24.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 135/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/881

z 23. mája 2017,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o formu a štruktúru správ o kvalite a technický formát na zasielanie údajov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1151/2010

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5 a článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 763/2008 sa stanovujú spoločné pravidlá pre poskytovanie komplexných údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch za desaťročné obdobie.

(2)

Podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/712 (2) by sa malo budúce sčítanie obyvateľov, domov a bytov vzťahovať na referenčný rok 2021.

(3)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1151/2010 (3) sa stanovila forma a štruktúra správ o kvalite a technický formát na zasielanie údajov o sčítaní obyvateľov, domov a bytov za referenčný rok 2011.

(4)

Na účely budúceho sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a s cieľom posúdiť kvalitu údajov zasielaných Komisii (Eurostatu) je potrebné stanoviť novú formu a štruktúru správ o kvalite a technický formát na zasielanie údajov.

(5)

V súlade s článkom 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 763/2008 by členské štáty mali zasielať overené údaje a metaúdaje v elektronickej forme, vo vhodnom technickom formáte, ktorý má stanoviť Komisia. Banka pre medzinárodné zúčtovanie, Európska centrálna banka, Komisia (Eurostat), Medzinárodný menový fond, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Organizácia Spojených národov a Svetová banka zaviedli iniciatívu SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange, výmena štatistických údajov a metaúdajov) o štatistických a technických štandardoch na výmenu a zdieľanie údajov a metaúdajov, na ktorej je založená aplikácia „Census Hub“. SDMX a Census Hub poskytujú štatistické a technické štandardy a štandardy na zasielanie údajov na účely výmeny oficiálnej štatistiky. Preto by sa mal zaviesť technický formát v súlade s uvedenými štandardmi.

(6)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2010 musia členské štáty uchovávať údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov za referenčný rok 2011 do 1. januára 2025. Aby sa používateľom umožnilo robiť porovnania medzi týmito dvoma sčítaniami, údaje zo sčítania 2011 by mali byť paralelne s údajmi za rok 2021 k dispozícii do 1. januára 2035.

(7)

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovuje forma a štruktúra správ členských štátov o kvalite údajov, ktoré členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov za referenčný rok 2021, a technický formát na zasielanie údajov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov a technické špecifikácie stanovené v nariadení (ES) č. 763/2008 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/543 (4) a v nariadení (EÚ) 2017/712.

Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„štatistická jednotka“ je základná jednotka pozorovania, teda fyzická osoba, domácnosť, rodina, obydlie alebo byt;

2.

„individuálne sčítanie“ je taký zber informácií o každej štatistickej jednotke, ktorý umožní, aby jej charakteristiky mohli byť zaznamenané samostatne a v krížovej klasifikácii s inými charakteristikami;

3.

„simultánnosť“ znamená, že informácie získané pri sčítaní sa týkajú toho istého momentu v čase (referenčný dátum);

4.

„univerzálnosť v rámci definovaného územia“ znamená, že údaje sa poskytujú za všetky štatistické jednotky v rámci presne vymedzeného územia. Keď sú štatistickými jednotkami osoby, „univerzálnosť v rámci definovaného územia“ znamená, že sa poskytujú údaje vychádzajúce z informácií za všetky osoby, ktoré majú na definovanom území miesto svojho obvyklého bydliska (celkový počet obyvateľov);

5.

„dostupnosť údajov o malej oblasti“ je dostupnosť údajov za malé geografické oblasti a malé skupiny štatistických jednotiek;

6.

„definovaná periodicita“ je vykonávanie sčítaní pravidelne na začiatku každého desaťročia vrátane zabezpečenia kontinuity registrov;

7.

„zdroj údajov“ je súbor záznamov o štatistických jednotkách a/alebo udalostiach týkajúcich sa štatistických jednotiek, ktorý tvorí priamy základ pre tvorbu údajov zo sčítania o jednej alebo viacerých vymedzených témach pre vymedzenú cieľovú populáciu;

8.

„cieľová populácia“ je súbor všetkých štatistických jednotiek vo vymedzenej geografickej oblasti k referenčnému dátumu, ktoré spĺňajú podmienky pre poskytnutie údajov o jednej alebo viacerých vymedzených témach. Zahŕňa každú platnú štatistickú jednotku iba raz;

9.

„odhadovaná cieľová populácia“ je najlepšie dostupný približný odhad cieľovej populácie. Zodpovedá výsledku súčtu sčítavanej populácie a nedostatočného pokrytia po odčítaní nadmerného pokrytia;

10.

„sčítavaná populácia“ je súbor štatistických jednotiek, ktorý je fakticky reprezentovaný výsledkami sčítania týkajúcimi sa jednej alebo viacerých vymedzených tém pre vymedzenú cieľovú populáciu. Záznamy o sčítavanej populácii sú záznamy o vymedzenej cieľovej populácii, ktoré sú zahrnuté v zdroji údajov, vrátane všetkých imputovaných záznamov a bez všetkých vymazaných záznamov. Ak zdroj údajov obsahuje na základe metodickej zásady iba záznamy o výberovom súbore štatistických jednotiek z odhadovanej cieľovej populácie, sčítavaná populácia zahŕňa okrem štatistických jednotiek vo výberovom súbore aj doplnkový súbor štatistických jednotiek;

11.

„doplnkový súbor štatistických jednotiek“ predstavuje súbor tých štatistických jednotiek, ktoré patria k odhadovanej cieľovej populácii, ale o ktorých nie sú v dôsledku uplatnenej metodiky výberu vzorky v zdroji údajov žiadne záznamy;

12.

„posúdenie pokrytia“ je štúdia rozdielu medzi vymedzenou cieľovou populáciou a sčítavanou populáciou;

13.

„zisťovanie po sčítaní“ je zisťovanie, ktoré sa uskutočňuje krátko po sčítaní na účely posúdenia pokrytia a obsahu;

14.

„nedostatočné pokrytie“ predstavuje súbor všetkých štatistických jednotiek, ktoré patria k vymedzenej cieľovej populácii, ale nie sú zaradené do zodpovedajúcej sčítavanej populácie;

15.

„nadmerné pokrytie“ predstavuje súbor všetkých štatistických jednotiek, ktoré sú zahrnuté do sčítavanej populácie použitej pri poskytovaní údajov o vymedzenej cieľovej populácii, ale do tejto cieľovej populácie nepatria;

16.

„imputácia záznamu“ je priradenie umelo vytvoreného, ale vierohodného záznamu presne jednej geografickej oblasti na najpodrobnejšej geografickej úrovni, za ktorú sa poskytujú údaje pri sčítaní, a imputácia tohto záznamu do zdroja údajov;

17.

„zmazanie záznamu“ predstavuje úkon vymazania záznamu alebo jeho ignorovanie v prípade, že tento záznam je zahrnutý do zdroja údajov použitého na poskytovanie údajov o vymedzenej cieľovej populácii, ale neposkytuje informácie s výpovednou hodnotou o žiadnej štatistickej jednotke v rámci tejto cieľovej populácie;

18.

„imputácia položky“ je vloženie umelo vytvorenej, ale vierohodnej hodnoty týkajúcej sa konkrétnej témy do záznamu údajov, ktorý už v zdroji údajov existuje, ale neobsahuje túto hodnotu alebo obsahuje hodnotu, ktorá sa nepovažuje za vierohodnú;

19.

„údaje z dotazníkov“ sú údaje, ktoré sa pôvodne získali od respondentov prostredníctvom dotazníka v súvislosti so zberom štatistických údajov a ktoré sa týkajú konkrétneho momentu v čase;

20.

„spájanie záznamov“ je proces zlučovania informácií z rozličných zdrojov údajov prostredníctvom porovnávania záznamov za jednotlivé štatistické jednotky a zlučovania informácií, ktoré sa týkajú rovnakej štatistickej jednotky;

21.

„jedinečný identifikátor“ je premenná alebo súbor premenných v záznamoch obsiahnutých v zdroji údajov alebo ľubovoľnom zozname štatistických jednotiek, ktorá sa používa na

overenie toho, že zdroj údajov (alebo zoznam štatistických jednotiek) obsahuje v prípade každej štatistickej jednotky najviac jeden záznam a/alebo

spájanie záznamov;

22.

„register“ je archív informácií o štatistických jednotkách, ktorý sa v priebehu udalostí ovplyvňujúcich tieto štatistické jednotky priamo aktualizuje;

23.

„údaje z registra“ sú údaje v registri alebo z registra;

24.

„porovnávanie registrov“ je spájanie záznamov, pri ktorom všetky porovnávané zdroje údajov pochádzajú z registrov;

25.

„extrakcia údajov“ je proces získavania informácií pre sčítanie z informácií obsiahnutých v registri, ktoré sa týkajú jednotlivých štatistických jednotiek;

26.

„kódovanie“ je proces konverzie informácií na kódy reprezentujúce triedy v rámci klasifikačného systému;

27.

„zaznamenávanie“ je proces, pri ktorom sa zozbierané údaje importujú do formy vhodnej na ďalšie spracovanie;

28.

„editovanie záznamov“ je proces kontroly a úpravy záznamov s cieľom zabezpečiť ich vierohodnosť a súčasne zachovať ich významné časti;

29.

„generovanie domácnosti“ je identifikácia súkromnej domácnosti podľa koncepcie bytovej domácnosti vymedzenej v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/543 v rámci témy „Postavenie v domácnosti“;

30.

„generovanie rodiny“ je identifikácia rodiny na základe informácií o tom, či dané osoby žijú v rovnakej domácnosti, ale bez informácií alebo s neúplnými informáciami o príbuzenských vzťahoch medzi nimi. Termín „rodina“ je v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/543 v rámci témy Postavenie v rodine vymedzený ako „základ rodiny“;

31.

„jednotková neodpoveď“ znamená, že od štatistickej jednotky, ktorá je súčasťou sčítavanej populácie, nebolo možné získať žiadne údaje;

32.

„kontrola zverejňovania štatistických údajov“ sú metódy a procesy, ktoré sa uplatňujú s cieľom minimalizovať riziko zverejnenia informácií o jednotlivých štatistických jednotkách pri publikovaní štatistických informácií;

33.

„odhad“ je výpočet štatistických odhadov s pomocou matematického vzorca a/alebo algoritmu uplatneného na dostupné údaje;

34.

„vymedzenie štruktúry údajov“ je súbor štrukturálnych metaúdajov spojených so súborom údajov, ktorý obsahuje informácie o tom, ako sú témy spojené s mierami, rozmermi a vlastnosťami hyperkocky, spolu s členeniami, informáciami o reprezentatívnosti údajov a súvisiacich popisných metaúdajov.

Článok 3

Metaúdaje a správy o kvalite

V súvislosti so svojimi sčítaniami obyvateľov, domov a bytov za referenčný rok 2021 a s údajmi a metaúdajmi zasielanými Komisii (Eurostatu) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/712 členské štáty predložia Komisii (Eurostatu) do 31. marca 2024 podkladové informácie a údaje a metaúdaje súvisiace s kvalitou stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Zdroje údajov

Členské správy informujú o každom zdroji údajov použitom na zber informácií, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek stanovených v nariadení (ES) č. 763/2008 a ktoré najmä:

a)

spĺňajú základné charakteristiky uvedené v článku 2 bode i) nariadenia (ES) č. 763/2008;

b)

reprezentujú cieľovú populáciu;

c)

spĺňajú príslušné technické špecifikácie stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/543 a

d)

prispievajú k poskytovaniu údajov pre program štatistických údajov stanovený v nariadení (EÚ) 2017/712.

Článok 5

Prístup k relevantným informáciám

1.   Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) na požiadanie prístup k všetkým informáciám, ktoré sú relevantné pre posúdenie kvality zasielaných údajov a metaúdajov zasielaných podľa nariadenia (EÚ) 2017/712.

2.   Pri dodržiavaní odseku 1 nie sú členské štáty povinné poskytovať Komisii (Eurostatu) mikroúdaje ani dôverné údaje.

Článok 6

Technický formát na zasielanie údajov

Pri zasielaní údajov a metaúdajov za referenčný rok 2021 sa použije technický formát SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange – výmena štatistických údajov a metaúdajov), ktorý sa používa v rámci aplikácie Census Hub. Členské štáty zasielajú požadované údaje v súlade s vymedzením štruktúry údajov a súvisiacimi technickými špecifikáciami poskytnutými Komisiou (Eurostatom). Pre prípad, že by Komisia (Eurostat) neskôr požiadala o zaslanie údajov a metaúdajov, členské štáty uchovávajú požadované údaje a metaúdaje do 1. januára 2035.

Článok 7

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1151/2010

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1151/2010 sa tretia veta nahrádza takto:

„Členské štáty uchovávajú údaje a metaúdaje za referenčný rok 2011 do 1. januára 2035. Členské štáty nie sú povinné vykonať zmeny alebo revízie týchto údajov po 1. januári 2025. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú vykonať zmeny alebo revízie, o nich informujú Komisiu (Eurostat) pred ich vykonaním.“

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 14.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/712 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovuje referenčný rok a prijíma sa program štatistických údajov a metaúdajov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (Ú. v. EÚ L 105, 21.4.2017, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1151/2010 z 8. decembra 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o formu a štruktúru správ o kvalite a technický formát na zasielanie údajov (Ú. v. EÚ L 324, 9.12.2010, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení (Ú. v. EÚ L 78, 23.3.2017, s. 13).


PRÍLOHA

Obsah a štruktúra správ o kvalite na zasielanie údajov

Textovékvantitatívne metaúdaje týkajúce sa sčítania obyvateľov, domov a bytov v členských štátoch za referenčný rok 2021 sú rozdelené do týchto oddielov:

1.   PREHĽAD

1.1.   Právny základ

1.2.   Zodpovedné orgány

2.   ZDROJE ÚDAJOV

2.1.   Klasifikácia zdrojov údajov podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 763/2008.

2.2.   Zoznam zdrojov údajov použitých pre sčítanie 2021

2.3.   Matica „zdroje údajov x témy“

2.4.   Vhodnosť zdrojov údajov: rozsah, v ktorom spĺňajú základné charakteristiky [článok 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 763/2008]

2.4.1.   Individuálne sčítanie

2.4.2.   Simultánnosť

2.4.3.   Univerzálnosť v rámci definovaného územia

2.4.4.   Dostupnosť údajov o malej oblasti

2.4.5.   Definovaná periodicita

3.   CYKLUS SČÍTANIA

3.1.   Referenčný dátum

Členské štáty oznámia Komisii (Eurostatu) referenčný dátum podľa článku 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/712.

3.2.   Príprava a realizácia zberu údajov

3.2.1.   Údaje z dotazníkov

návrh a overovanie dotazníkov (vrátane kópií všetkých konečných dotazníkov),

príprava všetkých zoznamov adries, príprava práce v teréne, mapovanie, publicita,

zber údajov (vrátane práce v teréne),

zákonná povinnosť zbierať informácie, motivácia poskytovať pravdivé informácie alebo možné dôvody poskytnutia nepravdivých informácií.

3.2.2.   Údaje z registra

vytvorenie nových registrov od roku 2011 (v prípade potreby),

redizajn existujúcich registrov od roku 2011 (vrátane zmien v obsahu registrov, úprav sčítavanej populácie, úprav vymedzenia pojmov a/alebo technických špecifikácií) (v prípade potreby),

udržiavanie registrov (všetkých registrov použitých pri sčítaní v roku 2021) vrátane údajov o

obsahu registra (štatistické jednotky a informácie o nich, všetky editovania záznamov a/alebo imputácia položiek a záznamov v registri),

zodpovednosti za správu,

zákonnej povinnosti registrovať informácie, motivácii poskytovať pravdivé informácie a možných dôvodoch poskytnutia nepravdivých informácií,

oneskorení pri poskytovaní údajov, najmä oneskorení vyplývajúcom zo zákona, resp. činnosti úradov, oneskorení pri registrovaní údajov, oneskorenom zasielaní údajov,

vyhodnotení a odstránení nezaregistrovania, nevyradenia z registra, viacnásobného zaregistrovania,

všetkých významných revíziách registra alebo aktualizáciách záznamov, ktoré ovplyvňujú údaje zo sčítania za rok 2021, periodicite revízií registra,

využívaní vrátane „štatistického využívania registra na iné účely než na sčítanie“ a „využívania registra na iné než štatistické účely (napr. administratívne účely)“,

porovnávanie a spájanie registrov (vrátane jedinečných identifikátorov použitých pri spájaní záznamov),

extrakcia údajov.

3.2.3.   Údaje zbierané prostredníctvom výberového súboru

Pri témach, v prípade ktorých sa informácie zbierali prostredníctvom výberového súboru, zahŕňajú metaúdaje aj opis:

dizajnu výberu,

metodík použitých na akékoľvek odhady, modely alebo imputácie,

prípadných vychýleniach v odhade v dôsledku použitých metodík,

vzorcov a algoritmov použitých pri vypočítavaní štandardnej chyby.

3.2.4.   Údaje zbierané kombinovanými metódami (údaje založené na viac ako jednom druhu zdrojov údajov)

Pri témach, v prípade ktorých sa informácie zbierali kombinovanými metódami, zahŕňajú metaúdaje aj:

opis metód (druhy použitých zdrojov údajov a spôsob, akým sa kombinovali informácie z rôznych zdrojov, akým sa rôzne použité zdroje a metódy dopĺňajú a navzájom podporujú a v prípade potreby, ktoré časti obyvateľstva sa zisťovali z ktorého zdroja),

všetky ostatné záležitosti v súvislosti s kvalitou týkajúce sa procesu používania kombinovaných metód.

3.3.   Spracovanie a hodnotenie

3.3.1.   Spracovanie údajov (vrátane zaznamenávania, kódovania, identifikačných premenných, editovania záznamov, imputácie záznamov, zmazania záznamov, odhadovania, spájania záznamov vrátane identifikačných premenných použitých pri spájaní záznamov, generovania domácností a rodín, opatrení na identifikáciu alebo obmedzenie jednotkových neodpovedí).

3.3.2.   Posúdenie pokrytia, metodika na riešenie neodpovedí, zisťovania po sčítaní (v prípade potreby), konečná validácia údajov: metóda posudzovania nedostatočného a nadmerného pokrytia vrátane informácií o kvalite odhadov v prípade nedostatočného a nadmerného pokrytia.

3.4.   Zverejňovanie (kanály, prostredníctvom ktorých sa informácie zverejňujú, zaistenie dôvernosti štatistických údajov vrátane kontroly zverejňovania štatistických údajov)

3.5.   Opatrenia na zabezpečenie nákladovej efektívnosti

4.   POSÚDENIE KVALITY ÚDAJOV

4.1.   Porovnateľnosť

V súvislosti s každou témou členské štáty informujú o všetkých odchýlkach od vyžadovaných pojmov a definícií alebo všetkých postupov uplatňovaných v danom členskom štáte, ktoré by mohli znemožniť porovnateľnosť údajov v rámci celej Únie.

Pokiaľ ide o tému „Súčasná ekonomická aktivita“, členské štáty informujú o všetkých metódach odhadu použitých na úpravu údajov, aby lepšie zodpovedali vymedzeniu stanovenému v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/543. Členské štáty informujú o tom, v akom rozsahu zdroje údajov a všetky použité metódy odhadu vedú k odchýlke od vymedzenia pojmu „Súčasná ekonomická aktivita“ stanoveného v uvedenom nariadení.

4.2.   Včasnosť a časová presnosť

Za celoštátnu úroveň sa poskytujú tieto informácie:

dni, keď boli údaje zaslané Komisii (Eurostatu), v členení podľa hyperkociek,

dni významných revízií zaslaných údajov v členení podľa hyperkociek,

dni, keď boli zaslané metaúdaje.

V prípade významných revízií uskutočnených 1. apríla 2024 alebo neskôr musia členské štáty oznámiť Komisii (Eurostatu) príslušné dni samostatne, do jedného týždňa od každej významnej revízie.

4.3.   Koherentnosť

Členské štáty informujú o všetkých významných nekonzistentnostiach medzi údajmi zaslanými v jednotlivých súboroch údajov vymedzených v nariadení Komisie (EÚ) 2017/712.

4.4.   Pokrytie a presnosť

Pokiaľ ide o pokrytie, poskytujú sa absolútne hodnoty počtu osôb na celoštátnej úrovni disagregované podľa pohlavia a vekových skupín vymedzených vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/543:

a)

sčítavaná populácia;

b)

počet všetkých imputácií záznamov;

c)

počet všetkých zmazaných záznamov;

d)

nedostatočné pokrytie (odhadované);

e)

nadmerné pokrytie (odhadované);

f)

odhadovaná cieľová populácia.

Pokiaľ ide o posúdenie presnosti, poskytujú sa absolútne hodnoty počtu osôb na celoštátnej úrovni disagregované podľa pohlavia a vekových skupín vymedzených vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/543:

a)

sčítavaná populácia;

b)

počet pozorovaných záznamov údajov k téme pochádzajúcich z tradičného sčítania;

c)

počet pozorovaných záznamov údajov k téme pochádzajúcich z administratívnych registrov;

d)

počet pozorovaných záznamov údajov k téme pochádzajúcich z výberových zisťovaní;

e)

počet pozorovaných záznamov údajov k téme pochádzajúcich z viacerých zdrojov údajov;

f)

doplnkový súbor štatistických jednotiek k téme (v prípade výberových súborov);

g)

počet imputovaných pozorovaní k téme;

h)

počet záznamov, pri ktorých k téme chýbajú informácie.

Uvedené absolútne hodnoty na posúdenie presnosti sa poskytujú k týmto témam sčítania:

a)

Právny rodinný stav (LMS);

b)

Postavenie v rodine (FST);

c)

Postavenie v domácnosti (HST);

d)

Súčasná ekonomická aktivita (CAS);

e)

Zamestnanie (OCC);

f)

Odvetvie (IND);

g)

Postavenie v zamestnaní (SIE);

h)

Miesto pracoviska (LPW);

i)

Dosiahnuté vzdelanie (EDU);

j)

Krajina/miesto narodenia (POB);

k)

Štátna príslušnosť (COC);

l)

Rok príchodu do krajiny od roku 2010 (YAT);

m)

Rok príchodu do krajiny od roku 1980 (YAE);

n)

Miesto obvyklého bydliska jeden rok pred sčítaním (ROY);

o)

Podmienky bývania (HAR).

4.5.   Úplnosť

Členské štáty informujú o tom, do akej miery sú údaje úplné v zmysle požiadaviek nariadenia (ES) č. 763/2008. Uvedú podrobnosti týkajúce sa všetkých tém sčítania alebo súvisiacich členení, v prípade ktorých sa neposkytli údaje.

4.6.   Relevantnosť

Na úrovni Únie sa poskytujú tieto informácie:

a)

opatrenia prijaté s cieľom zistiť a uspokojiť potreby používateľov;

b)

monitorovanie rozsahu extrakcií údajov.