6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/644

z 5. apríla 2017,

ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hodnôt dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 589/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 (2) sa stanovujú maximálne hodnoty pre dioxínom nepodobné polychlórované bifenyly (PCB), dioxíny a furány a pre sumu dioxínov, furánov a dioxínom podobných PCB v určitých potravinách.

(2)

V odporúčaní Komisie 2013/711/EÚ (3) sa stanovujú akčné hodnoty s cieľom stimulovať proaktívny prístup k znižovaniu prítomnosti polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDD/F) a dioxínom podobných PCB v potravinách. Uvedené akčné hodnoty predstavujú pre príslušné orgány a prevádzkovateľov prostriedok na zdôraznenie tých prípadov, kde je vhodné identifikovať zdroj kontaminácie a prijať opatrenia potrebné na ich zníženie alebo eliminovanie.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 589/2014 (4) sa stanovujú osobitné ustanovenia týkajúce sa postupu odberu vzoriek a metód analýzy, ktoré sa majú uplatňovať na úradnú kontrolu hladín dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB.

(4)

Ustanovenia tohto nariadenia sa týkajú len odberu vzoriek a analýzy dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB na účely vykonávania nariadenia (ES) č. 1881/2006 a odporúčania 2013/711/EÚ. Nemajú vplyv na stratégiu, rozsahy a frekvencie odberu vzoriek špecifikované v prílohách III a IV k smernici Rady 96/23/ES (5). Neovplyvňujú ani cieľové kritériá pre odber vzoriek, ktoré sú stanovené v rozhodnutí Komisie 98/179/ES (6).

(5)

Je potrebné zaistiť, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vykonávajúci kontroly v rámci článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (7), uplatňovali postupy odberu vzoriek ekvivalentné postupom odberu vzoriek, ktoré sú uvedené v tomto nariadení, aby sa zabezpečila reprezentatívnosť vzoriek odobratých na účely týchto kontrol. Okrem toho, referenčné laboratórium Európskej únie pre dioxíny a PCB poskytlo dôkazy o tom, že výsledky analýz nie sú v niektorých prípadoch spoľahlivé, ak laboratóriá vykonávajúce analýzu vzoriek odobratých prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov v rámci článku 4 nariadenia (ES) č. 852/2004 neuplatňujú pri analýze pracovné kritériá, ktoré sú uvedené v tomto nariadení. Preto je vhodné zaviesť povinnosť uplatňovať pri analýze takýchto vzoriek pracovné kritériá.

(6)

Vzhľadom na to, že prístup použitia rozhodovacieho limitu na zabezpečenie výsledku analýzy na úrovni vyššej ako maximálna hodnota s určitou pravdepodobnosťou, ktorý sa uvádza v rozhodnutí Komisie 2002/657/ES (8), sa už na analýzu dioxínov a PCB v potravinách neuplatňuje, je vhodné ho odstrániť a ponechať len prístup rozšírenej neistoty pri použití koeficientu pokrytia v hodnote 2, ktorý zabezpečuje približne 95 % úroveň spoľahlivosti.

(7)

V súlade s požiadavkami na podávanie správ, ktoré sa týkajú bioanalytických skríningových metód, je tiež vhodné stanoviť špecifické požiadavky na podávanie správ pokiaľ ide o fyzikálno-chemické metódy používané pri skríningu.

(8)

Vzhľadom na to, že analýza dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB sa vo väčšine prípadov vykonáva zároveň, je vhodné zosúladiť pracovné kritériá v prípade dioxínom nepodobných PCB s pracovnými kritériami pre dioxíny a dioxínom podobné PCB. Ide o zjednodušenie, ktoré nepredstavuje žiadnu zásadnú zmenu v postupoch, keďže v prípade dioxínom nepodobných PCB je relatívna intenzita dôkazových iónov v porovnaní s kvantifikačným iónom > 50 %.

(9)

Okrem toho sa navrhuje niekoľko ďalších menších zmien aktuálnych ustanovení, ktorými sa vyžaduje zrušenie nariadenia (EÚ) č. 589/2014 a jeho nahradenie novým nariadením, aby sa zachovala zrozumiteľnosť znenia.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov a skratky stanovené v prílohe I.

Článok 2

Odber vzoriek na účely úradnej kontroly hodnôt dioxínov, furánov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v potravinách uvedených v oddiele 5 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa vykonáva v súlade s metódami stanovenými v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Príprava vzoriek a analýzy na kontrolu hodnôt dioxínov, furánov a dioxínom podobných PCB v potravinách uvedených v oddiele 5 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa vykonávajú v súlade s metódami stanovenými v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Analýzy na účely kontroly hodnôt dioxínom nepodobných PCB v potravinách uvedených v oddiele 5 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa vykonávajú v súlade s požiadavkami na analytické postupy stanovenými v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Nariadenie (EÚ) č. 589/2014 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. apríla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Odporúčanie Komisie 2013/711/EÚ z 3. decembra 2013 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách (Ú. v. EÚ L 323, 4.12.2013, s. 37).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 589/2014 z 2. júna 2014, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hladín dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 252/2012 (Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 18).

(5)  Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).

(6)  Rozhodnutie Komisie 98/179/ES z 23. februára 1998, ktoré stanovuje podrobné pravidlá úradného odberu vzoriek na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v živočíšnych výrobkoch (Ú. v. ES L 65, 5.3.1998, s. 31).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Rozhodnutie Komisie 2002/657/ES zo 14. augusta 2002, ktorým sa vykonáva smernica Rady 96/23/ES týkajúca sa vykonávania analytických metód a interpretácie výsledkov (Ú. v. ES L 221, 17.8.2002, s. 8).


PRÍLOHA I

VYMEDZENIE POJMOV A SKRATKY

I.   VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v prílohe I k rozhodnutiu 2002/657/ES.

Okrem uvedeného vymedzenia pojmov sa na účely tohto nariadenia uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.1.

„Akčná hodnota“ je hodnota predmetnej látky, ako sa stanovuje v prílohe k odporúčaniu 2013/711/EÚ, ktorá je podnetom k iniciovaniu skúmania s cieľom zistiť zdroj uvedenej látky v prípadoch, keď sa zistia zvýšené hodnoty príslušnej látky.

1.2.

„Skríningové metódy“ sú metódy používané na výber vzoriek s hodnotami PCDD/F a dioxínom podobných PCB, ktoré prekračujú maximálne hodnoty alebo akčné hodnoty. Tieto metódy umožňujú analyzovať vysoký počet vzoriek pri priaznivom pomere efektivity a nákladov, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť zistenia nových prípadov, v ktorých môže vysoká úroveň expozície viesť k zdravotným rizikám pre spotrebiteľov. Skríningové metódy sú založené na bioanalytických metódach alebo metódach GC-MS. Výsledky vzoriek prekračujúcich medznú hodnotu stanovenú na kontrolu súladu s maximálnou hodnotou sa overujú opätovnou analýzou pôvodnej vzorky pomocou potvrdzujúcej metódy.

1.3.

„Potvrdzujúce metódy“ sú metódy, ktoré poskytujú úplné alebo doplňujúce informácie, na základe ktorých možno jednoznačne určiť a kvantifikovať PCDD/F a dioxínom podobné PCB na úrovni maximálnej alebo, v prípade potreby, akčnej hodnoty. Pri týchto metódach sa využíva plynová chromatografia/hmotnostná spektrometria s vysokým rozlíšením (ďalej len „GC-HRMS“) alebo plynová chromatografia/tandemová hmotnostná spektrometria (ďalej len „GC-MS/MS“).

1.4.

„Bioanalytické metódy“ sú metódy, ktoré sú založené na využívaní biologických princípov; ako napríklad bunkových testov, receptorových testov alebo imunologických testov. Neposkytujú výsledky na úrovni kongenéru, sú len orientačným údajom (1) hodnoty toxických ekvivalentov (TEQ – Toxic Equivalents), vyjadrených v bioanalytických ekvivalentoch (BEQ – Bioanalytical Equivalents), s prihliadnutím na skutočnosť, že nie všetky zložky prítomné v extrakte vzorky, ktoré vykazujú pozitívny výsledok v teste, nutne zodpovedajú všetkým požiadavkám princípu TEQ.

1.5.

„Zdanlivá výťažnosť biotestu“ je hodnota BEQ vypočítaná z kalibračnej krivky TCDD alebo PCB 126 korigovaná na slepý pokus a následne vydelená hodnotou TEQ stanovenou pomocou potvrdzujúcej metódy. Slúži na korekciu faktorov, ako sú strata PCDD/PCDF a dioxínom podobných zlúčenín počas procesu extrakcie a čistenia, spoluextrahované zlúčeniny zvyšujúce alebo znižujúce odozvu (agonistické a antagonistické účinky), kvalita preloženia krivky alebo rozdiely medzi hodnotami TEF a REP. Zdanlivá výťažnosť biotestu sa vypočítava z vhodných referenčných vzoriek s reprezentatívnymi kongenérovými profilmi v oblasti maximálnej alebo akčnej hodnoty.

1.6.

„Dvojnásobná analýza“ je samostatná analýza skúmaných analytov pomocou druhého alikvotného podielu tej istej homogenizovanej vzorky.

1.7.

„Akceptovaný špecifický kvantifikačný limit (2) jednotlivého kongenéru vo vzorke“ je najnižší obsah analytu, ktorý je možné merať s primeranou štatistickou istotou a ktorý spĺňa identifikačné kritériá opísané v medzinárodne uznávaných normách, napríklad v norme EN 16215:2012 (Krmivá pre zvieratá. Stanovenie dioxínov a dioxínom podobných PCB metódou GC/HRMS a indikátorových PCB metódou GC/HRMS) a/alebo v metódach EPA 1613 a 1668, v znení zmien.

Kvantifikačný limit jednotlivého kongenéru sa môže identifikovať ako:

a)

koncentrácia analytu v extrakte vzorky, ktorá sa prejaví takou odozvou dvoch sledovaných rozličných iónov, pre ktorú platí pomer S/N (signál/šum) 3:1 pre signál menej intenzívneho iónu;

alebo, ak z technických dôvodov výpočet pomeru signál-šum neposkytuje spoľahlivé výsledky,

b)

najnižší koncentračný bod na kalibračnej krivke, ktorá poskytuje prijateľnú (≤ 30 %) a konzistentnú odchýlku (meranú aspoň na začiatku a konci analytickej série vzoriek) od priemerného relatívneho odozvového faktora vypočítaného pre všetky body kalibračnej krivky v každej sérii vzoriek (3).

1.8.

„Horná medza“ je koncept, ktorého výpočet vyžaduje použiť kvantifikačný limit ako príspevok každého nekvantifikovaného kongenéru.

1.9.

„Dolná medza“ je koncept, ktorého výpočet vyžaduje použiť nulu ako príspevok každého nekvantifikovaného kongenéru.

1.10.

„Stredná medza“ je koncept, ktorého výpočet vyžaduje použiť polovicu kvantifikačného limitu ako príspevok každého nekvantifikovaného kongenéru.

1.11.

„Šarža“ je identifikovateľné množstvo potraviny doručené naraz, v prípade ktorej je úradne overené, že vykazuje spoločné charakteristiky, ako je pôvod, odroda, druh balenia, baliareň, odosielateľ alebo značenia. V prípade rýb a produktov rybárstva musí byť aj veľkosť rýb porovnateľná. V prípade, že veľkosť a/alebo hmotnosť rýb nie je v rámci zásielky porovnateľná, zásielka sa môže stále považovať za šaržu, ale musí sa uplatniť osobitný postup odberu vzorky.

1.12.

„Čiastková šarža“ je označená časť veľkej šarže s cieľom uplatniť metódu odberu vzoriek z uvedenej označenej časti. Každá čiastková šarža musí byť fyzicky oddelená a identifikovateľná.

1.13.

„Čiastková vzorka“ je množstvo materiálu odobratého z jedného miesta šarže alebo čiastkovej šarže.

1.14.

„Súhrnná vzorka“ je vzorka získaná zlúčením všetkých čiastkových vzoriek odobratých zo šarže alebo čiastkovej šarže.

1.15.

„Laboratórna vzorka“ je reprezentatívna časť/množstvo súhrnnej vzorky určenej pre laboratórium.

II.   POUŽITÉ SKRATKY

BEQ

bioanalytické ekvivalenty

GC

plynová chromatografia

HRMS

hmotnostná spektrometria s vysokým rozlíšením

LRMS

hmotnostná spektrometria s nízkym rozlíšením

MS/MS

tandemová hmotnostná spektrometria

PCB

polychlórované bifenyly

Dioxínom nepodobné PCB

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 a PCB 180

PCDD

polychlórované dibenzo-p-dioxíny

PCDF

polychlórované dibenzofurány

QC

kontrola kvality

REP

relatívna účinnosť

TEF

faktor toxickej ekvivalencie

TEQ

toxické ekvivalenty

TCDD

2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxín

U

rozšírená neistota merania


(1)  Bioanalytické metódy nie sú špecifické pre uvedené kongenéry zahrnuté v schéme TEF. V extrakte vzorky môžu byť prítomné iné štrukturálne príbuzné AhR aktívne zložky prispievajúce k celkovej odozve. Výsledky bioanalytických testov nemôžu byť preto odhadom, skôr iba indikátorom hodnoty TEQ vo vzorke.

(2)  Príslušne sa dodržiavajú zásady opísané v Metodike odhadu limitu detekcie (LOD) a kvantifikačného limitu (LOQ) pri meraní kontaminantov v krmivách a potravinách [odkaz na webové sídlo].

(3)  LOQ sa vypočíta z najnižšieho koncentračného bodu použitím výťažnosti vnútorných (extračných) štandardov a množstva vzorky.


PRÍLOHA II

METÓDY ODBERU VZORIEK NA ÚRADNÚ KONTROLU HODNÔT DIOXÍNOV (PCDD/PCDF), DIOXÍNOM PODOBNÝCH PCB A DIOXÍNOM NEPODOBNÝCH PCB V URČITÝCH POTRAVINÁCH

I.   ROZSAH PÔSOBNOSTI

Odber vzoriek určených na úradnú kontrolu hodnôt dioxínov (PCDD/PCDF), dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v potravinách sa vykonáva v súlade s metódami opísanými v tejto prílohe. Súhrnné vzorky získané takýmto spôsobom sa považujú za reprezentatívne pre šarže alebo čiastkové šarže, z ktorých bol odber vykonaný. Dodržanie maximálnych hodnôt stanovených v nariadení (ES) č. 1881/2006 sa stanovuje na základe hodnôt stanovených v laboratórnych vzorkách.

S cieľom zabezpečiť súlad s ustanoveniami článku 4 nariadenia (ES) č. 852/2004 prevádzkovateľ potravinárskeho podniku pri odbere vzoriek na kontrolu hodnôt dioxínov (PCDD/F), dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB odoberá vzorky podľa metód opísaných v kapitole III tejto prílohy alebo pomocou ekvivalentného postupu odberu vzorky, ktorý má preukázateľne rovnakú úroveň reprezentatívnosti ako postup odberu vzorky opísaný v kapitole III tejto prílohy.

II.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.   Zamestnanci

Odber vzoriek na úradné účely vykonáva oprávnená osoba, ktorá je určená členským štátom.

2.   Materiál, z ktorého sa má odobrať vzorka

Z každej šarže alebo čiastkovej šarže, ktorá má byť preskúmaná, sa vzorka odoberá samostatne.

3.   Preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať

V priebehu odberu a prípravy vzoriek je nutné prijať opatrenia, ktoré zabránia akýmkoľvek zmenám, ktoré by ovplyvnili obsah dioxínov a PCB, nepriaznivo ovplyvnili analytické stanovovanie, prípadne by zapríčinili stratu reprezentatívnosti súhrnných vzoriek.

4.   Čiastkové vzorky

Čiastkové vzorky sa pokiaľ možno odoberajú z rôznych miest rozložených v celej dávke alebo časti dávky. Nedodržanie takéhoto postupu sa zaznamenáva zápisom stanoveným v časti II bode 8.

5.   Príprava súhrnnej vzorky

Súhrnná vzorka sa získava zlúčením čiastkových vzoriek. Má aspoň 1 kg, pokiaľ to nie je nepraktické, napríklad ak vzorka pochádza z jediného balenia, alebo v prípade, že produkt má veľmi vysokú komerčnú hodnotu.

6.   Opakované vzorky

Opakované vzorky sa na účely presadzovania práva, obrany a na referenčné účely odoberajú z homogenizovanej súhrnnej vzorky za predpokladu, že takýto postup nie je v rozpore s pravidlami členských štátov, pokiaľ ide o práva prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Laboratórne vzorky na účely vymáhania by mali byť dostatočne veľké nato, aby sa dala vykonať aspoň dvojnásobná analýza.

7.   Balenie a preprava vzoriek

Každá vzorka sa vkladá do čistej, inertnej nádoby, ktorá poskytuje primeranú ochranu pred kontamináciou, pred stratou analytov adsorpciou do vnútornej steny nádoby a pred poškodením počas prepravy. S cieľom zabrániť akýmkoľvek zmenám v zložení vzorky, ktoré môžu nastať počas prepravy alebo skladovania, je nutné prijať všetky potrebné preventívne opatrenia.

8.   Pečatenie a označovanie vzoriek

Každá vzorka odobratá na úradné účely sa zapečatí na mieste jej odberu a označí podľa predpisov príslušných členských štátov.

O každom odbere vzorky sa vedie záznam, ktorý umožní jednoznačnú identifikáciu každej šarže a v ktorom je uvedený dátum a miesto odberu vzorky spolu so všetkými ďalšími informáciami, ktoré by mohli byť pre analytika užitočné.

III.   PLÁN ODBERU VZORIEK

Metóda odberu vzoriek musí zabezpečovať reprezentatívnosť súhrnnej vzorky pre (čiastkovú) šaržu, ktorá je predmetom kontroly.

1.   Rozdelenie šarží na čiastkové šarže

Ak je možné fyzicky oddeliť čiastkovú šaržu, veľké šarže sa rozdelia na čiastkové šarže. V prípade produktov, s ktorými sa obchoduje vo forme voľne ložených zásielok (napr. rastlinné oleje), sa uplatňuje tabuľka 1. Na iné produkty sa uplatňuje tabuľka 2. Vzhľadom na to, že hmotnosť šarže nie je vždy presným násobkom hmotností čiastkových šarží, hmotnosť čiastkovej šarže môže presahovať spomenutú hmotnosť najviac o 20 %.

Tabuľka 1

Rozdelenie šarží na čiastkové šarže v prípade produktov, s ktorými sa obchoduje vo forme voľne ložených zásielok

Hmotnosť šarže (v tonách)

Hmotnosť alebo počet čiastkových šarží

≥ 1 500

500 ton

> 300 a < 1 500

3 čiastkové šarže

≥ 50 a ≤ 300

100 ton

< 50


Tabuľka 2

Rozdelenie šarží do čiastkových šarží v prípade iných produktov

Hmotnosť šarže (v tonách)

Hmotnosť alebo počet čiastkových šarží

≥ 15

15 – 30 ton

< 15

2.   Počet čiastkových vzoriek

Hmotnosť súhrnnej vzorky, ktorá obsahuje všetky čiastkové vzorky, musí byť najmenej 1 kg (pozri časť II bod 5).

Minimálny počet čiastkových vzoriek, ktoré sa majú odobrať zo šarže alebo podšarže, je uvedený v tabuľkách 3 a 4.

V prípade voľne ložených tekutých produktov je nutné šaržu alebo čiastkovú šaržu čo najdôkladnejšie premiešať spôsobom, ktorý neovplyvní kvalitu produktu, a to manuálnymi alebo mechanickými prostriedkami bezprostredne pred odberom vzorky. V tomto prípade sa v danej šarži alebo čiastkovej šarži predpokladá homogénne rozloženie kontaminantov. Na vytvorenie súhrnnej vzorky preto stačí odobrať tri čiastkové vzorky zo šarže alebo čiastkovej šarže.

Čiastkové vzorky musia mať podobnú hmotnosť. Čiastková vzorka musí vážiť najmenej 100 g.

Nedodržanie tohto postupu sa musí zaznamenať zápisom, ako sa stanovuje v časti II bode 8 tejto prílohy. V súlade s ustanoveniami rozhodnutia Komisie 97/747/ES (1) je najmenšia veľkosť súhrnnej vzorky pre slepačie vajcia 12 vajec (v prípade voľne ložených šarží, ako aj šarží pozostávajúcich z jednotlivých balení sa uplatňujú tabuľky 3 a 4).

Tabuľka 3

Minimálny počet čiastkových vzoriek, ktoré sa majú odobrať zo šarže alebo čiastkovej šarže

Hmotnosť alebo objem šarže/čiastkovej šarže (v kg alebo l)

Minimálny počet čiastkových vzoriek, ktoré sa majú odobrať

< 50

3

50 až 500

5

> 500

10

Ak šarža alebo čiastková šarža pozostáva zo samostatných balení alebo jednotiek, počet balení alebo jednotiek, ktoré musia byť zahrnuté v súhrnnej vzorke, je uvedený v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Počet balení alebo jednotiek (čiastkových vzoriek), z ktorých je nutné vykonať odber na vytvorenie súhrnnej vzorky, ak šarža alebo čiastková šarža pozostáva zo samostatných balení alebo jednotiek

Počet balení alebo jednotiek v šarži/čiastkovej šarži

Počet balení alebo jednotiek, z ktorých sa má vykonať odber vzoriek

1 až 25

aspoň 1 balenie alebo jednotka

26 až 100

približne 5 %, aspoň 2 balenia alebo jednotky

> 100

približne 5 %, najviac 10 balení alebo jednotiek

3.   Špecifické ustanovenia pre odber vzoriek zo šarží obsahujúcich celé ryby porovnateľnej veľkosti a hmotnosti

Ryby sa považujú za ryby porovnateľnej veľkosti a hmotnosti, ak rozdiel vo veľkosti a hmotnosti nepresahuje približne 50 %.

Počet čiastkových vzoriek, ktoré sa majú odobrať zo šarže, sa uvádza v tabuľke 3. Hmotnosť súhrnnej vzorky, ktorá obsahuje všetky čiastkové vzorky, musí byť najmenej 1 kg (pozri časť II bod 5).

Keď šarža, z ktorej sa má vykonať odber, obsahuje malé ryby (jednotlivé ryby, ktorých hmotnosť je < cca 1 kg), za čiastkovú vzorku na vytvorenie súhrnnej vzorky sa považuje celá ryba. Keď výsledná súhrnná vzorka váži viac ako 3 kg, čiastkové vzorky môžu obsahovať strednú, minimálne 100-gramovú, časť z rýb tvoriacich súhrnnú vzorku. Celá časť, na ktorú sa uplatňuje maximálna hodnota, sa používa na homogenizáciu vzorky.

Stredná časť ryby je miesto, v ktorom sa nachádza ťažisko. Vo väčšine prípadov sa toto ťažisko nachádza na chrbtovej plutve (ak má ryba chrbtovú plutvu) alebo v strede medzi žiabrovými otvormi a konečníkom.

Keď šarža, z ktorej sa má vykonať odber, obsahuje väčšie ryby (jednotlivé ryby, ktorých hmotnosť je vyššia ako cca 1 kg), čiastková vzorka sa odoberá z ich strednej časti. Každá čiastková vzorka váži najmenej 100 g.

Pri rybách strednej veľkosti (cca 1 – 6 kg) sa ako čiastková vzorka odoberie plátok zo strednej časti ryby odrezaný od chrbtovej kosti po brucho.

V prípade veľmi veľkých rýb (napr. > cca. 6 kg) sa čiastková vzorka odoberá z pravej strany (čelný pohľad) dorzolaterálnej svaloviny v strednej časti ryby. Ak by odber takéhoto kusu zo strednej časti ryby spôsobil značnú ekonomickú škodu, môže sa považovať za dostatočný odber troch čiastkových vzoriek, každej s hmotnosťou najmenej 350 g, a to nezávisle od veľkosti šarže, prípadne je možné odobrať rovnakú časť svaloviny v blízkosti chvostovej časti a svaloviny v blízkosti hlavovej časti jednej ryby na vytvorenie čiastkovej vzorky, ktorá je reprezentatívna pre hodnotu dioxínov v celej rybe.

4.   Odber vzoriek zo šarží pozostávajúcich z celých rýb rôznej veľkosti a/alebo hmotnosti

Pokiaľ ide o zloženie vzorky, uplatňujú sa ustanovenia časti III bodu 3.

Keď prevažuje určitá trieda/kategória veľkosti/hmotnosti (cca 80 % alebo väčšia časť šarže), vzorka sa odoberie z rýb s prevažujúcou veľkosťou alebo hmotnosťou. Táto vzorka sa považuje za reprezentatívnu pre celú šaržu.

Keď neprevažuje žiadna konkrétna trieda/kategória, je nutné zabezpečiť, aby boli ryby vybraté na vzorku reprezentatívne pre celú šaržu. Špecifické pokyny pre takéto prípady sa uvádzajú v Metodike odberu vzoriek z celých rýb rôznej veľkosti a/alebo hmotnosti (2).

5.   Odber vzoriek na úrovni maloobchodu

Pokiaľ je to možné, odber vzoriek z potravín na úrovni maloobchodu by sa mal uskutočniť v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa odberu vzoriek uvedenými v časti III bode 2.

Ak to nie je možné, je možné využiť alternatívnu metódu odberu vzoriek na úrovni maloobchodu za predpokladu, že zaručuje dostatočnú reprezentatívnosť šarže alebo čiastkovej šarže, z ktorej sa realizoval odber vzorky.

IV.   SÚLAD ŠARŽE SO ŠPECIFIKÁCIOU

1.   Pokiaľ ide o dioxínom nepodobné PCB

Šarža je v súlade, ak analytický výsledok neprekračuje pri zohľadnení rozšírenej neistoty merania príslušnú maximálnu hodnotu sumy dioxínom nepodobných PCB stanovenú v nariadení (ES) č. 1881/2006 (3).

Šarža nie je v súlade s maximálnou hodnotou stanovenou v nariadení (ES) č. 1881/2006, ak stredná hodnota dvoch horných medzí získaná dvojnásobnou analýzou (4) prekračuje bez akýchkoľvek pochybností maximálnu hodnotu pri zohľadnení rozšírenej neistoty merania.

Rozšírená neistota merania sa vypočíta pomocou koeficientu pokrytia v hodnote 2, ktorý zabezpečuje približne 95 % úroveň spoľahlivosti. Šarža nie je v súlade, ak stredná hodnota nameraných hodnôt mínus rozšírená neistota strednej hodnoty je nad stanovenou maximálnou hodnotou.

Pravidlá uvedené v odsekoch nad týmto bodom sa uplatňujú na analytický výsledok získaný na vzorke na úradnú kontrolu. V prípade analýzy na účely obhajoby alebo na referenčné účely sa uplatňujú vnútroštátne predpisy.

2.   Pokiaľ ide o dioxíny (PCDD/F) a dioxínom podobné PCB

Šarža je v súlade, ak z výsledku jednej analýzy

vykonanej skríningovou metódou s mierou meraní chybne vykazujúcich súlad nepresahujúcou 5 % vyplýva, že hodnota nepresahuje príslušnú maximálnu hodnotu PCDD/F a sumu PCDD/F a dioxínom podobných PCB, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 1881/2006,

vykonanej potvrdzujúcou metódou nepresahuje s ohľadom na rozšírenú neistotu merania príslušnú maximálnu hodnotu PCDD/F a sumu PCDD/F a dioxínom podobných PCB, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 1881/2006 (5).

V prípade skríningových testov sa stanovuje medzná hodnota pre rozhodnutie o dodržaní príslušných maximálnych hodnôt stanovených buď pre PCDD/F, alebo pre sumu PCDD/F a dioxínom podobných PCB.

Šarža nie je v súlade s maximálnou hodnotou stanovenou v nariadení (ES) č. 1881/2006, ak stredná hodnota dvoch horných medzí (dvojnásobná analýza (6)) získaná pomocou potvrdzujúcej metódy prekračuje bez akýchkoľvek pochybností maximálnu hodnotu pri zohľadnení rozšírenej neistoty merania.

Rozšírená neistota merania sa vypočíta pomocou koeficientu pokrytia v hodnote 2, ktorý zabezpečuje približne 95 % úroveň spoľahlivosti. Šarža nie je v súlade, ak stredná hodnota nameraných hodnôt mínus rozšírená neistota strednej hodnoty je nad stanovenou maximálnou hodnotou.

Pre odhadovanú rozšírenú neistotu sumy PCDD/F a dioxínom podobných PCB sa musí použiť suma odhadovaných rozšírených neistôt samostatných analytických výsledkov PCDD/F a dioxínom podobných PCB.

Pravidlá uvedené v odsekoch nad týmto bodom sa uplatňujú na analytický výsledok získaný na vzorke na úradnú kontrolu. V prípade analýzy na účely obhajoby alebo na referenčné účely sa uplatňujú vnútroštátne predpisy.

V.   PREKROČENIE AKČNÝCH HODNÔT

Akčné hodnoty slúžia ako nástroj na výber vzoriek v prípadoch, keď je vhodné zistiť zdroj kontaminácie a prijať opatrenia na jej zníženie alebo eliminovanie. Pomocou skríningových metód sa stanovujú vhodné medzné hodnoty na výber týchto vzoriek. Keď je potrebné vyvinúť značné úsilie na zistenie zdroja a zníženie alebo elimináciu kontaminácie, môže byť vhodné potvrdiť prekročenie akčnej hodnoty dvojnásobnou analýzou použitím potvrdzujúcej metódy zohľadňujúc rozšírenú neistotu merania (7).


(1)  Rozhodnutie Komisie 97/747/ES z 27. októbra 1997 stanovujúce úrovne a frekvencie odberu vzoriek stanovené smernicou Rady 96/23/ES pre monitorovanie niektorých látok a ich rezíduí v niektorých živočíšnych produktoch (Ú. v. ES L 303, 6.11.1997, s. 12).

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_catalogue_dioxins_guidance-sampling_exemples-dec2006_en.pdf.

(3)  Príslušne sa dodržiavajú zásady opísané v Usmerňovacom dokumente o neistote merania pre laboratóriá vykonávajúce analýzu PCDD/F a PCB pomocou izotopickej zrieďovacej hmotnostnej spektrometrie [odkaz na webové sídlo].

(4)  Dvojnásobná analýza je potrebná v prípade, že výsledok prvého stanovenia nie je v súlade. Dvojnásobná analýza je potrebná na vylúčenie možnosti vnútornej krížovej kontaminácie alebo náhodného pomiešania vzoriek. V prípade, že sa analýza vykoná v priebehu prípadu kontaminácie, môže sa potvrdenie prostredníctvom dvojnásobnej analýzy vynechať, ak sú vzorky vybraté na analýzu vysledovateľné k danému prípadu kontaminácie a zistená hodnota významne prekračuje maximálnu hodnotu.

(5)  Usmerňovací dokument o neistote merania pre laboratóriá vykonávajúce analýzu PCDD/F a PCB pomocou izotopickej zrieďovacej hmotnostnej spektrometrie [odkaz na webové sídlo], Metodika odhadu limitu detekcie (LOD) a kvantifikačného limitu (LOQ) pri meraní kontaminantov v krmivách a potravinách [odkaz na webové sídlo].

(6)  Dvojnásobná analýza je potrebná v prípade, že výsledok prvého stanovenia pri uplatnení potvrdzujúcich metód s použitím vnútorného štandardu označeného izotopom 13C pre príslušné analyty nie je v súlade. Dvojnásobná analýza je potrebná na vylúčenie možnosti vnútornej krížovej kontaminácie alebo náhodného pomiešania vzoriek. V prípade, že sa analýza vykoná v priebehu prípadu kontaminácie, môže sa potvrdenie prostredníctvom dvojnásobnej analýzy vynechať, ak sú vzorky vybraté na analýzu vysledovateľné k danému prípadu kontaminácie a zistená hodnota významne prekračuje maximálnu hodnotu.

(7)  To isté vysvetlenie a tie isté požiadavky týkajúce sa dvojnásobnej analýzy na kontrolu akčných hodnôt, ako sa uvádzajú v poznámke pod čiarou č. 6 týkajúcej sa maximálnych hodnôt.


PRÍLOHA III

PRÍPRAVA VZORIEK A POŽIADAVKY NA METÓDY ANALÝZY, KTORÉ SA VYUŽÍVAJÚ NA KONTROLU hodnôt DIOXÍNOV (PCDD/F) A DIOXÍNOM PODOBNÝCH PCB V URČITÝCH POTRAVINÁCH

1.   OBLASŤ POUŽITIA

Požiadavky, ktoré sú stanovené v tejto prílohe, sa uplatňujú v prípadoch, keď sa vykonáva analýza potravín na úradnú kontrolu hodnôt 2,3,7,8-substituovaných polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDD/F) a dioxínom podobných polychlórovaných bifenylov (dioxínom podobných PCB), a pokiaľ ide o prípravu vzoriek a analytické požiadavky na iné regulačné účely vrátane kontrol vykonávaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku na zabezpečenie súladu s ustanoveniami článku 4 nariadenia (ES) č. 852/2004.

Monitorovanie prítomnosti PCDD/F a dioxínom podobných PCB sa môže vykonávať pomocou dvoch rozličných druhov analytických metód:

a)   Skríningové metódy

Cieľom skríningových metód je výber vzoriek s hodnotami PCDD/F a dioxínom podobných PCB, ktoré prekračujú maximálne hodnoty alebo akčné hodnoty. Skríningové metódy umožňujú analýzu vysokého počtu vzoriek pri priaznivom pomere efektivity a nákladov, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť zistenia nových prípadov, v ktorých môže vysoká úroveň expozície viesť k zdravotným rizikám pre spotrebiteľov. Ich použitie má za cieľ predchádzať výsledkom chybne vykazujúcim súlad. Môžu zahŕňať bioanalytické metódy a metódy GC/MS.

Skríningovými metódami sa porovnáva analytický výsledok s medznou hodnotou, na základe čoho sa určuje možné prekročenie/neprekročenie maximálnej alebo akčnej hodnoty. Koncentrácia PCDD/F a suma PCDD/F a dioxínom podobných PCB vo vzorkách, pri ktorých existuje podozrenie, že nie sú v súlade s maximálnou hodnotou, sa musí stanoviť alebo potvrdiť potvrdzujúcou metódou.

Skríningové metódy môžu navyše poskytnúť informáciu o hodnotách PCDD/F a dioxínom podobných PCB prítomných vo vzorke. V prípade uplatňovania bioanalytických skríningových metód sa výsledok vyjadruje v bioanalytických ekvivalentoch (BEQ), zatiaľ čo v prípade uplatňovania fyzikálno-chemických metód GC-MS sa vyjadruje v toxických ekvivalentoch (TEQ). Číselné výsledky skríningových metód sú vhodné na preukázanie súladu, podozrenia na nesúlad alebo prekročenia akčných hodnôt a poskytujú informáciu o rozsahu hodnôt v prípade nasledovného použitia potvrdzujúcich metód. Nie sú vhodné na hodnotenie pozaďových hodnôt, odhad príjmu, sledovanie dlhodobého vývoja hodnôt, ani na prehodnotenie akčných a maximálnych hodnôt.

b)   Potvrdzujúce metódy

Potvrdzujúce metódy umožňujú jednoznačnú identifikáciu a kvantifikáciu PCDD/F a dioxínom podobných PCB prítomných vo vzorke a poskytujú úplné informácie o jednotlivých kongenéroch. Preto tieto metódy umožňujú kontrolu maximálnych a akčných hodnôt vrátane potvrdenia výsledkov získaných skríningovými metódami. Okrem toho sa výsledky môžu použiť na iné účely, ako napríklad na stanovenie nízkych pozaďových hodnôt pri monitorovaní potravín, sledovanie dlhodobého vývoja hodnôt, posúdenie vystavenia obyvateľstva a vytváranie databázy na účely možného prehodnotenia akčných a maximálnych hodnôt. Takisto sú dôležité z dôvodu stanovenia kongenérových profilov na účely identifikácie zdroja možnej kontaminácie. Pri týchto metódach sa používa GC-HRMS. Na potvrdenie súladu alebo nesúladu s maximálnymi hodnotami sa môže použiť aj metóda GC-MS/MS.

2.   SÚVISLOSTI

Pri výpočte koncentrácií TEQ sa násobia koncentrácie jednotlivých látok v predmetnej vzorke príslušným faktorom TEF stanoveným Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorý sa uvádza v dodatku k tejto prílohe, a následne sa spočítavajú, aby sa dospelo k celkovej koncentrácii dioxínom podobných zlúčenín, vyjadrenej v TEQ.

Skríningové a potvrdzujúce metódy sa môžu použiť na kontrolu určitej matrice iba za predpokladu, že príslušné metódy sú dostatočne citlivé na to, aby sa nimi dala spoľahlivo zistiť maximálna alebo akčná hodnota.

3.   POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE KVALITY

Musia sa prijať opatrenia na zabránenie krížovej kontaminácii na každom stupni odberu vzoriek a procesu analýzy.

Vzorky musia byť skladované a prepravované v sklenených, hliníkových, polypropylénových alebo polyetylénových nádobách vhodných na skladovanie, ktoré neovplyvňujú hodnoty PCDD/F a dioxínom podobných PCB vo vzorkách. Z nádoby so vzorkami je nutné odstrániť stopy papierových smietok.

Potravinové vzorky sa musia skladovať a prepravovať tak, aby sa zachovala ich celistvosť.

V prípade potreby sa každá laboratórna vzorka jemne rozmelie a dôkladne premieša, a to postupom, ktorý preukázateľne zabezpečí dokonalú homogenizáciu (napr. rozomieľanie do stupňa prechodu 1 mm sitom); ak je obsah vlhkosti vo vzorkách príliš vysoký, pred rozomletím sa musia vzorky vysušiť.

Je dôležité skontrolovať reagenty, sklo a vybavenie na možný vplyv výsledkov na základe TEQ alebo BEQ.

Vykoná sa slepá skúška, a to uskutočnením celého postupu analýzy, pri ktorom sa vynechá iba vzorka.

Pokiaľ ide o bioanalytické metódy, je veľmi dôležité, aby bola v prípade všetkého laboratórneho skla a všetkých rozpúšťadiel používaných pri analýze testom potvrdená neprítomnosť zlúčenín rušiacich detekciu cieľových zlúčenín v pracovnom rozsahu. Sklo sa opláchne rozpúšťadlami alebo/a zahreje na teplotu vhodnú na odstránenie stôp PCDD/F, dioxínom podobných zlúčenín a zlúčenín spôsobujúcich interferenciu z jeho povrchu.

Na extrakciu sa musí zvoliť také množstvo vzorky, aby sa splnili požiadavky dostatočne nízkeho pracovného rozsahu zahrňujúceho maximálne alebo akčné hodnoty.

Špecifické postupy prípravy vzoriek použité pri skúmaných produktoch musia byť v súlade s medzinárodne prijatými usmerneniami.

V prípade rýb je nutné odstrániť kožu, pretože maximálna hodnota sa vzťahuje na svalovinu bez kože. Všetku zvyšnú svalovinu a tukové tkanivo z vnútornej strany kože je však nutné dôkladne a kompletne zoškriabať z kože a pridať do vzorky na analýzu.

4.   POŽIADAVKY NA LABORATÓRIÁ

Akreditáciu laboratórií uskutočňuje v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 882/2004 uznávaný orgán, ktorý pôsobí v súlade s pokynom ISO 58 s cieľom zaistiť, že laboratóriá zabezpečujú analytickú kvalitu. Akreditácia laboratórií sa uskutočňuje v súlade s normou EN ISO/IEC 17025. Príslušne sa dodržiavajú zásady opísané v Technických usmerneniach o odhade neistoty merania a kvantifikačných limitov pre analýzu PCDD/F a PCB (1).

Laboratórna spôsobilosť sa dokazuje pravidelnou úspešnou účasťou v medzilaboratórnych štúdiách na stanovenie PCDD/F a dioxínom podobných PCB v príslušných potravinových matriciach a rozsahoch koncentrácií.

Laboratóriá uplatňujúce skríningové metódy na bežnú kontrolu vzoriek nadviažu úzku spoluprácu s laboratóriami používajúcimi potvrdzujúcu metódu, a to na účely kontroly kvality, ako aj potvrdenia analytického výsledku podozrivých vzoriek.

5.   ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY, KTORÉ MÁ SPĹŇAŤ ANALYTICKÝ POSTUP PRE DIOXÍNY (PCDD/F) A DIOXÍNOM PODOBNÉ PCB

5.1.   Nízky pracovný rozsah a kvantifikačné limity

V prípade PCDD/F sa vzhľadom na mimoriadnu toxicitu niektorých z týchto zlúčenín musia detekovateľné množstvá nachádzať na vyššej femtogramovej (10-15g) úrovni. V prípade väčšiny kongenérov PCB postačuje už kvantifikačný limit na úrovni nanogramov (10-9g). Pri meraní toxickejších kongenérov dioxínom podobných PCB (predovšetkým non-orto substituovaných kongenérov) musí dolná hranica pracovného rozsahu dosiahnuť nízke pikogramové (10-12g) hodnoty.

5.2.   Vysoká selektívnosť (špecifickosť)

Žiada sa rozlíšenie PCDD/F a dioxínom podobných PCB od množstva iných koextrahovaných a potenciálne vzájomne interferujúcich zlúčenín prítomných v koncentráciách až niekoľkorádovo vyšších ako je koncentrácia skúmaných analytov. V prípade metód plynovej chromatografie/hmotnostnej spektrometrie (GC-MS) je potrebné rozlíšenie medzi rôznymi kongenérmi, ako napríklad medzi toxickými (napr. sedemnástimi 2,3,7,8-substituovanými PCDD/F a dvanástimi dioxínom podobnými PCB) a ostatnými kongenérmi.

Pomocou bioanalytických metód je možná detekcia cieľových zlúčenín ako sumy PCDD/F a/alebo dioxínom podobných PCB. Čistenie vzorky má za cieľ odstránenie zlúčenín spôsobujúcich výsledky chybne vykazujúce súlad alebo zlúčenín, ktoré môžu znížiť odozvu, čím spôsobujú výsledky chybne vykazujúce súlad.

5.3.   Vysoká miera správnosti (pravdivosť a presnosť, zdanlivá výťažnosť biotestu)

V prípade metód GC-MS musí stanovenie poskytnúť validný odhad skutočnej koncentrácie vo vzorke. Vysoká miera správnosti (správnosť merania: tesnosť súladu medzi výsledkom merania a skutočnou alebo určenou hodnotou meranej veličiny) je potrebná, aby nedošlo k odmietnutiu výsledku analýzy vzorky z dôvodu nízkej spoľahlivosti stanovenej hodnoty TEQ. Správnosť sa vyjadruje ako pravdivosť (rozdiel medzi nameranou priemernou hodnotou analytu v certifikovanom materiáli a jej certifikovanou hodnotou vyjadrenou ako percentuálny podiel tejto hodnoty) a presnosť (relatívna štandardná odchýlka RSDR vypočítaná z výsledkov nameraných za podmienok reprodukovateľnosti).

V prípade bioanalytických metód sa stanovuje zdanlivá výťažnosť biotestu.

5.4.   Validácia v rozsahu maximálnej hodnoty a všeobecné opatrenia na kontrolu kvality

Laboratóriá musia počas validačného postupu a/alebo rutinnej analýzy preukázať účinnosť metódy v rozsahu maximálnej hodnoty, napr. na úrovni 0,5-násobku, 1-násobku a 2-násobku maximálnej hodnoty s prijateľným variačným koeficientom pre opakovanú analýzu.

Pravidelné slepé kontroly a pokusy na vzorkách s pridanými analytmi alebo analýzy kontrolných vzoriek (ak je to možné, tak najlepšie certifikovaného referenčného materiálu) sa vykonávajú v rámci vnútorných opatrení na kontrolu kvality. Diagramy kontroly kvality (QC – quality control) pre slepé kontroly, pokusy na vzorkách s pridanými analytmi alebo analýzy kontrolných vzoriek sa zaznamenávajú a kontrolujú s cieľom zabezpečiť vykonanie analýzy v súlade s požiadavkami.

5.5.   Kvantifikačný limit

Pri bioanalytickej skríningovej metóde nie je stanovenie kvantifikačného limitu (LOQ – limit of quantification) nevyhnutnou požiadavkou, ale pomocou tejto metódy musí byť možné rozlišovať medzi slepou a medznou hodnotou. Pri stanovovaní hodnoty BEQ sa stanovuje referenčná hodnota pre zaobchádzanie so vzorkami vykazujúcimi odozvu pod touto hodnotou. Preukáže sa, že príslušná referenčná hodnota sa aspoň trojnásobne odlišuje od slepých vzoriek použitých pri postupe, ktoré vykazujú odozvu pod pracovným rozsahom. Vypočítava sa preto zo vzoriek obsahujúcich cieľové zlúčeniny v koncentrácii približujúcej sa požadovanej minimálnej hodnote, a nie na základe pomeru signál-šum (S/N) alebo slepého pokusu.

Kvantifikačný limit (LOQ) pre potvrdzujúcu metódu musí byť cca 1/5 maximálnej hodnoty.

5.6.   Analytické kritériá

V záujme dosiahnutia spoľahlivých výsledkov pomocou potvrdzujúcich alebo skríningových metód je nutné splniť tieto kritériá v rozsahu maximálnej hodnoty, pokiaľ ide o hodnotu TEQ alebo BEQ, či už stanovenú ako celkový TEQ alebo celkový BEQ (ako suma PCDD/F a dioxínom podobných PCB), alebo samostatne pre PCDD/F a dioxínom podobné PCB.

 

Skríning pomocou bioanalytických alebo fyzikálno-chemických metód

Potvrdzujúce metódy

Miera meraní chybne vykazujúcich súlad (*1)

< 5 %

 

Pravdivosť

 

– 20 % až + 20 %

Opakovateľnosť (RSDr)

< 20 %

 

Vnútrolaboratórna presnosť (RSDR)

< 25 %

< 15 %

5.7.   Špecifické požiadavky na skríningové metódy

Pri skríningu je možné použiť metódy GC-MS, ako aj bioanalytické metódy. Na metódy GC-MS sa uplatňujú požiadavky stanovené v bode 6. Špecifické požiadavky na bunkové bioanalytické metódy sú stanovené v bode 7.

Laboratóriá uplatňujúce skríningové metódy na bežnú kontrolu vzoriek nadviažu úzku spoluprácu s laboratóriami používajúcimi potvrdzujúcu metódu.

Overenie účinnosti skríningovej metódy sa požaduje počas bežnej analýzy kontrolou kvality analýzy a priebežnou validáciou metódy. Musí prebiehať nepretržitý program kontroly výsledkov vykazujúcich súlad.

Kontrola možnej supresie bunkovej odozvy a cytotoxicity.

Uskutoční sa meraním 20 % extraktov vzoriek rutinným skríningom bez pridania a s pridaním tetrachlórdibenzo-p-dioxínu v množstve zodpovedajúcom maximálnej alebo akčnej hodnote s cieľom zistiť, či môže byť odozva potenciálne potlačená z dôvodu interferujúcich látok prítomných v extrakte vzorky. Nameraná koncentrácia vzorky s prídavkom analytov sa porovná so sumou koncentrácie extraktu bez prídavku a koncentrácie prídavku. Ak je táto nameraná koncentrácia o viac ako 25 % nižšia ako vypočítaná (sčítaná) koncentrácia, je možné, že ide o prípad potlačenia (supresie) signálu (odozvy) a príslušná vzorka sa musí predložiť na potvrdzujúcu analýzu. Výsledky sa monitorujú pomocou diagramov kontroly kvality.

Kontrola kvality vzoriek vykazujúcich súlad

Približne 2 % až 10 % vzoriek vykazujúcich súlad (v závislosti od matrice vzorky a laboratórnych skúseností) sa má overiť potvrdzujúcou metódou.

Stanovenie miery meraní chybne vykazujúcich súlad na základe údajov získaných v rámci kontroly kvality

Stanovuje sa podiel výsledkov chybne vykazujúcich súlad pri skríningu vzoriek pod a nad maximálnou hodnotou alebo akčnou hodnotou. Skutočný podiel meraní chybne vykazujúcich súlad musí byť nižší ako 5 %.

Po získaní aspoň 20 potvrdených výsledkov na matricu/skupinu matríc prostredníctvom kontroly kvality vzoriek vykazujúcich súlad sa na základe tohto súboru údajov vyvodzujú závery o podiele meraní chybne vykazujúcich súlad. Výsledky zo vzoriek analyzovaných v kruhových testoch alebo v prípadoch kontaminácie, ktoré sa nachádzajú v koncentračnom rozpätí až do napr. 2x maximálna hodnota (ML), môžu byť takisto zahrnuté medzi minimálne množstvo 20 výsledkov pre vyhodnocovanie podielu meraní chybne vykazujúcich súlad. Vzorky musia pokryť najčastejšie kongenérové profily a reprezentovať rozličné zdroje.

Hoci skríningové testy majú v prvom rade za cieľ detekciu vzoriek prekračujúcich akčnú hodnotu, kritériom pre stanovenie podielu meraní chybne vykazujúcich súlad je maximálna hodnota, berúc do úvahy rozšírenú neistotu merania potvrdzujúcej metódy.

Možné pozitívne výsledky skríningu sa vždy overujú prostredníctvom úplnej opätovnej analýzy pôvodnej vzorky potvrdzujúcou metódou. Tieto vzorky sa môžu takisto použiť na hodnotenie podielu výsledkov chybne vykazujúcich nesúlad. V prípade skríningových metód je miera „výsledkov chybne vykazujúcich nesúlad“ časť výsledkov, v prípade ktorých potvrdzujúca analýza vykázala súlad, hoci vzorka bola na základe predchádzajúceho skríningu označená za vzorku, pri ktorej existuje podozrenie na nesúlad. Vyhodnotenie výhodnosti skríningovej metódy sa však zakladá na porovnaní vzoriek chybne vykazujúcich nesúlad s celkovým počtom skontrolovaných vzoriek. Táto miera musí byť dostatočne nízka nato, aby bolo možné považovať nástroj skríningu za výhodný.

Bioanalytické metódy musia poskytovať aspoň pri podmienkach validácie správnu indikáciu hodnoty TEQ, vypočítanej a vyjadrenej ako BEQ.

Takisto v prípade bioanalytických metód vykonaných za podmienok opakovateľnosti by mala byť vnútrolaboratórna RSDr menšia ako RSDR (reprodukovateľnosť).

6.   ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA METÓDY GC/MS, KTORÉ JE POTREBNÉ SPLNIŤ NA ÚČELY SKRÍNINGU A POTVRDZOVANIA

6.1.   Prijateľné rozdiely medzi hornou a dolnou medzou hodnôt WHO-TEQ.

Rozdiel medzi hornou a dolnou medzou nesmie presiahnuť 20 % na potvrdenie prekročenia maximálnych alebo v prípade potreby akčných hodnôt.

6.2.   Kontrola výťažností

Na účely validácie analytického postupu sa musia na úplnom začiatku analytickej metódy, napr. pred extrakciou, pridať 13C-označené 2,3,7,8-chlórsubstituované vnútorné (extrakčné) štandardy PCDD/F a 13C-označené vnútorné štandardy dioxínom podobných PCB. Pre každú tetra- až okta-chlórovanú homológovú skupinu PCDD/F je nutné pridať aspoň jeden kongenér a aspoň jeden kongenér pre každú homológovú skupinu dioxínom podobných PCB (prípadne aspoň jeden kongenér pre každý sledovaný hmotnostno-spektrometrický ión použitý na monitorovanie PCDD/F a dioxínom podobných PCB). V prípade potvrdzujúcich metód je potrebné použiť všetkých 17 13C-označených 2,3,7,8-substituovaných vnútorných štandardov PCDD/F a všetkých 12 13C-označených vnútorných dioxínom podobných štandardov PCB.

Použitím vhodných kalibračných roztokov sa stanovujú relatívne odozvové faktory aj pre tie kongenéry, pre ktoré nebol pridaný 13C-označený ekvivalent.

Pridanie vnútorných štandardov je povinné pred extrakciou pri potravinách rastlinného pôvodu a pri potravinách živočíšneho pôvodu obsahujúcich menej ako 10 % tuku. Pri potravinách živočíšneho pôvodu obsahujúcich viac ako 10 % tuku je možné pridať vnútorné štandardy pred alebo po extrakcii tuku. V závislosti od toho, v ktorej fáze sa pridávajú vnútorné štandardy a či sa výsledky uvádzajú na produkt alebo na tuk, sa vykoná vhodná validácia účinnosti extrakcie.

Pred analýzou pomocou GC-MS sa musia pridať 1 alebo 2 (náhradné) štandardy na výpočet výťažnosti (dávkovacie štandardy).

Kontrola výťažnosti je nevyhnutná. Výťažnosti individuálnych vnútorných štandardov by sa mali v prípade potvrdzujúcej metódy pohybovať v rozsahu 60 až 120 %. Vyššie alebo nižšie výťažnosti pre individuálne kongenéry, najmä pre niektoré hepta- a okta- chlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány, sú prijateľné za podmienky, že ich príspevok k hodnote TEQ neprekročí 10 % z celkovej hodnoty TEQ (vyjadrenej ako súčet PCDD/F a dioxínom podobných PCB). Pri skríningových metódach pomocou GC-MS sa musí hodnota výťažnosti pohybovať v rozpätí 30 až 140 %.

6.3.   Odstránenie interferujúcich látok

Separácia PCDD/F od interferujúcich chlórovaných zlúčenín, ako sú dioxínom nepodobné PCB a chlórované difenylétery, sa vykonáva vhodnými chromatografickými postupmi (pokiaľ možno na kolóne s florisilom, oxidom hlinitým a/alebo aktívnym uhlím).

Separácia izomérov plynovou chromatografiou má byť dostatočná (výška údolia medzi píkmi 1,2,3,4,7,8-HxCDF a 1,2,3,6,7,8-HxCDF má byť < 25 %).

6.4.   Kalibrácia na základe štandardnej krivky

Rozsah kalibračnej krivky musí pokrývať príslušnú oblasť maximálnych alebo akčných hodnôt.

6.5.   Špecifické kritériá pre potvrdzujúce metódy

Pre GC-HRMS:

Pri HRMS má byť rozlíšenie väčšie alebo rovné 10 000 pre celý rozsah hmotností pri 10 % údolí.

Splnenie ďalších identifikačných a potvrdzujúcich kritérií opísaných v medzinárodne uznávaných normách, napríklad v norme EN 16215:2012 (Krmivá pre zvieratá. Stanovenie dioxínov a dioxínom podobných PCB metódou GC/HRMS a indikátorových PCB metódou GC/HRMS) a/alebo v metódach EPA 1613 a 1668, v znení zmien.

Pre GC-MS/MS:

Monitorovanie minimálne 2 špecifických prekurzorových iónov, každý s jedným konkrétnym zodpovedajúcim produktovým iónom, pre všetky označené a neoznačené analyty v rozsahu analýzy.

Maximálna povolená odchýlka relatívnych intenzít iónov je ± 15 % pre vybrané produktové ióny v porovnaní s vypočítanými alebo nameranými hodnotami (priemer kalibračných štandardov) za rovnakých podmienok MS/MS, najmä pokiaľ ide o kolíznu energiu a tlak plynu pri zrážke, pre každý prechod analytu.

Rozlíšenie každého kvadrupólu má byť rovnaké alebo lepšie ako rozlíšenie hmotnostnej jednotky (rozlíšenie hmotnostnej jednotky: rozlíšenie dostatočné na oddelenie dvoch píkov s rozdielom jednej hmotnostnej jednotky), aby sa minimalizovali možné interferencie so sledovanými analytmi.

Splnenie ďalších kritérií je opísané v medzinárodne uznávaných normách, napríklad v norme EN 16215:2012 (Krmivá pre zvieratá. Stanovenie dioxínov a dioxínom podobných PCB metódou GC/HRMS a indikátorových PCB metódou GC/HRMS) a/alebo v metódach EPA 1613 a 1668, v znení zmien, okrem povinnosti používať metódu GC-HRMS.

7.   ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA BIOANALYTICKÉ METÓDY

Bioanalytické metódy sú metódy založené na využívaní biologických princípov, ako sú bunkové testy, receptorové testy alebo imunologické testy. V tomto bode sú stanovené požiadavky na bioanalytické metódy ako také.

Skríningová metóda v zásade klasifikuje vzorku ako vzorku, v ktorej sú stanovené hodnoty dodržané, alebo ako vzorku, pri ktorej existuje podozrenie na nedodržanie stanovených hodnôt. Na tieto účely sa vypočítaná hodnota BEQ porovná s medznou hodnotou (pozri bod 7.3). Vzorky pod medznou hodnotou sa vyhlásia za vzorky, v prípade ktorých je dodržaná stanovená hodnota, vzorky rovnajúce sa medznej hodnote alebo nad medznou hodnotou za vzorky, v prípade ktorých existuje podozrenie na prekročenie stanovených hodnôt a vyžadujúce si analýzu pomocou konfirmačnej metódy. Hodnota BEQ zodpovedajúca dvom tretinám maximálnej hodnoty môže v praxi poslúžiť ako medzná hodnota, pokiaľ je zabezpečené, že podiel meraní chybne vykazujúcich súlad je nižší ako 5 % a podiel výsledkov chybne vykazujúcich nesúlad je prijateľný. Pri použití samostatných maximálnych hodnôt pre PCDD/F a pre sumu PCDD/F a dioxínom podobných PCB si overenie dodržania stanovených hodín v prípade vzoriek bez frakcionácie vyžaduje vhodné medzné hodnoty pre biologické testy na PCDD/F. Na kontrolu vzoriek prekračujúcich akčné hodnoty by bolo vhodné použiť ako medznú hodnotu primerané percento príslušnej akčnej hodnoty.

Ak je indikatívna hodnota vyjadrená v BEQ, výsledky zo vzorky sa musia vyjadriť v pracovnom rozsahu a musia prekračovať medzu oznamovania (pozri body 7.1.1 a 7.1.6).

7.1.   Hodnotenie reakcie na test

7.1.1.   Všeobecné požiadavky

Pri výpočte koncentrácií z kalibračnej krivky TCDD vykážu horné medzné hodnoty krivky veľkú odchýlku (vysoký variačný koeficient, ďalej len „CV“). Pracovný rozsah je oblasť, v ktorej je CV menší ako 15 %. Dolná hranica pracovného rozsahu (medza oznamovania) musí byť významne (najmenej trojnásobne) vyššia ako slepé vzorky. Hornú medzu pracovného rozsahu obvykle predstavuje hodnota EC70 (70 % maximálnej účinnej koncentrácie), ale je nižšia, ak je CV vyšší ako 15 % v tomto rozsahu. Pracovný rozsah sa stanovuje pri validácii. Medzné hodnoty (pozri bod 7.3) musia byť v pracovnom rozsahu.

Štandardné roztoky a extrakty vzoriek sa testujú trikrát alebo aspoň dvakrát. Odozva alebo koncentrácia (v pracovnom rozsahu) štandardných roztokov alebo kontrolných extraktov pri dvojnásobnom testovaní v štyroch až šiestich jamkách rozložených na platni by mala mať CV < 15 %.

7.1.2.   Kalibrácia

7.1.2.1.   Kalibrácia na základe štandardnej krivky

Odhad hodnôt vo vzorkách sa môže vykonať na základe porovnania odozvy testu s kalibračnou krivkou pre TCDD (alebo PCB 126 alebo štandardnú zmes PCDD/F/dioxínom podobných PCB) s cieľom vypočítať hodnotu BEQ v extrakte a následne vo vzorke.

Kalibračné krivky obsahujú osem až 12 koncentrácií (aspoň dvojmo) s dostatočným počtom koncentrácií v nižšej časti krivky (pracovnom rozsahu). Osobitná pozornosť sa musí venovať kvalite preloženia krivky v pracovnom rozsahu. Ako taká má hodnota R2 malú hodnotu alebo nemá žiadnu hodnotu pre odhad správnosti preloženia pri nelineárnej regresii. Lepšie preloženie krivky sa dosiahne minimalizáciou rozdielu medzi vypočítanými a pozorovanými hodnotami v pracovnej oblasti krivky (napr. metódou najmenších štvorcov).

Pri odhade hodnoty v extrakte vzorky sa následne vykoná korekcia na hodnotu BEQ vypočítanú pre slepú vzorku matrice alebo rozpúšťadla (aby sa zohľadnili nečistoty pochádzajúce z použitých rozpúšťadiel a chemikálií) a zdanlivú výťažnosť (vypočítanú z hodnoty BEQ vhodných referenčných vzoriek s reprezentatívnymi kongenérovými profilmi v oblasti maximálnych alebo akčných hodnôt). Na vykonanie korekcie výťažnosti musí byť zdanlivá výťažnosť vždy v požadovanom rozsahu (pozri bod 7.1.4.). Referenčné vzorky použité na korekciu výťažnosti musia byť v súlade s požiadavkami uvedenými v bode 7.2.

7.1.2.2.   Kalibrácia pomocou referenčných vzoriek

Alternatívne sa môže použiť kalibračná krivka vyhotovená z aspoň 4 referenčných vzoriek (pozri bod 7.2): jedna slepá matrica plus tri referenčné vzorky s 0,5, 1,0 a 2,0-násobkom maximálnej alebo akčnej hodnoty, pričom nie je potrebné vykonať korekciu na slepú vzorku a výťažnosť, ak vlastnosti matrice referenčných vzorcov zodpovedajú neznámym vzorkám. V tomto prípade môže byť odozva testu zodpovedajúca dvom tretinám maximálnej hodnoty (pozri bod 7.3) vypočítaná priamo z týchto vzoriek a použitá ako medzná hodnota. Na kontrolu vzoriek prekračujúcich akčné hodnoty by ako medznú hodnotu bolo vhodné použiť primeraný percentuálny podiel z týchto akčných hodnôt.

7.1.3.   Oddelené stanovenie PCDD/F a dioxínom podobných PCB

Extrakty sa môžu rozdeliť do frakcií obsahujúcich PCDD/F a dioxínom podobné PCB, čím sa umožní samostatné stanovenie hodnôt TEQ (v BEQ) pre PCDD/F a dioxínom podobné PCB. Na hodnotenie výsledkov pre frakciu obsahujúcu dioxínom podobné PCB sa prednostne používa štandardná kalibračná krivka PCB 126.

7.1.4.   Zdanlivé výťažnosti biotestu

„Zdanlivá výťažnosť biotestu“ sa vypočítava z vhodných referenčných vzoriek s reprezentatívnymi kongenérovými profilmi v oblasti maximálnej a akčnej hodnoty a vyjadruje sa ako percentuálny podiel hodnoty BEQ v porovnaní s hodnotou TEQ. V závislosti od použitého typu testu a TEF (2) môžu rozdiely medzi faktormi TEF a REP pre dioxínom podobné PCB spôsobovať nízke zdanlivé výťažnosti pre dioxínom podobné PCB v porovnaní s PCDD/F. Preto v prípade samostatného stanovovania PCDD/F a dioxínom podobných PCB sú biotestové zdanlivé výťažnosti: pre dioxínom podobné PCB na úrovni 20 % až 60 %, pre PCDD/F 50 % až 130 % (pri použití kalibračnej krivky TCDD). Keďže príspevok dioxínom podobných PCB k sume PCDD/F a dioxínom podobných PCB môže byť rôzny v prípade rozličných matríc a vzoriek, zdanlivé výťažnosti biotestu pre súhrnný parameter odzrkadľujú tieto rozsahy a musia sa nachádzať v rozpätí od 30 % do 130 %.

7.1.5.   Kontrola výťažností čistenia

Pri validácii sa kontroluje strata zlúčenín, ku ktorej došlo pri čistení. Slepá vzorka s prídavkom zmesi rozličných kongenérov sa podrobuje čisteniu (aspoň n = 3) a pomocou potvrdzujúcej metódy sa overuje výťažnosť a variabilita. Výťažnosť sa nachádza v rozpätí 60 % až 120 % predovšetkým v prípade kongenérov prispievajúcich viac než 10 % k hodnote TEQ v rozličných zmesiach.

7.1.6.   Medza oznamovania

Pri oznamovaní hodnôt BEQ sa medza oznamovania stanovuje z príslušných vzoriek matríc vykazujúcich typické kongenérové profily, nie však z kalibračnej krivky štandardov vzhľadom na malú presnosť v nižšej oblasti krivky. Musia sa zohľadniť účinky extrakcie a čistenia. Medza oznamovania musí byť stanovená významne (aspoň trojnásobne) nad slepými vzorkami.

7.2.   Používanie referenčných vzoriek

Referenčné vzorky predstavujú matricu, kongenérové profily a koncentračné rozsahy pre PCDD/F a dioxínom podobné PCB v oblasti maximálnej alebo akčnej hodnoty.

V každej testovacej sérii musí byť zahrnutá slepá vzorka, alebo pokiaľ možno slepá matrica, ako aj referenčná vzorka vykazujúca maximálnu alebo akčnú hodnotu. Tieto vzorky sa musia extrahovať a testovať súčasne a pri identických podmienkach. Referenčná vzorka musí vykázať zreteľne vyššiu odozvu v porovnaní so slepou vzorkou, čím sa zabezpečí vhodnosť príslušného testu. Tieto vzorky sa môžu použiť na korekciu slepých vzoriek a výťažnosti.

Referenčné vzorky vybraté na korekciu výťažnosti sú reprezentatívne pre testovacie vzorky, čiže kongenérové profily nevedú k podhodnoteniu hodnôt.

Na preukázanie správnej funkcie testu v skúmanej oblasti sa na kontrolu maximálnej alebo akčnej hodnoty môžu použiť dodatočné referenčné vzorky vykazujúce napr. 0,5 a 2,00-násobok maximálnej alebo akčnej hodnoty. Kombinácia týchto vzoriek môže poslúžiť na výpočet hodnôt BEQ v testovacích vzorkách (pozri bod 7.1.2.2).

7.3.   Stanovenie medzných hodnôt

Stanovuje sa pomer medzi bioanalytickými výsledkami v BEQ a výsledkami potvrdzujúcich metód v TEQ (napr. pomocou kalibračných experimentov zohľadňujúc príslušnú matricu, pri použití referenčných vzoriek s prídavkom analytov 0-, 0,5-, 1,00- a 2,00-násobkom maximálnej hodnoty (ML), so 6 opakovaniami pri každej hodnote (n = 24)). Korekčné faktory (slepý pokus a výťažnosť) sa môžu určiť z tohto vzťahu, ale overujú sa v každej testovacej sérii zahrnutím slepých vzoriek postupu/matrice a vzoriek na stanovenie výťažnosti (pozri bod 7.2).

Medzné hodnoty sa stanovujú na účely rozhodovania o tom, či sú vzorky v súlade s maximálnymi hodnotami, resp. na účely kontroly akčných hodnôt, ak sú sledované, a to s príslušnými maximálnymi alebo akčnými hodnotami stanovenými buď zvlášť pre PCDD/F a pre dioxínom podobné PCB, alebo pre sumu PCDD/F a dioxínom podobných PCB. Predstavujú dolnú hranicu distribúcie bioanalytických výsledkov (korigovaných na slepý pokus a výťažnosť) zodpovedajúcich rozhodovaciemu limitu potvrdzujúcej metódy pri 95 % úrovni spoľahlivosti, čiže pri nižšej ako 5 % úrovni výskytu miery meraní chybne vykazujúcich súlad (falošné negatívne merania), a pri RSDR < 25 %. Rozhodovací limit potvrdzujúcej metódy je maximálna hodnota berúc do úvahy rozšírenú neistotu merania.

V praxi je možné medznú hodnotu (v BEQ) vypočítať na základe týchto postupov (pozri obrázok 1):

7.3.1.   Použitie dolného pásma 95 % predikčného intervalu rozhodovacieho limitu potvrdzujúcej metódy

Formula

pričom:

BEQDL

BEQ zodpovedajúce rozhodovaciemu limitu potvrdzujúcej metódy, ktorý je súčasne maximálnou hodnotou pri zohľadnení rozšírenej neistoty merania

sy,x

štandardná odchýlka rezíduí

t α,f = m – 2

Studentov koeficient (α = 5 %, f = počet stupňov voľnosti, jednostranný)

m

celkový počet kalibračných bodov (index j)

n

počet opakovaní pri každej hodnote

xi

koncentrácia vzorky (v TEQ) kalibračného bodu I stanovená potvrdzujúcou metódou

Formula

priemerná hodnota koncentrácií (v TEQ) všetkých kalibračných vzoriek

Formula parameter súčtu štvorcov

i

=

index pre kalibračný bod i

7.3.2.   Výpočet z bioanalytických výsledkov (korigovaných na slepý pokus a výťažnosť) viacnásobne opakovaných analýz vzoriek (n≥ 6) kontaminovaných na úrovni rozhodovacieho limitu potvrdzujúcej metódy predstavujúceho dolnú hranicu distribúcie dát pri zodpovedajúcej priemernej hodnote BEQ:

Medzná hodnota = BEQDL – 1,64 × SDR

pričom

SDR

štandardná odchýlka výsledkov biotestu BEQDL nameraných za podmienok vnútrolaboratórnej reprodukovateľnosti

7.3.3.   Výpočet ako priemerná hodnota bioanalytických výsledkov (v BEQ, korigovaných na slepý pokus a výťažnosť) viacnásobne opakovaných analýz vzoriek (n≥ 6) kontaminovaných na úrovni dvoch tretín maximálnej alebo akčnej hodnoty. Vychádza sa z pozorovania, že táto hodnota bude okolo medze stanovenej v bode 7.3.1 alebo 7.3.2.

Výpočet medzných hodnôt pri 95 % úrovni spoľahlivosti, čiže pri nižšej ako 5 % miere výskytu meraní chybne vykazujúcich súlad, a pri RSDR < 25 %:

1.

na základe dolného pásma 95 % predikčného intervalu pri rozhodovacom limite potvrdzujúcej metódy;

2.

na základe radu analýz vzoriek (n≥ 6) kontaminovaných na úrovni rozhodovacieho limitu potvrdzujúcej metódy ako dolná hranica dátovej distribúcie (znázornenej na obrázku zvonovitou krivkou) pri zodpovedajúcej priemernej hodnote BEQ.

Obrázok 1

Image

7.3.4.   Obmedzenia týkajúce sa medzných hodnôt

medzné hodnoty vychádzajúce z BEQ a vypočítané z RSDR získanej pri validácii použitím obmedzeného počtu vzoriek s rozličnými matricami/kongenérovými profilmi môžu byť vyššie ako maximálne alebo akčné hodnoty vyjadrené v TEQ z dôvodu vyššej presnosti, než akú možno bežne docieliť v prípade, že sa analyzuje neznáme spektrum možných kongenérových profilov. V takýchto prípadoch sa medzné hodnoty vypočítavajú z RSDR = 25 %, alebo sa zvolí výpočet odvodený z dvoch tretín maximálnej alebo akčnej hodnoty.

7.4.   Charakteristiky účinnosti

Keďže pri bioanalytických metódach nie je možné využívať žiadne vnútorné štandardy, je nutné vykonávať testy opakovateľnosti na získanie informácií o štandardnej odchýlke v rámci jednej testovacej série, ako aj medzi jednotlivými testovacími sériami. Opakovateľnosť bude nižšia ako 20 %, vnútrolaboratórna reprodukovateľnosť nižšia ako 25 %. Vychádza sa z vypočítaných hodnôt v BEQ korigovaných na slepé vzorky a výťažnosť.

Súčasťou procesu validácie je preukázanie toho, že odozva testu slepej vzorky musí byť odlišná od odozvy hodnoty na úrovni medznej hodnoty, aby bolo možné identifikovať vzorky s vyššou hodnotou, ako je príslušná medzná hodnota (pozri bod 7.1.2).

Vymedzia sa cieľové zlúčeniny, možné interferencie a maximálne prípustné hodnoty v slepých vzorkách.

Percento štandardnej odchýlky týkajúce sa odozvy alebo koncentrácie vypočítanej na základe odozvy (možné len v pracovnom rozsahu) nesmie byť pri trojnásobnom stanovovaní extraktu vzorky vyššie ako 15 %.

Nekorigované výsledky referenčnej(-ých) vzorky(-iek) vyjadrené v BEQ (slepý pokus a maximálna alebo akčná hodnota) sa používajú na vyhodnotenie účinnosti príslušnej bioanalytickej metódy počas konštantného časového obdobia.

Diagramy QC pre slepé vzorky a každý typ referenčnej vzorky sa zaznamenávajú a kontrolujú s cieľom zabezpečiť, aby bolo vykonanie analýzy v súlade s požiadavkami, predovšetkým pokiaľ ide o slepé vzorky a v súvislosti s nimi o požadovaný minimálny odstup od dolnej medze pracovného rozsahu, ako aj o referenčné vzorky a v súvislosti s nimi o vnútrolaboratórnu reprodukovateľnosť. Slepé vzorky sa musia dôkladne skontrolovať s cieľom predísť výskytu výsledkov chybne vykazujúcich súlad po odpočítaní.

Výsledky analýz podozrivých vzoriek a 2 až 10 % vzoriek vykazujúcich súlad (minimálne 20 vzoriek na matricu) pomocou potvrdzujúcich metód sa zhromažďujú a používajú na vyhodnotenie účinnosti skríningovej metódy a vzťahu medzi BEQ a TEQ. Tento súbor údajov sa môže použiť na prehodnotenie medzných hodnôt aplikovateľných na bežné vzorky v prípade validovaných matríc.

Úspešnosť metódy sa môže preukázať takisto účasťou na kruhových testoch. Výsledky zo vzoriek analyzovaných v rámci kruhových testov nachádzajúce sa v koncentračnom rozpätí až do napr. 2x ML (dvojnásobok maximálnej hodnoty) môžu byť takisto zahrnuté do vyhodnocovania podielu meraní chybne vykazujúcich súlad, ak je laboratórium schopné preukázať úspešnú účinnosť metódy. Vzorky musia pokryť najčastejšie kongenérové profily a reprezentovať rozličné zdroje.

V prípadoch kontaminácie sa môžu medzné hodnoty prehodnotiť tým spôsobom, že sa zohľadní špecifická matrica a kongenérové profily tohto konkrétneho prípadu.

8.   OZNAMOVANIE VÝSLEDKU

Potvrdzujúce metódy

Analytické výsledky zahŕňajú hodnoty jednotlivých kongenérov PCDD/F a dioxínom podobných PCB a hodnoty TEQ sa oznamujú ako dolná, horná a stredná medza, aby sa pri oznamovaní výsledkov zahrnulo čo najviac informácií, a tak umožnilo interpretovať výsledky v súlade s osobitnými požiadavkami.

Správa zahŕňa takisto metódu použitú na extrakciu PCDD/F, dioxínom podobných PCB a lipidov. Obsah lipidov vo vzorke sa stanovuje a oznamuje v prípade potravinových matríc s maximálnymi hodnotami vyjadrenými na tuk a s očakávanou koncentráciou tuku v rozmedzí 0 až 2 % (v súlade s existujúcimi právnymi predpismi). Pre ostatné vzorky nie je stanovenie obsahu lipidov povinné.

Údaje o výťažnostiach jednotlivých vnútorných štandardov sa musia poskytnúť v prípade, že výťažnosti sa pohybujú mimo oblasti uvedenej v bode 6.2, keď sa prekročí maximálna hodnota (v tomto prípade sa poskytujú údaje o výťažnosti jednej z dvoch dvojnásobných analýz), ako aj v ostatných prípadoch na požiadanie.

Keďže je nutné pri rozhodovaní o súlade vzorky zohľadniť rozšírenú neistotu merania, tento parameter je tiež k dispozícii. Preto sa analytické výsledky uvádzajú ako x +/– U, pričom x je analytický výsledok a U je rozšírená neistota merania pri použití koeficientu pokrytia v hodnote 2, ktorý zabezpečuje približne 95 % úroveň spoľahlivosti. V prípade oddeleného stanovenia PCDD/F a dioxínom podobných PCB, pre PCDD/F a dioxínom podobné PCB sa musí použiť suma odhadovanej rozšírenej neistoty samostatných analytických výsledkov pre PCDD/F a dioxínom podobné PCB.

Výsledky sa vyjadrujú v identických jednotkách a s rovnakým počtom platných číslic, ako sú maximálne hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 1881/2006.

Bioanalytické skríningové metódy

Výsledok skríningu sa vyjadruje ako „v súlade“ alebo „podozrenie na nesúlad“ („podozrenie“).

Okrem toho sa môže uvádzať orientačný výsledok pre PCDD/F a/alebo dioxínom podobné PCB vyjadrený v BEQ (nie TEQ) (pozri bod 1). Vzorky vykazujúce odozvu pod medzou oznamovania sa vyjadrujú ako vzorky pod medzou oznamovania. Vzorky vykazujúce odozvu nad pracovným rozsahom sa oznamujú ako prekračujúce pracovný rozsah a úroveň zodpovedajúca hornej medzi pracovného rozsahu sa uvádza v BEQ.

Pre každý typ matrice sa v správe uvádza maximálna alebo akčná hodnota, z ktorej vychádza hodnotenie.

Uvádza sa aj druh použitého testu, základný princíp a druh kalibrácie.

Správa zahŕňa takisto metódu použitú na extrakciu PCDD/F, dioxínom podobných PCB a lipidov. Obsah lipidov vo vzorke sa stanovuje a uvádza v prípade potravinových matríc s maximálnymi hodnotami vyjadrenými na tuk a s očakávanou koncentráciou tuku v rozmedzí 0 až 2 % (v súlade s existujúcimi právnymi predpismi). Pre ostatné vzorky nie je stanovenie obsahu lipidov povinné.

V prípade vzoriek, pri ktorých je podozrenie na nesúlad, musí správa zahŕňať poznámku o opatreniach, ktoré je potrebné prijať. Prostredníctvom potvrdzujúcej metódy je potrebné stanoviť/potvrdiť koncentráciu PCDD/F a sumu koncentrácií PCDD/F a dioxínom podobných PCB vo vzorkách so zvýšenými hodnotami týchto látok.

Výsledky vykazujúce nesúlad sa oznamujú iba na základe potvrdzujúcej analýzy.

Fyzikálno-chemické skríningové metódy

Výsledok skríningu sa vyjadruje ako „v súlade“ alebo „podozrenie na nesúlad“ („podozrenie“).

Pre každý typ matrice vzorky sa v správe uvádza maximálna alebo akčná hodnota, z ktorej vychádza hodnotenie.

Okrem toho sa môžu uviesť hodnoty jednotlivých kongenérov PCDD/F a/alebo dioxínom podobných PCB a hodnoty TEQ sa oznamujú ako dolná, horná a stredná medza. Výsledky sa vyjadrujú v identických jednotkách a s (najmenej) rovnakým počtom platných číslic, ako sú maximálne hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 1881/2006.

Údaje o výťažnostiach jednotlivých vnútorných štandardov sa musia poskytnúť v prípade, že výťažnosti sa pohybujú mimo oblasti uvedenej v bode 6.2, ako aj v ostatných prípadoch na požiadanie.

V správe sa uvedie použitá metóda GC-MS.

Správa musí zahŕňať takisto metódu použitú na extrakciu PCDD/F, dioxínom podobných PCB a lipidov. Obsah lipidov vo vzorke sa stanovuje a oznamuje v prípade potravinových matríc s maximálnymi hodnotami vyjadrenými na tuk a s očakávanou koncentráciou tuku v rozmedzí 0 až 2 % (v súlade s existujúcimi právnymi predpismi). Pre ostatné vzorky nie je stanovenie obsahu lipidov povinné.

V prípade vzoriek, pri ktorých je podozrenie na nesúlad, musí správa obsahovať poznámku o opatreniach, ktoré je potrebné prijať. Prostredníctvom potvrdzujúcej metódy je potrebné stanoviť/potvrdiť koncentráciu PCDD/F a súčet koncentrácií PCDD/F a dioxínom podobných PCB vo vzorkách so zvýšenými hodnotami týchto látok.

O nesúlade možno rozhodnúť až po potvrdzujúcej analýze.


(1)  Usmerňovací dokument o neistote merania pre laboratóriá vykonávajúce analýzu PCDD/F a PCB pomocou izotopickej zrieďovacej hmotnostnej spektrometrie [odkaz na webové sídlo], Metodika odhadu limitu detekcie (LOD) a kvantifikačného limitu (LOQ) pri meraní kontaminantov v krmivách a potravinách [odkaz na webové sídlo].

(*1)  Pokiaľ ide o maximálne hodnoty.

(2)  Súčasné požiadavky sú založené na TEF uverejnených v publikácii: M. Van den Berg et al, Toxicol Sci 93 (2), 223–241 (2006).

Dodatok

WHO TEF na posudzovanie rizika pre ľudí na základe záverov stretnutia odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v rámci Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti (IPCS), ktoré sa konalo v Ženeve v júni 2005 (1)

Kongenér

Hodnota TEF

Kongenér

Hodnota TEF

dibenzo-p-dioxíny (PCDD)

dioxínom podobné PCB

neorto PCB + mono-orto PCB

2,3,7,8-TCDD

1

 

 

1,2,3,7,8 – PeCDD

1

Non-orto PCB

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003

 

 

Dibenzofurány (PCDF)

Mono-orto PCB

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Použité skratky:

T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = okta; CDD = chlórodibenzodioxín; CDF = chlorodibenzofurán; CB = chlórobifenyl.


(1)  Martin van den Berg a kol., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006).


PRÍLOHA IV

PRÍPRAVA VZORIEK A POŽIADAVKY NA ANALYTICKÉ METÓDY POUŽÍVANÉ PRI KONTROLE HODNôT DIOXÍNOM NEPODOBNÝCH PCB V URČITÝCH POTRAVINÁCH

Požiadavky, ktoré sú stanovené v tejto prílohe, sa uplatňujú v prípadoch, keď sa vykonáva analýza potravín na úradnú kontrolu hodnôt dioxínom nepodobných PCB, a pokiaľ ide o prípravu vzoriek a analytické požiadavky na iné regulačné účely vrátane kontrol vykonávaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku na zabezpečenie súladu s ustanoveniami článku 4 nariadenia (ES) č. 852/2004.

Ustanovenia o príprave vzoriek uvedené v bode 3 prílohy III k tomuto nariadeniu sa uplatňujú aj na kontrolu hodnôt dioxínov nepodobných PCB v potravinách.

1.   Použiteľné metódy detekcie

Plynová chromatografia/detekcia elektrónového záchytu (GC-ECD), GC-LRMS, GC-MS/MS, GC-HRMS alebo rovnocenné metódy.

2.   Identifikácia a potvrdzovanie skúmaných analytov

Relatívny retenčný čas vo vzťahu k vnútorným štandardom alebo referenčným štandardom (prijateľná odchýlka +/– 0,25 %).

Plynovochromatografická separácia dioxínom nepodobných PCB od interferujúcich látok, predovšetkým koelujúcich PCB, najmä ak sú hodnoty vzoriek v oblasti zákonom stanovených medzí a nesúlad sa musí potvrdzovať (1).

V prípade techník GC-MS:

Monitorovanie minimálne tohto počtu molekulových iónov alebo charakteristických iónov z molekulového klastra:

dvoch špecifických iónov v prípade HRMS;

troch špecifických iónov v prípade LRMS;

dvoch špecifických prekurzorových iónov, každého s jedným konkrétnym zodpovedajúcim produktovým iónom v prípade MS-MS.

Maximálne povolené tolerancie pomerov odoziev pre vybraté fragmenty hmoty:

Relatívna odchýlka pomeru odoziev vybratých fragmentov hmotností od teoretických pomerov odoziev alebo od pomerov odoziev kalibračných štandardov pre kvantifikačný ión (najintenzívnejší sledovaný ión) a dôkazový(-é) ión(-y): ± 15 %.

V prípade GC-ECD:

potvrdenie výsledkov prekračujúcich maximálnu hodnotu na dvoch kolónach GC so stacionárnymi fázami rozličnej polarity.

3.   Preukázanie účinnosti metódy

Validácia v oblasti maximálnej hodnoty (0,5 až 2-násobok maximálnej hodnoty) s prijateľným variačným koeficientom pre opakované analýzy (pozri požiadavky na vnútrolaboratórnu presnosť v bode 8 ďalej).

4.   Kvantifikačný limit

Suma LOQ (2) dioxínom nepodobných PCB nie je vyššia než jedna tretina maximálnej hodnoty (3).

5.   Kontrola kvality

Pravidelné kontroly slepých vzoriek, analýzy vzoriek s prídavkom analytov, vzoriek na kontrolu kvality, účasť v medzilaboratórnych štúdiách relevantných matríc.

6.   Kontrola výťažností

Používanie vhodných vnútorných štandardov s fyzikálno–chemickými vlastnosťami porovnateľnými so skúmanými analytmi.

Pridávanie vnútorných štandardov:

pridávanie do produktov (pred extrakciou a čistením),

pridanie je tiež možné do vyextrahovaného tuku (pred čistením), ak je maximálna hodnota vyjadrená na tuk.

Požiadavky na metódy používajúce všetkých šesť izotopicky označených kongenérov dioxínom nepodobných PCB:

korekcia výsledkov na výťažnosti vnútorných štandardov,

všeobecne prijateľné výťažnosti izotopicky označených vnútorných štandardov sa pohybujú medzi 60 a 120 %,

nižšie alebo vyššie výťažnosti individuálnych kongenérov s príspevkom k sume dioxínom nepodobných PCB pod úrovňou 10 % sú prijateľné.

Požiadavky na metódy, pri ktorých sa nepoužíva všetkých šesť izotopicky označených vnútorných štandardov alebo iné vnútorné štandardy:

kontrola výťažnosti vnútorného(-ých) štandardu(-ov) pre každú vzorku,

prijateľné výťažnosti vnútorného(-ých) štandardu(-ov) medzi 60 a 120 %,

korekcia výsledkov na výťažnosť vnútorných štandardov.

Výťažnosti neoznačených kongenérov sa overujú vzorkami s prídavkom analytov alebo vzorkami kontroly kvality s koncentráciami v rozsahu maximálnej hodnoty. Prijateľné výťažnosti týchto kongenérov sú medzi 60 a 120 %.

7.   Požiadavky na laboratóriá

Akreditáciu laboratórií uskutočňuje v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 882/2004 uznávaný orgán, ktorý pôsobí v súlade s pokynom ISO 58 s cieľom zaistiť, že laboratóriá zabezpečujú analytickú kvalitu. Akreditácia laboratórií sa uskutočňuje v súlade s normou EN ISO/IEC 17025. Okrem toho sa príslušne dodržiavajú zásady opísané v Technických usmerneniach o odhade neistoty merania a kvantifikačných limitoch pre analýzu PCB (4).

8.   Charakteristiky účinnosti – kritériá pre súčet dioxínom nepodobných PCB na maximálnej hodnote:

 

Izotopická zrieďovacia hmotnostná spektrometria (*1)

Ostatné techniky

Pravdivosť

– 20 až + 20 %

– 30 až + 30 %

Vnútrolaboratórna presnosť (RSDR)

≤ 15 %

≤ 20 %

Rozdiel medzi výpočtom hornej a dolnej medze

≤ 20 %

≤ 20 %

9.   Podávanie správ o výsledkoch

Analytické výsledky zahŕňajú hodnoty jednotlivých kongenérov dioxínom nepodobných PCB a sumu dioxínom podobných PCB, ktoré sa oznamujú ako dolná, horná a stredná medza, aby sa pri oznamovaní výsledkov zahrnulo čo najviac informácií, a tak umožnilo interpretovať výsledky v súlade s osobitnými požiadavkami.

Správa musí zahŕňať takisto metódu použitú na extrakciu PCB a lipidov. Obsah lipidov vo vzorke sa stanovuje a oznamuje v prípade potravinových matríc s maximálnymi hodnotami vyjadrenými na tuk a s očakávanou koncentráciou tuku v rozmedzí 0 až 2 % (v súlade s existujúcimi právnymi predpismi). Pre ostatné vzorky nie je stanovenie obsahu lipidov povinné.

Údaje o výťažnostiach jednotlivých vnútorných štandardov sa musia poskytnúť v prípade, že výťažnosti sa pohybujú mimo oblasti uvedenej v bode 6, v prípade, že sa prekročí maximálna hodnota, ako aj v ostatných prípadoch na požiadanie.

Keďže je nutné pri rozhodovaní o súlade vzorky zohľadniť rozšírenú neistotu merania, tento parameter je tiež k dispozícii. Preto sa analytické výsledky uvádzajú ako x +/– U, pričom x je analytický výsledok a U je rozšírená neistota merania pri použití koeficientu pokrytia v hodnote 2, ktorý zabezpečuje približne 95 % úroveň spoľahlivosti.

Výsledky sa vyjadrujú v identických jednotkách a s rovnakým počtom platných číslic, ako sú maximálne hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 1881/2006.


(1)  Kongenéry, v prípade ktorých je často zaznamenaná koeluácia, sú napr. PCB 28/31, PCB 52/69 a PCB 138/163/164. V prípade GC-MS je takisto nevyhnutné uvažovať o možných interferenciách fragmentov vyšších chlórovaných kongenérov.

(2)  Príslušne sa dodržiavajú zásady opísané v Metodike odhadu limitu detekcie (LOD) a kvantifikačného limitu (LOQ) pri meraní kontaminantov v krmivách a potravinách [odkaz na webové sídlo].

(3)  Odporúča sa, aby bol príspevok hodnoty reagenčnej slepej vzorky nižší ako hodnota kontaminantu vo vzorke. Laboratórium je zodpovedné za kontrolu kolísania hodnôt slepých vzoriek, najmä ak sa hodnoty slepých vzoriek odpočítavajú.

(4)  Usmerňovací dokument o neistote merania pre laboratóriá vykonávajúce analýzu PCDD/F a PCB pomocou izotopickej zrieďovacej hmotnostnej spektrometrie [odkaz na webové sídlo], Metodika odhadu limitu detekcie (LOD) a kvantifikačného limitu (LOQ) pri meraní kontaminantov v krmivách a potravinách [odkaz na webové sídlo].

(*1)  Vyžaduje sa použitie všetkých šiestich 13C-označených ekvivalentov ako vnútorných štandardov.