8.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 177/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1234

z 3. júla 2017

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júla 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Zložený výrobok pozostávajúci z týchto komponentov:

zvislá hliníková tyč dlhá približne 95 cm, s nápravou v spodnej časti a plastovým kolieskom pripevneným na oboch koncoch nápravy,

sklápateľná vodorovná hliníková doska určená na státie na nohách, s plastovým kolieskom pripevneným na samom konci, ku ktorému je pripevnený brzdový mechanizmus,

kufor s vonkajším povrchom z tvarovaného plastového materiálu, s rozmermi približne 55 cm × 30 cm × 20 cm, pripevnený k zvislej hliníkovej tyči pomocou svoriek, ktoré možno otvoriť.

Výrobok je určený na použitie pre osoby vo veku 8 rokov alebo viac. Jeho funkcia ako prostriedok na prepravu tovaru sa dá kombinovať s jeho funkciou kolobežky, alebo môže byť na účely prepravy kufra ťahaný alebo tlačený na kolieskach, keď je vodorovná doska poskladaná.

Pozri obrázky výrobku (*1).

4202 12 50

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 4202 , 4202 12 a 4202 12 50 .

Výrobok je zložený tovar. Jeho hlavnou funkciou je v podstate preprava tovaru v kufri. Preprava sa môže uskutočňovať buď tak, že sa niekto postaví na vodorovnú dosku a výrobok poháňa odrážaním nohou (so sklopenou doskou nadol) alebo tak, že niekto výrobok tlačí alebo ťahá rovnakým spôsobom ako bežný kufor na kolieskach (s poskladanou doskou).

Komponenty kolobežky [komponenty, ktoré nie sú súčasťou štandardnej batožiny na kolieskach, t. j. sklápateľná vodorovná doska s plastovým kolieskom (s brzdou)], majú druhoradý význam a uľahčujú prepravu tovaru nachádzajúceho sa v kufri. Podstatný charakter preto výrobku dáva kufor. Zatriedenie do položky 8716 ako ostatné vozidlá alebo do položky 9503 ako kolobežka je preto vylúčené.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 4202 12 50 ako kufor s vonkajším povrchom z tvarovaného plastového materiálu.

Image


(*1)  Obrázky majú len informačný charakter.