26.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/717

z 10. apríla 2017,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o vzorové formuláre zootechnických osvedčení na plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 10,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2016/1012 sa stanovujú zootechnické a genealogické pravidlá na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich vstup do Únie, ako aj pravidlá vydávania zootechnických osvedčení na uvedené komodity. V článku 30 ods. 4 uvedeného nariadenia sa stanovuje, že v prípade, že sa obchoduje s plemennými zvieratami zapísanými chovateľskou organizáciou do plemennej knihy alebo zaregistrovanými v plemennom registri, ktorý vedie chovateľský podnik, alebo sa obchoduje s ich zárodočnými produktmi a že uvedené plemenné zvieratá alebo potomstvo pochádzajúce z uvedených zárodočných produktov sú určené na zápis či registráciu v inej plemennej knihe, resp. plemennom registri, uvedené plemenné zvieratá alebo zárodočné produkty sprevádza zootechnické osvedčenie.

(2)

V článku 30 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa takisto stanovuje, že v prípade, že plemenné zvieratá, ktoré boli zapísané do plemennej knihy alebo zaregistrované v plemennom registri, ktorý vedie chovateľský subjekt uvedený v zozname stanovenom v článku 34 uvedeného nariadenia, alebo ich zárodočné produkty vstúpia do Únie a v prípade, že sú uvedené plemenné zvieratá alebo potomstvo vyprodukované z uvedených zárodočných produktov určené na zápis do plemennej knihy, ktorú vedie chovateľská organizácia, či na registráciu v plemennom registri, ktorý vedie chovateľský podnik, uvedené plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty má sprevádzať zootechnické osvedčenie.

(3)

Zootechnické osvedčenie uvedené v článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/1012 vydáva len chovateľská organizácia, chovateľský podnik alebo príslušný orgán odosielajúci plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty, ak sa s uvedenými zásielkami obchoduje v rámci Únie, alebo chovateľský subjekt, resp. úradný orgán tretej krajiny odoslania, ak uvedené zásielky vstupujú do Únie.

(4)

Okrem toho sa v článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012 stanovuje, že príslušný orgán môže povoliť, aby zárodočné produkty sprevádzalo zootechnické osvedčenie vydané na základe informácií, ktoré poskytla chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik, inseminačná stanica na odber spermy alebo stanica na skladovanie spermy, alebo tím na odber alebo produkciu embryí schválené na obchodovanie s uvedenými zárodočnými produktmi vo vnútri Únie v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti zdravia zvierat.

(5)

V článku 30 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa uvádza, že zootechnické osvedčenia majú obsahovať informácie uvedené v príslušných častiach a kapitolách prílohy V k danému nariadeniu a byť v súlade s príslušnými vzorovými formulármi zootechnických osvedčení stanovenými vo vykonávacích aktoch prijatých Komisiou.

(6)

Preto je potrebné stanoviť vzorové formuláre zootechnických osvedčení, ktoré majú sprevádzať zásielky plemenných zvierat a ich zárodočných produktov do Únie pri obchodovaní s uvedenými zásielkami v rámci Únie alebo pri ich vstupe do Únie.

(7)

V článku 31 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa stanovuje, že ak sú výsledky kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia verejne prístupné na webovej stránke, v zootechnickom osvedčení možno uviesť odkaz na uvedenú webovú stránku, kde sú dané výsledky k dispozícii, namiesto toho, aby sa tieto výsledky uvádzali v zootechnickom osvedčení. Uvedená možnosť by sa mala odraziť vo vzorových formulároch zootechnických osvedčení stanovených týmto nariadením.

(8)

V článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa stanovuje, že v prípade čistokrvných plemenných zvierat čeľade koňovité majú byť informácie stanovené v časti 2 kapitole I prílohy V k uvedenému nariadeniu obsiahnuté v jedinečnom identifikačnom doklade vydanom na celú dĺžku života pre koňovité a takisto sa v ňom stanovuje, že Komisia prijme delegované akty týkajúce sa obsahu a formátu takýchto identifikačných dokladov. Preto nie je potrebné, aby sa v tomto nariadení stanovil vzorový formulár zootechnického osvedčenia na obchodovanie s čistokrvnými plemennými zvieratami čeľade koňovité.

(9)

Toto nariadenie by malo byť uplatniteľné od 1. novembra 2018 v súlade s dátumom uplatňovania stanoveným v nariadení (EÚ) 2016/1012.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho zootechnického výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá pre zootechnické osvedčenia na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich vstup do Únie stanovené v kapitole VII nariadenia (EÚ) 2016/1012.

Článok 2

Zootechnické osvedčenia na obchodovanie s čistokrvnými plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a s hybridnými plemennými ošípanými a ich zárodočnými produktmi

1.   V prípade obchodovania s čistokrvnými plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi sa informácie stanovené v častiach 1 a 2 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2016/1012, ktoré majú byť obsiahnuté v zootechnických osvedčeniach sprevádzajúcich zásielky uvedených komodít, predkladajú v súlade so vzorovými formulármi stanovenými v týchto oddieloch prílohy I k tomuto nariadeniu:

a)

oddiel A týkajúci sa čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz;

b)

oddiel B týkajúci sa spermy čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých;

c)

oddiel C týkajúci sa oocytov čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých;

d)

oddiel D týkajúci sa embryí čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých.

2.   V prípade obchodovania s hybridnými plemennými ošípanými a ich zárodočnými produktmi sa informácie stanovené v častiach 1 a 3 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2016/1012, ktoré majú byť obsiahnuté v zootechnických osvedčeniach sprevádzajúcich zásielky uvedených komodít, predkladajú v súlade so vzorovými formulármi stanovenými v týchto oddieloch prílohy II k tomuto nariadeniu:

a)

oddiel A týkajúci sa hybridných plemenných ošípaných;

b)

oddiel B týkajúci sa spermy hybridných plemenných ošípaných;

c)

oddiel C týkajúci sa oocytov hybridných plemenných ošípaných;

d)

oddiel D týkajúci sa embryí hybridných plemenných ošípaných.

Článok 3

Zootechnické osvedčenia na vstup čistokrvných plemenných zvierat a ich zárodočných produktov a hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov do Únie

1.   V prípade vstupu čistokrvných plemenných zvierat a ich zárodočných produktov sa informácie stanovené v častiach 1 a 2 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2016/1012, ktoré majú byť obsiahnuté v zootechnických osvedčeniach sprevádzajúcich zásielky uvedených komodít, predkladajú v súlade so vzorovými formulármi stanovenými v týchto oddieloch prílohy III k tomuto nariadeniu:

a)

oddiel A týkajúci sa čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých;

b)

oddiel B týkajúci sa spermy čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých;

c)

oddiel C týkajúci sa oocytov čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých;

d)

oddiel D týkajúci sa embryí čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých.

2.   V prípade vstupu hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov sa informácie stanovené v častiach 1 a 3 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2016/1012, ktoré majú byť obsiahnuté v zootechnických osvedčeniach sprevádzajúcich zásielky uvedených komodít, predkladajú v súlade so vzorovými formulármi stanovenými v týchto oddieloch prílohy IV k tomuto nariadeniu:

a)

oddiel A týkajúci sa hybridných plemenných ošípaných;

b)

oddiel B týkajúci sa spermy hybridných plemenných ošípaných;

c)

oddiel C týkajúci sa oocytov hybridných plemenných ošípaných;

d)

oddiel D týkajúci sa embryí hybridných plemenných ošípaných.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. apríla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 66.


PRÍLOHA I

VZOROVÉ FORMULÁRE ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENÍ NA OBCHODOVANIE S ČISTOKRVNÝMI PLEMENNÝMI ZVIERATAMI A ICH ZÁRODOČNÝMI PRODUKTMI

ODDIEL A

Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s čistokrvnými plemennými zvieratami druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL B

Zootechnické osvedčenia na obchodovanie so spermou čistokrvných plemenných zvierat

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL C

Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s oocytmi čistokrvných plemenných zvierat

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL D

Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s embryami čistokrvných plemenných zvierat

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA II

VZOROVÉ FORMULÁRE ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENÍ NA OBCHODOVANIE S HYBRIDNÝMI PLEMENNÝMI OŠÍPANÝMI A ICH ZÁRODOČNÝMI PRODUKTMI

ODDIEL A

Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s hybridnými plemennými ošípanými

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL B

Zootechnické osvedčenie na obchodovanie so spermou hybridných plemenných ošípaných

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL C

Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s oocytmi hybridných plemenných ošípaných

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL D

Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s embryami hybridných plemenných ošípaných

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA III

VZOROVÉ FORMULÁRE ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENÍ NA VSTUP ČISTOKRVNÝCH PLEMENNÝCH ZVIERAT A ICH ZÁRODOČNÝCH PRODUKTOV DO ÚNIE

ODDIEL A

Zootechnické osvedčenie na vstup čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých do Únie

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL B

Zootechnické osvedčenie na vstup spermy čistokrvných plemenných zvierat do Únie

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL C

Zootechnické osvedčenie na vstup oocytov čistokrvných plemenných zvierat do Únie

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL D

Zootechnické osvedčenie na vstup embryí čistokrvných plemenných zvierat do Únie

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA IV

VZOROVÉ FORMULÁRE ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENÍ NA VSTUP HYBRIDNÝCH PLEMENNÝCH OŠÍPANÝCH A ICH ZÁRODOČNÝCH PRODUKTOV DO ÚNIE

ODDIEL A

Zootechnické osvedčenie na vstup hybridných plemenných ošípaných do Únie

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL B

Zootechnické osvedčenie na vstup spermy hybridných plemenných ošípaných do Únie

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL C

Zootechnické osvedčenie na vstup oocytov hybridných plemenných ošípaných do Únie

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ODDIEL D

Zootechnické osvedčenie na vstup embryí hybridných plemenných ošípaných do Únie

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu