22.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1105

z 12. júna 2017,

ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (1), a najmä na jeho článok 88,

po konzultácii s výborom zriadeným podľa článku 89 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848,

keďže:

(1)

V záujme zaistenia jednotných podmienok vykonávania nariadenia (EÚ) 2015/848 by sa mali ustanoviť príslušné formuláre.

(2)

V súlade s článkom 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Írsko a Spojené kráľovstvo zúčastnili na prijatí nariadenia (EÚ) 2015/848. Írsko a Spojené kráľovstvo sa preto zúčastňujú na prijatí tohto nariadenia.

(3)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastnilo na prijatí nariadenia (EÚ) 2015/848. Dánsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Štandardný formulár, ktorý sa má použiť na informovanie známych zahraničných veriteľov o začatí insolvenčného konania, ako sa uvádza v článku 54 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Štandardný formulár prihlášky pohľadávok, ktorý môžu zahraniční veritelia použiť na prihlasovanie pohľadávok, ako sa uvádza v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Štandardný formulár, ktorý môžu správcovia vymenovaní v súvislosti s členom skupiny použiť na podanie námietok v rámci koordinačného konania na úrovni skupiny, ako sa uvádza v článku 64 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe III k tomuto nariadeniu.

4.   Štandardný formulár, ktorý sa má použiť na podanie elektronickej žiadosti o informácie prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície, ako sa uvádza v článku 27 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. júna 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 12. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19.


PRÍLOHA I

BG

Съобщение за производство по несъстоятелност

ES

Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS

Oznámení o insolvenčním řízení

DA

Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE

Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN

Notice of insolvency proceedings

ET

Maksejõuetusmenetluse teatis

EL

Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR

Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA

Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR

Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT

Avviso di procedura d'insolvenza

LV

Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT

Pranešimas apie nemokumo bylą

HU

Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT

Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL

Kennisgeving van insolventieprocedure

PL

Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT

Aviso sobre processo de insolvência

RO

Notificare privind procedura de insolvență

SK

Oznam o insolvenčnom konaní

SL

Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI

Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV

Underrättelse om insolvensförfaranden

[Článok 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19)].

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PRÍLOHA II

BG

Предявяване на вземания

ES

Presentación de créditos

CS

Přihláška pohledávky

DA

Anmeldelse af fordringer

DE

Forderungsanmeldung

ET

Nõuete esitamine

EL

Αναγγελία απαιτήσεων

EN

Lodgement of claims

FR

Production de créances

GA

Taisceadh éileamh

HR

Prijava tražbina

IT

Insinuazione di crediti

LV

Prasījumu iesniegšana

LT

Reikalavimų pateikimas

HU

Követelések előterjesztése

MT

Tressiq ta' pretensjonijiet

NL

Indiening van schuldvorderingen

PL

Zgłoszenie wierzytelności

PT

Reclamação de créditos

RO

Depunerea cererilor de admitere a creanțelor

SK

Prihláška pohľadávok

SL

Prijava terjatev

FI

Saatavien ilmoittaminen

SV

Anmälan av fordringar

[Článok 55 ods. 1 až 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19)].

Týmto prihlasujem svoju pohľadávku (svoje pohľadávky) proti konkurznej podstate v insolvenčnom konaní uvedenom v texte:

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PRÍLOHA III

Námietky týkajúce sa koordinačného konania na úrovni skupiny

Článok 64 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní – Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19.

Ja, dole podpísaný, vykonávajúci funkciu správcu vymenovaného v súvislosti s členom skupiny spoločností, ktorej členská spoločnosť bola v súlade s článkom 63 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní informovaná o žiadosti o začatie „koordinačného konania na úrovni skupiny“, týmto

namietam proti:

a)

zaradeniu insolvenčného konania, pre ktoré som bol vymenovaný, do koordinačného konania na úrovni skupiny;

alebo

b)

osobe navrhovanej za koordinátora.

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PRÍLOHA IV

Image Text obrazu Image Text obrazu