13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/20


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1260

z 19. júna 2017,

ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (1), a najmä na jeho článok 30,

keďže:

(1)

V prílohách k nariadeniu (ES) č. 1896/2006 sa stanovujú tlačivá, ktoré sa majú používať na uľahčenie jeho uplatňovania.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1896/2006 bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 (2) s účinnosťou od 14. júla 2017. Od tohto dátumu má v prípade odporu proti európskemu platobnému rozkazu navrhovateľ možnosť požiadať, aby konanie pokračovalo v súlade s pravidlami konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 (3). Dodatok 2 a usmernenia k nemu v prílohe I by mali zohľadňovať takúto možnosť. V záujme zrozumiteľnosti je vhodné nahradiť celú prílohu I.

(3)

Vzhľadom na to, že zmeny nariadenia (ES) č. 1896/2006 sa začnú uplatňovať 14. júla 2017, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť 14. júla 2017.

(4)

V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1896/2006 a nariadenia (EÚ) 2015/2421, a preto sú viazané týmto nariadením.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

Prílohu I k nariadeniu (ES) č. 1896/2006 je preto potrebné nahradiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1896/2006 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. júla 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 19. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 399, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu