31.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/224


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/582

z 29. júna 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje povinnosť zúčtovať deriváty, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch, a harmonogram prijatia na zúčtovanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 3,

keďže:

(1)

S cieľom riadiť operačné riziko a ostatné riziká pri tom, ako sa transakcie so zúčtovanými derivátmi predkladajú a prijímajú na zúčtovanie a poskytnúť protistranám čo najskôr istotu, je dôležité určiť, či transakcie so zúčtovanými derivátmi budú prijaté na zúčtovanie centrálnou protistranou v počiatočnej fáze a v čo najväčšom rozsahu pred tým, ako sa uvedená transakcia uskutoční, ako aj dôsledky neprijatia predloženej derivátovej transakcie na zúčtovanie centrálnou protistranou.

(2)

S cieľom uplatňovať rozsahovo prispôsobiteľné technické riešenia, ktoré zabezpečia, aby sa transakcie so zúčtovanými derivátmi mohli predkladať a prijímať na zúčtovanie tak rýchlo, ako to je technologicky uskutočniteľné, informácie, ktoré obchodné miesta a centrálne protistrany potrebujú na vykonanie svojich úloh by mali byť vopred určené a jasne stanovené v dokumentácii obchodných miest a centrálnych protistrán.

(3)

S cieľom primerane oceniť transakcie s derivátmi, protistrany zohľadňujú, že centrálne zúčtované transakcie podliehajú odlišnému režimu kolaterálu ako transakcie, ktoré nie sú centrálne zúčtované, bez ohľadu na to, či je transakcia zúčtovaná preto, že jej zúčtovanie je povinné, alebo preto, že sa príslušné strany na zúčtovaní dohodli inak. Preto by protistrany mali ťažiť z rovnakého postupu a rovnakých požiadaviek v prípade derivátových transakcií s povinným aj dobrovoľným zúčtovaním s cieľom zabezpečiť, aby sa transakcie so zúčtovanými derivátmi predkladali a prijímali na zúčtovanie tak rýchlo, ako to je technologicky uskutočniteľné.

(4)

Ak sa transakcie so zúčtovanými derivátmi uzatvárajú na obchodnom mieste, v záujme toho, aby sa ešte pred uskutočnením transakcie zistilo, či centrálna protistrana transakciu zúčtuje, obchodné miesta a centrálne protistrany by mali mať pravidlá, ktoré by zabezpečili, aby sa transakcia mohla automaticky zúčtovať. V opačnom prípade by obchodné miesta mali zúčtovacím členom centrálnej protistrany umožniť skontrolovať pokyny z hľadiska príslušných obmedzení stanovených pre ich klientov.

(5)

Lehota poskytnutá obchodnému miestu na spracovanie transakcie so zúčtovanými derivátmi by mala byť kratšia v prípade transakcií s elektronicky obchodovanými zúčtovanými derivátmi než v prípade transakcií so zúčtovanými derivátmi, s ktorými sa obchoduje inak ako elektronicky, keďže úroveň automatického spracovania by mala byť vyššia v prvom prípade.

(6)

Obchodné miesto by malo zaslať informácie o transakciách so zúčtovanými derivátmi centrálnej protistrane vo vopred dohodnutom elektronickom formáte v prípade transakcií so zúčtovanými derivátmi, s ktorými sa obchoduje elektronicky a aj inak ako elektronicky. Preto by lehota poskytnutá centrálnej protistrane na to, aby sa rozhodla, či možno transakciu so zúčtovanými derivátmi prijať na zúčtovanie, mala byť rovnaká v prípade transakcií so zúčtovanými derivátmi, s ktorými sa obchoduje elektronicky a aj inak ako elektronicky.

(7)

Spracúvanie transakcií so zúčtovanými derivátmi uskutočnených na dvojstrannom základe je obvykle menej automatizované ako spracúvanie transakcií so zúčtovanými derivátmi uzatvorených na obchodnom mieste. Preto by lehota poskytnutá protistranám na predloženie transakcie so zúčtovanými derivátmi uzatvorenej na dvojstrannom základe centrálnej protistrane mala byť dlhšia než lehota poskytnutá v prípade transakcie so zúčtovanými derivátmi uzatvorenej na obchodnom mieste.

(8)

S cieľom riadiť kreditné riziká týkajúce sa transakcií so zúčtovanými derivátmi uzatvorených na dvojstrannom základe by centrálna protistrana mala umožniť zúčtovacím členom preskúmať podrobnosti o transakciách ich klientov a rozhodnúť, či ich akceptuje. Keďže proces medzi centrálnou protistranou a zúčtovacím členom je často automatizovaný, mal by si vyžadovať len obmedzený čas.

(9)

Centrálne protistrany, ako aj zúčtovací členovia riadia kreditné riziko spojené s nárastom aktuálnych expozícií vyplývajúcim zo zúčtovania zúčtovaných derivátov. V rámci tohto postupu zvyčajne centrálna protistrana alebo zúčtovací člen stanoví obmedzenia na protistranu s cieľom zmierniť súvisiace riziko expozície, ktoré môže viesť k novým žiadostiam o zúčtovanie určitých transakcií so zúčtovanými derivátmi, ktoré zúčtovací člen ani centrálna protistrana neprijmú. Zabezpečenie toho, aby sa transakcie so zúčtovanými derivátmi predkladali na zúčtovanie tak rýchlo, ako to je technologicky uskutočniteľné, teda neznamená, že všetky transakcie so zúčtovanými derivátmi sa za každých okolností prijmú na zúčtovanie. Ak transakcie so zúčtovanými derivátmi nie sú prijaté na zúčtovanie, protistrany by mali vedieť, ako zaobchádzať s uvedenými transakciami s cieľom zaistiť svoje riziko.

(10)

Keďže spracúvanie transakcií so zúčtovanými derivátmi uzatvorených elektronicky na obchodnom mieste a predložených na zúčtovanie centrálnej protistrane si vyžaduje obmedzený čas, čas vymedzený na zmenu trhu a na zmenu hodnoty a rizika transakcií so zúčtovanými derivátmi medzi pokynom a neprijatím je tiež veľmi obmedzený. Vzhľadom na to, že ujma protistrán, ktorých transakcie nie sú prijaté na zúčtovanie centrálnou protistranou, je zanedbateľná, a s cieľom poskytnúť istotu protistranám, transakcie so zúčtovanými derivátmi, ktoré boli uzavreté elektronicky na obchodnom mieste a ktoré protistrana neprijala na zúčtovanie, by sa mali považovať za neplatné.

(11)

Keďže spracúvanie transakcií so zúčtovanými derivátmi iných než transakcií so zúčtovanými derivátmi uzavretých elektronicky na obchodnom mieste zvyčajne trvá dlhší čas, táto lehota môže byť dostatočne dlhá, aby sa trh zmenil a aby sa hodnota a riziko transakcií so zúčtovanými derivátmi medzitým podstatne zmenili. Preto vyhlásiť transakciu za neplatnú, nemusí byť vhodné riešenie pre všetky transakcie, ktoré centrálna protistrana neprijala. S cieľom poskytnúť istotu týkajúcu sa zaobchádzania s transakciami so zúčtovanými derivátmi inými ako transakciami so zúčtovanými derivátmi, ktoré boli uzavreté elektronicky na obchodnom mieste a neprijaté centrálnou protistranou na zúčtovanie, pravidlá obchodného miesta a zmluvné dojednania medzi protistranami, ak je to vhodné, by mali vopred objasniť, ako treba s týmito transakciami zaobchádzať.

(12)

Ak transakcia so zúčtovanými derivátmi nie je prijatá na zúčtovanie z iných dôvodov ako z dôvodov súvisiacich s úverovým rizikom, napr. pre technické alebo administratívne problémy vyplývajúce z prenosu nepresných alebo neúplných informácií, protistrany môžu aj naďalej chcieť zúčtovať príslušnú derivátovú transakciu. Ak sa obe protistrany dohodnú na opätovnom predložení transakcie za predpokladu, že transakcia sa opätovne predkladá v relatívne krátkom čase od prvého predloženia a že opätovné predloženie umožní zistiť a objasniť dôvod, prečo transakcia nebola prijatá na zúčtovanie, druhé predloženie vo forme novej transakcie so zúčtovanými derivátmi s rovnakými ekonomickými podmienkami môže byť povolené, pretože aj naďalej zabezpečuje náležité riadenie operačných alebo iných neúverových rizík.

(13)

Z dôvodu zaistenia konzistentnosti a na zabezpečenie hladkého fungovania finančných trhov je nevyhnutné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 600/2014 uplatňovali od toho istého dátumu.

(14)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(15)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Mechanizmy na uľahčenie prenosu informácií

1.   Obchodné miesto vo svojich pravidlách podrobne opíše informácie, ktoré potrebuje od protistrán na transakciu so zúčtovanými derivátmi s cieľom predložiť uvedenú transakciu centrálnej protistrane na zúčtovanie, ako aj formát, v ktorom sa uvedené informácie poskytujú.

2.   Centrálna protistrana vo svojich pravidlách podrobne opíše informácie, ktoré potrebuje od protistrán na transakciu so zúčtovanými derivátmi a od obchodných miest na zúčtovanie transakcie, ako aj formát, v ktorom sa uvedené informácie poskytujú.

Článok 2

Predobchodná kontrola v prípade transakcií so zúčtovanými derivátmi uzavretých na obchodnom mieste

1.   Obchodné miesta a zúčtovací členovia podrobia pokyny na uzavretie transakcií so zúčtovanými derivátmi na obchodnom mieste požiadavkám stanoveným v odsekoch 2, 3 a 4, s výnimkou prípadov, keď sú splnené všetky podmienky stanovené v písmenách a), b) a c) tohto odseku:

a)

v pravidlách obchodného miesta sa vyžaduje, aby každý člen alebo účastník obchodného miesta, ktoré nie je zúčtovacím členom centrálnej protistrany, prostredníctvom ktorej sa transakcia so zúčtovanými derivátmi zúčtuje, mal zmluvné dojednanie so zúčtovacím členom centrálnej protistrany, v rámci ktorej sa zúčtovací člen automaticky stáva protistranou transakcie so zúčtovanými derivátmi;

b)

v pravidlách centrálnej protistrany sa stanovuje, že transakcia so zúčtovanými derivátmi uzavretá na obchodnom mieste sa zúčtuje automaticky a okamžite a zúčtovací člen uvedený v písmene a) sa stáva protistranou centrálnej protistrany;

c)

v pravidlách obchodného miesta sa stanovuje, že člen alebo účastník odchodného miesta alebo jeho klient sa stáva protistranou transakcií so zúčtovanými derivátmi po tom, ako sa transakcia so zúčtovanými derivátmi zúčtuje podľa priamych alebo nepriamych zúčtovacích mechanizmov uzavretých so zúčtovacím členom.

2.   Obchodné miesto poskytne svojim zúčtovacím členom nástroje, ktoré im umožnia pred uzavretím transakcie preveriť príslušné obmedzenia stanovené a aktualizované daným zúčtovacím členom pre jeho klienta podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/589 (3).

3.   Obchodné miesto pred uzavretím pokynu zabezpečí, aby klientov pokyn spĺňal príslušné obmedzenia uplatňované na uvedeného klienta v súlade s odsekom 2:

a)

do 60 sekúnd od doručenia pokynu, ak je pokyn podaný elektronicky;

b)

do 10 minút od doručenia pokynu, ak pokyn nie je podaný elektronicky.

4.   Ak pokyn nespĺňa obmedzenia uplatňované na klienta v súlade s odsekom 2, obchodné miesto informuje klienta a zúčtovacieho člena, že pokyn nemožno uzavrieť v súlade s týmito lehotami:

a)

ak je pokyn podaný elektronicky, tak v reálnom čase;

b)

ak pokyn nie je podaný elektronicky, do 5 minút od okamihu, keď bol skontrolovaný podľa príslušných obmedzení.

Článok 3

Lehoty na prenos informácií v prípade transakcií so zúčtovanými derivátmi uzavretých na obchodnom mieste

1.   Obchodné miesto, centrálna protistrana a zúčtovací člen podliehajú požiadavkám stanoveným v odsekoch 2 až 5 tohto článku s výnimkou prípadov, keď sú splnené všetky podmienky stanovené v písmenách a), b) a c) článku 2 ods. 1

2.   V prípade transakcií so zúčtovanými derivátmi uzavretých na obchodnom mieste elektronicky zasiela obchodné miesto informácie týkajúce sa každej transakcie centrálnej protistrane do 10 sekúnd od uzavretia transakcie.

3.   V prípade transakcií so zúčtovanými derivátmi uzavretých na obchodnom mieste inak ako elektronicky, zasiela obchodné miesto informácie týkajúce sa každej transakcie centrálnej protistrane do 10 minút od uzavretia transakcie.

4.   Centrálna protistrana prijme alebo neprijme na zúčtovanie transakciu so zúčtovanými derivátmi uzavretú na obchodnom mieste do 10 sekúnd od doručenia informácií od obchodného miesta a v reálnom čase informuje zúčtovacieho člena a obchodné miesto o akomkoľvek neprijatí.

5.   Zúčtovací člen a obchodné miesto informujú protistranu, ktorá uzavrela transakciu so zúčtovanými derivátmi na obchodnom mieste o neprijatí, hneď ako ich centrálna strana informuje o neprijatí.

Článok 4

Lehoty na prenos informácií v prípade transakcií so zúčtovanými derivátmi uzavretých na dvojstrannom základe

1.   V prípade transakcií so zúčtovanými derivátmi uzavretých protistranami na dvojstrannom základe zúčtovací člen:

a)

získa od svojich klientov dôkazy o lehote uzavretia transakcie predloženej na zúčtovanie;

b)

zabezpečí, aby protistrany zaslali centrálnej protistrane informácie uvedené v článku 1 ods. 2 do 30 minút od uzavretia transakcie.

2.   Centrálna protistrana zašle svojmu zúčtovaciemu členovi informácie uvedené v odseku 1 písm. b) týkajúce sa transakcie do 60 sekúnd od prijatia uvedených informácií od protistrán. Zúčtovací člen prijme alebo neprijme transakciu do 60 sekúnd od prijatia informácií od centrálnej protistrany.

3.   Centrálna protistrana prijme alebo neprijme zúčtovanie transakcie so zúčtovanými derivátmi uzavretej na dvojstrannom základe do 10 sekúnd od doručenia informácie o prijatí alebo neprijatí zo strany zúčtovacieho člena.

4.   Odseky 2 a 3 tohto článku sa však neuplatňujú, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

pravidlá centrálnej protistrany zabezpečujú, že zúčtovací člen svojmu klientovi pravidelne stanovuje a aktualizuje obmedzenia podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/589;

b)

v pravidlách centrálnej protistrany sa stanovuje, že centrálne protistrany automaticky zúčtujú transakciu so zúčtovanými derivátmi, ktorá je v rámci obmedzení v súlade s písmenom a) tohto odseku, do 60 sekúnd od doručenia informácie o transakcii so zúčtovanými derivátmi od protistrán.

5.   Centrálna protistrana, ktorá neprijme na zúčtovanie transakciu so zúčtovanými derivátmi uzavretú na dvojstrannom základe, informuje zúčtovacieho člena o neprijatí v reálnom čase. Zúčtovací člen informuje o neprijatí protistranu, ktorá uzavrela transakciu, hneď ako ho centrálna protistrana informuje.

Článok 5

Zaobchádzanie s transakciami so zúčtovanými derivátmi, ktoré neboli prijaté na zúčtovanie

1.   Ak centrálna protistrana neprijme transakciu so zúčtovanými derivátmi, ktorá bola uzavretá na obchodom mieste elektronicky, obchodné miesto vyhlási takúto zmluvu za neplatnú.

2.   Ak centrálna protistrana neprijme inú transakciu so zúčtovanými derivátmi, ako je transakcia so zúčtovanými derivátmi uzavretá na obchodom mieste elektronicky, na transakciu sa vzťahujú:

a)

pravidlá obchodného miesta, kde je zmluva predložená na zúčtovanie v súlade s pravidlami dotknutého obchodného miesta;

b)

dohoda medzi protistranami vo všetkých ostatných prípadoch.

3.   Ak neprijatie súvisí s technickým alebo administratívnym problémom, transakcie so zúčtovanými derivátmi možno znovu predložiť na zúčtovanie do jednej hodiny od predchádzajúceho predloženia vo forme novej transakcie, ale s rovnakými ekonomickými podmienkami, za predpokladu, že s týmto druhým podaním súhlasia obe protistrany. Obchodné miesta, na ktorých bola transakcia so zúčtovanými derivátmi pôvodne uzavretá, nepodliehajú požiadavkám článku 8 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 týkajúcim sa predloženia druhej transakcie so zúčtovanými derivátmi na zúčtovanie.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od dátumu uvedeného v článku 55 druhom odseku nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/589 z 19. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú organizačné požiadavky investičných spoločností zapojených do algoritmického obchodovania (pozri stranu 417 tohto úradného vestníka.)