29.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 113/11


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/749

z 24. februára 2017,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755, pokiaľ ide o odstránenie Kazachstanu zo zoznamu krajín v prílohe I k uvedenému nariadeniu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755 z 29. apríla 2015 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (1), a najmä na jeho článok 20,

keďže:

(1)

So zreteľom na pristúpenie Kazachstanu k Svetovej obchodnej organizácii by sa mali prijať ustanovenia na odstránenie Kazachstanu z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2015/755.

(2)

Nariadenie (EÚ) 2015/755 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2015/755 sa vypúšťa názov „Kazachstan“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 33.