11.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1454

z 10. augusta 2017,

ktorým sa špecifikujú technické formáty na podávanie správ členských štátov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1143/2014 sa stanovuje, že Komisia má špecifikovať technické formáty na podávanie správ, aby sa zjednodušili a zefektívnili nahlasovacie povinnosti členských štátov v súvislosti s informáciami podľa jeho článku 24 ods. 1

(2)

Na tento účel sa týmto vykonávacím nariadením obmedzuje nahlasovanie voľných textov, uľahčuje zber údajov na účely odvodenia kľúčových ukazovateľov a uprednostňuje odvolávanie na informácie verejne dostupné na vnútroštátnej úrovni, pričom sa v ňom využívajú výhody plynúce z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (2) v prípade priestorových údajov a takisto zabezpečuje súlad so súvisiacimi politikami, napríklad so smernicami Európskeho parlamentu a Rady s 2000/60/ES (3), 2008/56/ES (4) a 2009/147/ES (5) a smernicou Rady 92/43/EHS (6).

(3)

V smernici 2007/2/ES sa vyžaduje, aby orgány verejnej moci v členských štátoch sprístupnili súbory priestorových údajov v súlade s vykonávacími predpismi o metaúdajoch, sieťových službách a interoperabilite súborov a služieb priestorových údajov stanovenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 1089/2010 (7) vrátane ustanovení oddielu 18 prílohy IV („Výskyt druhov“) k uvedenému nariadeniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre invázne nepôvodné druhy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Technické formáty, ktoré majú členské štáty používať na postupovanie informácií podľa článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 Komisii, sa stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(6)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11).


PRÍLOHA

Technické formáty, ktoré majú členské štáty používať na zasielanie informácií Komisii podľa článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ AKO SÚČASŤ UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 24 ODS. 1 NARIADENIA (EÚ) č. 1143/2014

Členský štát

 

Obdobie podávania správ

 

ODDIEL A

Informácie, ktoré treba predložiť za každý invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Únie a za každý invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy regiónu, na ktoré sa vzťahujú opatrenia stanovené v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014

Informácie o druhoch, ich rozšírení a dynamike ich rozmnožovania a šírenia

1.

Vedecký názov druhu

 

2.

Všeobecný názov druhu (nepovinný údaj)

 

3.

Vyskytuje sa druh na území členského štátu?

Áno

Nie

V súčasnosti bez údajov

4.

Rozšírenie druhu vrátane údajov o dynamike jeho šírenia a rozmnožovania (vypĺňa sa, len ak odpoveď na otázku 3 znie „áno“)

 

5.

Doplňujúce informácie (nepovinný údaj)

 


Informácie o vydaných povoleniach vzťahujúcich na tento druh

Vypĺňa sa len v prípade inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

6.

Boli počas obdobia podávania správ vydané povolenia vzťahujúce sa na tento druh?

Áno

Nie

7.

Vypĺňa sa, len ak odpoveď na otázku 6 znie „áno“.

Predmetný kalendárny rok

 

Účel povolenia

Počet vydaných povolení

Celkový počet alebo objem povolených jedincov zodpovedajúci vydaným povoleniam

Povolenia na výskum

 

 

Povolenia na ochranu ex situ

 

 

Povolenia na produkciu na vedecké účely a následné použitie na liečebné účely v záujme zlepšenia ľudského zdravia

 

 

Povolenia na iné činnosti po tom, ako ich autorizovala Komisia [článok 9 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014]

 

 

8.

Doplňujúce informácie (nepovinný údaj)

 


Informácie o inšpekciách

Vypĺňa sa len v prípade inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie a ak odpoveď na otázku 6 znie „áno“.

9.

Predmetný kalendárny rok

 

Účel povolenia

Počet zariadení, v ktorých sa vykonali inšpekcie

Počet alebo objem povolených jedincov zodpovedajúci povoleniam, ktoré majú zariadenia, kde sa vykonali inšpekcie

Počet zariadení, kde sa vykonala inšpekcia a v prípade ktorých sa dospelo k záveru, že zariadenie nespĺňa podmienky stanovené v povoleniach

Počet alebo objem povolených jedincov zodpovedajúci povoleniam, ktoré majú zariadenia, kde sa vykonali inšpekcie a v prípade ktorých sa dospelo k záveru, že zariadenie nespĺňa podmienky stanovené v povoleniach

Povolenia na výskum

 

 

 

 

Povolenia na ochranu ex situ

 

 

 

 

Povolenia na produkciu na vedecké účely a následné použitie na liečebné účely v záujme zlepšenia ľudského zdravia

 

 

 

 

Povolenia na iné činnosti po tom, ako ich autorizovala Komisia [článok 9 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014]

 

 

 

 

10.

Doplňujúce informácie (nepovinný údaj)

 


Informácie o opatreniach rýchlej eradikácie prijatých v prípade tohto druhu

[článok 17 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014]

11.

Vykonali sa v prípade tohto druhu opatrenia rýchlej eradikácie v priebehu obdobia podávania správ?

Áno

Nie

12.

Vypĺňa sa, len ak odpoveď na otázku 11 znie „áno“.

Opatrenie(-a)

Dátum začatia

 

Odhadované trvanie alebo dátum ukončenia uplatňovania opatrenia(-í)

 

Časť územia

 

Biogeografický(-é) región(-y)

 

Podjednotka(-y) povodia

 

Morská (-é) podoblasť (podoblasti)

 

Použitá(-é) metóda(-y)

Mechanická/fyzická

Chemická

Biologická

Iná

Účinnosť opatrenia(-í)

Eradikované

Populácia sa zmenšuje

Populácia stabilná

Populácia naďalej narastá

Nejasný trend vývoja populácie

Ovplyvnené necieľové druhy

 

Vplyv za jednotlivé druhy

 

 

 

 

 

13.

Doplňujúce informácie (nepovinný údaj)

 


Informácie o manažmentových opatreniach prijatých v prípade tohto druhu

[článok 19 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014]

14.

Vykonali sa v prípade tohto druhu manažmentové opatrenia v priebehu obdobia podávania správ?

Áno

Nie

15.

Vypĺňa sa, len ak odpoveď na otázku 14 znie „áno“.

Opatrenie(-a)

Dátum začatia

 

Odhadované trvanie alebo dátum ukončenia uplatňovania opatrenia(-í)

 

Cieľ opatrenia(-í)

Eradikácia

Kontrola

Zamedzenie šírenia

Časť územia

 

Biogeografický(-é) región(-y)

 

Podjednotka(-y) povodia

 

Morská (-é) podoblasť (podoblasti)

 

Použitá(-é) metóda(-y)

Mechanická/fyzická

Chemická

Biologická

Iná

Účinnosť opatrenia(-í)

Eradikované

Populácia sa zmenšuje

Populácia stabilná

Populácia naďalej narastá

Nejasný trend vývoja populácie

Ovplyvnené necieľové druhy

 

Vplyv za jednotlivé druhy

 

 

 

 

 

16.

Doplňujúce informácie (nepovinný údaj)

 


Informácie o vplyve tohto druhu

(Nepovinné údaje)

17.

Zistenia o vplyve druhu v priebehu obdobia podávania správ

 

ODDIEL B

Informácie, ktoré treba predložiť za každý invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy na úrovni členského štátu

1.

Zostavil členský štát národný zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy členského štátu?

Ak áno, je potrebné zodpovedať otázky 2 až 5 v tomto oddiele za každý druh uvedený v danom zozname.

Áno

Nie

2.

Vedecký názov druhu

 

3.

Všeobecný názov druhu (nepovinný údaj)

 

4.

Vyskytuje sa druh na území členského štátu?

Áno

Nie

V súčasnosti bez údajov

5.

Rozšírenie druhu vrátane údajov o dynamike jeho šírenia a rozmnožovania (vypĺňa sa, len ak odpoveď na otázku 4 znie„áno“, nepovinný údaj)

 

6.

Opatrenie(-a) uplatnené na území členského štátu vzhľadom na daný druh

Obmedzenie týkajúce sa úmyselného prinesenia druhu na územie

Obmedzenie druh úmyselne držať vrátane držby so zamedzením šírenia

Obmedzenie druh úmyselne rozmnožovať vrátane držby so zamedzením šírenia

Obmedzenie druh úmyselne prepravovať, výnimkou sú prípady v súvislosti s eradikáciou

Obmedzenie druh úmyselne uvádzať na trh

Obmedzenie druh úmyselne používať alebo vymieňať

Obmedzenie úmyselne nechať druh rozmnožovať, chovať a pestovať vrátane držby so zamedzením šírenia

Obmedzenie úmyselne uvoľniť druh do životného prostredia

Výnimky v rámci systému povolení podľa článku 8

Predmet akčných plánov podľa článku 13

Spadá pod systém dohľadu podľa článku 14

Úradné kontroly s cieľom zabrániť úmyselnej introdukcii druhu

Spadá pod systém včasného zistenia

Je predmetom rýchlej eradikácie po včasnom zistení

Je predmetom manažmentových opatrení v prípade značného rozšírenia

Opatrenia zamerané na obnovu

7.

Doplňujúce informácie (nepovinný údaj)

 


ODDIEL C

Horizontálne informácie

1.

Webový odkaz na informácie na internete týkajúce sa povolení vydávaných podľa požiadaviek v článku 8 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014

 

2.

Akčné plány uvedené v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014

 

3.

Riešené prioritné prienikové cesty

 

Zahrnuté druhy

 

 

 

 

 

4.

Opis systému dohľadu podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014

 

5.

Opis systému úradných kontrol podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014

 

6.

Opis opatrení podniknutých v záujme informovania verejnosti

 

7.

Náklady na činnosti vykonané s cieľom dosiahnuť súlad s nariadením (EÚ) č. 1143/2014

 

8.

Doplňujúce informácie (nepovinný údaj)

 

Pokyny k zostaveniu informácií, ktoré sa majú predložiť

Členské štáty sú povinné poskytnúť informácie k všetkým otázkam, výnimkou sú otázky označené ako nepovinné.

ODDIEL A

Všetky otázky v oddiele A je potrebné vyplniť za každý invázny nepôvodný druh zahrnutý v zozname Únie podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 v účinnosti ku koncu kalendárneho roka, na ktorý sa správa vzťahuje.

Za každý druh vzbudzujúci obavy regiónu je potrebné zodpovedať len otázky 1 až 5 a 11 až 17, a to k dátumu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Otázka 1

Uveďte odborný názov druhu.

Otázka 2

Nepovinné: Uveďte všeobecný názov druhu v národnom jazyku.

Otázka 3

Uveďte, či sa druh vyskytuje na území členského štátu (s výnimkou prípadných najvzdialenejších regiónov).

Otázka 4

Ak odpoveď na otázku 3 znie „áno“, poskytnite súbor údajov o rozšírení druhu podľa smernice 2007/2/ES. V tomto súbore je potrebné používať typy priestorových objektov vymedzené v oddiele 18 prílohy IV („Výskyt druhov“) k nariadeniu (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa uvedená smernica vykonáva. Informácie o dynamike jeho šírenia a rozmnožovania sa uvádzajú pomocou náležitých zoznamov kódov.

Otázka 5

Nepovinné: Poskytnite dodatočné informácie, ktoré sa považujú za potrebné na vysvetlenie odpovedí na otázky 1 až 4.

Otázka 6

Uveďte, či sa počas obdobia podávania správ v súvislosti s daným druhom vydali povolenia podľa článku 8 ods. 2 a/alebo článku 9 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 boli vydané.

Otázka 7

Odpoveď je potrebné poskytnúť, len ak odpoveď na otázku 6 znie „áno“.

Za každý kalendárny rok, na ktorý sa správa vzťahuje, uveďte počet povolení uvedených v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 podľa kategórie účelu, ako aj zodpovedajúceho celkového počtu alebo objemu jedincov, na ktoré sa tieto povolenia vzťahujú, a to vrátane jednotky (počet jedincov, kg semien atď.).

Otázka 8

Nepovinné: Poskytnite dodatočné informácie, ktoré sa považujú za potrebné na vysvetlenie odpovedí na otázky 6 a 7.

Otázka 9

Za každý kalendárny rok, na ktorý sa správa vzťahuje, poskytnite tabuľku vyplnenú v súvislosti s inšpekciami vyžadovanými v článku 8 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Otázka 10

Nepovinné: Poskytnite dodatočné informácie, ktoré sa považujú za potrebné na vysvetlenie odpovedí na otázku 9. Rozveďte predovšetkým dôvody absencie inšpekcií a všetky plánované činnosti.

Otázka 12

Informácie možno poskytnúť tak, že sa zoskupia rôzne populácie druhu, ktoré sú predmetom toho istého opatrenia(-í) rýchlej eradikácie podľa článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014. Ak sa na rôzne populácie vzťahujú rôzne opatrenia, tieto informácie sa musia poskytnúť za každú populáciu zvlášť.

Uveďte dátum začatia opatrenia(-í).

Uveďte odhadované trvanie alebo skutočný dátum ukončenia vykonávania opatrenia(-í), ak sa ukončilo(-i) počas obdobia podávania správ.

Uveďte časť územia členského štátu, v ktorom sa opatrenie(-ia) vykonáva(-jú) (región alebo iná územnosprávna jednotka).

Uveďte biogeografický región(-y) v tejto časti územia podľa ustanovení smernice 92/43/EHS.

Ak je (sú) relevantné, uveďte podjednotku(-y) povodia, kde sa opatrenia uplatňujú v súlade s ustanoveniami smernice 2000/60/ES.

Ak je (sú) relevantné, uveďte morskú podoblasť (morské podoblasti), kde sa opatrenia uplatňujú v súlade s ustanoveniami smernice 2008/56/ES.

Uveďte vedecký názov necieľových druhov, na ktoré má opatrenie(-a) negatívny vplyv.

Za každý ovplyvnený necieľový druh uveďte typ pozorovaného negatívneho vplyvu. Môže ísť o priamy vplyv (napr. neúmyselný odchyt necieľových druhov) alebo nepriamy vplyv (napr. vplyv na necieľové druhy živiace sa otrávenými cieľovými druhmi). Ak sa pozorované negatívne účinky týkajú taxonomickej skupiny, tieto informácie možno poskytnúť za danú skupinu.

Otázka 13

Nepovinné: Poskytnite dodatočné informácie, ktoré sa považujú za potrebné na vysvetlenie odpovedí na otázky 11 až 12. Rozveďte predovšetkým dôvody absencie opatrení a plánované činnosti.

Otázka 15

Informácie možno poskytnúť tak, že sa zoskupia rôzne populácie druhu, ktoré sú predmetom toho istého manažmentového opatrenia (manažmentových opatrení) podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014. Ak sa na rôzne populácie vzťahujú rôzne opatrenia, tieto informácie sa musia poskytnúť za každú populáciu zvlášť.

Uveďte dátum začatia opatrenia(-í).

Uveďte odhadované trvanie alebo skutočný dátum ukončenia vykonávania opatrenia(-í), ak sa ukončilo(-i) počas obdobia podávania správ.

Uveďte cieľ manažmentového opatrenia (manažmentových opatrení).

Uveďte časť územia členského štátu, v ktorom sa opatrenie(-ia) vykonáva(-jú) (región alebo iná územnosprávna jednotka).

Uveďte biogeografický región(-y) v tejto časti územia podľa ustanovení smernice 92/43/EHS.

Ak je (sú) relevantné, uveďte podjednotku(-y) povodia, kde sa opatrenia uplatňujú v súlade s ustanoveniami smernice 2000/60/ES.

Ak je (sú) relevantné, uveďte morskú podoblasť (morské podoblasti), kde sa opatrenia uplatňujú v súlade s ustanoveniami smernice 2008/56/ES.

Uveďte vedecký názov necieľových druhov, na ktoré má opatrenie(-a) negatívny vplyv.

Za každý ovplyvnený necieľový druh uveďte typ pozorovaného negatívneho vplyvu. Môže ísť o priamy vplyv (napr. neúmyselný odchyt necieľových druhov) alebo nepriamy vplyv (napr. vplyv na necieľové druhy živiace sa otrávenými cieľovými druhmi). Ak sa pozorované negatívne účinky týkajú taxonomickej skupiny, tieto informácie možno poskytnúť za danú skupinu.

Otázka 16

Nepovinné: Poskytnite dodatočné informácie, ktoré sa považujú za potrebné na vysvetlenie odpovedí na otázky 14 až 15. Rozveďte predovšetkým dôvody absencie opatrení a plánované činnosti.

Otázka 17

Nepovinné: Poskytnite informácie o vplyve druhu na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby vrátane vplyvu na pôvodné druhy, chránené lokality a ohrozené biotopy. Takisto poskytnite informácie o spoločenských a hospodárskych vplyvoch druhu, ako aj o jeho vplyve na ľudské zdravie a bezpečnosť.

ODDIEL B

Oddiel B je potrebné vyplniť za každý invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy členského štátu podľa článku 12 ods. 2) nariadenia (EU) č. 1143/2014.

Otázka 2

Uveďte odborný názov druhov.

Otázka 3

Nepovinné: Uveďte všeobecný názov druhov v národnom jazyku.

Otázka 4

Uveďte, či sa druh vyskytuje na území členského štátu (s výnimkou prípadných najvzdialenejších regiónov).

Otázka 5

Nepovinné: Pozri otázku 4 oddielu A.

Otázka 6

Uveďte, aké prípadné opatrenia sa vykonávajú v prípade daného druhu.

Otázka 7

Nepovinné: Poskytnite dodatočné informácie, ktoré sa považujú za potrebné na vysvetlenie odpovedí na otázky 1 až 6.

Oddiel C

Otázka 1

Poskytnite webový odkaz na informácie na internete podľa článku 8 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Otázka 2

Poskytnite dokument (alebo webový odkaz na dokument) s opisom akčných plánov uvedených v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Otázka 3

Pomocou kódov uvedených ďalej označte prioritné prienikové cesty, na ktoré sa opatrenia vzťahujú, ako aj invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy Únie, ktoré sú zahrnuté v prípade každej prienikovej cesty:

Prieniková cesta

Kód

1.

Uvoľnenie do prírody

Biologická kontrola

1.1

Regulácia erózie/stabilizácia dún (vetrolamy, živé ploty …)

1.2

Rybolov vo voľnej prírode (vrátane rekreačného rybolovu)

1.3

Lov

1.4

„Vylepšovanie“ krajiny/flóry/fauny vo voľnej prírode

1.5

Introdukcia na ochranárske účely a manažment voľne žijúcich druhov

1.6

Uvoľnenie do prírody na určité použitie (iné než uvedené vyššie, napr. na účely kožušiny, ako dopravný prostriedok, na lekárske využitie)

1.7

Iné úmyselné uvoľnenie

1.8

2.

Únik z uzavretého priestoru

Poľnohospodárstvo (vrátane surovín na biopalivo)

2.1

Akvakultúra/morská akvakultúra

2.2

Botanické záhrady/zoo/akváriá (okrem domácich akvárií)

2.3

Domáce zvieratá/akváriové/teráriové druhy (vrátane živého krmiva pre tieto druhy)

2.4

Hospodárske zvieratá (vrátane zvierat pod obmedzeným dohľadom)

2.5

Lesné hospodárstvo (vrátane zalesňovania a opätovného zalesňovania)

2.6

Kožušinové farmy

2.7

Záhradníctvo

2.8

Okrasné účely iné než záhradníctvo

2.9

Výskum a ex-situ šľachtenie (v zariadeniach)

2.10

Živé krmivo a živé návnady

2.11

Iný únik z uzavretého priestoru

2.12

3.

Preprava – kontaminant

Kontaminant na pestovateľskom alebo chovateľskom materiáli

3.1

Kontaminovaná návnada

3.2

Kontaminant krmiva (vrátane živého krmiva)

3.3

Kontaminant na živočíchoch (okrem parazitov, druhov prenášaných hostiteľom/prenášačom)

3.4

Parazity na živočíchoch (vrátane druhov prenášaných hostiteľom/prenášačom)

3.5

Kontaminant na rastlinách (okrem parazitov, druhov prenášaných hostiteľom/prenášačom)

3.6

Parazity na rastlinách (vrátane druhov prenášaných hostiteľom/prenášačom)

3.7

Kontaminant semien

3.8

Obchod s drevom

3.9

Preprava materiálu biotopu (pôda, vegetácia …)

3.10

4.

Preprava – „čierny pasažier“

Vybavenie na rybolov

4.1

Kontajner/voľne ložený tovar

4.2

„Čierni pasažieri“ v lietadle alebo na ňom

4.3

„Čierni pasažieri“ na lodi/člne (okrem balastovej vody a hniloby trupov)

4.4

Stroje a zariadenie

4.5

Ľudia a ich batožina/vybavenie (predovšetkým v cestovnom ruchu)

4.6

Organický obalový materiál, predovšetkým obaly z dreva

4.7

Balastová voda z lodí/člnov

4.8

Hniloba trupov lodí/člnov

4.9

Dopravné prostriedky (automobil, vlak …)

4.10

Iné dopravné prostriedky

4.11

5.

Koridor

Prepojené vodné cesty/povodia/moria

5.1

Tunely a pevninské mosty

5.2

6.

Spontánne rozširovanie sa

Prirodzené cezhraničné rozširovanie inváznych nepôvodných druhov introdukovaných prostredníctvom prienikových ciest 1 až 5

6.1

Otázka 4

Poskytnite dokument (alebo webový odkaz na dokument) s opisom systému dohľadu uvedeného v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Otázka 5

Poskytnite dokument (alebo webový odkaz na dokument) s opisom systému úradných kontrol uvedeného v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 vrátane opisu postupov na zabezpečenie výmeny relevantných informácií a efektívnej a účinnej koordinácie medzi všetkými orgánmi zapojenými do overovania, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Otázka 6

Poskytnite dokument (alebo webový odkaz na dokument) s opisom opatrení vykonaných proti výskytu invázneho nepôvodného druhu a všetkých opatrení, ktoré sa uložili občanom.

Otázka 7

Poskytnite dokument (alebo webový odkaz na dokument) s informáciami o nákladoch na činnosť vykonávanú v záujme dosiahnutia súladu s nariadením (EÚ) č. 1143/2014. Čo najpodrobnejšie rozveďte náklady na konkrétne činnosti (napr. budovanie kapacít, fungovanie systému dohľadu, vykonávanie úradných kontrol, vykonávanie opatrení rýchlej eradikácie alebo manažmentových opatrení) a zahrňte relevantné informácie o pokrytí nákladov a prínosoch vykonaných činností (ušetrené náklady v súvislosti so škodami, zamedzenie poškodeniu biodiverzity a súvisiacich ekosystémových služieb, prínos k dosahovaniu iných cieľov EÚ, zamedzenie škodám na ľudskom zdraví, bezpečnosti a hospodárstve), ak sú takéto informácie k dispozícii.

Otázka 8

Nepovinné: Poskytnite dokument (alebo webový odkaz na dokument) s akýmikoľvek ďalšími informáciami, ktoré členský štát chce doplniť v súvislosti s vykonávaním nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 k informáciám požadovaným v tomto formáte.