16.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 154/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1001

zo 14. júna 2017

o ochrannej známke Európskej únie

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 118 ods.1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo uvedené nariadenie kodifikovať.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 40/94 (4), ktoré bolo kodifikované v roku 2009 ako nariadenie (ES) č. 207/2009, sa vytvoril systém ochrany ochranných známok špecifický pre Úniu, ktorým sa poskytla ochrana ochranných známok na úrovni Únie paralelne s ochranou ochranných známok dostupnou na úrovni členských štátov v súlade so systémami národných ochranných známok harmonizovaných smernicou Rady 89/104/EHS (5), ktorá bola kodifikovaná ako smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES (6).

(3)

Je žiaduce podporovať v celej Únii harmonický rozvoj hospodárskych aktivít a plynulé a vyvážené rozširovanie ustanovením vnútorného trhu, ktorý bude riadne fungovať a poskytovať podmienky, ktoré sú podobné podmienkam dosiahnutým na národnom trhu. V snahe vytvoriť trh takéhoto typu a pretvárať ho čoraz viac a viac na spoločný trh by sa mali nielenže odstrániť bariéry voľného pohybu tovaru a služieb a zaviesť opatrenia, ktoré zabezpečia, že nedôjde k deformácii hospodárskej súťaže, ale navyše by sa mali vytvoriť právne podmienky, ktoré umožnia podnikom prispôsobiť svoje aktivity rozsahu Únie, či už pri výrobe alebo distribúcii tovarov, alebo pri poskytovaní služieb. Na tieto účely musia ochranné známky, ktoré umožňujú rozlišovanie výrobkov a služieb podnikov identickým spôsobom v rámci celej Únie, bez ohľadu na hranice, figurovať medzi právnymi nástrojmi, ktoré budú mať podniky k dispozícii.

(4)

Na účely sledovania uvedených cieľov Únie sa javí nevyhnutným prijatie spoločného režimu Únie pre ochranné známky, na základe ktorého môžu podniky prostredníctvom jedného procesného systému nadobudnúť ochranné známky EÚ, ktorým sa bude poskytovať jednotná ochrana a ktoré budú účinné na celom území Únie. Zásada jednotného charakteru ochrannej známky EÚ určená takýmto spôsobom by sa mala uplatňovať, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

(5)

Prekážka teritoriality práv delegovaných na majiteľov ochranných známok právnymi predpismi členských štátov nemôže byť odstránená aproximáciou právnych predpisov. S cieľom rozvinúť neobmedzenú hospodársku aktivitu v celom priestore vnútorného trhu v prospech podnikov by malo byť možné zapísať také ochranné známky, ktoré sa budú riadiť jednotným právom Únie priamo uplatniteľným vo všetkých členských štátoch.

(6)

Zo skúseností získaných od vytvorenia systému ochrannej známky Spoločenstva vyplýva, že podniky z Únie a tretích krajín prijali tento systém, ktorý sa stal úspešným a životaschopným doplnkom a alternatívou ochrany ochranných známok na úrovni členských štátov.

(7)

Právo Únie, ktoré sa týka ochranných známok, nenahrádza právne predpisy členských štátov o ochranných známkach. V skutočnosti sa nejaví oprávnené vyžadovať od podnikov, aby požiadali o zápis svojich ochranných známok ako ochranných známok EÚ.

(8)

Národné ochranné známky sú naďalej dôležité pre tie podniky, ktoré nechcú ochranu svojich ochranných známok na úrovni Únie alebo ktoré nie sú schopné získať ochranu platnú v celej Únii, hoci národná ochrana nečelí žiadnym prekážkam. Každá osoba, ktorá sa snaží získať ochranu ochrannej známky, by mala mať možnosť rozhodnúť sa, či sa bude snažiť získať ochranu svojej známky len ako národnej ochrannej známky v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo len ako ochrannej známky EÚ, alebo ako oboch.

(9)

Práva na ochrannú známku EÚ sa nedajú nadobudnúť inak ako zápisom a zápis sa musí zamietnuť najmä vtedy, ak ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ak je to nezákonné alebo ak je v rozpore so staršími právami.

(10)

Označenie by sa malo dať vyjadriť v akejkoľvek primeranej podobe pomocou všeobecne dostupnej technológie, a teda nie nevyhnutne graficky, pokiaľ je vyjadrenie jasné, presné, samostatné, ľahko dostupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne.

(11)

Ochrana poskytovaná ochrannou známkou EÚ, ktorej funkciou je najmä zaručiť, aby ochranná známka predstavovala označenie pôvodu, by mala byť absolútna v prípade zhodnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami. Ochrana by sa mala uplatňovať aj v prípadoch podobnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami. Je potrebné stanoviť interpretáciu pre koncepciu podobnosti vzhľadom na pravdepodobnosť zámeny. Pravdepodobnosť zámeny, ktorej určenie závisí od mnohých prvkov, a najmä od uznania ochrannej známky na trhu, asociácie, ku ktorej môže dôjsť v prípade používania používaného alebo zapísaného označenia, stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi označenými tovarmi alebo službami, by mala predstavovať osobitnú podmienku ochrany.

(12)

V záujme zabezpečenia právnej istoty a úplného súladu so zásadou prednosti, na základe čoho má staršia zapísaná ochranná známka prednosť pred neskoršími zapísanými ochrannými známkami, je potrebné stanoviť, že práva z ochrannej známky EÚ by sa mali presadzovať bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ. To je v súlade s článkom 16 ods. 1 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva z 15. apríla 1994.

(13)

K zámene v súvislosti s obchodným zdrojom, z ktorého tovary alebo služby pochádzajú, môže dôjsť v prípade, keď spoločnosť používa rovnaké alebo podobné označenie ako obchodný názov takým spôsobom, že vznikne väzba medzi spoločnosťou, ktorá je nositeľom daného názvu, a jej tovarmi alebo službami. Porušenie práv z ochrannej známky EÚ by preto malo zahŕňať aj použitie označenia ako obchodného názvu alebo podobného označenia, ak je účelom tohto použitia rozlíšenie tovarov alebo služieb.

(14)

V záujme zabezpečenia právnej istoty a úplného súladu s osobitnými právnymi predpismi Únie je vhodné stanoviť, že majiteľ ochrannej známky EÚ by mal mať právo zakázať tretej osobe používať označenie v porovnávacej reklame, ak je takáto porovnávacia reklama v rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES (7).

(15)

V záujme zaistenia ochrany ochrannej známky a účinného boja proti falšovaniu a v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), najmä článku V Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) o slobode prepravy, a vo vzťahu ku generickým liekom, Vyhlásenia o dohode TRIPS a verejnom zdraví, prijatého na ministerskej konferencii WTO 14. novembra 2001 v Dauhe, by majiteľ ochrannej známky EÚ mal mať právo zabrániť tretím osobám v dovoze tovarov v obchodnom styku do Únie bez toho, aby tam boli prepustené do voľného obehu, ak takéto tovary pochádzajú z tretích krajín a sú bez povolenia označené ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo v zásade zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s takýmito tovarmi.

(16)

Na tento účel by majiteľom ochrannej známky EÚ malo byť dovolené zabrániť vstupu tovarov porušujúcich práva a ich prepusteniu do ktoréhokoľvek colného režimu vrátane tranzitu, prekládky, uskladnenia, slobodných pásiem, dočasného uskladnenia, aktívneho zušľachťovacieho styku alebo dočasného použitia, a to aj vtedy, keď takéto tovary nie sú určené na uvedenie na trh Únie. Colné orgány by pri vykonávaní colných kontrol mali využiť právomoci a postupy stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 (8), a to aj na žiadosť majiteľov práv. Colné orgány by mali vykonávať relevantné kontroly predovšetkým na základe kritérií analýzy rizík.

(17)

S cieľom zladiť potrebu účinného presadzovania práv z ochranných známok s potrebou vyhnúť sa obmedzovaniu voľného priebehu obchodovania s legitímnym tovarom by mal nárok majiteľa ochrannej známky EÚ zaniknúť, ak je počas následného konania na súde pre ochranné známky Európskej únie (ďalej len „súd pre ochranné známky EÚ“), príslušnom prijať rozhodnutie vo veci, či boli porušené práva z ochrannej známky EÚ, deklarant alebo držiteľ tovarov schopný preukázať, že majiteľ ochrannej známky EÚ nemá právo zakázať uvedenie daných tovarov na trh v krajine konečného určenia.

(18)

V článku 28 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa stanovuje, že majiteľ práva má niesť zodpovednosť za škodu vo vzťahu k držiteľovi tovaru, ak sa okrem iného následne zistí, že dotknutým tovarom sa právo duševného vlastníctva neporušuje.

(19)

Mali by sa prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie bezproblémového tranzitu generických liekov. Pokiaľ ide o medzinárodné nechránené názvy (international non-proprietary names – INN) ako všeobecne uznávané generické názvy účinných látok vo farmaceutických prípravkoch, je nevyhnutné náležite zohľadniť existujúce obmedzenia účinku práv z ochrannej známky EÚ. Majiteľ ochrannej známky EÚ by preto nemal mať právo brániť tretej osobe v tom, aby priviezla tovar do Únie bez toho, aby tam bol prepustený do voľného obehu, na základe podobnosti medzi INN účinnej látky v liečivách a ochrannou známkou.

(20)

S cieľom umožniť majiteľom ochranných známok EÚ účinne bojovať proti falšovaniu by títo majitelia mali mať právo zakázať umiestňovať známku porušujúcu práva na tovary, ako aj prípravné úkony vykonávané pred umiestnením známky.

(21)

Výlučné práva z ochrannej známky EÚ by nemali oprávňovať majiteľa zakázať tretím osobám používanie označení alebo údajov, ktoré sa používajú oprávnene, a teda v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode. V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre obchodné názvy a ochranné známky EÚ v prípade konfliktov by sa vzhľadom na skutočnosť, že sa obchodným názvom zvyčajne poskytuje neobmedzená ochrana proti neskorším ochranným známkam, malo takéto používanie chápať len tak, že zahŕňa používanie osobného mena tretej osoby. Okrem toho by sa malo vo všeobecnosti umožňovať používanie opisných označení alebo údajov, alebo označení či údajov bez rozlišovacej spôsobilosti. Majiteľ by navyše nemal mať právo brániť oprávnenému a čestnému používaniu ochrannej známky EÚ na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa. Používanie ochrannej známky tretími osobami s cieľom upútať pozornosť spotrebiteľa na ďalší predaj pravých tovarov, ktoré pôvodne predal majiteľ ochrannej známky EÚ v Únii alebo ktoré boli pôvodne predané v Únii s jeho súhlasom, by sa malo považovať za oprávnené, pokiaľ je zároveň v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode. Používanie ochrannej známky tretími osobami na účely umeleckého prejavu by sa malo považovať za oprávnené, pokiaľ je zároveň v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode. Okrem toho by sa toto nariadenie malo uplatňovať tak, aby sa zabezpečilo úplné dodržiavanie základných práv a slobôd, a najmä slobody prejavu.

(22)

Zo zásady voľného pohybu tovaru vyplýva, že je nevyhnutné, aby bol majiteľ ochrannej známky EÚ oprávnený zakázať jej používanie tretej osobe, pokiaľ ide o tovary, ktoré boli uvedené do obehu v Európskom hospodárskom priestore pod ochrannou známkou, buď ním, alebo s jeho súhlasom, okrem prípadov, keď existujú legitímne dôvody, aby majiteľ bol proti ďalšej komercializácii tovarov.

(23)

V záujme zabezpečenia právnej istoty a ochrany oprávnene nadobudnutých práv z ochranných známok bez toho, aby bola dotknutá zásada, že práva z neskoršej ochrannej známky nemožno uplatňovať voči staršej ochrannej známke, je vhodné a potrebné stanoviť, že majitelia ochranných známok EÚ by nemali byť oprávnení podávať námietky proti používaniu neskoršej ochrannej známky, ak táto neskoršia ochranná známka bola získaná v čase, keď staršia ochranná známka nemohla byť uplatnená voči neskoršej ochrannej známke.

(24)

Neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky EÚ alebo voči nim chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, keď sa ochranné známky skutočne používajú.

(25)

Z dôvodov nestrannosti a právnej istoty by používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť tejto známky v podobe, v akej bola zapísaná, malo postačovať na zachovanie priznaných práv bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, aj zapísaná.

(26)

Ochranná známka EÚ by sa mala považovať za predmet vlastníctva, ktorý existuje oddelene od podnikov, ktorých tovary alebo služby sú ochrannou známkou označené. Mala by existovať možnosť previesť ochrannú známku, poskytnúť ju ako záloh v prospech tretej osoby a možnosť, aby bola predmetom licencie.

(27)

Administratívne opatrenia sú potrebné na úrovni Únie vo vzťahu ku každej ochrannej známke na implementáciu práva stanoveného týmto nariadením. Je preto veľmi dôležité, pri zachovaní existujúcej inštitucionálnej štruktúry Únie a rovnováhe právomocí, ustanoviť Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „úrad“), ktorý bude nezávislý, pokiaľ ide o technické záležitosti, a bude mať právnu, administratívnu a finančnú autonómiu. Na tento účel je nevyhnutné a primerané, aby úrad bol orgánom Únie, ktorý bude mať právnu subjektivitu a právomoci, ktoré naň boli delegované týmto nariadením, a aby vykonával svoju činnosť v rámci práva Únie bez toho, aby sa odoberali právomoci vykonávané inštitúciami Únie.

(28)

Ochrana ochrannej známky EÚ sa poskytuje v súvislosti s konkrétnymi tovarmi alebo službami, ktorých povaha a počet určujú rozsah ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Je preto nevyhnutné, aby sa v tomto nariadení stanovili pravidlá označovania a zatrieďovania tovarov a služieb a aby sa zabezpečila právna istota a riadna správa tým, že sa bude vyžadovať, aby tovary a služby, pre ktoré sa žiada o ochranu ochrannej známky, prihlasovateľ identifikoval dostatočne jasne a presne, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnil určiť rozsah zamýšľanej ochrany len na základe samotnej prihlášky. Používanie všeobecných pojmov by sa malo vykladať tak, že zahŕňa len všetky tovary a služby, ktoré sú jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame pojmu. Majiteľom ochranných známok EÚ, ktoré boli v dôsledku praxe Úradu pred 22. júnom 2012 zapísané vo vzťahu k celému názvu triedy v rámci triedenia podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, by sa malo umožniť prispôsobiť ich zoznamy tovarov a služieb s cieľom zabezpečiť, že obsah registra bude spĺňať požadovanú úroveň jasnosti a presnosti v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(29)

S cieľom predísť zbytočným prieťahom pri zápise ochrannej známky EÚ je vhodné stanoviť režim voliteľných rešerší ochrannej známky EÚ a národnej ochrannej známky, ktorý by mal byť pružnejší z hľadiska potrieb a preferencií používateľov. Voliteľné rešerše ochrannej známky EÚ a národnej ochrannej známky by sa mali doplniť sprístupnením univerzálnych, rýchlych a vysokovýkonných vyhľadávačov, ktoré by verejnosť využívala bezplatne v kontexte spolupráce medzi úradom a centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo.

(30)

Je potrebné účastníkom konania dotknutým rozhodnutiami úradu zabezpečiť právnu ochranu takým spôsobom, ktorý je vhodný vzhľadom na osobitný charakter práva ochranných známok. Na tento účel by sa mala stanoviť možnosť odvolať sa voči rozhodnutiam prieskumových pracovníkov a rozhodovacích útvarov úradu. O odvolaní by mal rozhodnúť odvolací senát úradu. Rozhodnutia odvolacích senátov by potom mali podliehať preskúmaniu Všeobecným súdom, ktorý má právomoc zrušiť alebo zmeniť napadnuté rozhodnutie.

(31)

S cieľom zaistiť ochranu ochranných známok EÚ členské štáty musia určiť, berúc do úvahy vlastný národný systém, čo možno najobmedzenejší počet vnútroštátnych súdov prvého a druhého stupňa, ktoré budú mať právomoc vo veciach porušovania práv a platnosti ochranných známok EÚ.

(32)

Je nevyhnuté, aby rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok EÚ mali účinky a vzťahovali sa na celé územie Únie, keďže toto je jediný spôsob, ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov a úradu a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok EÚ. Ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 (9) by sa mali uplatňovať na všetky žaloby týkajúce sa ochranných známok EÚ okrem prípadov, keď sa toto nariadenie od týchto pravidiel odchyľuje.

(33)

Malo by sa zabrániť protichodným rozsudkom v žalobách, ktoré sa týkajú rovnakých skutočností a rovnakých účastníkov konania a ktoré sú vznesené na základe ochrannej známky EÚ a paralelných národných ochranných známok. Na tento účel, ak sa žaloby podávajú v tom istom členskom štáte, spôsob, akým sa to dá dosiahnuť, je záležitosťou vnútroštátnych procesných pravidiel, ktoré nie sú dotknuté týmto nariadením, zatiaľ čo v prípade, že sa žaloby podávajú v rôznych členských štátoch, sa ako vhodné javia ustanovenia založené na pravidlách o prekážke začatej veci a súvisiacich veciach nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.

(34)

S cieľom podporovať zbližovanie postupov a vytváranie spoločných nástrojov je potrebné zaviesť primeraný rámec pre spoluprácu medzi úradom a úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo, pričom sa vymedzia kľúčové oblasti spolupráce a úradu sa umožní koordinovať relevantné spoločné projekty v záujme Únie a členských štátov a financovať ich do maximálnej sumy. Tieto činnosti spolupráce by mali prinášať prospech podnikom používajúcim systémy ochranných známok v Európe. Používateľom systému Únie ustanoveného v tomto nariadení by projekty, akými sú najmä databázy na účely vyhľadávania a konzultačné účely, mali poskytovať doplnkové, inkluzívne, efektívne a bezplatné nástroje na plnenie osobitných požiadaviek vyplývajúcich z jednotného charakteru ochrannej známky EÚ.

(35)

Je potrebné uľahčiť zmierlivé, rýchle a efektívne riešenie sporov na základe poverenia úradu na zriadenie mediačného centra, ktorého služby by na základe vzájomnej dohody mohol využiť ktokoľvek v záujme dosiahnutia zmierlivého riešenia sporov týkajúcich sa ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva.

(36)

Vytvorenie systému ochrannej známky EÚ viedlo k zvýšeniu finančného zaťaženia centrálnych úradov priemyselného vlastníctva a ďalších orgánov členských štátov. Tieto dodatočné náklady súvisia s vedením vyššieho počtu konaní o námietkach a o návrhoch na vyhlásenie neplatnosti týkajúcich sa ochranných známok EÚ alebo podaných majiteľmi takýchto ochranných známok; s činnosťami zameranými na zvyšovanie informovanosti o systéme ochrannej známky EÚ; ako aj s činnosťami zameranými na zabezpečenie vymožiteľnosti práv z ochranných známok EÚ. Preto je vhodné zabezpečiť, aby úrad členským štátom čiastočne vyrovnal náklady, ktoré im vznikli v dôsledku úlohy, ktorú zohrávajú pri zabezpečovaní hladkého fungovania systému ochrannej známky EÚ. Platba takéhoto vyrovnania by mala byť podmienená poskytnutím zodpovedajúcich štatistických údajov členskými štátmi. Vyrovnanie nákladov by malo mať takú výšku, ktorá nespôsobí úradu rozpočtový deficit.

(37)

S cieľom zaručiť úplnú autonómiu a nezávislosť úradu sa považuje za nevyhnutné poskytnúť úradu autonómny rozpočet, ktorého príjmy budú v zásade pochádzať z poplatkov uhrádzaných užívateľmi systému. Postup zostavovania rozpočtu Únie sa však bude naďalej uplatňovať, pokiaľ ide o akékoľvek dotácie započítateľné do rozpočtu Únie. Okrem toho revíziu účtov by mal vykonať Dvor audítorov.

(38)

V záujme riadneho finančného hospodárenia by sa malo zabrániť, aby úrad nahromadil značný rozpočtový prebytok. Tým by nemala byť dotknutá skutočnosť, že úrad udržiava finančný rezervný fond pokrývajúci jeho prevádzkové výdavky za jeden rok s cieľom zabezpečiť kontinuitu jeho činnosti a plnenie jeho úloh. Tento rezervný fond by sa mal použiť len na zabezpečenie kontinuity pri plnení úloh úradu stanovených v tomto nariadení.

(39)

Vzhľadom na zásadný význam výšky poplatkov, ktoré sa úradu platia za prevádzkovanie systému ochrannej známky EÚ, a jeho doplnkový vzťah, pokiaľ ide o systémy národných ochranných známok, je potrebné stanoviť výšku týchto poplatkov priamo v tomto nariadení vo forme prílohy. Výška poplatkov by sa mala stanoviť na úrovni, ktorou sa zabezpečí, aby: po prvé z nich plynúce príjmy boli v zásade dostatočné na to, aby bol rozpočet úradu vyrovnaný; po druhé bola zabezpečená koexistencia a komplementarita systému ochrannej známky EÚ a systémov národných ochranných známok, pričom sa zohľadní veľkosť trhu, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka EÚ, a potreby malých a stredných podnikov; a po tretie práva majiteľov ochranných známok EÚ sa v členských štátoch efektívne vymáhali.

(40)

S cieľom zabezpečiť účinný, efektívny a urýchlený prieskum a zápis prihlášok ochranných známok EÚ úradom s použitím postupov, ktoré sú transparentné, dôkladné, spravodlivé a nestranné, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskj únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o podrobnú úpravu postupov podávania a preskúmania námietok a postupov, ktorými sa riadi zmena prihlášky.

(41)

S cieľom zabezpečiť, aby ochranná známka EÚ mohla byť účinným a efektívnym spôsobom zrušená alebo vyhlásená za neplatnú v rámci transparentného, dôkladného, spravodlivého a nestranného konania, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobnú úpravu postupu zrušenia a vyhlásenia neplatnosti.

(42)

S cieľom umožniť účinné, efektívne a úplné preskúmanie rozhodnutí úradu odvolacími senátmi prostredníctvom transparentného, dôkladného, spravodlivého a nestranného konania, pri ktorom sa zohľadňujú zásady stanovené v tomto nariadení, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie formálneho obsahu odvolania, postupu na podanie a preskúmanie odvolania, formálneho obsahu a formy rozhodnutí odvolacích senátov a vrátení poplatkov za odvolanie.

(43)

S cieľom zabezpečiť hladké, účinné a efektívne fungovanie systému ochrannej známky EÚ by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie požiadaviek týkajúcich sa ústneho konania a podrobnej úpravy dokazovania, podrobnej úpravy doručovania, komunikačných prostriedkov, formulárov, ktoré majú používať účastníci konania, pravidiel, ktorými sa riadi výpočet a trvanie lehôt, konaní o zrušenie rozhodnutia alebo o výmaz zápisu z registra, podrobnej úpravy pokračovania v konaní a podrobností o zastupovaní pred úradom.

(44)

S cieľom zaistiť účinnú a efektívnu organizáciu odvolacích senátov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o úpravu podrobností organizácie odvolacích senátov.

(45)

S cieľom zabezpečiť účinný a efektívny zápis medzinárodných ochranných známok spôsobom, ktorý je v úplnom súlade s pravidlami Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatého 27. júna 1989 v Madride (ďalej len „Madridský protokol“), by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobnú úpravu postupov podávania a preskúmania námietok vrátane potrebných oznámení Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO), konania v súvislosti s medzinárodným zápisom založeného na základnej prihláške alebo základnom zápise týkajúcom sa kolektívnej známky, certifikačnej známky alebo garančnej známky.

(46)

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (10). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(47)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie podrobností týkajúcich sa prihlášok, žiadostí, osvedčení, nárokov, pravidiel, oznámení a akýchkoľvek iných dokumentov na základe príslušných procesných požiadaviek stanovených v tomto nariadení, ako aj pokiaľ ide o maximálnu výšku trov nevyhnutných na konanie a skutočne vzniknutých, podrobnosti o uverejňovaní vo vestníku ochranných známok Európskej únie a úradnom vestníku úradu, podrobnú úpravu výmeny informácií medzi úradom a vnútroštátnymi orgánmi, podrobnú úpravu prekladov podporných dokumentov v písomnom konaní, konkrétne druhy rozhodnutí, ktoré môže prijímať jediný člen námietkového alebo zrušovacieho oddelenia, podrobnosti o oznamovacej povinnosti podľa Madridského protokolu a podrobné požiadavky týkajúce sa žiadosti o územné rozšírenie následne po medzinárodnom zápise. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (11).

(48)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Ochranná známka Európskej únie

1.   Ochranná známka pre tovary alebo služby, ktorá je zapísaná v súlade s podmienkami uvedenými v tomto nariadení a spôsobom v ňom ustanoveným, sa nazýva ochranná známka Európskej únie (ďalej len „ochranná známka EÚ“).

2.   Ochranná známka EÚ má jednotný charakter. Má rovnaké účinky v celej Únii: môže byť zapísaná, prevedená, možno sa jej vzdať, alebo môže byť predmetom rozhodnutia o zrušení práv majiteľa alebo môže byť vyhlásená za neplatnú a jej používanie môže byť zakázané len na území celej Únie. Táto zásada platí, pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak.

Článok 2

Úrad

1.   Zriaďuje sa Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „úrad“).

2.   Všetky odkazy v právnych predpisoch Únie na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) sa považujú za odkazy na úrad.

Článok 3

Spôsobilosť na právne úkony

Na účely vykonávania tohto nariadenia sa spoločnosti a iné právne subjekty považujú za právnické osoby vtedy, ak podľa práva, ktorým sa spravujú, majú spôsobilosť vo vlastnom mene mať práva a povinnosti každého druhu, uzatvárať zmluvy alebo vykonávať iné právne úkony a mať procesnú spôsobilosť.

HLAVA II

PRÁVO VZŤAHUJÚCE SA NA OCHRANNÉ ZNÁMKY

ODDIEL 1

Definícia ochrannej známky EÚ a nadobudnutie ochrannej známky EÚ

Článok 4

Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku EÚ

Ochrannú známku EÚ môžu tvoriť akékoľvek označenia, najmä slová vrátane osobných mien, alebo kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru, alebo zvuky za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé:

a)

rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov a

b)

byť vyjadrené v registri ochranných známok Európskej únie (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jednoznačne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.

Článok 5

Osoby, ktoré môžu byť majiteľmi ochranných známok EÚ

Majiteľom ochrannej známky EÚ môže byť každá fyzická alebo právnická osoba vrátane subjektov verejného práva.

Článok 6

Spôsoby nadobudnutia ochrannej známky EÚ

Ochranná známka EÚ sa nadobúda zápisom.

Článok 7

Absolútne dôvody zamietnutia

1.   Do registra sa nezapíšu:

a)

označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;

b)

ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c)

ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb;

d)

ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zachovávaných a zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach;

e)

označenia, ktoré sú tvorené výlučne týmito prvkami:

i)

tvar alebo iná vlastnosť, ktoré vyplývajú z povahy samotného tovaru;

ii)

tvar alebo iná vlastnosť tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku;

iii)

tvar alebo iná vlastnosť, ktoré dodávajú tovaru podstatnú hodnotu;

f)

ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi;

g)

ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;

h)

ochranné známky, ktoré neschválili príslušné orgány a ktoré majú byť zamietnuté na základe článku 6 ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (ďalej len „Parížsky dohovor“);

i)

ochranné známky, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ter Parížskeho dohovoru a ktoré sú predmetom mimoriadneho verejného záujmu, pokiaľ nebol daný súhlas príslušných orgánov na ich zápis;

j)

ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát a ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu a zemepisných označení;

k)

ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia a ktorými sa ustanovuje ochrana tradičných označení vín;

l)

ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia a ktorými sa ustanovuje ochrana zaručených tradičných špecialít;

m)

ochranné známky, ktoré pozostávajú zo staršieho názvu odrody rastlín zapísaného v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom, alebo medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát, ktorými sa ustanovuje ochrana práv k odrodám rastlín, alebo ho vo svojich podstatných prvkoch reprodukujú, a ktoré sa týkajú odrôd rastlín rovnakého alebo úzko príbuzného druhu.

2.   Odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Únie.

3.   Odsek 1 písm. b), c) a d) sa nebudú uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú predmetom prihlášky, v dôsledku jej používania.

Článok 8

Relatívne dôvody zamietnutia

1.   Na základe námietok majiteľa staršej ochrannej známky sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše:

a)

ak je zhodná so staršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, ktoré sú predmetom prihlášky, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je staršia ochranná známka chránená;

b)

ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

2.   Na účely odseku 1 sa pod pojmom „staršia ochranná známka“ rozumie:

a)

ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky EÚ, berúc do úvahy prípadne právo prednosti uplatnené na podporu týchto ochranných známok:

i)

ochranné známky EÚ;

ii)

ochranné známky zapísané v členskom štáte alebo v prípade Belgicka, Holandska alebo Luxemburska na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo;

iii)

ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte;

iv)

ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v Únii;

b)

prihlášky ochranných známok uvedené v písmene a) s výhradou ich zápisu;

c)

ochranné známky, ktoré k dátumu podania prihlášky ochrannej známky EÚ alebo prípadne k dátumu uplatnenia práva prednosti vo vzťahu k prihláške ochrannej známky EÚ sú v niektorom členskom štáte v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru „všeobecne známe“.

3.   Na základe námietok majiteľa ochrannej známky sa ochranná známka nezapíše, ak obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa, pokiaľ takýto obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

4.   Na základe námietok majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah, sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, pokiaľ podľa právnych predpisov Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie:

a)

práva k takémuto označeniu boli nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky EÚ alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného na podporu prihlášky ochrannej známky EÚ;

b)

takéto označenie udeľuje jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.

5.   Na základe námietok majiteľa staršej zapísanej ochrannej známky v zmysle odseku 2 sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, ak je zhodná so staršou ochrannou známkou alebo jej podobná bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky EÚ má ochranná známka dobré meno v Únii alebo v prípade staršej národnej ochrannej známky má ochranná známka dobré meno v dotknutom členskom štáte a ak by používanie ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.

6.   Na základe námietok akejkoľvek osoby, ktorá je podľa príslušného práva oprávnená uplatňovať práva vyplývajúce z označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, ak a v rozsahu, v akom podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva, ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu alebo zemepisných označení:

i)

už bola pred podaním prihlášky ochrannej známky EÚ alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného pre prihlášku podaná žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva, a to s výhradou jeho následného zápisu;

ii)

takýmto označením pôvodu alebo zemepisným označením sa priznáva právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.

ODDIEL 2

Účinky ochrannej známky EÚ

Článok 9

Práva z ochrannej známky EÚ

1.   Zápisom ochrannej známky EÚ nadobúda majiteľ výlučné práva k nej.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak:

a)

označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná;

b)

označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, alebo sú im podobné, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

c)

označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné bez ohľadu na to, či sa používa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, ktoré im sú podobné alebo ktoré im nie sú podobné, ak má ochranná známka EÚ v Únii dobré meno a ak používanie uvedeného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky EÚ alebo im je na ujmu.

3.   Podľa odseku 2 možno zakázať najmä:

a)

umiestňovať označenie na tovary alebo na obal uvedených tovarov;

b)

ponúkať takto označené tovary, uvádzať ich na trh alebo ich na tieto účely skladovať, alebo ponúkať či poskytovať takto označené služby;

c)

dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

d)

používať označenie ako obchodný názov, názov spoločnosti alebo ako súčasť obchodného názvu alebo názvu spoločnosti;

e)

používať označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame;

f)

používať označenie v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore so smernicou 2006/114/ES.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ tiež právo zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku do Únie bez toho, aby tam bol prepustený do voľného obehu, ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto ochrannej známky.

Právo majiteľa ochrannej známky EÚ podľa prvého pododseku zanikne, ak počas konania o určenie, či došlo k porušeniu práv z ochrannej známky EÚ, ktoré sa začalo v súlade s nariadením (EÚ) č. 608/2013, deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ ochrannej známky EÚ nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.

Článok 10

Právo zakázať prípravné úkony vo vzťahu k použitiu obalu alebo iných prostriedkov

Ak existuje nebezpečenstvo, že by sa obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky, alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré sa umiestňuje známka, mohli použiť v súvislosti s tovarmi alebo so službami a takéto použitie by predstavovalo porušenie práv majiteľa ochrannej známky EÚ podľa článku 9 ods. 2 a 3, majiteľ uvedenej ochrannej známky má právo zakázať tieto úkony, ak sa vykonávajú v obchodnom styku:

a)

umiestniť označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné, na obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky, alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno známku umiestniť;

b)

ponúkať alebo uvádzať na trh obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky, alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno známku umiestniť, alebo ich na tieto účely skladovať alebo dovážať či vyvážať.

Článok 11

Dátum, od ktorého sa uplatňujú práva voči tretím osobám

1.   Práva z ochrannej známky EÚ možno voči tretím osobám uplatniť odo dňa zverejnenia zápisu ochrannej známky.

2.   Primeranú náhradu škody možno požadovať za skutky uskutočnené po dátume zverejnenia prihlášky ochrannej známky EÚ, ak by takéto skutky po zverejnení zápisu ochrannej známky boli na základe tohto zverejnenia zakázané.

3.   Súd, ktorý vo veci koná, nesmie rozhodnúť vo veci samej až dovtedy, kým sa zápis nezverejní.

Článok 12

Reprodukcia ochrannej známky EÚ v slovníku

Ak reprodukcia ochrannej známky EÚ v slovníku, v encyklopédii alebo v podobnom náučnom diele bude vzbudzovať dojem, že vytvára druhový názov tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, vydavateľ diela na žiadosť majiteľa ochrannej známky EÚ zabezpečí, aby reprodukcia ochrannej známky bola najneskôr v nasledujúcom vydaní publikácie doplnená údajom, že ide o zapísanú ochrannú známku.

Článok 13

Zákaz používania ochrannej známky EÚ zapísanej na meno obchodného zástupcu alebo zástupcu.

Ak je ochranná známka EÚ zapísaná na meno obchodného zástupcu alebo zástupcu osoby, ktorá je majiteľom takejto ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa, je tento majiteľ oprávnený brániť používaniu svojej známky svojim obchodným zástupcom alebo zástupcom, ak takéto používanie nepovolil, pokiaľ obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

Článok 14

Obmedzenie účinkov ochrannej známky EÚ

1.   Ochranná známka EÚ neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku:

a)

meno alebo adresu tretej osoby, ak je touto treťou osobou fyzická osoba;

b)

označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovaru alebo poskytnutia služby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

c)

ochrannú známku EÚ na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je používanie uvedenej ochrannej známky potrebné na označenie zamýšľaného účelu tovaru alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje len v prípade, ak je používanie treťou osobou v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

Článok 15

Vyčerpanie práv z ochrannej známky EÚ

1.   Ochranná známka EÚ neoprávňuje majiteľa zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.

2.   Odsek 1 sa neuplatní, ak existujú oprávnené dôvody, aby majiteľ zabránil ďalšej komercializácii tovarov, obzvlášť tam, kde sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh.

Článok 16

Právo zásahu majiteľa neskoršej zapísanej ochrannej známky ako obhajoba v konaní o porušení práv

1.   V konaniach o porušení práv nemá majiteľ ochrannej známky EÚ právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky EÚ, ak by táto neskoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú podľa článku 60 ods. 1, 3 alebo 4, článku 61 ods. 1 alebo 2 alebo článku 64 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   V konaniach o porušení práv nemá majiteľ ochrannej známky EÚ právo zakázať používanie neskoršej zapísanej národnej ochrannej známky, ak by táto neskoršia zapísaná národná ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú podľa článku 8 alebo článku 9 ods. 1 alebo 2 alebo článku 46 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 (12).

3.   Ak majiteľ ochrannej známky EÚ nemá právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky podľa odseku 1 alebo 2, majiteľ tejto neskoršej zapísanej ochrannej známky nemá právo zakázať používanie uvedenej staršej ochrannej známky EÚ v konaniach o porušení práv.

Článok 17

Doplnkové uplatnenie vnútroštátneho práva týkajúceho sa porušenia práv

1.   Účinky ochrannej známky EÚ sa spravujú výlučne ustanoveniami tohto nariadenia. V iných ohľadoch sa porušenie práv z ochrannej známky EÚ spravuje vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia práv z národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X.

2.   Toto nariadenie nebráni podaniu žalôb týkajúcich sa ochrannej známky EÚ na základe vnútroštátneho práva členských štátov týkajúceho sa najmä občiansko-právnej zodpovednosti a nekalej súťaže.

3.   Uplatniteľné procesné pravidlá sa stanovia v súlade s ustanoveniami hlavy X.

ODDIEL 3

Používanie ochrannej známky EÚ

Článok 18

Používanie ochrannej známky EÚ

1.   Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

a)

používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;

b)

umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

2.   Používanie ochrannej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

ODDIEL 4

Ochranné známky EÚ ako predmety vlastníctva

Článok 19

Zaobchádzanie s ochrannými známkami EÚ ako s národnými ochrannými známkami

1.   Pokiaľ nie je v článkoch 20 až 28 stanovené inak, s ochrannou známkou EÚ ako s predmetom vlastníctva sa zaobchádza v jej celistvosti a na celom území Únie ako s národnou ochrannou známkou zapísanou v členskom štáte, v ktorom podľa registra:

a)

má majiteľ svoje sídlo alebo svoje bydlisko k príslušnému dátumu;

b)

tam, kde neplatí písmeno a), má majiteľ k príslušnému dátumu podnik.

2.   V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, členským štátom uvedeným v tom odseku je ten členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo úradu.

3.   Ak sa v registri uvádzajú ako spolumajitelia dve alebo viaceré osoby, odsek 1 sa uplatní na spolumajiteľa uvedeného ako prvého; ak to nebude možné, tak sa uplatní na nasledujúcich spolumajiteľov v takom poradí, v akom sú uvedení. Tam, kde odsek 1 neplatí pre žiadneho zo spolumajiteľov, uplatní sa odsek 2.

Článok 20

Prevod

1.   Ochranná známka EÚ môže byť prevedená nezávisle od prevodu podniku na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

2.   Prevod celého podniku zahŕňa prevod ochrannej známky EÚ okrem prípadov, keď v súlade s právom, ktorým sa prevod spravuje, existuje opačná dohoda alebo keď to jasne vyplýva z okolností. Toto ustanovenie sa vzťahuje na zmluvný záväzok previesť podnik.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, prevod ochrannej známky EÚ sa uskutoční písomne a vyžaduje si podpisy zmluvných strán s výnimkou prípadov, keď k tomu dôjde na základe vynesenia rozsudku; v opačnom prípade je prevod neplatný.

4.   Na žiadosť jednej zo strán sa prevod zapíše do registra a zverejní sa.

5.   Žiadosť o zápis prevodu obsahuje informácie na identifikáciu ochrannej známky EÚ, nového majiteľa, tovarov a služieb, ktorých sa prevod týka, ako aj dokumenty náležite preukazujúce prevod v súlade s odsekmi 2 a 3. Žiadosť o zápis môže okrem toho podľa potreby obsahovať informácie na identifikáciu zástupcu nového majiteľa.

6.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o zápis prevodu;

b)

druh dokumentácie, ktorá sa vyžaduje na preukázanie prevodu s ohľadom na dohody zapísaného majiteľa a právneho nástupcu;

c)

podrobnú úpravu postupu pri vybavovaní žiadostí o čiastočné prevody, aby sa zabezpečilo, že tovary a služby v zostávajúcom zápise a v novom zápise sa nebudú prekrývať a že sa pre nový zápis vytvorí samostatný spis vrátane nového čísla zápisu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

7.   Ak nie sú splnené podmienky zápisu prevodu stanovené v odsekoch 1, 2 a 3 alebo vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 6, úrad oznámi nedostatky žiadateľovi. Ak sa nedostatky neodstránia v lehote, ktorú určí úrad, úrad žiadosť o zápis prevodu zamietne.

8.   Pre dve alebo viacero ochranných známok je možné predložiť jednu žiadosť o zápis prevodu za predpokladu, že zapísaný majiteľ a právny nástupca sú vo všetkých prípadoch tí istí.

9.   Odseky 5 až 8 sa vzťahujú aj na prihlášky ochranných známok EÚ.

10.   V prípade čiastočného prevodu sa akákoľvek žiadosť podaná pôvodným majiteľom, ktorá je doteraz nerozhodnutá vzhľadom na pôvodný zápis, považuje za nerozhodnutú vzhľadom na zostávajúci, ako aj nový zápis. Ak je takáto žiadosť podmienená úhradou poplatkov a tieto poplatky uhradil pôvodný majiteľ, nový majiteľ nie je povinný uhradiť žiadne dodatočné poplatky vzhľadom na túto žiadosť.

11.   Kým sa prevod nezapíše do registra, právny nástupca si nemôže uplatňovať práva vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky EÚ.

12.   Ak treba voči úradu dodržať lehoty, právny nástupca môže voči úradu urobiť určité vyhlásenia, len čo úrad prijal žiadosť o zápis prevodu.

13.   Všetky dokumenty, ktoré sa musia doručiť majiteľovi ochrannej známky EÚ v súlade s článkom 98, budú adresované osobe zapísanej ako majiteľ.

Článok 21

Prevod ochrannej známky zapísanej na meno obchodného zástupcu

1.   Ak je ochranná známka EÚ bez súhlasu majiteľa zapísaná na meno obchodného zástupcu alebo zástupcu osoby, ktorá je majiteľom takejto ochrannej známky, tento majiteľ je oprávnený požadovať prevod ochrannej známky EÚ vo svoj prospech s výnimkou prípadu, ak takýto obchodný zástupca alebo zástupca odôvodní svoje konanie.

2.   Majiteľ môže podať žiadosť o prevod podľa odseku 1 tohto článku:

a)

úradu na základe článku 60 ods. 1 písm. b) namiesto návrhu na vyhlásenie neplatnosti;

b)

súdu pre ochranné známky Európskej únie (ďalej len „súd pre ochranné známky EÚ“) v zmysle článku 123 namiesto vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 128 ods. 1.

Článok 22

Vecné práva

1.   Ochranná známka EÚ sa môže nezávisle od podniku poskytnúť ako záloh alebo byť predmetom vecných práv.

2.   Práva uvedené v odseku 1 alebo prevod týchto práv sa na žiadosť jednej zo strán zapíšu do registra a uverejnia.

3.   Zápis do registra vykonaný podľa odseku 2 sa na žiadosť jednej zo strán vymaže alebo upraví.

Článok 23

Exekúcia

1.   Ochranná známka EÚ môže byť predmetom exekúcie.

2.   Pokiaľ ide o postup exekúcie ochrannej známky EÚ, súdy a orgány členských štátov určených v súlade s článkom 19 majú výlučnú právomoc.

3.   Na žiadosť jednej zo strán sa exekúcia zapíše do registra a zverejní sa.

4.   Zápis do registra vykonaný podľa odseku 3 sa na žiadosť jednej zo strán vymaže alebo upraví.

Článok 24

Insolvenčné konanie

1.   Jediným insolvenčným konaním, do ktorého môže byť zahrnutá ochranná známka EÚ, je insolvenčné konanie začaté v členskom štáte, na ktorého území má dlžník centrum svojich hlavných záujmov.

Keď je však dlžníkom poisťovňa alebo úverová inštitúcia, ako sú definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (13) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES (14), jediným insolvenčným konaním, do ktorého môže byť zahrnutá ochranná známka EÚ, je insolvenčné konanie začaté v členskom štáte, v ktorom bolo poisťovni alebo úverovej inštitúcii udelené povolenie.

2.   V prípade spolumajiteľstva ochrannej známky EÚ sa odsek 1 vzťahuje na podiel spolumajiteľa.

3.   Ak je ochranná známka EÚ zahrnutá do insolvenčného konania, na požiadanie príslušného vnútroštátneho orgánu sa o tejto skutočnosti urobí záznam v registri a zverejní sa vo Vestníku ochranných známok Európskej únie, ktorý je uvedený v článku 116.

Článok 25

Licencie

1.   Na ochrannú známku EÚ možno udeliť licenciu na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, a pre celú Úniu alebo len pre časť Únie. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

2.   Majiteľ ochrannej známky EÚ môže uplatniť svoje práva z tejto ochrannej známky voči držiteľovi licencie, ktorý porušil akékoľvek ustanovenie licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o:

a)

jej trvanie;

b)

formu, v akej možno ochrannú známku používať;

c)

rozsah tovarov alebo služieb, na ktoré sa licencia poskytuje;

d)

územie, na ktorom možno používať ochrannú známku, alebo

e)

kvalitu tovarov, ktoré držiteľ licencie vyrobil, alebo kvalitu služieb, ktoré držiteľ licencie poskytol.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia licenčnej zmluvy, držiteľ licencie môže začať konanie o porušení práv z ochrannej známky EÚ iba vtedy, ak k tomu dá súhlas jej majiteľ. Držiteľ výlučnej licencie však môže takéto konanie začať vtedy, ak majiteľ ochrannej známky po formálnom upozornení nezačne sám takéto konanie o porušení práv v príslušnej lehote.

4.   S cieľom získať kompenzácie za utrpené škody držiteľ licencie je oprávnený vstúpiť do konania o porušení práv, ktoré začal majiteľ ochrannej známky EÚ.

5.   Na žiadosť jednej zo strán sa udelenie licencie alebo prevod licencie, pokiaľ ide o ochrannú známku EÚ, zapíše do registra a zverejní sa.

6.   Zápis do registra vykonaný podľa odseku 5 sa na žiadosť jednej zo strán vymaže alebo upraví.

Článok 26

Konanie o zápis licencií a iných práv do registra

1.   Článok 20 ods. 5 a 6 a pravidlá prijaté podľa neho a článok 20 ods. 8 sa primerane uplatňujú na zápis vecného práva alebo prevodu vecného práva podľa článku 22 ods. 2, exekúcie podľa článku 23 ods. 3, zahrnutia do insolvenčného konania podľa článku 24 ods. 3, ako aj na zápis licencie alebo prevodu licencie podľa článku 25 ods. 5, a to za týchto podmienok:

a)

požiadavka týkajúca sa identifikácie tovaru a služieb, ktorých sa prevod týka, sa neuplatňuje vo vzťahu k žiadosti o zápis vecného práva, exekúcie alebo zahrnutia do insolvenčného konania;

b)

požiadavka týkajúca sa dokumentov preukazujúcich prevod sa neuplatňuje na žiadosti podané majiteľom ochrannej známky EÚ.

2.   Žiadosť o zápis práv uvedených v odseku 1 sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku.

3.   Žiadosť o zápis licencie môže obsahovať žiadosť o zápis licencie do registra ako jednej alebo viacerých z nasledujúcich:

a)

výlučná licencia;

b)

sublicencia v prípade, ak ju udeľuje držiteľ licencie, ktorého licencia je zapísaná v registri;

c)

licencia obmedzená iba na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je známka zapísaná;

d)

licencia obmedzená na časť Únie;

e)

dočasná licencia.

Ak sa žiada o zápis licencie ako licencie uvedenej v písmenách c), d) a e) prvého pododseku, žiadosť o zápis licencie uvádza tovary a služby, tú časť Únie a obdobie, na aké bola licencia udelená.

4.   Ak nie sú splnené podmienky pre zápis stanovené v článkoch 22 až 25, v odsekoch 1 a 3 tohto článku a v iných príslušných predpisoch prijatých podľa tohto nariadenia, úrad žiadateľovi nedostatok oznámi. Ak sa nedostatok v lehote určenej úradom neodstráni, úrad žiadosť o zápis zamietne.

5.   Odseky 1 a 3 sa primerane vzťahujú aj na prihlášky ochranných známok EÚ.

Článok 27

Účinky voči tretím osobám

1.   Právne úkony uvedené v článkoch 20, 22 a 25, týkajúce sa ochrannej známky EÚ, majú účinky voči tretím osobám vo všetkých členských štátoch až po zapísaní do registra. Pred týmto zápisom však bude mať takýto úkon účinky voči tretím osobám, ktoré nadobudli práva na ochrannú známku po dátume tohto úkonu, ale ktoré vedeli o takomto úkone k dátumu nadobudnutia práv.

2.   Odsek 1 sa neuplatní v prípade osoby, ktorá nadobudne ochrannú známku EÚ alebo právo týkajúce sa ochrannej známky EÚ prevodom celého podniku alebo akoukoľvek univerzálnou sukcesiou.

3.   Účinky právnych úkonov uvedených v článku 23 voči tretím osobám sa riadia právom členského štátu stanoveného v súlade s článkom 19.

4.   Pokiaľ spoločné pravidlá pre členské štáty v oblasti insolvenčného konania nenadobudnú účinnosť, účinky voči tretím účastníkom insolvenčného konania alebo podobných konaní sa riadia právom toho členského štátu, v ktorom sa takéto konania začali ako prvé v zmysle vnútroštátneho práva alebo dohovorov platných pre túto oblasť.

Článok 28

Prihláška ochrannej známky EÚ ako predmetu vlastníctva

Na prihlášku ochrannej známky EÚ sa uplatnia články 19 až 27.

Článok 29

Konanie o výmaz alebo zmenu zápisu licencií a iných práv v registri

1.   Zápis vykonaný podľa článku 26 ods. 1 sa vymaže alebo zmení na žiadosť jednej z dotknutých osôb.

2.   Žiadosť obsahuje číslo zápisu dotknutej ochrannej známky EÚ a údaje o práve, v súvislosti s ktorým sa žiada o výmaz alebo zmenu zápisu.

3.   Žiadosť o výmaz zápisu licencie, vecného práva alebo opatrenia výkonu sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku.

4.   K žiadosti sa priložia dokumenty preukazujúce, že zapísané právo už neexistuje alebo že držiteľ licencie alebo iného práva súhlasí s výmazom alebo zmenou zápisu.

5.   Ak nie sú splnené požiadavky pre výmaz alebo zmenu zápisu, úrad oznámi nedostatok žiadateľovi. Ak sa nedostatok neodstráni v lehote, ktorú určí úrad, úrad žiadosť o výmaz alebo zmenu zápisu zamietne.

6.   Odseky 1 až 5 tohto článku sa primerane vzťahujú aj na zápisy v spisoch vykonané podľa článku 26 ods. 5.

HLAVA III

PRIHLÁŠKA OCHRANNEJ ZNÁMKY EÚ

ODDIEL 1

Podanie prihlášky a náležitosti, ktoré musí spĺňať

Článok 30

Podanie prihlášky

1.   Prihláška ochrannej známky EÚ sa podáva úradu.

2.   Úrad vydá prihlasovateľovi bezodkladne potvrdenie, v ktorom sa uvedie aspoň číslo spisu, vyjadrenie, opis alebo iná identifikácia známky, charakter a počet dokumentov a dátum ich prijatia. Toto potvrdenie možno vydať elektronickými prostriedkami.

Článok 31

Náležitosti, ktoré musí prihláška spĺňať

1.   Prihláška ochrannej známky EÚ obsahuje:

a)

žiadosť o zápis ochrannej známky EÚ;

b)

údaje identifikujúce prihlasovateľa;

c)

zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada;

d)

vyjadrenie známky, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v článku 4 písm. b).

2.   Prihláška ochrannej známky EÚ je podmienená úhradou poplatku za prihlášku pokrývajúceho jednu triedu tovarov alebo služieb a prípadne jedného alebo viacerých poplatkov za každú ďalšiu triedu tovarov alebo služieb nad jednu triedu a prípadného poplatku za rešerš.

3.   Okrem náležitostí uvedených v odsekoch 1 a 2 musí prihláška ochrannej známky EÚ spĺňať formálne náležitosti stanovené v tomto nariadení a vo vykonávacích aktoch prijatých na jeho základe. Ak sa v týchto náležitostiach stanovuje elektronické vyjadrenie ochrannej známky, výkonný riaditeľ môže určiť formáty a maximálnu veľkosť takéhoto elektronického súboru.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty upravujúce podrobnosti, ktoré má prihláška obsahovať. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 32

Deň podania

Dňom podania prihlášky ochrannej známky EÚ je deň, keď prihlasovateľ podá na úrad dokumenty obsahujúce informácie uvedené v článku 31 ods. 1, za podmienky, že do jedného mesiaca od predloženia uvedených dokumentov uhradí poplatok za prihlášku.

Článok 33

Označovanie a triedenie tovarov a služieb

1.   Tovary a služby, pre ktoré sa žiada o zápis ochrannej známky, sa zatrieďujú v súlade so systémom triedenia stanoveným Niceskou dohodou z 15. júna 1957 o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok (ďalej len „triedenie podľa Niceskej dohody“).

2.   Tovary a služby, pre ktoré sa žiada o ochranu ochrannej známky, identifikuje prihlasovateľ dostatočne jasne a presne, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnil určiť rozsah zamýšľanej ochrany len na tomto základe.

3.   Na účely odseku 2 možno použiť všeobecné označenia zahrnuté v názvoch tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody alebo iné všeobecné pojmy za predpokladu, že spĺňajú požadované normy jasnosti a presnosti stanovené v tomto článku.

4.   Úrad zamietne prihlášku v súvislosti s označeniami alebo pojmami, ktoré sú nejasné alebo nepresné, ak prihlasovateľ nenavrhne prijateľné znenie v lehote stanovenej na tento účel úradom.

5.   Používanie všeobecných pojmov vrátane všeobecných označení názvov tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody sa vykladá tak, že zahŕňa všetky tovary alebo služby zahrnuté v doslovnom význame označenia alebo pojmu. Používanie takýchto pojmov alebo označení sa nevykladá tak, že zahŕňa nárok na tovary alebo služby, ktoré sa nemôžu takto chápať.

6.   Keď prihlasovateľ žiada o zápis viac než jednej triedy, zoskupí tovary a služby podľa tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody, pričom pred každou skupinou uvedie číslo triedy, do ktorej daná skupina tovarov alebo služieb patrí, a skupiny uvedie v poradí tried.

7.   Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne podobné z toho dôvodu, že sú uvedené v tej istej triede v rámci triedenia podľa Niceskej dohody. Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne nepodobné z toho dôvodu, že sú uvedené v rôznych triedach v rámci triedenia podľa Niceskej dohody.

8.   Majitelia ochranných známok EÚ, o ktorých zápis sa požiadalo pred 22. júnom 2012 a ktoré sú zapísané vo vzťahu k celému názvu triedy podľa Niceskej dohody, môžu vyhlásiť, že ich zámerom v deň podania bolo získať ochranu v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú mimo rámca tovarov alebo služieb zahrnutých v doslovnom význame názvu danej triedy, za predpokladu, že takto označené tovary alebo služby sú zahrnuté do abecedného zoznamu pre danú triedu vo vydaní triedenia podľa Niceskej dohody platného v deň podania.

Vyhlásenie sa podáva na úrad do 24. septembra 2016 a jasne, presne a konkrétne sa v ňom uvádzajú tovary a služby, na ktoré sa pôvodne vzťahoval zámer majiteľa, okrem tovarov a služieb jednoznačne zahrnutých v doslovnom význame označení zahrnutých v názve triedy. Úrad prijme primerané opatrenia na zodpovedajúcu zmenu údajov zapísaných v registri. Možnosťou urobiť vyhlásenie podľa prvého pododseku tohto odseku nie je dotknuté uplatňovanie článku 18, článku 47 ods. 2, článku 58 ods. 1 písm. a) a článku 64 ods. 2.

Platí, že ochranné známky EÚ, pre ktoré nebolo v lehote uvedenej v druhom pododseku podané vyhlásenie, sa od uplynutia tejto lehoty vzťahujú len na tovary alebo služby jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame označení zahrnutých v názve príslušnej triedy.

9.   Ak sa menia údaje zapísané v registri, výlučné práva priznané ochrannej známke EÚ podľa článku 9 nebránia tretej osobe v tom, aby naďalej používala ochrannú známku vo vzťahu k tovarom alebo službám, pokiaľ používanie ochrannej známky pre tieto tovary alebo služby:

a)

sa začalo pred zmenou údajov zapísaných v registri a

b)

neporušilo práva majiteľa založené na doslovnom význame zápisu tovarov a služieb v tom čase v registri.

Zmena zoznamu tovarov alebo služieb zapísaných v registri navyše nedáva majiteľovi ochrannej známky EÚ právo podať námietky proti neskoršej ochrannej známke ani požiadať o jej vyhlásenie za neplatnú, pokiaľ:

a)

sa neskoršia ochranná známka buď používala, alebo bola podaná prihláška na jej zápis pre tovary alebo služby ešte pred zmenou údajov zapísaných v registri a

b)

pri používaní ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom alebo službám nedošlo k porušeniu práv alebo by ani nebolo došlo k porušeniu práv majiteľa založených na doslovnom význame zápisu tovarov a služieb v tom čase v registri.

ODDIEL 2

Prednosť

Článok 34

Právo prednosti

1.   Osoba, ktorá riadne podala prihlášku ochrannej známky v štáte alebo pre ktorýkoľvek štát, ktorý je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, alebo jej právny nástupca požíva na účely podania prihlášky ochrannej známky EÚ pre tú istú ochrannú známku, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré sa prihláška podala, právo prednosti počas obdobia šiestich mesiacov od dátumu podania prvej prihlášky.

2.   Každé podanie, ktoré je rovnocenné s riadnym národným podaním na základe vnútroštátneho práva štátu, v ktorom bolo vykonané, alebo na základe bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd, sa považuje za podanie, ktoré zakladá právo prednosti.

3.   Pod riadnym národným podaním sa rozumie akékoľvek podanie, ktoré je dostačujúce na stanovenie dňa, keď bola prihláška podaná, bez ohľadu na jej výsledok.

4.   Následná prihláška ochrannej známky, ktorá bola predmetom skoršej prvej prihlášky pre rovnaké tovary alebo služby a ktorá bola podaná v tom istom štáte alebo pre ten istý štát, sa považuje za prvú prihlášku na účely stanovenia práva prednosti za predpokladu, že ku dňu podania následnej prihlášky bude skoršia prihláška vzatá späť, zastavená alebo zamietnutá bez toho, aby bola prístupná na nahliadnutie verejnosti, a bez toho, aby ponechávala akékoľvek doteraz neuplatnené práva a dosiaľ sa nepoužila na uplatnenie práva prednosti. Skoršia prihláška nemôže byť v takom prípade základom uplatňovania práva prednosti.

5.   Ak sa prvá prihláška podala v štáte, ktorý nie je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, odseky 1 až 4 sa uplatnia iba do takej miery, do akej tento štát podľa zverejnených zistení priznáva na základe prvého podania prihlášky uskutočneného na úrade a podliehajúc rovnocenným podmienkam stanoveným v tomto nariadení právo prednosti s rovnocenným účinkom. Výkonný riaditeľ v prípade potreby požiada Komisiu, aby zvážila možnosť zistiť, či je v štáte v zmysle prvej vety zaručená vzájomnosť. Ak Komisia zistí, že v súlade s prvou vetou je zaručená vzájomnosť, uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie zodpovedajúce oznámenie.

6.   Odsek 5 sa uplatňuje odo dňa uverejnenia oznámenia o zaručení vzájomnosti v Úradnom vestníku Európskej únie, ak sa v oznámení neuvedie skorší termín, od ktorého sa uplatňuje. Prestane sa uplatňovať odo dňa uverejnenia oznámenia Komisie v Úradnom vestníku Európskej únie o tom, že vzájomnosť už nie je zaručená, ak sa v oznámení neuvedie skorší termín, od ktorého sa uplatňuje.

7.   Oznámenia uvedené v odsekoch 5 a 6 sa uverejnia aj v úradnom vestníku úradu.

Článok 35

Uplatnenie práva prednosti

1.   Uplatnenie práva prednosti sa podáva spolu s prihláškou ochrannej známky EÚ a zahŕňa dátum, číslo a krajinu skoršej prihlášky. Dokumenty na preukázanie práva prednosti sa predložia do troch mesiacov odo dňa podania.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví druh dokumentov, ktoré sa majú predložiť na uplatnenie práva prednosti skoršej prihlášky podľa odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

3.   Výkonný riaditeľ môže určiť, že dokumenty, ktoré má poskytnúť prihlasovateľ na preukázanie práva prednosti, nemusia obsahovať všetko to, čo sa požaduje na základe pravidiel prijatých podľa odseku 2, ak má úrad požadované informácie k dispozícii z iných zdrojov.

Článok 36

Účinok práva prednosti

Právo prednosti má ten účinok, že na účely stanovenia, ktoré práva majú prednosť, sa deň vzniku práva prednosti považuje za deň podania prihlášky ochrannej známky EÚ.

Článok 37

Rovnocennosť podania v rámci Únie s národným podaním

Prihláška ochrannej známky EÚ, ktorej bol priznaný deň podania, je v členských štátoch rovnocenná s riadnym národným podaním, prípadne s prihliadnutím na právo prednosti uplatnené pre prihlášku ochrannej známky EÚ.

ODDIEL 3

Výstavná priorita

Článok 38

Výstavná priorita

1.   Ak prihlasovateľ ochrannej známky EÚ vystavil tovary alebo služby označené prihlasovanou známkou na oficiálnej alebo oficiálne uznávanej medzinárodnej výstave, ktorá spĺňa podmienky Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísaného v Paríži 22. novembra 1928 a naposledy revidovaného 30. novembra 1972, môže si, ak podá prihlášku v lehote šiestich mesiacov od prvého vystavenia tovarov alebo služieb označených prihlasovanou známkou, uplatniť právo prednosti, počnúc týmto dňom v zmysle článku 36. Právo prednosti sa uplatňuje spolu s prihláškou ochrannej známky EÚ.

2.   Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti podľa odseku 1, predloží dôkazy o vystavení tovarov alebo služieb označených prihlasovanou známkou do troch mesiacov odo dňa podania.

3.   Výstavná priorita udelená v členskom štáte alebo v tretej krajine nepredlžuje obdobie priority uvedené v článku 34.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí druh dôkazov a podrobnosti o týchto dôkazoch, ktoré sa majú predložiť pri uplatnení výstavnej priority podľa odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

ODDIEL 4

Seniorita národnej ochrannej známky

Článok 39

Uplatnenie seniority národnej ochrannej známky spolu s podaním prihlášky ochrannej známky EÚ alebo po podaní prihlášky

1.   Majiteľ staršej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte, vrátane ochrannej známky zapísanej na území Beneluxu, alebo zapísanej podľa medzinárodných dohôd s účinkom v danom členskom štáte, ktorý požiada o zápis zhodnej ochrannej známky ako ochrannej známky EÚ pre zhodné tovary alebo služby alebo niektoré z nich, pre ktoré bola zapísaná staršia ochranná známka, môže si uplatniť pre ochrannú známku EÚ nárok, aby vstúpila do práv staršej ochrannej známky v tomto členskom štáte, v ktorom alebo pre ktorý bola zapísaná.

2.   Seniorita sa uplatňuje spolu s prihláškou ochrannej známky EÚ alebo do dvoch mesiacov odo dňa podania prihlášky, pričom sa uvedie členský štát alebo členské štáty, v ktorých alebo pre ktoré je ochranná známka zapísaná, číslo zápisu a deň podania prihlášky, ako aj tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Ak sa v prihláške uplatňuje seniorita pre jednu alebo viacero starších zapísaných ochranných známok, dokumentácia na preukázanie práva seniority sa predloží do troch mesiacov odo dňa podania prihlášky. Ak chce prihlasovateľ uplatniť senioritu po podaní prihlášky, dokumentácia na preukázanie seniority sa úradu predloží do troch mesiacov od doručenia podania, ktorým sa seniorita uplatňuje.

3.   Jediným účinkom seniority podľa tohto nariadenia je skutočnosť, že ak sa majiteľ ochrannej známky EÚ vzdá staršej ochrannej známky alebo dovolí, aby ochranná známka zanikla, považuje sa za majiteľa, ktorý má naďalej rovnaké práva, aké by bol mal, keby staršia ochranná známka bola naďalej zapísaná.

4.   Uplatnená seniorita pre ochrannú známku EÚ zanikne, keď je staršia ochranná známka, ktorej seniorita sa uplatňuje, vyhlásená za neplatnú alebo zrušená. Keď je staršia ochranná známka zrušená, seniorita zanikne za predpokladu, že zrušenie nadobudne účinnosť pred dňom podania alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ.

5.   Úrad informuje Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo alebo centrálny úrad priemyselného vlastníctva dotknutého členského štátu o účinnom uplatnení seniority.

6.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí druh dokumentácie, ktorú má prihlasovateľ predložiť na preukázanie seniority národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky zapísanej podľa medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte podľa odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

7.   Výkonný riaditeľ môže určiť, že dokumentácia, ktorú má predložiť prihlasovateľ na preukázanie seniority, nemusí obsahovať všetko to, čo sa požaduje na základe pravidiel prijatých podľa odseku 6, ak má úrad požadované informácie k dispozícii z iných zdrojov.

Článok 40

Uplatnenie seniority národnej ochrannej známky po zápise ochrannej známky EÚ

1.   Majiteľ ochrannej známky EÚ, ktorý je majiteľom staršej zhodnej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte, vrátane ochrannej známky zapísanej na území Beneluxu alebo staršej zhodnej medzinárodnej ochrannej známky platnej v členskom štáte, pre tovary alebo služby, ktoré sú rovnaké s tovarmi a službami, pre ktoré bola staršia ochranná známka zapísaná alebo v nich obsiahnutá, si môže nárokovať senioritu pre staršiu ochrannú známku vo vzťahu k členskému štátu, v ktorom alebo pre ktorý bola zapísaná.

2.   Uplatnenie seniority podané podľa odseku 1 tohto článku obsahuje číslo zápisu ochrannej známky EÚ, meno a adresu jej majiteľa, členský štát alebo členské štáty, v ktorých alebo pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, číslo a deň podania prihlášky, tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná a pre ktoré sa uplatňuje seniorita, ako aj podpornú dokumentáciu, ako sa uvádza v pravidlách prijatých podľa článku 39 ods. 6.

3.   Ak nie sú splnené požiadavky, ktorými sa riadi uplatňovanie seniority, úrad oznámi nedostatok majiteľovi ochrannej známky EÚ. Ak sa nedostatok neodstráni v lehote, ktorú určí úrad, úrad žiadosť zamietne.

4.   Uplatňuje sa článok 39 ods. 3, 4, 5 a 7.

HLAVA IV

KONANIE O ZÁPISE

ODDIEL 1

Prieskum prihlášky

Článok 41

Prieskum náležitostí podania

1.   Úrad preskúma, či:

a)

prihláška ochrannej známky EÚ spĺňa podmienky na priznanie dňa podania v súlade s článkom 32;

b)

prihláška ochrannej známky EÚ spĺňa podmienky a náležitosti stanovené v článku 31 ods. 3.

c)

boli prípadné poplatky za triedy uhradené v určenej lehote.

2.   Ak prihláška ochrannej známky EÚ nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, úrad vyzve prihlasovateľa, aby do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia odstránil nedostatky alebo zaplatil poplatok.

3.   Ak sa odstránenie nedostatkov alebo zaplatenie poplatku stanovené na základe odseku 1 písm. a) neuskutoční, s prihláškou sa nezaobchádza ako s prihláškou ochrannej známky EÚ. Ak prihlasovateľ splní požiadavku úradu, úrad prizná za deň podania prihlášky deň odstránenia stanovených nedostatkov alebo zaplatenia poplatku.

4.   Ak nedostatky stanovené na základe odseku 1 písm. b) nie sú odstránené v určenej lehote, úrad prihlášku zamietne.

5.   Ak poplatok stanovený na základe odseku 1 písm. c) nie je zaplatený v určenej lehote, prihláška sa považuje za vzatú späť, pokiaľ nebude jasné, na ktoré triedy tovarov alebo služieb sa vzťahuje uhradená suma. Pri neexistencii iných kritérií na stanovenie tých tried, na ktoré sa prihláška vzťahuje, úrad postupuje podľa tried v poradí triedenia. Prihláška sa považuje za vzatú späť s ohľadom na tie triedy, za ktoré neboli poplatky uhradené alebo neboli uhradené v plnej výške.

6.   Nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa uplatňovania práva prednosti má za následok stratu práva prednosti pre prihlášku.

7.   Nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa uplatnenia seniority národnej ochrannej známky má za následok stratu takéhoto práva pre prihlášku.

8.   Ak sa nesplnenie náležitostí podľa odseku 1 písm. b) a c) týka iba niektorých tovarov alebo služieb, úrad zamietne prihlášku alebo právo prednosti, alebo právo seniority zanikne iba vo vzťahu k daným tovarom a službám.

Článok 42

Prieskum z hľadiska absolútnych dôvodov na zamietnutie

1.   Ak je na základe článku 7 ochranná známka nespôsobilá na zápis pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky EÚ, prihláška sa pre tieto tovary alebo služby zamietne.

2.   Prihláška sa nemôže zamietnuť skôr, ako sa prihlasovateľovi poskytne možnosť vziať ju späť alebo zmeniť, alebo sa vyjadriť. Na tento účel úrad oznámi prihlasovateľovi dôvody zamietnutia zápisu a určí lehotu, v akej prihlasovateľ môže vziať prihlášku späť alebo ju zmeniť či sa vyjadriť. Ak prihlasovateľ nevyvráti dôvody zamietnutia zápisu, úrad zamietne zápis v celom rozsahu alebo sčasti.

ODDIEL 2

Rešerš

Článok 43

Rešeršná správa

1.   Úrad na žiadosť prihlasovateľa ochrannej známky EÚ pri podaní prihlášky vypracuje rešeršnú správu Európskej únie (ďalej len „rešeršná správa EÚ“), v ktorej uvedie tie zistené staršie ochranné známky EÚ alebo prihlášky ochranných známok EÚ, ktorých sa možno na základe článku 8 dovolávať proti zápisu ochrannej známky EÚ, o ktorý sa žiada.

2.   Ak v čase podania prihlášky ochrannej známky EÚ prihlasovateľ požiada o vypracovanie rešeršnej správy centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov a ak sa v rámci lehoty na zaplatenie poplatku za podanie zaplatil aj príslušný poplatok za rešerš, úrad kópiu prihlášky ochrannej známky EÚ bezodkladne zašle centrálnemu úradu priemyselného vlastníctva každého členského štátu, ktorý informoval úrad o svojom rozhodnutí vykonávať v súvislosti s prihláškami ochranných známok EÚ rešerš vo svojom registri ochranných známok.

3.   Každý z centrálnych úradov priemyselného vlastníctva členských štátov uvedených v odseku 2 zašle rešeršnú správu, v ktorej buď uvedie akékoľvek zistené staršie národné ochranné známky, prihlášky národných ochranných známok alebo ochranné známky zapísané podľa medzinárodných dohôd, ktoré majú účinok v dotknutom členskom štáte alebo členských štátoch, a ktorých sa možno na základe článku 8 dovolávať proti zápisu ochrannej známky EÚ, o ktorý sa žiada, alebo sa v nej uvedie, že rešeršou sa nezistili žiadne takéto práva.

4.   Úrad po porade so správnou radou ustanovenou článkom 153 (ďalej len „správna rada“) stanoví obsah a podrobnú úpravu pre rešeršné správy.

5.   Úrad zaplatí každému centrálnemu úradu priemyselného vlastníctva sumu za každú rešeršnú správu poskytnutú podľa odseku 3. Výšku tejto sumy, ktorá je rovnaká pre každý úrad, stanoví rozpočtový výbor rozhodnutím prijatým trojštvrtinovou väčšinou zástupcov členských štátov.

6.   Úrad zašle prihlasovateľovi ochrannej známky EÚ vyžiadanú rešeršnú správu EÚ a akékoľvek vyžiadané národné rešeršné správy, ktoré mu boli doručené.

7.   Pri zverejnení prihlášky ochrannej známky EÚ úrad informuje majiteľov prípadných starších ochranných známok EÚ alebo prihlasovateľov ochranných známok EÚ uvedených v rešeršnej správe EÚ o zverejnení prihlášky ochrannej známky EÚ. To platí bez ohľadu na to, či prihlasovateľ žiadal, aby sa mu rešeršná správa EÚ zaslala, ibaže by majiteľ staršieho zápisu alebo prihlášky požiadal, aby sa mu oznámenie nezasielalo.

ODDIEL 3

Zverejnenie prihlášky

Článok 44

Zverejnenie prihlášky

1.   Ak sú splnené podmienky, ktoré prihláška ochrannej známky EÚ musí spĺňať, prihláška sa zverejní na účely článku 46 v rozsahu, v akom nebola zamietnutá podľa článku 42. Zverejnením prihlášky nie sú dotknuté informácie, ktoré už boli sprístupnené verejnosti inak v súlade s týmto nariadením alebo aktmi prijatými podľa neho.

2.   Ak sa po zverejnení prihláška zamietne podľa článku 42, rozhodnutie o jej zamietnutí sa zverejní, keď nadobudne právoplatnosť.

3.   Ak zverejnenie prihlášky obsahuje chybu pripísateľnú úradu, úrad ju na vlastný podnet alebo na žiadosť prihlasovateľa opraví a uverejní opravu.

Pravidlá prijaté podľa článku 49 ods. 3 sa uplatnia primerane, ak o opravu požiada prihlasovateľ.

4.   Článok 46 ods. 2 sa uplatní aj vtedy, ak sa oprava týka zoznamu tovarov alebo služieb alebo vyjadrenia známky.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví údaje, ktoré má obsahovať zverejnená prihláška. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

ODDIEL 4

Pripomienky tretích osôb a námietky

Článok 45

Pripomienky tretích osôb

1.   Každá fyzická alebo právnická osoba a každá skupina alebo subjekt zastupujúci výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov môže úradu predložiť písomné pripomienky, pričom vysvetlí, z akých dôvodov podľa článkov 5 a 7 by sa ochranná známka z úradnej moci nemala zapísať.

Osoby a skupiny alebo subjekty uvedené v prvom pododseku nemajú postavenie účastníkov konania pred úradom.

2.   Pripomienky tretích osôb sa predkladajú pred uplynutím lehoty na podávanie námietok alebo v prípade, že proti ochrannej známke bola podaná námietka, pred prijatím právoplatného rozhodnutia o námietke.

3.   Predložením pripomienok uvedeným v odseku 1 nie je dotknuté právo úradu v prípade potreby kedykoľvek pred zápisom na vlastný podnet obnoviť preskúmanie absolútnych dôvodov.

4.   Pripomienky uvedené v odseku 1 sa oznámia prihlasovateľovi, ktorý sa k nim môže vyjadriť.

Článok 46

Námietky

1.   V lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky EÚ môžu podať námietky proti zápisu ochrannej známky z dôvodov, pre ktoré ju nemožno zapísať podľa článku 8:

a)

v prípade článku 8 ods. 1 a 5 majitelia starších ochranných známok uvedených v článku 8 ods. 2, ako aj držitelia licencií splnomocnení majiteľmi takýchto ochranných známok;

b)

majitelia ochranných známok uvedených v článku 8 ods. 3;

c)

majitelia starších ochranných známok alebo označení uvedených v článku 8 ods. 4 a osoby splnomocnené na základe príslušného vnútroštátneho práva uplatňovať tieto práva;

d)

osoby oprávnené podľa príslušných právnych predpisov Únie alebo medzinárodného práva uplatňovať práva uvedené v článku 8 ods. 6.

2.   Vzhľadom na podmienky uvedené v odseku 1 sa námietky proti zápisu ochrannej známky môžu podať aj v prípade zverejnenia zmenenej prihlášky v súlade s článkom 49 ods. 2 druhou vetou.

3.   Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za riadne podané až po zaplatení poplatku za podanie námietok.

4.   V lehote, ktorú stanoví úrad, môže namietateľ predložiť na podporu svojho prípadu skutočnosti, dôkazy a tvrdenia.

Článok 47

Preskúmanie námietok

1.   Pri preskúmavaní námietok úrad vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby v lehote stanovenej úradom predložili vyjadrenia k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad.

2.   Ak o to prihlasovateľ požiada, majiteľ staršej ochrannej známky EÚ, ktorý podal námietky, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu podania alebo dňu práva prednosti prihlášky ochrannej známky EÚ sa staršia ochranná známka EÚ v Únii skutočne používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že staršia ochranná známka EÚ bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Ak sa takýto dôkaz nepredloží, námietky sa zamietnu. Ak sa staršia ochranná známka EÚ používala iba vo vzťahu k časti tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietok za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

3.   Odsek 2 sa vzťahuje na staršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), pričom používanie v Únii sa nahrádza používaním v tom členskom štáte, v ktorom je staršia ochranná známka chránená.

4.   Úrad môže, ak to považuje za vhodné, vyzvať účastníkov konania, aby uzavreli zmier.

5.   Ak preskúmanie námietok odhalí, že ochranná známka nemôže byť zapísaná pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré sa podala prihláška ochrannej známky EÚ, prihláška sa pre tieto tovary a služby zamietne. V opačnom prípade sa námietky zamietnu.

6.   Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky sa zverejní až vtedy, keď nadobudne právoplatnosť.

Článok 48

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, v ktorých určí podrobnosti postupu pri podávaní a skúmaní námietok podľa článkov 46 a 47.

ODDIEL 5

Späťvzatie, zúženie, zmenyn a rozdelenie prihlášky

Článok 49

Späťvzatie, zúženie a zmeny prihlášky

1.   Prihlasovateľ môže kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky EÚ alebo zúžiť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške. Ak už bola prihláška zverejnená, zverejní sa aj späťvzatie alebo zúženie.

2.   Inak môže byť prihláška ochrannej známky EÚ zmenená na žiadosť prihlasovateľa iba na účely opravy mena a adresy žiadateľa, chýb v znení alebo v prepise alebo zjavných chýb za predpokladu, že takáto oprava nezmení podstatne ochrannú známku ani nerozšíri zoznam tovarov alebo služieb. Ak takéto zmeny ovplyvnia vyjadrenie ochrannej známky alebo zoznam tovarov alebo služieb a uskutočnia sa až po zverejnení prihlášky, prihláška ochrannej známky sa zverejní v upravenej podobe.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, v ktorých určí podrobnosti postupu pri zmene prihlášky.

Článok 50

Rozdelenie prihlášky

1.   Prihlasovateľ môže rozdeliť prihlášku, ak vyhlási, že niektoré tovary alebo služby zahrnuté v pôvodnej prihláške budú predmetom jednej alebo viacerých rozdelených prihlášok. Tovary alebo služby v rozdelenej prihláške sa nesmú prekrývať s tovarmi alebo službami, ktoré zostávajú v pôvodnej prihláške, ani s tými, ktoré sú zahrnuté do iných rozdelených prihlášok.

2.   Vyhlásenie o rozdelení nie je prípustné:

a)

ak v prípade podania námietok proti pôvodnej prihláške takáto rozdelená prihláška zavádza rozdelenie medzi tovarmi alebo službami, proti ktorým námietka smeruje, pokiaľ sa rozhodnutie námietkového oddelenia nestane konečným alebo pokiaľ sa konania o námietkach neukončia s konečnou platnosťou inak;

b)

predtým než úrad prizná deň podania uvedený v článku 32 a počas lehoty na podanie námietok stanovenej v článku 46 ods. 1.

3.   Vyhlásenie o rozdelení podlieha poplatku. Vyhlásenie sa nepovažuje za podané, pokiaľ sa nezaplatí poplatok.

4.   Ak úrad zistí, že požiadavky stanovené v odseku 1 a v pravidlách prijatých podľa odseku 9 písm. a) nie sú splnené, vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky odstránil v lehote, ktorú určí úrad. Ak sa pred uplynutím lehoty nedostatky neodstránia, úrad vyhlásenie o rozdelení prihlášky zamietne.

5.   Rozdelenie sa stane účinným od dátumu zapísania do spisov týkajúcich sa pôvodnej prihlášky, vedených úradom.

6.   Všetky podané žiadosti a prihlášky a všetky zaplatené poplatky týkajúce sa pôvodnej prihlášky pred dátumom, keď úrad prijal vyhlásenie o rozdelení, sa tiež považujú za predložené a zaplatené vo vzťahu k rozdelenej prihláške alebo prihláškam. Poplatky za pôvodnú prihlášku, ktoré boli riadne zaplatené pred dňom prijatia vyhlásenia o rozdelení, sa nevracajú.

7.   Rozdelená prihláška si zachová deň podania a deň práva prednosti a senioritu pôvodnej prihlášky.

8.   Ak sa vyhlásenie o rozdelení týka prihlášky, ktorá už bola zverejnená podľa článku 44, rozdelenie sa zverejní. Rozdelená prihláška sa zverejní. Zverejnením nezačína plynúť nová lehota na podanie námietok.

9.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

podrobnosti, ktoré má obsahovať vyhlásenie o rozdelení prihlášky uskutočnené podľa odseku 1;

b)

podrobnosti o postupe vybavenia vyhlásenia o rozdelení prihlášky, aby sa zabezpečilo, že pre rozdelenú prihlášku sa vytvorí samostatný spis vrátane nového čísla prihlášky;

c)

podrobnosti, ktoré má obsahovať zverejnenie rozdelenej prihlášky podľa odseku 8.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

ODDIEL 6

Zápis

Článok 51

Zápis

1.   Ak prihláška spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení a ak v lehote uvedenej v článku 46 ods. 1 neboli podané žiadne námietky alebo ak boli námietky s konečnou platnosťou vzaté späť, zamietnuté alebo sa inak stali bezpredmetnými, ochranná známka a údaje uvedené v článku 111 ods. 2 sa zapíšu do registra. Zápis sa zverejní.

2.   Úrad vydá osvedčenie o zápise. Uvedené osvedčenie možno vydať elektronickými prostriedkami. Úrad vydá overené alebo neoverené kópie osvedčenia za poplatok, ak sa tieto kópie vydávajú inak ako elektronickými prostriedkami.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať osvedčenie o zápise uvedeného v odseku 2 tohto článku, a jeho podobu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

HLAVA V

PLATNOSŤ ZÁPISU, OBNOVA ZÁPISU, ÚPRAVA A ROZDELENIE OCHRANNÝCH ZNÁMOK EÚ

Článok 52

Platnosť zápisu

Ochranná známka EÚ sa zapíše na obdobie 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Zápis sa môže obnoviť v súlade s článkom 53 vždy o ďalších 10 rokov.

Článok 53

Obnova

1.   Zápis ochrannej známky EÚ sa obnoví na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky EÚ alebo akejkoľvek osoby výslovne splnomocnenej majiteľom za predpokladu, že poplatky boli uhradené.

2.   Úrad informuje majiteľa ochrannej známky EÚ a každú osobu, ktorá má zapísané právo na ochrannú známku EÚ, o uplynutí platnosti zápisu aspoň šesť mesiacov pred uvedeným uplynutím. Neposkytnutie takejto informácie nemá za následok vznik zodpovednosti úradu ani vplyv na uplynutie platnosti zápisu.

3.   Žiadosť o obnovu zápisu sa podáva v lehote šiestich mesiacov pred uplynutím platnosti zápisu. Základný poplatok za obnovu zápisu a prípadne jeden alebo viacero poplatkov za každú ďalšiu triedu tovarov alebo služieb, ktoré nepatria do prvej triedy, sa tiež uhradí v tejto lehote. Ak táto podmienka nie je splnená, žiadosť sa môže podať a poplatky uhradiť v dodatočnej lehote šiestich mesiacov nasledujúcich po uplynutí platnosti zápisu, ak sa v tejto dodatočnej lehote uhradí dodatočný poplatok za oneskorenú platbu poplatku za obnovu zápisu alebo oneskorené podanie žiadosti o obnovu zápisu.

4.   V žiadosti o obnovu zápisu sa uvedie:

a)

meno osoby žiadajúcej o obnovu;

b)

číslo zápisu ochrannej známky EÚ, ktorá sa má obnoviť;

c)

ak sa o obnovu žiada iba pre časť zapísaných tovarov a služieb, označenie tých tried alebo tých tovarov a služieb, pre ktoré sa žiada o obnovu zápisu, alebo tých tried alebo tých tovarov a služieb, pre ktoré sa o obnovu zápisu nežiada, zoskupených do tried podľa triedenia podľa Niceskej dohody, pričom sa pred každou skupinou uvedie číslo triedy uvedeného triedenia, ku ktorej táto skupina tovarov alebo služieb patrí, a uvedú sa v poradí tried uvedeného triedenia.

Ak sa zaplatí poplatok uvedený v odseku 3, považuje sa za žiadosť o obnovu zápisu, a to za predpokladu, že zahŕňa všetky potrebné údaje na identifikáciu účelu platby.

5.   Ak sa žiadosť podá alebo poplatok zaplatí iba vzhľadom na niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, zápis sa obnoví iba pre tieto tovary alebo služby. Ak zaplatené poplatky nestačia na pokrytie všetkých tried tovarov a služieb, pre ktoré sa žiada o obnovu zápisu, zápis sa obnoví, ak je jasné, na ktorú triedu alebo triedy sa majú vzťahovať. Ak iné kritériá nie sú, úrad vezme do úvahy triedy v poradí triedenia.

6.   Obnova zápisu nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni uplynutia platnosti existujúceho zápisu. Obnova zápisu sa zapíše do registra.

7.   Ak sa žiadosť o obnovu zápisu podá v lehotách stanovených v odseku 3, ale nie sú splnené iné podmienky obnovy zápisu stanovené v tomto článku, úrad oznámi zistené nedostatky žiadateľovi.

8.   Ak sa žiadosť o obnovu zápisu nepodá alebo sa podá po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 3 alebo ak sa poplatky nezaplatia alebo sa zaplatia až po uplynutí uvedenej lehoty, alebo ak sa nedostatky uvedené v odseku 7 neodstránia v tejto lehote, úrad rozhodne, že platnosť zápisu sa skončila, a oznámi to majiteľovi ochrannej známky EÚ. Ak sa rozhodnutie stane právoplatným, úrad známku z registra vymaže. Výmaz nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dátume skončenia platnosti zápisu. Ak sa poplatky za obnovu zápisu zaplatili, ale zápis obnovený nebol, poplatky sa vrátia.

9.   Jednu žiadosť o obnovu zápisu možno predložiť na dve alebo viacero známok po zaplatení požadovaných poplatkov za každú známku, ak sú vo všetkých prípadoch majitelia alebo zástupcovia rovnakí.

Článok 54

Úprava

1.   Ochranná známka EÚ sa nesmie v registri meniť počas platnosti zápisu ani pri obnove zápisu.

2.   Ak však ochranná známka EÚ obsahuje meno a adresu majiteľa, každá ich úprava, ktorá neovplyvní podstatným spôsobom identitu pôvodne zapísanej ochrannej známky, sa môže na žiadosť majiteľa zapísať.

3.   Žiadosť o úpravu obsahuje prvok známky, ktorý sa má upraviť, a taktiež tento prvok v už upravenej verzii.

Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o úpravu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

4.   Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku. Ak poplatok nebol zaplatený alebo nebol zaplatený v plnej výške, úrad o tejto skutočnosti informuje žiadateľa. O úpravu toho istého prvku vo dvoch alebo viacerých zápisoch toho istého majiteľa možno požiadať v jednej žiadosti. Požadovaný poplatok sa zaplatí za každý zápis, ktorý sa má upraviť. Ak požiadavky na úpravu zápisu nie sú splnené, úrad oznámi nedostatok žiadateľovi. Ak sa nedostatok v lehote určenej úradom neodstráni, úrad žiadosť zamietne.

5.   Zverejnenie zápisu úpravy obsahuje vyjadrenie ochrannej známky EÚ v upravenej podobe. Tretie osoby, ktorých práva môžu byť takouto úpravou dotknuté, môžu jej zápis napadnúť v lehote troch mesiacov po zverejnení. Na zverejnenie zápisu úpravy sa vzťahujú články 46 a 47 a pravidlá prijaté podľa článku 48.

Článok 55

Zmena mena alebo adresy

1.   Zmena mena alebo adresy majiteľa ochrannej známky EÚ, ktorá nie je úpravou ochrannej známky EÚ podľa článku 54 ods. 2 a ktorá nie je následkom úplného alebo čiastočného prevodu ochrannej známky EÚ, sa na žiadosť majiteľa zaznamená do registra.

Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o zmenu mena alebo adresy podľa prvého pododseku tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

2.   O zmenu mena alebo adresy vo dvoch alebo viacerých zápisoch toho istého majiteľa možno požiadať v jednej žiadosti.

3.   Ak nie sú splnené požiadavky pre zápis zmeny, úrad oznámi nedostatok majiteľovi ochrannej známky EÚ. Ak sa nedostatok v lehote určenej úradom neodstráni, úrad žiadosť zamietne.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa tiež vzťahujú na zmenu mena alebo adresy zapísaného zástupcu.

5.   Odseky 1 až 4 sa primerane vzťahujú na prihlášky ochranných známok EÚ. Táto zmena sa zaznamená v spisoch, ktoré úrad vedie o prihláške ochrannej známky EÚ.

Článok 56

Rozdelenie zápisu

1.   Majiteľ ochrannej známky EÚ môže rozdeliť zápis vyhlásením, že niektoré tovary alebo služby zahrnuté v pôvodnom zápise budú predmetom jedného alebo viacerých rozdelených zápisov. Tovary alebo služby v rozdelenom zápise sa nesmú prekrývať s tovarmi alebo službami, ktoré ostanú v pôvodnom zápise, ani s tými, ktoré sú zaradené do iných rozdelených zápisov.

2.   Vyhlásenie o rozdelení nie je prípustné:

a)

ak v prípade návrhu na zrušenie práv alebo na vyhlásenie neplatnosti podaného na úrad proti pôvodnému zápisu takéto vyhlásenie o rozdelení má účinok rozdelenia medzi tovarmi alebo službami, proti ktorým smeruje návrh na zrušenie práv alebo na vyhlásenie neplatnosti, kým sa rozhodnutie zrušovacieho oddelenia nestane konečným alebo pokiaľ sa konania právoplatne neukončia inak;

b)

ak v prípade podania vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti v súdnom spore pred súdom pre ochranné známky EÚ takéto vyhlásenie o rozdelení má účinok rozdelenia medzi tovarmi alebo službami, proti ktorým vzájomný návrh smeruje, kým zmienka o rozsudku súdu pre ochranné známky EÚ nebude zapísaná do registra podľa článku 128 ods. 6.

3.   Ak nie sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 alebo podľa vykonávacích aktov uvedených v odseku 8 alebo ak sa zoznam tovarov a služieb, ktorý sa uvádza v rozdelenom zápise, prekrýva s tovarmi a službami, ktoré ostávajú v pôvodnom zápise, úrad vyzve majiteľa ochrannej známky EÚ, aby nedostatky odstránil v lehote, ktorú určí úrad. Ak sa nedostatky pred uplynutím lehoty neodstránia, úrad vyhlásenie o rozdelení zápisu zamietne.

4.   Vyhlásenie o rozdelení podlieha poplatku. Vyhlásenie sa nepovažuje za podané, pokiaľ sa nezaplatí poplatok.

5.   Rozdelenie nadobúda účinnosť v deň jeho zapísania do registra.

6.   Všetky predložené žiadosti a prihlášky a všetky zaplatené poplatky týkajúce sa pôvodného zápisu pred dňom, keď úrad prijal vyhlásenie o rozdelení, sa tiež považujú za predložené alebo zaplatené vo vzťahu k rozdelenému zápisu alebo zápisom. Poplatky za pôvodný zápis, ktoré boli riadne zaplatené pred dátumom, keď bolo prijaté vyhlásenie o rozdelení, sa nevracajú.

7.   Rozdelený zápis si zachová deň podania a deň práva prednosti a seniority pôvodného zápisu.

8.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

podrobnosti, ktoré má obsahovať vyhlásenie o rozdelení zápisu podľa odseku 1;

b)

podrobnosti o postupe vybavenia vyhlásenia o rozdelení zápisu, aby sa zabezpečilo, že pre rozdelený zápis sa vytvorí samostatný spis vrátane nového čísla zápisu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

HLAVA VI

VZDANIE SA, ZRUŠENIE A NEPLATNOSŤ

ODDIEL 1

Vzdanie sa

Článok 57

Vzdanie sa

1.   Ochrannej známky EÚ sa možno vzdať pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

2.   Takéto vzdanie sa deklaruje úradu majiteľ ochrannej známky písomne. Účinnosť nadobúda až zápisom do registra. Platnosť vzdania sa ochrannej známky EÚ, ktoré sa deklaruje úradu po podaní návrhu na zrušenie danej ochrannej známky podľa článku 63 ods. 1, je podmienená právoplatným zamietnutím návrhu na zrušenie alebo jeho vzatím späť.

3.   Vzdanie sa možno zapísať len so súhlasom majiteľa práva týkajúceho sa ochrannej známky EÚ, ktoré je zapísané v registri. Ak bola zapísaná licencia, vzdanie sa sa zapíše do registra, iba ak majiteľ ochrannej známky EÚ preukáže, že držiteľa licencie informoval o svojom zámere vzdať sa ochrannej známky. Zápis vzdania sa sa vykoná po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa, keď majiteľ ochrannej známky úradu preukáže, že držiteľa licencie informoval o svojom zámere vzdať sa ochrannej známky, alebo pred uplynutím tejto lehoty, keď preukáže, že držiteľ licencie s tým súhlasí.

4.   Ak nie sú splnené požiadavky, ktorými sa riadi vzdanie sa, úrad oznámi nedostatky osobe, ktorá urobila vyhlásenie. Ak sa nedostatky v lehote určenej úradom neodstránia, úrad odmietne vzdanie sa zapísať do registra.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať vyhlásenie o vzdaní sa podľa odseku 2 tohto článku a druh dokumentov, ktorými sa preukazuje súhlas tretej osoby podľa odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

ODDIEL 2

Dôvody na zrušenie

Článok 58

Dôvody na zrušenie

1.   Práva majiteľa ochrannej známky EÚ sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a)

ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody; žiadna osoba však nemôže podať návrh na zrušenie práv majiteľa ochrannej známky EÚ v prípade, ak sa počas obdobia medzi uplynutím päťročného obdobia a podaním návrhu alebo vzájomného návrhu skutočné používanie ochrannej známky začalo alebo obnovilo; začatie alebo obnova používania v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu alebo vzájomného návrhu, ktoré sa začalo najskôr po uplynutí nepretržitého obdobia piatich rokov nepoužívania, sa však nebude brať do úvahy tam, kde dôjde k prípravám na začatie alebo obnovu používania iba po tom, ako sa majiteľ dozvedel, že možno podať návrh alebo vzájomný návrh;

b)

ak sa v dôsledku konania alebo nečinnosti majiteľa ochranná známka stane obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu, pre ktoré je zapísaná;

c)

ak je v dôsledku používania ochrannej známky jej majiteľom alebo s jeho súhlasom pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, ochranná známka spôsobilá klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o vlastnosti, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb.

2.   Ak dôvody na zrušenie práv existujú iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, práva majiteľa sa vyhlásia za zrušené iba pre tieto tovary alebo služby.

ODDIEL 3

Dôvody na vyhlásenie neplatnosti

Článok 59

Absolútne dôvody neplatnosti

1.   Ochranná známka EÚ sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a)

ak bola ochranná známka EÚ zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7;

b)

ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

2.   Ak bola ochranná známka EÚ zapísaná v rozpore s ustanovením článku 7 ods. 1 písm. b), c) alebo d), nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak v dôsledku spôsobu používania nadobudla po zápise rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

3.   Ak dôvod neplatnosti existuje iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktorá bola ochranná známka EÚ zapísaná, ochranná známka sa vyhlási za neplatnú len pre tieto tovary a služby.

Článok 60

Relatívne dôvody neplatnosti

1.   Ochranná známka EÚ sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a)

ak existuje staršia ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, a podmienky stanovené v odseku 1 alebo 5 uvedeného článku sú splnené;

b)

ak existuje ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 ods. 3, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené;

c)

ak existuje staršie právo, ako je uvedené v článku 8 ods. 4, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené;

d)

ak existuje staršie označenie pôvodu alebo zemepisné označenie v zmysle článku 8 ods. 6 a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené.

Všetky podmienky uvedené v prvom pododseku musia byť splnené v deň podania alebo v deň práva prednosti ochrannej známky EÚ.

2.   Ochranná známka EÚ sa vyhlási za neplatnú aj na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaniach o porušení práv, ak používanie takejto ochrannej známky môže byť zakázané na základe iného staršieho práva podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva upravujúceho ochranu, najmä:

a)

práva na meno;

b)

práva na osobný portrét;

c)

autorského práva;

d)

práva priemyselného vlastníctva.

3.   Ochranná známka EÚ nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak majiteľ práva uvedeného v odseku 1 alebo 2 výslovne súhlasí so zápisom ochrannej známky EÚ pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti alebo vzájomného návrhu.

4.   Ak majiteľ jedného z práv uvedených v odseku 1 alebo 2 predtým požiadal o vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú alebo vzniesol vzájomný návrh v konaní o porušení práv, nemôže predložiť nový návrh na vyhlásenie neplatnosti alebo podať vzájomný návrh na základe iného z uvedených práv, ktorého by sa bol mohol dovolávať na podporu svojej prvej prihlášky alebo vzájomného návrhu.

5.   Bude sa uplatňovať článok 59 ods. 3.

Článok 61

Obmedzenie práv v dôsledku strpenia

1.   Ak majiteľ ochrannej známky EÚ strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky EÚ v Únii, pričom si bol tohto používania vedomý, nie je už ďalej oprávnený na základe staršej ochrannej známky žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky EÚ nežiadalo v dobrej viere.

2.   Ak majiteľ staršej národnej ochrannej známky, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, alebo iného staršieho označenia uvedeného v článku 8 ods. 4 strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky EÚ v členskom štáte, v ktorom je staršia ochranná známka alebo iné staršie označenie chránené, pričom si bol vedomý takéhoto používania, nie je už ďalej oprávnený na základe staršej ochrannej známky alebo iného staršieho označenia žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky EÚ nežiadalo v dobrej viere.

3.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 nie je majiteľ neskoršej ochrannej známky EÚ oprávnený brániť používaniu staršieho práva, aj keď sa toho práva už nemožno dovolávať proti neskoršej ochrannej známke EÚ.

ODDIEL 4

Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti

Článok 62

Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti

1.   Platí, že ochranná známka EÚ nemá odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo vzájomného návrhu účinky uvedené v tomto nariadení v rozsahu, v akom boli práva majiteľa zrušené. Skorší dátum, ku ktorému nastal jeden z dôvodov zrušenia, môže byť v rozhodnutí uvedený na návrh niektorého účastníka konania.

2.   Platí, že ochranná známka EÚ nemá od začiatku účinky uvedené v tomto nariadení v rozsahu, v akom bola ochranná známka vyhlásená za neplatnú.

3.   S výhradou vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa buď uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej z nedbalosti alebo z nedostatku dobrej viery na strane majiteľa ochrannej známky, alebo bezdôvodného obohatenia, retroaktívny účinok zrušenia alebo neplatnosti ochrannej známky nemá vplyv na:

a)

žiadne rozhodnutie o porušení práv, ktoré nadobudlo právoplatnosť a bolo vykonané pred rozhodnutím o zrušení alebo neplatnosti;

b)

žiadnu zmluvu uzavretú pred rozhodnutím o zrušení alebo neplatnosti v takom rozsahu, v akom bola splnená pred týmto rozhodnutím; nárok na vrátenie súm splatných podľa príslušnej zmluvy však možno v rozsahu odôvodnenom okolnosťami uplatniť z dôvodov spravodlivosti.

ODDIEL 5

Konanie pred úradom vo veci zrušenia alebo vyhlásenia neplatnosti

Článok 63

Návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti

1.   Návrh na zrušenie práv majiteľa ochrannej známky EÚ alebo na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú môžu predložiť úradu:

a)

ak sa uplatňujú články 58 a 59, všetky fyzické a právnické osoby a každá skupina alebo orgán zriadený na účely zastupovania záujmov výrobcov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorí majú na základe práva, ktoré takéto podávanie riadi, procesnú spôsobilosť;

b)

ak sa uplatňuje článok 60 ods. 1, osoby uvedené v článku 46 ods. 1;

c)

ak sa uplatňuje článok 60 ods. 2, majitelia starších práv uvedení v danom ustanovení alebo osoby, ktoré sú oprávnené na základe právnych predpisov Únie alebo práva príslušného členského štátu vykonávať predmetné práva.

2.   Takýto návrh sa podáva písomne a musí byť odôvodnený. Návrh sa nepovažuje za podaný dovtedy, kým sa neuhradí požadovaný poplatok.

3.   Návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti nie je prípustný, ak o návrhu týkajúcom sa rovnakého predmetu a dôvodu žaloby a tých istých účastníkov konania rozhodol vo veci samej buď úrad, alebo súd pre ochranné známky EÚ podľa článku 123 a rozhodnutie úradu alebo daného súdu o uvedenom návrhu nadobudlo právoplatnosť.

Článok 64

Preskúmanie návrhu

1.   Pri preskúmavaní návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti úrad vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby predložili vyjadrenie v lehote stanovenej úradom k oznámeniam ostatných účastníkov konania alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad.

2.   Ak o to požiada majiteľ ochrannej známky EÚ, majiteľ staršej ochrannej známky EÚ, ktorý je účastníkom konania o neplatnosti, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu návrhu na vyhlásenie neplatnosti sa staršia ochranná známka EÚ skutočne používala v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré majiteľ uvedenej staršej ochrannej známky EÚ uvádza ako dôvod svojho návrhu, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že staršia ochranná známka EÚ bola k tomuto dňu zapísaná najmenej počas piatich rokov. Ak ku dňu podania prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ku dňu práva prednosti prihlášky ochrannej známky EÚ bola staršia ochranná známka EÚ zapísaná najmenej počas piatich rokov, majiteľ staršej ochrannej známky EÚ predloží okrem toho dôkaz o tom, že podmienky stanovené v článku 47 ods. 2 boli k tomuto dňu splnené. Ak sa takýto dôkaz nepredloží, návrh na vyhlásenie neplatnosti sa zamietne. Ak sa staršia ochranná známka EÚ používala iba pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania návrhu na vyhlásenie neplatnosti za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

3.   Odsek 2 sa uplatní na staršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), pričom používanie v členskom štáte, v ktorom bola staršia národná ochranná známka chránená, sa nahrádza používaním v Únii.

4.   Úrad môže, ak to považuje za vhodné, vyzvať účastníkov konania, aby uzavreli zmier.

5.   Ak preskúmanie návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti odhalí, že ochranná známka nemala byť zapísaná pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, práva majiteľa ochrannej známky EÚ sa zrušia alebo sa známka vyhlási za neplatnú pre tieto tovary alebo služby. V opačnom prípade sa návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti zamietne.

6.   Záznam rozhodnutia úradu o návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti sa zapíše do registra, len čo sa stane právoplatný.

Článok 65

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, v ktorých určí podrobnosti postupu pri zrušení a vyhlásení ochrannej známky EÚ za neplatnú, ako je uvedené v článkoch 63 a 64, ako aj pri prevode ochrannej známky EÚ zapísanej na meno obchodného zástupcu, ako je uvedené v článku 21.

HLAVA VII

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Článok 66

Rozhodnutia, voči ktorým možno podať odvolanie

1.   Proti rozhodnutiam všetkých rozhodovacích útvarov úradu uvedených v článku 159 písm. a) až d) a prípadne písm. f) možno podať odvolanie. Uvedené rozhodnutia nadobudnú právoplatnosť až dňom uplynutia lehoty na podanie odvolania uvedenej v článku 68. Podanie odvolania má odkladný účinok.

2.   Proti rozhodnutiu, ktorým sa konanie nekončí, pokiaľ ide o jedného z účastníkov konania, možno podať odvolanie iba spolu s odvolaním proti rozhodnutiu vo veci samej, pokiaľ takéto rozhodnutie nestanovuje možnosť samostatného odvolania.

Článok 67

Osoby oprávnené podať odvolanie a byť účastníkmi konania

Každý účastník konania sa môže odvolať proti rozhodnutiu, ktorým mu nebolo vyhovené. Ďalší účastníci uvedeného konania sú účastníkmi odvolacieho konania.

Článok 68

Lehota na podanie odvolania a forma odvolania

1.   Odvolanie sa podáva písomne na úrade do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa považuje za podané až po zaplatení poplatku za odvolanie. Podáva sa v jazyku konania, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania. Písomné odôvodnenie odvolania sa podáva do štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.

2.   V konaní inter partes môže odporca vo svojom vyjadrení žiadať o zrušenie alebo úpravu napadnutého rozhodnutia v bode, ktorý nebol napadnutý odvolaním. Takéto podania strácajú účinok, keď odvolateľ v konaní nepokračuje.

Článok 69

Preskúmanie rozhodnutí v prípadoch ex parte

1.   Ak je odvolateľ jediným účastníkom konania a ak oddelenie, ktorého rozhodnutie je napadnuté, považuje odvolanie za prípustné a dôvodné, musí mu vyhovieť.

2.   Ak sa rozhodnutie neopraví do jedného mesiaca od doručenia odôvodnenia odvolania, odvolanie sa bezodkladne postúpi odvolaciemu senátu bez akýchkoľvek pripomienok týkajúcich sa veci samej.

Článok 70

Preskúmanie odvolaní

1.   Ak je odvolanie prípustné, odvolací senát preskúma, či možno odvolaniu vyhovieť.

2.   Pri preskúmavaní odvolania odvolací senát vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby predložili vyjadrenie v lehote určenej odvolacím senátom k oznámeniam ostatných účastníkov konania alebo k tým, ktoré vydá samotný odvolací senát.

Článok 71

Rozhodnutia o odvolaní

1.   Po preskúmaní toho, či odvolaniu možno vyhovieť, odvolací senát rozhodne o odvolaní. Odvolací senát môže buď vykonávať všetky právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo vec vrátiť tomuto oddeleniu na ďalšie konanie.

2.   Ak odvolací senát vráti vec na ďalšie konanie oddeleniu, voči ktorého rozhodnutiu bolo podané odvolanie, toto oddelenie je viazané právnym posúdením odvolacieho senátu, pokiaľ je skutkový stav rovnaký.

3.   Rozhodnutia odvolacieho senátu nadobudnú právoplatnosť až dňom uplynutia lehoty uvedenej v článku 72 ods. 5 alebo ak bola v tejto lehote na Všeobecný súd podaná žaloba, dňom zamietnutia takejto žaloby alebo odvolania podaného proti rozhodnutiu Všeobecného súdu na Súdnom dvore.

Článok 72

Žaloby pred Súdnym dvorom

1.   Proti rozhodnutiu odvolacieho senátu o odvolaní možno podať žalobu na Všeobecnom súde.

2.   Žalobu možno podať z dôvodu nedostatku právomoci, porušenia podstatných formálnych náležitostí, porušenia ZFEÚ, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci.

3.   Všeobecný súd má právomoc napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

4.   Žalobu môže podať každý účastník konania pred odvolacím senátom, ak mu jeho rozhodnutím nebolo vyhovené.

5.   Žaloba sa podáva na Všeobecnom súde do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia odvolacieho senátu.

6.   Úrad prijme opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Všeobecného súdu alebo v prípade odvolania proti uvedenému rozsudku, s rozsudkom Súdneho dvora.

Článok 73

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty s cieľom určiť:

a)

formálny obsah odvolania uvedeného v článku 68 a postup na podanie a preskúmanie odvolania;

b)

formálny obsah a formu rozhodnutí odvolacích senátov uvedených v článku 71;

c)

vrátenie poplatku za odvolanie uvedeného v článku 68.

HLAVA VIII

OSOBITNÉ USTANOVENIA O KOLEKTÍVNYCH ZNÁMKACH EÚ A CERTIFIKAČNÝCH ZNÁMKACH EÚ

ODDIEL 1

Kolektívne známky EÚ

Článok 74

Kolektívne známky EÚ

1.   Kolektívnou známkou Európskej únie (ďalej len „kolektívna známka EÚ“) je ochranná známka EÚ, ktorá je takto označená už pri podaní prihlášky a je spôsobilá rozlišovať tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky, od tovarov alebo služieb iných podnikov. O kolektívne známky EÚ môžu požiadať združenia výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb alebo obchodníkov, ktorí majú podľa práva, ktorým sa tieto spravujú, právnu spôsobilosť vo vlastnom mene mať práva a povinnosti všetkých typov uzatvárať zmluvy alebo vykonávať ostatné právne úkony a žalovať a byť žalovaní, ako aj právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom.

2.   Odchylne od článku 7 ods. 1 písm. c) označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v rámci obchodu na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, môžu predstavovať kolektívne známky EÚ v zmysle odseku 1. Kolektívna známka EÚ neoprávňuje majiteľa zakázať tretej osobe, aby používala v rámci obchodovania takéto označenia alebo údaje, za predpokladu, že ich bude používať v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode; najmä nesmie takúto ochrannú známku uplatňovať voči tretej osobe, ktorá je oprávnená používať zemepisný názov.

3.   Pokiaľ nie je v tomto oddiele ustanovené inak, vzťahujú sa na kolektívne známky EÚ hlavy I až VII a IX až XIV.

Článok 75

Stanovy používania kolektívnej známky EÚ

1.   Prihlasovateľ kolektívnej známky EÚ predloží stanovy používania do dvoch mesiacov odo dňa podania.

2.   V stanovách používania sú špecifikované osoby oprávnené používať známku, podmienky členstva v združení, a ak sú, aj podmienky používania známky vrátane sankcií. Stanovy používania známky uvedenej v článku 74 ods. 2 oprávňujú každú osobu, ktorej tovary alebo služby majú svoj pôvod v príslušnej zemepisnej oblasti, stať sa členom združenia, ktoré je majiteľom známky.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré majú obsahovať stanovy uvedené v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 76

Zamietnutie prihlášky

1.   Okrem dôvodov zamietnutia prihlášky ochrannej známky EÚ uvedených v článkoch 41 a 42 sa prihláška kolektívnej známky EÚ zamietne aj vtedy, ak nebudú splnené ustanovenia článku 74 alebo 75 alebo ak stanovy používania budú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

2.   Prihláška kolektívnej známky EÚ sa zamietne aj vtedy, ak bude existovať možnosť zavádzania verejnosti, pokiaľ ide o charakter alebo významnosť známky, a to najmä vtedy, keď je pravdepodobné, že sa bude považovať za niečo iné ako za kolektívnu známku.

3.   Prihláška sa nezamietne, ak prihlasovateľ v dôsledku zmeny stanov používania splní požiadavky odsekov 1 a 2.

Článok 77

Pripomienky tretích osôb

Keď sa úradu predkladajú písomné pripomienky ku kolektívnej známke EÚ podľa článku 45, tieto pripomienky môžu byť založené aj na konkrétnych dôvodoch, na základe ktorých by sa prihláška kolektívnej známky EÚ mala zamietnuť podľa článku 76.

Článok 78

Používanie známok

Používanie kolektívnej známky EÚ akoukoľvek osobou, ktorá má oprávnenie túto ochrannú známku používať, spĺňa požiadavky tohto nariadenia za predpokladu, že budú splnené ostatné podmienky, ktoré toto nariadenie ukladá na používanie ochranných známok EÚ.

Článok 79

Zmena stanov používania kolektívnej známky EÚ

1.   Majiteľ kolektívnej známky EÚ predloží úradu každú zmenu stanov používania.

2.   Zmeny sa neuvedú v registri vtedy, ak zmenené stanovy používania nespĺňajú požiadavky článku 75 alebo obsahujú jeden z dôvodov na zamietnutie uvedených v článku 76.

3.   K zmeneným stanovám používania možno predložiť tiež písomné pripomienky vyhotovené v súlade s článkom 77.

4.   Na účely uplatňovania tohto nariadenia nadobúdajú zmeny stanov používania účinnosť až odo dňa zápisu zmeny do registra.

Článok 80

Osoby, ktoré sú oprávnené podať žalobu pre porušenie práv

1.   Ustanovenia článku 25 ods. 3 a 4 týkajúce sa práv držiteľov licencie sa uplatňujú na každú osobu s oprávnením používať kolektívnu známku EÚ.

2.   Majiteľ kolektívnej známky EÚ je oprávnený vznášať nároky na náhradu škody v mene osôb, ktoré majú oprávnenie používať známku, ak tieto osoby utrpeli škodu v dôsledku neoprávneného používania známky.

Článok 81

Dôvody na zrušenie

Okrem dôvodov zrušenia uvedených v článku 58, práva majiteľa kolektívnej známky EÚ sa zrušia na základe návrhu podaného na úrade alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, ak:

a)

majiteľ nepodnikne príslušné kroky, aby zabránil používaniu známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania, pokiaľ takéto existujú, uvedenými v stanovách používania, ktorých zmeny boli prípadne uvedené v registri;

b)

spôsob, akým majiteľ známku používal, zapríčinil, že sa stala spôsobilou zavádzať verejnosť spôsobom uvedeným v článku 76 ods. 2;

c)

zmena stanov používania známky bola uvedená v registri v rozpore s ustanovením článku 79 ods. 2, pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami stanov používania nedosiahol súlad s požiadavkami týchto ustanovení.

Článok 82

Dôvody neplatnosti

Okrem dôvodov neplatnosti uvedených v článkoch 59 a 60, kolektívna známka EÚ, ktorá bola zapísaná v rozpore s ustanovením článku 76, sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami stanov používania nedosiahol súlad s požiadavkami týchto ustanovení.

ODDIEL 2

Certifikačné známky EÚ

Článok 83

Certifikačné známky EÚ

1.   Certifikačná známka EÚ je ochranná známka EÚ, ktorá sa za takú označí pri podaní prihlášky známky a ktorá je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby certifikované majiteľom známky v súvislosti s materiálom, spôsobom výroby tovarov alebo poskytovania služieb, kvalitou, presnosťou alebo inými vlastnosťami s výnimkou zemepisného pôvodu od tovarov a služieb, ktoré takto certifikované nie sú.

2.   Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane inštitúcií, úradov a orgánov, ktoré sa spravujú verejným právom, môže prihlásiť certifikačnú známku EÚ, pokiaľ takáto osoba nevykonáva podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb certifikovaného druhu.

3.   Pokiaľ nie je v tomto oddiele stanovené inak, vzťahujú sa na certifikačné známky EÚ hlavy I až VII a IX až XIV.

Článok 84

Stanovy používania certifikačnej známky EÚ

1.   Prihlasovateľ certifikačnej známky EÚ predloží stanovy používania certifikačnej známky EÚ do dvoch mesiacov odo dňa podania.

2.   V stanovách používania sa bližšie určia osoby oprávnené používať známku, vlastnosti, ktoré sa majú prostredníctvom známky certifikovať, spôsob, akým má certifikačný orgán testovať tieto vlastnosti a dohliadať na používanie známky. Uvedené stanovy tiež určia podmienky používania známky vrátane sankcií.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré majú obsahovať stanovy uvedené v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 85

Zamietnutie prihlášky

1.   Okrem dôvodov zamietnutia prihlášky ochrannej známky EÚ uvedených v článkoch 41 a 42 sa prihláška certifikačnej známky EÚ zamietne aj vtedy, ak nie sú splnené podmienky stanovené v článkoch 83 a 84 alebo ak sú stanovy používania v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

2.   Prihláška certifikačnej známky EÚ sa zamietne aj vtedy, ak existuje možnosť zavádzania verejnosti, pokiaľ ide o charakter alebo dosah známky, a to najmä vtedy, ak je pravdepodobné, že sa bude považovať za niečo iné ako za certifikačnú známku.

3.   Prihláška sa nezamietne, ak prihlasovateľ v dôsledku zmeny stanov používania spĺňa požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 86

Pripomienky tretích osôb

Keď sa úradu predkladajú písomné pripomienky k certifikačnej známke EÚ podľa článku 45, môžu byť tieto pripomienky založené aj na osobitných dôvodoch, na základe ktorých by sa mala prihláška certifikačnej známky EÚ zamietnuť podľa článku 85.

Článok 87

Používanie certifikačnej známky EÚ

Používanie certifikačnej známky EÚ akoukoľvek osobou, ktorá je oprávnená ju používať podľa stanov používania uvedených v článku 84, musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia za predpokladu, že sú splnené ostatné podmienky stanovené v tomto nariadení v súvislosti s používaním ochranných známok EÚ.

Článok 88

Zmena stanov používania certifikačnej známky EÚ

1.   Majiteľ certifikačnej známky EÚ predloží úradu každú zmenu stanov používania.

2.   Zmeny sa neuvedú v registri, ak zmenené stanovy používania nespĺňajú požiadavky článku 84 alebo ak zahŕňajú niektorý z dôvodov zamietnutia uvedených v článku 85.

3.   V súlade s článkom 86 možno k zmeneným stanovám používania predložiť aj písomné pripomienky.

4.   Na účely tohto nariadenia nadobúdajú zmeny stanov používania účinnosť až od dátumu zápisu záznamu o zmene do registra.

Článok 89

Prevod

Odchylne od článku 20 ods. 1 možno certifikačnú známku EÚ previesť len na osobu, ktorá spĺňa požiadavky článku 83 ods. 2

Článok 90

Osoby, ktoré sú oprávnené podať žalobu pre porušenie práv

1.   Žalobu pre porušenie práv môže podať len majiteľ certifikačnej známky EÚ alebo akákoľvek osoba osobitne splnomocnená majiteľom na tento účel.

2.   Majiteľ certifikačnej známky EÚ je oprávnený požadovať náhradu škody v mene osôb, ktoré majú oprávnenie používať túto známku, ak utrpeli škodu v dôsledku neoprávneného používania známky.

Článok 91

Dôvody na zrušenie

Okrem dôvodov na zrušenie uvedených v článku 58 sa práva majiteľa certifikačnej známky EÚ zrušia aj na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v rámci konania o porušení práv, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)

majiteľ už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 83 ods. 2;

b)

majiteľ neprijme primerané opatrenia, aby zabránil používaniu certifikačnej známky EÚ spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania uvedenými v stanovách používania, ktorých zmeny boli prípadne zaznamenané v registri;

c)

spôsob používania certifikačnej známky EÚ majiteľom spôsobil, že v súvislosti s touto známkou môže dôjsť k zavádzaniu verejnosti spôsobom uvedeným v článku 85 ods. 2;

d)

zmena stanov používania certifikačnej známky EÚ bola uvedená v registri v rozpore s článkom 88 ods. 2, pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami stanov používania nedosiahol súlad s požiadavkami uvedeného článku.

Článok 92

Dôvody na vyhlásenie neplatnosti

Okrem dôvodov na vyhlásenie neplatnosti uvedených v článkoch 59 a 60 sa na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv vyhlási za neplatnú aj certifikačná známka EÚ, ktorá je zapísaná v rozpore s článkom 85, pokiaľ majiteľ certifikačnej známky EÚ zmenami stanov používania nedosiahne súlad s požiadavkami článku 85.

Článok 93

Premena

Bez toho, aby bol dotknutý článok 139 ods. 2, premena prihlášky certifikačnej známky EÚ alebo zapísanej certifikačnej známky EÚ sa neuskutoční, ak sa vo vnútroštátnom práve dotknutého členského štátu neustanovuje zápis garančných alebo certifikačných známok podľa článku 28 smernice (EÚ) 2015/2436.

HLAVA IX

KONANIE

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 94

Rozhodnutia a oznámenia úradu

1.   V rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Rozhodnutia vychádzajú iba z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali účastníci konania možnosť vyjadriť sa. Ak sa pred úradom vedie ústne pojednávanie, rozhodnutie možno vydať ústne. Účastníkom sa následne doručí písomné rozhodnutie.

2.   V každom rozhodnutí, oznámení alebo upozornení zo strany úradu sa uvádza útvar alebo oddelenie úradu, ako aj meno alebo mená zodpovedného úradníka alebo úradníkov. Podpisuje ich tento úradník alebo títo úradníci alebo namiesto podpisu sa opatria vytlačenou pečiatkou alebo odtlačkom pečiatky úradu. Výkonný riaditeľ môže stanoviť, že v prípade doručovania rozhodnutí, oznámení alebo upozornení zo strany úradu telefaxom alebo akýmkoľvek iným technickým komunikačným prostriedkom možno použiť iné prostriedky identifikácie útvaru alebo oddelenia úradu a mena zodpovedného úradníka alebo mien zodpovedných úradníkov, alebo inú identifikáciu, než je pečiatka.

3.   K rozhodnutiam úradu, proti ktorým možno podať odvolanie, sa pripojí písomné poučenie o tom, že odvolanie sa má podať úradu písomne do dvoch mesiacov od dátumu doručenia predmetného rozhodnutia. V poučení sa účastníci upozornia na ustanovenia článkov 66, 67 a 68. Účastníci sa nemôžu dovolávať opomenutia poučenia zo strany úradu o možnosti odvolacieho konania.

Článok 95

Preskúmanie skutočností úradom z úradnej moci

1.   V konaniach pred úradom úrad preskúma skutočnosti z úradnej moci; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania. Úrad pri konaní o vyhlásenie neplatnosti podľa článku 59 obmedzí svoje preskúmanie na dôvody a argumenty predložené účastníkmi konania.

2.   Úrad nemusí zobrať do úvahy skutočnosti ani dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.

Článok 96

Ústne konanie

1.   Ak úrad usúdi, že ústne konania by mohli byť účelné, môžu sa konať buď z vlastného podnetu úradu, alebo na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka konania.

2.   Ústne konania pred prieskumovými pracovníkmi, námietkovým oddelením a oddelením zodpovedným za register nie sú verejné.

3.   Ústne konania vrátane doručenia rozhodnutia sú verejné pred zrušovacím oddelením a odvolacími senátmi, pokiaľ oddelenie, pred ktorým konania prebiehajú, nerozhodne inak v prípadoch, kde by pripustenie verejnosti mohlo predstavovať závažné a neoprávnené nevýhody, a to najmä pre niektorého účastníka konania.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, v ktorých stanoví podrobnú úpravu ústneho konania vrátane podrobných pravidiel používania jazykov podľa článku 146.

Článok 97

Dokazovanie

1.   V rámci každého konania pred úradom je súčasťou spôsobu poskytovania alebo získavania dôkazov:

a)

vypočutie strán;

b)

vyžiadanie informácií;

c)

predloženie dokladov a dôkazov;

d)

vypočutie svedkov;

e)

znalecké posudky;

f)

písomné vyhlásenia, overené alebo potvrdené, alebo majúce podobný účinok podľa práva štátu, v ktorom bolo vyhlásenie zostavené.

2.   Príslušné oddelenie môže poveriť jedného zo svojich členov, aby preskúmal uvedené dôkazy.

3.   Ak úrad považuje za potrebné, aby niektorý účastník konania, svedok alebo expert podal svedectvo ústne, vydá pre príslušnú osobu predvolanie dostaviť sa na úrad. Lehota stanovená v takom predvolaní je najmenej jeden mesiac, pokiaľ dotknuté osoby nesúhlasia s kratšou lehotou.

4.   Jednotliví účastníci konania sú informovaní o vypočúvaní svedkov alebo expertov pred úradom. Majú právo byť prítomní a svedkom alebo expertom klásť otázky.

5.   Výkonný riaditeľ stanoví výšku výdavkov vrátane preddavkov, ktoré sa majú uhradiť, pokiaľ ide o náklady na dokazovanie uvedené v tomto článku.

6.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví dokazovanie.

Článok 98

Doručovanie

1.   Úrad doručí dotknutým osobám rozhodnutia a predvolania a všetky ostatné vyhlásenia alebo iné oznámenia, od ktorých sa počíta lehota alebo ktoré majú byť dotknutým osobám doručené na základe iných ustanovení tohto nariadenia alebo aktov prijatých podľa tohto nariadenia alebo ktorých doručenie bolo nariadené výkonným riaditeľom.

2.   Výkonný riaditeľ môže stanoviť, ktoré dokumenty okrem rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje lehota na podanie odvolania, a predvolaní sa doručia doporučenou listovou zásielkou s potvrdením o doručení.

3.   Doručenie sa môže uskutočniť rôznymi prostriedkami vrátane elektronických prostriedkov. Podrobnosti týkajúce sa elektronického doručovania určí výkonný riaditeľ.

4.   Ak sa má doručenie vykonať prostredníctvom verejného oznamu, výkonný riaditeľ stanoví spôsob, akým sa má verejný zoznam zverejniť, ako aj začiatok jednomesačnej lehoty, po ktorej uplynutí sa dokument považuje za doručený.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví doručovanie.

Článok 99

Oznámenie o strate práv

Ak úrad zistí, že z tohto nariadenia alebo aktov prijatých podľa tohto nariadenia vyplýva strata práv bez toho, aby bolo prijaté akékoľvek rozhodnutie, oznámi to dotknutej osobe v súlade s článkom 98. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že záver úradu je nesprávny, môže do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia požiadať o rozhodnutie vo veci. Úrad prijme takéto rozhodnutie, len ak nesúhlasí s osobou, ktorá žiadosť podala; inak úrad zmení svoj záver a informuje o tom osobu, ktorá o vydanie rozhodnutia žiadala.

Článok 100

Oznámenia určené úradu

1.   Oznámenia určené úradu možno podávať elektronickými prostriedkami. Výkonný riaditeľ určí rozsah a technické podmienky, za akých možno uvedené oznámenia podávať elektronicky.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, v ktorých stanoví pravidlá týkajúce sa prostriedkov komunikácie vrátane elektronických prostriedkov komunikácie, ktoré majú účastníci používať v konaní pred úradom, a formuláre, ktoré úrad sprístupní.

Článok 101

Lehoty

1.   Lehoty sa stanovujú na celé roky, mesiace, týždne alebo dni. Plynutie lehoty sa počíta odo dňa nasledujúceho po dni, keď došlo k rozhodujúcej skutočnosti. Lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac a dlhšia ako šesť mesiacov.

2.   Výkonný riaditeľ pred začiatkom každého kalendárneho roka určí dni, keď úrad nebude prijímať dokumenty alebo keď sa bežná pošta nebude doručovať v mieste sídla úradu.

3.   V prípade všeobecného prerušenia doručovania pošty v členskom štáte, v ktorom sídli úrad, alebo v prípade skutočného prerušenia spojenia úradu s povolenými elektronickými komunikačnými prostriedkami určí výkonný riaditeľ trvanie obdobia tohto prerušenia.

4.   Ak mimoriadna udalosť, ako je napríklad prírodná katastrofa alebo štrajk, preruší alebo naruší riadnu komunikáciu medzi účastníkmi konania a úradom alebo naopak, výkonný riaditeľ môže určiť, že pre účastníkov konania, ktorí majú bydlisko alebo registrované sídlo v dotknutom členskom štáte alebo ktorí vymenovali svojho zástupcu s miestom výkonu činnosti v dotknutom členskom štáte, všetky lehoty, ktoré by inak uplynuli v deň začiatku takejto udalosti alebo po ňom a ktoré určil výkonný riaditeľ, sa predĺžia až do dátumu, ktorý určí výkonný riaditeľ. Pri stanovení tohto dátumu posudzuje, kedy došlo k ukončeniu mimoriadnej udalosti. Ak má mimoriadna udalosť dosah na sídlo úradu, výkonný riaditeľ pri takomto určení uvedie, že sa týka všetkých účastníkov konania.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví výpočet a dĺžku lehôt.

Článok 102

Oprava chýb a zrejmých nesprávností

1.   Úrad na vlastný podnet alebo na žiadosť účastníka opraví akékoľvek jazykové chyby alebo chyby pri prepise a zrejmé nesprávnosti vo svojich rozhodnutiach, alebo mu pripísateľné technické chyby pri zápise ochrannej známky EÚ alebo pri zverejnení zápisu.

2.   Ak o opravu chýb v zápise ochrannej známky EÚ alebo vo zverejnení zápisu požiada majiteľ, primerane sa uplatní článok 55.

3.   Opravu chýb v zápise ochrannej známky EÚ a vo zverejnení zápisu uverejní úrad.

Článok 103

Zrušenie rozhodnutí

1.   Ak úrad urobil zápis do registra alebo vydal rozhodnutie, ktoré obsahuje zrejmú chybu pripísateľnú úradu, zabezpečí výmaz zápisu alebo zrušenie rozhodnutia. Ak existuje iba jeden účastník konania a zápis alebo akt sa dotýka jeho práv, nariadi sa výmaz alebo zrušenie, aj keď chyba nebola pre daného účastníka konania zrejmá.

2.   O výmaze alebo zrušení podľa odseku 1 rozhodne z úradnej moci alebo na návrh jedného z účastníkov konania oddelenie, ktoré vykonalo tento zápis alebo vydalo rozhodnutie. Výmaz zápisu z registra alebo zrušenie rozhodnutia sa uskutoční do jedného roka odo dňa zápisu do registra alebo odo dňa prijatia rozhodnutia po vypočutí účastníkov konania a všetkých majiteľov práv k dotknutej ochrannej známke EÚ zapísaných v registri. Úrad uchováva záznamy o každom takomto výmaze či zrušení.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, ktorými upraví postup pri zrušení rozhodnutia alebo výmaze zápisu z registra.

4.   Týmto článkom nie sú dotknuté práva účastníkov konania podať odvolanie podľa článkov 66 a 72 alebo možnosť opraviť chyby a zrejmé nesprávnosti podľa článku 102. V prípade podania odvolania proti rozhodnutiu úradu obsahujúcemu chybu sa odvolacie konanie stáva bezpredmetným, keď úrad svoje rozhodnutie zruší podľa odseku 1 tohto článku. V takomto prípade sa poplatok za odvolanie vráti odvolateľovi.

Článok 104

Uvedenie do predchádzajúceho stavu

1.   Práva prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky EÚ, alebo iného účastníka konania pred úradom, ktorý napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami nebol schopný dodržať lehotu voči úradu, sa na základe jeho žiadosti obnovia, ak priamym následkom tohto zmeškania je podľa ustanovení tohto nariadenia strata práva alebo opravného prostriedku.

2.   Žiadosť sa podáva v písomnej podobe do dvoch mesiacov od odpadnutia dôvodu zmeškania lehoty. V rovnakej lehote sa uskutoční zmeškaný úkon. Žiadosť je prípustná iba do jedného roka od uplynutia zmeškanej lehoty. V prípade nepodania žiadosti o obnovu zápisu alebo nezaplatenia poplatku za obnovu sa z lehoty jedného roka odpočíta ďalšie obdobie šiestich mesiacov uvedené v článku 53 ods. 3 tretej vete.

3.   Žiadosť musí byť odôvodnená a musí uvádzať skutočnosti uvedené na jej podporu. Nepovažuje sa za podanú, kým sa neuhradí poplatok za uvedenie do predchádzajúceho stavu.

4.   O žiadosti rozhodne oddelenie, ktoré je príslušné rozhodovať o zmeškanom úkone.

5.   Tento článok sa nevzťahuje na lehoty uvedené v odseku 2 tohto článku, článku 46 ods. 1 a 3 a článku 105.

6.   Uvedenie do predchádzajúceho stavu prihlasovateľa ochrannej známky EÚ alebo jej majiteľa nemá účinky voči tretej osobe, ktorá v dobrej viere uviedla tovar na trh alebo poskytla služby pod označením, ktoré je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo jej podobné počas obdobia medzi stratou práv z prihlášky alebo ochrannej známky EÚ a zverejnením oznámenia o obnove týchto práv.

7.   Tretia osoba, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie odseku 6, môže začať konanie tretej osoby voči rozhodnutiu o obnovení práv prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky EÚ v lehote dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o obnovení týchto práv.

8.   Týmto článkom nie je dotknuté právo členského štátu poskytnúť uvedenie do predchádzajúceho stavu, pokiaľ ide o lehoty uvedené v tomto nariadení, ktoré musia byť dodržané voči orgánom tohto štátu.

Článok 105

Pokračovanie v konaní

1.   Prihlasovateľ ochrannej známky EÚ alebo jej majiteľ, alebo akýkoľvek iný účastník konania pred úradom, ktorý nedodržal úradom určenú lehotu, môže na základe žiadosti dosiahnuť pokračovanie v konaní za podmienky, že v čase predloženia žiadosti už zmeškaný úkon vykonal. Žiadosť o pokračovanie v konaní je prípustná, iba ak sa predloží do dvoch mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty. Žiadosť sa nebude považovať za podanú, kým sa nezaplatí poplatok za pokračovanie v konaní.

2.   Tento článok sa nevzťahuje na lehoty stanovené v článku 32, článku 34 ods. 1, článku 38 ods. 1, článku 41 ods. 2, článku 46 ods. 1 a 3, článku 53 ods. 3, článku 68, článku 72 ods. 5, článku 104 ods. 2 a článku 139 ani na lehoty stanovené v odseku 1 tohto článku, ani na lehotu na uplatnenie seniority podľa článku 39 po podaní prihlášky.

3.   Oddelenie príslušné rozhodnúť o zmeškanom úkone rozhodne o žiadosti.

4.   Ak úrad akceptuje žiadosť, platí, že k následkom nedodržania lehoty nedošlo. Ak bolo rozhodnutie prijaté v období medzi uplynutím uvedenej lehoty a žiadosťou o pokračovanie v konaní, útvar oprávnený rozhodnúť o zmeškanom úkone preskúma rozhodnutie, a ak je vykonanie samotného zmeškaného úkonu dostatočné, prijme iné rozhodnutie. Ak na základe preskúmania úrad dospeje k záveru, že nie je potrebné pôvodné rozhodnutie zmeniť, potvrdí uvedené rozhodnutie písomne.

5.   Ak úrad žiadosť zamietne, poplatok sa vráti.

Článok 106

Prerušenie konania

1.   Konanie pred úradom sa preruší:

a)

v prípade smrti alebo právnej nespôsobilosti prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky EÚ, alebo osoby oprávnenej na základe vnútroštátneho práva konať v jeho mene. Pokiaľ uvedená smrť alebo právna nespôsobilosť nemajú vplyv na splnomocnenie zástupcu určeného na základe článku 120, konanie sa preruší iba na žiadosť tohto zástupcu;

b)

v prípade, že prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky EÚ nemôže z právnych dôvodov vyplývajúcich zo žaloby podanej proti jeho majetku pokračovať v konaní pred úradom;

c)

v prípade smrti alebo právnej nespôsobilosti zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky EÚ alebo ak z právnych dôvodov vyplývajúcich zo žaloby podanej proti jeho majetku nemôže tento zástupca pokračovať v konaní pred úradom.

2.   V konaní pred úradom sa pokračuje, hneď ako sa zistí totožnosť osoby, ktorá je oprávnená v ňom pokračovať.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví pokračovanie v konaní pred úradom.

Článok 107

Odkaz na všeobecné zásady

Ak v tomto nariadení alebo v aktoch prijatých podľa tohto nariadenia neexistujú procesnoprávne ustanovenia, úrad zohľadní zásady procesného práva všeobecne uznávané v členských štátoch.

Článok 108

Premlčanie finančných záväzkov

1.   Práva úradu na úhradu poplatku sa premlčia uplynutím štyroch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom sa stal daný poplatok splatný.

2.   Práva voči úradu na vrátanie poplatkov alebo finančných súm uhradených nad rámec poplatku sa premlčia uplynutím štyroch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom takéto právo vzniklo.

3.   Lehota stanovená v odsekoch 1 a 2 sa preruší v prípade, na ktorý sa vzťahuje odsek 1, na žiadosť o úhradu poplatku a v prípade, na ktorý sa vzťahuje odsek 2, na základe odôvodneného písomného uplatnenia nároku. Po prerušení začne okamžite znovu plynúť a skončí sa najneskôr šesť rokov od konca roka, v ktorom sa pôvodne začala, pokiaľ sa medzitým nezačalo súdne konanie na vymáhanie práva; v takomto prípade sa lehota skončí najskôr jeden rok po tom, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

ODDIEL 2

Trovy konania

Článok 109

Trovy konania

1.   Neúspešný účastník konania o námietkach, konania o zrušenie, konania o vyhlásenie neplatnosti alebo odvolacieho konania hradí poplatky, ktoré zaplatil druhý účastník konania. Bez toho, aby bol dotknutý článok 146 ods. 7, neúspešný účastník konania znáša tiež všetky trovy nevyhnutne súvisiace s konaním, ktoré vznikli druhému účastníkovi konania, vrátane cestovného a stravného, ako aj odmeny zástupcu v zmysle článku 120 ods. 1, a to v rámci tarifných limitov stanovených pre každú kategóriu výdavkov vo vykonávacom akte, ktorý sa má prijať podľa odseku 2 tohto článku. Poplatky, ktoré má znášať neúspešný účastník, sú obmedzené na poplatky, ktoré druhý účastník zaplatil za podanie námietok, za návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú a za odvolanie.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí maximálnu výšku trov nevyhnutných na konanie a skutočne vzniknutých úspešnému účastníkovi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Pri určovaní tejto výšky v súvislosti s cestovným a stravným Komisia zohľadní vzdialenosť medzi miestom bydliska alebo podnikania účastníka, zástupcu, svedka alebo znalca a miestom ústneho pojednávania a štádium konania, v ktorom trovy vznikli, a pokiaľ ide o trovy zastupovania v zmysle článku 120 ods. 1, potrebu zabezpečiť, aby druhý účastník nezneužíval povinnosť znášať náklady na taktické účely. Stravné sa vypočíta v súlade so služobným poriadkom úradníkov Európskej únie a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, stanovenými nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (15) (ďalej len „služobný poriadok“ a „podmienky zamestnávania“).

Neúspešný účastník hradí trovy konania len do výšky zodpovedajúcej nákladom jedného účastníka, prípadne jedného zástupcu.

3.   Ak však každý účastník konania uspeje v niektorých bodoch a prehrá v ostatných bodoch alebo ak to predpisujú dôvody ekvity, o rozdielnom rozdelení trov konania rozhodne námietkové oddelenie, zrušovacie oddelenie alebo odvolací senát.

4.   Účastník konania, ktorý ukončí konanie späťvzatím prihlášky ochrannej známky EÚ, námietok, návrhu na zrušenie, návrhu na vyhlásenie neplatnosti alebo odvolania, alebo neobnovením zápisu ochrannej známky EÚ, alebo vzdaním sa ochrannej známky EÚ, nahradí poplatky a náklady vzniknuté ostatným účastníkom konania, tak ako je stanovené v odsekoch 1 a 3.

5.   Ak sa v určitom prípade nedospeje k rozsudku, náklady sú prenechané na vlastné rozhodnutie námietkových oddelení, zrušovacích oddelení alebo odvolacieho senátu.

6.   Ak účastníci konania dospejú pred námietkovým oddelením, zrušovacím oddelením alebo odvolacím senátom k dohode o úhrade trov konania iným spôsobom, ako je uvedené v odsekoch 1 až 5, príslušné oddelenie vezme predmetnú dohodu na vedomie.

7.   Námietkové oddelenie alebo zrušovacie oddelenie, alebo odvolací senát stanoví výšku trov konania, ktoré sa majú zaplatiť podľa odsekov 1 až 6 tohto článku, ak sú trovy konania, ktoré sa majú zaplatiť, obmedzené na poplatky zaplatené úradu a na trovy zastupovania. Vo všetkých ostatných prípadoch register odvolacieho senátu alebo pracovník námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia stanoví na požiadanie výšku trov konania, ktoré majú byť vrátené. Žiadosť je prípustná iba po dobu dvoch mesiacov po dátume nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, v súvislosti s ktorým sa žiadosť o stanovenie trov podáva, a priloží sa k nej účet a iné podporné dôkazy. Pokiaľ ide o trovy zastúpenia podľa článku 120 ods. 1, stačí ubezpečenie zástupcu, že trovy vznikli. Pokiaľ ide o iné náklady, stačí, ak sa preukáže ich dôveryhodnosť. Ak sa výška trov určí podľa prvej vety tohto odseku, trovy zastúpenia sa priznajú vo výške stanovenej vo vykonávacom akte prijatom podľa odseku 2 tohto článku a bez ohľadu na to, či skutočne vznikli.

8.   Rozhodnutie o určení trov, v ktorom sa uvedú dôvody, na ktorých základe bolo prijaté, sa môže na základe žiadosti podanej do jedného mesiaca odo dňa doručenia preskúmať rozhodnutím námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia, alebo odvolacieho senátu. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za preskúmanie stanovenej výšky trov konania. Námietkové oddelenie, zrušovacie oddelenie alebo odvolací senát rozhodne na základe žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o určení trov konania bez ústneho pojednávania.

Článok 110

Výkon rozhodnutí, ktorými sa stanovuje výška trov konania

1.   Každé právoplatné rozhodnutie úradu, ktorým bola stanovená výška trov konania, je vykonateľné.

2.   Výkon rozhodnutia sa riadi predpismi občianskeho práva procesného, účinnými v tom štáte, na ktorého území sa uskutočňuje. Každý členský štát určí jeden orgán zodpovedný za overovanie pravosti rozhodnutia uvedeného v odseku 1 a oznámi jeho kontaktné údaje úradu, Súdnemu dvoru a Komisii. Tento orgán priloží k rozhodnutiu vyhlásenie vykonateľnosti, pričom jedinou formálnou náležitosťou je overenie pravosti rozhodnutia.

3.   Ak sa tieto formality na žiadosť príslušného účastníka konania splnili, môže tento účastník konania pristúpiť k výkonu rozhodnutia v súlade s vnútroštátnym právom tým, že vec predloží priamo príslušnému orgánu.

4.   O odklade vykonateľnosti rozhodnutia môže rozhodnúť len Súdny dvor. Súdy príslušnej krajiny však majú právomoc prerokúvať sťažnosti, ak sa výkon rozhodnutia uskutočňuje nezákonne.

ODDIEL 3

Informovanie verejnosti a orgánov členských štátov

Článok 111

Register ochranných známok EÚ

1.   Úrad vedie register ochranných známok EÚ, ktorý aktualizuje.

2.   Register obsahuje tieto údaje o prihláškach a zápisoch ochranných známok EÚ:

a)

deň podania prihlášky;

b)

číslo spisu prihlášky;

c)

dátum zverejnenia prihlášky;

d)

meno/názov a adresu prihlasovateľa;

e)

meno a obchodnú adresu iného zástupcu, než je zástupca uvedený v článku 119 ods. 3 prvej vete;

f)

reprodukciu známky s údajmi o jej povahe, a prípadne opis známky;

g)

názvy tovarov a služieb;

h)

údaje o uplatnení práva prednosti podľa článku 35;

i)

údaje o uplatnení výstavnej priority podľa článku 38;

j)

údaje o uplatnení seniority staršej zapísanej ochrannej známky, ako sa uvádza v článku 39;

k)

vyhlásenie, že známka získala rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku spôsobu jej používania, na základe článku 7 ods. 3;

l)

údaj, že známka je kolektívnou známkou;

m)

údaj, že známka je certifikačnou známkou;

n)

jazyk, v ktorom bola žiadosť podaná, a druhý jazyk, ktorý prihlasovateľ uviedol vo svojej prihláške na základe článku 146 ods. 3;

o)

dátum zápisu známky do registra a číslo zápisu;

p)

vyhlásenie, že prihláška je výsledkom premeny medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, v súlade s článkom 204 tohto nariadenia spolu s dátumom medzinárodného zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu alebo dátumom, keď bolo zapísané územné rozšírenie na Úniu uskutočnené následne po medzinárodnom zápise v súlade s článkom 3ter ods. 2 madridského protokolu a podľa potreby s dňom práva prednosti medzinárodného zápisu.

3.   Register obsahuje aj tieto záznamy, pričom každý je doplnený dátumom zápisu takéhoto záznamu:

a)

zmeny mena, adresy alebo štátnej príslušnosti majiteľa ochrannej známky EÚ alebo zmeny štátu, v ktorom má bydlisko alebo sídlo či podnik;

b)

zmeny mena alebo obchodnej adresy iného zástupcu, než je zástupca uvedený v článku 119 ods. 3 prvej vete;

c)

v prípade, ak bol vymenovaný nový zástupca, meno a obchodnú adresu tohto zástupcu;

d)

zmeny a úpravy známky v súlade s článkami 49 a 54 a opravy chýb;

e)

oznámenie o zmenách stanov používania kolektívnej známky na základe článku 79;

f)

údaje o uplatnení seniority staršej zapísanej ochrannej známky, ako je uvedené v článku 39, podľa článku 40;

g)

celkový alebo čiastočný prevod podľa článku 20;

h)

zriadenie alebo prevod vecného práva na základe článku 22 a povaha tohto vecného práva;

i)

exekúcie podľa článku 23 a insolvenčné konanie podľa článku 24;

j)

udelenie alebo prevod licencie podľa článku 25 a prípadne aj druh licencie;

k)

obnova zápisu podľa článku 53, dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť, a všetky obmedzenia podľa článku 53 ods. 4;

l)

záznam o zistení uplynutia platnosti zápisu na základe článku 53;

m)

vyhlásenia majiteľa ochrannej známky o späťvzatí alebo vzdaní sa podľa článkov 49 a 57;

n)

dátum podania a údaje o námietkach podľa článku 46, návrhu podľa článku 63 alebo vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky podľa článku 128 ods. 4 alebo o odvolaní podľa článku 68;

o)

dátum a obsah rozhodnutia o námietkach, návrhu či vzájomnom návrhu podľa článku 64 ods. 6 alebo článku 128 ods. 6 tretej vety, alebo o odvolaní podľa článku 71;

p)

záznam o prijatí žiadosti o premenu podľa článku 140 ods. 2;

q)

výmaz zástupcu zapísaného na základe odseku 2 písm. e) tohto článku;

r)

zrušenie seniority národnej známky;

s)

zmena položiek uvedených v písmenách h), i) a j) tohto odseku alebo ich výmaz z registra;

t)

nahradenie ochrannej známky EÚ medzinárodným zápisom podľa článku 197;

u)

dátum a číslo medzinárodných zápisov založených na prihláške ochrannej známky EÚ, ktorá bola zapísaná ako ochranná známka EÚ podľa článku 185 ods. 1;

v)

dátum a číslo medzinárodných zápisov založených na ochrannej známke EÚ podľa článku 185 ods. 2;

w)

rozdelenie prihlášky podľa článku 50 a rozdelenie zápisu podľa článku 56 spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 tohto článku týkajúcimi sa rozdeleného zápisu, ako aj zoznam tovarov a služieb pôvodného zápisu v znení neskorších zmien;

x)

zrušenie rozhodnutia alebo zápisu do registra podľa článku 103, ak sa zrušenie týka rozhodnutia alebo zápisu, ktorý bol zverejnený;

y)

oznámenie o zmenách stanov používania certifikačnej známky EÚ podľa článku 88.

4.   Výkonný riaditeľ môže určiť, že s výhradou článku 149 ods. 4 sa do registra majú zapísať iné údaje, než sú údaje uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

5.   Register sa môže viesť v elektronickej podobe. Úrad zhromažďuje, triedi, zverejňuje a uchováva údaje uvedené v odsekoch 2 a 3 vrátane osobných údajov na účely stanovené v odseku 8. Úrad zabezpečuje ľahký prístup verejnosti k registru na účely nahliadania.

6.   Majiteľovi ochrannej známky EÚ sa oznámi každá zmena v registri.

7.   Úrad poskytuje na základe žiadosti a po uhradení poplatku overené alebo neoverené výpisy z registra.

8.   Spracúvanie údajov týkajúcich sa záznamov stanovených v odsekoch 2 a 3 vrátane osobných údajov sa uskutočňuje na účely:

a)

správy prihlášok a/alebo zápisov podľa tohto nariadenia a aktov prijatých podľa neho;

b)

vedenia verejného registra na účely nahliadania zo strany orgánov verejnej moci a hospodárskych subjektov a ich informovania s cieľom umožniť im vykonávať práva, ktoré sa im priznávajú týmto nariadením, a byť informovaný o existencii starších práv tretích osôb a

c)

vypracúvania správ a štatistík, ktoré úradu umožňujú optimalizovať jeho činnosti a zlepšovať fungovanie systému.

9.   Všetky údaje týkajúce sa záznamov v odsekoch 2 a 3 vrátane osobných údajov sa považujú za údaje vo verejnom záujme a môžu k nim mať prístup tretie osoby. Z dôvodu právnej istoty je uchovávanie údajov v registri časovo neobmedzené.

Článok 112

Databáza

1.   Okrem povinnosti viesť v zmysle článku 111 register úrad zhromažďuje a uchováva v elektronickej databáze všetky údaje, ktoré poskytnú prihlasovatelia a žiadatelia alebo iní účastníci konaní podľa tohto nariadenia alebo aktov prijatých podľa neho.

2.   Elektronická databáza môže popri osobných údajoch zahrnutých v registri podľa článku 111 obsahovať ďalšie osobné údaje, pokiaľ sa vyžadujú podľa tohto nariadenia alebo aktov prijatých podľa neho. Zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie takýchto údajov slúži na účely:

a)

správy prihlášok a/alebo zápisov podľa tohto nariadenia a aktov prijatých podľa neho;

b)

prístupu k informáciám potrebným na ľahšie a efektívnejšie vedenie príslušných konaní;

c)

komunikácie s prihlasovateľmi, žiadateľmi a inými účastníkmi konaní;

d)

vypracúvania správ a štatistík, ktoré úradu umožňujú optimalizovať jeho činnosti a zlepšovať fungovanie systému.

3.   Výkonný riaditeľ určí podmienky prístupu k elektronickej databáze a spôsob, akým možno jej obsah s výnimkou osobných údajov uvedených v odseku 2 tohto článku, ale vrátane údajov uvedených v článku 111 sprístupniť v strojovo čitateľnej podobe, ako aj cenu za tento prístup.

4.   Prístup k osobným údajom uvedeným v odseku 2 je obmedzený a takéto údaje sa nesmú zverejniť, pokiaľ na to dotknutá osoba nedá svoj výslovný súhlas.

5.   Uchovávanie všetkých údajov je časovo neobmedzené. Dotknutá osoba však môže požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy po 18 mesiacoch od uplynutia platnosti zápisu ochrannej známky EÚ alebo skončenia príslušného konania inter partes. Dotknutá osoba má kedykoľvek právo na opravu nesprávnych alebo chybných údajov.

Článok 113

Online prístup k rozhodnutiam

1.   V záujme transparentnosti a predvídateľnosti sa rozhodnutia úradu sprístupnia online na účely informovania verejnosti a nahliadania zo strany verejnosti. Ktorýkoľvek účastník konania, ktoré viedlo k prijatiu rozhodnutia, môže požiadať o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov uvedených v rozhodnutí.

2.   Úrad môže na zvýšenie informovanosti verejnosti o veciach týkajúcich sa duševného vlastníctva a na podporu zbližovania praxe poskytnúť online prístup k rozsudkom vnútroštátnych súdov a súdov Únie, ktoré súvisia s jeho úlohami. Úrad dodržiava podmienky pôvodného zverejnenia týkajúce sa osobných údajov.

Článok 114

Nahliadnutie do spisov

1.   Spisy týkajúce sa prihlášok ochrannej známky EÚ, ktoré ešte neboli zverejnené, nebudú sprístupnené na nahliadnutie bez súhlasu prihlasovateľa.

2.   Každý, kto dokáže, že prihlasovateľ ochrannej známky EÚ vyhlásil, že po zápise ochrannej známky si bude uplatňovať práva na ňu voči nemu, môže nahliadnuť do spisov pred zverejnením predmetnej prihlášky aj bez súhlasu prihlasovateľa.

3.   Po zverejnení prihlášky ochrannej známky EÚ sa bude dať na požiadanie nahliadnuť do spisov týkajúcich sa predmetnej prihlášky a výslednej ochrannej známky.

4.   Ak sa do spisov nahliada podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku, dokumenty týkajúce sa vylúčenia alebo námietky podľa článku 169, návrhy rozhodnutí a stanovísk a všetky ostatné interné dokumenty použité na účely prípravy rozhodnutí a stanovísk, ako aj časti spisu, v súvislosti s ktorými dotknutá osoba vyjadrila osobitný záujem na zachovaní ich dôvernosti pred podaním žiadosti o nahliadnutie do spisu, môžu byť z nahliadnutia vyňaté, pokiaľ nahliadnutie do týchto častí spisu nie je opodstatnené nadradeným oprávneným záujmom osoby žiadajúcej o nahliadnutie.

5.   Nahliadnutie do spisov prihlášok ochranných známok EÚ a zapísaných ochranných známok EÚ sa týka originálu dokumentu alebo jeho kópií, alebo technických prostriedkov uchovávania, ak sa spisy uchovávajú týmto spôsobom. Výkonný riaditeľ určí spôsoby nahliadania.

6.   Ak sa uskutoční nahliadnutie do spisu podľa odseku 7, žiadosť o nahliadnutie do spisov sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku. Ak sa uskutoční nahliadnutie online prostredníctvom technických prostriedkov uchovávania, neplatí sa žiadny poplatok.

7.   Nahliadnutie do spisu sa uskutoční v priestoroch úradu. Na požiadanie sa nahliadnutie do spisu vykoná formou poskytnutia kópií archívnych dokumentov. Vydanie takýchto kópií je podmienené zaplatením poplatku. Na požiadanie a po zaplatení poplatku úrad tiež vydá overené alebo neoverené kópie prihlášky ochrannej známky EÚ.

8.   Do spisov, ktoré vedie úrad v súvislosti s medzinárodnými zápismi, v ktorých je vyznačená Únia, možno nahliadať na požiadanie odo dňa zverejnenia podľa článku 190 ods. 1 v súlade s podmienkami stanovenými v odsekoch 1, 3 a 4 tohto článku.

9.   S výhradou obmedzení ustanovených v odseku 4 môže úrad na žiadosť oznámiť informácie o ktoromkoľvek spise prihlásenej alebo zapísanej ochrannej známky EÚ pod podmienkou zaplatenia poplatku. Úrad však môže požadovať, aby sa využila možnosť nahliadnutia do spisu, ak to úrad považuje za primerané vzhľadom na množstvo informácií, ktoré sa majú poskytnúť.

Článok 115

Vedenie spisov

1.   Úrad vedie spisy ku každému konaniu týkajúcemu sa prihlášky ochrannej známky EÚ alebo zápisu ochrannej známky EÚ. Formu vedenia týchto spisov určí výkonný riaditeľ.

2.   Ak sa spisy vedú v elektronickej podobe, elektronické súbory alebo ich záložné kópie sa uchovávajú bez časového obmedzenia. Originálne dokumenty, ktoré podali účastníci konania a ktoré tvoria základ týchto elektronických súborov, sa zničia, keď od ich doručenia úradu uplynie doba, ktorú určí výkonný riaditeľ.

3.   Ak sa spisy alebo ich časti vedú v inej ako elektronickej podobe, dokumenty alebo dôkazy, ktoré sú súčasťou takýchto spisov, sa uchovávajú aspoň päť rokov od konca roku, v ktorom sa prihláška zamietla, vzala späť alebo sa považuje za vzatú späť, v ktorom sa úplne skončí platnosť zápisu ochrannej známky EÚ podľa článku 53, zapíše sa úplné vzdanie sa ochrannej známky EÚ podľa článku 57 alebo sa ochranná známka EÚ úplne vymaže z registra podľa článku 64 ods. 6 alebo článku 128 ods. 6

Článok 116

Periodické publikácie

1.   Úrad pravidelne vydáva:

a)

Vestník ochranných známok Európskej únie, ktorý obsahuje zverejnenie prihlášok a zápisov vykonaných v registri, ako aj ostatné údaje, ktoré sa týkajú prihlášok alebo zápisov ochranných známok EÚ a ktorých zverejnenie sa požaduje podľa tohto nariadenia alebo aktov prijatých na jeho základe;

b)

úradný vestník úradu, ktorý obsahuje oznámenia a informácie všeobecného charakteru, ktoré vydáva výkonný riaditeľ, ako aj všetky ostatné informácie týkajúce sa tohto nariadenia alebo jeho vykonávania.

Publikácie uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku môžu mať elektronickú podobu.

2.   Spôsob a frekvenciu vydávania Vestníka ochranných známok Európskej únie určí výkonný riaditeľ.

3.   Úradný vestník úradu sa uverejňuje v jazykoch úradu. Výkonný riaditeľ však môže stanoviť, že určité údaje sa v úradnom vestníku úradu budú zverejňovať vo všetkých úradných jazykoch Únie.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

dátum, ktorý sa považuje za deň zverejnenia vo Vestníku ochranných známok Európskej únie;

b)

spôsob zverejňovania údajov o zápise ochrannej známky, ktoré sa nelíšia od údajov vo zverejnení prihlášky;

c)

formy, v akých sa verejnosti môžu sprístupniť vydania úradného vestníka úradu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 117

Administratívna spolupráca

1.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovené inak, úrad a súdy alebo orgány členských štátov si na základe požiadania vzájomne pomáhajú formou oznamovania informácií alebo sprístupňovania spisov na nahliadnutie. Ak úrad sprístupní spisy na nahliadnutie súdom, úradom štátnych žalobcov alebo centrálnym úradom priemyselného vlastníctva, takéto nahliadnutie nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 114.

2.   Úrad nevyberá za oznamovanie informácií alebo sprístupnenie spisov na nahliadanie nijaké poplatky.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnú úpravu spôsobu, akým si úrad a orgány členských štátov majú navzájom vymieňať informácie a sprístupňovať spisy na nahliadanie, pričom v prípade sprístupnenia tretím osobám zohľadní obmedzenia vzťahujúce sa na nahliadanie do spisov týkajúcich prihlášok alebo zápisov ochranných známok EÚ podľa článku 114. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 118

Výmena publikácií

1.   Úrad a centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov si vzájomne na požiadanie a na vlastné použitie zasielajú jednu alebo viacero kópií svojich publikácií bezplatne.

2.   Úrad môže uzatvoriť dohody týkajúce sa výmeny alebo poskytovania publikácií.

ODDIEL 4

Zastupovanie

Článok 119

Všeobecné zásady zastupovania

1.   S výhradou ustanovení odseku 2 nemôže byť žiadna osoba prinútená k tomu, aby bola pred úradom zastupovaná.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 druhá veta tohto článku, fyzické alebo právnické osoby, ktoré nemajú bydlisko, sídlo, hlavné miesto podnikania ani skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore, musia byť zastúpené pred úradom v súlade s článkom 120 ods. 1 vo všetkých konaniach stanovených týmto nariadením okrem podávania prihlášky ochrannej známky EÚ.

3.   Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo, alebo hlavné miesto podnikania, alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore, môže pred úradom zastupovať zamestnanec. Zamestnanec právnickej osoby, ktorej sa tento odsek týka, môže zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú ekonomické prepojenia s prvou právnickou osobou, a to dokonca aj vtedy, ak tieto právnické osoby nemajú v Európskom hospodárskom priestore svoje bydlisko, sídlo ani svoje hlavné sídlo podniku, ani skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik. Zamestnanci zastupujúci osoby v zmysle tohto odseku predložia úradu na žiadosť úradu alebo prípadne na žiadosť účastníka konania podpísané splnomocnenie na založenie do spisu.

4.   Ak je viacero prihlasovateľov alebo ak viacero tretích osôb koná spoločne, vymenujú spoločného zástupcu.

Článok 120

Oprávnení zástupcovia

1.   Zastupovanie fyzických alebo právnických osôb pred úradom môžu vykonávať iba:

a)

advokáti, ktorí sú oprávnení vykonávať činnosť na území jedného z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a majú svoje sídlo na území Európskeho hospodárskeho priestoru, v rozsahu, v akom sú oprávnení v rámci daného členského štátu konať ako zástupcovia vo veciach týkajúcich sa ochranných známok;

b)

oprávnení zástupcovia, ktorých mená sú uvedené v zozname vedenom na tento účel úradom.

Zástupcovia konajúci pred úradom na žiadosť úradu alebo prípadne iného účastníka konania, predložia úradu podpísané splnomocnenie na vloženie do spisu.

2.   Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a)

je štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru;

b)

má svoje sídlo alebo miesto zamestnania v Európskom hospodárskom priestore;

c)

je oprávnená na zastupovanie fyzických alebo právnických osôb v oblasti ochranných známok pred Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo alebo pred centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade, že v dotknutom štáte toto oprávnenie nie je podmienené požiadavkou na osobitnú odbornú kvalifikáciu, osoby, ktoré žiadajú o zapísanie do zoznamu a ktoré konajú vo veci ochranných známok pred Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo alebo uvedenými centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva, musia túto činnosť pravidelne vykonávať aspoň počas piatich rokov. Táto požiadavka na výkon profesie sa však nevzťahuje na osoby, ktorých odborná kvalifikácia zastupovať fyzické alebo právnické osoby vo veciach týkajúcich sa ochranných známok pred Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo alebo uvedenými centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva je úradne uznaná v súlade s predpismi stanovenými daným štátom.

3.   Zápis sa vykoná na základe žiadosti, ktorej súčasťou je osvedčenie dodané centrálnym úradom priemyselného vlastníctva príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že podmienky ustanovené v odseku 2 boli splnené.

4.   Výkonný riaditeľ môže udeliť výnimku z:

a)

požiadavky podľa odseku 2 písm. c) druhej vety, ak žiadateľ predloží dôkaz o tom, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom;

b)

požiadavky stanovenej v odseku 2 písm. a) v prípade vysokokvalifikovaných odborníkov za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené v odseku 2 písm. b) a c).

5.   Osobu možno zo zoznamu oprávnených zástupcov vyčiarknuť na jej vlastnú žiadosť alebo ak už nie je spôsobilá zastupovať. Zmeny v zozname oprávnených zástupcov sa zverejnia v úradnom vestníku úradu.

Článok 121

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty s cieľom bližšie určiť:

a)

podmienky a postupy vymenovania spoločného zástupcu uvedeného v článku 119 ods. 4;

b)

podmienky, za akých musia zamestnanci uvedení v článku 119 ods. 3 a oprávnení zástupcovia uvedení v článku 120 ods. 1 predložiť úradu podpísané splnomocnenie, aby mohli vykonávať zastupovanie, a obsah uvedeného splnomocnenia;

c)

okolnosti, za akých môže byť osoba vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených zástupcov podľa článku 120 ods. 5

HLAVA X

PRÁVOMOC A KONANIE O ŽALOBÁCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANNÝCH ZNÁMOK EÚ

ODDIEL 1

Uplatňovanie pravidiel Únie týkajúcich sa právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

Článok 122

Uplatňovanie pravidiel Únie týkajúcich sa právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

1.   Ak nie je v tomto nariadení stanovené inak, tak pravidlá Únie týkajúce sa právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa vzťahujú na konania týkajúce sa ochranných známok EÚ a prihlášok ochranných známok EÚ, ako aj na konania týkajúce sa súčasne prebiehajúcich a po sebe nasledujúcich žalôb na základe ochranných známok EÚ a národných ochranných známok.

2.   V prípade konaní o žalobách a návrhoch uvedených v článku 124:

a)

články 4 a 6, článok 7 body 1, 2, 3 a 5 a článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 sa neuplatnia;

b)

články 25 a 26 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 sa uplatnia s výhradou obmedzení článku 125 ods. 4 tohto nariadenia;

c)

ustanovenia kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, ktoré sa vzťahujú na osoby s bydliskom v členskom štáte, sa vzťahujú aj na osoby, ktoré nemajú bydlisko v žiadnom členskom štáte, avšak majú v ňom svoju pobočku.

3.   Odkazy na nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 v tomto nariadení podľa potreby zahŕňajú Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísanú 19. októbra 2005.

ODDIEL 2

Spory týkajúce sa porušenia práv a platnosti ochranných známok EÚ

Článok 123

Súdy pre ochranné známky EÚ

1.   Členské štáty určia na svojich územiach čo najobmedzenejší počet národných súdov a tribunálov prvého a druhého stupňa, ktoré budú plniť funkcie im pridelené na základe tohto nariadenia.

2.   Každú vykonanú zmenu, pokiaľ ide o počet, názvy alebo miestnu príslušnosť súdov uvedených na zozname súdov pre ochranné známky EÚ, ktorý členský štát oznámil Komisii v súlade s článkom 95 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, oznámia príslušné členské štáty bezodkladne Komisii.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 oznámi Komisia členským štátom a zverejní ich v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 124

Právomoc súdov vo veciach porušenia práv a platnosti

Súdy pre ochranné známky EÚ majú výlučnú právomoc:

a)

vo veciach všetkých žalôb o porušení práv, a pokiaľ to pripúšťa vnútroštátne právo, žalôb pre hrozbu porušenia práv z ochranných známok EÚ;

b)

vo veciach žalôb na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv, pokiaľ ich pripúšťa vnútroštátne právo;

c)

vo veciach všetkých žalôb podaných na základe skutočností uvedených v článku 11 ods. 2.;

d)

vo veciach vzájomných návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ na základe článku 128.

Článok 125

Medzinárodná právomoc

1.   S výhradou ustanovení tohto nariadenia, ako aj všetkých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 uplatniteľných na základe článku 122 konania vo veci žalôb a návrhov uvedených v článku 124 sa uskutočnia na súdoch toho členského štátu, v ktorom má odporca bydlisko, alebo pokiaľ nemá bydlisko v žiadnom členskom štáte, potom v tom, v ktorom má podnik.

2.   Ak odporca nemá bydlisko ani podnik v žiadnom členskom štáte, takéto konania sa uskutočnia na súdoch členského štátu, v ktorom má bydlisko žalobca, alebo ak nemá bydlisko v žiadnom členskom štáte, potom v tom, v ktorom má podnik.

3.   Ak nemá takéto bydlisko ani takýto podnik odporca ani žalobca, takéto konania sa uskutočnia na súdoch toho členského štátu, v ktorom má svoje sídlo úrad.

4.   Napriek ustanoveniam odsekov 1, 2 a 3:

a)

článok 25 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 sa uplatní, pokiaľ sa účastníci konania dohodnú na tom, že právomoc bude mať iný súd pre ochranné známky EÚ;

b)

článok 26 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 sa uplatní, ak odporca predstúpi pred iný súd pre ochranné známky EÚ.

5.   Konania o žalobách a návrhoch uvedených v článku 124, okrem žalôb na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv z ochrannej známky EÚ, sa môžu uskutočniť aj pred súdmi toho členského štátu, na ktorého území došlo k porušeniu alebo hrozí, že k nemu dôjde, alebo na ktorého území došlo ku skutkom uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 126

Rozsah právomoci

1.   Súd pre ochranné známky EÚ, ktorého právomoc vychádza z článku 125 ods. 1 až 4, má právomoc rozhodovať o:

a)

porušení práv, ku ktorému došlo alebo hrozí, že k nemu dôjde na území ktoréhokoľvek členského štátu;

b)

skutkoch uvedených v článku 11 ods. 2, ku ktorým došlo na území ktoréhokoľvek členského štátu.

2.   Súd pre ochranné známky EÚ, ktorého právomoc vychádza z článku 125 ods. 5, má právomoc iba vzhľadom na skutky spáchané alebo skutky, ktoré hrozia na území toho členského štátu, v ktorom sa daný súd nachádza.

Článok 127

Domnienka platnosti – obhajoba vo veci samej

1.   Súdy pre ochranné známky EÚ zaobchádzajú s ochrannou známkou EÚ ako s platnou, pokiaľ jej platnosť nebude spochybnená odporcom formou vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti.

2.   Platnosť ochrannej známky EÚ nemôže byť spochybnená podaním žaloby na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv.

3.   Vo veciach žalôb uvedených v článku 124 písm. a) a c) je námietka týkajúca sa zrušenia ochrannej známky EÚ podaná inak ako formou vzájomného návrhu prípustná, pokiaľ odporca tvrdí, že by ochranná známka EÚ mohla byť zrušená z dôvodu, že sa táto známka v čase podania žaloby pre porušenie práv skutočne nepoužívala.

Článok 128

Vzájomné návrhy

1.   Vzájomný návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa môže opierať iba o dôvody zrušenia alebo neplatnosti uvedené v tomto nariadení.

2.   Súd pre ochranné známky EÚ zamietne vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, pokiaľ rozhodnutie prijaté úradom, týkajúce sa toho istého predmetu a toho istého žalobného dôvodu a zahŕňajúce tých istých účastníkov konania, už nadobudlo právoplatnosť.

3.   Ak bol vzájomný návrh podaný v rámci sporu, ktorého majiteľ ochrannej známky doposiaľ nie je účastníkom konania, tak o tejto skutočnosti bude informovaný a môže byť do konania pribratý účastník konania v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnom práve.

4.   Súd pre ochranné známky EÚ, na ktorý bol podaný vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú, nezačne s preskúmaním vzájomného návrhu skôr, než zainteresovaný účastník konania alebo súd informuje úrad o dni podania vzájomného návrhu. Úrad túto informáciu zaznamená do registra. Ak sa pred podaním vzájomného návrhu podal už na úrad návrh na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú, úrad o tom informuje súd, ktorý konanie preruší v súlade s článkom 132 ods. 1, až kým sa neprijme právoplatné rozhodnutie o návrhu alebo kým sa návrh nevezme späť.

5.   Uplatní sa článok 64 ods. 2 až 5.

6.   Ak súd pre ochranné známky EÚ vynesie rozsudok vo veci vzájomného návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú a tento rozsudok nadobudne právoplatnosť, kópiu rozsudku zašle úradu bezodkladne buď súd, alebo ktorýkoľvek z účastníkov vnútroštátneho konania. Úrad alebo ktorýkoľvek zo zainteresovaných účastníkov konania môže požadovať informácie o takomto zaslaní. Úrad uvedie rozsudok v registri a prijme opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s jeho výrokovou časťou.

7.   Súd pre ochranné známky EÚ, ktorý koná o vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, môže na žiadosť majiteľa ochrannej známky EÚ a po vypočutí ostatných účastníkov konania prerušiť konanie a môže odporcu vyzvať, aby v lehote, ktorú určí, podal na úrade návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti. Ak návrh nepodá v tejto lehote, bude sa v konaní pokračovať; vzájomný návrh sa bude považovať za vzatý späť. Uplatní sa článok 132 ods. 3.

Článok 129

Uplatniteľné právo

1.   Súdy pre ochranné známky EÚ uplatňujú ustanovenia tohto nariadenia.

2.   Vo všetkých otázkach ochranných známok, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení, príslušný súd pre ochranné známky EÚ uplatní príslušné vnútroštátne právo.

3.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, súd pre ochranné známky EÚ uplatní procesné pravidlá, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky v tom členskom štáte, na ktorého území sa tento súd nachádza.

Článok 130

Sankcie

1.   Ak súd pre ochranné známky EÚ zistí, že odporca porušil alebo hrozil, že poruší ochrannú známku EÚ, vydá, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody tak neurobiť, príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v porušovaní alebo hrozbe porušovania ochrannej známky EÚ. V súlade so svojím vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.

2.   Súd pre ochranné známky EÚ môže uplatniť aj opatrenia alebo príkazy, ktoré sú dostupné podľa príslušného práva a ktoré považuje za primerané za daných okolností prípadu.

Článok 131

Predbežné a ochranné opatrenia

1.   Na súdoch členského štátu vrátane súdov pre ochranné známky EÚ sa môže podať návrh na vydanie takých predbežných opatrení, vrátane ochranných, vo vzťahu k ochrannej známke EÚ alebo prihláške ochrannej známky EÚ, ktoré možno uplatniť podľa práva daného štátu na národnú ochrannú známku, a to dokonca aj vtedy, ak na základe tohto nariadenia má právomoc konať vo veci samej súd pre ochranné známky EÚ iného členského štátu.

2.   Súd pre ochranné známky EÚ, ktorého právomoc vychádza z článku 125 ods. 1, 2, 3 alebo 4, má právomoc nariadiť predbežné a ochranné opatrenia, ktoré sú s výhradou konaní nevyhnutných na uznávanie a výkon na základe hlavy III nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 uplatniteľné na území každého členského štátu. Túto právomoc nemá žiadny iný súd.

Článok 132

Osobitné pravidlá týkajúce sa súvisiacich žalôb

1.   Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, súd pre ochranné známky EÚ, ktorý koná o žalobe uvedenej v článku 124, okrem žaloby na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ochrannej známky EÚ už napadla pred iným súdom pre ochranné známky EÚ na základe vzájomného návrhu alebo ak bol na úrade už podaný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti.

2.   Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, úrad, ktorý koná o návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ochrannej známky EÚ už napadla na základe vzájomného návrhu pred súdom pre ochranné známky EÚ. Avšak na návrh jedného z účastníkov konania pred súdom pre ochranné známky EÚ môže tento súd po vypočutí ostatných účastníkov konania konanie prerušiť. V takom prípade úrad pokračuje v prerušenom konaní.

3.   Ak súd pre ochranné známky EÚ konanie preruší, môže na čas prerušenia nariadiť predbežné a ochranné opatrenia.

Článok 133

Právomoc súdov pre ochranné známky EÚ druhého stupňa – ďalšie opravné prostriedky

1.   Proti rozsudkom súdov pre ochranné známky EÚ prvého stupňa vydaným v konaniach o žalobách a návrhoch uvedených v článku 124 možno podať odvolanie na súdy pre ochranné známky EÚ druhého stupňa.

2.   Podmienky, za ktorých možno podať odvolanie na súde pre ochranné známky EÚ druhého stupňa, sa stanovia vnútroštátnym právom toho členského štátu, na ktorého území sa tento súd nachádza.

3.   Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa ďalších opravných prostriedkov sú uplatniteľné na rozhodnutia súdov pre ochranné známky EÚ druhého stupňa.

ODDIEL 3

Ostatné spory týkajúce sa ochranných známok EÚ

Článok 134

Doplnkové ustanovenia týkajúce sa právomoci iných vnútroštátnych súdov,ako sú súdy pre ochranné známky EÚ

1.   V členskom štáte, ktorého súdy majú právomoc podľa článku 122 ods. 1, konajú o iných žalobách ako sú uvedené v článku 124 súdy, ktoré by boli miestne a vecne príslušné, ak by išlo o žaloby týkajúce sa národnej ochrannej známky zapísanej v tomto štáte.

2.   Žaloby týkajúce sa ochrannej známky EÚ okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 124, pre ktoré nemá žiadny súd právomoc podľa článku 122 ods. 1 a odseku 1 tohto článku, sa môžu prerokúvať pred súdmi toho členského štátu, v ktorom má úrad svoje sídlo.

Článok 135

Povinnosť vnútroštátneho súdu

Vnútroštátny súd, ktorý koná o inej žalobe týkajúcej sa ochrannej známky EÚ, ako je uvedená v článku 124, zaobchádza s ochrannou známkou EÚ ako s platnou.

HLAVA XI

ÚČINKY NA PRÁVNE PREDPISY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

ODDIEL 1

Občianskoprávne žaloby na základe viac ako jednej ochrannej známky

Článok 136

Súčasné a po sebe nasledujúce občianskoprávne žaloby na základe ochranných známok EÚ a národných ochranných známok

1.   Ak sa podajú žaloby pre porušenie práv zahŕňajúce rovnaký dôvod žaloby a medzi rovnakými účastníkmi konania na súdoch rôznych členských štátov, jedna na základe ochrannej známky EÚ a druhá na základe národnej ochrannej známky:

a)

súd, ktorý nebol príslušný ako prvý, na vlastný podnet odmietne právomoc v prospech prvého súdu tam, kde sú príslušné ochranné známky zhodné a platné pre rovnaké tovary alebo služby. Súd, ktorý by mal odmietnuť právomoc, môže pokračovať v konaní, ak sa napadla právomoc druhého súdu;

b)

súd, ktorý nebol príslušný ako prvý, môže pokračovať v konaní, ak sú príslušné ochranné známky zhodné a platné pre podobné tovary alebo služby a ak sú príslušné ochranné známky podobné a platné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

2.   Súd, ktorý koná o žalobe o porušení práv na základe ochrannej známky EÚ, zamietne žalobu vtedy, ak bol vynesený konečný rozsudok vo veci samej pri uvedení takého istého dôvodu žaloby a medzi tými istými účastníkmi konania na základe zhodnej národnej ochrannej známky platnej pre rovnaké tovary alebo služby.

3.   Súd, ktorý koná o žalobe o porušení práv na základe národnej ochrannej známky, zamietne žalobu vtedy, ak bol vynesený konečný rozsudok vo veci samej pri uvedení takého istého dôvodu žaloby a medzi tými istými účastníkmi konania na základe zhodnej ochrannej známky EÚ platnej pre rovnaké tovary alebo služby.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa uplatnia na predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení.

ODDIEL 2

Uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov na účely zákazu používania ochranných známok EÚ

Článok 137

Zákaz používania ochranných známok EÚ

1.   Toto nariadenie, pokiaľ nie je stanovené inak, neovplyvní právo existujúce na základe právnych predpisov členských štátov uplatňovať si nároky za porušenie starších práv v zmysle článku 8 alebo článku 60 ods. 2, pokiaľ ide o používanie neskoršej ochrannej známky EÚ. Nároky za porušenie starších práv v zmysle článku 8 ods. 2 a 4 sa však nemôžu už ďalej uplatňovať, pokiaľ majiteľ staršieho práva nemôže už požiadať o vyhlásenie, že ochranná známka EÚ je neplatná v súlade s článkom 61 ods. 2.

2.   Toto nariadenie, pokiaľ nie je stanovené inak, neovplyvní právo začať konanie na základe občianskeho, správneho alebo trestného práva členského štátu alebo na základe ustanovení práva Únie s cieľom zákazu používať ochrannú známku EÚ v rozsahu, v akom môže byť zakázané používanie národnej ochrannej známky na základe práva tohto členského štátu alebo na základe práva Únie.

Článok 138

Staršie práva, ktoré sa vzťahujú na určité územia

1.   Majiteľ staršieho práva, ktoré sa týka iba určitého územia, môže namietnuť voči používaniu ochrannej známky EÚ na území, na ktorom je jeho právo chránené v rozsahu, v akom to dovoľuje právo dotknutého členského štátu.

2.   Odsek 1 sa prestáva uplatňovať vtedy, ak majiteľ staršieho práva strpel používanie ochrannej známky EÚ na území, na ktorom je jeho právo chránené počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, uvedomujúc si takéto používanie, pokiaľ sa o ochrannú známku EÚ nežiadalo v zlej viere.

3.   Majiteľ ochrannej známky EÚ nie je oprávnený namietať voči používaniu práva uvedeného v odseku 1, a to dokonca ani vtedy, ak sa už toto právo nemôže naďalej uplatňovať voči ochrannej známke EÚ.

ODDIEL 3

Premena na prihlášku národnej ochrannej známky

Článok 139

Žiadosť o uplatnenie národného postupu

1.   Prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky EÚ môže požiadať o premenu svojej prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ochrannej známky EÚ na prihlášku národnej ochrannej známky:

a)

v rozsahu, v akom je prihláška ochrannej známky EÚ zamietnutá, vzatá späť alebo považovaná za vzatú späť;

b)

v rozsahu, v akom ochranná známka EÚ stratí platnosť.

2.   Premena sa neuskutoční:

a)

ak sa práva majiteľa ochrannej známky EÚ zrušia na základe nepoužívania, pokiaľ v členskom štáte, pre ktorý sa žiada premena, nebola ochranná známka EÚ uvedená do užívania, čo by sa považovalo za skutočné používanie podľa právnych predpisov daného členského štátu;

b)

ak sa požaduje ochrana v členskom štáte, v ktorom sa v súlade s rozhodnutím úradu alebo v súlade s rozhodnutím vnútroštátneho súdu uplatňujú na prihlášku ochrannej známky EÚ alebo na ochrannú známku EÚ dôvody zamietnutia zápisu alebo dôvody zrušenia alebo neplatnosti.

3.   Prihláške národnej ochrannej známky vyplývajúcej z premeny prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ochrannej známky EÚ sa v dotknutom členskom štáte prizná deň podania alebo deň vzniku práva prednosti takejto prihlášky alebo ochrannej známky a prípadne seniorita ochrannej známky tohto štátu uplatnená na základe článku 39 alebo 40.

4.   V prípadoch, keď sa prihláška ochrannej známky EÚ považuje za vzatú späť, úrad pošle prihlasovateľovi oznámenie o lehote troch mesiacov odo dňa tohto oznámenia, počas ktorej sa môže podať žiadosť o premenu.

5.   Ak bola prihláška ochrannej známky EÚ vzatá späť alebo ak ochranná známka EÚ stratila platnosť v dôsledku zaevidovaného vzdania sa alebo neobnovenia zápisu, žiadosť o premenu sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď bola prihláška ochrannej známky EÚ stiahnutá alebo keď ochranná známka EÚ stratila platnosť.

6.   Ak bola prihláška ochrannej známky EÚ zamietnutá rozhodnutím úradu alebo ak ochranná známka EÚ prestala platiť v dôsledku rozhodnutia úradu alebo súdu pre ochranné známky EÚ, žiadosť o premenu sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo povahu konečného rozhodnutia.

7   Účinok podľa článku 37 zanikne, ak sa žiadosť nepodá včas.

Článok 140

Podanie, zverejnenie a doručenie žiadosti o premenu

1.   Žiadosť o premenu sa podáva úradu v lehote podľa článku 139 ods. 4, 5 alebo 6 a uvedú sa v nej dôvody premeny podľa článku 139 ods. 1 písm. a) alebo b), členské štáty, pre ktoré sa žiada o premenu, a tovary a služby, ktorých sa premena týka. Ak sa o premenu žiada z dôvodu neobnovenia zápisu, lehota troch mesiacov stanovená v článku 139 ods. 5 začne plynúť dňom nasledujúcim po poslednom dni, keď môže byť podaná žiadosť o obnovu zápisu podľa článku 53 ods. 3 Žiadosť o premenu sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za premenu.

2.   Ak sa žiadosť o premenu týka prihlášky ochrannej známky EÚ, ktorá už bola zverejnená, alebo ochrannej známky EÚ, doručenie takejto žiadosti sa zaznamená v registri a žiadosť o premenu sa zverejní.

3.   Úrad preskúma, či požadovaná premena spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, najmä v článku 139 ods. 1, 2, 4, 5 a 6 a v odseku 1 tohto článku, ako aj formálne podmienky uvedené vo vykonávacom akte prijatom podľa odseku 6 tohto článku. Ak nie sú splnené podmienky, ktoré sa vzťahujú na žiadosť, úrad oznámi nedostatky žiadateľovi. Ak sa nedostatky v lehote, ktorú určí úrad, neodstránia, úrad žiadosť o premenu zamietne. Ak sa uplatňuje článok 139 ods. 2, úrad zamietne žiadosť o premenu ako neprípustnú iba vzhľadom na tie členské štáty, pre ktoré je premena podľa uvedeného ustanovenia vylúčená. Ak v príslušnej lehote troch mesiacov podľa článku 139 ods. 4, 5 alebo 6 nebol zaplatený poplatok za premenu, úrad žiadateľovi oznámi, že žiadosť o premenu sa považuje za nepodanú.

4.   Ak úrad alebo súd pre ochranné známky EÚ zamietol prihlášku ochrannej známky EÚ alebo vyhlásil ochrannú známku EÚ za neplatnú z absolútnych dôvodov s uvedením jazyka členského štátu, podľa článku 139 ods. 2 je premena vylúčená pre všetky členské štáty, v ktorých je uvedený jazyk jedným z úradných jazykov. Ak úrad alebo súd pre ochranné známky EÚ zamietol prihlášku ochrannej známky EÚ alebo vyhlásil ochrannú známku EÚ za neplatnú z absolútnych dôvodov, ktoré sa uplatňujú v celej Únii, alebo na základe staršej ochrannej známky EÚ, alebo iného práva priemyselného vlastníctva Únie, podľa článku 139 ods. 2 je premena vylúčená pre všetky členské štáty.

5.   Ak žiadosť o premenu spĺňa náležitosti uvedené v odseku 3 tohto článku, úrad ju spolu s údajmi uvedenými v článku 111 ods. 2 postúpi centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo, pre ktoré bola uznaná za prípustnú. Úrad informuje žiadateľa o dátume postúpenia.

6.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ alebo zapísanej ochrannej známky EÚ na prihlášku národnej ochrannej známky podľa odseku 1;

b)

podrobnosti, ktoré má obsahovať zverejnenie žiadosti o premenu podľa odseku 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 141

Formálne požiadavky na premenu

1.   Každý centrálny úrad priemyselného vlastníctva, ktorému bola postúpená žiadosť o premenu, môže získať od úradu akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa žiadosti, umožňujúce úradu rozhodnúť o národnej ochrannej známke vyplývajúcej z premeny.

2.   Na prihlášku ochrannej známky EÚ alebo ochrannú známku EÚ doručenú v súlade s článkom 140 sa nevzťahujú formálne požiadavky vnútroštátneho práva, ktoré sa líšia od požiadaviek uvedených v tomto nariadení alebo v aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, alebo ktoré idú nad ich rámec.

3.   Každý centrálny úrad priemyselného vlastníctva, ktorému sa doručí žiadosť, môže v lehote najmenej dva mesiace od prihlasovateľa požadovať:

a)

poplatok za podanie národnej prihlášky;

b)

predložiť preklad žiadosti a sprievodných dokumentov v jednom z úradných jazykov daného štátu;

c)

uviesť doručovaciu adresu v danom štáte;

d)

dodať vyobrazenie ochrannej známky v takom počte kópií, ktoré stanoví daný štát.

HLAVA XII

ÚRAD

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 142

Právne postavenie

1.   Úrad je agentúrou Únie. Má právnu subjektivitu.

2.   V každom z členských štátov požíva úrad najrozsiahlejšiu spôsobilosť naprávne úkony udeľovanú právnickým osobám na základe právnych predpisov daného štátu; môže najmä nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a môže byť účastníkom súdnych konaní.

3.   Úrad zastupuje výkonný riaditeľ.

Článok 143

Personál

1.   Služobný poriadok, podmienky zamestnávania a pravidlá prijaté na základe dohody medzi inštitúciami Únie, týkajúce sa nadobúdania účinnosti uvedeného služobného poriadku a podmienok zamestnávania, platia pre personál úradu bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 166 tohto nariadenia na členov odvolacích senátov.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže úrad využívať vyslaných národných expertov alebo iných pracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami úradu. Správna rada prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví pravidlá vysielania národných expertov do úradu.

Článok 144

Výsady a imunity

Na úrad a jeho zamestnancov sa vzťahuje protokol o výsadách a imunitách Únie.

Článok 145

Zodpovednosť

1.   Zmluvnú zodpovednosť úradu riadi právo, ktoré sa vzťahuje na danú zmluvu.

2.   Súdny dvor je oprávnený vyniesť rozsudok na základe každej rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluve, ktorú úrad uzavrel.

3.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti nahradí úrad v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právo členských štátov každú škodu spôsobenú jeho oddeleniami alebo jeho pracovníkmi pri výkone svojich povinností.

4.   Súdny dvor má právomoc v sporoch týkajúcich sa náhrad škody uvedených v odseku 3.

5.   Osobnú zodpovednosť pracovníkov voči úradu upravujú ustanovenia uvedené v služobnom poriadku alebo podmienkach zamestnávania.

Článok 146

Jazyky

1.   Prihláška ochrannej známky EÚ sa podáva v jednom z úradných jazykov Únie.

2.   Jazykmi úradu sú angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina.

3.   Prihlasovateľ uvedie druhý jazyk, ktorý je jazykom úradu a ktorého používanie akceptuje ako možný rokovací jazyk pri konaniach vo veci námietok, zrušení alebo neplatnosti.

Ak bola prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov úradu, úrad zariadi preklad prihlášky, ako je opísaná v článku 31 ods. 1, do jazyka uvedeného prihlasovateľom.

4.   Ak je prihlasovateľ ochrannej známky EÚ jediným účastníkom konania pred úradom, je rokovacím jazykom jazyk, ktorý sa použil pri podávaní prihlášky ochrannej známky EÚ. Ak bola prihláška vypracovaná v inom jazyku, ako sú jazyky úradu, môže úrad zasielať písomné oznámenia prihlasovateľovi v druhom jazyku, ktorý prihlasovateľ uviedol vo svojej prihláške.

5.   Námietky a návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti sa podáva v jednom z jazykov úradu.

6.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5:

a)

každá žiadosť alebo vyhlásenie týkajúce sa prihlášky ochrannej známky EÚ sa môže podať v jazyku použitom na podanie prihlášky tejto ochrannej známky EÚ alebo v druhom jazyku, ktorý prihlasovateľ uvedie vo svojej prihláške;

b)

každá žiadosť alebo vyhlásenie týkajúce sa zapísanej ochrannej známky EÚ sa môže podať v niektorom z jazykov úradu.

Ak sa však žiadosť podá prostredníctvom formulára sprístupneného úradom podľa článku 100 ods. 2, môžu sa tieto formuláre použiť v ktoromkoľvek z úradných jazykov Únie, pokiaľ sa textové prvky vyplnia v niektorom z jazykov úradu.

7.   Ak je jazyk zvolený v súlade s odsekom 5 pre podanie námietok alebo pre návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti jazykom ochrannej známky alebo druhým jazykom uvedeným pri podávaní prihlášky, bude rokovacím jazykom tento jazyk.

Ak jazyk zvolený v súlade s odsekom 5 pre podanie námietok alebo pre návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti nie je ani jazykom prihlášky ochrannej známky, ani druhým jazykom uvedeným pri podávaní prihlášky, bude namietajúci účastník konania alebo účastník konania, ktorý žiada o zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, požiadaný, aby predložil na vlastné náklady preklad svojho podania buď do jazyka prihlášky ochrannej známky za predpokladu, že ide o jazyk úradu, alebo do druhého jazyka uvedeného pri podávaní prihlášky. Preklad sa predloží do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na podanie námietok alebo odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti. Jazyk, do ktorého bolo podanie preložené, sa potom stane rokovacím jazykom.

8.   Účastníci námietkového, zrušovacieho konania, konania o vyhlásení neplatnosti alebo odvolacieho konania sa môžu dohodnúť na tom, že rokovacím jazykom bude iný úradný jazyk Únie.

9.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 8, a pokiaľ nie je stanovené inak, v písomnom konaní pred úradom môže každý účastník použiť ktorýkoľvek z jazykov úradu. Pokiaľ zvolený jazyk nie je jazykom konania, účastník dodá preklad do tohto jazyka do jedného mesiaca od dátumu predloženia pôvodného dokumentu. Ak je jediným účastníkom konania pred úradom prihlasovateľ ochrannej známky EÚ a jazyk použitý na podanie prihlášky ochrannej známky EÚ nie je niektorým z jazykov úradu, môže sa tiež predložiť preklad do druhého jazyka, ktorý prihlasovateľ uviedol v prihláške.

10.   Spôsob, akým sa majú osvedčovať preklady, určí výkonný riaditeľ.

11.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

rozsah, v akom možno podporné dokumenty, ktoré sa majú použiť v písomnom konaní pred úradom, predložiť v akomkoľvek jazyku Únie, a potrebu predložiť preklad;

b)

požadované normy vzťahujúce sa na preklady, ktoré sa predkladajú úradu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 147

Zverejnenie a záznamy do registra

1.   Prihláška ochrannej známky EÚ, ako je opísaná v článku 31 ods. 1, a všetky ostatné informácie, ktorých zverejnenie je predpísané týmto nariadením alebo aktom prijatým podľa tohto nariadenia, sa zverejnia vo všetkých úradných jazykoch Únie.

2.   Všetky záznamy do registra sa vykonajú vo všetkých úradných jazykoch Únie.

3.   V prípade pochybností je autentické znenie v tom jazyku úradu, v ktorom bola podaná prihláška ochrannej známky EÚ. Pokiaľ bola prihláška podaná v inom úradnom jazyku Únie, ako je jeden z jazykov úradu, je autentické znenie v druhom jazyku uvedenom prihlasovateľom.

Článok 148

Prekladateľské služby

Prekladateľské služby potrebné na fungovanie úradu poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 149

Transparentnosť

1.   Na dokumenty v držbe úradu sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (16).

2.   Správna rada prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Proti rozhodnutiam prijatým úradom podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 možno za podmienok stanovených v článkoch 228 a 263 ZFEÚ podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo žalobu na Súdnom dvore Európskej únie.

4.   Na spracúvanie osobných údajov úradom sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (17).

Článok 150

Bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

Úrad uplatňuje bezpečnostné zásady zahrnuté v bezpečnostných predpisoch Komisie na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie a citlivých neutajovaných skutočností stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (18) a 2015/444 (19). Uplatňovanie bezpečnostných zásad sa okrem iného vzťahuje na ustanovenia týkajúce sa výmeny, spracúvania a uchovávania takýchto skutočností.

ODDIEL 2

Úlohy úradu a spolupráca na podporu zbližovania

Článok 151

Úlohy úradu

1.   Úrad má tieto úlohy:

a)

spravuje a podporuje systém ochranných známok EÚ stanovený v tomto nariadení;

b)

spravuje a podporuje systém dizajnov Európskej únie stanovený v nariadení Rady (ES) č. 6/2002 (20);

c)

podporuje zbližovanie postupov a nástrojov v oblasti ochranných známok a dizajnov v spolupráci s centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva v členských štátoch vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo;

d)

vykonáva úlohy uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 (21);

e)

vykonáva úlohy, ktoré mu boli uložené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ (22).

2.   Úrad v súvislosti s úlohami, ktoré sú mu zverené v odseku 1, spolupracuje s inštitúciami, úradmi, orgánmi, úradmi priemyselného vlastníctva, medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami.

3.   Úrad môže poskytovať dobrovoľné služby mediácie s cieľom pomôcť účastníkom konania dosiahnuť zmierlivé riešenia sporov.

Článok 152

Spolupráca na podporu zbližovania postupov a nástrojov

1.   Úrad a centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo navzájom spolupracujú v záujme podpory zbližovania postupov a nástrojov v oblasti ochranných známok a dizajnov.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, táto spolupráca zahŕňa najmä tieto oblasti činnosti:

a)

vypracúvanie spoločných noriem prieskumu;

b)

vytváranie spoločných alebo prepojených databáz a portálov na účely konzultácie, vyhľadávania a triedenia v celej Únii;

c)

nepretržité poskytovanie a výmenu údajov a informácií aj na účely ich vkladania do databáz a portálov uvedených v písmene b);

d)

stanovenie spoločných noriem a postupov s cieľom zabezpečiť interoperabilitu postupov a systémov v celej Únii a posilniť ich konzistentnosť, efektívnosť a účinnosť;

e)

zdieľanie informácií o právach a konaniach v oblasti priemyselného vlastníctva vrátane vzájomnej podpory poskytovanej poradenským a informačným strediskám;

f)

výmenu technickej expertízy a pomoci v súvislosti s oblasťami uvedenými v písmenách a) až e).

2.   Na návrh výkonného riaditeľa správna rada vymedzuje a koordinuje projekty v záujme Únie a členských štátov v súvislosti s oblasťami uvedenými v odsekoch 1 a 6 a vyzýva centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo, aby sa na nich zúčastnili.

Vymedzenie projektu zahŕňa konkrétne povinnosti a úlohy každého zúčastneného úradu priemyselného vlastníctva členských štátov, Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo a úradu. Úrad konzultuje so zástupcami používateľov najmä v štádiu vymedzovania projektov a hodnotenia ich výsledkov.

3.   Centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo môžu rozhodnúť o svojej neúčasti, obmedziť alebo dočasne pozastaviť svoju spoluprácu na projektoch uvedených v odseku 2 prvom pododseku.

Ak centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo využijú možnosti uvedené v prvom pododseku, poskytnú úradu písomné stanovisko, v ktorom odôvodnia svoje rozhodnutie.

4.   Po rozhodnutí o účasti na určitom projekte sa centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, účinne zapájajú do projektov uvedených v odseku 2 s cieľom zabezpečiť ich rozvoj, fungovanie, interoperabilitu a aktualizáciu.

5.   Na účely odseku 4 úrad poskytuje finančnú podporu na projekty uvedené v odseku 2 v rozsahu potrebnom na zabezpečenie účinnej účasti centrálnych úradov priemyselného vlastníctva členských štátov a Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo na uvedených projektoch. Táto finančná podpora môže mať formu grantov a nepeňažných príspevkov. Celková výška financovania nesmie presiahnuť 15 % ročného príjmu úradu. Príjemcami grantov sú centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo. Granty možno udeľovať bez výziev na predkladanie návrhov v súlade s rozpočtovými pravidlami uplatniteľnými na úrad a so zásadami postupov udeľovania grantov obsiahnutými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (23) a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (24).

6.   Úrad a príslušné orgány členských štátov navzájom spolupracujú na dobrovoľnom základe s cieľom podporovať zvyšovanie informovanosť o systéme ochranných známok a boj proti falšovaniu. Takáto spolupráca zahŕňa projekty zamerané najmä na vykonávanie stanovených noriem a postupov, ako aj na organizovanie činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Finančná podpora uvedených projektov je súčasťou celkovej výšky financovania uvedenej v odseku 5. Odseky 2 až 5 sa uplatnia primerane.

ODDIEL 3

Správna rada

Článok 153

Funkcie správnej rady

1.   Bez toho, aby boli dotknuté funkcie udelené rozpočtovému výboru v oddiele 6, má správna rada tieto funkcie:

a)

na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 157 ods. 4 písm. c) prijíma ročný pracovný program úradu na nasledujúci rok s prihliadnutím na stanovisko Komisie a prijatý ročný pracovný program zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

b)

na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 157 ods. 4 písm. e) a s prihliadnutím na stanovisko Komisie prijíma viacročný strategický program úradu vrátane stratégie úradu v oblasti medzinárodnej spolupráce v nadväznosti na výmenu názorov medzi výkonným riaditeľom a príslušným výborom v Európskom parlamente a prijatý viacročný strategický program zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

c)

na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 157 ods. 4 písm. g) prijíma výročnú správu a prijatú výročnú správu zasiela Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov;

d)

na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 157 ods. 4 písm. h) prijíma viacročný plán personálnej politiky;

e)

vykonáva právomoci, ktoré sú jej zverené podľa článku 152 ods. 2;

f)

vykonáva právomoci, ktoré sú jej zverené podľa článku 172 ods. 5;

g)

prijíma pravidlá prevencie a riadenia konfliktov záujmov v úrade;

h)

vo vzťahu k pracovníkom úradu vykonáva v súlade s odsekom 2 právomoci zverené služobným poriadkom menovaciemu orgánu a na základe podmienok zamestnávania orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“);

i)

prijíma primerané vykonávacie pravidlá s cieľom vykonať služobný poriadok a podmienky zamestnávania v súlade s článkom 110 služobného poriadku;

j)

vypracúva zoznam kandidátov podľa článku 158 ods. 2;

k)

zabezpečuje primerané opatrenia nadväzujúce na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o internom alebo externom audite a hodnotení uvedených v článku 210, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

l)

pred prijatím usmernení týkajúcich sa prieskumu vykonávaného úradom a v iných prípadoch uvedených v tomto nariadení sa s ňou uskutočňujú konzultácie;

m)

výkonnému riaditeľovi a Komisii poskytuje stanoviská a podáva žiadosti o informácie, ak to považuje za potrebné.

2.   Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku a s článkom 142 podmienok zamestnávania prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, za akých možno toto delegovanie právomocí menovacieho orgánu pozastaviť.

Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže na základe rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a na subjekty, ktorým ďalej delegoval právomoc, a tieto právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo iného člena personálu ako výkonného riaditeľa.

Článok 154

Zloženie správnej rady

1.   Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a z dvoch zástupcov Komisie a jedného zástupcu Európskeho parlamentu a ich príslušných náhradníkov.

2.   Členom správnej rady môžu podľa rokovacieho poriadku pomáhať poradcovia alebo experti.

Článok 155

Predseda správnej rady

1.   Správna rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Podpredseda z úradnej moci zastupuje predsedu v prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje povinnosti.

2.   Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je štyri roky. Funkčné obdobie možno obnoviť raz. V prípade, že sa ich členstvo v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

Článok 156

Zasadnutia

1.   Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda.

2.   Na rokovaní sa zúčastňuje výkonný riaditeľ, ak správna rada nerozhodne inak.

3.   Riadne zasadnutie správnej rady sa koná aspoň raz do roka. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť Komisie alebo jednej tretiny členských štátov.

4.   Správna rada prijme rokovací poriadok.

5.   Správna rada prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou svojich členov. V prípade rozhodnutí, ktoré je správna rada oprávnená prijímať podľa článku 153 ods. 1 písm. a) a b), článku 155 ods. 1 a článku 158 ods. 2 a 4, sa však vyžaduje dvojtretinová väčšina jej členov. V obidvoch prípadoch má každý člen jeden hlas.

6.   Správna rada môže vyzvať pozorovateľov, aby sa zúčastnili na jej zasadnutiach.

7.   Služby sekretariátu poskytuje správnej rade úrad.

ODDIEL 4

Výkonný riaditeľ

Článok 157

Funkcie výkonného riaditeľa

1.   Úrad riadi jeho výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá správnej rade.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie, správnej rady a rozpočtového výboru, je výkonný riaditeľ pri výkone svojich povinností nezávislý a nesmie požadovať alebo prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného subjektu.

3.   Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom úradu.

4.   Výkonný riaditeľ má najmä tieto funkcie, ktoré môže delegovať:

a)

vykonáva všetky nevyhnutné kroky vrátane prijímania interných administratívnych pokynov a zverejňovania oznámení s cieľom zabezpečiť chod úradu;

b)

vykonáva rozhodnutia prijaté správnou radou;

c)

pripravuje návrh ročného pracovného programu, v ktorom uvádza odhad ľudských a finančných zdrojov pre každú činnosť, a po porade s Komisiou ho predkladá správnej rade;

d)

predkladá správnej rade návrhy podľa článku 152 ods. 2;

e)

pripravuje návrh viacročného strategického programu vrátane stratégie úradu v oblasti medzinárodnej spolupráce a po porade s Komisiou a po výmene názorov s príslušným výborom v Európskom parlamente ho predkladá správnej rade;

f)

plní ročný pracovný program a viacročný strategický program a správnej rade podáva správu o ich plnení;

g)

pripravuje výročnú správu o činnostiach úradu a predkladá ju správnej rade na schválenie;

h)

pripravuje návrh viacročného plánu personálnej politiky a po porade s Komisiou ho predkladá správnej rade;

i)

pripravuje akčný plán nadväzujúci na zistenia vyplývajúce zo správ o internom alebo externom audite a z hodnotení, ako aj nadväzujúci na vyšetrovania OLAF-u, a dva razy do roka podáva Komisii a správnej rade správu o pokroku;

j)

chráni finančné záujmy Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení na boj proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu, pomocou účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí prostredníctvom vymáhania neoprávnene vyplatených súm a prípadne pomocou uplatňovania účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií;

k)

pripravuje stratégiu úradu v oblasti boja proti podvodom a predkladá ju na schválenie rozpočtovému výboru;

l)

v záujme zaistenia jednotného uplatňovania nariadenia postupuje rozšírenému odvolaciemu senátu (ďalej len „veľký senát“) v prípade potreby otázky týkajúce sa práva, a to najmä v prípade, ak odvolací senát vydal k týmto otázkam odlišné rozhodnutia;

m)

vypracúva odhady príjmov a výdavkov úradu a plní rozpočet;

n)

vykonáva právomoci, ktoré mu udelila správna rada vo vzťahu k zamestnancom podľa článku 153 ods. 1 písm. h);

o)

vykonáva právomoci, ktoré mu boli udelené podľa článku 31 ods. 3, článku 34 ods. 5, článku 35 ods. 3, článku 94 ods. 2, článku 97 ods. 5, článkov 98, 100, 101, článku 111 ods. 4, článku 112 ods. 3, článku 114 ods. 5, článku 115, článku 116, článku 120 ods. 4, článku 146 ods. 10, článku 178, článkov 179 ods. 1 a 180 ods. 2 a článku 181 v súlade s kritériami stanovenými v tomto nariadení a v aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

5.   Výkonnému riaditeľovi pomáha jeden alebo viacerí zástupcovia výkonného riaditeľa. V prípade neprítomnosti alebo indispozície výkonného riaditeľa ho v súlade s postupom stanoveným správnou radou nahradí zástupca výkonného riaditeľa alebo jeden zo zástupcov výkonného riaditeľa.

Článok 158

Vymenovanie výkonného riaditeľa a jeho odvolanie z funkcie a predĺženie funkčného obdobia

1.   Výkonný riaditeľ je zamestnaný ako dočasný zamestnanec úradu podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania.

2.   Výkonného riaditeľa vymenúva jednoduchou väčšinou Rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých správnou radou po uskutočnení otvoreného a transparentného výberového konania. Pred vymenovaním môže byť kandidát, ktorého vybrala správna rada, vyzvaný, aby vystúpil pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje úrad predseda správnej rady.

Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia Rady uznášajúcej sa na návrh správnej rady.

3.   Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia správna rada vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy úradu.

4.   Rada môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz a najviac o päť rokov, pričom zohľadní posúdenie uvedené v odseku 3.

5.   Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci svojho celkového funkčného obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na rovnaké miesto.

6.   Zástupca alebo zástupcovia výkonného riaditeľa sa vymenúvajú do funkcie alebo odvolávajú z funkcie podľa odseku 2 po porade s výkonným riaditeľom a prípadne so zvoleným výkonným riaditeľom. Funkčné obdobie zástupcu výkonného riaditeľa je päť rokov. Rada ho môže po porade s výkonným riaditeľom predĺžiť raz a najviac o päť rokov.

ODDIEL 5

Vykonávanie postupov

Článok 159

Príslušnosť

Na prijímanie rozhodnutí v súvislosti s postupmi stanovenými v tomto nariadení sú oprávnení:

a)

prieskumoví pracovníci;

b)

námietkové oddelenia;

c)

oddelenie zodpovedné za register;

d)

zrušovacie oddelenia;

e)

odvolacie senáty;

f)

akékoľvek iné oddelenie alebo osoba, ktoré na tento účel vymenoval výkonný riaditeľ.

Článok 160

Prieskumoví pracovníci

Prieskumový pracovník je zodpovedný za prijímanie rozhodnutí v mene úradu v súvislosti s prihláškou ochrannej známky EÚ, vrátane záležitostí uvedených v článkoch 41, 42, 76 a 85, s výnimkou prípadov, keď je zodpovedné námietkové oddelenie.

Článok 161

Námietkové oddelenia

1.   Námietkové oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí vo veci námietokvoči prihláške ochrannej známky EÚ.

2.   Námietkové oddelenia rozhodujú v trojčlennom zložení. Najmenej jeden člen musí mať právnické vzdelanie. Rozhodnutia o trovách alebo procesné rozhodnutia prijíma jeden člen.

Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví konkrétne druhy rozhodnutí, ktoré má prijímať jeden člen. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 162

Oddelenie zodpovedné za register

1.   Oddelenie zodpovedné za register je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí v súvislosti so zápismi do registra.

2.   Je zodpovedné aj za vedenie zoznamu oprávnených zástupcov uvedeného v článku 120 ods. 2.

3.   Rozhodnutia oddelenia prijíma jeden člen.

Článok 163

Zrušovacie oddelenia

1.   Zrušovacie oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa:

a)

návrhov na zrušenie ochrannej známky EÚ alebo jej vyhlásenie za neplatnú;

b)

žiadostí o prevod ochrannej známky EÚ podľa článku 21.

2.   Zrušovacie oddelenia rozhodujú v trojčlennom zložení. Najmenej jeden z členov musí mať právnické vzdelanie. Rozhodnutia o trovách alebo procesné rozhodnutia určené v aktoch prijatých podľa článku 161 ods. 2 prijíma jeden člen.

Článok 164

Všeobecná právomoc

Rozhodnutia požadované podľa tohto nariadenia, ktoré nepatria do právomoci prieskumového pracovníka, námietkového oddelenia, zrušovacieho oddelenia ani oddelenia zodpovedného za register, prijíma ktorýkoľvek úradník alebo oddelenie, ktoré na tento účel určil výkonný riaditeľ.

Článok 165

Odvolacie senáty

1.   Odvolacie senáty sú zodpovedné za rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam prijatým podľa článkov 160 až 164.

2.   Odvolacie senáty rozhodujú v trojčlennom zložení, pričom najmenej dvaja členovia musia mať právnické vzdelanie. V určitých špecifických prípadoch prijíma rozhodnutia veľký senát, ktorému predsedá predseda odvolacích senátov, alebo jeden člen, ktorý má právnické vzdelanie.

3.   Na účely určenia osobitných prípadov, o ktorých je príslušný rozhodovať veľký senát, by sa mala zohľadniť právna náročnosť alebo dôležitosť prípadu alebo osobitné okolnosti, ktoré to odôvodňujú. Takéto prípady môže postúpiť veľkému senátu:

a)

orgán odvolacích senátov uvedený v článku 166 ods. 4 písm. a) alebo

b)

senát zaoberajúci sa prípadom.

4.   Veľký senát je zodpovedný aj za predkladanie odôvodnených stanovísk k právnym otázkam, ktoré mu postúpil výkonný riaditeľ podľa článku 157 ods. 4 písm. l).

5.   Na účely stanovenia, ktoré osobitné prípady spadajú pod právomoc jedného člena, by sa mal zohľadniť nedostatok náročnosti vznesených právnych alebo faktických vecí, obmedzená dôležitosť jednotlivého prípadu alebo absencia iných špecifických okolností. Rozhodnutie zveriť prípad jednému členovi prijíma v uvedených prípadoch senát zaoberajúci sa daným prípadom.

Článok 166

Nezávislosť členov odvolacích senátov

1.   Predseda odvolacích senátov a predsedovia senátov sa vymenúvajú v súlade s postupom stanoveným v článku 158 na vymenovanie výkonného riaditeľa na obdobie piatich rokov. Počas tohto obdobia nesmú byť odvolaní z funkcie, pokiaľ neexistujú vážne dôvody na takéto odvolanie a pokiaľ o tom nerozhodne Súdny dvor na návrh inštitúcie, ktorá ich vymenovala.

2.   Funkčné obdobie predsedu odvolacích senátov možno predĺžiť raz o ďalšie päťročné obdobie alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa tento vek dosiahne počas nového funkčného obdobia, v prípade, že správna rada predtým pozitívne zhodnotila výsledky jeho činnosti.

3.   Funkčné obdobie predsedov senátov možno predĺžiť o ďalšie päťročné obdobia alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa tento vek dosiahne počas nového funkčného obdobia, v prípade, že správna rada predtým pozitívne zhodnotila výsledky ich činnosti, a po porade s predsedom odvolacích senátov.

4.   Predseda odvolacích senátov má tieto riadiace a organizačné funkcie:

a)

predsedá predsedníctvu odvolacích senátov (ďalej len „predsedníctvo“) zodpovednému za stanovenie pravidiel a organizovanie práce senátov;

b)

zabezpečuje výkon rozhodnutí predsedníctva;

c)

prideľuje prípady senátu na základe objektívnych kritérií určených predsedníctvom;

d)

zasiela výkonnému riaditeľovi prehľad výdavkových požiadaviek senátov na účely vypracovania odhadu výdavkov.

Predseda odvolacích senátov predsedá veľkému senátu.

5.   Členov odvolacích senátov vymenúva správna rada na obdobie piatich rokov. Ich funkčné obdobie možno predĺžiť o ďalšie päťročné obdobia alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa tento vek dosiahne počas nového funkčného obdobia, v prípade, že správna rada predtým pozitívne zhodnotila výsledky ich činnosti, a po porade s predsedom odvolacích senátov.

6.   Členovia odvolacích senátov nesmú byť odvolaní zo svojich funkcií, pokiaľ neexistujú vážne dôvody na takéto odvolanie a pokiaľ o tom nerozhodne Súdny dvor, na základe návrhu, ktorý podala správna rada na odporúčanie predsedu odvolacích senátov a po porade s predsedom senátu, do ktorého dotknutý člen patrí.

7.   Predseda odvolacích senátov a predsedovia a členovia odvolacích senátov sú nezávislí. Pri svojom rozhodovaní nie sú viazaní žiadnymi pokynmi.

8.   Rozhodnutia prijaté veľkým senátom o odvolaniach alebo stanoviská k právnym otázkam, ktoré mu postúpil výkonný riaditeľ podľa článku 165, sú pre rozhodovacie útvary úradu uvedené v článku 159 záväzné.

9.   Predseda odvolacích senátov a predsedovia a členovia jednotlivých odvolacích senátov nesmú byť prieskumovými pracovníkmi ani členmi námietkových oddelení, oddelenia zodpovedného za register ani zrušovacích oddelení.

Článok 167

Predsedníctvo odvolacích senátov a veľký senát

1.   Predsedníctvo sa skladá z predsedu odvolacích senátov, ktorý mu predsedá, predsedov senátov a členov senátov, ktorých na každý kalendárny rok spomedzi seba volia všetci členovia senátov okrem predsedu odvolacích senátov a predsedov senátov. Počet takto zvolených členov senátov predstavuje štvrtinu členov senátov okrem predsedu odvolacích senátov a predsedov senátov, a tento počet sa v prípade potreby zaokrúhli nahor.

2.   Veľký senát uvedený v článku 165 ods. 2 sa skladá z deviatich členov vrátane predsedu odvolacích senátov, predsedov senátov, prípadne spravodajcu určeného pred postúpením veľkému senátu a členov vybraných rotačným spôsobom zo zoznamu mien všetkých členov odvolacích senátov okrem predsedu odvolacích senátov a predsedov senátov.

Článok 168

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví organizáciu odvolacích senátov vrátane zriadenia a úlohy predsedníctva, zloženia veľkého senátu a pravidiel postúpenia prípadov tomuto senátu, ako aj podmienky, za akých má rozhodnutia prijímať jeden člen v súlade s článkom 165 ods. 2 a 5.

Článok 169

Vylúčenie a námietka

1.   Prieskumoví pracovníci a členovia oddelení zriadených na úrade alebo odvolacích senátov sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych konaniach, ak sú na nich osobne zainteresovaní akýmkoľvek spôsobom alebo ak boli v minulosti zainteresovaní ako zástupcovia jedného z účastníkov. Dvaja z troch členov námietkového oddelenia sa nemôžu zúčastniť na prieskume prihlášky. Členovia zrušovacích oddelení sa nemôžu zúčastniť na žiadnom konaní, pokiaľ sa podieľali na konečnom rozhodnutí v prípade konaní vo veci zápisu alebo námietkového konania. Členovia odvolacích senátov sa nemôžu zúčastňovať na odvolacích konaniach v prípade podieľania sa na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.

2.   Ak z jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu člen oddelenia alebo odvolacieho senátu dospeje k záveru, že by sa nemal zúčastniť na žiadnom konaní, príslušným spôsobom informuje oddelenie alebo senát.

3.   Proti prieskumovým pracovníkom a členom oddelení alebo odvolacieho senátu môže mať námietky ktorýkoľvek účastník konania z jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo v prípade podozrenia zo zaujatosti. Námietka nie je prípustná vtedy, ak účastník konania podnikne procedurálny krok, uvedomujúc si dôvod námietky. Žiadna námietka sa nemôže opierať o národnosť prieskumových pracovníkov alebo členov.

4.   Oddelenia a odvolacie senáty rozhodnú o krokoch, ktoré treba vykonať v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 bez účasti príslušného člena. Na účely prijatia takéhoto rozhodnutia člena, ktorý bol odvolaný alebo proti ktorému existovala námietka, nahradí v komisii alebo v odvolacom senáte jeho náhradník.

Článok 170

Mediačné centrum

1.   Úrad môže na účely článku 151 ods. 3 zriadiť mediačné centrum (ďalej len „centrum“).

2.   Každá fyzická alebo právnická osoba môže využívať služby centra na dobrovoľnom základe s cieľom dospieť po vzájomnej dohode k zmierlivému riešeniu sporu na základe tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 6/2002.

3.   Účastníci môžu využiť mediáciu na základe spoločnej žiadosti. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení príslušného poplatku. Výkonný riaditeľ stanoví výšku poplatku v súlade s článkom 178 ods. 1.

4.   V prípade sporov, v ktorých prebieha konanie pred námietkovým oddelením, zrušovacím oddelením alebo odvolacím senátom úradu, možno spoločnú žiadosť o mediáciu podať kedykoľvek po podaní námietok, návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti alebo odvolania proti rozhodnutiam námietkového alebo zrušovacieho oddelenia.

5.   Dotknuté konanie sa preruší a lehoty s výnimkou lehoty na zaplatenie príslušného poplatku sa prerušia odo dňa podania spoločnej žiadosti o mediáciu. Plynutie lehôt pokračuje odo dňa, od ktorého sa pokračuje v konaní.

6.   Účastníci sa vyzvú, aby si zo zoznamu uvedeného v odseku 12 spoločne vybrali mediátora, ktorý uviedol, že ovláda jazyk dotknutej mediácie. Ak účastníci nevymenujú mediátora do 20 dní od výzvy, mediácia sa považuje za neúspešnú.

7.   Účastníci sa s mediátorom dohodnú na podrobných pravidlách mediácie v dohode o mediácii.

8.   Mediátor mediačné konanie skončí, keď účastníci dosiahnu dohodu o riešení sporu alebo keď jeden z účastníkov vyhlási, že si praje ukončenie mediácie, alebo keď mediátor dospeje k záveru, že účastníci nedosiahli takúto dohodu.

9.   Mediátor informuje účastníkov a príslušný útvar úradu ihneď, ako sa mediačné konanie skončí.

10.   Diskusie a rokovania uskutočnené v rámci mediácie sú dôverné pre všetky osoby zúčastnené na mediácii, najmä pre mediátora, účastníkov a ich zástupcov. Všetky dokumenty a informácie predložené počas mediácie sa uchovávajú oddelene a nie sú súčasťou spisu akéhokoľvek ďalšieho konania pred úradom.

11.   Mediácia sa vedie v jednom z úradných jazykov Únie, na ktorom sa dohodnú účastníci. Ak sa mediácia týka sporov prebiehajúcich pred úradom, vedie sa v jazyku konania pred úradom, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.

12.   Úrad zostaví zoznam mediátorov, ktorí podporujú účastníkov pri riešení sporov. Mediátori musia byť nezávislí a mať príslušné spôsobilosti a skúsenosti. V zozname sa môžu uviesť tak mediátori, ktorí sú zamestnancami úradu, ako aj mediátori, ktorí nimi nie sú.

13.   Mediátori sú pri plnení svojich úloh nestranní a pred svojím vymenovaním oznámia akýkoľvek skutočný alebo domnelý konflikt záujmov. Členovia rozhodovacích útvarov úradu uvedených v článku 159 sa nesmú zúčastňovať na mediácii týkajúcej sa veci, v ktorej:

a)

boli predtým akokoľvek zapojení do konania, ktorého sa mediácia týka;

b)

sú osobne zainteresovaní na uvedenom konaní alebo

c)

boli predtým zapojení ako zástupcovia jedného z účastníkov.

14.   Mediátori sa nezúčastňujú ako členovia rozhodovacích útvarov úradu uvedených v článku 159 na konaní, v ktorom sa pokračuje po neúspešnej mediácii.

15.   Úrad môže spolupracovať s inými uznávanými vnútroštátnymi alebo medzinárodnými orgánmi zaoberajúcimi sa mediáciou.

ODDIEL 6

Rozpočet a finančná kontrola

Článok 171

Rozpočtový výbor

1.   Rozpočtový výbor má funkcie, ktoré mu boli pridelené v tomto oddiele.

2.   Na rozpočtový výbor sa primerane vzťahujú články 154 a 155, článok 156 ods. 1 až 4 a 5 v rozsahu, v akom sa týka voľby predsedu a zástupcu predsedu, a článok 156 ods. 6 a 7.

3.   Rozpočtový výbor prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou svojich členov. Pri rozhodnutiach, ktoré je rozpočtový výbor oprávnený prijímať podľa článku 173 ods. 3 a článku 177, sa však vyžaduje dvojtretinová väčšina jeho členov. V obidvoch prípadoch má každý člen jeden hlas.

Článok 172

Rozpočet

1.   Odhady všetkých príjmov a výdavkov úradu sa vypracúvajú na každý rozpočtový rok a uvádzajú sa v rozpočte úradu. Každý rozpočtový rok zodpovedá kalendárnemu roku.

2.   Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov, príjmy zahŕňajú celkové poplatky splatné podľa prílohy I k tomuto nariadeniu, celkové poplatky stanovené v nariadení (ES) č. 6/2002, celkové poplatky splatné na základe madridského protokolu za medzinárodný zápis s vyznačením Únie a iné platby v prospech zmluvných strán madridského protokolu, celkové poplatky splatné podľa Ženevského aktu podľa článku 106c nariadenia (ES) č. 6/2002 za medzinárodný zápis s vyznačením Únie a iné platby v prospech zmluvných strán Ženevského aktu a v nevyhnutnom rozsahu subvenciu zapísanú do osobitného okruhu oddielu Komisia všeobecného rozpočtu Únie.

4.   Úrad každý rok vyrovná náklady, ktoré vznikli centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členských štátov, Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo a iným príslušným orgánom, ktoré určia členské štáty, v dôsledku osobitných úloh, ktoré plnia ako funkčná súčasť systému ochranných známok EÚ v súvislosti s týmito službami a konaniami:

a)

konania o námietkach a návrhoch na vyhlásenie neplatnosti pred centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov a Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo týkajúcich ochranných známok EÚ;

b)

poskytovanie informácií o fungovaní systému ochranných známok EÚ prostredníctvom poradenských a informačných stredísk;

c)

vymáhanie práv z ochranných známok EÚ vrátane opatrení prijatých podľa článku 9 ods. 4.

5.   Celkové vyrovnanie nákladov uvedených v odseku 4 zodpovedá 5 % ročného príjmu úradu. Bez toho, aby bol dotknutý tretí pododsek tohto odseku, správna rada na návrh úradu a po porade s rozpočtovým výborom určí kľúč na rozdelenie vyrovnania na základe týchto spravodlivých, nestranných a relevantných ukazovateľov:

a)

ročný počet prihlášok ochranných známok EÚ pochádzajúcich od prihlasovateľov v každom členskom štáte;

b)

ročný počet prihlášok národných ochranných známok v každom členskom štáte;

c)

ročný počet námietok a návrhov na vyhlásenie neplatnosti predložených majiteľmi ochranných známok EÚ v každom členskom štáte;

d)

ročný počet vecí začatých na súdoch pre ochranné známky EÚ určených jednotlivými členskými štátmi v súlade s článkom 123.

Na účely odôvodnenia nákladov uvedených v odseku 4 členské štáty predložia úradu do 31. marca každého roku štatistické údaje preukazujúce počty uvedené v písmenách a) až d) prvého pododseku tohto odseku za predchádzajúci rok, ktoré sa uvedú v návrhu predkladanom správnej rade.

V záujme spravodlivosti platí, že náklady orgánov uvedených v odseku 4 v každom členskom štáte zodpovedajú aspoň 2 % celkového vyrovnania poskytnutého podľa tohto odseku.

6.   Povinnosť úradu vyrovnať náklady uvedené v odseku 4, ktoré vznikli počas daného roka, sa uplatní, len pokiaľ v danom roku nevznikne rozpočtový deficit.

7.   V prípade rozpočtového prebytku a bez toho, aby bol dotknutý odsek 10, môže správna rada na návrh úradu a po porade s rozpočtovým výborom zvýšiť percentuálny podiel stanovený v odseku 5 na najviac 10 % ročného príjmu úradu.

8.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 až 7 a odsek 10 tohto článku a články 151 a 152, ak sa počas piatich po sebe nasledujúcich rokov vytvorí značný prebytok, môže rozpočtový výbor na návrh úradu a v súlade s ročným pracovným programom a viacročným strategickým programom uvedeným v článku 153 ods. 1 písm. a) a b) rozhodnúť dvojtretinovou väčšinou o prevode prebytku vytvoreného od 23. marca 2016 do rozpočtu Únie.

9.   Úrad vypracuje pre Európsky parlament, Radu a Komisiu každé dva roky správu o svojej finančnej situácii vrátane finančných operácií uskutočnených podľa článku 152 ods. 5 a 6 a podľa odsekov 5 a 7 tohto článku. Komisia na základe uvedenej správy preskúma finančnú situáciu úradu.

10.   Úrad vytvorí rezervný fond pokrývajúci jeden rok svojich operačných výdavkov na zabezpečenie kontinuity svojej činnosti a plnenia svojich úloh.

Článok 173

Príprava rozpočtu

1.   Výkonný riaditeľ vypracuje každý rok odhad príjmov a výdavkov úradu na nasledujúci rok a zašle ho rozpočtovému výboru najneskôr do 31. marca každého roku spolu so zoznamom pracovných miest.

2.   Ak rozpočtové odhady počítajú so subvenciou Únie, rozpočtový výbor postúpi tento odhad bezodkladne Komisii, ktorá ho ďalej postúpi rozpočtovému úradu Únie. Komisia môže k alternatívnemu odhadu pripojiť svoje stanovisko spolu s alternatívnym odhadom.

3.   Rozpočtový výbor prijme rozpočet, ktorého súčasťou je zoznam pracovných miest úradu. Ak je súčasťou rozpočtových odhadov subvencia zo všeobecného rozpočtu Únie, tak sa rozpočet úradu v prípade potreby upraví.

Článok 174

Audit a kontrola

1.   V rámci úradu sa vytvorí funkcia vnútorného audítora, ktorá sa vykonáva v súlade s príslušnými medzinárodnými normami. Vnútorný audítor vymenovaný výkonným riaditeľom mu zodpovedá za overenie riadneho fungovania systémov plnenia rozpočtu a postupov úradu.

2.   Vnútorný audítor radí výkonnému riaditeľovi v oblasti zaobchádzania s rizikami vydávaním nezávislých stanovísk ku kvalite systémov riadenia a kontroly a vydávaním odporúčaní na zlepšenie podmienok vykonávania operácií a podporou riadneho finančného hospodárenia.

3.   Za zavedenie vnútorných kontrolných systémov a postupov vhodných na vykonávanie úloh zodpovedá povoľujúci úradník.

Článok 175

Boj proti podvodom

1.   V záujme uľahčenia boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (25) úrad pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní vykonávaných úradom OLAF, a prijme primerané opatrenia týkajúce sa všetkých zamestnancov úradu podľa vzoru uvedeného v prílohe k uvedenej dohode.

2.   Dvor audítorov má právomoc vykonávať na základe dokumentov a na mieste audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým úrad poskytol finančné prostriedky Únie.

3.   OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (26) na účely zistenia, či v súvislosti s grantom alebo zmluvou financovanou úradom došlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, platí, že dohody úradu o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, jeho zmluvy, ako aj dohody a rozhodnutia o grantoch musia obsahovať ustanovenia, ktoré Dvor audítorov a úrad OLAF výslovne oprávňujú vykonávať takéto audity a vyšetrovania v súlade s ich príslušnými právomocami.

5.   Rozpočtový výbor prijme stratégiu v oblasti boja proti podvodom, ktorá je primeraná rizikám podvodov, s prihliadnutím na analýzu nákladov a prínosov opatrení, ktoré sa majú vykonať.

Článok 176

Kontrola účtov

1.   Každý rok najneskôr do 31. marca výkonný riaditeľ doručí Komisii, Európskemu parlamentu, rozpočtovému výboru a Dvoru audítorov účty o celkových príjmoch a výdavkoch úradu za predchádzajúci finančný rok. Dvor audítorov ich preskúma v súlade s článkom 287 ZFEÚ.

2.   Rozpočtový výbor udelí výkonnému riaditeľovi vo veci rozpočtu absolutórium.

Článok 177

Rozpočtové ustanovenia

Po konzultáciách s Komisiou a Dvorom audítorov rozpočtový výbor prijme interné rozpočtové ustanovenia, ktoré budú špecifikovať najmä postup pri tvorbe a plnení rozpočtu úradu. Pokiaľ je to zlučiteľné s osobitným charakterom úradu, rozpočtové ustanovenia vychádzajú z rozpočtových predpisov prijatých pre iné orgány zriadené Úniou.

Článok 178

Poplatky a platby a dátum splatnosti

1.   Výkonný riaditeľ určí výšku platieb za jednotlivé služby, ktoré poskytuje úrad, okrem tých, ktoré sú stanovené v prílohe I, ako aj výšku platieb za Vestník ochranných známok Európskej únie, úradný vestník úradu a iných publikácií vydávaných úradom. Výška platieb sa stanoví v eurách a uverejní sa v úradnom vestníku úradu. Výška každej platby nesmie prekročiť sumu nevyhnutnú na pokrytie nákladov na túto špecifickú službu poskytovanú úradom.

2.   Poplatky a platby, ktorých dátum splatnosti nie je stanovený v tomto nariadení, sú splatné k dátumu doručenia žiadosti o službu, ktorej sa poplatok alebo platba týka.

Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru určiť, ktoré služby uvedené v prvom pododseku nemajú byť podmienené zaplatením preddavku na príslušné poplatky alebo platby.

Článok 179

Úhrada poplatkov a platieb

1.   Sumy poplatkov a platieb splatné úradu sa uhrádzajú platbou alebo prevodom na bankový účet úradu.

Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru určiť, aké iné konkrétne metódy úhrady okrem metód stanovených v prvom pododseku možno použiť, a to najmä prostredníctvom vkladov na bežné účty úradu.

Rozhodnutia prijaté podľa druhého pododseku sa uverejnia v úradnom vestníku úradu.

Všetky platby vrátane iných metód platby určených podľa druhého pododseku sa uskutočňujú v eurách.

2.   Pri každej platbe sa uvedie meno osoby uskutočňujúcej platbu a potrebné údaje, ktoré umožnia úradu okamžite zistiť účel platby. Poskytnú sa predovšetkým tieto informácie:

a)

v prípade úhrady poplatku za prihlášku účel platby, t. j. „poplatok za prihlášku“;

b)

v prípade úhrady poplatku za podanie námietok spisové číslo prihlášky a meno prihlasovateľa ochrannej známky EÚ, voči ktorému boli námietky podané, a účel platby, t. j. „poplatok za podanie námietok“;

c)

v prípade úhrady poplatku za zrušenie a poplatku za vyhlásenie neplatnosti číslo zápisu a meno majiteľa ochrannej známky EÚ, voči ktorému návrh smeruje, a účel platby, t. j. „poplatok za zrušenie“ alebo „poplatok za vyhlásenie neplatnosti“.

3.   Ak sa účel platby uvedený v odseku 2 nedá zistiť okamžite, úrad požiada osobu, ktorá danú platbu uskutočnila, aby písomne oznámila jej účel v lehote, ktorú určí úrad. Ak daná osoba tejto žiadosti včas nevyhovie, platba sa bude považovať za neuskutočnenú. Uhradená suma sa vráti.

Článok 180

Domnienky týkajúce sa dňa úhrady

1   V prípadoch uvedených v článku 179 ods. 1 prvom pododseku sa za deň úhrady úradu považuje deň, keď sa suma platby alebo prevodu skutočne pripísala na bankový účet úradu.

2.   Ak možno použiť metódy úhrady uvedené v článku 179 ods. 1 druhom pododseku, výkonný riaditeľ určí deň, keď sa takéto úhrady majú považovať za uskutočnené.

3.   Ak sa podľa odsekov 1 a 2 poplatok považuje za uhradený až po uplynutí lehoty, v ktorej bol splatný, považuje sa táto lehota za dodržanú, ak sa úradu preukáže, že osoby, ktoré platbu uskutočnili v členskom štáte, riadne zadali v lehote, v ktorej sa mal poplatok uhradiť, bankovej inštitúcii príkaz na prevod sumy úhrady a zaplatili príplatok vo výške 10 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však 200 EUR. Príplatok sa neplatí vtedy, ak bol príkaz bankovej inštitúcii zadaný najneskôr 10 dní pred uplynutím lehoty splatnosti.

4.   Úrad môže od osoby, ktorá platbu uskutočnila, vyžadovať, aby predložila dôkazy o dni, ku ktorému bankovej inštitúcii uvedenej v odseku 3 zadala príkaz, a ak je to potrebné, zaplatila v lehote, ktorú určí, príslušný príplatok. Ak táto osoba uvedenú požiadavku nesplní alebo ak je dôkaz nedostatočný, alebo ak sa požadovaný príplatok neuhradí včas, považuje sa lehota splatnosti za nedodržanú.

Článok 181

Nedostatočná úhrada a vrátenie zanedbateľných súm

1.   Lehota splatnosti sa v zásade považuje za dodržanú iba vtedy, ak sa poplatok uhradil včas v plnej výške. Ak sa poplatok neuhradí v plnej výške, uhradená suma sa po uplynutí lehoty splatnosti vráti.

2.   Ak je to však v čase zostávajúcom do uplynutia lehoty splatnosti možné, môže úrad osobe uskutočňujúcej platbu umožniť, aby uhradila chýbajúcu sumu, alebo ak je to opodstatnené, odpustiť nízke chýbajúce sumy bez toho, aby tým boli dotknuté práva osoby uskutočňujúcej platbu.

3.   Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru upustiť od vymáhania splatnej sumy, ak suma, ktorá sa má vymôcť, je zanedbateľná alebo ak má takéto vymáhanie príliš neistý výsledok.

4.   Ak bola na úhradu poplatku alebo platby zaplatená vyššia suma, preplatok sa nevráti, ak ide o zanedbateľnú sumu a ak dotknutý účastník vrátenie výslovne nepožaduje.

Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru stanoviť sumu, pri ktorej nedosiahnutí sa preplatok pri úhrade poplatku alebo platby nevráti.

Rozhodnutia podľa druhého pododseku sa zverejnia v úradnom vestníku úradu.

HLAVA XIII

MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS OCHRANNÝCH ZNÁMOK

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 182

Uplatňovanie ustanovení

Ak nie je v tejto hlave uvedené inak, toto nariadenie a akty prijaté podľa tohto nariadenia sa uplatňujú na medzinárodné prihlášky ochranných známok podľa madridského protokolu(ďalej len „medzinárodné prihlášky“), založené na prihláške ochrannej známky EÚ alebo na ochrannej známke EÚ, a na zápisy ochranných známok v medzinárodnom registri vedenom medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodné zápisy“ a „medzinárodný úrad“), v ktorých je vyznačená Únia.

ODDIEL 2

Medzinárodný zápis založený na prihláškach ochrannej známky EÚ a na ochranných známkach EÚ

Článok 183

Podanie medzinárodnej prihlášky

1.   Podľa článku 3 madridského protokolu medzinárodné prihlášky založené na prihláške ochrannej známky EÚ alebo na ochrannej známke EÚ sa podávajú na úrade.

2.   Ak je medzinárodná prihláška podaná skôr, ako sa ochranná známka, na základe ktorej má byť založený medzinárodný zápis, stane zapísanou ochrannou známkou EÚ, prihlasovateľ žiadajúci o medzinárodný zápis uvedie, či má byť medzinárodný zápis založený na prihláške ochrannej známky EÚ, alebo na ochrannej známke EÚ. Ak má byť medzinárodný zápis založený na zapísanej ochrannej známke EÚ, medzinárodná prihláška sa považuje za doručenú na úrad v deň zápisu ochrannej známky EÚ.

Článok 184

Forma a obsah medzinárodnej prihlášky

1.   Medzinárodná prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov Únie na formulári vydanom úradom. Úrad informuje prihlasovateľa, ktorý podal medzinárodnú prihlášku, o dátume, keď mu boli doručené dokumenty, z ktorých pozostáva medzinárodná prihláška. Ak prihlasovateľ pri podaní medzinárodnej prihlášky neurčí na tomto formulári inak, úrad korešponduje s prihlasovateľom v jazyku podania štandardným spôsobom.

2.   Ak je medzinárodná prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov podľa madridského protokolu, prihlasovateľ určí druhý jazyk vybraný z jazykov podľa madridského protokolu. V tomto jazyku úrad predloží medzinárodnú prihlášku na medzinárodnom úrade.

3.   Ak sa medzinárodná prihláška podá v inom jazyku, ako je jeden z jazykov, v ktorom sa môže podať medzinárodná prihláška podľa madridského protokolu, prihlasovateľ môže poskytnúť preklad zoznamu tovarov alebo služieb a akýchkoľvek iných textových prvkov, ktoré sú súčasťou medzinárodnej prihlášky, do jazyka, v ktorom sa má medzinárodná prihláška predložiť na medzinárodnom úrade podľa odseku 2. Ak sa k prihláške takýto preklad nepriloží, prihlasovateľ splnomocní úrad, aby takýto preklad k medzinárodnej prihláške priložil. Ak sa preklad nevyhotovil v priebehu konania o zápise prihlášky ochrannej známky EÚ, na ktorej je založená medzinárodná prihláška, úrad bezodkladne preklad zabezpečí.

4.   Podanie medzinárodnej prihlášky podlieha poplatku, ktorý sa hradí úradu. Ak má byť medzinárodný zápis založený na ochrannej známke EÚ po jej zápise, poplatok je splatný v deň zápisu ochrannej známky EÚ. Prihláška sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku. Ak poplatok nebol uhradený, úrad o tom informuje žiadateľa. V prípade elektronického podania môže úrad splnomocniť medzinárodný úrad, aby poplatok vybral v jeho mene.

5.   Ak sa pri prieskume medzinárodnej prihlášky zistí niektorý z nasledujúcich nedostatkov, úrad vyzve prihlasovateľa, aby tieto nedostatky odstránil v lehote, ktorú určí úrad:

a)

medzinárodná prihláška nebola podaná na formulári uvedenom v odseku 1 a neobsahuje všetky údaje a informácie, ktoré sa v tomto formulári vyžadujú;

b)

zoznam tovarov a služieb uvedený v medzinárodnej prihláške sa nezhoduje so zoznamom tovarov a služieb nachádzajúcim sa v základnej prihláške ochrannej známky EÚ alebo v základnej ochrannej známke EÚ;

c)

známka, ktorá je predmetom medzinárodnej prihlášky, nie je totožná so známkou, tak ako je uvedená v základnej prihláške ochrannej známky EÚ alebo základnej ochrannej známke EÚ;

d)

iný údaj v medzinárodnej prihláške týkajúci sa ochrannej známky, ako vzdanie sa alebo nárokovanie farby, sa neuvádza v základnej prihláške ochrannej známky EÚ ani základnej ochrannej známke EÚ;

e)

ak je v medzinárodnej prihláške nárokovaná farba ako rozlišovací znak známky a prihláška základnej ochrannej známky EÚ alebo základná ochranná známka EÚ nie je v tej istej farbe alebo farbách, alebo

f)

podľa informácií uvedených vo formulári medzinárodnej prihlášky prihlasovateľ nie je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku prostredníctvom úradu v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom ii) madridského protokolu.

6.   Ak prihlasovateľ nesplnomocnil úrad, aby doplnil preklad, ako je stanovené v odseku 3, alebo ani inak nie je jasné, v ktorom zozname tovarov a služieb má byť medzinárodná prihláška založená, úrad vyzve prihlasovateľa, aby uviedol požadované údaje v lehote, ktorú určí.

7.   Ak sa nedostatky uvedené v odseku 5 neodstránia alebo požadované údaje uvedené v odseku 6 neuvedú v lehote určenej úradom, úrad odmietne zaslať medzinárodnú prihlášku medzinárodnému úradu.

8.   Úrad zašle medzinárodnú prihlášku medzinárodnému úradu spolu s potvrdením v zmysle článku 3 ods. 1 madridského protokolu, hneď ako medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky stanovené v tomto článku, vykonávacom akte prijatom podľa odseku 9 tohto článku a v článku 183 tohto nariadenia.

9.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví formulár vrátane jeho prvkov, ktorý sa má použiť na podanie medzinárodnej prihlášky podľa odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 185

Záznamy do spisov a do registra

1.   Dátum a číslo medzinárodného zápisu, ktorý je založený na prihláške ochrannej známky EÚ, sa zapíšu do spisu tejto prihlášky. Ak sa prihláška zapíše ako ochranná známka EÚ, dátum a číslo medzinárodného zápisu sa zapíšu do registra.

2.   Dátum a číslo medzinárodného zápisu, ktorý je založený na ochrannej známke EÚ, sa zapíšu do registra.

Článok 186

Oznámenie o neplatnosti základnej prihlášky alebo zápisu

1.   Do piatich rokov odo dňa medzinárodného zápisu úrad oznámi medzinárodnému úradu akékoľvek skutočnosti a rozhodnutia, ktoré majú vplyv na platnosť prihlášky ochrannej známky EÚ alebo zápisu ochrannej známky EÚ, na ktorých bol založený medzinárodný zápis.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých spresní jednotlivé skutočnosti a rozhodnutia, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa článku 6 ods. 3 madridského protokolu, ako aj rozhodujúci moment takýchto oznámení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 187

Žiadosť o územné rozšírenie následne po medzinárodnom zápise

1.   Podľa článku 3ter ods. 2 madridského protokolu možno žiadosť o územné rozšírenie podať následne po medzinárodnom zápise prostredníctvom úradu. Žiadosť sa podáva v jazyku, v ktorom bola podaná medzinárodná prihláška podľa článku 184 tohto nariadenia. Obsahuje údaje opodstatňujúce nárok na označenie podľa článku 2 ods. 1 bodu ii) a článku 3ter ods. 2 madridského protokolu. Úrad informuje prihlasovateľa, ktorý žiada o územné rozšírenie, o dátume, keď mu bola doručená žiadosť o územné rozšírenie.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobné požiadavky týkajúce sa žiadosti o územné rozšírenie podľa odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

3.   Ak žiadosť o územné rozšírenie podaná následne po medzinárodnom zápise nespĺňa požiadavky stanovené v odseku 1 a vo vykonávacom akte prijatom podľa odseku 2, úrad vyzve žiadateľa, aby zistené nedostatky odstránil v lehote určenej úradom. Ak sa nedostatky v lehote určenej úradom neodstránia, úrad odmietne postúpiť žiadosť medzinárodnému úradu. Úrad neodmietne postúpiť žiadosť medzinárodnému úradu bez toho, aby sa žiadateľovi umožnilo odstrániť nedostatky zistené v žiadosti.

4.   Úrad postúpi žiadosť o územné rozšírenie, ktorá bola podaná následne po medzinárodnom zápise, medzinárodnému úradu hneď, ako sú splnené požiadavky uvedené v odseku 3.

Článok 188

Medzinárodné poplatky

Akékoľvek poplatky, ktoré sa majú zaplatiť medzinárodnému úradu podľa madridského protokolu, sa platia priamo medzinárodnému úradu.

ODDIEL 3

Medzinárodné zápisy s vyznačením Únie

Článok 189

Účinky medzinárodných zápisov s vyznačením Únie

1.   Od dátumu zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu alebo od dátumu následného vyznačenia Únie podľa článku 3 ter ods. 2 madridského protokolu má medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia, ten istý účinok ako prihláška ochrannej známky EÚ.

2.   Ak sa neoznámi zamietnutie podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu alebo ak je takéto zamietnutie vzaté späť, má medzinárodný zápis ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Únia, od dátumu uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako zápis ochrannej známky EÚ.

3.   Na účely uplatňovania článku 11 tohto nariadenia zverejnenie údajov o medzinárodnom zápise, v ktorom je vyznačená Únia, nahrádza podľa článku 190 ods. 1 zverejnenie prihlášky ochrannej známky EÚ a zverejnenie podľa článku 190 ods. 2 nahrádza zverejnenie zápisu ochrannej známky EÚ.

Článok 190

Zverejnenie

1.   Úrad zverejní dátum zápisu ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Únia podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu, alebo dátum následného vyznačenia Únie podľa článku 3 ter ods. 2 madridského protokolu, jazyk, v ktorom bola podaná medzinárodná prihláška, a druhý jazyk určený prihlasovateľom, číslo medzinárodného zápisu a jeho dátum zverejnenia vo vestníku medzinárodného úradu, reprodukciu známky a čísla tried tovarov alebo služieb, pre ktoré sa žiada ochrana.

2.   Ak sa neoznámi zamietnutie medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu, alebo ak sa takéto zamietnutie neskôr vezme späť, úrad zverejní tento údaj spolu s číslom medzinárodného zápisu a prípadne dátum zverejnenia tohto zápisu vo vestníku medzinárodného úradu.

Článok 191

Seniorita uplatnená v medzinárodnej prihláške

1.   Prihlasovateľ žiadajúci o medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia, si môže uplatniť v medzinárodnej prihláške senioritu staršej ochrannej známky zapísanej v niektorom členskom štáte vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu alebo zapísanej podľa medzinárodných dojednaní, ktorá má účinok v niektorom členskom štáte, ako je stanovené v článku 39.

2.   Dokumentácia na podporu uplatnenej seniority, upravená vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 39 ods. 6, sa predloží do troch mesiacov odo dňa, keď medzinárodný úrad oznámil medzinárodný zápis úradu. V tejto súvislosti sa uplatňuje článok 39 ods. 7.

3.   Ak je majiteľ medzinárodného zápisu podľa článku 119 ods. 2 povinný byť zastúpený pred úradom, komunikácia uvedená v odseku 2 tohto článku musí obsahovať vymenovanie zástupcu v zmysle článku 120 ods. 1.

4.   Ak úrad zistí, že uplatnenie seniority podľa odseku 1 tohto článku nie je v súlade s článkom 39 alebo nespĺňa iné požiadavky stanovené v tomto článku, vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky odstránil. Ak nie sú požiadavky uvedené v prvej vete splnené v lehote, ktorú určí úrad, právo seniority v súvislosti s daným medzinárodným zápisom zanikne. Ak sa nedostatky týkajú iba niektorých tovarov a služieb, k strate práva seniority dôjde iba vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám.

5.   Úrad informuje medzinárodný úrad o každom vyhlásení o strate práva seniority v súlade s odsekom 4. Tiež informuje medzinárodný úrad o každom späťvzatí alebo obmedzení nároku na senioritu.

6.   Článok 39 ods. 5 sa uplatní, pokiaľ právo seniority nie je vyhlásené za zaniknuté podľa odseku 4 tohto článku.

Článok 192

Seniorita uplatnená pred úradom

1.   Majiteľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, si môže odo dňa zverejnenia účinkov tohto zápisu podľa článku 190 ods. 2 uplatniť na úrade senioritu staršej ochrannej známky zapísanej v niektorom členskom štáte vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu alebo zapísanej podľa medzinárodných dojednaní, ktorá má účinok v niektorom členskom štáte, ako je stanovené v článku 40.

2.   Keď sa seniorita uplatňuje pred dňom uvedeným v odseku 1, uplatnenie seniority sa považuje za doručené úradu v daný deň.

3.   Uplatnenie seniority podľa odseku 1 tohto článku musí spĺňať náležitosti uvedené v článku 40 a obsahovať informácie umožňujúce jeho preskúmanie z hľadiska týchto náležitostí.

4.   Ak náležitosti uplatnenia seniority uvedené v odseku 3 a spresnené vo vykonávacom akte prijatom podľa odseku 6 nie sú splnené, úrad vyzve majiteľa medzinárodného zápisu, aby nedostatky odstránil. Ak sa nedostatky neodstránia v lehote, ktorú určí úrad, úrad uplatnenie seniority zamietne.

5.   Ak úrad uplatnenie seniority akceptoval alebo sa uplatnenie seniority vzalo späť, alebo ho úrad zrušil, informuje o tom medzinárodný úrad.

6.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých podrobne upraví podrobnosti, ktoré má obsahovať uplatnenie seniority podľa odseku 1 tohto článku, a informácie, ktoré sa majú oznámiť podľa odseku 5 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 193

Označenie tovarov a služieb a preskúmanie z hľadiska absolútnych dôvodov zamietnutia

1.   Medzinárodné zápisy, v ktorých je vyznačená Únia, podliehajú prieskumu ich súladu s článkom 33 ods. 2, 3 a 4 a z hľadiska absolútnych dôvodov na zamietnutie rovnakým spôsobom ako prihlášky ochranných známok EÚ.

2.   Ak sa zistí, že medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia, nie je spôsobilý na ochranu podľa článku 33 ods. 4 alebo článku 42 ods. 1 tohto nariadenia v súvislosti so všetkými alebo niektorými tovarmi a službami, pre ktoré medzinárodný úrad vykonal zápis, úrad z úradnej moci vydá predbežné oznámenie o odmietnutí adresované medzinárodnému úradu podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu.

3.   Ak je majiteľ medzinárodného zápisu podľa článku 119 ods. 2 povinný byť zastúpený pred úradom, oznámenie uvedené v odseku 2 tohto článku obsahuje výzvu na vymenovanie zástupcu v zmysle článku 120 ods. 1.

4.   V oznámení o predbežnom odmietnutí sa uvedú dôvody, na ktorých je založené, a určí sa lehota, v ktorej môže majiteľ medzinárodného zápisu predložiť svoje vyjadrenie a v prípade potreby aj vymenovať zástupcu. Lehota začína plynúť dňom, v ktorý úrad vydal predbežné odmietnutie.

5.   Ak úrad zistí, že v medzinárodnej prihláške, v ktorej je vyznačená Únia, sa neuvádza druhý jazyk podľa článku 206 tohto nariadenia, úrad vydá z úradnej moci predbežné oznámenie o odmietnutí adresované medzinárodnému úradu podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu.

6.   Ak majiteľ medzinárodného zápisu neodstráni dôvod odmietnutia ochrany v určenej lehote či prípadne nevymenuje zástupcu alebo neuvedie druhý jazyk, úrad odmietne ochranu pre všetky alebo časť tovarov a služieb, pre ktoré je medzinárodný zápis zapísaný. Odmietnutie ochrany nahrádza zamietnutie prihlášky ochrannej známky EÚ. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa článkov 66 až 72.

7.   Ak úrad do začatia plynutia lehoty na podanie námietok podľa článku 196 ods. 2 nevydá z úradnej moci predbežné oznámenie o odmietnutí podľa odseku 2 tohto článku, zašle medzinárodnému úradu vyhlásenie, v ktorom uvedie, že skúmanie absolútnych dôvodov zamietnutia podľa článku 42 bolo ukončené, ale že proti medzinárodnému zápisu ešte môžu tretie strany podať námietky alebo pripomienky. Týmto predbežným vyhlásením nie je dotknuté právo úradu na opätovné začatie prieskumu absolútnych dôvodov zamietnutia na vlastný podnet, ktoré možno uplatniť do vydania konečného rozhodnutia o priznaní ochrany.

8.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať oznámenie o odmietnutí ochrany vydané z úradnej moci, ktoré sa zašle medzinárodnému úradu, a konečné oznámenia o konečnom priznaní alebo odmietnutí ochrany, ktoré sa zašlú medzinárodnému úradu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 194

Kolektívne a certifikačné známky

1.   Keď je medzinárodný zápis založený na základnej prihláške alebo základnom zápise týkajúcom sa kolektívnej známky, certifikačnej známky alebo garančnej známky a je ňom vyznačená Únia, zaobchádza sa s ním ako s kolektívnou známkou EÚ alebo prípadne ako s certifikačnou známkou EÚ.

2.   Majiteľ medzinárodného zápisu predloží stanovy používania známky podľa článkov 75 a 84 priamo úradu do dvoch mesiacov odo dňa, keď medzinárodný úrad oznámil medzinárodný zápis úradu.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví konanie v prípade medzinárodných zápisov na základe základnej prihlášky alebo základného zápisu týkajúcich sa kolektívnej známky, certifikačnej známky alebo garančnej známky.

Článok 195

Rešerš

1.   Bezodkladne po tom, ako úrad dostane oznámenie o medzinárodnom zápise, v ktorom je vyznačená Únia, vypracuje podľa článku 43 ods. 1 rešeršnú správu vo vzťahu k Únii ak sa žiadosť o rešeršnú správu podľa článku 43 ods. 1 podá úradu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia.

2.   Bezodkladne po tom, ako úrad dostane oznámenie o medzinárodnom zápise, v ktorom je vyznačená Únia, zašle jedno jeho vyhotovenie centrálnym úradom priemyselného vlastníctva každého členského štátu, ktoré oznámili úradu, že budú vykonávať rešerš vo svojich registroch ochranných známok podľa článku 43 ods. 2 ak sa žiadosť o rešeršnú správu podľa článku 43 ods. 2 podá úradu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia a v rovnakej lehote sa zaplatí poplatok za rešerš.

3.   Článok 43 ods. 3 až 6 sa uplatňujú primerane.

4.   Úrad oznámi zverejnenie medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, všetkým majiteľom starších ochranných známok EÚ a prihlášok ochranných známok EÚ, ktoré boli uvedené v rešeršnej správe vo vzťahu k Únii podľa článku 190 ods. 1. To platí bez ohľadu na to, či majiteľ medzinárodného zápisu žiadal, aby sa mu rešeršná správa EÚ zaslala, s výnimkou prípadu, keď majiteľ staršieho zápisu alebo prihlášky požiadal, aby sa mu oznámenie nezasielalo.

Článok 196

Námietky

1.   Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia, podlieha námietkam rovnako ako zverejnené prihlášky ochranných známok EÚ.

2.   Oznámenie o námietkach sa podáva v lehote troch mesiacov, pričom lehota začne plynúť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa zverejnenia podľa článku 190 ods. 1 Námietky sa považujú za riadne podané až po zaplatení poplatku za námietky.

3.   Odmietnutie ochrany nahrádza zamietnutie prihlášky ochrannej známky EÚ.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 208 prijímať delegované akty, ktorými upraví postup pri podávaní a preskúmaní námietok vrátane potrebných oznámení adresovaných medzinárodnému úradu.

Článok 197

Nahradenie ochrannej známky EÚ medzinárodným zápisom

Úrad na základe žiadosti zapíše do registra, že medzinárodný zápis nahradil ochrannú známku EÚ v súlade s článkom 4 bis madridského protokolu.

Článok 198

Neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu

1.   Účinky medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, môžu byť vyhlásené za neplatné.

2.   Žiadosť o neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, nahrádza návrh na zrušenie podľa článku 58 alebo vyhlásenie neplatnosti podľa článkov 59 alebo 60.

3.   Ak boli podľa článku 64 alebo článku 128 tohto nariadenia a tohto článku konečným rozhodnutím účinky medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, vyhlásené za neplatné, úrad to oznámi medzinárodnému úradu v súlade s článkom 5 ods. 6 madridského protokolu.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať oznámenie adresované medzinárodnému úradu podľa odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 199

Právny účinok zápisu prevodov

Zápis zmeny majiteľa medzinárodného zápisu v medzinárodnom registri má rovnaký účinok ako zápis prevodu do registra podľa článku 20.

Článok 200

Právny účinok zápisu licencií a iných práv

Zápis licencie alebo obmedzenia dispozičného práva majiteľa v súvislosti s medzinárodným zápisom v medzinárodnom registri má rovnaký účinok ako zápis vecného práva, exekúcie, insolvenčného konania alebo licencie do registra podľa článkov 22, 23, 24 a 25.

Článok 201

Prieskum žiadostí o zápis prevodov, licencií alebo obmedzení dispozičných práv majiteľov

Úrad postúpi žiadosti o zápis zmeny majiteľa, licencie alebo obmedzenia dispozičného práva majiteľa, zmeny alebo zrušenia licencie alebo zániku obmedzenia dispozičného práva majiteľa, ktoré sa naň podali, medzinárodnému úradu, ak sú k nim priložené príslušné doklady o prevode, licencii alebo obmedzení dispozičného práva majiteľa, alebo doklady o tom, že licencia zanikla alebo bola zmenená, alebo že obmedzenie dispozičného práva zaniklo.

Článok 202

Premena medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, na národnú prihlášku ochrannej známky alebo na vyznačenie členských štátov

1.   V prípade, že sa medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia, odmietne alebo prestal byť účinný, môže majiteľ medzinárodného zápisu požiadať o premenu vyznačenia Únie na:

a)

národnú prihlášku ochrannej známky podľa článkov 139, 140 a 141;

b)

vyznačenie členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu, za predpokladu, že ku dňu, keď sa požiadalo o premenu, bolo možné vyznačiť tento členský štát priamo podľa madridského protokolu. Uplatňujú sa články 139, 140 a 141 tohto nariadenia.

2.   Národná prihláška ochrannej známky alebo vyznačenie členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu, ktoré vyplývajú z premeny medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, majú vo vzťahu k dotknutému členskému štátu dátum medzinárodného zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu alebo dátum rozšírenia na územie Únie vykonaného následne po uskutočnení medzinárodného zápisu podľa článku 3 ter ods. 2 madridského protokolu, alebo deň práva prednosti tohto zápisu a prípadne senioritu ochrannej známky tohto štátu uplatnenú podľa článku 191 tohto nariadenia.

3.   Žiadosť o premenu sa zverejní.

4.   Žiadosť o premenu medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, na prihlášku národnej ochrannej známky obsahuje informácie a údaje uvedené v článku 140 ods. 1.

5.   Ak sa žiada o premenu podľa tohto článku a článku 139 ods. 5 tohto nariadenia z dôvodu neobnovenia medzinárodného zápisu, táto skutočnosť sa uvedie v žiadosti uvedenej v odseku 4 tohto článku spolu s dňom, ku ktorému sa ochrana skončila. Lehota troch mesiacov stanovená v článku 139 ods. 5 tohto nariadenia začne plynúť odo dňa nasledujúceho po poslednom dni, v ktorý je ešte možné uskutočniť obnovu v súlade s článkom 7 ods. 4 madridského protokolu.

6.   Na žiadosť o premenu uvedenú v odseku 4 tohto článku sa primerane vzťahuje článok 140 ods. 3 a 5.

7.   Žiadosť o premenu medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, na zápis, v ktorom je vyznačený členský štát, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu, obsahuje údaje a prvky uvedené v odsekoch 4 a 5.

8.   Na žiadosť o premenu uvedenú v odseku 7 tohto článku sa primerane vzťahuje článok 140 ods. 3 Úrad tiež zamietne žiadosť o premenu, ak podmienky na vyznačenie členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu alebo madridskej dohody, neboli splnené, a to ani v deň vyznačenia Únie, ani v deň, keď žiadosť o premenu bola doručená úradu alebo keď sa v súlade s článkom 140 ods. 1 poslednou vetou považuje za doručenú úradu.

9.   Ak žiadosť o premenu uvedená v odseku 7 spĺňa náležitosti podľa tohto nariadenia a pravidiel prijatých podľa neho, úrad bezodkladne postúpi žiadosť medzinárodnému úradu. Úrad informuje majiteľa medzinárodného zápisu o dátume postúpenia.

10.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

podrobnosti, ktoré majú obsahovať žiadosti o premenu uvedené v odsekoch 4 a 7;

b)

údaje, ktoré obsahuje zverejnenie žiadostí o premenu podľa odseku 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 203

Používanie ochrannej známky, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu

Na účely uplatňovania článku 18 ods. 1, článku 47 ods. 2, článku 58 ods. 1 písm. a) a článku 64 ods. 2 dátum zverejnenia podľa článku 190 ods. 2 nahrádza dátum zápisu na účely stanovenia dátumu, od ktorého sa ochranná známka, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu s vyznačením Únie skutočne používa na území Únie.

Článok 204

Premena

1.   S výhradou odseku 2 sa ustanovenia uplatniteľné na prihlášky ochranných známok EÚ primerane uplatňujú na žiadosti o premenu medzinárodného zápisu na prihlášku ochrannej známky EÚ podľa článku 9 quinquies madridského protokolu.

2.   Ak sa žiadosť o premenu týka medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia a ktorého údaje boli zverejnené podľa článku 190 ods. 2, články 42 až 47 sa neuplatňujú.

3.   Na to, aby sa prihláška ochrannej známky EÚ považovala za premenu medzinárodného zápisu, ktorý medzinárodný úrad vymazal na žiadosť úradu pôvodu podľa článku 9 quinquies madridského protokolu, musí sa to v tejto prihláške uviesť. Tento údaj sa uvedie pri podaní prihlášky.

4.   Ak počas prieskumu podľa článku 41 ods. 1 písm. b) úrad zistí, že prihláška nebola podaná do troch mesiacov odo dňa, keď medzinárodný úrad vymazal medzinárodný zápis, alebo tovary a služby, pre ktoré sa má ochranná známka EÚ zapísať, nie sú uvedené v zozname tovarov a služieb zahrnutých v medzinárodnom zápise vo vzťahu k Únii, úrad vyzve prihlasovateľa, aby tieto nedostatky odstránil.

5.   Ak sa nedostatky uvedené v odseku 4 neodstránia v lehote určenej úradom, právo na dátum medzinárodného zápisu alebo dátum územného rozšírenia a prípadne na dátum priority medzinárodného zápisu zanikne.

6.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré majú obsahovať žiadosti o premenu podľa odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 207 ods. 2.

Článok 205

Komunikácia s medzinárodným úradom

Komunikácia s medzinárodným úradom sa uskutočňuje takým spôsobom a v takom formáte, na akom sa dohodne medzinárodný úrad a úrad, a prednostne elektronickými prostriedkami. Akýkoľvek odkaz na formuláre zahŕňa formuláre dostupné v elektronickom formáte.

Článok 206

Používanie jazykov

Na účely uplatňovania tohto nariadenia a pravidiel prijatých podľa neho na medzinárodné zápisy, v ktorých je vyznačená Únia, sa jazyk podania medzinárodnej prihlášky považuje za jazyk konania v zmysle článku 146 ods. 4 a druhý jazyk uvedený v medzinárodnej prihláške sa považuje za druhý jazyk v zmysle článku 146 ods. 3.

HLAVA XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 207

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre vykonávacie pravidlá. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 208

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 48, článku 49 ods. 3, článkoch 65 a 73, článku 96 ods. 4, článku 97 ods. 6, článku 98 ods. 5, článku 100 ods. 2, článku 101 ods. 5, článku 103 ods. 3, článku 106 ods. 3, článkoch 121 a 168, článku 194 ods. 3 a článku 196 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 23. marca 2016.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 48, článku 49 ods. 3, článkoch 65 a 73, článku 96 ods. 4, článku 97 ods. 6, článku 98 ods. 5, článku 100 ods. 2, článku 101 ods. 5, článku 103 ods. 3, článku 106 ods. 3, článkoch 121 a 168, článku 194 ods. 3 a článku 196 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 48, článku 49 ods. 3, článkov 65 a 73, článku 96 ods. 4, článku 97 ods. 6, článku 98 ods. 5, článku 100 ods. 2, článku 101 ods. 5, článku 103 ods. 3, článku 106 ods. 3, článkov 121 a 168, článku 194 ods. 3 a článku 196 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 209

Ustanovenia o rozšírení Únie

1.   Odo dňa pristúpenia Bulharska, Českej republiky, Estónska, Chorvátska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska (ďalej len „nový členský štát“/„nové členské štáty“) sa ochranná známka EÚ, ktorá bola zapísaná alebo prihlásená v súlade s týmto nariadením pred ich príslušným dňom pristúpenia, rozšíri aj na územie týchto členských štátov tak, aby mala v celej Únii rovnaké účinky.

2.   Zápis ochrannej známky EÚ, o ktorej prihlášku sa žiada ku dňu pristúpenia, nesmie byť zamietnutý na základe žiadneho z absolútnych dôvodov na zamietnutie uvedených v článku 7 ods. 1, ak sú uplatniteľné výlučne z dôvodu pristúpenia nového členského štátu.

3.   Ak sa prihláška na zápis ochrannej známky EÚ podala počas šiestich mesiacov pred dňom pristúpenia, možno podať námietky podľa článku 46, ak sa pred dňom pristúpenia v novom členskom štáte nadobudla staršia ochranná známka alebo iné staršie právo v zmysle článku 8, za predpokladu, že sa nadobudla dobromyseľne a deň podania prihlášky, prípadne deň vzniku práva prednosti alebo deň nadobudnutia staršej ochrannej známky alebo iného staršieho práva v novom členskom štáte predchádza deň podania prihlášky, prípadne deň vzniku práva prednosti prihlasovanej ochrannej známky EÚ.

4.   Ochranná známka EÚ uvedená v odseku 1 nesmie byť vyhlásená za neplatnú:

a)

podľa článku 59, ak sú dôvody neplatnosti uplatniteľné výlučne z dôvodu pristúpenia nového členského štátu;

b)

podľa článku 60 ods. 1 a 2, ak sa staršie vnútroštátne právo zapísalo, prihlásilo alebo nadobudlo v novom členskom štáte pred dňom pristúpenia.

5.   Používanie ochrannej známky EÚ, ako je uvedené v odseku 1, možno zakázať podľa článkov 137 a 138, ak sa staršia ochranná známka alebo iné staršie právo zapísalo, prihlásilo alebo nadobudlo dobromyseľne v novom členskom štáte pred dňom pristúpenia tohto štátu, prípadne ak má skorší deň vzniku práva prednosti, ako je deň pristúpenia tohto štátu.

Článok 210

Hodnotenie a preskúmanie

1.   Do 24. marca 2021 a potom každých päť rokov Komisia zhodnotí vykonávanie tohto nariadenia.

2.   V rámci hodnotenia sa preskúmava právny rámec pre spoluprácu medzi úradom a centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov a Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo, pričom osobitná pozornosť sa venuje mechanizmu financovania stanovenému v článku 152. V rámci hodnotenia sa posúdi aj vplyv, účinnosť a efektívnosť úradu a jeho pracovných postupov. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát úradu a finančný dosah každej takejto zmeny.

3.   Komisia predloží hodnotiacu správu spolu s jej závermi vyvodenými z uvedenej správy Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Výsledky hodnotenia sa zverejnia.

4.   Pri príležitosti každého druhého hodnotenia sa posúdia výsledky dosiahnuté úradom vzhľadom na jeho ciele, mandát a úlohy.

Článok 211

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 207/2009 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 212

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2017:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 14. júna 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

H. DALLI


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. mája 2017.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1).

(3)  Pozri prílohu II.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1).

(5)  Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

(10)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(14)  Smernica 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15).

(15)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(18)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

(19)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 129, 16.5.2012, s. 1).

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5).

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(24)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(26)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


PRÍLOHA I

VÝŠKA POPLATKOV

A.   Výška poplatkov, ktoré sa podľa tohto nariadenia uhrádzajú úradu, je (v EUR):

1.

základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 31 ods. 2):

1 000 EUR;

2.

základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky EÚ podanú elektronicky (článok 31 ods. 2):

850 EUR;

3.

poplatok za druhú triedu tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 31 ods. 2):

50 EUR;

4.

poplatok za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 31 ods. 2):

150 EUR;

5.

základný poplatok za prihlášku kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 31 ods. 2 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3):

1 800 EUR;

6.

základný poplatok za prihlášku kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ podanú elektronicky (článok 31 ods. 2 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3):

1 500 EUR;

7.

poplatok za druhú triedu tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 31 ods. 2 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3):

50 EUR;

8.

poplatok za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 31 ods. 2 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3):

150 EUR;

9.

poplatok za rešerš pre prihlášku ochrannej známky EÚ (článok 43 ods. 2) alebo pre medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia (článok 43 ods. 2 a článok 195 ods. 2):

12 EUR vynásobených počtom centrálnych úradov priemyselného vlastníctva uvedených v článku 43 ods. 2; uvedenú sumu a následné zmeny zverejní úrad v úradnom vestníku úradu;

10.

poplatok za podanie námietok (článok 46 ods. 3):

320 EUR;

11.

základný poplatok za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 53 ods. 3):

1 000 EUR;

12.

základný poplatok za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky EÚ v prípade elektronického podania (článok 53 ods. 3):

850 EUR;

13.

poplatok za obnovu zápisu druhej triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 53 ods. 3):

50 EUR;

14.

poplatok za obnovu zápisu každej ďalšej triedy nad dve triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 53 ods. 3):

150 EUR;

15.

základný poplatok za obnovu zápisu kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 53 ods. 3 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3):

1 800 EUR;

16.

základný poplatok za obnovu zápisu kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ v prípade elektronického podania (článok 53 ods. 3 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3):

1 500 EUR;

17.

poplatok za obnovu zápisu druhej triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 53 ods. 3 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3):

50 EUR;

18.

poplatok za obnovu zápisu každej ďalšej triedy nad dve triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 53 ods. 3 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3):

150 EUR;

19.

dodatočný poplatok za oneskorenú platbu poplatku za obnovu zápisu alebo oneskorené podanie žiadosti o obnovu zápisu (článok 53 ods. 3):

25 % oneskorene uhradeného poplatku za obnovu zápisu, najviac však 1 500 EUR;

20.

poplatok za návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti (článok 63 ods. 2):

630 EUR;

21.

poplatok za odvolanie (článok 68 ods. 1):

720 EUR;

22.

poplatok za žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu (článok 104 ods. 3):

200 EUR;

23.

poplatok za žiadosť o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ alebo o premenu ochrannej známky EÚ (článok 140 ods. 1, tiež v spojení s článkom 202 ods. 1):

a)

na národnú prihlášku ochrannej známky;

b)

na vyznačenie členských štátov podľa madridského protokolu:

200 EUR;

24.

poplatok za pokračovanie v konaní (článok 105 ods. 1):

400 EUR;

25.

poplatok za vyhlásenie o rozdelení zapísanej ochrannej známky EÚ (článok 56 ods. 4) alebo prihlášky ochrannej známky EÚ (článok 50 ods. 3):

250 EUR;

26.

poplatok za žiadosť o zápis licencie alebo iného práva k zapísanej ochrannej známke EÚ (článok 26 ods. 2) alebo k prihláške ochrannej známky EÚ (článok 26 ods. 2):

a)

udelenie licencie

b)

prevod licencie

c)

zriadenie vecného práva

d)

prevod vecného práva

e)

exekúcia

200 EUR za zápis, ak sa však žiada o viaceré zápisy v rámci tej istej žiadosti alebo v rovnakom čase, najviac 1 000 EUR;

27.

poplatok za výmaz zápisu licencie alebo iného práva (článok 29 ods. 3):

200 EUR za výmaz, ak sa však žiada o zrušenie viacerých zápisov v tej istej žiadosti alebo v rovnakom čase, najviac 1 000 EUR;

28.

poplatok za úpravu zapísanej ochrannej známky EÚ (článok 54 ods. 4):

200 EUR;

29.

poplatok za vyhotovenie kópie prihlášky ochrannej známky EÚ (článok 114 ods. 7), vyhotovenie kópie osvedčenia o zápise (článok 51 ods. 2) alebo vyhotovenie výpisu z registra (článok 111 ods. 7):

a)

neoverená kópia alebo výpis:

10 EUR;

b)

overená kópia alebo výpis:

30 EUR;

30.

poplatok za nahliadnutie do spisov (článok 114 ods. 6):

30 EUR;

31.

poplatok za vyhotovenie kópií spisových dokumentov (článok 114 ods. 7):

a)

neoverená kópia:

10 EUR;

b)

overená kópia:

30 EUR

plus za stranu nad 10 strán

1 EUR;

32.

poplatok za oznámenie informácií uvedených v spise (článok 114 ods. 9):

10 EUR;

33.

poplatok za preskúmanie určenia trov konania, ktoré sa musia nahradiť (článok 109 ods. 8):

100 EUR;

34.

poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky na úrade (článok 184 ods. 4):

300 EUR.

B.   Poplatky, ktoré sa uhrádzajú medzinárodnému úradu

I.   Individuálny poplatok za medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia.

1.

Prihlasovateľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

2.

Majiteľ medzinárodného zápisu, ktorý podá žiadosť o územné rozšírenie s vyznačením Únie následne po medzinárodnom zápise, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

3.

Výška poplatkov podľa bodov B.I.1 alebo B.I.2, ako ju stanovuje generálny riaditeľ WIPO podľa pravidla 35 ods. 2 vykonávacieho predpisu k madridskej dohode a protokolu, je ekvivalentom týchto súm vo švajčiarskych frankoch:

a)

za individuálnu ochrannú známku: 820 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise;

b)

za kolektívnu známku alebo certifikačnú známku: 1 400 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov alebo služieb.

II.   Individuálny poplatok za obnovu medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia

1.

Majiteľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu ako súčasť poplatkov za obnovu medzinárodného zápisu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

2.

Výška poplatkov podľa bodu B.II.1, ako ju stanovuje generálny riaditeľ WIPO podľa pravidla 35 ods. 2 vykonávacieho predpisu k madridskej dohode a protokolu, je ekvivalentom týchto súm vo švajčiarskych frankoch:

a)

za individuálnu ochrannú známku: 820 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise;

b)

za kolektívnu známku alebo certifikačnú známku: 1 400 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise.


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien

Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009

(Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1)

 

Akt o pristúpení z roku 2012, príloha III oddiel 2 bod I

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424

(Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 21)

Iba článok 1


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 207/2009

Toto nariadenie

články 1 až 7

články 1 až 7

článok 8 ods. 1 až 4

článok 8 ods. 1 až 4

článok 8 ods. 4a

článok 8 ods. 6

článok 8 ods. 5

článok 8 ods. 5

článok 9

článok 9

článok 9a

článok 10

článok 9b

článok 11

článok 10

článok 12

článok 11

článok 13

článok 12

článok 14

článok 13

článok 15

článok 13a

článok 16

článok 14

článok 17

článok 15

článok 18

článok 16

článok 19

článok 17 ods. 1, 2 a 3

článok 20 ods. 1, 2 a 3

článok 17 ods. 5

článok 20 ods. 4

článok 17 ods. 5a

článok 20 ods. 5

článok 17 ods. 5b

článok 20 ods. 6

článok 17 ods. 5c

článok 20 ods. 7

článok 17 ods. 5d

článok 20 ods. 8

článok 17 ods. 5e

článok 20 ods. 9

článok 17 ods. 5f

článok 20 ods. 10

článok 17 ods. 6

článok 20 ods. 11

článok 17 ods. 7

článok 20 ods. 12

článok 17 ods. 8

článok 20 ods. 13

článok 18

článok 21

článok 19

článok 22

článok 20

článok 23

článok 21

článok 24

článok 22

článok 25

článok 22a

článok 26

článok 23

článok 27

článok 24

článok 28

článok 24a

článok 29

článok 25

článok 30

článok 26

článok 31

článok 27

článok 32

článok 28

článok 33

článok 29

článok 34

článok 30

článok 35

článok 31

článok 36

článok 32

článok 37

článok 33

článok 38

článok 34 ods. 1

článok 39 ods. 1

článok 34 ods. 1a

článok 39 ods. 2

článok 34 ods. 2

článok 39 ods. 3

článok 34 ods. 3

článok 39 ods. 4

článok 34 ods. 4

článok 39 ods. 5

článok 34 ods. 5

článok 39 ods. 6

článok 34 ods. 6

článok 39 ods. 7

článok 35

článok 40

článok 36

článok 41

článok 37 ods. 1

článok 42 ods. 1

článok 37 ods. 3

článok 42 ods. 2

článok 38

článok 43

článok 39

článok 44

článok 40

článok 45

článok 41

článok 46

článok 42

článok 47

článok 42a

článok 48

článok 43

článok 49

článok 44 ods. 1 a 2

článok 50 ods. 1 a 2

článok 44 ods. 4

článok 50 ods. 3

článok 44 ods. 4a

článok 50 ods. 4

článok 44 ods. 5 až 9

článok 50 ods. 5 až 9

článok 45

článok 51

článok 46

článok 52

článok 47

článok 53

článok 48

článok 54

článok 48a

článok 55

článok 49

článok 56

článok 50

článok 57

článok 51

článok 58

článok 52

článok 59

článok 53

článok 60

článok 54

článok 61

článok 55

článok 62

článok 56

článok 63

článok 57

článok 64

článok 57a

článok 65

článok 58

článok 66

článok 59

článok 67

článok 60

článok 68

článok 61

článok 69

článok 63

článok 70

článok 64

článok 71

článok 65

článok 72

článok 65a

článok 73

článok 66

článok 74

článok 67

článok 75

článok 68

článok 76

článok 69

článok 77

článok 70

článok 78

článok 71

článok 79

článok 72

článok 80

článok 73

článok 81

článok 74

článok 82

článok 74a

článok 83

článok 74b

článok 84

článok 74c

článok 85

článok 74d

článok 86

článok 74e

článok 87

článok 74f

článok 88

článok 74g

článok 89

článok 74h

článok 90

článok 74i

článok 91

článok 74j

článok 92

článok 74k

článok 93

článok 75

článok 94

článok 76

článok 95

článok 77

článok 96

článok 78

článok 97

článok 79

článok 98

článok 79a

článok 99

článok 79b

článok 100

článok 79c

článok 101

článok 79d

článok 102

článok 80

článok 103

článok 81

článok 104

článok 82

článok 105

článok 82a

článok 106

článok 83

článok 107

článok 84

článok 108

článok 85 ods. 1

článok 109 ods. 1

článok 85 ods. 1a

článok 109 ods. 2

článok 85 ods. 2

článok 109 ods. 3

článok 85 ods. 3

článok 109 ods. 4

článok 85 ods. 4

článok 109 ods. 5

článok 85 ods. 5

článok 109 ods. 6

článok 85 ods. 6

článok 109 ods. 7

článok 85 ods. 7

článok 109 ods. 8

článok 86

článok 110

článok 87

článok 111

článok 87a

článok 112

článok 87b

článok 113

článok 88

článok 114

článok 88a

článok 115

článok 89

článok 116

článok 90

článok 117

článok 91

článok 118

článok 92

článok 119

článok 93

článok 120

článok 93a

článok 121

článok 94

článok 122

článok 95 ods. 1

článok 123 ods. 1

článok 95 ods. 2

článok 95 ods. 3

článok 123 ods. 2

článok 95 ods. 4

článok 123 ods. 3

článok 95 ods. 5

článok 96

článok 124

článok 97

článok 125

článok 98

článok 126

článok 99

článok 127

článok 100

článok 128

článok 101

článok 129

článok 102

článok 130

článok 103

článok 131

článok 104

článok 132

článok 105

článok 133

článok 106

článok 134

článok 107

článok 135

článok 109

článok 136

článok 110

článok 137

článok 111

článok 138

článok 112

článok 139

článok 113

článok 140

článok 114

článok 141

článok 115

článok 142

článok 116

článok 143

článok 117

článok 144

článok 118

článok 145

článok 119 ods. 1 až 5

článok 146 ods. 1 až 5

článok 119 ods. 5a

článok 146 ods. 6

článok 119 ods. 6

článok 146 ods. 7

článok 119 ods. 7

článok 146 ods. 8

článok 119 ods. 8

článok 146 ods. 9

článok 119 ods. 9

článok 146 ods. 10

článok 119 ods. 10

článok 146 ods. 11

článok 120

článok 147

článok 121

článok 148

článok 123

článok 149

článok 123a

článok 150

článok 123b

článok 151

článok 123c

článok 152

článok 124

článok 153

článok 125

článok 154

článok 126

článok 155

článok 127

článok 156

článok 128

článok 157

článok 129

článok 158

článok 130

článok 159

článok 131

článok 160

článok 132

článok 161

článok 133

článok 162

článok 134

článok 163

článok 134a

článok 164

článok 135

článok 165

článok 136

článok 166

článok 136a

článok 167

článok 136b

článok 168

článok 137

článok 169

článok 137a

článok 170

článok 138

článok 171

článok 139

článok 172

článok 140

článok 173

článok 141

článok 174

článok 141a

článok 175

článok 142

článok 176

článok 143

článok 177

článok 144

článok 178

článok 144a

článok 179

článok 144b

článok 180

článok 144c

článok 181

článok 145

článok 182

článok 146

článok 183

článok 147

článok 184

článok 148

článok 185

článok 148a

článok 186

článok 149

článok 187

článok 150

článok 188

článok 151

článok 189

článok 152

článok 190

článok 153

článok 191

článok 153a

článok 192

článok 154

článok 193

článok 154a

článok 194

článok 155

článok 195

článok 156

článok 196

článok 157

článok 197

článok 158

článok 198

článok 158a

článok 199

článok 158b

článok 200

článok 158c

článok 201

článok 159

článok 202

článok 160

článok 203

článok 161

článok 204

článok 161a

článok 205

článok 161b

článok 206

článok 163

článok 207

článok 163a ods. 1

článok 208 ods. 1

článok 163a ods. 2 prvá veta

článok 208 ods. 2

článok 163a ods. 2 druhá veta

článok 208 ods. 4

článok 163a ods. 3

článok 208 ods. 3

článok 163a ods. 4

článok 208 ods. 5

článok 163a ods. 5

článok 208 ods. 6

článok 165

článok 209

článok 165a

článok 210

článok 166

článok 211

článok 167

článok 212

príloha -I

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III