31.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/417


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/589

z 19. júla 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú organizačné požiadavky investičných spoločností zapojených do algoritmického obchodovania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 17 ods. 7 písm. a) a d).

keďže:

(1)

Systémy a opatrenia na kontrolu rizika používané investičnou spoločnosťou zapájajúcou sa do algoritmického obchodovania, ktorá poskytuje priamy elektronický prístup alebo ktorá pôsobí ako všeobecný zúčtovací člen, by mali byť účinné, odolné a mali by mať primeranú kapacitu vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť obchodného modelu tejto investičnej spoločnosti.

(2)

Na tento účel by investičná spoločnosť mala riešiť všetky riziká, ktoré môžu ovplyvniť kľúčové prvky systému algoritmického obchodovania vrátane rizík týkajúcich sa hardvéru, softvéru a súvisiacich komunikačných liniek, ktoré táto spoločnosť používa na vykonávanie svojich obchodných činností. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na ktorýkoľvek druh systému vykonávania alebo systému správy pokynov prevádzkovaný investičnou spoločnosťou, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre algoritmické obchodovanie nezávislé od formy obchodovania.

(3)

Ako súčasť celkového rámca riadenia a rozhodovania by investičná spoločnosť mala mať jasný a formalizovaný mechanizmus správy a riadenia vrátane jednoznačného vymedzenia zodpovednosti, účinných postupov na poskytovanie informácií a rozdelenia úloh a zodpovedností. Tento mechanizmus by mal zabezpečiť zníženie závislosti od jednej osoby alebo organizačnej jednotky.

(4)

Malo by sa uskutočniť testovanie zhody, aby sa overilo, že systémy obchodovania investičnej spoločnosti navzájom komunikujú a riadne spolupracujú so systémami obchodovania obchodného miesta alebo s poskytovateľom priameho trhového prístupu (DMA) a že trhové údaje sú spracúvané správne.

(5)

Algoritmy zodpovedné za investičné rozhodnutia vykonávajú automatizované obchodné rozhodnutia určením finančného nástroja, ktorý by sa mal kúpiť alebo predať. Algoritmy vykonávania pokynov optimalizujú postupy vykonávania pokynov automatickým vytváraním a zadávaním pokynov alebo kotácií jednému alebo viacerým obchodným miestam po prijatí investičného rozhodnutia Algoritmy obchodovania, ktoré sú algoritmami zodpovednými za investičné rozhodnutie, by sa mali odlišovať od algoritmov vykonávania pokynov zohľadnením ich možného vplyvu na celkové spravodlivé a riadne fungovanie trhu.

(6)

Požiadavky týkajúce sa testovania algoritmov obchodovania by mali vychádzať z možného vplyvu, ktorý tieto algoritmy môžu mať na celkové spravodlivé a riadne fungovanie trhu. V tejto súvislosti iba čisté algoritmy zodpovedné za investičné rozhodnutie, ktoré vytvárajú pokyny, ktoré sa vykonávajú výlučne neautomatizovanými prostriedkami a ľudským zásahom, by mali byť vylúčené z testovacích požiadaviek.

(7)

Pri zavádzaní algoritmov obchodovania by investičná spoločnosť mala zabezpečiť kontrolované nasadenie algoritmov obchodovania, a to bez ohľadu na to, či sú tieto algoritmy obchodovania nové alebo už predtým boli úspešne nasadené na inom obchodnom mieste, a či sa ich štruktúra podstatne zmenila. Kontrolované nasadenie algoritmov obchodovania by malo zabezpečiť, aby algoritmy obchodovania fungovali tak, ako sa predpokladá v prevádzkovom prostredí. Investičná spoločnosť by preto mala stanoviť opatrné limity počtu obchodovaných finančných nástrojov, ceny, hodnoty a počtu pokynov, strategických pozícií a počtu zapojených trhov, a to intenzívnejším sledovaním činnosti algoritmu.

(8)

Súlad s osobitnými organizačnými požiadavkami na investičné spoločnosti by sa mal určiť na základe vlastného posúdenia, ktoré zahŕňa posúdenie súladu s kritériami stanovenými v prílohe I k tomuto nariadeniu. Toto vlastné posúdenie by malo ďalej zahŕňať všetky ostatné okolnosti, ktoré mohli mať vplyv na organizáciu tejto investičnej spoločnosti. Toto vlastné posúdenie by sa malo vykonávať pravidelne a malo by umožniť investičnej spoločnosti úplné pochopiť obchodné systémy a algoritmy obchodovania, ktoré používa, ako aj riziká vyplývajúce z algoritmického obchodovania, a to bez ohľadu na to, či tieto systémy a algoritmy boli vyvinuté samotnou investičnou spoločnosťou, či ich kúpila od tretej strany, alebo či ich navrhla alebo vyvinula v úzkej spolupráci s klientom alebo treťou stranou.

(9)

Investičná spoločnosť by mala mať možnosť zrušiť všetky alebo niektoré svoje pokyny, ak to treba („funkcionalita okamžitého zastavenia“). Aby bolo takéto zrušenie účinné, investičná spoločnosť by mala byť vždy vedieť, ktoré algoritmy obchodovania, obchodníci alebo klienti sú zodpovední za pokyn.

(10)

Investičná spoločnosť, ktorá sa zapája do algoritmického obchodovania, by mala monitorovať, aby sa jej systémy obchodovania nemohli použiť na žiadny účel, ktorý je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (2) alebo s pravidlami obchodného miesta, s ktorým je spojená. Podozrivé transakcie alebo pokyny by sa mali hlásiť príslušným orgánom v súlade s týmto nariadením.

(11)

Rôzne druhy rizík by sa mali riešiť rôznymi druhmi kontrol. Kontroly pred obchodovaním by sa mali vykonávať pred zadaním pokynu obchodnému miestu. Investičné spoločnosti by mali takisto monitorovať svoje obchodné činnosti a zaviesť upozornenia v reálnom čase, ktoré identifikujú príznaky narušenia obchodovania alebo nedodržania svojich limitov pred obchodovaním. Mali by sa zaviesť kontroly po obchodovaní, aby sa monitorovali trhové a úverové riziká investičnej spoločnosti prostredníctvom zosúladenia po obchodovaní. Možnému zneužívaniu trhu a porušovaniu pravidiel obchodného miesta by sa okrem toho malo predchádzať osobitnými systémami dohľadu, ktoré vytvárajú upozornenia najneskôr v nasledujúci deň a ktoré sú nastavené na minimalizáciu klamlivo pozitívnych nálezov a klamlivo negatívnych upozornení.

(12)

Vytváranie upozornení nasledujúcich po monitorovaní v reálnom čase by sa malo vykonávať tak rýchlo, ako je to technicky možné. Akékoľvek opatrenia nasledujúce po monitorovaní by sa mali uskutočniť čo najskôr a mali by zohľadňovať primeranú úroveň účinnosti a výdavkov dotknutých osôb a systémov.

(13)

Investičná spoločnosť poskytujúca priamy elektronický prístup (ďalej len „poskytovateľ DEA“) by mala zostať zodpovedná za obchodovanie, ktoré sa vykonáva používaním jej kódu pre obchodovanie jej klientmi DEA. Poskytovateľ DEA by preto mal vypracovať politiky a postupy, aby zabezpečil, že obchodovanie jeho klientov DEA je v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na tohto poskytovateľa. Táto zodpovednosť by mala predstavovať hlavný faktor pre zavedenie kontrol pred obchodovaním a po obchodovaní, ako aj pre posúdenie primeranosti možných klientov DEA. Poskytovateľ DEA by preto mal mať dostatočné znalosti o zámeroch, schopnostiach, finančných zdrojoch a dôveryhodnosti svojich klientov DEA vrátane, ak je to verejne dostupné, informácií o doterajšej disciplíne možných klientov DEA v styku s príslušnými orgánmi a obchodnými miestami.

(14)

Poskytovateľ DEA by mal spĺňať ustanovenia tohto nariadenia aj vtedy, keď sa nezapája do algoritmického obchodovania, keďže jeho klienti môžu využívať DEA na zapojenie sa do algoritmického obchodovania.

(15)

Hĺbková analýza možných klientov DEA by sa mala prispôsobiť rizikám, ktoré predstavujú povaha, rozsah a komplexnosť ich očakávaných obchodných činností, ako aj poskytovanému DEA. Mala by sa posúdiť najmä očakávaná úroveň obchodovania a objemu pokynov, ako aj druh pripojenia ponúkaného príslušným obchodným miestam.

(16)

Mali by sa stanoviť obsah a formát formulárov, ktoré má používať investičná spoločnosť zapájajúca sa do metódy vysokofrekvenčného obchodovania, aby mohla predložiť príslušným orgánom záznamy o svojich vydaných pokynoch, ako aj obdobie, počas ktorého by sa tieto záznamy mali uchovávať.

(17)

Požadované obdobia uchovávania záznamov pre investičnú spoločnosť, ktorá sa zapája do metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, by sa mali zosúladiť s požadovanými obdobiami stanovenými v článku 25 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (3), aby sa zabezpečil súlad so všeobecnou povinnosťou investičných spoločností viesť záznamy pokynov.

(18)

Z dôvodu konzistentnosti a s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie finančných trhov je nevyhnutné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia a súvisiace vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica 2014/65/EÚ, uplatňovali od rovnakého dátumu.

(19)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) predložil Komisii.

(20)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÉ POŽIADAVKY

Článok 1

Všeobecné organizačné požiadavky

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

Ako súčasť celkového riadenia a rozhodovania investičná spoločnosť zavedie a monitoruje svoje systémy obchodovania a algoritmy obchodovania prostredníctvom jednoznačného a formalizovaného mechanizmu správy a riadenia, pričom zohľadňuje povahu, rozsah a komplexnosť svojej obchodnej činnosti a stanovuje:

a)

jednoznačné vymedzenie zodpovednosti vrátane postupov na schvaľovanie vývoja, nasadenia a následných aktualizácií algoritmov obchodovania a na riešenie problémov zistených pri monitorovaní algoritmov obchodovania;

b)

účinné postupy na poskytovanie informácií v rámci investičnej spoločnosti tak, aby inštrukcie bolo možné nájsť a použiť efektívne a včas;

c)

oddelenie úloh a zodpovedností miest obchodovania na jednej strane a podporných funkcií vrátane funkcie kontroly rizika a dodržiavania súladu na strane druhej, aby sa zabezpečilo, že nebude možné utajiť neoprávnenú obchodnú činnosť.

Článok 2

Úloha funkcie dodržiavania súladu

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť zabezpečí, aby jej zamestnanci zabezpečujúci dodržiavanie súladu aspoň vo všeobecnosti chápali, ako fungujú systémy algoritmického obchodovania a algoritmy obchodovania investičnej spoločnosti. Zamestnanci zabezpečujúci dodržiavanie súladu musia byť v nepretržitom kontakte s osobami v rámci spoločnosti, ktoré disponujú podrobnými technickými vedomosťami o systémoch algoritmického obchodovania a algoritmoch spoločnosti.

2.   Investičná spoločnosť takisto zabezpečí, aby zamestnanci zabezpečujúci dodržiavanie súladu boli vždy v kontakte s osobou alebo osobami v rámci investičnej spoločnosti, ktoré majú prístup k funkcionalite uvedenej v článku 12 („funkcionalita okamžitého zastavenia“) alebo priamy prístup k tejto funkcionalite okamžitého zastavenia, ako aj s tými osobami, ktoré sú zodpovedné za každý obchodný systém alebo algoritmus.

3.   Keď funkciu dodržiavania súladu alebo jej časti zabezpečuje externe tretia strana, investičná spoločnosť poskytne tretej strane rovnaký prístup k informáciám, ako by poskytla zamestnancom zabezpečujúcim dodržiavanie súladu. Investičná spoločnosť zabezpečí, aby sa takouto externou funkciou dodržiavania súladu:

a)

zaručila ochrana údajov;

b)

umožnilo, aby funkcia dodržiavania súladu mohla byť predmetom auditu, ktorý vykonávajú interní a externí audítori alebo príslušný orgán.

Článok 3

Personálna politika

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť zamestnáva dostatočný počet zamestnancov, ktorí majú zručnosti potrebné na riadenie jej systémov algoritmického obchodovania a algoritmov obchodovania, ako aj dostatočné technické znalosti o:

a)

príslušných systémoch obchodovania a algoritmoch;

b)

monitorovaní a testovaní takýchto systémov a algoritmov;

c)

obchodných stratégiách, ktoré investičná spoločnosť sleduje svojimi systémami algoritmického obchodovania a algoritmami obchodovania;

d)

právnych záväzkoch investičnej spoločnosti.

2.   Investičná spoločnosť vymedzí potrebné zručnosti uvedené v odseku 1. Zamestnanci uvedení v odseku 1 musia mať tieto potrebné zručnosti v čase prijatia alebo ich musia získať odbornou prípravou po nástupe do zamestnania. Investičná spoločnosť prostredníctvom nepretržitej odbornej prípravy zabezpečí, aby zručnosti týchto zamestnancov boli stále aktuálne, a tieto zručnosti pravidelne vyhodnocuje.

3.   Odborná príprava zamestnancov uvedených v odseku 2 sa prispôsobí skúsenostiam a zodpovednosti zamestnancov, pričom sa zohľadní povaha, rozsah a komplexnosť činností investičných spoločností. Najmä zamestnanci zapojení do zadávania pokynov absolvujú odbornú prípravu o systémoch zadávania pokynov a zneužívaní trhu.

4.   Investičná spoločnosť zabezpečí, aby zamestnanci zodpovední za funkcie riadenia rizika a dodržiavania súladu algoritmického obchodovania mali:

a)

dostatočné znalosti algoritmického obchodovania a stratégií;

b)

dostatočné zručnosti, aby mohli sledovať informácie poskytnuté automatickými upozorneniami;

c)

dostatočnú autoritu, aby mohli spochybniť zamestnancov zodpovedných za algoritmické obchodovanie, keď takéto obchodovanie zapríčiňuje narušovanie obchodných podmienok alebo podozrenia zo zneužívania trhu.

Článok 4

Externé zabezpečenie IT a obstarávanie

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť zostáva plne zodpovedná za svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, keď externe zabezpečuje alebo obstaráva softvér alebo hardvér používaný v algoritmických obchodných činnostiach.

2.   Investičná spoločnosť má dostatočné znalosti a potrebnú dokumentáciu na zabezpečenie účinného dodržiavania súladu s odsekom 1 vo vzťahu k akémukoľvek obstaranému alebo externe zabezpečenému hardvéru alebo softvéru používanému v algoritmickom obchodovaní.

KAPITOLA II

ODOLNOSŤ SYSTÉMOV OBCHODOVANIA

ODDIEL I

Testovanie a nasadenie systémov a stratégií algoritmického obchodovania

Článok 5

Všeobecná metodika

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Pred nasadením alebo významnou aktualizáciou systému algoritmického obchodovania, obchodného algoritmu alebo stratégie algoritmického obchodovania investičná spoločnosť stanoví jasne vymedzené metodiky na vývoj a testovanie takýchto systémov, algoritmov alebo stratégií.

2.   Nasadenie alebo významnú aktualizáciu systému algoritmického obchodovania, obchodného algoritmu alebo stratégie algoritmického obchodovania povolí osoba určená vrcholovým manažmentom investičnej spoločnosti.

3.   Metodiky uvedené v odseku 1 riešia koncepciu, výkonnosť, uchovávanie záznamov a schválenie systému algoritmického obchodovania, obchodného algoritmu alebo stratégie algoritmického obchodovania. Takisto stanovujú pridelenie zodpovedností, pridelenie dostatočných prostriedkov a postupy na vyhľadanie inštrukcií v investičnej spoločnosti.

4.   Metodiky uvedené v odseku 1 zabezpečia, aby systém algoritmického obchodovania, obchodný algoritmus alebo stratégia algoritmického obchodovania:

a)

sa nesprávali nežiaducim spôsobom;

b)

boli v súlade s povinnosťami investičnej spoločnosti podľa tohto nariadenia;

c)

boli v súlade s pravidlami a systémami obchodných miest, ku ktorým má investičná spoločnosť prístup;

d)

neprispievali k narušovaniu podmienok obchodovania, naďalej účinne pracovali v stresových trhových podmienkach a v prípade potreby umožňovali za takýchto podmienok vypnutie systému algoritmického obchodovania alebo obchodného algoritmu.

5.   Investičná spoločnosť prispôsobí svoje testovacie metodiky obchodným miesta a trhom, na ktorých je nasadený obchodný algoritmus. Investičná spoločnosť vykoná ďalšie testovanie, ak dôjde k podstatným zmenám systémov algoritmického obchodovania alebo prístupu k obchodnému miestu, na ktorom sa majú použiť systém algoritmického obchodovania, obchodný algoritmus alebo stratégia algoritmického obchodovania.

6.   Odseky 2 až 5 sa uplatňujú iba na algoritmy obchodovania vedúce k vykonaniu pokynu.

7.   Investičná spoločnosť uchováva záznamy o každej podstatnej zmene softvéru používaného na algoritmické obchodovanie, na základe ktorých možno určiť:

a)

kedy došlo k zmene;

b)

osobu, ktorá zmenu vykonala;

c)

osobu, ktorá zmenu schválila;

d)

povahu zmeny.

Článok 6

Testovanie zhody

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť testuje zhodu svojho systému algoritmického obchodovania a algoritmov obchodovania:

a)

so systémom obchodného miesta v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

i)

v prípade prístupu na dané obchodné miesto ako člen;

ii)

v prípade pripojenia na dané obchodné miesto prostredníctvom sponzorovaného prístupu po prvýkrát;

iii)

v prípade podstatnej zmeny systémov daného obchodného miesta;

iv)

pred nasadením alebo podstatnou aktualizáciou systému algoritmického obchodovania, obchodného algoritmu alebo stratégie algoritmického obchodovania touto investičnou spoločnosťou.

b)

so systémom poskytovateľa priameho trhového prístupu v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

i)

v prípade pripojenia na dané obchodné miesto prostredníctvom priameho trhového prístupu po prvýkrát;

ii)

v prípade podstatnej zmeny, ktorá má vplyv na funkčnosť priameho trhového prístupu tohto poskytovateľa;

iii)

pred nasadením alebo podstatnou aktualizáciou systému algoritmického obchodovania, obchodného algoritmu alebo stratégie algoritmického obchodovania touto investičnou spoločnosťou.

2.   Testovaním zhody sa overí, či základné prvky systému algoritmického obchodovania alebo obchodného algoritmu fungujú správne a v súlade s požiadavkami obchodného miesta alebo poskytovateľa priameho trhového prístupu. Na tento účel sa testovaním overí, či systém algoritmického obchodovania alebo obchodný algoritmus:

a)

je schopný interakcie s párovacou logikou obchodného miesta, ako sa zamýšľalo;

b)

primerane spracúva toky údajov sťahované z obchodného miesta.

Článok 7

Testovacie prostredia

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť zabezpečí, aby sa testovanie dodržiavania kritérií stanovených v článku 5 ods. 4 písm. a), b) a d) vykonávalo v prostredí, ktoré je oddelené od prevádzkového prostredia a ktoré sa používa osobitne na testovanie a vývoj systémov algoritmického obchodovania a algoritmov obchodovania.

Na účely prvého pododseku pojem „prevádzkové prostredie“ je prostredie, v ktorom systémy algoritmického obchodovania účinne fungujú a ktoré pozostáva z hardvéru a softvéru používaného obchodníkmi, smerovania pokynov na obchodné miesta, trhových údajov, závislých databáz, systémov riadenia rizík, zberu údajov, analytických systémov a systémov poobchodného spracovania.

2.   Investičná spoločnosť môže spĺňať testovacie požiadavky uvedené v odseku 1 použitím vlastného testovacieho prostredia alebo testovacieho prostredia, ktoré jej poskytlo obchodné miesto, poskytovateľ DEA alebo predajca.

3.   Investičná spoločnosť si zachováva plnú zodpovednosť za testovanie systémov algoritmického obchodovania, algoritmov obchodovania alebo algoritmických obchodných stratégií a za akékoľvek k nim požadované zmeny.

Článok 8

Kontrolované nasadenie algoritmov

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

Pred nasadením algoritmu obchodovania investičná spoločnosť stanoví vopred definované limity pre:

a)

počet obchodovaných finančných nástrojov;

b)

cenu, hodnotu a počet pokynov;

c)

strategické pozície; a

d)

počet obchodných miest, na ktoré budú pokyny zaslané.

ODDIEL 2

Riadenie po nasadení

Článok 9

Ročné vlastné posúdenie a validácia

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť vykoná každoročne postup vlastného posúdenia a validácie a na základe tohto postupu vydá správu o validácii. V priebehu tohto postupu investičná spoločnosť preskúma, vyhodnotí a validuje:

a)

svoje systémy algoritmického obchodovania, algoritmy obchodovania a algoritmické obchodné stratégie;

b)

svoj rámec riadenia, zodpovednosti a schvaľovania;

c)

svoje opatrenia na zabezpečenie kontinuity činnosti;

d)

svoj celkový súlad s článkom 17 smernice 2014/65/EÚ, pričom zohľadní povahu, rozsah a komplexnosť svojej obchodnej činnosti.

Vlastné posúdenie takisto zahŕňa aspoň posúdenie súladu s kritériami stanovenými v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Funkcia riadenia rizík investičnej spoločnosti uvedená v článku 23 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 (5) vypracuje správu o validácii a na tento účel do toho zapojí zamestnancov s potrebnými technickými znalosťami. Funkcia riadenia rizík informuje funkciu dodržiavania súladu o akýchkoľvek nedostatkoch zistených v správe o validácii.

3.   Správa o validácii podlieha auditu, ktorý vykoná funkcia vnútorného auditu spoločnosti, keď takáto funkcia existuje, a je predmetom schválenia vrcholového manažmentu investičnej spoločnosti.

4.   Investičná spoločnosť napraví všetky nedostatky zistené v správe o validácii.

5.   Keď investičná spoločnosť nezriadila funkciu riadenia rizík v súlade s článkom 23 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565, požiadavky stanovené vo vzťahu k funkcii riadenia rizík v tomto nariadení sa vzťahujú na akúkoľvek inú funkciu stanovenú investičnou spoločnosťou v súlade s článkom 23 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.

Článok 10

Stresové testovanie

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

Ako súčasť svojho ročného vlastného posúdenia uvedeného v článku 9 investičná spoločnosť testuje, či systémy algoritmického obchodovania a postupy a kontroly uvedené v článkoch 12 až 18 dokážu znášať vyššie toky pokynov alebo napätia na trhu. Investičná spoločnosť navrhne takéto testy, pričom zohľadní povahu svojej obchodnej činnosti a svoje systémy obchodovania. Investičná spoločnosť zabezpečí, aby sa testy vykonali tak, aby to nemalo vplyv na prevádzkové prostredie. Tieto testy pozostávajú z:

a)

vykonania testov vysokého objemu správ, pričom sa použije najvyšší počet správ prijatých a odoslaných investičnou spoločnosťou počas predchádzajúcich šiestich mesiacov vynásobený dvoma;

b)

vykonania testov vysokého objemu obchodov, pričom sa použije najvyšší objem obchodovania dosiahnutý investičnou spoločnosťou počas predchádzajúcich šiestich mesiacov vynásobený dvoma.

Článok 11

Riadenie podstatných zmien

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť zabezpečí, aby každej navrhovanej podstatnej zmene prevádzkového prostredia týkajúcej sa algoritmického obchodovania predchádzalo preskúmanie tejto zmeny osobou určenou vrcholovým manažmentom investičnej spoločnosti. Hĺbka preskúmania je úmerná veľkosti navrhovanej zmeny.

2.   Investičná spoločnosť stanoví postupy s cieľom zabezpečiť, aby sa akákoľvek zmena funkcionality jej systémov oznámila obchodníkom zodpovedným za algoritmus obchodovania, ako aj funkcii dodržiavania súladu a funkcii riadenia rizík.

ODDIEL 3

Prostriedky na zabezpečenie odolnosti

Článok 12

Funkcionalita okamžitého zastavenia

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť má možnosť zrušiť hneď, ako je mimoriadne opatrenie, niektoré alebo všetky svoje nevykonané pokyny zadané niektorým alebo všetkým obchodným miestam, s ktorými je investičná spoločnosť spojená („funkcionalita okamžitého zastavenia“).

2.   Na účely odseku 1 nevykonané pokyny zahŕňajú tie, ktoré zadali jednotliví obchodníci, miesta obchodovania alebo prípadne klienti.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 investičná spoločnosť má možnosť určiť, ktorý algoritmus obchodovania a ktorý obchodník, miesto obchodovania alebo prípadne ktorý klient je zodpovedný za každý pokyn, ktorý bol odoslaný na obchodné miesto.

Článok 13

Automatizovaný systém dohľadu na zistenie manipulácie s trhom

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť monitoruje všetky obchodné činnosti, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom jej systémov obchodovania vrátane obchodných činností jej klientov, aby zistila príznaky prípadnej manipulácie s trhom, ako sa uvádza v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

2.   Na účely odseku 1 investičná spoločnosť zavedie a udržiava automatizovaný systém dohľadu, ktorý účinne monitoruje pokyny a transakcie, vytvára upozornenia a správy a prípadne používa vizualizačné nástroje.

3.   Automatizovaný systém dohľadu zahŕňa celý rozsah obchodných činností, ktoré investičná spoločnosť vykonáva, a všetky pokyny, ktoré zadáva. Je navrhnutý tak, aby zohľadňoval povahu, rozsah a komplexnosť obchodnej činnosti investičnej spoločnosti, ako napríklad typ a objem obchodovaných nástrojov, veľkosť a komplexnosť jej toku pokynov a trhov, ku ktorým má prístup.

4.   Investičná spoločnosť vykoná krížovú kontrolu akýchkoľvek náznakov podozrivej obchodnej činnosti, ktoré vytvoril jej automatizovaný systém dohľadu počas fázy vyšetrovania porovnaním s ostatnými relevantnými obchodnými činnosťami tejto spoločnosti.

5.   Automatický systém dohľadu investičnej spoločnosti musí byť prispôsobiteľný na zmeny regulačných povinností a obchodnej činnosti investičnej spoločnosti vrátane zmien jej vlastnej obchodnej stratégie a obchodnej stratégie jej klientov.

6.   Investičná spoločnosť preskúma svoj automatizovaný systém dohľadu aspoň raz ročne, aby posúdila, či tento systém, ako aj nasadené parametre a filtre sú stále primerané regulačným požiadavkám kladeným na investičnú spoločnosť a jej obchodnú činnosť vrátane schopnosti investičnej spoločnosti minimalizovať vytváranie klamlivo pozitívnych a klamlivo negatívnych upozornení.

7.   Používaním dostatočne detailnej úrovne časovej podrobnosti musí byť automatizovaný systém dohľadu investičnej spoločnosti schopný čítať, prehrať a analyzovať údaje o pokyne a transakcii na dodatočnom základe, s dostatočnou kapacitou na to, aby v prípade potreby mohol fungovať v automatizovanom obchodnom prostredí s nízkym oneskorením. Takisto musí byť schopný vytvoriť funkčné upozornenia na začiatku nasledujúceho obchodného dňa alebo, keď sú zapojené manuálne postupy, na konci nasledujúceho obchodného dňa. Systém dohľadu investičnej spoločnosti má zavedenú primeranú dokumentáciu a postupy pre nadväzujúce sledovanie upozornení, ktoré tento systém vytvoril.

8.   Zamestnanci zodpovední za monitorovanie obchodných činností investičnej spoločnosti na účely odsekov 1 až 7 informujú funkciu dodržiavania súladu o každej obchodnej aktivite, ktorá nemusí byť v súlade s politikami a postupmi investičnej spoločnosti alebo s jej regulačnými povinnosťami. Funkcia dodržiavania súladu posúdi tieto informácie a prijme primerané opatrenia. Takéto opatrenia musia zahŕňať informovanie obchodného miesta alebo podanie hlásenia o podozrivej transakcii alebo pokyne v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

9.   Investičná spoločnosť zabezpečí, aby jej záznamy o obchode a informácie o účtoch boli presné, úplné a konzistentné prostredníctvom čo najskoršieho zosúladenia svojho vlastného elektronického protokolu obchodovania so záznamami poskytovanými jej obchodných miestami, maklérmi, zúčtovacími členmi, centrálnymi protistranami, poskytovateľmi údajov, prípadne inými príslušnými obchodnými partnermi, pričom primerane posudzuje povahu, rozsah a komplexnosť obchodnej činnosti.

Článok 14

Opatrenia na zabezpečenie kontinuity činnosti

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť má zavedené opatrenia na zabezpečenie kontinuity činnosti svojich systémov algoritmického obchodovania, ktoré sú primerané povahe, rozsahu a komplexnosti jej obchodnej činnosti. Tieto opatrenia sú zdokumentované na trvanlivom nosiči.

2.   Opatreniami na zabezpečenie kontinuity činnosti investičnej spoločnosti sa účinne riešia rušivé udalosti a v prípade potreby sa zabezpečí včasná obnova algoritmického obchodovania. Tieto opatrenia sa upravujú podľa systémov obchodovania každého obchodného miesta, ku ktorému má investičná spoločnosť prístup, a zahŕňajú:

a)

rámec riadenia pre vývoj a nasadenie opatrení na zabezpečenie kontinuity činnosti;

b)

celú škálu možných nepriaznivých scenárov týkajúcich sa fungovania systémov algoritmického obchodovania vrátane nedostupnosti systémov, zamestnancov, pracovných priestorov, externých dodávateľov alebo dátových centier, alebo straty alebo zmeny kritických údajov a dokumentov;

c)

postupy pre premiestnenie obchodného systému na záložné pracovisko a prevádzku obchodného systému z tohto pracoviska, pričom takéto pracovisko by malo byť primerané povahe, rozsahu a komplexnosti algoritmických obchodných činností investičnej spoločnosti;

d)

odbornú prípravu personálu týkajúcu sa fungovania opatrení na zabezpečenie kontinuity činnosti;

e)

politiku použitia týkajúcu sa funkcie uvedenej v článku 12;

f)

opatrenia na odstavenie príslušného algoritmu obchodovania alebo systému obchodovania v prípade potreby;

g)

alternatívne opatrenia investičnej spoločnosti s cieľom riadiť nevybavené pokyny a pozície.

3.   Investičná spoločnosť zabezpečí, aby jej obchodný algoritmus alebo systém obchodovania mohol byť odstavený v súlade s opatreniami na zabezpečenie kontinuity činnosti bez narušenia obchodných podmienok.

4.   Investičná spoločnosť preskúmava a testuje opatrenia na zabezpečenie kontinuity činnosti na ročnom základe a upravuje opatrenia na základe tohto preskúmania.

Článok 15

Kontroly pred obchodom pri zadaní pokynu

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť vykonáva tieto kontroly pred obchodom pri zadaní pokynu pre všetky finančné nástroje:

a)

cenové rozpätia, ktoré automaticky zablokujú alebo zrušia pokyny nespĺňajúce stanovené cenové parametre, pričom rozlišujú medzi rôznymi finančnými nástrojmi pri jednotlivých pokynoch aj za určité obdobie;

b)

maximálne hodnoty pokynov, ktoré zabraňujú, aby pokyny s nezvyčajne vysokou hodnotou boli zadané do knihy objednávok;

c)

maximálne objemy pokynov, ktoré zabraňujú, aby pokyny s nezvyčajne vysokým objemom boli zadané do knihy objednávok;

d)

maximálne obmedzenia správ, ktoré zabraňujú, aby sa do knihy objednávok posielal nadmerný počet správ týkajúcich sa zadania, zmeny alebo zrušenia pokynu.

2.   Investičná spoločnosť bezodkladne zahrnie všetky pokyny zaslané na obchodné miest do výpočtu limitov pred obchodovaním uvedených v odseku 1.

3.   Investičná spoločnosť musí mať zavedený systém regulácie opakovaného automatizovaného vykonávania pokynov, ktorý kontroluje, koľkokrát sa uplatnila stratégia algoritmického obchodovania. Po vopred určenom počte opakovaných vykonaní pokynov sa systém obchodovania automaticky deaktivuje až dovtedy, kým ho znovu neuvedie do činnosti určený zamestnanec.

4.   Investičná spoločnosť stanoví limity trhového a úverového rizika, ktoré vychádzajú z jej vlastných zdrojov, zúčtovacích mechanizmov, obchodnej stratégie, tolerancie rizika, skúseností a určitých premenných, ako je napríklad obdobie, počas ktorého je investičná spoločnosť zapojená do algoritmického obchodovania, a jej závislosť od externých predajcov. Investičná spoločnosť upraví tieto limity trhového a úverového rizika s cieľom zohľadniť meniaci sa vplyv pokynov na relevantný trh v dôsledku odlišných cenových úrovní a úrovní likvidity.

5.   Investičná spoločnosť automaticky zablokuje alebo zruší pokyny od obchodníka, ak sa dozvie, že obchodník nemá povolenie obchodovať s konkrétnym finančným nástrojom. Investičná spoločnosť automaticky zablokuje alebo zruší pokyny, keď tieto pokyny ohrozujú jej vlastnú prahovú hodnotu rizika. Kontroly sa uplatňujú v prípade potreby na expozície voči individuálnym klientom, finančným nástrojom, obchodníkom, miestam obchodovania alebo investičnej spoločnosti ako celku.

6.   Investičná spoločnosť má zavedené postupy a opatrenia na zaobchádzanie s pokynmi, ktoré kontroly pred obchodom investičnej spoločnosti zablokovali, ale ktoré investičná spoločnosť napriek tomu má v úmysle zadať. Takéto postupy a opatrenia sa uplatňujú vo vzťahu ku konkrétnemu obchodu na dočasnom základe a vo výnimočných prípadoch. Sú predmetom overenia zo strany funkcie riadenia rizík a schválenia určenou osobou investičnej spoločnosti.

Článok 16

Monitorovanie v reálnom čase

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť monitoruje v reálnom čase počas odosielania pokynov obchodným miestam všetku činnosť algoritmického obchodovania, ktorá sa uskutočňuje pod jej kódom pre obchodovanie vrátane činnosti jej klientov, v súvislosti s príznakmi narušenia obchodovania vrátane obchodovania na trhoch, tried aktív alebo výrobkov, a to v prípadoch, keď sa spoločnosť alebo jej klienti zapájajú do týchto činností.

2.   Monitorovanie algoritmického obchodovania v reálnom čase vykonáva obchodník zodpovedný za algoritmus obchodovania alebo stratégiu algoritmického obchodovania a prostredníctvom funkcie riadenia rizík alebo nezávislej funkcie kontroly rizík zriadenej na účely tohto ustanovenia. Táto funkcia kontroly rizík sa považuje za nezávislú bez ohľadu na to, či monitorovanie v reálnom čase vykonáva zamestnanec investičnej spoločnosti alebo tretia strana, a to za predpokladu, že táto funkcia nie je hierarchicky závislá od obchodníka a môže spochybniť obchodníka, ak je to vhodné a potrebné, v medziach rámca riadenia uvedeného v článku 1.

3.   Zamestnanci zodpovední za monitorovanie v reálnom čase reagujú na operatívne a regulačné otázky včas a v prípade potreby zavádzajú nápravné opatrenia.

4.   Investičná spoločnosť zabezpečí, aby príslušný orgán, príslušné obchodné miesta a prípadne poskytovatelia DEA, zúčtovací členovia a centrálne protistrany mali vždy prístup k zamestnancom zodpovedným za monitorovanie v reálnom čase. Na tento účel investičná spoločnosť stanoví a pravidelne testuje svoje komunikačné kanály vrátane kontaktných postupov pre mimoobchodné hodiny s cieľom zabezpečiť, aby v prípade mimoriadnej udalosti boli zamestnanci s primeranou úrovňou právomoci vzájomne zastihnuteľní.

5.   Systémy monitorovania v reálnom čase disponujú upozorneniami v reálnom čase, aby zamestnancom pomohli pri identifikácii nepredvídateľných obchodných činností vykonávaných algoritmom. Investičná spoločnosť má zavedený postup, aby prijala nápravné opatrenie čo najskôr po upozornení v prípade potreby vrátane organizovaného stiahnutia z trhu. Takéto systémy poskytujú aj upozornenia týkajúce sa algoritmov a pokynov DEA aktivujúcich prerušovače na obchodných miestach. Upozornenia v reálnom čase sa vytvárajú do piatich sekúnd po príslušnej udalosti.

Článok 17

Kontroly po obchodovaní

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť nepretržite prevádzkuje kontroly po obchodovaní, ktoré má zavedené. Keď je aktivovaná kontrola po obchodovaní, investičná firma prijme vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať úpravu alebo odstavenie príslušného obchodného algoritmu alebo systému obchodovania, alebo disciplinované stiahnutie z trhu.

2.   Kontroly po obchodovaní uvedené v odseku 1 zahŕňajú nepretržité posudzovanie a monitorovanie trhového a úverového rizika investičnej spoločnosti, pokiaľ ide o efektívnu expozíciu.

3.   Investičná spoločnosť uchováva záznamy o obchode a účtovné informácie, ktoré sú úplné, presné a konzistentné. Investičná spoločnosť zosúladí svoje vlastné elektronické obchodné protokoly s informáciami o svojich nevybavených pokynoch a expozíciách voči riziku poskytnutých obchodnými miestami, ktorým zasiela pokyny, jej sprostredkovateľmi alebo poskytovateľmi DEA, jej zúčtovacími členmi alebo centrálnymi protistranami, ako aj jej poskytovateľmi údajov alebo inými relevantnými obchodnými partnermi. Zosúladenie prebehne v reálnom čase, keď uvedení účastníci trhu poskytnú informácie v reálnom čase. Investičná spoločnosť má schopnosť vypočítať v reálnom čase svoje nesplatené expozície a nesplatené expozície svojich obchodníkov a klientov.

4.   V prípade derivátov kontroly po obchodovaní uvedené v odseku 1 zahŕňajú kontroly týkajúce sa maximálnych dlhých a krátkych pozícií a pozícií celkovej stratégie vrátane obchodných limitov stanovených v jednotkách, ktoré sú primerané druhom súvisiacich finančných nástrojov.

5.   Monitorovanie po obchodovaní vykonávajú obchodníci zodpovední za algoritmus a funkcia kontroly rizík investičnej spoločnosti.

Článok 18

Bezpečnosť a limity prístupu

(Článok 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť zavedie stratégiu IT so stanovenými cieľmi a opatreniami, ktorá:

a)

je v súlade s obchodnou stratégiou a stratégiou riadenia rizík investičnej spoločnosti a je prispôsobená operačným činnostiam a rizikám, ktorým je vystavená;

b)

sa zakladá na spoľahlivej organizácii v oblasti IT vrátane údržby, prevádzky a vývoja;

c)

je v súlade s účinným riadením bezpečnosti v oblasti IT.

2.   Investičná spoločnosť zavedie a udržiava primerané mechanizmy fyzickej a elektronickej bezpečnosti, ktoré minimalizujú riziko útokov proti jej informačným systémom a ktoré zahŕňajú účinné riadenie identity a prístupu. Tieto opatrenia zabezpečia dôvernosť, integritu, autenticitu a dostupnosť údajov, ako aj spoľahlivosť a odolnosť informačných systémov investičnej spoločnosti.

3.   Investičná spoločnosť bezodkladne informuje príslušný orgán o akýchkoľvek podstatných porušeniach jej fyzických a elektronických bezpečnostných opatrení. Predloží správu o udalosti príslušnému orgánu, pričom uvedie povahu udalosti, opatrenia prijaté po nej a prijaté iniciatívy, aby sa zabránilo opakovaniu podobných udalostí.

4.   Investičná spoločnosť každoročne vykonáva testy odolnosti proti prienikom a vyšetrenia zraniteľnosti s cieľom simulovať kybernetické útoky.

5.   Investičná spoločnosť zabezpečí, aby mala možnosť identifikovať všetky osoby, ktoré majú kritické prístupové práva používateľa k jej informačným systémom. Investičná spoločnosť obmedzí počet takýchto osôb a monitoruje ich prístup k informačným systémom, aby zabezpečila neustálu vysledovateľnosť.

KAPITOLA III

PRIAMY ELEKTRONICKÝ PRÍSTUP

Článok 19

Všeobecné ustanovenia pre DEA

(Článok 17 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ)

Poskytovateľ DEA stanoví politiky a postupy na zabezpečenie toho, aby obchodovanie jeho klientov DEA bolo v súlade s pravidlami obchodného miesta s cieľom zabezpečiť, aby poskytovateľ DEA spĺňal požiadavky v súlade s článkom 17 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 20

Kontrola poskytovateľov DEA

(Článok 17 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Poskytovateľ DEA uplatňuje kontroly stanovené v článkoch 13, 15 a 17 a monitorovanie v reálnom čase stanovené v článku 16, pokiaľ ide o tok pokynov každého z jeho klientov DEA. Tieto kontroly a toto monitorovanie sú samostatné a oddelené od kontrol a monitorovania, ktoré uplatňujú klienti DEA. Najmä pokyny klienta DEA musia vždy prejsť kontrolami pred obchodovaním, ktoré sú stanovené a kontrolované poskytovateľom DEA.

2.   Poskytovateľ DEA môže používať svoje vlastné o kontroly pred obchodovaním a po obchodovaní, kontroly vykonávané treťou stranou alebo kontroly ponúkané obchodným miestom, ako aj monitorovanie v reálnom čase. Poskytovateľ DEA zodpovedá za všetkých okolností za účinnosť týchto kontrol. Poskytovateľ DEA takisto zabezpečí, aby iba on bol oprávnený stanoviť alebo upraviť parametre alebo limity týchto kontrol pred obchodovaním a po obchodovaní, ako aj monitorovania v reálnom čase. Poskytovateľ DEA priebežne monitoruje výkon kontrol pred obchodovaním a po obchodovaní.

3.   Limity kontrol pred obchodovaním týkajúce sa zadávania pokynov vychádzajú z úverových limitov a limitov rizík, ktoré poskytovateľ DEA uplatňuje na obchodnú činnosť svojich klientov DEA. Tieto limity vychádzajú z počiatočnej hĺbkovej analýzy a pravidelného preskúmania klienta DEA poskytovateľom DEA.

4.   Parametre a limity kontrol uplatňované na klientov DEA, ktorí využívajú sponzorovaný prístup, sú rovnako prísne ako parametre a limity kontrol uložené klientom DEA, ktorí využívajú DMA.

Článok 21

Špecifikácie pre systémy poskytovateľov DEA

(Článok 17 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Poskytovateľ DEA zabezpečí, aby mu jeho systémy obchodovania umožnili:

a)

monitorovať pokyny zadané klientom DEA, ktorý používa kód pre obchodovanie poskytovateľa DEA;

b)

automaticky zablokovať alebo zrušiť pokyny od jednotlivcov prevádzkujúcich systémy obchodovania, ktorí zadávajú pokyny týkajúce sa algoritmického obchodovania a ktorí nemajú povolenie zasielať pokyny cez DEA;

c)

automaticky zablokovať alebo zrušiť pokyny od klienta DEA v prípade finančných nástrojov, s ktorými tento klient nie je oprávnený obchodovať, pričom poskytovateľ DEA používa interný systém označovania na identifikáciu a blokovanie jednotlivého klienta DEA alebo skupiny klientov DEA;

d)

automaticky zablokovať alebo zrušiť pokyny od klienta DEA, ktoré porušuje prahové hodnoty riadenia rizík poskytovateľa DEA, pričom poskytovateľ DEA uplatňuje kontroly expozícií jednotlivých klientov DEA, finančných nástrojov alebo skupín klientov DEA;

e)

zastaviť toky pokynov postúpených jeho klientmi DEA;

f)

pozastaviť alebo zrušiť služby DEA ktorémukoľvek klientovi DEA, keď poskytovateľ DEA nie je presvedčený, že pretrvávajúci prístup by bol v súlade s jeho pravidlami a postupmi pre spravodlivé a riadne obchodovanie a integritu trhu;

g)

vykonať v prípade potreby preskúmanie vnútorných systémov kontroly rizík klientov DEA.

2.   Poskytovateľ DEA má zavedené postupy na vyhodnotenie, riadenie a zmiernenie narušenia trhu a špecifických rizík spoločnosti. Poskytovateľ DEA má možnosť identifikovať osoby, ktoré majú byť informované v prípade chyby, ktorej výsledkom sú porušenia rizikového profilu alebo možného porušenia pravidiel obchodného miesta.

3.   Poskytovateľ DEA má možnosť vždy identifikovať svojich rôznych klientov DEA a miesta obchodovania a obchodníkov týchto klientov DEA, ktorí zadávajú pokyny prostredníctvom systémov poskytovateľa DEA tým, že im priradí jedinečný identifikačný kód.

4.   Poskytovateľ DEA, ktorý umožnil klientovi DEA poskytovať svoj prístup DEA k svojim vlastným klientom (ďalej len „subdelegovanie“), má možnosť identifikovať rôzne toky pokynov od používateľov takéhoto subdelegovania bez toho, aby musel vedieť, kto je používateľom takéhoto opatrenia.

5.   Poskytovateľ DEA uchováva údaje týkajúce sa pokynov, ktoré zadali jeho klienti DEA vrátane úprav a zrušení, upozornení vytvorených systémami monitorovania a úprav vykonaných na účel filtrovania.

Článok 22

Hĺbková analýza možných klientov DEA

(Článok 17 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Poskytovateľ DEA vykoná hĺbkovú analýzu svojich možných klientov DEA s cieľom zabezpečiť, aby spĺňali požiadavky stanovené v tomto nariadení a pravidlách obchodného miesta, ku ktorému ponúka prístup.

2.   Hĺbková analýza podľa odseku 1 zahŕňa:

a)

riadenie a vlastnícku štruktúru možného klienta DEA;

b)

typy stratégií, ktoré má vykonať možný klient DEA;

c)

prevádzkovú štruktúru, systémy, kontroly pred obchodovaním a po obchodovaní, ako aj monitorovanie možného klienta DEA v reálnom čase. Investičná spoločnosť ponúkajúca DEA, ktorá umožňuje klientom DEA používať softvér tretej strany na prístup k obchodným miestam, zabezpečí, aby softvér zahŕňal kontroly pred obchodovaním, ktoré sú rovnocenné s kontrolami pred obchodovaním stanovenými v tomto nariadení;

d)

povinnosti možného klienta DEA v prípade činností a chýb;

e)

doterajší model obchodovania a správanie možného klienta DEA;

f)

úroveň očakávaného objemu obchodovania a pokynov možného klienta DEA;

g)

schopnosť možného klienta DEA plniť svoje finančné záväzky voči poskytovateľovi DEA;

h)

informácie o doterajšej disciplíne možného klienta DEA, ak sú k dispozícii.

3.   Poskytovateľ DEA, ktorý umožnil subdelegovanie, zabezpečí, aby možný klient DEA pred tým, než získa prístup, mal zavedený rámec hĺbkovej analýzy, ktorý je aspoň rovnocenný hĺbkovej analýze opísanej v odsekoch 1 a 2.

Článok 23

Pravidelné preskúmanie klientov DEA

(Článok 17 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Poskytovateľ DEA preskúma každoročne svoje postupy hĺbkovej analýzy.

2.   Poskytovateľ DEA každoročne vykoná opätovné posúdenie primeranosti systémov a kontrol svojich klientov, pričom zohľadní najmä zmeny rozsahu, povahy alebo komplexnosti ich obchodných činností alebo stratégií, zmeny počtu zamestnancov, vlastníckej štruktúry, obchodného alebo bankového účtu, regulačného statusu, finančnej situácie, ako aj to, či klient DEA vyjadril úmysel subdelegovať prístup, ktorý dostáva od poskytovateľa DEA.

KAPITOLA IV

INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI PÔSOBIACE AKO VŠEOBECNÝ ZÚČTOVACÍ ČLEN

Článok 24

Systémy a kontroly investičných spoločností pôsobiacich ako všeobecný zúčtovací člen

(Článok 17 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

Každý systém, ktorý používa investičná spoločnosť pôsobiaca ako všeobecný zúčtovací člen (ďalej len „zúčtovacia spoločnosť“) na podporu poskytovania svojich zúčtovacích služieb svojim klientom, podlieha primeraným hĺbkovým analýzam, kontrolám a monitorovaniu.

Článok 25

Hĺbková analýza možných zúčtovacích klientov

(Článok 17 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Zúčtovacia spoločnosti vykoná počiatočné posúdenie možného zúčtovacieho klienta, pričom zohľadní povahu, rozsah a komplexnosť ekonomickej činnosti možného zúčtovacieho klienta. Každý možný zúčtovací klient sa musí posudzovať podľa týchto kritérií:

a)

úverovej sily vrátane akýchkoľvek poskytnutých záruk;

b)

vnútorných systémov kontroly rizík;

c)

zamýšľanej obchodnej stratégie;

d)

platobných systémov a mechanizmov, ktoré umožňujú možnému zúčtovaciemu klientovi, aby zabezpečil včasný prevod aktív alebo hotovosti ako dozabezpečenie, ako vyžaduje zúčtovacia spoločnosť vo vzťahu k poskytovaným zúčtovacím službám;

e)

systémové nastavenia a prístup k informáciám, ktorý pomáha možnému zúčtovaciemu klientovi dodržiavať maximálny limit obchodovania dohodnutý so zúčtovacou spoločnosťou;

f)

akýkoľvek kolaterál poskytnutý zúčtovacej spoločnosti možným zúčtovacím klientom;

g)

prevádzkové zdroje vrátane technologických rozhraní a prepojenia;

h)

akákoľvek účasť možného zúčtovacieho klienta na porušení pravidiel, ktoré zabezpečujú integritu finančných trhov vrátane účasti na zneužívaní trhu, finančnej kriminalite alebo praní špinavých peňazí.

2.   Zúčtovacia spoločnosť každoročne preskúma, ako prebieha plnenie kritérií jej zúčtovacími klientmi uvedené v odseku 1. Záväzná písomná dohoda uvedená v článku 17 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ obsahuje tieto kritériá a stanovuje frekvenciu, s akou zúčtovacia spoločnosť preskúmava plnenie týchto kritérií jej zúčtovacími klientmi, pričom toto preskúmanie sa má vykonávať častejšie ako raz za rok. V záväznej písomnej dohode sa stanovia dôsledky pre zúčtovacích klientov, ktorí nespĺňajú tieto kritériá.

Článok 26

Obmedzenia pozícií

(Článok 17 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Zúčtovacia spoločnosť stanoví a oznámi svojim zúčtovacím klientom primerané obchodné limity a obmedzenia pozícií s cieľom zmierniť a riadiť svoju vlastnú protistranu, riziká likvidity, prevádzkové a iné riziká.

2.   Zúčtovacia spoločnosť monitoruje pozície svojich zúčtovacích klientov voči limitom a obmedzeniam uvedeným v odseku 1 čo najbližšie k reálnemu času a disponuje primeranými postupmi pred obchodovaním a po obchodovaní na riadenie rizika porušenia obmedzení pozícií prostredníctvom primeraného maržového postupu a inými primeranými prostriedkami.

3.   Zúčtovacia spoločnosť písomne dokumentuje postupy uvedené v odseku 2 a zaznamenáva, či zúčtovací klienti spĺňajú tieto postupy.

Článok 27

Sprístupňovanie informácií o poskytovaných službách

(Článok 17 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Zúčtovacia spoločnosť zverejní podmienky, za ktorých poskytuje svoje zúčtovacie služby. Tieto služby ponúka za primeraných obchodných podmienok.

2.   Zúčtovacia spoločnosť informuje svojich možných a existujúcich zúčtovacích klientov o úrovni ochrany a nákladoch súvisiacich s rôznymi úrovňami segregácie, ktorú poskytuje. Informácie týkajúce sa rôznych úrovní segregácie zahŕňajú opis hlavných právnych vplyvov na príslušné úrovne poskytovanej segregácie vrátane informácií o konkurznom práve uplatniteľnom v príslušnej jurisdikcii.

KAPITOLA V

METÓDA VYSOKOFREKVENČNÉHO ALGORITMICKÉHO OBCHODOVANIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Obsah a formát záznamov o pokynoch

(Článok 17 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičná spoločnosť, ktorá sa zapája do metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, ihneď po zadaní pokynu zaznamená podrobnosti o každom zadanom pokyne, pričom použije formát stanovený v tabuľkách 2 a 3 prílohy II.

2.   Investičná spoločnosť, ktorá sa zapája do metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, aktualizuje informácie uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o štandardy a formáty stanovené v štvrtom stĺpci tabuliek 2 a 3 prílohy II.

3.   Záznamy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uchovávajú päť rokov odo dňa zadania pokynu miestu obchodovania alebo inej investičnej spoločnosti na jeho vykonanie.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

(Článok 17 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Rady a Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností a vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

Kritériá, ktoré by mala investičná spoločnosť zohľadniť pri vlastnom posúdení podľa článku 9 ods. 1

1.

Pri posudzovaní povahy svojej obchodnej činnosti musí investičná spoločnosť podľa potreby zohľadniť:

a)

regulačný status spoločnosti a v prípade potreby jej DEA klientov vrátane regulačných požiadaviek, ktorým podlieha ako investičná spoločnosť podľa smernice 2014/65/EÚ, a iné relevantné regulačné požiadavky;

b)

úlohy spoločnosti na trhu vrátane toho, či je tvorcom trhu a či vykonáva pokyny pre klientov alebo skôr len obchoduje na vlastný účet;

c)

úroveň automatizácie obchodných a iných procesov alebo činností spoločnosti;

d)

druhy a regulačný status nástrojov, produktov a tried aktív, s ktorými spoločnosť obchoduje;

e)

typy stratégií, ktoré spoločnosť používa a riziká obsiahnuté v týchto stratégiách pre vlastné riadenie rizika spoločnosti a pre správne a riadne fungovanie trhov; najmä povahu týchto stratégií, ako napríklad tvorba trhu alebo arbitráž, a či tieto stratégie sú dlhodobé, smerové alebo nesmerové;

f)

citlivosť oneskorenia medzi stratégiami spoločnosti a jej obchodnými činnosťami;

g)

typ a regulačný status obchodných miest a ostatných prístupných zdrojov likvidity, a najmä, či obchodná činnosť na týchto obchodných miestach a iných zdrojoch likvidity je transparentné obchodovanie (lit trading), netransparentné obchodovanie (dark trading) alebo mimoburzové obchodovanie (over-the-counter trading);

h)

riešenie prepojenia spoločnosti a či má prístup k obchodným miestam ako člen, klient DEA alebo poskytovateľ DEA;

i)

rozsah, v akom spoločnosť závisí od tretích strán pri vývoji a údržbe svojich algoritmov alebo obchodných systémov, a či si tieto algoritmy alebo obchodné systémy vyvinula samotná investičná spoločnosť, v spolupráci s treťou stranou, alebo ich zabezpečila externe treťou stranou;

j)

vlastníctvo spoločnosti a štruktúra správy a riadenia, akú má organizačnú a prevádzkovú štruktúru, a či je partnerstvom, dcérskou spoločnosťou, spoločnosťou kótovanou na burze, alebo inou spoločnosťou;

k)

riadenie rizík spoločnosti, dodržiavanie súladu s predpismi, štruktúra auditu a organizácia;

l)

dátum založenia spoločnosti a úroveň skúseností a spôsobilosti jej zamestnancov, a či bola založená len nedávno.

2.

Pri posudzovaní objemu svojej obchodnej činnosti musí investičná spoločnosť podľa potreby zohľadniť:

a)

počet algoritmov a stratégií bežiacich súbežne;

b)

počet jednotlivých nástrojov, produktov a tried obchodovaných aktív;

c)

počet prevádzkovaných miest obchodovania (trading desk) a použitých individuálnych identifikátorov obchodu fyzických osôb a algoritmov zodpovedných za vykonanie pokynu;

d)

kapacity objemu správ, a najmä počet pokynov zadaných, upravených, zrušených a vykonaných;

e)

peňažnú hodnotu svojich hrubých a čistých vnútrodenných a jednodňových pozícií;

f)

počet trhov, ku ktorým má prístup buď ako člen alebo účastník, alebo prostredníctvom DEA;

g)

počet a veľkosť klientov spoločnosti, a najmä DEA klientov spoločnosti;

h)

počet kolokačných webových sídiel alebo webových sídiel s tzv. proximity hosting, s ktorými je spoločnosť prepojená;

i)

veľkosť priechodnosti infraštruktúry prepojenia spoločnosti;

j)

počet zúčtovacích členov alebo členstiev spoločnosti ako centrálnych protistrán;

k)

veľkosť spoločnosti pokiaľ ide o počet obchodníkov a zamestnancov front-office, middle-office a back-office, zamestnaných na báze ekvivalentu plného pracovného času;

l)

počet prevádzok spoločnosti;

m)

počet krajín a regiónov, v ktorých spoločnosť vykonáva obchodné činnosti;

n)

ročné príjmy a zisky spoločnosti.

3.

Pri posudzovaní zložitosti svojej obchodnej činnosti musí investičná spoločnosť podľa potreby zohľadniť:

a)

povahu stratégií vykonávaných spoločnosťou alebo jej klientmi, pokiaľ sú tieto stratégie spoločnosti známe, a najmä, či tieto stratégie predpokladajú algoritmy, ktoré spúšťajú pokyny súvisiace s korelovanými nástrojmi alebo na viacerých obchodných miestach alebo zdrojoch likvidity;

b)

algoritmy spoločnosti, pokiaľ ide kódovanie, vstupy, od ktorých algoritmy závisia, vzájomné závislosti a výnimky z pravidla obsiahnuté v algoritmoch, alebo iné;

c)

obchodné systémy spoločnosti, pokiaľ ide o rôznorodosť používaných obchodných systémov, ako aj rozsah, v akom spoločnosť kontroluje, upravuje, testuje a preskúmava svoje obchodné systémy;

d)

štruktúru spoločnosti, pokiaľ ide o vlastníctvo a riadenie, ako aj jej organizačnú, prevádzkovú, technickú, fyzickú alebo zemepisnú štruktúru;

e)

rôznorodosť riešení prepojenia, technológií alebo zúčtovania spoločnosti;

f)

rôznorodosť fyzických infraštruktúr obchodovania spoločnosti;

g)

úroveň využívania externých zdrojov vykonaného alebo ponúkaného spoločnosťou, a najmä či spoločnosť obstaráva kľúčové funkcie z externých zdrojov;

h)

poskytovanie alebo používanie DEA spoločnosťou, či už ide o DMA alebo sponzorovaný prístup, ako aj podmienky, za ktorých sa DEA ponúka klientom; a

i)

rýchlosť obchodovania spoločnosťou alebo jej klientmi.


PRÍLOHA II

Obsah a formát záznamov o pokynoch podľa článku 28

Tabuľka 1

Vysvetlivky k tabuľkám 2 a 3

SYMBOL

TYP ÚDAJOV

VYMEDZENIE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znakov

Voľné textové pole.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

3-miestny kód meny podľa ISO 4217 pre kódy mien

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát dátumu a času podľa ISO 8601

Dátum a čas v tomto formáte:

YYYY-MM-DDThh:mm:s.ddddddZ.

„YYYY“ je rok;

„MM“ je mesiac;

„DD“ je deň;

„T“ – znamená, že sa používa písmeno „T“

„hh“ je hodina;

„mm“ je minúta;

„s.dddddd“ je sekunda a zlomok sekundy;

Z je čas UTC.

Dátumy a časy sa uvádzajú v UTC.

{DECIMAL-n/m}

Desatinné číslo zložené spolu až z n číslic, z ktorých až m číslic môžu byť zlomkové číslice

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty.

Oddeľovač desatinných miest je „.“ (Bodka);

Pred záporné čísla sa dáva „-“ (mínus);

Hodnoty sú zaokrúhlené, nie skrátené.

{INTEGER-n}

Celé číslo v celkovom rozsahu až n číslic.

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty celých čísel.

{ISIN}

12 alfanumerických znakov

Kód ISIN podľa vymedzenia v ISO 6166.

{LEI}

20 alfanumerických znakov

Identifikátor právneho subjektu podľa vymedzenia v ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikátor trhu podľa vymedzenia v ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 alfanumerických znakov

Identifikátor je stanovený v článku 6 a v PRÍLOHE II k [RTP 22 o povinnostiach týkajúcich sa predkladania správ o transakciách podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014].


Tabuľka 2

Informácie týkajúce sa každého počiatočného rozhodnutia uskutočniť obchod a objednávok prichádzajúcich od zákazníkov

N.

Pole

Opis

Štandardy a formát

1

Meno(-á) klienta

Úplné meno(-á) klienta. Keď existuje viac ako jedno meno, všetky mená musia byť zahrnuté v tomto poli a oddelené čiarkou.

Toto pole sa ponechá prázdne v prípade, ak ho obsahuje identifikátor právneho subjektu (LEI).

{ALPHANUM-140}

2

Priezvisko(-á) klienta

Úplné priezvisko(-á) klienta. Keď existuje viac ako jedno priezvisko, všetky priezviská musia byť zahrnuté v tomto poli a byť oddelené čiarkou.

Toto pole sa ponechá prázdne v prípade, ak ho obsahuje LEI

{ALPHANUM-140}

3

Identifikačný kód klienta

Kód používaný na identifikáciu klienta investičnej spoločnosti. V prípade, že existuje DEA, použije sa kód používateľa DEA.

Keď je klientom právnická osoba, použije sa kód LEI klienta.

Keď klientom nie je právnická osoba, použije sa {NATIONAL_ID}.

V prípade súhrnných pokynov sa použije označenie AGGR, ako sa uvádza v článku 2 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 (1).

V prípade čakajúcich alokácií sa použije označenie PNAL, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/580.

Toto pole sa ponechá prázdne, iba ak investičná spoločnosť nemá žiadneho klienta.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

„AGGR“ – súhrnné pokyny

„PNAL“ – čakajúce alokácie

4

Meno(-á) osoby konajúcej v mene klienta

Toto pole obsahuje úplné meno(-á) osoby konajúcej v mene klienta.

Keď existuje viac ako jedno meno, všetky mená musia byť zahrnuté v tomto poli a oddelené čiarkou.

{ALPHANUM-140}

5

Priezvisko(-á) osoby konajúcej v mene klienta

Toto pole obsahuje úplné priezvisko(-á) osoby konajúcej v mene klienta. Keď existuje viac ako jedno priezvisko, všetky priezviská musia byť zahrnuté v tomto poli a oddelené čiarkou.

{ALPHANUM-140}

6

Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti

Kód používaný na identifikáciu tej osoby alebo algoritmu investičnej spoločnosti, ktoré zodpovedajú za investičné rozhodnutie v súlade s článkom 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (2).

Keď bola za investičné rozhodnutie zodpovedná fyzická osoba, tak osoba, ktorá bola zodpovedná alebo mala primárnu zodpovednosť za investičné rozhodnutie, je identifikovaná pomocou {NATIONAL_ID}.

Ak bol za investičné rozhodnutie zodpovedný algoritmus, pole sa vyplní v súlade s článkom 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.

Toto pole sa ponechá prázdne, keď investičné rozhodnutie nebolo vykonané osobou ani algoritmom investičnej spoločnosti.

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

{ALPHANUM-50} – algoritmy

7

Určenie počiatočného pokynu

Kód používaný na identifikáciu pokynu, ktorý bol prijatý od klienta alebo generovaný investičnou spoločnosťou pred vydaním platobného rozkazu a postúpením obchodnému miestu alebo investičnej spoločnosti.

{ALPHANUM-50}

8

Ukazovateľ kúpa-predaj

Vyjadruje, či ide o pokyn na kúpu alebo predaj.

V prípade opcií a swapcií je kupujúcim protistrana, ktorá má právo uplatniť opciu, a predávajúcim je protistrana, ktorá opciu predáva a dostáva prémiu.

V prípade iných futures a forwardov, než sú futures a forwardy týkajúce sa mien, je kupujúcim protistrana kupujúca nástroj a predávajúcim je protistrana predávajúca nástroj.

V prípade swapov týkajúcich sa cenných papierov je kupujúcim protistrana, ktorá preberá riziko pohybu ceny podkladového cenného papiera a dostáva sumu zaistenia. Predávajúcim je protistrana, ktorá zaplatí sumu zaistenia.

V prípade swapov týkajúcich sa úrokových sadzieb alebo indexov inflácie je kupujúcim protistrana, ktorá zaplatí pevnú úrokovú sadzbu. Predávajúcim je protistrana, ktorá prijíma pevnú úrokovú sadzbu. V prípade bázických swapov (float-to-float úrokových swapov) je kupujúcim protistrana, ktorá zaplatí rozpätie (spread), a predávajúcim protistrana, ktorá rozpätie prijíma.

V prípade swapov a forwardov týkajúcich sa mien a krížových menových swapov je kupujúcim protistrana prijímajúca menu, ktorá je pri abecednom zoradení podľa normy ISO 4217 prvá, a predávajúcim je protistrana, ktorá túto menu dodáva.

V prípade swapov týkajúcich sa dividend je kupujúcim protistrana prijímajúca ekvivalentnú platbu skutočných dividend. Predávajúcim je protistrana vyplácajúca dividendy a prijímajúca pevnú úrokovú sadzbu.

V prípade derivátových nástrojov na prenos kreditného rizika, okrem opcií a swapcií, je kupujúcim protistrana kupujúca ochranu. Predávajúcim je protistrana predávajúca ochranu.

V prípade derivátových kontraktov týkajúcich sa komodít alebo emisných kvót je kupujúcim protistrana, ktorá prijíma komoditu alebo emisnú kvótu uvedenú v správe, a predávajúcim je protistrana dodávajúca túto komoditu alebo emisnú kvótu.

V prípade dohôd o budúcich úrokových sadzbách je kupujúcim protistrana, ktorá platí pevnú úrokovú sadzbu a predávajúcim je protistrana prijímajúca pevnú úrokovú sadzbu.

V prípade zvýšenia nominálnej hodnoty je kupujúcim rovnaký subjekt ako nadobúdateľ finančného nástroja v pôvodnej transakcii a predávajúcim je rovnaký subjekt ako scudziteľ finančného nástroja v pôvodnej transakcii.

V prípade zníženia nominálnej hodnoty je kupujúcim rovnaký subjekt ako scudziteľ finančného nástroja v pôvodnej transakcii a predávajúcim je rovnaký subjekt ako nadobúdateľ finančného nástroja v pôvodnej transakcii.

„BUYI“ – kúpa

„SELL“ – predaj

9

Identifikačný kód finančného nástroja

Jedinečný a jednoznačný identifikátor finančného nástroja

{ISIN}

10

Cena

Limitná cena pokynu nezahŕňajúca, ak je to použiteľné, províziu a vzniknutý úrok.

V prípade stop pokynov ide o stop cenu za pokyn.

V prípade opčných kontraktov cena predstavuje prémiu derivátového kontraktu pripadajúcu na podkladové aktívum alebo indexový bod.

V prípade stávok na rozpätie (spread bets) cena predstavuje referenčnú cenu priameho podkladového nástroja.

V prípade swapov na úverové zlyhanie cena predstavuje kupón v bázických bodoch.

Keď je cena uvedená v peňažnom vyjadrení, uvedie sa v hlavnej menovej jednotke.

Keď je cena nepoužiteľná, v tomto poli sa uvedie „NOAP“.

Keď je cena momentálne nedostupná, ale očakáva sa jej oznámenie, vyplní sa „PNDG“.

Ak je dohodnutá cena nula, použije sa nulová cena.

Hodnoty nie sú podľa možnosti zaokrúhlené ani skrátené.

{DECIMAL-18/13} v prípade, že je cena vyjadrená ako peňažná hodnota.

{DECIMAL-11/10} v prípade, že je cena vyjadrená ako percentuálny podiel alebo výnos.

{DECIMAL-18/17} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená v bázických bodoch.

„PNDG“ v prípade, že cena nie je k dispozícii.

„NOAP“ v prípade, že cena nie je použiteľná.

11

Označenie ceny

Udáva, či sú cena a realizačná cena vyjadrené v peňažnej hodnote, v percentuálnej hodnote, vo výnosoch alebo v bázických bodoch.

„MONE“ – peňažná hodnota

„PERC“ – percentuálna hodnota

„YIEL“ – výnos

„BAPO“ – bázické body

12

Cenový multiplikátor

Počet jednotiek podkladových nástrojov, ktorý predstavuje jedna zmluva o derivátoch.

Peňažná hodnota krytá jedným swapovým kontraktom, keď sa v poli týkajúcom sa množstva udáva počet swapových kontraktov v transakcii. V prípade futurít alebo opcií na indexe suma za jeden indexový bod.

V prípade stávok na finančné rozpätie pohyb ceny podkladového nástroja, z ktorého stávka na finančné rozpätie vychádza.

Informácie uvedené v tomto poli musia byť v súlade s hodnotami uvedenými v poliach 10 a 26.

{DECIMAL- 18/17}

„1“ – ak sa nederivátové finančné nástroje neobchodujú prostredníctvom kontraktov.

13

Mena, v ktorej je vyjadrená cena

Mena, v ktorej je vyjadrená cena pri finančnom nástroji týkajúcom sa daného pokynu (uplatniteľné v prípade ceny vyjadrenej ako peňažná hodnota).

{CURRENCYCODE_3}

14

Mena 2. časti

V prípade multimenových alebo krížových menových swapov mena 2. časti je mena, v ktorej je denominovaná 2. časť kontraktu.

V prípade swapcií, ktorých podkladový swap je multimenový, mena 2. časti je mena, v ktorej je denominovaná 2. časť swapu.

Toto pole sa používa len v prípade úrokových a menových derivátových kontraktov.

{CURRENCYCODE_3}

15

Kód podkladového nástroja

Kód ISIN podkladového nástroja.

Pri ADR, GDR a podobných nástrojoch: {ISIN} finančného nástroja, na ktorom sú tieto nástroje založené.

V prípade konvertibilných dlhopisov: {ISIN} nástroja, za ktorý sa dlhopis môže vymeniť.

V prípade derivátov alebo iných nástrojov, ktoré majú podkladový finančný nástroj: kód ISIN podkladového nástroja, keď je podkladový finančný nástroj prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na obchodnom mieste. Keď sú podkladovým finančným nástrojom dividendy v akciách: kód ISIN príslušného podielu oprávňujúceho na podkladové dividendy.

V prípade swapov na úverové zlyhanie sa uvedie kód ISIN referenčného záväzku.

V prípade, že podkladovým finančným nástrojom je index a má pridelený kód ISIN: kód ISIN tohto indexu.

Keď je podkladovým finančným nástrojom kôš: zahŕňajú sa všetky kódy ISIN každej zložky koša, ktorá je prijatá na obchodovanie alebo obchodovaná na obchodnom mieste. Toto pole sa vypĺňa toľkokrát, koľkokrát je to potrebné na uvedenie všetkých nástrojov v koši.

{ISIN}

16

Druh opcie

Udáva, či je derivátový kontrakt kúpnou opciou (právo na nákup konkrétneho podkladového aktíva), alebo predajnou opciou (právo na predaj konkrétneho podkladového aktíva), alebo či sa v čase zadania pokynu nedá určiť, či ide o kúpnu alebo predajnú opciu. V prípade swapcií platí:

„PUTO“ – ak ide o tzv. receiver swapciu, pri ktorej má kupujúci právo vstúpiť do swapu ako príjemca s pevnou úrokovou sadzbou.

„CALL“ – ak ide o tzv. payer swapciu, pri ktorej má kupujúci právo vstúpiť do swapu ako platca s pevnou úrokovou sadzbou.

V prípade maximálnych a minimálnych limitov platí:

„PUTO“ – ak ide o minimálny limit.

„CALL“ – ak ide o maximálny limit.

Pole sa vzťahuje len na deriváty, ktorými sú opcie alebo warranty.

„PUTO“ – predajná opcia

„CALL“ – kúpna opcia

„OTHR“ – ak nie je možné určiť, či ide o predajnú alebo kúpnu opciu

17

Realizačná cena

Vopred stanovená cena, za ktorú držiteľ bude musieť kúpiť alebo predať podkladový finančný nástroj alebo údaj o tom, že cenu v čase zadania pokynu nemožno určiť.

Pole sa uplatňuje iba na opcie alebo warranty, ak realizačná cena môže byť v čase zadania pokynu určená.

Ak sa údaj o realizačnej cene neuplatňuje, toto pole sa nevyplní.

{DECIMAL-18/13} v prípade, že je cena vyjadrená ako peňažná hodnota.

{DECIMAL-11/10} v prípade, že je cena vyjadrená ako percentuálny podiel alebo výnos.

{DECIMAL-18/17} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená v bázických bodoch.

„PNDG“ v prípade, že cena nie je k dispozícii.

18

Mena realizačnej ceny

Mena realizačnej ceny

{CURRENCYCODE_3}

19

Platba vopred

Peňažná hodnota každej platby vopred v bázických bodoch nominálnej hodnoty prijatej alebo zaplatenej predávajúcim.

V prípade, že predávajúci prijme platbu vopred: obchodovaná hodnota je pozitívna. V prípade, že predávajúci zaplatí platbu vopred: obchodovaná hodnota je negatívna.

V prípade zvýšenia alebo zníženia nominálnej hodnoty podkladového aktíva pri derivátových kontraktoch množstvo odzrkadľuje absolútnu hodnotu zmeny a je vyjadrené ako kladné číslo.

{DECIMAL-18/5}

20

Druh dodávky

Uvádza, či bola transakcia vyrovnaná fyzicky alebo v hotovosti.

Keď v čase umiestnenia nie je možné určiť druh dodávky, vloží sa „OPTL“.

Pole sa vypĺňa iba v prípade, keď ide o deriváty.

„PHYS“ – fyzicky vyrovnaná

„CASH“ – hotovostne vyrovnaná

„OPTL“ – voliteľná pre protistranu alebo keď je určená treťou stranou.

21

Forma výkonu opcie

Uvádza, či sa opcia môže vykonať len k pevnému dátumu (európska a ázijská forma), k rôznym vopred stanoveným dátumom (bermudská forma) alebo kedykoľvek počas trvania zmluvy (americká forma).

Toto pole sa používa len pre opcie.

„EURO“ – európska

„AMER“ – americká

„ASIA“ – ázijská

„BERM“ – bermudská

„OTHR“ – akýkoľvek iný druh

22

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti finančného nástroja.

Pole sa používa iba na dlhové nástroje so stanoveným dátumom splatnosti.

{DATEFORMAT}

23

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti uvedeného finančného nástroja.

Pole sa používa iba na deriváty so stanoveným dátumom splatnosti.

{DATEFORMAT}

24

Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené

Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené.

Pole sa používa iba vtedy, keď je množstvo vyjadrené ako nominálna alebo peňažná hodnota.

{CURRENCYCODE_3}

25

Označenie množstva

Udáva, či sa oznámené množstvo vyjadruje v počte jednotiek, ako nominálna hodnota alebo ako peňažná hodnota.

„UNIT“ – počet jednotiek

„NOML“ – nominálna hodnota

„MONE“ – peňažná hodnota

26

Počiatočné množstvo

Počet jednotiek finančného nástroja alebo počet derivátových kontraktov v pokyne.

Nominálna alebo peňažná hodnota finančného nástroja.

V prípade stávok na rozpätie sa množstvo uvedie ako peňažná hodnota stavená na bod cenovej zmeny podkladového finančného nástroja.

V prípade zvýšenia alebo zníženia nominálnej hodnoty podkladového aktíva pri derivátových kontraktoch množstvo odzrkadľuje absolútnu hodnotu zmeny a je vyjadrené ako kladné číslo.

V prípade swapov na úverové zlyhanie je množstvom nominálna hodnota, pre ktorú sa ochrana nadobúda alebo scudzuje.

{DECIMAL-18/17} v prípade, že množstvo je vyjadrené ako počet jednotiek.

{DECIMAL-18/5} v prípade, že množstvo je vyjadrené v peňažnej alebo nominálnej hodnote.

27

Dátum a čas

Presný dátum a čas prijatia pokynu alebo presný dátum a čas prijatia rozhodnutia obchodovať. Keď je to uplatniteľné, toto pole sa musí udržiavať v súlade s článkom 3 a tabuľkou 2 v prílohe k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/574 (3).

{DATE_TIME_FORMAT}

Keď je to uplatniteľné, počet číslic za „sekundami“ sa určí v súlade s tabuľkou 2 v prílohe k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/574.

28

Dodatočné informácie od klienta

Akékoľvek inštrukcie, parametre, podmienky a ďalšie podrobnosti pokynu, ktoré klient postúpil investičnej spoločnosti.

Voľný text


Tabuľka 3

Informácie týkajúce sa odchádzajúcich a vykonaných pokynov

N.

Pole/Obsah

Opis

Formát

1

Ukazovateľ kúpa-predaj

Udáva, či ide o pokyn na kúpu alebo predaj, ako je stanovené v opise poľa 8 v tabuľke 2.

„BUYI“ – kúpa

„SELL“ – predaj

2

Obchodná kapacita

Udáva, či je zadanie pokynu dôsledkom toho, že člen, účastník alebo klient obchodného miesta vykonáva obchodovanie párovaním na vlastný účet podľa článku 4 ods. 38 smernice 2014/65/EÚ, alebo obchodovanie na vlastný účet podľa článku 4 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ.

Keď zadanie pokynu nie je dôsledkom toho, že člen, účastník alebo klient obchodného miesta vykonáva obchodovanie párovaním na vlastný účet, alebo obchodovanie na vlastný účet, v tomto poli sa uvedie, že transakcia bola vykonaná v inom postavení.

„DEAL“ – obchodovanie na vlastný účet

„MTCH“ – obchodovanie párovaním na vlastný účet

„AOTC“ – iné postavenie

3

Činnosť zameraná na zabezpečovanie likvidity

Udáva, či bol pokyn zadaný obchodnému miestu ako súčasť stratégie tvorby trhu podľa článkov 17 a 48 smernice 2014/65/EÚ, alebo bol zadaný ako súčasť inej činnosti v súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/575 (4).

„true“

„false“

4

Vykonanie v rámci spoločnosti

Kód používaný na identifikáciu tej osoby alebo algoritmu investičnej spoločnosti, ktorá zodpovedá za vykonanie transakcie vyplývajúcej z pokynu v súlade s článkom 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.

Keď je za vykonanie transakcie zodpovedná fyzická osoba, táto osoba bude identifikovaná pomocou {NATIONAL_ID}

Keď je za vykonanie transakcie zodpovedný algoritmus, pole sa vyplní v súlade s článkom 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.

Keď je do vykonania transakcie zapojená viac ako jedna osoba alebo kombinácia osôb a algoritmov, spoločnosť stanoví obchodníka alebo algoritmus, ktorý je primárne zodpovedný podľa článku 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590 a v tomto poli uvedie identitu tohto obchodníka alebo algoritmu.

Toto pole sa používa len pre vykonané pokyny.

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

{ALPHANUM-50} – algoritmy

5

Identifikačný kód pokynu zadaného obchodnému miestu alebo inej investičnej spoločnosti

Interný kód používaný investičnou spoločnosťou na určenie pokynov zadaných obchodným miestam alebo inej investičnej spoločnosti za predpokladu, že kód je jedinečný pre obchodný deň a finančný nástroj.

{ALPHANUM-50}

6

Identifikačný kód pokynu pridelený inou investičnou spoločnosťou alebo obchodným miestom, ktorému bol pokyn zadaný

Alfanumerický kód pridelený inou investičnou spoločnosťou alebo obchodným miestom, ktorému investičná spoločnosť zadala pokyn na vykonanie transakcie. Do tohto poľa sa uvedie identifikačný kód, ktorý pridelila táto investičná spoločnosť alebo obchodné miesto.

{ALPHANUM-50}

7

Identifikačný kód prijatého pokynu

Kód investičnej spoločnosti, ktorej bol pokyn postúpený alebo kód obchodného miesta, ktorému bol postúpený.

V prípade investičnej spoločnosti: {LEI}

V prípade obchodného miesta: {MIC}

8

Typ pokynu

Identifikuje typ pokynu zadaného obchodnému miestu podľa špecifikácie obchodného miesta.

{ALPHANUM-50}

9

Limitná cena

Maximálna cena, za ktorú sa pokyn na kúpu môže obchodovať, alebo minimálna cena, za ktorú sa môže pokyn na predaj obchodovať.

Cenové rozpätie pre strategický pokyn. Môže byť negatívne alebo pozitívne.

Toto pole sa ponechá prázdne v prípade pokynov, ktoré nemajú limitnú cenu, alebo v prípade pokynov bez ceny.

V prípade konvertibilných dlhopisov sa v tomto poli uvedie skutočná cena (čistá alebo hrubá) použitá pre tento pokyn.

Keď je pokyn vykonaný, investičná spoločnosť zaznamená takisto cenu, za ktorú sa transakcia vykonala.

{DECIMAL-18/13} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená ako peňažná hodnota.

Keď je cena uvedená v peňažnom vyjadrení, uvedie sa v hlavnej menovej jednotke.

{DECIMAL-11/10} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos.

{DECIMAL-18/17} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená v bázických bodoch.

10

Mena, v ktorej je vyjadrená cena

Mena, v ktorej je vyjadrená obchodná cena (uplatniteľné, keď je cena vyjadrená ako peňažná hodnota) pre finančný nástroj týkajúci sa daného pokynu.

{CURRENCYCODE_3}

11

Označenie ceny

Udáva, či sú cena a realizačná cena vyjadrené v peňažnej hodnote, v percentuálnej hodnote, vo výnosoch alebo v bázických bodoch.

„MONE“ – peňažná hodnota

„PERC“ – percentuálna hodnota

„YIEL“ – výnos

„BAPO“ – bázické body

12

Dodatočná limitná cena

Akákoľvek iná limitná cena, ktorá sa môže týkať pokynu. Ak toto pole nie je relevantné, ponechá sa prázdne.

{DECIMAL-18/13} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená ako peňažná hodnota.

Ak je cena uvedená v peňažnom vyjadrení, uvedie sa v hlavnej menovej jednotke.

{DECIMAL-11/10} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos.

{DECIMAL-18/17} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená v bázických bodoch.

13

Stop cena

Cena, ktorá sa musí dosiahnuť na to, aby sa pokyn stal aktívnym.

V prípade stop pokynov aktivovaných udalosťami nezávislými od ceny finančného nástroja: v tomto poli sa uvedie stop cena rovná nule.

Ak toto pole nie je relevantné, ponechá sa prázdne.

{DECIMAL-18/13} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená ako peňažná hodnota.

Ak je cena uvedená v peňažnom vyjadrení, uvedie sa v hlavnej menovej jednotke.

{DECIMAL-11/10} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos.

{DECIMAL-18/17} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená v bázických bodoch.

14

Viazaná limitná cena

Maximálna cena, za ktorú sa môže obchodovať viazaný pokyn na kúpu, alebo minimálna cena, za ktorú sa môže obchodovať viazaný pokyn na predaj.

Ak toto pole nie je relevantné, ponechá sa prázdne.

{DECIMAL-18/13} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená ako peňažná hodnota.

Ak je cena uvedená v peňažnom vyjadrení, uvedie sa v hlavnej menovej jednotke.

{DECIMAL-11/10} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos.

{DECIMAL-18/17} v prípade ceny, ktorá je vyjadrená v bázických bodoch.

15

Zostávajúce množstvo vrátane skrytého

Celkové množstvo, ktoré zostáva v knihe objednávok po čiastočnom vykonaní, alebo v prípade akejkoľvek inej udalosti ovplyvňujúcej pokyn.

V prípade udalosti, ktorá znamená čiastočné vykonanie pokynu, ide o zostávajúci objem po tomto čiastočnom vykonaní. Pri zadaní pokynu ide o množstvo rovnajúce sa počiatočnému množstvu.

{DECIMAL-18/17} v prípade množstva, ktoré je vyjadrené ako počet jednotiek.

{DECIMAL-18/5} v prípade množstva, ktoré je vyjadrené v peňažnej alebo nominálnej hodnote.

16

Zobrazené množstvo

Množstvo, ktoré je viditeľné (v protiklade k skrytému) v knihe objednávok.

{DECIMAL-18/17} v prípade množstva, ktoré je vyjadrené ako počet jednotiek.

{DECIMAL-18/5} v prípade množstva, ktoré je vyjadrené v peňažnej alebo nominálnej hodnote.

17

Obchodované množstvo

V prípade čiastočného alebo úplného vykonania sa v tomto poli uvedie vykonané množstvo.

{DECIMAL-18/17} v prípade množstva, ktoré je vyjadrené ako počet jednotiek.

{DECIMAL-18/5} v prípade množstva, ktoré je vyjadrené v peňažnej alebo nominálnej hodnote.

18

Minimálne akceptovateľné množstvo (MAQ)

Minimálne akceptovateľné množstvo v prípade pokynu, ktorý sa má vykonať, ktoré môže pozostávať z viacerých čiastočných vykonaní pokynov a týka sa zvyčajne len pokynov, ktoré ďalej nepretrvávajú.

Ak toto pole nie je relevantné, ponechá sa prázdne.

{DECIMAL-18/17} v prípade množstva, ktoré je vyjadrené ako počet jednotiek.

{DECIMAL-18/5} v prípade množstva, ktoré je vyjadrené v peňažnej alebo nominálnej hodnote.

19

Minimálna vykonateľná veľkosť (MES)

Minimálna vykonateľná veľkosť akéhokoľvek jednotlivého potenciálneho vykonania.

Ak toto pole nie je relevantné, ponechá sa prázdne.

{DECIMAL-18/17} v prípade množstva, ktoré je vyjadrené ako počet jednotiek.

{DECIMAL-18/5} v prípade množstva, ktoré je vyjadrené v peňažnej alebo nominálnej hodnote.

20

Len prvé vykonanie MES

Udáva, či je MES relevantný len pre prvé vykonanie.

Toto pole možno ponechať prázdne, ak sa ponechá prázdne pole 19.

„true“

„false“

21

Ukazovateľ „len pasívny“

Udáva, či sa pokyn zadal miestu obchodovania s takou charakteristikou/označením, aby sa okamžite nevykonal voči akýmkoľvek viditeľným protipokynom.

„true“

„false“

22

Zabránenie samovykonaniu

Udáva, či bol pokyn zadaný s kritériami zabraňujúcimi samovykonaniu, aby nebol vykonaný s pokynom na opačnej strane knihy zadaným tým istým členom alebo účastníkom.

„true“

„false“

23

Dátum a čas (zadanie pokynu)

Presný dátum a čas zadania pokynu obchodnému miestu alebo inej investičnej spoločnosti.

{DATE_TIME_FORMAT}

Počet číslic za „sekundami“ sa určí v súlade s tabuľkou 2 v prílohe k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/574.

24

Dátum a čas (prijatie pokynu)

Presný dátum a čas každej správy, ktorá sa poskytuje obchodnému miestu alebo inej investičnej spoločnosti a prijíma sa od obchodného miesta alebo inej investičnej spoločnosti v súvislosti s pokynom.

{DATE_TIME_FORMAT}

Počet číslic za „sekundami“ sa určí v súlade s tabuľkou 2 v prílohe k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/574.

25

Poradové číslo

Pre každú jednotlivú udalosť uvedenú v poli 26 sa identifikuje investičná spoločnosť použitím kladných čísel vo vzostupnom poradí.

Poradové číslo je jedinečné pre každý druh udalosti, konzistentné naprieč všetkými udalosťami, ktoré investičná spoločnosť označila časovou pečiatkou, a zachováva sa počas dňa, v ktorom udalosť nastala.

{INTEGER-50}

26

Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie

Nový pokyn: prijatie nového pokynu organizátorom obchodného miesta.

„NEWO“ – nový pokyn

Aktivovaný: pokyn, ktorý sa stane vykonateľným alebo prípadne nevykonateľným na základe splnenia vopred stanovenej podmienky.

„TRIG“ – aktivovaný

Nahradený členom, účastníkom alebo klientom obchodného miesta: keď sa člen, účastník alebo klient obchodného miesta rozhodne z vlastnej iniciatívy zmeniť akúkoľvek charakteristiku pokynu, ktorý predtým zadal do knihy objednávok.

„REME“ – nahradený členom alebo účastníkom obchodného miesta.

Nahradený trhovými operáciami (automaticky): keď akúkoľvek charakteristiku pokynu zmenia počítačové systémy organizátora obchodného miesta. Zahŕňa to situáciu, keď sa charakteristiky viazaného pokynu alebo pohyblivého stop pokynu zmenia s cieľom zohľadniť pozíciu pokynu v knihe objednávok.

„REMA“ – nahradený trhovými operáciami (automaticky).

Nahradený trhovými operáciami (ľudský zásah): keď akúkoľvek charakteristiku pokynu zmenia zamestnanci organizátora obchodného miesta. Zahŕňa to situáciu, keď člen, účastník alebo klient obchodného miesta má problémy s výpočtovou technikou a potrebuje, aby sa jeho pokyny urýchlene zrušili.

„REMH“ – nahradený trhovými operáciami (ľudský zásah).

Zmena stavu z iniciatívy člena, účastníka alebo klienta obchodného miesta. Zahŕňa aktiváciu a deaktiváciu.

„CHME“ – zmena stavu z iniciatívy člena alebo účastníka obchodného miesta.

Zmena stavu v dôsledku trhových operácií.

„CHMO“ – zmena stavu v dôsledku trhových operácií.

Zrušený z iniciatívy člena účastníka alebo klienta obchodného miesta.

„CAME“ – zrušený z iniciatívy člena alebo účastníka obchodného miesta.

Zrušený trhovými operáciami. Zahŕňa to ochranný mechanizmus ustanovený pre investičné spoločnosti vykonávajúce algoritmické obchodovanie, aby realizovali stratégiu tvorby trhu, ako je stanovené v článkoch 17 a 48 smernice 2014/65/EÚ.

„CAMO“ – zrušený trhovými operáciami.

Odmietnutý pokyn: pokyn, ktorý organizátor obchodného miesta prijal ale odmietol.

„REMO“ – odmietnutý pokyn

Pokyn s uplynulou platnosťou: keď sa pokyn odstráni z knihy objednávok na konci jeho obdobia platnosti.

„EXPI“ – pokyn s uplynulou platnosťou

Čiastočne vykonaný: keď pokyn nie je vykonaný úplne, takže určité množstvo zostáva vykonať.

„PARF“ – čiastočne vykonaný

Vykonaný: keď už nezostáva vykonať žiadne množstvo.

„FILL“ – vykonaný

{ALPHANUM-4} znaky, ktoré obchodné miesto ešte nepoužilo pre vlastnú klasifikáciu.

27

Ukazovateľ predaja nakrátko

Predaj nakrátko uzavretý investičnou spoločnosťou vo svojom mene alebo v mene klienta, ako sa uvádza v článku delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.

„SSHO“ – predaj nakrátko bez výnimky

Keď investičná spoločnosť vykonáva transakciu v mene klienta, ktorý predáva, a investičná spoločnosť konajúca s vynaložením maximálneho úsilia nemôže určiť, či ide o transakciu predaja nakrátko, tak v tomto poli sa uvedie „UNDI“.

„SSEX“ – predaj nakrátko s výnimkou

Keď sa transakcia vykonáva pre postúpený pokyn, ktorý splnil podmienky pre postúpenie stanovené v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590, tak toto pole vyplní spoločnosť prijímajúca pokyn v správe prijímajúcej spoločnosti a použije informácie získané od postupujúcej spoločnosti.

Toto pole sa používa len vtedy, keď sa na nástroj vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 (5) a keď predávajúcim je investičná spoločnosť alebo klient investičnej spoločnosti.

Toto pole sa používa len v prípade vykonaných pokynov.

„SELL“ – žiadny predaj nakrátko

„UNDI“ – informácie nie sú k dispozícii

28

Indikátor výnimky

Udáva, či bola transakcia vykonaná podľa predobchodnej výnimky v súlade s článkami 4 a 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

V prípade kapitálových nástrojov:

 

„RFPT“ – transakcia za referenčnú cenu

 

„NLIQ“ – dohodnuté transakcie v likvidných finančných nástrojoch

 

„OLIQ“ – dohodnuté transakcie v nelikvidných finančných nástrojoch

 

„PRIC“ – dohodnuté transakcie podliehajúce iným podmienkam, než je aktuálna trhová cena daného kapitálového finančného nástroja.

V prípade nekapitálových nástrojov:

 

„SIZE“ – nad stanovenou veľkosťou transakcie

 

„ILQD“ – nelikvidný nástroj transakcie

Toto pole sa používa len vtedy, keď ide o pokyny, ktoré boli vykonané na základe výnimky na obchodnom mieste.

Uveďte toto jedno alebo tieto viaceré označenia:

 

„RFPT“ – referenčná cena

 

„NLIQ“ – dohodnutá (likvidná)

 

„OLIQ“ – nedohodnutá (nelikvidná)

 

„PRIC“ – dohodnutá (podmienky)

 

„SIZE“ – nad stanovenou veľkosťou

 

„ILQD“ – nelikvidný nástroj

29

Stratégia smerovania

Príslušná stratégia smerovania podľa špecifikácie obchodného miesta.

Ak toto pole nie je relevantné, ponechá sa prázdne.

{ALPHANUM-50}

30

Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom

Alfanumerický kód pridelený obchodným miestom transakcii podľa článku 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/575.

Toto pole sa používa len vtedy, keď ide o pokyny, ktoré boli vykonané na obchodnom mieste.

{ALPHANUM-52}

31

Obdobie platnosti

Platný daný deň: platnosť pokynu uplynie na konci obchodného dňa, v ktorom bol zadaný do knihy objednávok.

„GDAY“ – platný daný deň

Platný do zrušenia: pokyn ostáva aktívny v knihe objednávok a je vykonateľný, až kým nie je skutočne zrušený.

„GTCA“ – platný do zrušenia

Platný do času: platnosť pokynu uplynie najneskôr vo vopred určenom čase v rámci aktuálneho intervalu obchodovania.

„GTHT“ – platný do času

Platný do dátumu: platnosť pokynu uplynie na konci stanoveného kalendárneho dňa.

„GTHD“ – platný do dátumu

Platný do stanoveného dátumu a času: platnosť pokynu uplynie k stanovenému dátumu a času.

„GTDT“ – platný do stanoveného dátumu a času

Platný po čase: platnosť pokynu uplynie najneskôr vo vopred určenom čase v rámci aktuálneho intervalu obchodovania.

„GAFT“ – platný po čase

Platný po dátume: pokyn je aktívny len od začiatku vopred určeného dátumu.

„GAFD“ – platný po dátume

Platný po stanovenom dátume a čase: pokyn je aktívny len od vopred určeného dátumu a času.

„GADT“ – platný po stanovenom dátume a čase

Vykonať okamžite alebo zrušiť: pokyn, ktorý sa vykoná po zadaní do knihy objednávok (v množstve, ktoré môže byť predmetom vykonania) a ktorého zostávajúca časť (ak nejaká je), ktorá sa nestala predmetom vykonania, nezostáva v knihe objednávok.

„IOCA“ – vykonať okamžite alebo zrušiť

Splň alebo zruš: pokyn, ktorý sa vykoná pri zadaní do knihy objednávok za predpokladu, že celý môže byť predmetom vykonania: ak pokyn možno vykonať len čiastočne, automaticky je odmietnutý a nemožno ho preto vykonať.

Iné: akékoľvek doplňujúce údaje, ktoré sú jedinečné pre konkrétne obchodné modely, obchodné platformy alebo systémy.

„F“ – splň alebo zruš

alebo

{ALPHANUM-4} znaky, ktoré obchodné miesto ešte nepoužilo pre vlastnú klasifikáciu.

32

Obmedzenie pokynov

Platný pre interval obchodovania za záverečnú cenu: ak sa pokyn kvalifikuje pre interval obchodovania za záverečnú cenu.

„SESR“ – platný pre interval obchodovania za záverečnú cenu

Platný pre aukciu: pokyn je platný a môže byť vykonaný len vo fázach aukcie (ktoré môže vopred určiť člen, účastník alebo klient obchodného miesta, ktorý pokyn zadal, napr. úvodná alebo záverečná aukcia alebo vnútrodenná aukcia).

„VFAR“ – platný pre aukciu

Platný len pre kontinuálne obchodovanie: pokyn je aktívny len počas kontinuálneho obchodovania.

„VFCR“ – platný len pre kontinuálne obchodovanie

Iné: akékoľvek doplňujúce údaje, ktoré sú jedinečné pre konkrétne obchodné modely, obchodné platformy alebo systémy.

{ALPHANUM-4} znaky, ktoré obchodné miesto ešte nepoužilo pre vlastnú klasifikáciu.

Keď sú uplatniteľné viaceré typy, toto pole sa vyplní viacerými označeniami oddelenými čiarkou.

33

Dátum a čas obdobia platnosti

Tieto údaje sa týkajú časovej pečiatky odzrkadľujúcej čas, keď sa pokyn stal aktívnym, alebo keď sa úplne odstránil z knihy objednávok.

Platný daný deň: dátum zadania s časovou pečiatkou bezprostredne pred polnocou.

Platný do času: dátum zadania a obdobie do času stanoveného v pokyne.

Platný do dátumu: stanovený dátum uplynutia platnosti s časovou pečiatkou bezprostredne pred polnocou.

Platný do stanoveného dátumu a času: stanovený dátum a čas uplynutia platnosti.

Platný po čase: dátum zadania a stanovený čas, keď sa pokyn stane aktívnym.

Platný po dátume: stanovený dátum s časovou pečiatkou bezprostredne po polnoci.

Platný po stanovenom dátume a čase: omeškanie sa stanoví na základe dátumu a času, keď sa pokyn stane aktívnym.

Platný do zrušenia: konečný dátum a čas, keď sa pokyn odstráni v dôsledku trhových operácií.

Iné: časová pečiatka pre akýkoľvek iný druh platnosti.

{DATE_TIME_FORMAT}

Počet číslic za „sekundami“ sa určí v súlade s tabuľkou 2 v prílohe k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/574.

34

Zlúčený pokyn

Udáva, či pokyn je zlúčeným pokynom podľa článku 2 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/575.

„true“

„false“

35

Dodatočné informácie súvisiace s odchádzajúcim pokynom

Akékoľvek inštrukcie, parametre, podmienky a ďalšie podrobnosti pokynu, ktoré:

sú postúpené investičnou spoločnosťou obchodnému miestu, a najmä také inštrukcie, parametre, podmienky a podrobnosti, ktoré sú potrebné pre obchodné miesto, aby malo jednoznačnú predstavu o tom, ako má s pokynom nakladať, alebo

sú postúpené obchodným miestom investičnej spoločnosti, a najmä také inštrukcie, parametre, podmienky a podrobnosti, ktoré sú potrebné pre investičnú spoločnosť, aby mala jednoznačné informácie so spätnou väzbou o tom, ako sa s pokynom nakladalo.

Voľný text


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/580 z 24. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o uchovávaní relevantných údajov týkajúcich sa pokynov súvisiacich s finančnými nástrojmi (pozri stranu 193 tohto úradného vestníka).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (pozri stranu 449 tohto úradného vestníka).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/574 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa stupňa presnosti obchodných hodín (pozri stranu 148 tohto úradného vestníka).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/575 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa údajov o kvalite vykonávania transakcií, ktoré majú zverejňovať miesta výkonu (pozri stranu 152 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1).