29.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1399

z 28. júla 2017,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o polyaspartát draselný

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok 14,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 je stanovený zoznam Únie obsahujúci prídavné látky schválené na používanie v potravinách, ako aj podmienky ich používania.

(2)

Len prídavné látky v potravinách zahrnuté v zozname Únie uvedenom v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 ako také sa môžu umiestňovať na trh a používať v potravinách, a to za podmienok používania, ktoré sú v nej špecifikované.

(3)

Niektoré prídavné látky v potravinách sú určené na osobitné účely v určitých enologických postupoch a procesoch. Používanie takýchto prídavných látok v potravinách by malo byť v súlade s nariadením (ES) č. 1333/2008 a osobitnými ustanoveniami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Únie.

(4)

Osobitné ustanovenia, ktorými sa povoľuje používanie prídavných látok vo víne sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (3), rozhodnutí Rady 2006/232/ES (4) a nariadení Komisie (ES) č. 606/2009 (5) a vo vykonávacích opatreniach k nim.

(5)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 231/2012 (6) sa stanovujú špecifikácie prídavných látok v potravinách uvedených v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(6)

Zoznam Únie a špecifikácie sa môžu aktualizovať v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008 buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(7)

Dňa 24. februára 2015 bola predložená žiadosť o povolenie používania polyaspartátu draselného ako stabilizátora vo víne. Žiadosť bola podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1331/2008 sprístupnená členským štátom.

(8)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyhodnotil bezpečnosť polyaspartátu draselného ako prídavnej látky v potravinách a vo svojom stanovisku z 9. marca 2016 (7) dospel k záveru, že neexistujú žiadne bezpečnostné riziká, pokiaľ ide o jeho navrhované použitie vo víne v najvyššom prípustnom množstve 300 mg/l a bežných množstvách v rozmedzí od 100 do 200 mg/l.

(9)

Polyaspartát draselný pôsobí ako stabilizátor proti vyzrážaniu vínanových kryštálov vo víne (červenom, ružovom a bielom). Zlepšuje zachovanie kvality a stability vína a jeho použitie nemá vplyv na senzorické vlastnosti. Preto je vhodné doplniť polyaspartát draselný do zoznamu Únie s prídavnými látkami v potravinách a prideliť tejto prídavnej látke E číslo „E 456“, aby sa mohla autorizovať ako stabilizátor podľa osobitných ustanovení príslušných právnych predpisov Únie.

(10)

Špecifikácie polyaspartátu draselného (E 456) by sa mali doplniť do nariadenia (EÚ) č. 231/2012, keď sa táto látka prvý raz zapíše do zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách stanoveného v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(11)

Nariadenie (ES) č. 1333/2008 a nariadenie (EÚ) č. 231/2012 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Rozhodnutie Rady 2006/232/ES z 20. decembra 2005 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o obchode s vínom (Ú. v. EÚ L 87, 24.3.2006, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1).

(7)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(3):4435.


PRÍLOHA I

V časti B prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa za zápis prídavnej látky v potravinách E 452 v bode 3 „Prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá“ vkladá tento nový zápis:

„E 456

polyaspartát draselný“


PRÍLOHA II

V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa za zápis prídavnej látky v potravinách E 452 bode iv) vkladá tento nový zápis:

„E 456 POLYASPARTÁT DRASELNÝ

Synonymá

Vymedzenie pojmu

Polyaspartát draselný je draselná soľ kyseliny polyasparágovej získaná z kyseliny L-asparágovej a hydroxidu draselného. Tepelným procesom sa kyselina asparágová zmení na polysukcinimid, ktorý je nerozpustný. Polysukcinimid sa vystaví pôsobeniu hydroxidu draselného, čím sa otvorí kruh a dôjde k polymerizácii jednotiek. Posledným krokom je fáza sušenia rozprašovaním, ktorej výsledkom je svetlohnedý prášok.

CAS číslo

64723-18-8

Chemický názov

kyselina L-asparágová, homopolymér, draselná soľ

Chemický vzorec

[C4H4NO3K]n

Vážená priemerná molekulová hmotnosť

približne 5 300 g/mol

Analyticky stanovený obsah

najmenej 98 % hmotnosti v sušine

Veľkosť častíc

najmenej 45 μm (najviac 1 % hmotnosti častíc menších ako 45 μm)

Opis

svetlohnedý prášok bez zápachu

Identifikácia

Rozpustnosť

veľmi ľahko rozpustný vo vode a slabo rozpustný v organických rozpúšťadlách

pH

7,5 – 8,5 (40 % vodný roztok)

Čistota

Stupeň substitúcie

najmenej 91,5 % hmotnosti v sušine

Strata sušením

najviac 11 % (pri teplote 105 °C, 12 hodín)

Hydroxid draselný

najviac 2 %

Kyselina asparágová

najviac 1 %

Iné nečistoty

najviac 0,1 %

Arzén

najviac 2,5 mg/kg

Olovo

najviac 1,5 mg/kg

Ortuť

najviac 0,5 mg/kg

Kadmium

najviac 0,1 mg/kg“