12.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1250

z 11. júla 2017,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie aromatickej látky 4,5-epoxy-2(trans)-decenál zo zoznamu Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (EHS) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 6,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 je stanovený zoznam Únie obsahujúci arómy a východiskové materiály schválené na použitie v potravinách a na nich, ako aj podmienky ich používania.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 872/2012 (3) bol prijatý zoznam aromatických látok, ktorý sa zapracoval do časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008.

(3)

Časť A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom, ktorý sa uvádza v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008, a to buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti podanej členským štátom alebo zainteresovanou stranou.

(4)

Aromatická látka 4,5-epoxy-2(trans)-decenál (číslo FL: 16.071) sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 ako aromatická látka v štádiu hodnotenia, v prípade ktorej úrad požiadal o doplňujúce vedecké údaje. Žiadateľ takéto údaje predložil.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyhodnotil predložené údaje a vo svojom vedeckom stanovisku zo 4. mája 2017 (4) dospel k záveru, že 4,5-epoxy-2(trans)-decenál (číslo FL: 16.071) vyvoláva obavy o bezpečnosť v súvislosti s genotoxicitou, pretože v predloženej skúške in vivo možno pozorovať genotoxický účinok v pečeni potkanov.

(6)

Z tohto dôvodu používanie 4,5-epoxy-2(trans)-decenálu (číslo FL: 16.071) nespĺňa všeobecné podmienky používania aróm uvedené v článku 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 1334/2008. Táto látka by sa preto mala v záujme ochrany ľudského zdravia bezodkladne vyňať zo zoznamu.

(7)

Komisia by preto mala uplatniť zrýchlený postup na vyňatie látky, ktorá vyvoláva obavy o bezpečnosť, zo zoznamu Únie.

(8)

Časť A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 872/2012 z 1. októbra 2012, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutie Komisie 1999/217/ES (Ú. v. EÚ L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  Výbor CEF EFSA (výbor EFSA pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy, arómy). Vedecké stanovisko k hodnoteniu skupiny aróm 226, revízia 1 (FGE.226Rev1): posúdenie genotoxických údajov o jednom α,β-nenasýtenom aldehyde z chemickej podskupiny 1.1.1 písm. b) v hodnotení FGE.19. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(5):4847, 24 s., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4847.


PRÍLOHA

Z časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 sa vypúšťa táto položka:

„16.071

4,5-epoxy-2(trans)-decenál

188590-62-7

1570

 

aspoň 87 %; sekundárna zložka 8 – 9 % 4,5-epoxydec-2(cis)-enalu

 

1

EFSA“