13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/34


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1262

z 12. júla 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o používanie hnoja chovných zvierat ako paliva v spaľovacích zariadeniach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 1 písm. e) a článok 27 písm. i),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 142/2011 (2) sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1069/2009 vrátane parametrov na likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov, ako aj na bezpečné ošetrenie, transformáciu alebo spracovanie vedľajších živočíšnych produktov na odvodené produkty.

(2)

V súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 je spaľovanie, ako sa vymedzuje v bode 41 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, jedným z postupov na likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov vrátane hnoja.

(3)

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 142/2011 sa stanovujú pravidlá na schválenie spaľovacích zariadení, v ktorých sa vedľajšie živočíšne produkty používajú ako palivo. Jeho odsek 8 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť s cieľom riešiť používanie hnoja akýchkoľvek chovných zvierat ako paliva.

(4)

Hnoj chovných zvierat môže predstavovať udržateľný zdroj paliva na spaľovanie za predpokladu, že proces spaľovania je v súlade s osobitnými požiadavkami na efektívne zníženie negatívnych účinkov jeho používania ako paliva na zdravie zvierat, verejné zdravie a na životné prostredie. Nariadením Komisie (EÚ) č. 592/2014 (3) sa zaviedli požiadavky na používanie hnoja hydiny ako paliva v spaľovacích zariadeniach. Stanovujú sa v ňom všeobecné požiadavky pre všetky zariadenia, ktoré používajú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty ako palivo a osobitné požiadavky pre konkrétny druh paliva a spaľovacieho zariadenia. V súčasnosti sa hnoj chovných zvierat pochádzajúci od iných druhov, ako je hydina, môže takisto používať ako palivo v spaľovacích zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom, ktorý nepresahuje 50 MW, a to za rovnakých podmienok, aké sú stanovené pre spaľovanie hnoja hydiny vrátane emisných limitov a požiadaviek na monitorovanie.

(5)

Prevádzkovatelia spaľovacích zariadení, v ktorých sa používa hnoj chovných zvierat ako palivo, by mali prijať nevyhnutné hygienické opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu možných patogénov. V tejto súvislosti by takéto zariadenia mali spĺňať všeobecné požiadavky na používanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov ako paliva, ako sa stanovuje v kapitole IV prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, a osobitné požiadavky pre konkrétne druhy zariadení a palív, ktoré sa môžu používať na spaľovanie, ktoré sa majú stanoviť v tomto nariadení.

(6)

Pri spaľovaní hnoja bylinožravcov vznikajú vzhľadom na jeho zloženie vyššie emisie tuhých častíc ako pri spaľovaní hnoja hydiny. S cieľom riešiť tento problém by sa v tomto nariadení mali stanoviť pružnejšie limitné hodnoty emisií pre tuhé častice v prípade veľmi malých spaľovacích zariadení s cieľom umožniť likvidáciu hnoja, ktorý by sa inak nemohol zlikvidovať ako palivo na spaľovanie.

(7)

Rovnako by sa týmto nariadením malo príslušným orgánom umožniť, aby poskytli existujúcim spaľovacím zariadeniam prechodné obdobie na dosiahnutie súladu s požiadavkami týkajúcimi sa kontrolovaného zvyšovania teploty plynu za predpokladu, že tieto emisie nepredstavujú riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat alebo pre životné prostredie. Právne predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov nebránia tomu, aby členské štáty uplatňovali príslušné pravidlá na výpočet limitných hodnôt emisií stanovené v právnych predpisoch v oblasti životného prostredia, keď sa hnoj chovných zvierat spaľuje spolu s inými palivami alebo s iným odpadom.

(8)

V prílohe XVI k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa stanovujú osobitné požiadavky na úradné kontroly. Po zavedení požiadaviek na spaľovanie hnoja chovných zvierat ako paliva na základe tohto nariadenia by sa tieto osobitné požiadavky mali uplatňovať aj na tento proces.

(9)

Prílohy III a XVI k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (EÚ) č. 142/2011 sa odsek 8 v článku 6 nahrádza takto:

„8.   Pre používanie hnoja chovných zvierat ako paliva na spaľovanie, ako sa stanovuje v kapitole V prílohy III, dodatočne k pravidlám uvedeným v odseku 7 tohto článku platia tieto pravidlá:

a)

žiadosť o schválenie, ktorú v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1069/2009 príslušnému orgánu predkladá prevádzkovateľ, musí obsahovať dôkaz overený príslušným orgánom alebo odbornou organizáciou poverenou príslušnými orgánmi členského štátu, že spaľovacie zariadenie, v ktorom sa hnoj chovných zvierat používa ako palivo, v plnej miere spĺňa požiadavky stanovené v kapitole V oddiele B v bodoch 3, 4 a 5 prílohy III k tomuto nariadeniu bez toho, aby bola dotknutá možnosť príslušných orgánov členského štátu udeliť výnimku z povinnosti dodržiavať určité ustanovenia v súlade s kapitolou V oddielom C bodom 4 prílohy III;

b)

postup schvaľovania podľa článku 44 nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa neuzavrie, kým počas prvých šiestich mesiacov prevádzky spaľovacieho zariadenia príslušný orgán alebo odborná organizácia poverená týmto orgánom neuskutočnia aspoň dve za sebou nasledujúce kontroly, z ktorých jedna musí byť neohlásená, vrátane nevyhnutných meraní teploty a emisií. Úplné schválenie možno udeliť až potom, ako výsledky uvedených kontrol preukážu súlad s požiadavkami stanovenými v oddiele B bodoch 3, 4 a 5 a v potrebných prípadoch v kapitole V oddiele C bode 4 prílohy III k tomuto nariadeniu.“

Článok 2

Prílohy III a XVI k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa menia v súlade s textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 592/2014 z 3. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o používanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov ako paliva v spaľovacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 165, 4.6.2014, s. 33)


PRÍLOHA

Prílohy III a XVI k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa menia takto:

(1)

Do prílohy III kapitoly V sa dopĺňa tento oddiel C:

„C.   Spaľovacie zariadenia, v ktorých sa ako palivo na spaľovanie používa hnoj chovných zvierat iný ako hnoj hydiny uvedený v oddiele B.

1.   Druh zariadenia:

Spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom, ktorý nepresahuje 50 MW.

2.   Vstupný materiál:

Výlučne hnoj chovných zvierat iný ako hnoj hydiny uvedený v oddiele B, ktorý sa má použiť ako palivo na spaľovanie v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 3.

Spaľovanie iných vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov na použitie ako palivo v spaľovacích zariadeniach uvedených v bode 1 sa nepovoľuje. Hnoj chovných zvierat iný ako hnoj hydiny uvedený v oddiele B získaný mimo poľnohospodárskeho podniku by nemal prísť do styku s chovnými zvieratami.

3.   Metodika:

Spaľovacie zariadenia, v ktorých sa ako palivo používa hnoj chovných zvierat iný ako hnoj hydiny uvedený v oddiele B, musia spĺňať požiadavky stanovené v bodoch 3, 4 a 5 oddielu B.

4.   Výnimka a prechodné obdobie:

Príslušný orgán členského štátu zodpovedný za otázky životného prostredia môže:

a)

odchylne od oddielu B bodu 3 písm. b) bodu ii) poskytnúť spaľovacím zariadeniam, ktoré sú v prevádzke k 2. augustu 2017, dodatočné časové obdobie v rozsahu maximálne 6 rokov na dosiahnutie súladu s kapitolou IV oddielom 2 bodom 2 prvým odsekom prílohy III k tomuto nariadeniu;

b)

odchylne od oddielu B bodu 4 povoliť emisie tuhých častíc, ktoré nepresahujú 50 mg/m3 za predpokladu, že celkový menovitý tepelný príkon spaľovacích zariadení nepresahuje 5 MW;

c)

odchylne od oddielu B bodu 3 písm. b) bodu i) povoliť ručné umiestňovanie konského hnoja ako paliva do spaľovacej komory, ak celkový menovitý tepelný príkon nepresahuje 0,5 MW.“

(2)

V prílohe XVI sa oddiel 12 kapitola III nahrádza takto:

„Oddiel 12

Úradné kontroly týkajúce sa zariadení schválených na spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov

Príslušný orgán vykonáva kontroly dokladov v súlade s postupmi uvedenými v článku 6 ods. 7 a ods. 8 v schválených zariadeniach uvedených v kapitole V prílohy III.“