9.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 119/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/788

z 8. mája 2017,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1243/2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú zaslať členské štáty, ako aj potreby týkajúce sa údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (1), a najmä na jeho článok 107 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1243/2014 (2) sa stanovuje, ktoré údaje majú členské štáty zaznamenávať a poskytovať Komisii s cieľom umožniť monitorovanie a hodnotenie operácií financovaných z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“) v rámci zdieľaného hospodárenia.

(2)

Podľa článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1243/2014 sa dané údaje majú aktualizovať v čase schvaľovania každej operácie a po jej dokončení. V prípade správ o pokroku vykonávania operačných programov požadovaných podľa článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (3) naopak platí, že ich členské štáty majú zasielať ročne, pričom údaje zodpovedajú aktuálnemu stavu na konci predchádzajúceho roka. Okrem toho je rozdiel aj medzi údajmi, ktoré tieto dve správy obsahujú, čo členským štátom pri príprave týchto správ spôsobuje zbytočnú administratívnu záťaž.

(3)

S cieľom dosiahnuť, aby rôzne správy navzájom lepšie korešpondovali, a tým zjednodušiť nahlasovacie požiadavky, by sa údaje požadované podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1243/2014 mali takisto aktualizovať ročne a mali by sa týkať rovnakého súboru operácií a údajov, na ktoré sa vzťahuje správa o vykonávaní uvedená v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(4)

Vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1243/2014 sa stanovuje, ktoré informácie majú členské štáty zasielať. Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1242/2014 (4) sa stanovujú pravidlá prekladania príslušných súhrnných údajov o operáciách. Aby bolo zrejmé, že tieto nariadenia sa týkajú rovnakých nahlasovacích povinností členských štátov, mala by sa medzi týmito dvoma nariadeniami, ako aj medzi nahlasovacími povinnosťami, ktoré sa v nich stanovujú, stanoviť jednoznačná súvislosť.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1243/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre Európsky námorný a rybársky fond,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1243/2014 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Zoznam údajov sa zaznamenáva a poskytuje Komisii o každej operácii vybranej na financovanie v rámci operačného programu podporovaného z ENRF do 31. marca každého roka v súlade so vzormi uvedenými v prílohách k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1242/2014 (*1).

(*1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1242/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o predloženie príslušných súhrnných údajov o operáciách (Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 11).“;"

2.

Článok 3 sa vypúšťa;

3.

Tabuľka v časti A prílohy I sa nahrádza tabuľkou uvedenou v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.

Tabuľka v časti B prílohy I sa nahrádza tabuľkou v prílohe II k tomuto nariadeniu.

5.

Tabuľka v časti C prílohy I sa nahrádza tabuľkou v prílohe III k tomuto nariadeniu.

6.

Tabuľka v časti D prílohy I sa nahrádza tabuľkou uvedenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1243/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú zaslať členské štáty, ako aj potreby týkajúce sa údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov (Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 39).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1242/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o predloženie príslušných súhrnných údajov o operáciách (Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 11).


PRÍLOHA I

„ČASŤ A

Administratívne informácie

Políčko

Obsah políčka

Opis

Potreby týkajúce sa údajov a synergií

1

CCI

Spoločné identifikačné číslo operačného programu

Políčko 19 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 480/2014 (1)

2

Jedinečné identifikačné číslo operácie (ID)

Požaduje sa v prípade všetkých operácií podporovaných z fondu

Políčko 5 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 480/2014

3

Názov operácie

Ak je k dispozícii a ak je v políčku 2 číslo

Políčko 5 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 480/2014

4

Číslo plavidla „číslo v registri flotily Spoločenstva“ [CFR (2)]

Ak je to relevantné

Špecifické pre EFNR

5

Kód NUTS (3)

Uveďte najdôležitejšiu úroveň NUTS (automatické nastavenie = úroveň III)

Špecifické pre EFNR

6

Príjemca

Názov (meno) príjemcu (iba právnické osoby a fyzické osoby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi)

Políčko 1 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 480/2014

7

Pohlavie príjemcu

Ak je to relevantné (možná hodnota: 1: muž; 2: žena; 3: iné)

Špecifické pre EFNR

8

Veľkosť podniku

Ak je to relevantné (4) (možné hodnoty: 1: mikro; 2: malý; 3: stredný; 4: veľký.

Špecifické pre EFNR

9

Súčasný stav operácie

1 číslica:

kód 0= na operáciu sa vzťahuje rozhodnutie o poskytnutí pomoci, riadiaci orgán však na ňu Komisii nepotvrdil žiadne výdavky

kód 1= operácia prerušená po čiastočnej realizácii (na ktorú príjemca deklaroval riadiacemu orgánu niektoré výdavky)

kód 2= operácia zastavená po čiastočnej realizácii (na ktorú príjemca deklaroval riadiacemu orgánu niektoré výdavky)

kód 3= ukončená operácia (na ktorú boli príjemcovi uhradené všetky výdavky)

kód 4= prebiehajúca operácia (na ktorú príjemca deklaroval riadiacemu orgánu niektoré výdavky)

kód 5= ukončená operácia (na ktorú však nemuseli byť príjemcovi uhradené všetky výdavky)

Špecifické pre EFNR


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 5).

(2)  Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  V súlade s článkom 2 ods. 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320) pre MSP.“


PRÍLOHA II

„ČASŤ B

Prognózy výdavkov (v mene platnej na operáciu)

Políčko

Obsah políčka

Opis

Potreby týkajúce sa údajov a synergií

10

Celkové oprávnené náklady

Suma celkových oprávnených nákladov operácie schválená v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

Políčko 41 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 480/2014

11

Celkové oprávnené verejné náklady

Suma celkových oprávnených nákladov predstavujúca verejné výdavky podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Políčko 42 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 480/2014

12

Podpora z ENRF

Suma verejnej podpory, ktorá je uvedená v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

Špecifické pre EFNR

13

Dátum schválenia

Dátum dokumentu stanovujúceho podmienky podpory

Políčko 12 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 480/2014“


PRÍLOHA III

„ČASŤ C

Finančná realizácia operácie (v EUR)

Políčko

Obsah políčka

Opis

Potreby týkajúce sa údajov a synergií

14

Celkové oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky, ktoré príjemca deklaroval riadiacemu orgánu v žiadosti, resp. žiadostiach o platbu

Políčko 46 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 480/2014

15

Celkové oprávnené verejné výdavky

Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce oprávneným výdavkom, ktoré príjemca deklaroval riadiacemu orgánu v žiadosti, resp. žiadostiach o platbu

Políčko 47 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 480/2014

16

Oprávnené výdavky ENRF

Výdavky ENRF zodpovedajúce oprávneným výdavkom, ktoré príjemca deklaroval riadiacemu orgánu v žiadosti, resp. žiadostiach o platbu

Špecifické pre EFNR

17

Dátum záverečnej platby príjemcovi

 

Políčko 45 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 480/2014 (iba dátum záverečnej platby príjemcovi)“


PRÍLOHA IV

„ČASŤ D

Údaje o realizácii operácie

Políčko

Obsah políčka

Poznámka

Potreby týkajúce sa údajov a synergií

18

Príslušné opatrenie

Kód opatrenia (pozri prílohu II)

Špecifické pre EFNR

19

Ukazovateľ výstupu

Číselná hodnota

Špecifické pre EFNR

20

Údaje o realizácii operácie

Pozri prílohu II

Špecifické pre EFNR

21

Hodnota údajov o realizácii

Číselná hodnota

Špecifické pre EFNR

(aktualizuje sa len dvakrát – keď sa do políčka 9 zapíše kód 0 a kód 5)“