17.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 155/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1018

z 29. júna 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce informácie, ktoré majú oznamovať investičné spoločnosti, organizátori trhu a úverové inštitúcie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 34 ods. 8 tretí pododsek a článok 35 ods. 11 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Je dôležité spresniť informácie, ktoré by investičné spoločnosti, organizátori trhu a, ak sa to vyžaduje podľa smernice 2014/65/EÚ, úverové inštitúcie mali oznamovať príslušným orgánom svojho domovského členského štátu, keď chcú poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti, ako aj vedľajšie služby v inom členskom štáte, s cieľom stanoviť jednotné požiadavky na informácie a využívať možnosť poskytovania služieb v celej Únii.

(2)

Rozsah a obsah informácií, ktoré majú investičné spoločnosti, úverové inštitúcie alebo organizátori trhu, ktorí chcú poskytovať investičné služby alebo činnosti, ako aj vedľajšie činnosti alebo mechanizmy na uľahčenie prístupu a obchodovania, oznamovať domovskému príslušnému orgánu, sa líši v závislosti od účelu a formy pasových práv. Z dôvodov jasnosti je preto na účely tohto nariadenia vhodné vymedziť rôzne druhy pasových oznámení.

(3)

Z tých istých dôvodov je tiež dôležité objasniť informácie, ktoré by investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém („MTF“) alebo organizovaný obchodný systém („OTF“) mali predložiť, keď chcú na území iného členského štátu uľahčiť prístup k týmto systémom a obchodovanie v nich používateľmi na diaľku, členmi alebo účastníkmi usadenými v danom inom členskom štáte.

(4)

Príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu by mali dostávať aktualizované informácie v prípade akýchkoľvek zmien údajov v pasovom oznámení vrátane akéhokoľvek odňatia alebo zrušenia povolenia na poskytovanie investičných služieb a činností. Tieto informácie by mali zabezpečiť, aby tieto príslušné orgány mohli prijať informované rozhodnutie v súlade so svojimi právomocami a zodpovednosťami.

(5)

Zmeny názvu, adresy a kontaktných údajov investičných spoločností v domovskom členskom štáte sa majú považovať za relevantné, a preto by sa mali oznámiť ako oznámenie o zmene údajov pobočky alebo ako oznámenie o zmene údajov viazaného sprostredkovateľa.

(6)

Je dôležité, aby príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu spolupracovali pri riešení hrozby prania špinavých peňazí. Toto nariadenie, a najmä oznámenie obchodného plánu investičnej spoločnosti, by malo príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu uľahčiť posúdenie primeranosti systémov a kontrol pobočky zriadenej na jeho území zameraných na predchádzanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vrátane zručností, znalostí a bezúhonnosti úradníka pre oznamovanie prípadov prania špinavých peňazí, ako aj dohľad nad uvedenými systémami a kontrolami.

(7)

Ustanovenia tohto nariadenia sú úzko prepojené, keďže sa zaoberajú oznámeniami týkajúcimi sa uplatňovania slobody poskytovať investičné služby a činnosti a uplatňovania slobody usadiť sa, ktoré sa vzťahujú na investičné spoločnosti, organizátorov trhu, a prípadne úverové inštitúcie. Aby sa zabezpečila súdržnosť medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a aby sa umožnil komplexný prehľad a kompaktný prístup k nim osobami, ktoré podliehajú uvedeným povinnostiam, je žiaduce začleniť všetky regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania informácií vyžadovaných v hlave II kapitole III smernice 2014/65/EÚ do jedného nariadenia.

(8)

Z dôvodov konzistentnosti a s cieľom zabezpečiť bezproblémové fungovanie finančných trhov je potrebné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia a súvisiace vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica 2014/65/EÚ, uplatňovali od toho istého dátumu.

(9)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(10)

V súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2) vykonal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) otvorené verejné konzultácie k návrhu týchto regulačných technických predpisov, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na investičné spoločnosti a organizátorov trhu prevádzkujúcich multilaterálny obchodný systém („MTF“) alebo organizovaný obchodný systém („OTF“).

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje aj na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (3) a ktoré poskytujú jednu alebo viacero investičných služieb alebo vykonávajú investičné činnosti a chcú využívať viazaných sprostredkovateľov na základe týchto práv:

a)

sloboda poskytovať investičné služby a činnosti v súlade s článkom 34 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ;

b)

právo usadiť sa v súlade s článkom 35 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„pasové oznámenie o investičných službách a činnostiach“ je oznámenie podané v súlade s článkom 34 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ alebo v súlade s článkom 34 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ;

b)

„pasové oznámenie o pobočke“ alebo „pasové oznámenie o viazanom sprostredkovateľovi“ je oznámenie podané v súlade s článkom 35 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ alebo v súlade s článkom 35 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ;

c)

„oznámenie na účely poskytovania mechanizmov na uľahčenie prístupu k MTF alebo OTF“ je oznámenie podané v súlade s článkom 34 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ.

d)

„pasové oznámenie“ je pasové oznámenie o investičných službách a činnostiach, pasové oznámenie o pobočke, pasové oznámenie o viazanom sprostredkovateľovi alebo oznámenie na účely poskytovania mechanizmov na uľahčenie prístupu k MTF alebo OTF.

Článok 3

Informácie, ktoré sa majú oznámiť na účely pasového oznámenia o investičných službách a činnostiach

1.   Investičné spoločnosti zabezpečia, aby pasové oznámenie o investičných službách a činnostiach predložené podľa článku 34 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ zahŕňalo tieto informácie:

a)

názov, adresu a kontaktné údaje investičnej spoločnosti spolu s menom príslušnej kontaktnej osoby investičnej spoločnosti;

b)

obchodný plán, ktorý zahŕňa tieto položky:

i)

podrobnosti o konkrétnych investičných službách a činnostiach, ako aj o vedľajších službách, ktoré sa majú poskytovať v hostiteľskom členskom štáte, a o finančných nástrojoch, ktoré sa majú použiť a

ii)

potvrdenie o tom, či investičná spoločnosť chce využívať viazaných sprostredkovateľov usadených v jej domovskom členskom štáte na účely poskytovania služieb v hostiteľskom členskom štáte, a ak áno, mená, adresy, kontaktné údaje týchto viazaných sprostredkovateľov a investičné služby alebo činnosti, vedľajšie služby a finančné nástroje, ktoré majú títo viazaní sprostredkovatelia poskytovať.

2.   Úverové inštitúcie uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a), ktoré predkladajú pasové oznámenie o investičných službách a činnostiach v súlade s článkom 34 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ, zabezpečia, aby takéto oznámenie obsahovalo informácie stanovené v odseku 1 písm. a) a písm. b) bode ii).

Článok 4

Informácie, ktoré sa majú oznámiť v prípade zmeny údajov o investičných službách a činnostiach

Investičné spoločnosti a také úverové inštitúcie, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a), zabezpečia, aby oznámenie o zmene údajov podľa článku 34 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ obsahovalo podrobnosti o každej zmene informácií obsiahnutých v prvotnom pasovom oznámení o investičných službách a činnostiach.

Článok 5

Informácie, ktoré sa majú oznámiť na účely mechanizmov na uľahčenie prístupu k MTF alebo OTF

Investičné spoločnosti a organizátori trhu predkladajúci oznámenia týkajúce sa mechanizmov na uľahčenie prístupu k MTF alebo OTF podľa článku 34 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ zabezpečia, aby takéto oznámenie obsahovalo tieto informácie:

a)

názov, adresu a kontaktné údaje investičnej spoločnosti alebo organizátora trhu spolu s menom príslušnej kontaktnej osoby investičnej spoločnosti alebo organizátora trhu;

b)

krátky opis príslušných mechanizmov, ktoré sa majú zaviesť, a dátum, od ktorého budú tieto mechanizmy poskytované v hostiteľskom členskom štáte;

c)

stručný opis obchodného modelu MTF alebo OTF vrátane druhu obchodovaných finančných nástrojov, druhu účastníkov a marketingového prístupu MTF alebo OTF zameraného na používateľov na diaľku, členov alebo účastníkov.

Článok 6

Informácie, ktoré sa majú oznámiť v pasovom oznámení o pobočke alebo pasovom oznámení o viazanom sprostredkovateľovi

1.   Investičné spoločnosti a také úverové inštitúcie, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b), zabezpečia, aby pasové oznámenie o pobočke alebo pasové oznámenie o viazanom sprostredkovateľovi predložené podľa článku 35 ods. 2 alebo prípadne článku 35 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ zahŕňali tieto informácie:

a)

názov, adresu a kontaktné údaje investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie v domovskom členskom štáte a meno príslušnej kontaktnej osoby investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie;

b)

názov, adresu a kontaktné údaje pobočky alebo meno, adresu a kontaktné údaje viazaného sprostredkovateľa v hostiteľskom členskom štáte, od ktorých možno získať dokumenty;

c)

mená osôb zodpovedných za riadenie pobočky alebo meno viazaného sprostredkovateľa;

d)

elektronický alebo iný odkaz na umiestnenie verejného registra, v ktorom je viazaný sprostredkovateľ registrovaný a

e)

obchodný plán.

2.   Obchodný plán uvedený v ods. 1 písm. e) obsahuje tieto položky:

a)

zoznam investičných služieb, činností, vedľajších služieb a finančných nástrojov, ktoré sa majú poskytovať;

b)

prehľad, v ktorom sa vysvetľuje, akým spôsobom pobočka alebo viazaný sprostredkovateľ prispejú k stratégii investičnej spoločnosti, úverovej inštitúcie alebo skupiny, a v ktorom sa uvádza, či je investičná spoločnosť členom skupiny a aké budú hlavné funkcie pobočky alebo viazaného sprostredkovateľa;

c)

opis druhu klienta alebo protistrany, s ktorými bude pobočka alebo viazaný sprostredkovateľ obchodovať, a toho, ako investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia bude získavať týchto klientov a protistrany a ako s nimi bude obchodovať;

d)

nasledujúce informácie týkajúce sa organizačnej štruktúry pobočky alebo viazaného sprostredkovateľa:

i)

funkčné, zemepisné a právne línie zodpovednosti, ak je zavedená maticová organizačná štruktúra;

ii)

opis spôsobu, akým pobočka alebo viazaný sprostredkovateľ zapadá do podnikovej štruktúry investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie, alebo skupiny, ak je investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia členom skupiny;

iii)

pravidlá predkladania správ zo strany pobočky alebo viazaného sprostredkovateľa ústrediu;

e)

podrobnosti o jednotlivcoch, ktorí vykonávajú kľúčové funkcie v pobočke alebo v rámci viazaného sprostredkovateľa, vrátane jednotlivcov zodpovedných za každodenné činnosti pobočky alebo viazaného sprostredkovateľa, dodržiavanie súladu a vybavovanie sťažností;

f)

podrobnosti o akýchkoľvek dohodách o externom zabezpečovaní, ktoré sú podstatné pre činnosti pobočky alebo viazaného sprostredkovateľa;

g)

súhrnné podrobnosti o systémoch a kontrolách, ktoré sa zavedú, vrátane:

i)

mechanizmov, ktoré sa zavedú s cieľom chrániť finančné prostriedky klientov a aktíva zákazníkov;

ii)

mechanizmov na dodržiavanie pravidiel výkonu činnosti a iných povinností, ktoré patria do pôsobnosti príslušného orgánu hostiteľského členského štátu podľa článku 35 ods. 8 smernice 2014/65/EÚ, a uchovávanie záznamov podľa článku 16 ods. 6 uvedenej smernice;

iii)

vnútorných mechanizmov na kontrolu personálu, ktoré zahŕňajú kontroly nad obchodovaním na osobnom účte;

iv)

mechanizmov na splnenie povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí;

v)

podrobností o kontrolách dohôd o externom zabezpečovaní a iných dohôd s tretími stranami v súvislosti s investičnými službami alebo činnosťami vykonávanými pobočkou alebo viazaným sprostredkovateľom;

vi)

názvu, adresy a kontaktných údajov schváleného systému náhrad, ktorého je investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia členom;

h)

predpokladané výkazy ziskov a strát a peňažných tokov počas počiatočného obdobia tridsiatich šiestich mesiacov.

3.   Keď sa má pobočka zriadiť v hostiteľskom členskom štáte a má v úmysle využívať viazaných sprostredkovateľov v tomto členskom štáte v súlade s článkom 35 ods. 2 písm. c) smernice 2014/65/EÚ, obchodný plán uvedený v odseku 1 písm. e) zahŕňa aj informácie o totožnosti, adrese a kontaktných údajoch každého takéhoto viazaného sprostredkovateľa.

Článok 7

Informácie, ktoré sa majú oznámiť v prípade zmeny údajov pobočky alebo viazaného sprostredkovateľa

1.   Investičné spoločnosti a také úverové inštitúcie, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b), zabezpečia, aby oznámenie o zmene údajov podľa článku 35 ods. 10 smernice 2014/65/EÚ zahŕňalo podrobnosti o každej zmene informácií obsiahnutých v prvotnom pasovom oznámení o pobočke alebo v pasovom oznámení o viazanom sprostredkovateľovi.

2.   Investičné spoločnosti a také úverové inštitúcie, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b), zabezpečia, aby všetky zmeny pasového oznámenia o pobočke alebo pasového oznámenia o viazanom sprostredkovateľovi, ktoré sa týkajú ukončenia prevádzky danej pobočky alebo ukončenia využívania viazaného sprostredkovateľa, obsahovali tieto informácie:

a)

meno osoby alebo osôb, ktoré budú zodpovedné za proces ukončovania prevádzky pobočky alebo využívania viazaného sprostredkovateľa;

b)

harmonogram plánovaného ukončenia;

c)

podrobnosti a postupy navrhnuté na ukončenie obchodnej činnosti vrátane podrobností o tom, ako sa majú chrániť záujmy klienta, vybavovať sťažnosti a vysporiadať akékoľvek nesplatené záväzky.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu, ktorý je uvedený ako prvý v článku 93 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/65/EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).