14.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/999

z 13. júna 2017,

ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho články 58 a 131,

keďže:

(1)

Látka 1-bromopropán (n-propylbromid) spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategórie 1B) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2), a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) k uvedenému nariadeniu.

(2)

Látka diizopentyl-ftalát spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(3)

Látka kyselina ftalová, rozvetvené di-C6-8 alkylestery, C7-obohatené spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(4)

Látka kyselina ftalová, di-C7-11-rozvetvené a lineárne alkylestery spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(5)

Látka dipentyl-ftalát (pentyl rozvetvený a lineárny) spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(6)

Látka bis(2-metoxyetyl)-ftalát spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(7)

Látka dipentyl-ftalát spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(8)

Látka n-pentyl-izopentylftalát spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(9)

S obsahom určitého percentuálneho podielu benzo[a]pyrénu látka antracénový olej spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénna látka (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. a) uvedeného nariadenia. Táto látka je tiež perzistentná, bioakumulatívna a toxická, ako aj veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, a preto spĺňa kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, ktoré sú stanovené v článku 57 písm. d) a e) uvedeného nariadenia.

(10)

Látka smola, uhoľnodechtová, vysokoteplotná spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénna látka (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. a) uvedeného nariadenia. Táto látka je tiež perzistentná, bioakumulatívna a toxická, ako aj veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, a preto spĺňa kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, ktoré sú stanovené v článku 57 písm. d) a e) uvedeného nariadenia.

(11)

Skupina látok etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol [pokrývajúci dobre definované látky a látky neznámeho alebo variabilného zloženia, produkty komplexných reakcií alebo biologické materiály („UVCB látky“), polyméry a homológy] sú látky, ktoré majú prostredníctvom svojho rozkladu vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, v prípade ktorých existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú závažné účinky na životné prostredie. Takto vzbudzujú rovnakú úroveň obáv ako ostatné látky uvedené v článku 57 písm. a) až e) nariadenia (ES) č. 1907/2006, a preto spĺňajú kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, ktoré sú stanovené v článku 57 písm. f) uvedeného nariadenia.

(12)

Skupina látok etoxylovaný 4-nonylfenol s rozvetveným a lineárnym C9-reťazcom kovalentne viazaným v polohe 4 fenolu, pokrývajúci UVCB látky a dobre definované látky, polyméry a homológy, ktoré zahrňujú ktorékoľvek jednotlivé izoméry a/alebo ich kombináciu), sú látky, ktoré majú v dôsledku svojho rozkladu vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, v prípade ktorých existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú závažné účinky na životné prostredie. Takto vzbudzujú rovnakú úroveň obáv ako ostatné látky uvedené v článku 57 písm. a) až e) nariadenia (ES) č. 1907/2006, a preto spĺňajú kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, ktoré sú stanovené v článku 57 písm. f) uvedeného nariadenia.

(13)

Uvedené látky boli identifikované a zahrnuté do zoznamu látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Okrem majú byť na základe odporúčaní Európskej chemickej agentúry (ďalej len „agentúra“) zo 6. februára 2014 (3) a 1. júla 2015 (4) v súlade s článkom 58 nariadenia (ES) č. 1907/2006 prednostne zahrnuté do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu. Komisii boli okrem toho doručené informácie o sociálno-ekonomických vplyvoch, ktoré zainteresované strany poskytli v rámci podaní predložených v nadväznosti na doručenie piateho odporúčania agentúry alebo ktoré boli poskytnuté v rámci verejnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila súčasne s verejnou konzultáciou agentúry o jej návrhu šiesteho odporúčania. Bez ohľadu na získané informácie je vhodné zahrnúť tieto látky do uvedenej prílohy.

(14)

Je vhodné uviesť dátumy stanovené v článku 58 ods. 1 písm. c) bod ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006 v súlade s odporúčaniami agentúry zo 6. februára 2014 a z 1. júla 2015. Tieto dátumy boli stanovené na základe odhadovaného času potrebného na prípravu žiadosti o autorizáciu s prihliadnutím na dostupné informácie o jednotlivých látkach a na informácie získané v priebehu verejných konzultácií vykonaných v súlade s článkom 58 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006. V tejto súvislosti by sa mala zohľadniť schopnosť agentúry vybavovať žiadosti v lehote stanovenej v nariadení (ES) č. 1907/2006, ako sa stanovuje v článku 58 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(15)

Pre každú z týchto látok uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu neexistujú žiadne dôvody, prečo by dátum uvedený v článku 58 ods. 1 písm. c) bode i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 mal byť stanovený neskôr ako 18 mesiacov po dátume uvedenom v článku 58 ods. 1 písm. c) bode ii) uvedeného nariadenia.

(16)

V článku 58 ods. 1 písm. e) v spojení s článkom 58 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa stanovuje možnosť udeliť výnimku z použitia alebo z kategórií použitia v prípadoch, keď sa osobitným právnym predpisom Únie ukladajú minimálne požiadavky na ochranu zdravia ľudí alebo životného prostredia, ktoré zaručia riadnu kontrolu rizík. Podľa informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, nie je vhodné stanoviť výnimky na základe uvedených ustanovení.

(17)

Na základe informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, nie je vhodné stanoviť výnimky v prípade technologicky orientovaného výskumu a vývoja.

(18)

Na základe informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, nie je vhodné stanoviť lehoty na preskúmanie určitých použití. V súlade s článkom 60 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa obdobia preskúmania stanovia podľa jednotlivých prípadov pri zohľadnení, okrem iného, rizík, ktoré predstavujú použitia látky, sociálno-ekonomických prínosov vyplývajúcich z jej používania a analýzy alternatív alebo substitučného plánu predloženého na použitia, pre ktoré sa vyžaduje povolenie. V prípadoch, keď neexistuje žiadna vhodná alternatíva, riziká, ktoré predstavuje použitie, sú obmedzené vhodnými a účinnými opatreniami na riadenie rizík a ak sa očakáva veľký prínos vyplývajúci z použitia, ako by mohlo byť v prípade použitia pri výrobe liekov alebo zdravotníckych pomôcok, môžu byť obdobia preskúmania dlhšie.

(19)

S cieľom predísť predčasnému zastarávaniu výrobkov, ktoré sa po dátumoch zákazu uvedených v prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 už nevyrábajú, niektoré látky (samotné alebo v zmesiach) zahrnuté v uvedenej prílohe by mali byť dostupné pre výrobu náhradných dielov na opravu týchto výrobkov, ak tieto výrobky nemôžu bez týchto náhradných dielov slúžiť svojmu účelu a ak sú niektoré látky uvedené v prílohe XIV (samotné alebo v zmesiach) nevyhnutné na opravu týchto výrobkov. Na tento účel by sa žiadosti o autorizáciu na použitie látky z prílohy XIV na výrobu takýchto náhradných dielov a na opravu týchto výrobkov mali zjednodušiť. Prechodné opatrenia uplatniteľné na látky, ktorých sa týka takéto použitie, by sa mali predĺžiť s cieľom umožniť prijatie vykonávacích opatrení pre takéto zjednodušené žiadosti o autorizáciu.

(20)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(21)

N,N-dimetylformamid (DMF) spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia. Táto látka bola takisto identifikovaná a zahrnutá do zoznamu látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a na základe odporúčania agentúry zo 6. februára 2014 má byť prednostne zahrnutá do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu v súlade s článkom 58 uvedeného nariadenia. DMF má podobné vnútorné vlastnosti ako N,N-dimetylacetamid (DMAC) a N-metyl-2-pyrolidón (NMP) a tieto tri látky možno považovať za možné alternatívy v prípade ich niektorých hlavných použití. NMP podlieha prebiehajúcemu postupu obmedzovania v súlade s článkom 69 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Vzhľadom na podobnosti týchto troch látok, pokiaľ ide o ich vnútorné vlastnosti aj ich priemyselné využitie, a s cieľom zabezpečiť konzistentný regulačný prístup Komisia považuje za vhodné odložiť rozhodnutie o zahrnutí DMF do prílohy XIV, ako tomu už bolo v prípade DMAC, keď Komisia zohľadnila odporúčanie agentúry zo 17. januára 2013.

(22)

C,C′-diazéndiyldikarboxamid (ADCA) spĺňa kritériá klasifikácie ako respiračný senzibilizátor (Resp. Sens.1). S prihliadnutím na všetky dostupné informácie o vnútorných vlastnostiach ADCA a o jej nepriaznivých účinkoch agentúra dospela k záveru, že ju možno považovať za látku, v prípade ktorej existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne má závažné účinky na zdravie ľudí, čo vzbudzuje rovnakú úroveň obáv ako ostatné látky uvedené v článku 57 písm. a) až e) nariadenia (ES) č. 1907/2006, a preto spĺňa kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, ktoré sú stanovené v článku 57 písm. f) uvedeného nariadenia. Táto látka bola takisto identifikovaná a zahrnutá do zoznamu látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a na základe odporúčania agentúry zo 6. februára 2014 má byť prednostne zahrnutá do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu v súlade s článkom 58 uvedeného nariadenia. Použitie ADCA je veľmi rozmanité a týka sa širokej škály rôznych výrobných odvetví, čo by mohlo viesť k veľmi zložitým žiadostiam o autorizáciu. Keďže súčasné skúsenosti s vybavovaním žiadostí o autorizáciu, ktoré pokrývajú širokú škálu použitia, sú stále obmedzené, je nateraz vhodné odložiť rozhodnutie o zahrnutí ADCA do prílohy XIV.

(23)

Určité ohňuvzdorné hlinitokremičité keramické vlákna (Al-RCF) a ohňuvzdorné zirkónium-hlinitokremičité keramické vlákna (Zr-RCF) spĺňajú kritériá pre klasifikáciu ako karcinogénna látka (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. a) k uvedenému nariadeniu. Tieto látky boli takisto identifikované a zahrnuté do zoznamu látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a na základe odporúčania agentúry zo 6. februára 2014 majú byť prednostne zahrnuté do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu v súlade s článkom 58 uvedeného nariadenia. Skutočné vlákna sa vyrábajú vo veľmi obmedzenom počte priemyselných zariadení a vo všeobecnosti sa priamo transformujú v rámci rovnakého výrobného procesu na výrobky, ktoré sa následne používajú v širokej škále priemyselných zariadení na vysokoteplotnú izoláciu, čo teoreticky môže viesť k značnej expozícii pracovníkov. Použitie výrobkov vyrábaných z vláken však nepodlieha udeľovaniu autorizácií podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006. S cieľom rozhodnúť o najvhodnejšom regulačnom prístupe Komisia nateraz považuje za vhodné odložiť rozhodnutie o zahrnutí Al-RCF a Zr-RCF do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

(24)

Kyselina boritá, bezvodý tetraboritan sodný, oxid boritý a hydrát tetraboritanu disodného spĺňajú kritériá klasifikácie ako látky reprodukčne toxické (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia. Tieto látky boli takisto identifikované a zahrnuté do zoznamu látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a na základe odporúčania agentúry zo 1. júla 2015 majú byť prednostne zahrnuté do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu v súlade s článkom 58 uvedeného nariadenia. Okrem toho je použitie týchto látok veľmi rozmanité a týka sa širokej škály rôznych výrobných odvetví, čo by mohlo viesť k veľmi zložitým žiadostiam o autorizáciu. Keďže súčasné skúsenosti s vybavovaním žiadostí o autorizáciu, ktoré pokrývajú širokú škálu použitia, sú stále obmedzené, je nateraz vhodné odložiť rozhodnutie o zahrnutí týchto látok do prílohy XIV.

(25)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


PRÍLOHA

Tabuľka v prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení takto:

1.

Dopĺňajú sa tieto položky:

 

 

 

Prechodné opatrenia

 

 

Položka č.

Látka

Vnútorná vlastnosť, resp. vlastnosti uvedené v článku 57

Posledný možný termín podania žiadosti (1)

Dátum zákazu (2)

Vyňaté (kategórie) použitia

Lehoty na preskúmanie

„32.

1-brómpropán

č. ES

:

203-445-0

č. CAS

:

106-94-5

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

33.

diizopentyl-ftalát

č. ES

:

210-088-4

č. CAS

:

605-50-5

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

34.

kyselina ftalová, rozvetvené di-C6-8 alkylestery, C7-obohatené

č. ES

:

276-158-1

č. CAS

:

71888-89-6

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

35.

kyselina ftalová, di-C7-11-rozvetvené a lineárne alkylestery

č. ES

:

271-084-6

č. CAS

:

68515-42-4

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

36.

dipentyl-ftalát (pentyl rozvetvený a lineárny)

č. ES

:

284-032-2

č. CAS

:

84777-06-0

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

37.

bis(2-metoxyetyl)-ftalát

č. ES

:

204-212-6

č. CAS

:

117-82-8

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

38.

dipentyl-ftalát

č. ES

:

205-017-9

č. CAS

:

131-18-0

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

39.

n-pentyl-izopentylftalát

č. ES

:

č. CAS

:

776297-69-9

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

40.

antracénový olej

č. ES

:

292-602-7

č. CAS

:

90640-80-5

karcinogénna

(kategória 1B)***, PBT, vPvB

4. apríla 2019

4. októbra 2020

41.

smola, uhoľnodechtová, vysokoteplotná

č. ES

:

266-028-2

č. CAS

:

65996-93-2

karcinogénna

(kategória 1B), PBT, vPvB

4. apríla 2019

4. októbra 2020

42.

etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

[pokrývajúci dobre definované látky a UVCB látky, polyméry a homológy]

č. ES

:

č. CAS

:

vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) [článok 57 písm. f) – životné prostredie]

4. júla 2019

4. januára 2021

43.

etoxylovaný 4-nonylfenol s rozvetveným a lineárnym

C9- reťazcom kovalentne viazaným v polohe 4 fenolu, pokrývajúci UVCB látky a dobre definované látky, polyméry a homológy, ktoré zahrňujú ktorékoľvek jednotlivé izoméry a/alebo ich kombináciu]

č. ES

:

č. CAS

:

vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) [článok 57 písm. f) – životné prostredie]

4. júla 2019

4. januára 2021

—“

2.

Znak „(*)“ sa vkladá vedľa dátumu uvedeného v stĺpci „Posledný možný termín podania žiadosti“ v prípade týchto čísel látok: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 a 31.

3.

Znak „(**)“ sa vkladá vedľa dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum zákazu“ v prípade týchto čísel látok: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 a 31

4.

Za tabuľku sa vkladajú tieto poznámky:

„(*)

1. september 2019 v prípade použitia látky pri výrobe náhradných dielov určených na opravu výrobkov, ktorých výroba sa ukončila alebo sa ukončí pred dátumom zákazu uvedeným pri položke tejto látky, ak sa táto látka použila pri výrobe týchto výrobkov a tie nemôžu bez tohto náhradného dielu slúžiť svojmu účelu, a v prípade použitia látky (samotnej alebo v zmesi) na opravu týchto výrobkov, ak bola táto látka, samotná alebo v zmesi, použitá pri výrobe týchto výrobkov a tie nie je možné opraviť inak, ako pomocou tejto látky.

(**)

1. marec 2021 v prípade použitia látky pri výrobe náhradných dielov určených na opravu výrobkov, ktorých výroba sa ukončila alebo sa ukončí pred dátumom zákazu uvedeným pri položke tejto látky, ak sa táto látka použila pri výrobe týchto výrobkov a tie nemôžu bez týchto náhradných dielov slúžiť svojmu účelu, a v prípade použitia látky (samotnej alebo v zmesi) na opravu týchto výrobkov, ak táto látka bola použitá pri výrobe týchto výrobkov a tie nie je možné opraviť inak, ako pomocou tejto látky.

(***)

Nespĺňa kritériá na identifikovanie ako karcinogén, ak obsahuje < 0,005 % (hm. %) benzo[a]pyrén (č. Einecs 200-028-5)“


(1)  Dátum uvedený v článku 58 ods. 1 písm. c) bode ii).

(2)  Dátum uvedený v článku 58 ods. 1 písm. c) bode i).