa na exponovanom mieste uvádza, že kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalších dokumentoch. Toto vyhlásenie sa uvádza bezprostredne pod názvom výrobcu produktu neživotného poistenia.

Článok 3

Dĺžka

Informačný dokument o poistnom produkte by mal byť koncipovaný tak, aby vo vytlačenej podobe išlo o dve strany papiera vo formáte A4. Vo výnimočných prípadoch, ak treba viac miesta, môže informačný dokument o poistnom produkte byť koncipovaný tak, aby vo vytlačenej podobe išlo o tri strany papiera vo formáte A4. Ak výrobca skoncipuje dokument na troch stranách papiera vo formáte A4, musí byť na žiadosť príslušného orgánu schopný preukázať, že potrebuje viac miesta.

Článok 4

Prezentácia a poradie obsahu

1.   Informácie v informačnom dokumente o poistnom produkte uvedené v článku 20 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/97 sa uvádzajú v rôznych rubrikách a v súlade so štruktúrou, grafickou úpravou, nadpismi a poradím podľa štandardizovaného prezentačného formátu stanoveného v prílohe k tomuto nariadeniu, pričom výška písma musí byť minimálne 1,2 mm.

2.   Dĺžka rubrík môže byť rôzna v závislosti od objemu informácií, ktoré sa v každej rubrike majú uviesť. Informácie o doplnkoch a voliteľných krytiach sa neuvádzajú znakmi v podobe fajky, krížikmi či výkričníkmi.

3.   Ak sa informačný dokument o poistnom produkte predkladá na inom trvalom médiu než na papieri, možno veľkosť zložiek grafickej úpravy zmeniť pod podmienkou, že sa zachová grafická úprava, okruhy a poradie štandardizovaného prezentačného formátu, ako aj zvýraznené časti a pomerná veľkosť rôznych prvkov.

4.   Ak z dôvodu rozmerov trvalého média iného než papier nie je zrealizovateľná grafická úprava v dvoch stĺpcoch, možno ju skoncipovať ako jeden stĺpec pod podmienkou že rubriky sa uvedú v tomto poradí:

a)

„O aký typ poistenia ide?“

b)

„Čo je predmetom poistenia?“

c)

„Čo nie je predmetom poistenia?“

d)

„Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?“

e)

„Kde sa na mňa vzťahuje krytie?“

f)

„Aké mám povinnosti?“

g)

„Kedy a ako uhrádzam platbu?“

h)

„Kedy začína a končí krytie?“

i)

„Ako môžem zmluvu vypovedať?“

5.   Digitálne nástroje vrátane layeringu a vyskakovacích okien sú povolené pod podmienkou, že všetky informácie uvedené v článku 20 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/97 sú uvedené v hlavnej časti informačného dokumentu o poistnom produkte a že použitie takýchto nástrojov neodvádza pozornosť zákazníkov od obsahu hlavného dokumentu.

Informácie poskytované pomocou layeringu a vyskakovacích okien nesmú obsahovať marketingový ani propagačný materiál.

Článok 5

Jednoduché formulácie

Informačný dokument o poistnom produkte musí byť formulovaný jednoduchým štýlom umožňujúcim ľahké pochopenie jeho obsahu a musí obsahovať kľúčové informácie, ktoré zákazník potrebuje na prijatie informovaného rozhodnutia. Pri koncipovaní sa treba vyhnúť používaniu žargónu.

Článok 6

Nadpisy a informácie nasledujúce pod nimi

1.   Rubriky informačného dokumentu o poistnom produkte majú tieto nadpisy a obsahujú tieto informácie:

a)

informácie o type poistenia uvedené v článku 20 ods. 8 písm. a) smernice (EÚ) 2016/97 sa zahrnú pod nadpis „O aký typ poistenia ide?“ na vrchu dokumentu;

b)

informácie o hlavných poistených rizikách uvedené v článku 20 ods. 8 písm. b) smernice (EÚ) 2016/97 sa zahrnú pod nadpis „Čo je predmetom poistenia?“. Pred každým údajom uvedeným v tejto rubrike musí byť zobrazená zelená „fajka“;

c)

informácie o poistnej sume uvedené v článku 20 ods. 8 písm. b) smernice (EÚ) 2016/97 sa zahrnú pod nadpis „Čo je predmetom poistenia?“;

d)

informácie o prípadnom geografickom rozsahu uvedené v článku 20 ods. 8 písm. b) smernice (EÚ) 2016/97 sa zahrnú pod nadpis „Kde sa na mňa vzťahuje krytie?“; Pred každým údajom uvedeným v tejto rubrike musí byť zobrazená modrá „fajka“;

e)

informácie o zhrnutí vylúčených rizík uvedené v článku 20 ods. 8 písm. b) smernice (EÚ) 2016/97 sa zahrnú pod nadpis „Čo nie je predmetom poistenia?“. Pred každým údajom uvedeným v tejto rubrike musí byť zobrazený červený symbol „X“;

f)

informácie o hlavných vylúčeniach uvedené v článku 20 ods. 8 písm. d) smernice (EÚ) 2016/97 sa zahrnú pod nadpis „Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?“. Pred každým údajom uvedeným v tejto rubrike musí byť zobrazený oranžový výkričník;

g)

informácie o relevantných povinnostiach uvedené v článku 20 ods. 8 písm. e), f) a g) smernice (EÚ) 2016/97 sa zahrnú pod nadpis „Aké mám povinnosti?“;

h)

informácie o spôsobe platby poistného a trvaní platieb uvedené v článku 20 ods. 8 písm. c) smernice (EÚ) 2016/97 sa zahrnú pod nadpis „Kedy a ako uhrádzam platbu?“;

i)

informácie o období platnosti zmluvy uvedené v článku 20 ods. 8 písm. h) smernice (EÚ) 2016/97 sa zahrnú pod nadpis „Kedy začína a končí krytie?“;

j)

informácie o spôsobe ukončenia zmluvy uvedené v článku 20 ods. 8 písm. i) smernice (EÚ) 2016/97 sa zahrnú pod nadpis „Ako môžem zmluvu vypovedať?“.

2.   Použitie podnadpisov je v prípade potreby povolené.

Článok 7

Použitie ikoniek

1.   Na začiatku každej rubriky sú zobrazené tieto ikonky, ktoré vizuálne znázorňujú obsah predmetnej rubriky:

a)

pri informáciách o hlavných poistených rizikách uvedených v článku 20 ods. 8 písm. b) smernice (EÚ) 2016/97 je zobrazená ikonka v podobe bieleho dáždnika na zelenom pozadí alebo zeleného dáždnika na bielom pozadí;

b)

pri informáciách o geografickom rozsahu poistného krytia uvedených v článku 20 ods. 8 písm. b) smernice (EÚ) 2016/97 je zobrazená ikonka v podobe bieleho glóbusu na modrom pozadí alebo modrého glóbusu na bielom pozadí;

c)

pri informáciách o vylúčených rizikách uvedených v článku 20 ods. 8 písm. b) smernice (EÚ) 2016/97 je zobrazená ikonka v podobe bieleho symbolu X v bielom trojuholníku na červenom pozadí alebo v červenom trojuholníku na bielom pozadí;

d)

pri informáciách o hlavných vylúčeniach uvedených v článku 20 ods. 8 písm. d) smernice (EÚ) 2016/97 je zobrazený výkričník („!“) v bielom trojuholníku na oranžovom pozadí alebo v oranžovom trojuholníku na bielom pozadí;

e)

pri informáciách o povinnostiach na začiatku platnosti zmluvy, počas trvania zmluvy a v prípade uplatnenia nároku uvedených v článku 20 ods. 8 písm. e), f) a g) smernice (EÚ) 2016/97 je zobrazená ikonka stisku bielych rúk na zelenom pozadí alebo zelených rúk na bielom pozadí;

f)

pri informáciách o spôsobe platby poistného a trvaní platieb uvedených v článku 20 ods. 8 písm. c) smernice (EÚ) 2016/97 je zobrazená ikonka v podobe bielych mincí na žltom pozadí alebo žltých mincí na bielom pozadí;

g)

pri informáciách o období platnosti zmluvy uvedených v článku 20 ods. 8 písm. h) smernice (EÚ) 2016/97 je zobrazená ikonka v podobe bielych presýpacích hodín na modrom pozadí alebo modrých presýpacích hodín na bielom pozadí;

h)

pri informáciách o spôsobe ukončenia zmluvy uvedených v článku 20 ods. 8 písm. i) smernice (EÚ) 2016/97 je zobrazená ikonka v podobe bielej dlane na bielom štíte s čiernym pozadím alebo na čiernom štíte s bielym pozadím.

2.   Všetky ikonky musia byť zobrazené v súlade so štandardizovaným prezentačným formátom v prílohe.

3.   Ikonky uvedené v odseku 1 a 2 môžu byť čierno-biele v prípade, že informačný dokument o poistnom produkte sa tlačí alebo kopíruje v čierno-bielej podobe.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19.

(2)  Smernica európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).


PRÍLOHA

Image