31.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/117


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/568

z 24. mája 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prijatie finančných nástrojov na obchodovanie na regulovaných trhoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 51 ods. 6 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Prevoditeľné cenné papiere by sa mali považovať za voľne obchodovateľné len v prípade, ak pred ich prijatím na obchodovanie neexistujú žiadne obmedzenia, ktoré bránia prevodu týchto cenných papierov spôsobom, ktorý by narušil vytvorenie spravodlivého, riadneho a efektívneho trhu.

(2)

Na prijatie prevoditeľného cenného papieru v zmysle vymedzenia v smernici 2014/65/EÚ na obchodovanie na regulovanom trhu musia byť v prípade cenného papiera v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES (2) verejne k dispozícii dostatočné informácie, ktoré umožnia oceniť daný finančný nástroj na účely jeho obchodovania spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom. Okrem toho by v prípade akcií mal byť primeraný počet k dispozícii na distribúciu verejnosti a v prípade sekuritizovaných derivátov by mali byť zavedené vhodné mechanizmy vyrovnania a dodania.

(3)

Prevoditeľné cenné papiere, ktoré spĺňajú požiadavky na prijatie na kótovanie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES (3), by sa mali považovať za voľne obchodovateľné a obchodovateľné spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom.

(4)

Prijatie podielových listov emitovaných podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov alebo alternatívnymi investičnými fondmi na obchodovanie na regulovanom trhu by nemalo umožňovať obchádzanie príslušných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (4) ani smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (5). Preto je nevyhnutné, aby organizátor regulovaného trhu overil, že podielové listy, ktoré prijíma na obchodovanie, pochádzajú z podniku kolektívneho investovania, ktorý spĺňa príslušné odvetvové právne predpisy. V prípade fondov obchodovaných na burze je nevyhnutné, aby organizátor regulovaného trhu zabezpečil, aby vo vzťahu k investorom boli vždy zavedené primerané mechanizmy vyplácania.

(5)

Pri prijímaní derivátových nástrojov uvedených v oddiele C bodoch 4 až 10 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ na obchodovanie na regulovanom trhu by sa malo zohľadniť, či sú k dispozícii dostatočné informácie na ocenenie derivátu, ako aj podkladového aktíva, a či v prípade fyzicky vyrovnaných zmlúv existujú primerané postupy vyrovnania a dodania.

(6)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (6) sa ukladajú určité podmienky pre emisné kvóty s cieľom zabezpečiť, aby boli voľne obchodovateľné a obchodované spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom. Každá emisná kvóta v zmysle oddielu C bodu 11 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, uznaná na účely plnenia požiadaviek smernice 2003/87/ES, by preto mala byť oprávnená na prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a v tomto nariadení by nemali byť uložené žiadne ďalšie požiadavky.

(7)

Opatrenia regulovaných trhov v súvislosti s overovaním súladu emitentov s povinnosťami podľa práva Únie a v súvislosti s uľahčením prístupu k informáciám, ktoré boli uverejnené podľa práva Únie, by mali zahŕňať povinnosti stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (7), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (8), keďže uvedené legislatívne akty obsahujú základné a najdôležitejšie povinnosti pre emitentov po prvotnom prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu.

(8)

Regulované trhy by mali stanoviť postupy na overovanie toho, či emitenti prevoditeľných cenných papierov plnia svoje povinnosti podľa práva Únie, ktoré by mali byť prístupné pre emitentov a verejnosť. Táto zásada by mala zabezpečiť účinnosť kontrol súladu a regulovaný trh by mal informovať emitentov o ich povinnostiach.

(9)

Regulované trhy by mali uľahčiť prístup k informáciám uverejneným na základe podmienok stanovených právom Únie, ktoré sú k dispozícii členom a účastníkom prostredníctvom opatrení umožňujúcich ľahký, spravodlivý a nediskriminačný prístup pre všetkých členov a účastníkov. Príslušné právo Únie na tieto účely zahŕňa smernicu 2003/71/ES, smernicu 2004/109/ES, nariadenie (EÚ) č. 596/2014, ako aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (9). Opatrenia v oblasti prístupu by mali zabezpečiť, aby členovia a účastníci mali prístup k príslušným informáciám, ktoré môžu mať vplyv na ocenenie finančného nástroja, za rovnakých podmienok.

(10)

Z dôvodu konzistentnosti a s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie finančných trhov je nevyhnutné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia a súvisiace vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica 2014/65/EÚ, uplatňovali od rovnakého dátumu.

(11)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.

(12)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (10),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prevoditeľné cenné papiere – voľne obchodovateľné

1.   Prevoditeľné cenné papiere sa považujú za voľne obchodovateľné, ak sa môžu obchodovať medzi stranami transakcie a následne previesť bez obmedzenia a ak sú všetky cenné papiere z tej istej triedy ako dotknutý cenný papier zastupiteľné.

2.   Prevoditeľné cenné papiere, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prevodu, sa nepovažujú za voľne obchodovateľné v súlade s odsekom 1, s výnimkou prípadu, keď nie je pravdepodobné, že toto obmedzenie naruší trh. Prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú plne splatené, možno považovať za voľne obchodovateľné, ak boli prijaté opatrenia s cieľom zabezpečiť, že obchodovateľnosť takýchto cenných papierov nie je obmedzená a že sú verejne k dispozícii primerané informácie o skutočnosti, že tieto cenné papiere nie sú plne splatené a o dôsledkoch tejto skutočnosti pre akcionárov.

Článok 2

Prevoditeľné cenné papiere – spravodlivé, riadne a efektívne obchodovanie

1.   Regulovaný trh pri posudzovaní obchodovateľnosti prevoditeľného cenného papiera spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom zohľadňuje informácie, ktoré sa musia pripraviť podľa smernice 2003/71/ES, alebo informácie, ktoré sú inak verejne dostupné, ako sú:

a)

historické finančné informácie;

b)

informácie o emitentovi;

c)

informácie poskytujúce prehľad o obchodnej činnosti.

2.   Okrem odseku 1 zohľadňuje regulovaný trh pri posudzovaní toho, či je akcia obchodovateľná spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom, distribúciu týchto akcií verejnosti.

3.   Regulovaný trh pri posudzovaní toho, či je prevoditeľný cenný papier uvedený v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ obchodovateľný spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom, zohľadňuje v závislosti od povahy prijímaného cenného papiera, či sú splnené tieto kritériá:

a)

podmienky cenného papiera sú jasné a jednoznačné a umožňujú koreláciu medzi cenou cenného papiera a cenou alebo inou hodnotovou mierou podkladového aktíva;

b)

cena alebo iná hodnotová miera podkladového aktíva je spoľahlivá a verejne dostupná;

c)

existuje dostatok verejne dostupných informácií potrebných na ocenenie cenného papiera;

d)

mechanizmy určovania ceny vyrovnania cenného papiera zabezpečujú, že táto cena riadne odráža cenu alebo iné hodnotové miery podkladového aktíva;

e)

ak vyrovnanie cenného papiera vyžaduje alebo umožňuje dodanie podkladového cenného papiera alebo aktíva miesto vyrovnania v hotovosti, existujú primerané postupy vyrovnania a dodania pre dané podkladové aktívum, ako aj primerané opatrenia získania príslušných informácií o ňom.

Článok 3

Prevoditeľné cenné papiere – kótovanie

Prevoditeľný cenný papier, ktorý je kótovaný v súlade so smernicou 2001/34/ES a ktorého kótovanie nie je pozastavené, sa považuje za voľne obchodovateľný a obchodovateľný spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom.

Článok 4

Podielové listy a akcie podnikov kolektívneho investovania

1.   Regulovaný trh pri prijímaní podielových listov alebo akcií podnikov kolektívneho investovania na obchodovanie zabezpečí, aby bolo uvádzanie týchto podielových listov alebo akcií na trh v členskom štáte regulovaného trhu povolené.

2.   Regulovaný trh pri posudzovaní toho, či sú podielové listy alebo akcie podnikov kolektívneho investovania otvoreného typu obchodovateľné spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom, zohľadňuje tieto skutočnosti:

a)

distribúciu uvedených podielových listov alebo akcií verejnosti;

b)

či existujú primerané mechanizmy pre tvorbu trhu alebo či správcovská spoločnosť podniku poskytuje investorom primerané alternatívne mechanizmy pre vyplácanie podielových listov alebo akcií;

c)

či sú navyše k mechanizmom pre tvorbu trhu v prípade fondov obchodovaných na burze poskytnuté investorom primerané alternatívne mechanizmy pre vyplácanie podielových listov alebo akcií, a to aspoň v prípadoch, keď sa hodnota podielových listov alebo akcií výrazne líši od čistej hodnoty aktív;

d)

či je hodnota podielových listov alebo akcií pre investorov dostatočne transparentná prostredníctvom pravidelného uverejňovania čistej hodnoty aktív.

3.   Regulovaný trh pri posudzovaní toho, či sú podielové listy alebo akcie podniku kolektívneho investovania uzavretého typu obchodovateľné spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom, zohľadňuje tieto skutočnosti:

a)

distribúciu uvedených podielových listov alebo akcií verejnosti;

b)

či je hodnota podielových listov alebo akcií pre investorov dostatočne transparentná, a to buď prostredníctvom uverejňovania informácií o investičnej stratégii fondu, alebo prostredníctvom pravidelného uverejňovania čistej hodnoty aktív.

Článok 5

Deriváty

1.   Regulovaný trh pri posudzovaní toho, či je finančný nástroj uvedený v oddiele C bodoch 4 až 10 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ obchodovateľný spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom, musí overiť, či sú splnené tieto podmienky:

a)

podmienky zmluvy, ktorou sa zriaďuje finančný nástroj, sú jasné a jednoznačné a umožňujú koreláciu medzi cenou finančného nástroja a cenou alebo inou hodnotovou mierou podkladového aktíva;

b)

cena alebo iná hodnotová miera podkladového aktíva je spoľahlivá a verejne dostupná;

c)

existuje dostatok verejne dostupných informácií potrebných na ocenenie derivátu;

d)

mechanizmy určovania ceny vyrovnania zmluvy sú také, že cena riadne odráža cenu alebo iné hodnotové miery podkladového aktíva;

e)

ak vyrovnanie derivátu vyžaduje alebo umožňuje dodanie podkladového cenného papiera alebo aktíva miesto vyrovnania v hotovosti, existujú primerané mechanizmy, ktoré umožnia účastníkom trhu získať príslušné informácie o podkladovom aktíve, ako aj primerané postupy vyrovnania a dodania pre podkladové aktívum.

2.   Odsek 1 písm. b) tohto článku sa neuplatňuje na finančné nástroje uvedené v oddiele C bodoch 5, 6, 7 a 10 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zmluva, ktorou sa zriaďuje daný nástroj, pravdepodobne stanovuje spôsoby zverejňovania ceny alebo inej hodnotovej miery podkladového aktíva na trhu alebo prostriedky umožňujúce trhu posúdiť cenu alebo inú hodnotovú mieru podkladového aktíva, ak táto cena alebo hodnotová miera nie sú inak verejne dostupné;

b)

regulovaný trh zabezpečí, aby boli zavedené primerané mechanizmy dohľadu na monitorovanie obchodovania s takýmito finančnými nástrojmi a ich vyrovnanie;

c)

regulovaný trh zabezpečí, aby vyrovnanie a dodanie, či už fyzické dodanie alebo vyrovnanie v hotovosti, mohlo byť uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami daných finančných nástrojov.

Článok 6

Emisné kvóty

Každá emisná kvóta uvedená v oddiele C bode 11 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ktorá je uznaná na účely plnenia požiadaviek smernice 2003/87/ES, je oprávnená na prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu bez ďalších požiadaviek.

Článok 7

Overenie povinností emitenta

1.   Regulované trhy musia prijať a uverejniť na svojom webovom sídle postupy na overenie súladu emitenta prevoditeľného cenného papiera s jeho povinnosťami podľa práva Únie.

2.   Regulované trhy musia zabezpečiť, aby bol súlad s povinnosťami uvedený v odseku 1 kontrolovaný účinne v súlade s povahou preverovanej povinnosti, pričom zohľadňujú úlohy dohľadu vykonávané dotknutými príslušnými orgánmi.

3.   Regulované trhy musia zabezpečiť, aby boli v postupoch uvedených v odseku 1 opísané:

a)

postupy, ktorý regulované trhy používajú na dosiahnutie výsledku spresneného v odseku 1;

b)

spôsob, ako emitent môže regulovanému trhu najlepšie preukázať súlad s povinnosťami uvedený v odseku 1.

4.   Regulované trhy musia zabezpečiť, aby bol emitent pri prijatí prevoditeľného cenného papiera na obchodovanie a na žiadosť emitenta informovaný o povinnostiach uvedených v odseku 1.

Článok 8

Uľahčenie prístupu k informáciám

Regulované trhy musia zaviesť mechanizmy, ktoré sú ľahko prístupné, bezplatné a uverejnené na ich webovom sídle, s cieľom uľahčiť prístup svojich členov alebo účastníkov k informáciám, ktoré boli uverejnené v súlade s právom Únie.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu, ktorý je uvedený v článku 93 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/65/EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).