10.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/48


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/392

z 11. novembra 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na povoľovanie centrálnych depozitárov cenných papierov, dohľad nad nimi a prevádzkové požiadavky pre ne

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 3, článok 17 ods. 9, článok 22 ods. 10, článok 25 ods. 12, článok 55 ods. 7, článok 18 ods. 4, článok 26 ods. 8, článok 29 ods. 3, článok 37 ods. 4, článok 45 ods. 7, článok 46 ods. 6, článok 33 ods. 5, článok 48 ods. 10, článok 49 ods. 5, článok 52 ods. 3 a článok 53 ods. 4,

keďže:

(1)

Ustanovenia v tomto nariadení sú úzko prepojené, keďže všetky sa zaoberajú požiadavkami v oblasti dohľadu uplatniteľnými na centrálne depozitáre cenných papierov (ďalej len „centrálne depozitáre“). Na účely zabezpečenia súdržnosti medzi týmito ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom umožniť komplexný prehľad a ľahký prístup k nim pre osoby, ktoré podliehajú týmto ustanoveniam, je vhodné začleniť všetky regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek v oblasti dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 do jedného nariadenia.

(2)

So zreteľom na globálnu povahu finančných trhov a vzhľadom na záväzky, ktoré Únia prijala v tejto oblasti, by sa mali náležite zohľadniť zásady infraštruktúry finančného trhu, ktoré vydali Výbor pre platobnú a trhovú infraštruktúru a Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (zásady CPMI-IOSCO) v apríli 2012.

(3)

V záujme zabezpečenia konzistentného uplatňovania pravidiel týkajúcich sa zlepšenia vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Únii by sa mali jasne vymedziť určité technické pojmy.

(4)

Je dôležité zabezpečiť riadne povoľovanie centrálnych depozitárov a dohľad nad nimi. Preto by sa mal stanoviť zoznam relevantných orgánov, ktoré vydávajú najvýznamnejšie meny Únie, v ktorých sa uskutočňujú vyrovnania, a ktoré budú zapojené do procesu povoľovania centrálnych depozitárov a dohľadu nad nimi. Malo by sa to zakladať na podiele mien, ktoré tieto orgány vydávajú, v celkovej hodnote pokynov na vyrovnanie proti zaplateniu, ktoré centrálny depozitár ročne vyrovná, a na podiele pokynov na vyrovnanie proti zaplateniu, ktoré centrálny depozitár vyrovná v mene Únie, v porovnaní s celkovou hodnotou pokynov na vyrovnanie proti zaplateniu vyrovnaných v tejto mene vo všetkých centrálnych depozitároch v Únii.

(5)

V záujme umožnenia príslušným orgánom vykonať dôkladné posúdenie by centrálny depozitár, ktorý žiada o povolenie, mal poskytnúť informácie o štruktúre svojich vnútorných kontrol a o nezávislosti svojich riadiacich orgánov, aby príslušný orgán mohol posúdiť, či systém správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje nezávislosť centrálneho depozitára a či tento systém a jeho hierarchické vzťahy, ako aj mechanizmy prijaté na riadenie možných konfliktov záujmov sú primerané.

(6)

Na to, aby príslušný orgán mohol posúdiť dobrú povesť a skúsenosti a zručnosti vrcholového manažmentu a členov riadiaceho orgánu centrálneho depozitára, by žiadajúci centrálny depozitár mal poskytnúť všetky relevantné informácie na vykonanie takéhoto posúdenia.

(7)

Informácie o pobočkách a dcérskych spoločnostiach centrálneho depozitára sú potrebné, aby mohol príslušný orgán jasne pochopiť organizačnú štruktúru centrálneho depozitára a vyhodnotiť akékoľvek možné riziko pre centrálny depozitár vyplývajúce z činnosti týchto pobočiek a dcérskych spoločností.

(8)

Centrálny depozitár, ktorý žiada o povolenie, by mal príslušnému orgánu poskytnúť relevantné informácie na preukázanie, že má k dispozícii potrebné finančné zdroje a vhodné postupy pre kontinuitu činnosti na nepretržité vykonávanie svojich funkcií.

(9)

Okrem informácií o hlavných činnostiach je pre príslušný orgán dôležité, aby dostával informácie o vedľajších službách, ktoré centrálny depozitár žiadajúci o povolenie chce poskytovať, aby mal príslušný orgán komplexný prehľad o službách žiadajúceho centrálneho depozitára.

(10)

Na to, aby príslušný orgán posúdil kontinuitu a riadne fungovanie technologických systémov žiadajúceho centrálneho depozitára, by tento centrálny depozitár mal príslušnému orgánu poskytnúť opisy relevantných technologických systémov a to, ako sa riadia, vrátane skutočnosti, či sú zabezpečované externe.

(11)

Informácie týkajúce sa poplatkov spojených s hlavnými činnosťami, ktoré centrálne depozitáre poskytujú, sú dôležité a mali by byť súčasťou žiadosti o povolenie centrálneho depozitára, aby príslušné orgány mohli overiť, či sú tieto poplatky primerané, nediskriminačné a či nie sú spojené s nákladmi iných služieb.

(12)

S cieľom zabezpečiť ochranu práv investorov a náležité riadenie konfliktu zákonných otázok pri posudzovaní opatrení, ktoré centrálny depozitár plánuje prijať, aby jeho používatelia mohli dodržiavať vnútroštátne právne predpisy uvedené v článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, by centrálny depozitár mal podľa potreby zohľadniť emitentov aj účastníkov v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(13)

Na zabezpečenie spravodlivého a nediskriminačného prístupu k evidenčným službám, službám centrálneho vedenia účtov a službám vyrovnania transakcií s cennými papiermi na finančnom trhu je emitentom, iným centrálnym depozitárom a iným trhovým infraštruktúram poskytnutý prístup do centrálneho depozitára v súlade s nariadením (EÚ) č. 909/2014. Žiadajúci centrálny depozitár by mal preto príslušnému orgánu poskytnúť informácie o svojich politikách a postupoch prístupu.

(14)

Na to, aby mohol príslušný orgán efektívne vykonávať svoje povoľovacie povinnosti, mal by dostávať všetky informácie od centrálnych depozitárov, ktorí žiadajú o povolenie, a od súvisiacich tretích strán vrátane tretích strán, ktorým žiadajúce centrálne depozitáre zverili zabezpečovanie prevádzkových funkcií a činností.

(15)

Na zabezpečenie všeobecnej transparentnosti pravidiel správy a riadenia centrálneho depozitára žiadajúceho o povolenie by príslušný orgán mal mať dokumenty, ktorými sa potvrdzuje, že žiadajúci centrálny depozitár prijal potrebné opatrenia na nediskriminačné zriadenie nezávislého výboru používateľov pre každý systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje.

(16)

Na zabezpečenie riadneho fungovania hlavných infraštruktúrnych služieb na finančnom trhu by centrálny depozitár, ktorý žiada o povolenie, mal príslušnému orgánu poskytnúť všetky informácie potrebné na preukázanie, že má vhodné politiky a postupy na zabezpečenie spoľahlivých systémov vedenia záznamov, ako aj efektívne mechanizmy pre služby centrálneho depozitára najmä vrátane opatrení na zamedzenie a riešenie zlyhaní vyrovnania a pravidiel týkajúcich sa integrity emisie, ochrany cenných papierov účastníkov a cenných papierov ich klientov, ukončenia vyrovnania, pre prípad zlyhania účastníka a pravidiel týkajúcich sa prevodu aktív účastníkov a klientov v prípade odňatia povolenia.

(17)

Modely riadenia rizík spojené so službami, ktoré poskytuje žiadajúci centrálny depozitár, sú potrebnou položkou v žiadosti o povolenie, aby príslušný orgán mohol posúdiť spoľahlivosť a integritu prijatých postupov a pomôcť účastníkom trhu robiť informované rozhodnutia.

(18)

Príslušný orgán by na overenie bezpečnosti dohôd o prepojení centrálnych depozitárov, ktoré žiadajú o povolenie, na posúdenie pravidiel uplatňovaných v prepojených systémoch a na hodnotenie rizík vyplývajúcich z týchto prepojení mal od žiadajúceho centrálneho depozitára dostať všetky relevantné informácie na analýzu spoločne s posúdením dohôd o prepojení, ktoré vypracoval centrálny depozitár.

(19)

Príslušný orgán centrálneho depozitára by mal pri schvaľovaní majetkovej účasti centrálneho depozitára na kapitáli iného subjektu zohľadniť kritériá, ktoré zabezpečujú, aby sa majetkovou účasťou výrazne nezvýšil rizikový profil centrálneho depozitára. Centrálny depozitár by na zabezpečenie bezpečnosti a kontinuity svojich služieb nemal prevziať neobmedzené finančné záväzky v dôsledku svojej majetkovej účasti na kapitáli iných právnických osôb, než sú tie, ktoré poskytujú služby stanovené v nariadení (EÚ) č. 909/2014. Centrálny depozitár by mal plne kapitalizovať riziká vyplývajúce z akejkoľvek majetkovej účasti na kapitáli iného subjektu.

(20)

Na to, aby centrálny depozitár nebol závislý od akcionárov iných subjektov, v ktorých má majetkovú účasť, a to aj s ohľadom na politiky riadenia rizík, by mal mať úplnú kontrolu nad týmito subjektmi. Táto požiadavka by mala uľahčiť aj výkon funkcií dohľadu a dozoru zo strany príslušných orgánov a relevantných orgánov, lebo umožňuje ľahký prístup k relevantným informáciám.

(21)

Centrálny depozitár by mal mať jasné strategické zdôvodnenie majetkovej účasti mimo obyčajnej tvorby zisku, pričom by mal zohľadniť záujmy emitentov cenných papierov vydaných s centrálnym depozitárom, svojich účastníkov a svojich klientov.

(22)

Centrálny depozitár by na riadne vyčíslenie a opísanie rizík vyplývajúcich zo svojej majetkovej účasti na kapitáli inej právnickej osoby mal pre finančné riziká a záväzky centrálneho depozitára vyplývajúce z účasti poskytnúť nezávislé analýzy rizík schválené interným alebo externým audítorom.

(23)

Orgány by sa na základe skúseností z finančnej krízy mali zamerať skôr na priebežný dohľad ako na dohľad ex post. Preto treba zabezpečiť, aby mal príslušný orgán pre každé preskúmanie a hodnotenie na základe nariadenia (EÚ) č. 909/2014 dostatočný nepretržitý prístup k informáciám. Na určenie rozsahu informácií, ktoré sa musia poskytnúť pre každé preskúmanie a hodnotenie, by ustanovenia tohto nariadenia mali sledovať požiadavky na povolenie, ktoré centrálny depozitár musí splniť podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014. Patria sem podstatné zmeny prvkov, ktoré už boli predložené počas procesu povoľovania, informácie týkajúce sa pravidelných udalostí a štatistické údaje.

(24)

V záujme podpory efektívnej dvojstrannej a mnohostrannej výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi by sa výsledky preskúmania a hodnotenia činností centrálneho depozitára jedným orgánom mali poskytnúť ostatným príslušným orgánom, keď tieto informácie pravdepodobne uľahčia ich úlohy, bez toho, žeby boli dotknuté požiadavky na dôvernosť a ochranu údajov, a ako doplnenie akýchkoľvek dohôd o spolupráci stanovených v nariadení (EÚ) č. 909/2014. Mala by sa zabezpečiť ďalšia výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a relevantnými orgánmi alebo orgánmi zodpovednými za trhy s finančnými nástrojmi, ktorá umožní spoločné využívanie zistení príslušného orgánu v priebehu procesu preskúmania a hodnotenia.

(25)

So zreteľom na možnú záťaž súvisiacu so zhromažďovaním a spracovaním obrovského množstva informácií týkajúcich sa činností centrálneho depozitára a na zamedzenie zdvojeniu by sa v rámci preskúmania a hodnotenia mali poskytovať len relevantné upravené dokumenty. Tieto dokumenty by mali byť dodané tak, aby príslušný orgán mohol identifikovať všetky relevantné zmeny opatrení, stratégií, postupov a mechanizmov, ktoré centrálny depozitár vykonal od povolenia alebo od dokončenia posledného preskúmania a hodnotenia.

(26)

Ďalšia kategória informácií, ktorá je užitočná pre príslušný orgán, aby mohol vykonať preskúmanie a hodnotenie, sa týka udalostí, ktoré sa prirodzene vyskytujú pravidelne a ktoré súvisia s prevádzkou centrálneho depozitára a poskytovaním jeho služieb.

(27)

Príslušný orgán si bude musieť na vykonanie komplexného hodnotenia rizík centrálneho depozitára vyžiadať štatistické údaje o rozsahu obchodných činností centrálneho depozitára na hodnotenie rizík spojených s činnosťou centrálnych depozitárov a s hladkým fungovaním trhov s cennými papiermi. Štatistické údaje navyše príslušnému orgánu umožňujú monitorovať veľkosť a význam transakcií s cennými papiermi a vyrovnaní na finančných trhoch, ako aj posúdiť pretrvávajúci a možný vplyv daného centrálneho depozitára na trh s cennými papiermi ako celok.

(28)

Na to, aby príslušný orgán mohol monitorovať a hodnotiť riziká, ktorým je alebo môže byť centrálny depozitár vystavený a ktoré môžu vyplynúť pre hladké fungovanie trhu s cennými papiermi, by mal byť schopný požadovať ďalšie informácie o rizikách a činnostiach centrálneho depozitára. Príslušný orgán by preto mal byť schopný určiť a požadovať z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť, ktorú mu predložil iný orgán, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považuje za potrebné na každé preskúmanie a hodnotenie činností centrálneho depozitára.

(29)

Je dôležité zabezpečiť, aby centrálne depozitáre tretej krajiny, ktoré majú v úmysle poskytovať služby podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, nenarušili riadne fungovanie trhov Únie.

(30)

Príslušný orgán tretej krajiny je povinný priebežne posudzovať, či centrálny depozitár tretej krajiny plne dodržiava prudenciálne požiadavky tretej krajiny. Cieľom informácií, ktoré má Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) poskytnúť žiadajúci centrálny depozitár tretej krajiny, by nemalo byť zopakovanie posúdenia príslušného orgánu tretej krajiny, ale zabezpečenie toho, aby žiadateľ podliehal účinnému dohľadu a presadzovaniu v tejto tretej krajine, čím sa zaručí vysoká miera ochrany investorov.

(31)

S cieľom umožniť orgánu ESMA vykonanie úplného posúdenia žiadosti o uznanie by informácie poskytnuté žiadateľom mali byť doplnené o informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie účinnosti priebežného dohľadu, právomocí presadzovania a krokov prijímaných príslušným orgánom danej tretej krajiny. Tieto informácie by sa mali poskytovať na základe dohody o spolupráci uzavretej v súlade s nariadením (EÚ) č. 909/2014. Dohodou o spolupráci by sa malo zabezpečiť, aby bol orgán ESMA včas informovaný o akomkoľvek konaní v oblasti dohľadu alebo presadzovania voči centrálnemu depozitáru tretej krajiny žiadajúcemu o uznanie a o akejkoľvek zmene podmienok, za akých bolo príslušnému centrálnemu depozitáru udelené povolenie, a o akejkoľvek relevantnej aktualizácii informácií, ktoré pôvodne poskytol centrálny depozitár v rámci postupu uznávania.

(32)

S cieľom zabezpečiť ochranu práv investorov a náležité riadenie konfliktu zákonných otázok pri posudzovaní opatrení, ktoré centrálny depozitár tretej krajiny plánuje prijať, aby jeho používatelia mohli dodržiavať vnútroštátne právne predpisy uvedené v článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, by centrálny depozitár tretej krajiny mal podľa potreby zohľadniť emitentov aj účastníkov v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi uvedenými v článku 49 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(33)

Centrálny depozitár by na zriadenie spoľahlivého rámca na riadenie rizík mal integrovane a komplexne zohľadniť všetky relevantné riziká. Malo by to zahŕňať riziká, ktoré centrálny depozitár znáša od iných subjektov, a riziká, ktoré predstavuje pre tretie strany vrátane svojich používateľov a v možnom rozsahu ich klientov, ako aj prepojených centrálnych depozitárov, centrálnych protistrán, obchodných miest, platobných systémov, vyrovnávajúcich bánk, poskytovateľov likvidity a investorov.

(34)

S cieľom zabezpečiť, aby centrálne depozitáre pôsobili s úrovňou ľudských zdrojov potrebnou na plnenie všetkých svojich povinností a aby príslušné orgány mali relevantné kontaktné miesta v centrálnych depozitároch, nad ktorými vykonávajú dohľad, centrálne depozitáre by mali mať kľúčových osobitných zamestnancov, ktorí by mali byť zodpovední za centrálny depozitár a za svoj individuálny výkon najmä na úrovni vrcholového manažmentu a riadiaceho orgánu.

(35)

Na zabezpečenie náležitej kontroly činností, ktoré vykonávajú centrálne depozitáre, by sa mali zaviesť a pravidelne vykonávať nezávislé audity, ktoré by mali zahŕňať činnosti centrálneho depozitára, postupy riadenia rizík, mechanizmy dodržiavania súladu s predpismi a mechanizmy vnútornej kontroly. Pre nezávislosť auditov by nemala byť nutne potrebná účasť externého audítora, pokiaľ centrálny depozitár príslušnému orgánu preukáže riadne zabezpečenie nezávislosti svojho vnútorného audítora. Centrálny depozitár by na zabezpečenie nezávislosti svojej vnútornej audítorskej funkcie mal zriadiť aj audítorský výbor.

(36)

Centrálny depozitár by mal zriadiť výbor pre riziká s cieľom zabezpečiť, aby mal riadiaci orgán centrálneho depozitára poradenstvo na najvyššej technickej úrovni o celkovej tolerancii súčasných a budúcich rizík a o stratégii pre tieto riziká. Výbor pre riziká by v záujme zabezpečenia nezávislosti od výkonného manažmentu centrálneho depozitára a vysokého stupňa spôsobilosti mal byť väčšinou zložený z nevýkonných členov a mala by mu predsedať osoba s náležitými skúsenosťami s riadením rizík.

(37)

Centrálny depozitár by pri posudzovaní možných konfliktov záujmov nemal preskúmať len členov riadiaceho orgánu, vrcholového manažmentu alebo zamestnancov centrálneho depozitára, ale aj akúkoľvek osobu, ktorá je priamo alebo nepriamo prepojená s týmito osobami alebo s centrálnym depozitárom, pričom môže ísť o fyzickú aj právnickú osobu.

(38)

Centrálny depozitár by mal mať hlavného manažéra zodpovedného za riadenie rizík, hlavného manažéra zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi, hlavného manažéra pre technológie, ako aj funkciu riadenia rizík, funkciu pre technológie, funkciu pre dodržiavanie súladu s predpismi a vnútornú kontrolu a funkciu pre vnútorný audit. Centrálny depozitár by mal byť v každom prípade schopný usporiadať vnútornú štruktúru týchto funkcií podľa svojich potrieb. Úlohy hlavného manažéra zodpovedného za riadenie rizík, hlavného manažéra zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi a hlavného manažéra pre technológie by mali vykonávať rôzne osoby, keďže tieto funkcie zvyčajne vykonávajú osoby s rôznymi akademickými a profesijnými profilmi. V tejto súvislosti ustanovenia stanovené v tomto nariadení úzko sledujú systém zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (2) pre ostatné trhové infraštruktúry.

(39)

Záznamy, ktoré centrálny depozitár vedie, by mali byť štruktúrované a mali by umožniť ľahký prístup k uloženým údajom zo strany príslušných orgánov zapojených do dohľadu nad centrálnymi depozitármi. Centrálny depozitár by mal zabezpečiť, aby záznamy údajov, ktoré vedie, vrátane úplného účtovníctva cenných papierov, ktoré uchováva, boli správne a aktuálne, aby mohli slúžiť ako spoľahlivý zdroj údajov na účely dohľadu.

(40)

Na uľahčenie nahlasovania a zaznamenávania konzistentného súboru informácií podľa rôznych požiadaviek by záznamy vedené centrálnymi depozitármi mali pokrývať každú jednotlivú službu, ktorú centrálny depozitár poskytuje v súlade s nariadením (EÚ) č. 909/2014, a mali by zahŕňať minimálne všetky údaje, ktoré sa majú oznamovať podľa pravidiel o disciplíne pri vyrovnaní stanovených v uvedenom nariadení.

(41)

Zachovanie práv emitentov a investorov je nevyhnutné na riadne fungovanie trhu s cennými papiermi. Centrálny depozitár by mal preto uplatňovať vhodné pravidlá, postupy a kontroly na zamedzenie neoprávnenému vytvoreniu alebo vymazaniu cenných papierov. Mal by tiež aspoň raz denne vykonávať odsúhlasovanie účtov cenných papierov, ktoré uchováva.

(42)

Centrálny depozitár by mal mať spoľahlivé účtovné postupy a vykonávať audity na overenie, že jeho záznamy cenných papierov sú správne a že jeho opatrenia, ktoré zabezpečujú integritu emisií cenných papierov, sú primerané.

(43)

V záujme efektívneho zabezpečenia integrity emisie by sa opatrenia na odsúhlasovanie stanovené v nariadení (EÚ) č. 909/2014 mali uplatňovať na všetky centrálne depozitáre bez ohľadu na to, či v súvislosti s emisiou cenných papierov poskytujú evidenčné služby alebo služby centrálneho vedenia účtov uvedené v uvedenom nariadení.

(44)

Pokiaľ ide o ostatné subjekty zapojené do procesu odsúhlasovania, treba rozlišovať viaceré scenáre v závislosti od úlohy týchto subjektov. Opatrenia na odsúhlasovanie by mali odrážať konkrétne úlohy týchto subjektov. Podľa modelu registra sa v registri vedú záznamy o cenných papieroch, ktoré sú evidované aj v centrálnom depozitári. Podľa modelu sprostredkovateľov prevodu je správca fondu alebo sprostredkovateľ prevodu zodpovedný za účet, na ktorom sa eviduje časť emisie cenných papierov zaznamenaných v centrálnom depozitári. Podľa modelu všeobecných depozitárov všeobecný depozitár využívajú centrálne depozitáre, ktoré zriadia interoperabilné prepojenie, a všeobecný depozitár by mal byť zodpovedný za celkovú integritu emisií cenných papierov, ktoré prvotne zaevidovali alebo centrálne uchovávajú centrálne depozitáre, ktoré zriadili interoperabilné prepojenie.

(45)

V záujme zmiernenia prevádzkových rizík, ktoré tvoria riziká spôsobené nedostatkami informačných systémov, vnútornými postupmi, správaním zamestnancov alebo narušeniami spôsobenými vonkajšími udalosťami, ktoré vedú k zníženiu, zhoršeniu alebo výpadku služieb poskytovaných centrálnym depozitárom, by centrálne depozitáre mali určiť všetky riziká a sledovať ich vývoj bez ohľadu na ich pôvod, ktorý môže zahŕňať napríklad ich používateľov, poskytovateľov služieb pre centrálne depozitáre alebo iné trhové infraštruktúry vrátane iných centrálnych depozitárov. Prevádzkové riziká by sa mali riadiť podľa dobre zdokumentovaného a spoľahlivého rámca s jasne pridelenými úlohami a zodpovednosťami. Tento rámec by mal zahŕňať prevádzkové ciele, sledovacie prvky, mechanizmy na posudzovanie a mal by byť integrovaný v systéme centrálneho depozitára na riadenie rizík. V tejto súvislosti by mal byť hlavný manažér zodpovedný za riadenie rizík centrálneho depozitára zodpovedný za rámec na riadenie prevádzkových rizík. Centrálne depozitáre by mali svoje riziko riadiť vnútorne. Keď sú vnútorné kontroly nedostatočné alebo keď odstránenie určitých rizík nie je rozumne možné, centrálny depozitár by mal byť schopný zabezpečiť finančné krytie týchto rizík prostredníctvom poistenia.

(46)

Centrálne depozitáre by nemali vstupovať do investícií, ktoré môžu ovplyvniť ich rizikový profil. Centrálne depozitáre by zmluvy o derivátoch mali uzatvárať, len ak musia zabezpečiť riziko, ktoré nevedia inak znížiť. Hedžing by mal podliehať určitým prísnym podmienkam, ktoré zabezpečia, aby sa deriváty nepoužívali na iné účely než na krytie rizík a aby sa nepoužívali na realizáciu zisku.

(47)

Aktíva centrálnych depozitárov by sa mali uchovávať bezpečne, mali by byť ľahko prístupné a malo by byť možné ich rýchlo premeniť na likvidné prostriedky. Centrálny depozitár by preto mal zabezpečiť, aby jeho politiky a postupy týkajúce sa rýchleho prístupu k jeho vlastným aktívam boli aspoň čiastočne založené na povahe, veľkosti, množstve, splatnosti a umiestnení aktív. Centrálny depozitár by mal tiež zabezpečiť, aby rýchly prístup k jeho aktívam nebol negatívne ovplyvnený externým zabezpečovaním funkcií úschovy alebo investičných funkcií od subjektu, ktorý je treťou stranou.

(48)

Centrálny depozitár by mal byť na riadenie svojich potrieb likvidity schopný pristupovať k svojim peňažným aktívam okamžite a mal by byť tiež schopný pristupovať k akýmkoľvek cenným papierom, ktoré drží vo vlastnom mene, v rovnaký pracovný deň, keď sa prijme rozhodnutie o premene aktív na likvidné prostriedky.

(49)

Na zabezpečenie väčšieho stupňa ochrany aktív centrálneho depozitára pred zlyhaním sprostredkovateľa by centrálny depozitár, ktorý pristupuje k inému centrálnemu depozitáru prostredníctvom prepojenia centrálnych depozitárov, mal viesť tieto aktíva na oddelenom účte v prepojenom centrálnom depozitári. Touto úrovňou segregácie by sa malo zabezpečiť, aby aktíva centrálneho depozitára boli oddelené od aktív iných subjektov a aby boli príslušne chránené. Je však potrebné umožniť zriadenie prepojení s centrálnymi depozitármi tretej krajiny, aj keď individuálne oddelené účty nie sú dostupné v centrálnom depozitári tretej krajiny, za podmienky, že aktíva žiadajúceho centrálneho depozitára sú v každom prípade primerane chránené a príslušné orgány sú informované o rizikách vyplývajúcich z nedostupnosti individuálne oddelených účtov a príslušného zmiernenia týchto rizík.

(50)

V záujme zabezpečenia, aby centrálny depozitár investoval svoje finančné zdroje do vysoko likvidných nástrojov s minimálnymi trhovými a úverovými rizikami a aby tieto investície bolo možné rýchlo premeniť na likvidné prostriedky s minimálnym vplyvom na cenu, mal by centrálny depozitár diverzifikovať svoje portfólio a zaviesť príslušné limity koncentrácie, pokiaľ ide o emitentov nástrojov, do ktorých investuje svoje zdroje.

(51)

Centrálny depozitár by na zabezpečenie bezpečnosti a efektívnosti dohody o prepojení centrálneho depozitára s iným centrálnym depozitárom mal identifikovať, monitorovať a riadiť všetky možné zdroje rizík vyplývajúcich z dohody o prepojení. Prepojenie centrálnych depozitárov by malo mať vo všetkých príslušných jurisdikciách dobrý právny základ, ktorý podporuje jeho zámer a poskytuje primeranú ochranu pre centrálne depozitáre v prepojení. Prepojené centrálne depozitáre by mali merať, monitorovať a riadiť úverové riziká a riziká likvidity vyplývajúce z prepojených depozitárov.

(52)

Žiadajúci centrálny depozitár, ktorý využíva nepriame prepojenie centrálnych depozitárov alebo sprostredkovateľa na prevádzkovanie prepojenia centrálneho depozitára s prijímajúcim centrálnym depozitárom, by mal merať, monitorovať a riadiť ďalšie riziká vrátane rizika úschovy, úverového, právneho a prevádzkového rizika vyplývajúce z využívania sprostredkovateľa s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a efektívnosť dohody o prepojení.

(53)

Centrálne depozitáre by na zabezpečenie integrity emisie, keď sú cenné papiere vedené vo viacerých centrálnych depozitároch prostredníctvom prepojení centrálnych depozitárov, mali používať osobitné opatrenia na odsúhlasovanie a koordinovať svoje činnosti.

(54)

Centrálne depozitáre by mali poskytovať spravodlivý a otvorený prístup k svojim službám s náležitým zohľadnením rizík pre finančnú stabilitu a usporiadanosť trhov. Mali by kontrolovať riziká vyplývajúce z ich účastníkov a iných používateľov stanovením kritérií súvisiacich s rizikom pre poskytovanie ich služieb. Centrálne depozitáre by mali zabezpečiť, aby ich používatelia, ako napríklad účastníci, akékoľvek iné centrálne depozitáre, centrálne protistrany, obchodné miesta alebo emitenti, ktorým bol poskytnutý prístup k ich službám, spĺňali kritériá a mali požadovanú prevádzkovú kapacitu, finančné zdroje, zákonné právomoci a odborné znalosti s riadením rizika s cieľom zamedziť výskytu rizík pre centrálne depozitáre a iných používateľov.

(55)

Centrálny depozitár by na zabezpečenie bezpečnosti a efektívnosti svojho systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi mal priebežne monitorovať plnenie svojich požiadaviek na prístup a mal by mať jasne stanovené a zverejnené postupy na uľahčenie pozastavenia činnosti a riadny odchod žiadajúcej strany, ktorá poruší alebo už nespĺňa požiadavky na prístup.

(56)

Na účely povolenia na poskytovanie vedľajších služieb bankového typu by centrálny depozitár mal príslušnému orgánu predložiť žiadosť vrátane všetkých potrebných prvkov na zabezpečenie, aby poskytovanie vedľajších služieb bankového typu neovplyvnilo hladké poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára. Od subjektov, ktoré už sú povolené ako centrálne depozitáre, by sa nemalo vyžadovať opätovné predloženie prvkov, ktoré už predložili v priebehu procesu žiadosti o udelenie povolenia pre centrálny depozitár podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

(57)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu a jednotné uplatňovanie práva by sa určité požiadavky stanovené v tomto nariadení týkajúce sa opatrení pre disciplínu pri vyrovnaní mali začať uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti daných opatrení.

(58)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(59)

Orgán ESMA pri vypracúvaní technických predpisov uvedených v tomto nariadení intenzívne spolupracoval s členmi Európskeho systému centrálnych bánk a Európskym orgánom pre bankovníctvo.

(60)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 o stanovisko (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„obdobie preskúmania“ je skúmané obdobie, ktoré sa začína dňom nasledujúcom po konci predchádzajúceho obdobia preskúmania a hodnotenia;

b)

„pokyn na vyrovnanie“ je prevodný príkaz vymedzený v článku 2 bode i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (4);

c)

„obmedzenie vyrovnania“ je blokovanie, rezervácia alebo vyčlenenie cenných papierov, ktoré spôsobujú ich nedostupnosť pre vyrovnanie, alebo blokovanie alebo rezervácia peňažných prostriedkov, ktoré spôsobujú ich nedostupnosť pre vyrovnanie;

d)

„fond obchodovaný na burze“ (ETF) je fond vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 46 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (5);

e)

„centrálny depozitár emitenta“ je centrálny depozitár, ktorý poskytuje hlavné služby uvedené v oddiele A bodoch 1 alebo 2 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014 v súvislosti s emisiou cenných papierov;

f)

„centrálny depozitár investora“ je centrálny depozitár, ktorý je buď účastníkom v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovanom iným centrálnym depozitárom, alebo ktorý využíva tretiu stranu alebo sprostredkovateľa, ktorý je účastníkom v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovanom iným centrálnym depozitárom v súvislosti s emisiou cenných papierov;

g)

„trvanlivý nosič“ je akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje uchovávanie informácií tak, aby boli prístupné pre budúce potreby na obdobie primerané účelom informácií, a ktoré umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií.

KAPITOLA II

STANOVENIE NAJRELEVANTNEJŠÍCH MIEN A PRAKTICKÉ POSTUPY PRE KONZULTÁCIE RELEVANTNÝCH PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

[článok 12 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 2

Stanovenie najrelevantnejších mien

1.   Najrelevantnejšie meny uvedené v článku 12 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014 sa určujú jedným z týchto výpočtov:

a)

relatívny podiel každej meny Únie v celkovej hodnote vyrovnania centrálneho depozitára podľa pokynov na vyrovnanie proti zaplateniu za obdobie jedného roka, pokiaľ každý jednotlivý podiel presahuje 1 %;

b)

relatívny podiel pokynov na vyrovnanie proti zaplateniu vyrovnaných centrálnym depozitárom v mene Únie v porovnaní s celkovou hodnotou pokynov na vyrovnanie proti zaplateniu vyrovnaných v tejto mene vo všetkých centrálnych depozitároch v Únii vypočítanou za obdobie jedného roka, pokiaľ každý jednotlivý podiel presahuje 10 %.

2.   Výpočty uvedené v prvom odseku vykonáva ročne príslušný orgán každého centrálneho depozitára.

Článok 3

Praktické postupy pre konzultáciu relevantných orgánov uvedených v článku 12 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 909/2014

1.   Keď jednu z najrelevantnejších mien stanovených podľa článku 2 tohto nariadenia vydáva viac ako jedna centrálna banka, tieto centrálne banky určia jedného zástupcu ako príslušný orgán pre túto menu uvedený v článku 12 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

2.   Keď je peňažná časť transakcií s cennými papiermi vyrovnaná v súlade s článkom 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 prostredníctvom účtov otvorených vo viacerých centrálnych bankách, ktoré vydávajú rovnakú menu, tieto centrálne banky určia jedného zástupcu ako príslušný orgán uvedený v článku 12 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.

KAPITOLA III

UDELENIE POVOLENIA PRE CENTRÁLNE DEPOZITÁRE

[článok 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

ODDIEL 1

Všeobecné informácie o žiadajúcich centrálnych depozitároch

Článok 4

Identifikácia a právne postavenie žiadajúcich centrálnych depozitárov

1.   V žiadosti o povolenie sa jasne určuje žiadajúci centrálny depozitár a činnosti a služby, ktoré má v úmysle vykonávať.

2.   Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie:

a)

kontaktné údaje osoby zodpovednej za žiadosť;

b)

kontaktné údaje osoby alebo osôb zodpovedných za funkciu dodržiavania súladu s predpismi a funkciu vnútornej kontroly;

c)

názov spoločnosti žiadajúceho centrálneho depozitára, jeho identifikátor právneho subjektu a adresa sídla v Únii;

d)

zakladateľský dokument a stanovy akciovej spoločnosti alebo iné zakladateľské a štatutárne dokumenty žiadajúceho centrálneho depozitára;

e)

výpis z príslušného obchodného alebo súdneho registra alebo iná forma overených dôkazov o adrese sídla a obchodnej činnosti žiadajúceho centrálneho depozitára, platné k dátumu žiadosti;

f)

identifikácia systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktoré centrálny depozitár prevádzkuje alebo má v úmysle prevádzkovať;

g)

kópia rozhodnutia riadiaceho orgánu o žiadosti a zápisnica zo zasadnutia, na ktorom riadiaci orgán schválil spis so žiadosťou a jeho predloženie;

h)

diagram znázorňujúci vlastnícke väzby medzi materskou spoločnosťou, dcérskymi spoločnosťami a inými pridruženými subjektmi alebo pobočkami, v ktorom sú identifikované subjekty na diagrame úplným názvom spoločnosti, právnym postavením, adresou sídla a daňovým identifikačným číslom alebo identifikačným číslom organizácie;

i)

opis obchodných činností dcérskych spoločností žiadajúceho centrálneho depozitára a iných právnických osôb, v ktorých má žiadajúci centrálny depozitár majetkovú účasť, vrátane informácií o úrovni majetkovej účasti;

j)

zoznam:

i)

s menom každej osoby alebo každého subjektu, ktorá/ktorý priamo alebo nepriamo drží 5 % alebo viac kapitálu alebo hlasovacích práv žiadajúceho centrálneho depozitára;

ii)

s menom každej osoby alebo každého subjektu, ktorá/ktorý by mohla/mohol vykonávať značný vplyv na riadenie žiadajúceho centrálneho depozitára na základe podielu na kapitáli žiadajúceho centrálneho depozitára;

k)

zoznam:

i)

s menom každého subjektu, v ktorom žiadajúci centrálny depozitár drží 5 % alebo viac kapitálu alebo hlasovacích práv subjektu;

ii)

s menom každého subjektu, nad ktorého riadením žiadajúci centrálny depozitár vykonáva značný vplyv;

l)

zoznam hlavných služieb uvedených v oddiele A prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, ktoré žiadajúci centrálny depozitár poskytuje alebo má v úmysle poskytovať;

m)

zoznam vedľajších služieb jasne vymedzených v oddiele B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, ktoré žiadajúci centrálny depozitár poskytuje alebo má v úmysle poskytovať;

n)

zoznam akýchkoľvek iných vedľajších služieb povolených, ale nie výslovne vymedzených v oddiele B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, ktoré žiadajúci centrálny depozitár poskytuje alebo má v úmysle poskytovať;

o)

zoznam investičných služieb, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/65/EÚ, uvedených v písmene n);

p)

zoznam služieb a činností, ktorých zabezpečovanie žiadajúci centrálny depozitár zverí alebo má v úmysle zveriť tretej strane v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

q)

mena alebo meny, ktoré žiadajúci centrálny depozitár spracúva alebo má v úmysle spracúvať v spojení so službami, ktoré žiadajúci centrálny depozitár poskytuje, bez ohľadu na to, či sú peňažné prostriedky vyrovnané na účte centrálnej banky, účte centrálneho depozitára alebo na účte v určenej úverovej inštitúcii;

r)

informácie o akomkoľvek prebiehajúcom a ukončenom súdnom, správnom, arbitrážnom alebo inom právnom konaní, ktorého je žiadajúci centrálny depozitár účastníkom a ktorý mu môže spôsobiť finančné alebo iné náklady.

3.   Keď má žiadajúci centrálny depozitár v úmysle poskytovať hlavné služby alebo zriadiť pobočku v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, žiadosť o povolenie obsahuje aj tieto informácie:

a)

členský štát alebo členské štáty, v ktorom/ktorých má žiadajúci centrálny depozitár v úmysle pôsobiť;

b)

plán činnosti, v ktorom sa uvádzajú najmä služby, ktoré žiadajúci centrálny depozitár poskytuje alebo má v úmysle poskytovať v hostiteľskom členskom štáte;

c)

mena alebo meny, ktoré žiadajúci centrálny depozitár spracúva alebo má v úmysle spracúvať v hostiteľskom členskom štáte;

d)

keď sa služby poskytujú alebo majú poskytovať prostredníctvom pobočky, organizačná štruktúra pobočky a mená osôb zodpovedných za jej riadenie;

e)

keď je to relevantné, posúdenie opatrení, ktoré má žiadajúci centrálny depozitár v úmysle prijať s cieľom umožniť svojim používateľom dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 5

Všeobecné informácie o politikách a postupoch

1.   V žiadosti o povolenie sa bližšie určujú tieto informácie o politikách a postupoch žiadajúceho centrálneho depozitára uvedených v tejto kapitole:

a)

názvy funkcií osôb zodpovedných za schválenie a vykonávanie politík a postupov;

b)

opis opatrení na vykonávanie a monitorovanie dodržiavania politík a postupov.

2.   Žiadosť o povolenie obsahuje opis postupov, ktoré žiadajúci centrálny depozitár zaviedol podľa článku 65 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 6

Informácie o službách a činnostiach centrálneho depozitára

Žiadajúci centrálny depozitár v žiadosti o povolenie uvedie:

a)

podrobný opis služieb uvedených v článku 4 ods. 2 písm. l) až p);

b)

postupy, ktoré sa majú vykonávať pri poskytovaní služieb uvedených v písmene a).

Článok 7

Informácie pre skupiny

1.   Keď je žiadajúci centrálny depozitár súčasťou skupiny podnikov, ktorá zahŕňa iné centrálne depozitáre alebo úverové inštitúcie uvedené v článku 54 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014, žiadosť o povolenie obsahuje:

a)

politiky a postupy uvedené v článku 26 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

b)

informácie o zložení vrcholového manažmentu, riadiaceho orgánu a o štruktúre akcionárov materskej spoločnosti a ostatných podnikov v skupine;

c)

služby a kľúčové osoby iné než vrcholový manažment, ktoré žiadajúci centrálny depozitár využíva spoločne s inými podnikmi v skupine.

2.   Keď žiadajúci centrálny depozitár má materskú spoločnosť, v žiadosti o povolenie sa uvedú tieto informácie:

a)

adresa sídla materskej spoločnosti žiadajúceho centrálneho depozitára;

b)

keď je materská spoločnosť povolený alebo registrovaný subjekt a podlieha dohľadu na základe právnych predpisov Únie alebo tretej krajiny, príslušné číslo povolenia alebo registrácie a názov orgánu alebo orgánov príslušných na dohľad nad materskou spoločnosťou.

3.   Keď žiadajúci centrálny depozitár zveril zabezpečovanie služieb alebo činností podniku v rámci skupiny v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, žiadosť obsahuje zhrnutie a kópiu dohody o externom zabezpečovaní činností.

ODDIEL 2

Finančné zdroje na poskytovanie služieb žiadajúcim centrálnym depozitárom

Článok 8

Finančné správy, obchodný plán a plán obnovy

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje tieto finančné a obchodné informácie, aby príslušný orgán mohol posúdiť dodržiavanie článkov 44, 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zo strany žiadajúceho centrálneho depozitára:

a)

finančné správy vrátane úplného súboru účtovných závierok za predchádzajúce tri roky a štatutárna audítorská správa o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (6) za predchádzajúce tri roky;

b)

keď audit žiadajúceho centrálneho depozitára vykonáva externý audítor, meno a vnútroštátne číslo registrácie externého audítora;

c)

obchodný plán vrátane finančného plánu a odhadovaného rozpočtu s rôznymi predpokladanými obchodnými scenármi pre služby, ktoré žiadajúci centrálny depozitár poskytuje, pre referenčné obdobie najmenej troch rokov;

d)

akýkoľvek plán na zriadenie dcérskych spoločností a pobočiek a ich umiestnenie;

e)

opis obchodných činností, ktoré žiadajúci centrálny depozitár plánuje vykonávať, vrátane obchodných činností akýchkoľvek dcérskych spoločností alebo pobočiek žiadajúceho centrálneho depozitára.

2.   Keď nie sú historické finančné informácie uvedené v odseku 1 písm. a) k dispozícii, žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o žiadajúcom centrálnom depozitári:

a)

dôkaz preukazujúci dostatočné finančné zdroje počas šiestich mesiacov po udelení povolenia;

b)

finančný výkaz v priebehu účtovného roka;

c)

výkazy týkajúce sa finančnej situácie žiadajúceho centrálneho depozitára vrátane súvahy, výkazu ziskov a strát, zmien vlastného imania a peňažných tokov a zhrnutie účtovných politík a iné relevantné vysvetlivky;

d)

auditované ročné účtovné závierky akejkoľvek materskej spoločnosti za tri účtovné obdobia pred dátumom žiadosti.

3.   Žiadosť obsahuje opis primeraného plánu obnovy na zabezpečenie kontinuity kľúčových činností žiadajúceho centrálneho depozitára uvedeného v článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 vrátane:

a)

zhrnutia s prehľadom plánu a jeho vykonávania;

b)

určenia kľúčových činností žiadajúceho centrálneho depozitára, stresových scenárov a udalostí, ktoré spúšťajú obnovu, a opisu nástrojov obnovy, ktoré použije žiadajúci centrálny depozitár;

c)

posúdenia vplyvu plánu obnovy na zainteresované strany, ktoré budú pravdepodobne dotknuté jeho vykonávaním;

d)

posúdenia právnej vymáhateľnosti plánu obnovy, v ktorom sa zohľadnia akékoľvek právne obmedzenia vyplývajúce z právnych predpisov Únie, vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov tretej krajiny.

ODDIEL 3

Organizačné požiadavky

Článok 9

Organizačná schéma

Žiadosť o povolenie obsahuje organizačnú schému, v ktorej sa opisuje organizačná štruktúra žiadajúceho centrálneho depozitára. Schéma obsahuje:

a)

totožnosť a úlohy osôb zodpovedných za tieto pozície:

i)

vrcholový manažment;

ii)

manažéri zodpovední za prevádzkové funkcie uvedené v článku 47 ods. 3;

iii)

manažéri zodpovední za činnosti prípadných pobočiek žiadajúceho centrálneho depozitára;

iv)

iné významné úlohy v činnostiach žiadajúceho centrálneho depozitára;

b)

počet zamestnancov v každej divízii a prevádzkovej jednotke.

Článok 10

Zamestnanecké politiky a postupy

Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o politikách a postupoch žiadajúceho centrálneho depozitára týkajúcich sa zamestnancov:

a)

opis politiky odmeňovania vrátane informácií o pevných a pohyblivých prvkoch odmeňovania vrcholového manažmentu, členov riadiaceho orgánu a zamestnancov zamestnaných vo funkciách riadenia rizík, kontroly dodržiavania súladu s predpismi a vnútornej kontroly, vnútorného auditu a v technologických funkciách žiadajúceho centrálneho depozitára;

b)

opatrenia, ktoré žiadajúci centrálny depozitár zaviedol na zmiernenie rizika vyplývajúce z prílišného spoliehania sa na zodpovednosti zverené akejkoľvek jednotlivej osobe.

Článok 11

Nástroje na monitorovanie rizík a systémy správy a riadenia

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o systémoch správy a riadenia a o nástrojoch na monitorovanie rizík žiadajúceho centrálneho depozitára:

a)

opis systémov správy a riadenia žiadajúceho centrálneho depozitára zriadených v súlade s článkom 47 ods. 2;

b)

politiky, postupy a systémy zriadené v súlade s článkom 47 ods. 1;

c)

opis zloženia, úlohy a zodpovedností členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu a výborov zriadených v súlade s článkom 48.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 obsahujú opis postupov týkajúcich sa výberu, vymenúvania, hodnotenia výkonu a odvolania vrcholového manažmentu a členov riadiaceho orgánu.

3.   Žiadajúci centrálny depozitár opíše svoj postup na sprístupnenie svojich systémov správy a riadenia a pravidiel, ktorými sa riadi jeho činnosť, verejnosti.

4.   Keď žiadajúci centrálny depozitár dodržiava uznávaný kódex správy a riadenia spoločností, v žiadosti sa určí prípadný kódex, priloží sa kópia tohto kódexu a uvedú sa dôvody pre situácie, keď sa žiadajúci centrálny depozitár odchýli od tohto kódexu.

Článok 12

Funkcie dodržiavania súladu s predpismi, vnútornej kontroly a vnútorného auditu

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje opis postupov pre interné nahlasovanie porušení žiadajúceho centrálneho depozitára uvedených v článku 26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

2.   Žiadosť o povolenie obsahuje informácie o politikách a postupoch vnútorného auditu žiadajúceho centrálneho depozitára uvedených v článku 51 vrátane:

a)

opisu nástrojov na monitorovanie a hodnotenie primeranosti a efektívnosti systémov vnútorného auditu žiadajúceho centrálneho depozitára;

b)

opisu nástrojov na kontrolu a ochranu systémov spracovania informácií žiadajúceho centrálneho depozitára;

c)

opisu vývoja a používania metodiky vnútorného auditu žiadajúceho centrálneho depozitára;

d)

pracovného plánu funkcie vnútorného auditu na tri roky od dátumu uplatňovania;

e)

opisu úloh a kvalifikácií každej osoby zodpovednej za vnútorný audit uvedený v článku 47 ods. 3 písm. d) pod dohľadom audítorského výboru uvedeného v článku 48 ods. 1 písm. b).

3.   Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o funkcii dodržiavania súladu s predpismi a vnútornej kontroly žiadajúceho centrálneho depozitára uvedenej v článku 47 ods. 3 písm. c):

a)

opis úloh a kvalifikácií osôb zodpovedných za funkciu dodržiavania súladu s predpismi a vnútornej kontroly a akýchkoľvek iných zamestnancov zapojených do posudzovania dodržiavania súladu s predpismi vrátane opisu prostriedkov na zabezpečenie nezávislosti funkcie dodržiavania súladu s predpismi a vnútornej kontroly od ostatných obchodných jednotiek;

b)

politiky a postupy funkcie dodržiavania súladu s predpismi a vnútornej kontroly vrátane opisu úlohy dodržiavania súladu s predpismi riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu;

c)

ak je dostupná, posledná vnútorná správa, ktorú vypracovali osoby zodpovedné za funkciu dodržiavania súladu s predpismi a vnútornej kontroly alebo iní zamestnanci zapojení do posudzovania dodržiavania súladu s predpismi v žiadajúcom centrálnom depozitári.

Článok 13

Vrcholový manažment, riadiaci orgán a akcionári

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje pre každého člena vrcholového manažmentu a pre každého člena riadiaceho orgánu žiadajúceho centrálneho depozitára tieto informácie, aby príslušný orgán mohol posúdiť dodržiavanie súladu s článkom 27 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zo strany žiadajúceho centrálneho depozitára:

a)

kópia životopisu s uvedenými skúsenosťami a znalosťami každého člena;

b)

podrobné údaje o akýchkoľvek trestných a správnych sankciách uložených členovi v súvislosti s poskytovaním finančných alebo dátových služieb alebo v súvislosti s činmi podvodu alebo sprenevery prostriedkov vo forme náležitého úradného osvedčenia, ak je dostupné v príslušnom, členskom štáte;

c)

vlastné čestné vyhlásenie v súvislosti s poskytovaním finančných alebo dátových služieb, v ktorom všetci členovia vrcholového manažmentu a riadiaceho orgánu uvedú, či:

i)

boli usvedčení z akéhokoľvek trestného alebo správneho deliktu v súvislosti s poskytovaním finančných alebo dátových služieb alebo v súvislosti s činmi podvodu alebo sprenevery prostriedkov;

ii)

boli predmetom negatívneho rozhodnutia v akomkoľvek konaní disciplinárnej povahy, ktoré začal regulačný orgán, vládny orgán alebo agentúra, alebo sú predmetom akéhokoľvek takéhoto konania, ktoré nebolo uzatvorené;

iii)

boli predmetom negatívneho súdneho nálezu v občianskoprávnom konaní pred súdom v spojitosti s poskytovaním finančných alebo dátových služieb alebo za podvod v riadení podniku;

iv)

boli členmi riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu podniku, ktorému regulačný orgán odňal registráciu alebo povolenie, kým boli spojení s podnikom najmenej jeden rok pred dátumom odňatia povolenia alebo registrácie;

v)

im bolo odopreté právo vykonávať akýkoľvek druh činností, ktoré vyžadujú registráciu alebo povolenie regulačným orgánom;

vi)

boli členmi riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu podniku, proti ktorému sa začalo insolvenčné konanie, kým boli spojení s podnikom najmenej jeden rok pred začatím konania;

vii)

boli členmi riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu podniku, ktorému regulačný orgán uložil sankciu, kým boli spojení s podnikom najmenej jeden rok pred uložením tejto sankcie;

viii)

boli inak pokutovaní, suspendovaní, diskvalifikovaní alebo boli predmetom akejkoľvek inej sankcie vládneho, regulačného alebo profesijného orgánu v spojení s poskytovaním finančných alebo dátových služieb;

ix)

stratili spôsobilosť pôsobiť na mieste riaditeľa, spôsobilosť vykonávať inú riadiacu funkciu, boli prepustení zo zamestnania alebo iného miesta v podniku v dôsledku nesprávneho konania alebo profesijného pochybenia.

Na účely písmena c) bodu i) tohto odseku sa vlastné vyhlásenie nevyžaduje, keď sa predloží úradné osvedčenie podľa písmena b) tohto odseku.

2.   Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o riadiacom orgáne žiadajúceho centrálneho depozitára:

a)

dôkaz o súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

b)

opis úloh a zodpovednosti členov riadiaceho orgánu;

c)

cieľ pre zastúpenie nedostatočne zastúpeného pohlavia v riadiacom orgáne, príslušná politika o spôsobe dosiahnutia tohto cieľa a metóde, ktorú žiadajúci centrálny depozitár použije na zverejnenie cieľa, politiky a jej vykonávania.

3.   Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o vlastníckej štruktúre a akcionároch žiadajúceho centrálneho depozitára:

a)

opis vlastníckej štruktúry žiadajúceho centrálneho depozitára uvedenej v článku 4 ods. 2 bode i) vrátane opisu totožnosti a veľkosti záujmov akéhokoľvek subjektu, ktorý je schopný vykonávať kontrolu nad činnosťami žiadajúceho centrálneho depozitára;

b)

zoznam akcionárov a osôb, ktoré sú schopné vykonávať priamo alebo nepriamo kontrolu nad riadením žiadajúceho centrálneho depozitára.

Článok 14

Riadenie konfliktov záujmov

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o politikách a postupoch zriadených na určenie a riadenie možných konfliktov záujmov zo strany žiadajúceho centrálneho depozitára v súlade s článkom 50:

a)

opis politík a postupov týkajúcich sa určenia, riadenia a oznámenia príslušnému orgánu možných konfliktov záujmov a procesu použitého na zabezpečenie, aby boli zamestnanci žiadajúceho centrálneho depozitára informovaní o týchto politikách a postupoch;

b)

opis kontrol a opatrení zriadených na zabezpečenie plnenia požiadaviek uvedených v písmene a) týkajúcich sa riadenia konfliktov záujmov;

c)

opis týchto prvkov:

i)

úlohy a zodpovednosti kľúčových zamestnancov, najmä ak majú zodpovednosť aj v iných subjektoch;

ii)

opatrenia na zabezpečenie, aby osoby, ktoré majú trvalý konflikt záujmov, boli vylúčené z procesu prijímania rozhodnutí a neprijímali nijaké relevantné informácie týkajúce sa záležitostí, ktorých sa týka trvalý konflikt záujmov;

iii)

aktuálny register existujúcich konfliktov záujmov v čase žiadosti a opis, ako sa riadia tieto konflikty záujmov.

2.   Keď je žiadajúci centrálny depozitár súčasťou skupiny, register uvedený v odseku 1 písm. c) bode iii) zahŕňa opis konfliktov záujmov vyplývajúcich z iných podnikov v rámci skupiny v súvislosti s akoukoľvek službou, ktorú centrálny depozitár poskytuje, a opatrenia zriadené na riadenie týchto konfliktov záujmov.

Článok 15

Dôvernosť

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje politiky a postupy žiadajúceho centrálneho depozitára zriadené na zamedzenie neoprávnenému použitiu alebo zverejneniu dôverných informácií. Medzi dôverné informácie patria tieto informácie:

a)

informácie o účastníkoch, klientoch, emitentoch alebo iných používateľoch služieb žiadajúceho centrálneho depozitára;

b)

iné informácie, ktoré žiadajúci centrálny depozitár drží v dôsledku svojej obchodnej činnosti a ktoré sa nesmú použiť na obchodné účely.

2.   Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie týkajúce sa prístupu zamestnancov k informáciám, ktoré drží žiadajúci centrálny depozitár:

a)

vnútorné postupy týkajúce sa povolení prístupu k informáciám, ktoré zabezpečujú zabezpečený prístup k údajom;

b)

opis obmedzení používania údajov z dôvodov dôvernosti.

Článok 16

Výbor používateľov

Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o každom výbore používateľov:

a)

mandát výboru používateľov;

b)

systémy správy a riadenia výboru používateľov;

c)

prevádzkové postupy výboru používateľov;

d)

kritériá prijímania a mechanizmy voľby pre členov výboru používateľov;

e)

zoznam navrhnutých členov výboru používateľov a uvedenie záujmov, ktoré zastupujú.

Článok 17

Vedenie záznamov

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje opis systémov, politík a postupov žiadajúceho centrálneho depozitára na vedenie záznamov zriadených a udržiavaných v súlade s kapitolou VIII tohto nariadenia.

2.   Keď žiadajúci centrálny depozitár žiada o povolenie pred dátumom uplatňovania článku 54, žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie:

a)

analýza rozsahu, v akom sú existujúce systémy, politiky a postupy žiadajúceho centrálneho depozitára na vedenie záznamov v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 54;

b)

realizačný plán s podrobnými informáciami o tom, ako žiadajúci centrálny depozitár plní požiadavky uvedené v článku 54 do dátumu, keď nadobudne účinnosť.

ODDIEL 4

Pravidlá vykonávania činnosti

Článok 18

Ciele a zámery

Žiadosť o povolenie obsahuje opis cieľov a zámerov žiadajúceho centrálneho depozitára uvedených v článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 19

Vybavovanie sťažností

Žiadosť o povolenie obsahuje postupy, ktoré žiadajúci centrálny depozitár zaviedol na vybavovanie sťažností.

Článok 20

Požiadavky na účasť

Žiadosť o povolenie obsahuje všetky potrebné informácie o účasti v systémoch vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovaných žiadajúcim centrálnym depozitárom v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a článkami 88 až 90 tohto nariadenia. Tieto informácie zahŕňajú:

a)

kritériá na účasť, ktoré umožňujú spravodlivý a otvorený prístup pre všetky právnické osoby, ktoré sa chcú stať účastníkmi v systémoch vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovaných žiadajúcim centrálnym depozitárom;

b)

postupy na uplatnenie disciplinárnych opatrení proti existujúcim účastníkom, ktorí nespĺňajú kritériá na účasť.

Článok 21

Transparentnosť

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje dokumenty a informácie o cenovej politike žiadajúceho centrálneho depozitára v súvislosti so službami uvedenými v článku 34 nariadenia (EÚ) č. 909/2014. Tieto informácie zahŕňajú najmä ceny a poplatky za každú hlavnú službu, ktorú žiadajúci centrálny depozitár poskytuje, a akékoľvek existujúce zľavy a rabaty, ako aj podmienky na zníženie cien.

2.   Žiadajúci centrálny depozitár poskytne príslušnému orgánu opis metód použitých na zverejnenie relevantných informácií v súlade s článkom 34 ods. 1, 2, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

3.   Žiadosť o povolenie obsahuje informácie, ktoré príslušnému orgánu umožňujú posúdiť, ako má žiadajúci centrálny depozitár v úmysle splniť požiadavky na osobitné účtovanie nákladov a výnosov v súlade s článkom 34 ods. 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 22

Postupy komunikácie s účastníkmi a inými trhovými infraštruktúrami

Žiadosť o povolenie obsahuje relevantné informácie o tom, ako žiadajúci centrálny depozitár používa medzinárodné otvorené postupy a normy komunikácie pre zasielanie správ a referenčných údajov vo svojich postupoch komunikácie s účastníkmi a inými trhovými infraštruktúrami.

ODDIEL 5

Požiadavky na služby poskytované žiadajúcimi centrálnymi depozitármi

Článok 23

Zaknihovaná podoba

Žiadosť o povolenie obsahuje informácie o postupoch týkajúcich sa zápisov, ktoré zabezpečujú dodržiavanie súladu s článkom 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zo strany žiadajúceho centrálneho depozitára.

Článok 24

Určené dátumy vyrovnania a opatrenia na predchádzanie zlyhaniam vyrovnania a na ich riešenie

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o žiadajúcom centrálnom depozitári:

a)

postupy a opatrenia na predchádzanie zlyhaniam vyrovnania v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

b)

opatrenia na riešenie zlyhaní vyrovnania v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

2.   Keď žiadajúci centrálny depozitár žiada o povolenie pred nadobudnutím účinnosti článkov 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v súlade s článkom 76 ods. 4 a 5 uvedeného nariadenia, žiadosť o povolenie obsahuje realizačný plán s informáciami o tom, ako žiadajúci centrálny depozitár plní požiadavky stanovené v článkoch 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Inštitúcie uvedené v článku 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zahrnú do realizačného plánu uvedeného v prvom pododseku analýzu rozsahu, v akom sú existujúce pravidlá, postupy, mechanizmy a opatrenia v súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 25

Integrita emisie

Žiadosť o povolenie obsahuje informácie o pravidlách a postupoch žiadajúceho centrálneho depozitára na zabezpečenie integrity emisií cenných papierov uvedenej v článku 37 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a v kapitole IX tohto nariadenia.

Článok 26

Ochrana cenných papierov účastníkov a cenných papierov ich klientov

Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o opatreniach zriadených na ochranu cenných papierov účastníkov žiadajúceho centrálneho depozitára a cenných papierov ich klientov v súlade s článkom 38 nariadenia (EÚ) č. 909/2014:

a)

pravidlá a postupy na zníženie a riadenie rizík spojených s úschovou cenných papierov;

b)

podrobný opis rôznych úrovní segregácie, ktoré žiadajúci centrálny depozitár ponúka, opis nákladov spojených s každou úrovňou, obchodné podmienky, za ktorých sa poskytujú, ich hlavné právne dôsledky a uplatniteľné právne predpisy o platobnej neschopnosti;

c)

pravidlá a postupy na získanie súhlasov uvedené v článku 38 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 27

Ukončenie vyrovnania

Žiadosť o povolenie obsahuje informácie o pravidlách pre ukončenie vyrovnania, ktoré žiadajúci centrálny depozitár zaviedol v súlade s článkom 39 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 28

Finančné vyrovnanie

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje postupy na vyrovnanie peňažných platieb pre každý systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý žiadajúci centrálny depozitár prevádzkuje, v súlade s článkom 40 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

2.   Žiadajúci centrálny depozitár poskytne informácie o tom, či sa vyrovnanie peňažných platieb poskytuje v súlade s článkom 40 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Ak sa vyrovnanie peňažných platieb má vykonávať v súlade s článkom 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, žiadajúci centrálny depozitár vysvetlí, prečo nie je vhodné a dostupné vyrovnanie v súlade s článkom 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 29

Pravidlá a postupy pre prípad zlyhania účastníka

Žiadosť o povolenie obsahuje pravidlá a postupy, ktoré žiadajúci centrálny depozitár zaviedol na riadenie zlyhania účastníka.

Článok 30

Prevod aktív účastníkov a klientov v prípade odňatia povolenia

Žiadosť o povolenie obsahuje informácie o postupoch, ktoré centrálny depozitár zaviedol na zabezpečenie včasného a riadneho vyrovnania a prevodu aktív klientov a účastníkov inému centrálnemu depozitáru v prípade odňatia svojho povolenia.

ODDIEL 6

Prudenciálne požiadavky

Článok 31

Právne riziká

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje všetky informácie potrebné na umožnenie príslušnému orgánu posúdiť, či sú pravidlá, postupy a zmluvy žiadajúceho centrálneho depozitára jasné, zrozumiteľné a vynútiteľné vo všetkých príslušných jurisdikciách v súlade s článkom 43 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

2.   Keď má žiadajúci centrálny depozitár v úmysle vykonávať činnosť v rôznych jurisdikciách, žiadajúci centrálny depozitár poskytne príslušnému orgánu informácie o opatreniach zriadených na určenie a zmiernenie rizík vyplývajúcich z možných konfliktov záujmov v rôznych jurisdikciách v súlade s článkom 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014. Tieto informácie zahŕňajú akékoľvek právne posúdenie, na ktorom sú tieto opatrenia založené.

Článok 32

Všeobecné obchodné riziká

1.   Žiadajúci centrálny depozitár poskytne príslušnému orgánu opis systémov na riadenie rizík a kontrolu, ako aj IT nástroje, ktoré žiadajúci centrálny depozitár zriadil na riadenie obchodných rizík v súlade s článkom 44 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

2.   Keď žiadajúci centrálny depozitár dostal rating rizika od tretej strany, poskytne ho príslušnému orgánu vrátane akýchkoľvek relevantných informácií, ktoré podporujú tento rating rizika.

Článok 33

Prevádzkové riziká

1.   Žiadosť o povolenie obsahuje informácie, ktoré preukazujú, že žiadajúci centrálny depozitár spĺňa požiadavky na riadenie prevádzkových rizík v súlade s článkom 45 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a kapitolou X tohto nariadenia.

2.   Žiadosť o povolenie takisto obsahuje tieto informácie o zozname služieb uvedenom v článku 4 ods. 2 písm. p) tohto nariadenia:

a)

kópia dohôd o externom zabezpečovaní činností;

b)

metódy používané na monitorovanie úrovne externe zabezpečovaných služieb a činností.

Článok 34

Investičná politika

Žiadosť o povolenie obsahuje dôkazy, ktorými sa preukazuje, že:

a)

žiadajúci centrálny depozitár drží svoje finančné aktíva v súlade s článkom 46 ods. 1, 2 a 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a kapitolou XI tohto nariadenia;

b)

investície žiadajúceho centrálneho depozitára sú v súlade s článkom 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a kapitolou XI tohto nariadenia.

Článok 35

Kapitálové požiadavky

Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o kapitálových požiadavkách:

a)

informácie, ktorými sa preukazuje, že kapitál žiadajúceho centrálneho depozitára vrátane nerozdeleného zisku a rezerv žiadajúceho centrálneho depozitára spĺňa požiadavky článku 47 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

b)

plán uvedený v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a akékoľvek aktualizácie tohto plánu a dôkazy o jeho schválení riadiacim orgánom alebo príslušným výborom riadiaceho orgánu žiadajúceho centrálneho depozitára.

ODDIEL 7

Článok 36

Prepojenia centrálnych depozitárov

Keď žiadajúci centrálny depozitár zriadil alebo má v úmysle zriadiť prepojenia centrálnych depozitárov, žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie:

a)

opis prepojení centrálnych depozitárov s posúdením žiadajúceho centrálneho depozitára, pokiaľ ide o možné zdroje rizík vyplývajúcich z týchto dohôd o prepojení;

b)

predpokladané alebo skutočné objemy vyrovnaní a hodnoty vyrovnaní vykonaných v rámci prepojení centrálnych depozitárov;

c)

postupy týkajúce sa určenia, posúdenia, monitorovania a riadenia všetkých možných zdrojov rizík pre žiadajúci centrálny depozitár a pre jeho účastníkov vyplývajúcich z dohody o prepojení a príslušné opatrenia zriadené na ich zmiernenie;

d)

posúdenie uplatniteľnosti právnych predpisov o platobnej neschopnosti uplatniteľných na prevádzkovanie prepojenia centrálnych depozitárov a ich dôsledky pre žiadajúci centrálny depozitár;

e)

iné relevantné informácie, ktoré príslušný orgán požaduje na posúdenie splnenia súladu prepojenia centrálnych depozitárov s požiadavkami stanovenými v článku 48 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a kapitole XII tohto nariadenia.

ODDIEL 8

Prístup do centrálnych depozitárov

Článok 37

Pravidlá prístupu

Žiadosť o povolenie obsahuje opis postupov na riešenie týchto žiadostí o prístup:

a)

žiadosti právnických osôb, ktoré sa chcú stať účastníkmi v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a kapitolou XIII tohto nariadenia;

b)

žiadosti emitentov v súlade s článkom 49 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a kapitolou XIII tohto nariadenia;

c)

žiadosti iných centrálnych depozitárov v súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a kapitolou XIII tohto nariadenia;

d)

žiadosti iných trhových infraštruktúr v súlade s článkom 53 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a kapitolou XIII tohto nariadenia.

ODDIEL 9

Dodatočné informácie

Článok 38

Žiadosť o dodatočné informácie

Príslušný orgán môže od žiadajúceho centrálneho depozitára požadovať akékoľvek dodatočné informácie potrebné na posúdenie, či žiadajúci centrálny depozitár v čase udelenia povolenia spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

KAPITOLA IV

MAJETKOVÉ ÚČASTI CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV V URČITÝCH SUBJEKTOCH

[článok 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 39

Kritériá pre majetkové účasti centrálneho depozitára

Príslušný orgán pri udelení schválenia majetkovej účasti centrálneho depozitára v právnickej osobe, ktorá neposkytuje služby stanovené v oddieloch A a B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, zohľadňuje tieto kritériá:

a)

rozsah finančných záväzkov, ktoré centrálny depozitár prevzal v dôsledku tejto majetkovej účasti;

b)

skutočnosť, či centrálny depozitár má dostatočné finančné zdroje, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 46 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, na pokrytie rizík vyplývajúcich:

i)

zo záruk, ktoré centrálny depozitár poskytol tejto právnickej osobe;

ii)

z podmienených záväzkov, ktoré centrálny depozitár prijal v prospech tejto právnickej osoby;

iii)

z akýchkoľvek dohôd o podiele na strate alebo mechanizmov obnovy tejto právnickej osoby;

c)

skutočnosť, či právnická osoba, v ktorej má centrálny depozitár majetkovú účasť, poskytuje služby, ktoré dopĺňajú hlavné služby poskytované centrálnym depozitárom, ako sa uvádza v článku 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ako napríklad:

i)

centrálna protistrana povolená alebo uznaná na základe nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo

ii)

obchodné miesto podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 42 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

d)

skutočnosť, či majetková účasť centrálneho depozitára vedie k tomu, že centrálny depozitár má kontrolu nad právnickou osobou, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 bode 21 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

e)

analýza centrálneho depozitára, pokiaľ ide o riziká vyplývajúce z tejto majetkovej účasti, vrátane akejkoľvek analýzy schválenej vnútorným alebo externým audítorom, ktorá preukazuje, že všetky riziká vyplývajúce z majetkovej účasti sa náležite riadia. Príslušné orgány zohľadňujú najmä tieto aspekty analýzy centrálneho depozitára:

i)

strategické odôvodnenie majetkovej účasti, v ktorom sa zohľadnia záujmy používateľov centrálneho depozitára vrátane emitentov, účastníkov a ich klientov;

ii)

finančné riziká a záväzky vyplývajúce z majetkovej účasti centrálneho depozitára.

KAPITOLA V

PRESKÚMANIE A HODNOTENIE

[článok 22 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 40

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušnému orgánu

1.   „Obdobie preskúmania“ vymedzené v článku 1 písm. a) zahŕňa na účely tejto kapitoly obdobie od prvého povolenia udeleného centrálnemu depozitáru v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 do prvého preskúmania a hodnotenia uvedeného v článku 22 ods. 1 daného nariadenia.

2.   Centrálny depozitár na účely preskúmania a hodnotenia uvedeného v článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 poskytne svojmu príslušnému orgánu tieto informácie:

a)

informácie uvedené v článkoch 41 a 42;

b)

správu o činnostiach centrálneho depozitára a podstatných zmenách uvedených v článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 vykonaných počas obdobia preskúmania a všetky súvisiace dokumenty;

c)

všetky ďalšie informácie, ktoré požaduje príslušný orgán a ktoré sú potrebné na posúdenie súladu centrálneho depozitára a jeho činností s nariadením (EÚ) č. 909/2014 počas obdobia preskúmania.

3.   Správa uvedená v odseku 2 písm. b) zahŕňa vyhlásenie centrálneho depozitára o celkovom dodržiavaní ustanovení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 počas obdobia preskúmania.

Článok 41

Pravidelné informácie relevantné pre preskúmania

Centrálny depozitár poskytne príslušnému orgánu pre každé obdobie preskúmania tieto informácie:

a)

úplný súbor posledných auditovaných účtovných závierok centrálneho depozitára vrátane účtovných závierok konsolidovaných na úrovni skupiny;

b)

súhrnnú verziu posledných účtovných závierok v priebehu účtovného roka centrálneho depozitára;

c)

akékoľvek rozhodnutia riadiaceho orgánu na základe rady výboru používateľov, ako aj akékoľvek rozhodnutia, keď sa riadiaci orgán rozhodol nedržať sa rady výboru používateľov;

d)

informácie o prebiehajúcich občianskoprávnych, správnych alebo akýchkoľvek iných súdnych či mimosúdnych konaniach, v ktorých je centrálny depozitár účastníkom, najmä v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa daní a platobnej neschopnosti alebo záležitosťami, ktoré môžu centrálnemu depozitáru spôsobiť finančné náklady alebo náklady na nápravu reputácie;

e)

informácie o prebiehajúcich občianskoprávnych, správnych alebo akýchkoľvek iných súdnych či mimosúdnych konaniach, v ktorých je člen riadiaceho orgánu alebo člen vrcholového manažmentu účastníkom a ktoré môžu mať negatívny vplyv na centrálny depozitár;

f)

akékoľvek konečné rozhodnutia vyplývajúce z konaní uvedených v písmenách d) a e);

g)

kópiu výsledkov stresových testov kontinuity činnosti alebo podobných činností vykonaných počas obdobia preskúmania;

h)

správu o prevádzkových incidentoch, ktoré sa vyskytli počas obdobia preskúmania a ktoré ovplyvnili hladké poskytovanie hlavných služieb, opatrenia prijaté na ich riešenie a ich výsledky;

i)

správu o výkonnosti systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi vrátane posúdenia dostupnosti systému počas obdobia preskúmania meranej denne ako percentuálny podiel času, keď je systém v prevádzke a funguje podľa dohodnutých parametrov;

j)

zhrnutie typov ručných zásahov, ktoré vykonal centrálny depozitár;

k)

informácie o určení kľúčových činností centrálneho depozitára, podstatných zmenách jeho plánu obnovy, výsledkoch stresových scenárov, udalostiach, ktoré spúšťajú obnovu, a nástrojoch obnovy centrálneho depozitára;

l)

informácie o akýchkoľvek formálnych sťažnostiach, ktoré centrálny depozitár prijal počas obdobia preskúmania, vrátane informácií o týchto prvkoch:

i)

povaha sťažnosti;

ii)

ako bola sťažnosť spracovaná vrátane výsledku sťažnosti;

iii)

dátum ukončenia spracovania sťažnosti;

m)

informácie o prípadoch, keď centrálny depozitár odmietol prístup k svojim službám existujúcemu alebo možnému účastníkovi, akémukoľvek emitentovi, inému centrálnemu depozitáru alebo inej trhovej infraštruktúre v súlade s článkom 33 ods. 3, článkom 49 ods. 3, článkom 52 ods. 2 a článkom 53 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

n)

správu o zmenách ovplyvňujúcich akékoľvek prepojenia centrálneho depozitára, ktoré centrálny depozitár zriadil, vrátane zmien mechanizmov a postupov použitých na vyrovnanie v týchto prepojeniach centrálnych depozitárov;

o)

informácie o všetkých prípadoch zistených konfliktov záujmov, ktoré sa zhmotnili počas obdobia preskúmania, vrátane opisu, ako sa riadili;

p)

informácie o vnútorných kontrolách a auditoch, ktoré centrálny depozitár vykonal počas obdobia preskúmania;

q)

informácie o zistenom porušení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 vrátane porušení zistených prostredníctvom komunikačného kanálu uvedeného v článku 26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

r)

podrobné informácie o disciplinárnych opatreniach, ktoré prijal centrálny depozitár, vrátane akýchkoľvek prípadov pozastavenia účastníkov v súlade s článkom 7 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 s bližším určením obdobia pozastavenia a dôvodu pozastavenia;

s)

všeobecnú obchodnú stratégiu centrálneho depozitára, ktorá pokrýva obdobie najmenej troch rokov po poslednom preskúmaní a hodnotení, a podrobný obchodný plán pre služby poskytované centrálnym depozitárom, ktorý pokrýva obdobie najmenej jedného roka po poslednom preskúmaní a hodnotení.

Článok 42

Štatistické údaje, ktoré sa musia poskytnúť pre každé preskúmanie a hodnotenie

1.   Centrálny depozitár poskytne príslušnému orgánu pre každé obdobie preskúmania tieto štatistické údaje:

a)

zoznam účastníkov každého systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý centrálny depozitár prevádzkuje, s určením ich krajiny založenia;

b)

zoznam emitentov a zoznam emisií cenných papierov, ktoré sú zaznamenané centrálne na účtoch cenných papierov a nie sú vedené centrálne v každom systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovanom centrálnym depozitárom, s určením krajiny založenia emitentov a určenia emitentov, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby uvedené v oddiele A bodoch 1 a 2 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014;

c)

celkovú trhovú hodnotu a nominálnu hodnotu cenných papierov, ktoré sú zaznamenané centrálne na účtoch cenných papierov a nie sú vedené centrálne v každom systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovanom centrálnym depozitárom;

d)

nominálnu a trhovú hodnotu cenných papierov uvedených v písmene c) vymedzenú takto:

i)

podľa týchto typov finančných nástrojov:

prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. a) smernice 2014/65/EÚ,

štátny dlhový nástroj uvedený v článku 4 ods. 1 bode 61 smernice 2014/65/EÚ,

prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. b) smernice 2014/65/EÚ iné než štátny dlhový nástroj uvedený v článku 4 ods. 1 bode 61 smernice 2014/65/EÚ,

prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ,

fondy obchodované na burze (ETF) uvedené v článku 4 ods. 1 bode 46 smernice 2014/65/EÚ,

podiely v podnikoch kolektívneho investovania iné než ETF,

nástroje peňažného trhu iné než štátny dlhový nástroj uvedený v článku 4 ods. 1 bode 61 smernice 2014/65/EÚ,

emisné kvóty,

iné finančné nástroje,

ii)

podľa krajiny založenia účastníka;

iii)

podľa krajiny založenia emitenta;

e)

nominálnu a trhovú hodnotu cenných papierov, ktoré boli prvotne evidované v každom systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovanom centrálnym depozitárom;

f)

nominálnu a trhovú hodnotu cenných papierov uvedených v písmene e) vymedzenú takto:

i)

podľa typov finančných nástrojov uvedených v písmene d) bode i);

ii)

podľa krajiny založenia účastníka;

iii)

podľa krajiny založenia emitenta;

g)

celkový počet a hodnotu pokynov na vyrovnanie proti zaplateniu a celkový počet a hodnotu pokynov na vyrovnanie bez zaplatenia vyrovnaných v každom systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovanom centrálnym depozitárom;

h)

celkový počet a hodnotu pokynov na vyrovnanie kategorizovaných takto:

i)

podľa typov finančných nástrojov uvedených v písmene d) bode i);

ii)

podľa krajiny založenia účastníka;

iii)

podľa krajiny založenia emitenta;

iv)

podľa meny vyrovnania;

v)

podľa typu pokynov na vyrovnanie takto:

pokyny na vyrovnanie bez zaplatenia (FOP), ktoré tvoria pokyny na vyrovnanie s dodaním bez zaplatenia (DFP) a pokyny na vyrovnanie s prijatím bez zaplatenia (RFP),

pokyny na vyrovnanie s dodaním proti zaplateniu (DVP) a pokyny na vyrovnanie s prijatím proti zaplateniu (RVP),

pokyny na vyrovnanie s dodaním s platbou (DWP) a pokyny na vyrovnanie s prijatím s platbou (RWP),

pokyny na vyrovnanie so zaplatením bez dodania (PFOD),

vi)

v prípade pokynov na vyrovnanie proti zaplateniu skutočnosť, či je peňažná časť vyrovnaná v súlade s článkom 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo v súlade s článkom 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

i)

počet a hodnotu transakcií odkupu uvedených v článku 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

j)

počet a hodnotu sankcií uvedených v článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 na účastníka;

k)

celkovú hodnotu operácií vypožičania a požičania cenných papierov, ktoré centrálny depozitár spracoval vo funkcii sprostredkovateľa alebo na vlastný účet, pre každý typ finančných nástrojov uvedených v písmene d) bode i);

l)

celkovú hodnotu pokynov na vyrovnanie vyrovnaných cez každé prepojenie centrálneho depozitára s určením, či je centrálny depozitár žiadajúci centrálny depozitár alebo prijímajúci centrálny depozitár;

m)

hodnotu záruk a záväzkov prijatých alebo poskytnutých centrálnym depozitárom týkajúcich sa operácií vypožičiavania a požičiavania cenných papierov;

n)

hodnotu činností treasury zahŕňajúcich devízové transakcie a prevoditeľné cenné papiere súvisiace s riadením dlhých pozícií účastníkov vrátane kategórií inštitúcií, ktorých dlhé pozície centrálny depozitár riadi;

o)

počet procesov odsúhlasovania, v ktorých sa odhalili nenáležité vytvorenia alebo zrušenia cenných papierov, ako sa uvádza v článku 65 ods. 2, keď sa tieto procesy týkajú emisií cenných papierov, ktoré sú zaznamenané centrálne na účtoch cenných papierov a nie sú vedené centrálne centrálnym depozitárom;

p)

priemer, strednú hodnotu a modus pre dĺžku času potrebného na nápravu chyby identifikovanej podľa článku 65 ods. 2.

Hodnoty uvedené v pododseku 1 písm. g), h) a l) sa počítajú takto:

a)

v prípade pokynov na vyrovnanie proti zaplateniu výška vyrovnania peňažnej časti;

b)

v prípade pokynov na vyrovnanie bez zaplatenia trhová hodnota finančných nástrojov, alebo ak nie je dostupná, nominálna hodnota finančných nástrojov.

2.   Trhová hodnota uvedená v odseku 1 sa počíta posledný deň obdobia preskúmania takto:

a)

trhová hodnota pre finančné nástroje uvedené v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (7) prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste v Únii je záverečná cena najvýznamnejšieho trhu z hľadiska likvidity uvedeného v článku 4 ods. 6 písm. b) uvedeného nariadenia;

b)

trhová hodnota pre finančné nástroje prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste v Únii iné než finančné nástroje uvedené v písmene a) je záverečná cena z obchodného miesta v Únii s najvyšším obratom;

c)

pre finančné nástroje iné než uvedené v písmenách a) a b) sa trhová hodnota určuje na základe ceny vypočítanej s použitím vopred určenej metodiky, ktorá vychádza z kritérií spojených s údajmi o trhu, ako sú trhové ceny dostupné na rôznych obchodných miestach alebo v rôznych investičných firmách.

3.   Centrálny depozitár poskytne hodnoty uvedené v odseku 1 v mene, v ktorej sú cenné papiere denominované, vyrovnané alebo v ktorej sa poskytuje úver. Príslušný orgán môže centrálny depozitár požiadať, aby poskytol tieto hodnoty v mene domovského členského štátu centrálneho depozitára alebo v eurách.

4.   Príslušný orgán môže na účely podávania štatistických správ centrálnym depozitárom určiť algoritmy alebo zásady pre agregáciu údajov.

Článok 43

Iné informácie

V dokumentoch, ktoré centrálny depozitár poskytne príslušnému orgánu podľa článku 41, sa uvádza toto:

a)

či sa dokument predkladá prvýkrát alebo či už dokument bol predložený a bol zmenený počas obdobia preskúmania;

b)

jedinečné referenčné číslo dokumentu pridelené centrálnym depozitárom;

c)

názov dokumentu;

d)

kapitola, oddiel alebo strana dokumentu, kde boli vykonané zmeny počas obdobia preskúmania, a akékoľvek ďalšie vysvetlenie v súvislosti so zmenami vykonanými počas obdobia preskúmania.

Článok 44

Informácie, ktoré sa majú predložiť orgánom uvedeným v článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014

Príslušný orgán pre každé obdobie preskúmania predloží orgánom uvedeným v článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 tieto informácie:

a)

správu príslušného orgánu o hodnotení rizík, ktorým centrálny depozitár je alebo môže byť vystavený alebo ktoré vytvára pre hladké fungovanie trhu s cennými papiermi;

b)

plánované alebo konečné nápravné opatrenia alebo sankcie proti centrálnemu depozitáru v dôsledku preskúmania a hodnotenia.

V náležitých prípadoch obsahuje správa uvedená v písmene a) výsledky analýzy príslušného orgánu toho, ako centrálny depozitár dodržiava požiadavky uvedené v článku 24 ods. 2, a relevantné dokumenty a informácie uvedené v článku 24 ods. 2 predložené centrálnym depozitárom.

Článok 45

Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi uvedenými v článku 22 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 909/2014

1.   Príslušný orgán počas preskúmania a hodnotenia pošle príslušným orgánom uvedeným v článku 22 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 akékoľvek relevantné informácie, ktoré centrálny depozitár predložil v spojení so zamestnancami, hlavnými osobami, funkciami, službami alebo systémami, ktoré spoločne využíva tento centrálny depozitár a iné centrálne depozitáre, s ktorými udržiava typy vzťahov uvedené v článku 17 ods. 6 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 909/2014, do desiatich pracovných dní od prijatia týchto informácií.

2.   Príslušný orgán po vykonaní preskúmania a hodnotenia pošle príslušným orgánom uvedeným v článku 22 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 tieto informácie:

a)

správu príslušného orgánu o hodnotení rizík, ktorým centrálny depozitár je alebo môže byť vystavený alebo ktoré vytvára pre hladké fungovanie trhu s cennými papiermi;

b)

plánované alebo konečné nápravné opatrenia alebo sankcie proti centrálnemu depozitáru v dôsledku preskúmania a hodnotenia.

KAPITOLA VI

UZNANIE CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA TRETEJ KRAJINY

[článok 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 46

Obsah žiadosti

1.   Žiadosť o uznanie obsahuje informácie stanovené v prílohe I.

2.   Žiadosť o uznanie:

a)

poskytuje sa na trvanlivom nosiči;

b)

predkladá sa v papierovej aj elektronickej forme, v elektronickej forme sa používajú formáty s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré možno ľahko čítať;

c)

predkladá sa v jazyku bežnom vo sfére medzinárodných financií vrátane prekladu, keď originálne dokumenty nie sú vypracované v jazyku bežnom vo sfére medzinárodných financií;

d)

poskytuje sa s jedinečným referenčným číslom pre každý zahrnutý dokument.

3.   Žiadajúci centrálny depozitár predloží dôkazy potvrdzujúce informácie zahrnuté v prílohe I.

KAPITOLA VII

NÁSTROJE NA MONITOROVANIE RIZÍK

[článok 26 ods. 1 až 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 47

Nástroje centrálnych depozitárov na monitorovanie rizík

1.   Centrálny depozitár v rámci svojich systémov správy a riadenia zavedie zdokumentované politiky, postupy a systémy na určenie, meranie, monitorovanie, riadenie a umožnenie nahlasovania rizík, ktorým môže byť centrálny depozitár vystavený, a rizík, ktoré centrálny depozitár predstavuje pre ostatné subjekty vrátane svojich účastníkov a ich klientov, ako aj prepojených centrálnych depozitárov, centrálnych protistrán, obchodných miest, platobných systémov, vyrovnávajúcich bánk, poskytovateľov likvidity a investorov.

Centrálny depozitár usporiada politiky, postupy a systémy uvedené v prvom pododseku tak, aby používatelia a v náležitých prípadoch ich klienti riadne riadili a riešili riziká, ktoré predstavujú pre centrálny depozitár.

2.   Systémy správy a riadenia centrálneho depozitára na účely odseku 1 zahŕňajú:

a)

zloženie, úlohu, zodpovednosť, postupy na vymenúvanie, hodnotenie výsledkov a zodpovednosti riadiaceho orgánu a jeho výborov na monitorovanie rizík;

b)

štruktúru, úlohu, zodpovednosť, postupy na vymenúvanie a hodnotenie výsledkov vrcholového manažmentu;

c)

hierarchické línie medzi vrcholovým manažmentom a riadiacim orgánom.

Systémy správy a riadenia uvedené v prvom pododseku sú jasne vymedzené a dobre zdokumentované.

3.   Centrálny depozitár zavedie a stanoví úlohy týchto funkcií:

a)

funkciu riadenia rizík;

b)

funkciu pre technológie;

c)

funkciu dodržiavania súladu s predpismi a vnútornej kontroly;

d)

funkciu vnútorného auditu.

Každá funkcia má dobre zdokumentovaný opis svojich úloh, potrebnej právomoci, zdrojov, odborných znalostí a prístupu ku všetkým relevantným informáciám na vykonávanie týchto úloh.

Každá funkcia funguje nezávisle od ostatných funkcií centrálneho depozitára.

Článok 48

Výbory na monitorovanie rizík

1.   Centrálny depozitár zriadi tieto výbory:

a)

výbor pre riziká zodpovedný za poradenstvo pre riadiaci orgán o celkovej tolerancii súčasných a budúcich rizík a stratégii centrálneho depozitára;

b)

audítorský výbor zodpovedný za poradenstvo pre riadiaci orgán o výsledkoch funkcie vnútorného auditu centrálneho depozitára, na ktorú dohliada;

c)

výbor pre odmeňovanie zodpovedný za poradenstvo pre riadiaci orgán o politike odmeňovania centrálneho depozitára, na ktorú dohliada.

2.   Každému výboru predsedá osoba, ktorá má primerané skúsenosti v oblasti pôsobnosti tohto výboru a je nezávislá od výkonných členov riadiaceho orgánu centrálneho depozitára.

Väčšinu členov každého výboru nesmú tvoriť výkonní členovia správnej rady.

Centrálny depozitár zavedie jasný a verejne dostupný mandát a postupy pre každý výbor a v prípade potreby zabezpečí ich prístup k externému odbornému poradenstvu.

Článok 49

Zodpovednosti kľúčových zamestnancov, pokiaľ ide o riziká

1.   Centrálny depozitár má primeraný personál na plnenie svojich povinností. Centrálny depozitár nesmie s inými subjektmi skupiny spoločne využívať zamestnancov s výnimkou prípadu, keď to vykonáva na základe podmienok dohody o externom zabezpečovaní činností v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

2.   Riadiaci orgán preberá minimálne tieto povinnosti:

a)

zavedie dobre zdokumentované politiky, postupy a procesy, podľa ktorých budú fungovať riadiaci orgán, vrcholový manažment a výbory;

b)

stanovuje jasné ciele a stratégie pre centrálny depozitár;

c)

efektívne monitoruje vrcholový manažment;

d)

zavedie primerané politiky odmeňovania;

e)

zabezpečuje dohľad nad funkciou riadenia rizík a prijíma rozhodnutia týkajúce sa riadenia rizík;

f)

zabezpečuje nezávislosť a primerané zdroje funkcií uvedených v článku 47 ods. 3;

g)

monitoruje dohody o externom zabezpečovaní činností;

h)

monitoruje a zabezpečuje dodržiavanie všetkých relevantných regulačných požiadaviek a požiadaviek v oblasti dohľadu;

i)

zodpovedá sa akcionárom alebo iným vlastníkom, zamestnancom, používateľom a iným príslušným zainteresovaným stranám;

j)

schvaľuje plánovanie a preskúmanie vnútorného auditu;

k)

pravidelne skúma a aktualizuje systémy správy a riadenia centrálneho depozitára.

Keď riadiaci orgán alebo jeho členovia delegujú úlohy, zostáva im zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť hladké poskytovanie služieb zo strany centrálneho depozitára.

Riadiaci orgán centrálneho depozitára má konečnú zodpovednosť za riadenie rizík centrálneho depozitára. Riadiaci orgán vymedzuje, určuje a dokumentuje primeranú úroveň tolerancie rizika a schopnosti znášať riziko pre centrálny depozitár a pre všetky služby, ktoré centrálny depozitár poskytuje. Riadiaci orgán a vrcholový manažment zabezpečujú, aby politiky, postupy a kontroly centrálneho depozitára zodpovedali tolerancii rizika a schopnosti znášať riziko centrálneho depozitára a aby tieto politiky, postupy a kontroly riešili, ako centrálny depozitár určuje, oznamuje, monitoruje a riadi riziká.

3.   Vrcholový manažment má minimálne tieto povinnosti:

a)

zabezpečuje súlad činností centrálneho depozitára s cieľmi a stratégiou centrálneho depozitára, ako ich určí riadiaci orgán;

b)

navrhuje a zavádza postupy riadenia rizík, technologické postupy, postupy dodržiavania súladu s predpismi a vnútornej kontroly, ktoré podporujú ciele centrálneho depozitára;

c)

podrobuje postupy riadenia rizík, technologické postupy, postupy dodržiavania súladu s predpismi a vnútornej kontroly pravidelnému preskúmaniu a testovaniu;

d)

zabezpečuje, aby sa na riadenie rizík, technológie, dodržiavanie súladu s predpismi a vnútornú kontrolu a vnútorný audit vynakladalo dosť zdrojov.

4.   Centrálny depozitár vytvára línie zodpovednosti, ktoré sú zreteľné, konzistentné a dobre zdokumentované. Centrálny depozitár má jasné a priame hierarchické línie medzi členmi svojho riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu na zabezpečenie toho, aby bol vrcholový manažment zodpovedný za svoje výsledky. Hierarchické línie pre funkciu riadenia rizík, funkciu dodržiavania súladu s predpismi a vnútornej kontroly a pre funkciu vnútorného auditu sú jasné a oddelené od hierarchických línií pre činnosť centrálneho depozitára.

5.   Centrálny depozitár má hlavného manažéra zodpovedného za riadenie rizík, ktorý vykonáva rámec riadenia rizík vrátane politík a postupov, ktoré zaviedol riadiaci orgán.

6.   Centrálny depozitár má hlavného manažéra pre technológie, ktorý vykonáva rámec pre technológie vrátane politík a postupov, ktoré zaviedol riadiaci orgán.

7.   Centrálny depozitár má hlavného manažéra zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi, ktorý vykonáva rámec pre dodržiavanie súladu s predpismi a vnútornú kontrolu vrátane politík a postupov, ktoré zaviedol riadiaci orgán.

8.   Centrálny depozitár zabezpečuje, aby funkcie hlavného manažéra zodpovedného za riadenie rizík, hlavného manažéra zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi a hlavného manažéra pre technológie vykonávali rôzne osoby, ktoré sú zamestnancami centrálneho depozitára alebo subjektu z rovnakej skupiny ako centrálny depozitár. Jedna osoba je zodpovedná za každú z týchto funkcií.

9.   Centrálny depozitár zavádza postupy, ktorými sa zabezpečuje, aby mali hlavný manažér zodpovedný za riadenie rizík, hlavný manažér pre technológie a hlavný manažér zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi priamy prístup k riadiacemu orgánu.

10.   Osoby vymenované ako hlavný manažér zodpovedný za riadenie rizík, hlavný manažér zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi alebo hlavný manažér pre technológie môžu v rámci centrálneho depozitára vykonávať iné úlohy, pokiaľ sa zavedú osobitné postupy v systémoch správy a riadenia na zistenie a riadenie akéhokoľvek konfliktu záujmov, ktorý môže vzniknúť z týchto úloh.

Článok 50

Konflikty záujmov

1.   Centrálny depozitár zavedie politiku pre konflikty záujmov prameniace z centrálneho depozitára alebo jeho činností, alebo ktoré sa dotýkajú centrálneho depozitára alebo jeho činností, a to aj pokiaľ ide o dohody o externom zabezpečovaní činností.

2.   Keď je centrálny depozitár súčasťou skupiny podnikov, v jeho organizačnom administratívnom rámci sa zohľadnia akékoľvek okolnosti, ktoré centrálny depozitár pozná alebo by mal poznať a z ktorých môže vyplynúť konflikt záujmov v dôsledku štruktúry a obchodných činností iných podnikov rovnakej skupiny.

3.   Keď centrálny depozitár využíva funkcie hlavného manažéra zodpovedného za riadenie rizík, hlavného manažéra zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi, hlavného manažéra pre technológie alebo vnútorný audit spoločne s inými subjektmi skupiny, systémy správy a riadenia zabezpečujú primerané riadenie súvisiacich konfliktov záujmov na úrovni skupiny.

4.   Organizačný a administratívny rámec uvedený v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zahŕňa opis okolností, z ktorých môže vzniknúť konflikt záujmov znamenajúci podstatné riziko škôd pre záujmy jedného alebo viacerých používateľov centrálneho depozitára alebo ich klientov, ako aj postupy, ktoré sa dodržiavajú, a opatrenia, ktoré sa prijmú na riadenie týchto konfliktov záujmov.

5.   V opise okolností uvedenom v odseku 4 sa zohľadňuje, či člen riadiaceho orgánu, vrcholového manažmentu alebo personálu centrálneho depozitára alebo akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo spojená s týmito osobami alebo s centrálnym depozitárom:

a)

má osobný záujem na využívaní služieb, materiálu a vybavenia centrálneho depozitára na účely inej obchodnej činnosti;

b)

má osobný alebo finančný záujem v inom subjekte, ktorý uzatvorí zmluvy s centrálnym depozitárom;

c)

má majetkovú účasť alebo osobný záujem v inom subjekte, ktorý poskytuje služby využívané centrálnym depozitárom vrátane akéhokoľvek subjektu, ktorému centrálny depozitár zverí zabezpečovanie služieb alebo činností;

d)

má osobný záujem v subjekte, ktorý využíva služby centrálneho depozitára;

e)

je vo vzťahu s akoukoľvek právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má vplyv na činnosť subjektu, ktorý poskytuje služby využívané centrálnym depozitárom alebo využíva služby poskytované centrálnym depozitárom;

f)

je členom riadiaceho orgánu alebo iných orgánov alebo výborov subjektu, ktorý poskytuje služby využívané centrálnym depozitárom alebo využíva služby poskytované centrálnym depozitárom.

Na účely tohto odseku priame alebo nepriame spojenie s fyzickou osobou zahŕňa manžela/manželku alebo zákonného partnera, členov rodiny vo vzostupnej alebo v zostupnej línii až po druhý stupeň a ich manželov/manželky alebo zákonných partnerov, súrodencov a ich manželov/manželky alebo zákonných partnerov a akúkoľvek osobu, ktorá má rovnaký domicil alebo obvyklý pobyt ako zamestnanci, manažéri alebo členovia riadiaceho orgánu.

6.   Centrálny depozitár prijme všetky primerané kroky na zabránenie zneužitiu informácií uchovávaných vo svojich systémoch a zabráni využívaniu týchto informácií na iné obchodné činnosti. Fyzická osoba, ktorá má prístup k informáciám zaznamenaným v centrálnom depozitári, alebo právnická osoba, ktorá patrí do rovnakej skupiny ako centrálny depozitár, nevyužíva informácie zaznamenané v tomto centrálnom depozitári na obchodné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu osoby, ktorej sa informácie týkajú.

Článok 51

Metódy auditu

1.   Funkcia vnútorného auditu centrálneho depozitára zabezpečuje:

a)

zriadenie, vykonávanie a udržiavanie všezahŕňajúceho plánu auditu na preskúmanie a hodnotenie primeranosti a efektívnosti systémov, procesov riadenia rizík, mechanizmov vnútornej kontroly, politík odmeňovania, systémov správy a riadenia, činností a operácií centrálneho depozitára vrátane externe zabezpečovaných činností;

b)

preskúmanie plánu auditu a podávanie správ o ňom príslušnému orgánu najmenej raz ročne;

c)

zriadenie komplexného auditu založeného na rizikách;

d)

vydávanie odporúčaní na základe výsledku práce vykonanej v súlade s písmenom a) a overovanie dodržiavania súladu s týmito odporúčaniami;

e)

podávanie správ o záležitostiach vnútorného auditu riadiacemu orgánu;

f)

nezávislosť od vrcholového manažmentu a podávanie správ priamo riadiacemu orgánu;

g)

možnosť vykonať špeciálne audity v krátkom čase na základe udalostí.

2.   Keď centrálny depozitár patrí do skupiny, funkcia vnútorného auditu sa môže vykonávať na úrovni skupiny, pokiaľ sú splnené tieto požiadavky:

a)

je oddelená a nezávislá od iných funkcií a činností skupiny;

b)

má priamu hierarchickú líniu voči riadiacemu orgánu centrálneho depozitára;

c)

úprava týkajúca sa činnosti funkcie vnútorného auditu nebráni vykonávaniu funkcií v oblasti dohľadu a dozoru vrátane prístupu na miesto s cieľom získať všetky relevantné informácie potrebné pre plnenie týchto funkcií.

3.   Centrálny depozitár posudzuje funkciu vnútorného auditu.

Posúdenia vnútorného auditu zahŕňajú priebežné monitorovanie výsledkov činnosti vnútorného auditu a pravidelné preskúmania vykonávané vlastným posúdením, ktoré vykonáva audítorský výbor alebo iné osoby v centrálnom depozitári alebo v skupine s dostatočnými znalosťami o postupoch vnútorného auditu.

Externé posúdenie funkcie vnútorného auditu vykonáva kvalifikovaný a nezávislý posudzovateľ mimo centrálneho depozitára a jeho skupinovej štruktúry najmenej raz za päť rokov.

4.   Operácie, procesy riadenia rizík, mechanizmy vnútornej kontroly a záznamy centrálneho depozitára podliehajú pravidelným vnútorným alebo externým auditom.

Frekvencia auditov sa určuje na základe zdokumentovaného posúdenia rizík. Audity uvedené v prvom pododseku sa vykonávajú najmenej každé dva roky.

5.   Účtovné závierky centrálneho depozitára sa vypracúvajú ročne a sú predmetom auditu štatutárnymi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami schválenými podľa smernice 2006/43/ES.

Článok 52

Poskytnutie zistení auditu výboru používateľov

1.   Centrálny depozitár poskytne zistenia auditu výboru používateľov v týchto prípadoch:

a)

keď sa zistenia týkajú kritérií na prijatie emitentov alebo používateľov do ich príslušných systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktoré prevádzkujú centrálne depozitáre;

b)

keď sa zistenia týkajú akéhokoľvek iného aspektu mandátu výboru používateľov;

c)

keď zistenia môžu ovplyvniť úroveň poskytovania služieb centrálnym depozitárom vrátane zabezpečenia kontinuity činnosti.

2.   Členovia výboru používateľov nedostávajú informácie, ktoré môžu týmto členom poskytnúť konkurenčnú výhodu.

KAPITOLA VIII

VEDENIE ZÁZNAMOV

[článok 29 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 53

Všeobecné požiadavky

1.   Centrálny depozitár vedie úplné a správne záznamy o všetkých svojich činnostiach, ako sa uvádza v tomto nariadení, vždy, aj počas narúšajúcich udalostí, keď sa aktivujú politika pre kontinuitu činnosti a plány obnovy po katastrofe. Tieto záznamy sú ľahko prístupné.

2.   Záznamy, ktoré vedie centrálny depozitár, pokrývajú oddelene každú jednotlivú službu, ktorú centrálny depozitár poskytuje, v súlade s nariadením (EÚ) č. 909/2014.

3.   Centrálny depozitár vedie záznamy na trvanlivom nosiči, ktorý umožňuje poskytovanie informácií orgánom uvedeným v článku 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014. Systém vedenia záznamov zabezpečuje splnenie týchto podmienok:

a)

každú kľúčovú fázu spracovania záznamov centrálnym depozitárom možno rekonštruovať;

b)

možno zaznamenať, vystopovať a obnoviť pôvodný obsah záznamu pred vykonaním akýchkoľvek opráv alebo iných zmien;

c)

sú zriadené opatrenia na zamedzenie neoprávnenej úprave záznamov;

d)

sú zriadené opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti zaznamenaných údajov;

e)

v systéme na vedenie záznamov je začlenený mechanizmus na zisťovanie a nápravu chýb;

f)

v systéme na vedenie záznamov je zabezpečené včasné obnovenie záznamov v prípade zlyhania systému.

Článok 54

Záznamy o toku transakcií/pokynov na vyrovnanie

1.   Centrálny depozitár vedie záznamy o všetkých transakciách, pokynoch na vyrovnanie a príkazoch týkajúcich sa obmedzení vyrovnania, ktoré spracúva, a zabezpečuje, aby jeho záznamy zahŕňali všetky informácie potrebné na ich správnu identifikáciu.

2.   Centrálny depozitár pre každý prijatý pokyn na vyrovnanie a príkaz týkajúci sa obmedzenia vyrovnania okamžite po prijatí relevantnej informácie urobí a vedie aktualizovaný záznam týchto údajov v závislosti od toho, či sa pokyn na vyrovnanie alebo obmedzenie vyrovnania týka len cenných papierov alebo len peňažných prostriedkov alebo či sa týka obidvoch, cenných papierov aj peňažných prostriedkov:

a)

typ pokynu na vyrovnanie, ako sa uvádza v článku 42 ods. 1 písm. h) bode v);

b)

typ transakcie takto:

i)

nákup alebo predaj cenných papierov;

ii)

operácie riadenia zábezpeky;

iii)

operácie požičiavania/vypožičiavania cenných papierov;

iv)

repo transakcie;

v)

iné;

c)

jedinečná referencia pokynu účastníka;

d)

deň uzavretia obchodu;

e)

určený dátum vyrovnania;

f)

časová pečiatka vyrovnania;

g)

časová pečiatka okamihu vstupu pokynu na vyrovnanie do systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi;

h)

časová pečiatka okamihu neodvolateľnosti pokynu na vyrovnanie;

i)

časová pečiatka spárovania v prípade pokynov na párované vyrovnanie;

j)

identifikátor účtu cenných papierov;

k)

identifikátor peňažného účtu;

l)

identifikátor vyrovnávajúcej banky;

m)

identifikátor účastníka, ktorý vydal pokyn;

n)

identifikátor protistrany účastníka, ktorý vydal pokyn;

o)

identifikátor klienta účastníka, ktorý vydal pokyn, ak je známy centrálnemu depozitáru;

p)

identifikátor klienta protistrany účastníka, ktorý vydal pokyn, ak je známy centrálnemu depozitáru;

q)

identifikátor cenných papierov;

r)

mena vyrovnania;

s)

výška peňažných prostriedkov vyrovnania;

t)

množstvo alebo nominálna suma cenných papierov;

u)

stav pokynu na vyrovnanie, ktorý zahŕňa tieto údaje:

i)

otvorené pokyny na vyrovnanie, ktoré sa ešte môžu vyrovnať v určený dátum vyrovnania;

ii)

zlyhané pokyny na vyrovnanie, ktoré sa už nemôžu vyrovnať v určený dátum vyrovnania;

iii)

úplne vyrovnané pokyny na vyrovnanie;

iv)

čiastočne vyrovnané pokyny na vyrovnanie vrátane vyrovnanej časti a chýbajúcej časti finančného nástroja alebo peňažných prostriedkov;

v)

zrušené pokyny na vyrovnanie vrátane informácie o tom, či ich zrušil systém alebo účastník.

Pre každú z kategórií pokynov na vyrovnanie uvedených v prvom pododseku sa zaznamenávajú tieto informácie:

a)

či je pokyn spárovaný alebo nespárovaný;

b)

či pokyn možno vyrovnať čiastočne;

c)

či je pokyn pozastavený;

d)

v relevantných prípadoch, aké sú dôvody, že pokyn je otvorený alebo zlyhal;

e)

miesto obchodovania;

f)

v uplatniteľných prípadoch miesto zúčtovania;

keď sa začne proces odkupu v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, tieto údaje:

i)

konečné výsledky procesu odkupu najneskôr v posledný pracovný deň lehoty odkladu vrátane počtu a hodnoty finančných nástrojov, keď je odkup čiastočne alebo úplne úspešný;

ii)

platba náhrady v hotovosti vrátane výšky náhrady v peňažných prostriedkoch, keď odkup nie je možný, zlyhá alebo je čiastočne úspešný;

iii)

zrušenie prvotného pokynu na vyrovnanie;

iv)

pre každé zlyhané vyrovnanie, výška sankcií uvedených v článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 55

Záznamy o pozíciách (cenných papieroch)

1.   Centrálny depozitár vedie záznamy o pozíciách zodpovedajúcich všetkým účtom cenných papierov, ktoré vedie. Osobitné záznamy sa vedú pre každý účet vedený v súlade s článkom 38 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

2.   Centrálny depozitár vedie záznamy o týchto informáciách:

a)

identifikátor každého emitenta, pre ktorého centrálny depozitár poskytuje hlavné služby uvedené v oddiele A bodoch 1 alebo 2 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014;

b)

identifikátor každej emisie cenných papierov, pre ktorú centrálny depozitár poskytuje hlavné služby uvedené v oddiele A bodoch 1 alebo 2 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, právny predpis, na základe ktorého boli vydané cenné papiere evidované centrálnym depozitárom a krajina založenia emitentov každej emisie cenných papierov;

c)

identifikátor každej emisie cenných papierov evidovanej na účtoch cenných papierov, ktoré centrálny depozitár nevedie centrálne, právny predpis, na základe ktorého boli vydané cenné papiere evidované centrálnym depozitárom, a krajina založenia emitentov každej emisie cenných papierov;

d)

identifikátor centrálneho depozitára emitenta alebo príslušného subjektu tretej krajiny, ktorý vykonáva funkcie podobné funkciám centrálneho depozitára emitenta, pre každú emisiu cenných papierov uvedenú v písmene c);

e)

identifikátory účtov cenných papierov emitentov v prípade centrálnych depozitárov emitenta;

f)

identifikátory peňažných účtov emitentov v prípade centrálnych depozitárov emitenta;

g)

identifikátory vyrovnávajúcich bánk použitých každým emitentom v prípade centrálnych depozitárov emitenta;

h)

identifikátory účastníkov;

i)

krajina založenia účastníkov;

j)

identifikátory účtov cenných papierov účastníkov;

k)

identifikátory peňažných účtov účastníkov;

l)

identifikátory vyrovnávajúcich bánk použitých každým účastníkom;

m)

krajina založenia vyrovnávajúcich bánk použitých každým účastníkom.

3.   Centrálny depozitár na konci každého pracovného dňa zaznamená pre každú pozíciu tieto údaje v rozsahu relevantnom pre pozíciu:

a)

identifikátory účastníkov a iných držiteľov účtov;

b)

typ účtov cenných papierov podľa toho, či účet cenných papierov patrí účastníkovi („vlastný účet účastníka“), jednému z jeho klientov („individuálna klientska segregácia“) alebo viacerým jeho klientom („súhrnná klientska segregácia“);

c)

pre každé identifikačné číslo emisie cenných papierov (ISIN) zostatky účtov cenných papierov na konci pracovného dňa s počtom cenných papierov;

d)

pre každý účet cenných papierov a ISIN podľa písmena c) počet cenných papierov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vyrovnania, typ obmedzení a totožnosť príjemcu obmedzení na konci dňa.

4.   Centrálny depozitár vedie záznamy o zlyhaniach vyrovnania a o opatreniach, ktoré centrálny depozitár a jeho účastníci prijali na zamedzenie a riešenie zlyhaní vyrovnania v súlade s článkami 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 56

Záznamy o vedľajších službách

1.   Centrálny depozitár vedie typy záznamov uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu pre každú vedľajšiu službu, ktorú centrálny depozitár poskytuje v súlade s oddielmi B a C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, vrátane zostatkov peňažných účtov na konci dňa, ktoré poskytuje centrálny depozitár alebo určená úverová inštitúcia pre každú menu.

2.   Keď centrálny depozitár poskytuje iné vedľajšie služby než tie, ktoré sú výslovne uvedené v oddieloch B alebo C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, vedie primerané záznamy o týchto službách.

Článok 57

Obchodné záznamy

1.   Centrálny depozitár vedie primerané a riadne záznamy o činnostiach týkajúcich sa jeho obchodnej činnosti a vnútornej organizácie.

2.   Záznamy uvedené v odseku 1 vyjadrujú podstatné zmeny v dokumentoch držaných centrálnym depozitárom a zahŕňajú:

a)

organizačnú schému riadiaceho orgánu, vrcholového manažmentu, príslušných výborov, prevádzkových jednotiek a všetkých ostatných jednotiek alebo divízií centrálneho depozitára;

b)

totožnosti akcionárov (fyzické aj právnické osoby), ktorí majú priamu alebo nepriamu kontrolu nad riadením centrálneho depozitára alebo ktorí majú majetkové účasti na kapitáli centrálneho depozitára, a výšky týchto podielov;

c)

majetkové účasti centrálneho depozitára na kapitáli iných právnických osôb;

d)

dokumenty potvrdzujúce politiky, postupy a procesy požadované podľa organizačných požiadaviek centrálneho depozitára a v súvislosti so službami poskytovanými centrálnym depozitárom;

e)

zápisnice zo zasadnutí riadiaceho orgánu a zo zasadnutí výborov vrcholového manažmentu a iných výborov;

f)

zápisnice zo zasadnutí výboru používateľov;

g)

zápisnice skupín pre konzultácie s účastníkmi a klientmi, ak existujú;

h)

správy vnútorného a externého auditu, správy o riadení rizík, správy o vnútornej kontrole a dodržiavaní súladu s predpismi vrátane odpovedí vrcholového manažmentu na správy;

i)

všetky zmluvy o externom zabezpečovaní činností;

j)

politiku kontinuity činnosti a plán obnovy po katastrofe;

k)

záznamy so všetkými aktívami, záväzkami a kapitálovými účtami centrálneho depozitára;

l)

záznamy so všetkými nákladmi a výnosmi vrátane nákladov a výnosov, ktoré sa účtujú oddelene v súlade s článkom 34 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

m)

doručené formálne žiadosti vrátane informácií o mene a adrese sťažovateľa; dátum doručenia sťažnosti; mená všetkých osôb identifikovaných v sťažnosti; opis povahy a obsahu sťažnosti; a dátum vyriešenia sťažnosti;

n)

záznamy o akomkoľvek prerušení služieb alebo poruche vrátane podrobnej správy o časovom rozvrhnutí, účinkoch a nápravných opatreniach tohto prerušenia alebo poruchy;

o)

záznamy o výsledkoch spätného testovania a stresových testov, ktoré vykonali centrálne depozitáre poskytujúce vedľajšie služby bankového typu;

p)

písomnú komunikáciu s príslušným orgánom, orgánom ESMA a relevantnými orgánmi;

q)

právne stanoviská prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami o organizačných požiadavkách v súlade s kapitolou VII tohto nariadenia;

r)

dokumentáciu týkajúcu sa dohôd o prepojeniach v súlade s kapitolou XII tohto nariadenia;

s)

sadzby a poplatky platné pre jednotlivé služby, prípadne vrátane zľavy alebo rabatu.

Článok 58

Ďalšie záznamy

Centrálny depozitár vedie ďalšie záznamy, ktoré príslušný orgán požaduje, aby mohol monitorovať dodržiavanie súladu s nariadením (EÚ) č. 909/2014 zo strany centrálneho depozitára.

KAPITOLA IX

OPATRENIA NA ODSÚHLASOVANIE

[článok 37 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 59

Všeobecné opatrenia na odsúhlasovanie

1.   Centrálny depozitár vykonáva opatrenia na odsúhlasovanie uvedené v článku 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 pre každú emisiu cenných papierov, ktorá je centrálne evidovaná na účtoch cenných papierov a nevedie ju centrálne centrálny depozitár.

Centrálny depozitár porovnáva predchádzajúci zostatok na konci dňa so všetkými vyrovnaniami spracovanými počas dňa a bežný zostatok na konci dňa pre každú emisiu cenných papierov a účet cenných papierov, ktoré centrálny depozitár vedie centrálne alebo necentrálne.

Centrálny depozitár používa podvojné účtovníctvo, podľa ktorého je pre každý zápis na strane dal na účte cenných papierov, ktorý centrálne alebo necentrálne vedie centrálny depozitár, zodpovedajúci debetný zápis na inom účte cenných papierov, ktorý vedie ten istý centrálny depozitár.

2.   Audity uvedené v článku 26 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zabezpečujú, aby záznamy centrálneho depozitára týkajúce sa emisií cenných papierov boli správne a aby jeho opatrenia na odsúhlasovanie uvedené v článku 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a opatrenia týkajúce sa spolupráce a výmeny informácií s tretími stranami týkajúcich sa odsúhlasovania uvedené v článku 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 boli primerané.

3.   Keď sa proces odsúhlasovania týka cenných papierov, ktoré sú predmetom imobilizácie, centrálny depozitár zavedie primerané opatrenia na ochranu listinných cenných papierov pred krádežou, podvodom a zničením. Tieto opatrenia zahŕňajú minimálne použitie trezorov, ktorých forma a umiestnenie zabezpečujú vysokú úroveň ochrany pred záplavami, zemetrasením, požiarom a inými katastrofami.

4.   Audity uvedené v článku 26 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 týkajúce sa trezorov vrátane fyzických inšpekcií sa vykonávajú najmenej raz ročne. Centrálny depozitár výsledky týchto audítorských kontrol poskytne príslušnému orgánu.

Článok 60

Opatrenia na odsúhlasovanie pre korporátne udalosti

1.   Centrálny depozitár neurčuje nároky na výnosy z korporátnej udalosti cenných papierov, ktoré by zmenili zostatok účtov cenných papierov, ktoré vedie centrálny depozitár, do ukončenia opatrení na odsúhlasovanie uvedených v článku 59 a v článkoch 61, 62 a 63.

2.   Keď bola korporátna udalosť spracovaná, centrálny depozitár zabezpečí, aby boli aktualizované všetky účty cenných papierov, ktoré centrálny depozitár vedie centrálne alebo necentrálne.

Článok 61

Opatrenia na odsúhlasovanie pre model registra

Keď sa register, sprostredkovateľ emisie alebo iný podobný subjekt zúčastňuje na procese odsúhlasovania pre určitú emisiu cenných papierov v súlade s článkom 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a vedie záznamy o cenných papieroch, ktoré sú zaznamenané aj v centrálnom depozitári, opatrenia, ktoré prijme centrálny depozitár a tento subjekt na zabezpečenie celkovej integrity emisie zahŕňajú denné odsúhlasovanie celkového zostatku evidovaného na účtoch cenných papierov, ktoré vedie centrálny depozitár, s príslušnými záznamami cenných papierov, ktoré vedie tento subjekt. Centrálny depozitár a tento subjekt takisto vykonajú:

a)

keď boli cenné papiere prevedené počas daného pracovného dňa, odsúhlasenie zostatku každého účtu cenných papierov, ktorý vedie centrálny depozitár, na konci dňa so zostatkom príslušného záznamu cenných papierov, ktorý vedie tento subjekt;

b)

najmenej raz za dva týždne úplné odsúhlasovanie všetkých zostatkov emisie cenných papierov so všetkými zostatkami príslušného záznamu cenných papierov, ktorý vedie tento subjekt.

Článok 62

Opatrenia na odsúhlasovanie pre model sprostredkovateľa prevodu

Keď je správca fondu, sprostredkovateľ prevodu alebo iný podobný subjekt zodpovedný za proces odsúhlasovania pre účet, na ktorom sa vedie časť emisie cenných papierov evidovaných v centrálnom depozitári, opatrenia, ktoré prijme centrálny depozitár a tento subjekt na zabezpečenie integrity tejto časti emisie zahŕňajú denné odsúhlasovanie celkového zostatku účtov cenných papierov, ktoré vedie centrálny depozitár, so záznamami cenných papierov tohto subjektu, ktoré vedie centrálny depozitár, vrátane agregovaných počiatočných a konečných zostatkov.

Keď centrálny depozitár vedie svoje účty v registri tohto subjektu prostredníctvom tretej strany, ktorá nie je centrálnym depozitárom, centrálny depozitár požiada tretiu stranu, aby tento subjekt informovala, že koná v mene centrálneho depozitára, a aby zaviedla rovnocenné opatrenia na spoluprácu a výmenu informácií s týmto subjektom na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek stanovených v tomto článku.

Článok 63

Opatrenia na odsúhlasovanie pre model všeobecného depozitára

Keď centrálne depozitáre, ktoré zriadili interoperabilné prepojenia, používajú všeobecný depozitár alebo iný podobný subjekt, každý centrálny depozitár denne odsúhlasuje celkový zostatok podľa emisie cenných papierov evidovaných na účtoch cenných papierov, ktoré vedie, iných než pre iné centrálne depozitáre v interoperabilnom prepojení, s príslušnými záznamami cenných papierov, ktoré všeobecný depozitár alebo iný podobný subjekt vedie pre tento centrálny depozitár.

Keď je všeobecný depozitár alebo iný podobný subjekt zodpovedný za celkovú integritu určitej emisie cenných papierov, všeobecný depozitár alebo iný podobný subjekt denne porovnáva celkový zostatok podľa emisie cenných papierov so zostatkami na účtoch cenných papierov, ktoré vedie pre každý centrálny depozitár.

Keď sa proces odsúhlasovania týka cenných papierov, ktoré sú predmetom imobilizácie, centrálne depozitáre zabezpečia, aby všeobecný depozitár alebo iný subjekt spĺňal požiadavky stanovené v článku 59 ods. 3.

Článok 64

Ďalšie opatrenia, ak sú do procesu odsúhlasovania zapojené ďalšie subjekty

1.   Centrálny depozitár najmenej raz ročne preskúma svoje opatrenia na spoluprácu a výmenu informácií s inými subjektmi uvedenými v článkoch 61, 62 a 63. Toto preskúmanie sa môže vykonať súbežne s preskúmaním dohôd o prepojení centrálnych depozitárov. Keď to požaduje príslušný orgán, centrálny depozitár vykoná ďalšie opatrenia na spoluprácu a výmenu informácií okrem opatrení uvedených v tomto nariadení.

2.   Keď centrálny depozitár zriadi prepojenia, tieto spĺňajú ďalšie požiadavky stanovené v článku 86.

3.   Centrálny depozitár požaduje od svojich účastníkov, aby denne odsúhlasovali svoje záznamy s informáciami prijatými od tohto centrálneho depozitára.

4.   Centrálny depozitár na účely odseku 3 poskytuje denne účastníkom tieto informácie určené pre každý účet cenných papierov a pre každú emisiu cenných papierov:

a)

agregovaný zostatok účtu cenných papierov na začiatku príslušného pracovného dňa;

b)

jednotlivé prevody cenných papierov na účet cenných papierov alebo z účtu cenných papierov počas príslušného pracovného dňa;

c)

agregovaný zostatok účtu cenných papierov na konci príslušného pracovného dňa.

Centrálny depozitár poskytuje informácie uvedené v prvom pododseku na žiadosť iných držiteľov účtov cenných papierov, ktoré centrálny depozitár vedie centrálne alebo necentrálne, keď sú tieto informácie potrebné na odsúhlasenie záznamov týchto držiteľov so záznamami centrálneho depozitára.

5.   Centrálny depozitár zabezpečuje, aby na jeho žiadosť jeho účastníci, iní držitelia účtov v centrálnom depozitári a prevádzkovatelia účtov poskytli centrálnemu depozitáru informácie, ktoré centrálny depozitár považuje za potrebné na zabezpečenie integrity emisie, najmä na vyriešenie prípadných problémov s odsúhlasovaním.

Na účely tohto odseku „prevádzkovateľ účtu“ je subjekt, ktorý centrálny depozitár poveril zaznamenávaním zápisov na svojich účtoch cenných papierov.

Článok 65

Problémy súvisiace s odsúhlasovaním

1.   Centrálny depozitár analyzuje akékoľvek nezhody a nezrovnalosti vyplývajúce z procesu odsúhlasovania a snaží sa vyriešiť ich pred začatím vyrovnania nasledujúci pracovný deň.

2.   Keď sa v procese odsúhlasovania odhalí neoprávnené vytvorenie alebo vymazanie cenných papierov a centrálny depozitár nevyrieši tento problém do konca ďalšieho pracovného dňa, centrálny depozitár pozastaví emisiu cenných papierov na vyrovnanie do nápravy neoprávneného vytvorenia alebo vymazania cenných papierov.

3.   V prípade pozastavenia vyrovnania centrálny depozitár bez zbytočného dokladu informuje svojich účastníkov, príslušný orgán, relevantné orgány a všetky ostatné subjekty zapojené do procesu odsúhlasovania uvedené v článkoch 61, 62 a 63.

4.   Centrálny depozitár bez zbytočného odkladu prijme všetky opatrenia potrebné na nápravu neoprávneného vytvorenia alebo vymazania cenných papierov a informuje svoj príslušný orgán a relevantné orgány o prijatých opatreniach.

5.   Centrálny depozitár bez zbytočného odkladu informuje svojich účastníkov, príslušný orgán, relevantné orgány a ostatné subjekty zapojené do procesu odsúhlasovania uvedené v článkoch 61, 62 a 63, keď bola vykonaná náprava neoprávneného vytvorenia alebo vymazania cenných papierov.

6.   Keď je emisia cenných papierov pozastavená na vyrovnanie, opatrenia pre disciplínu pri vyrovnaní stanovené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 sa neuplatňujú vo vzťahu k tejto emisii cenných papierov pre obdobie pozastavenia.

7.   Centrálny depozitár obnoví vyrovnanie hneď po náprave neprimeraného vytvorenia alebo vymazania cenných papierov.

8.   Keď je počet prípadov neoprávneného vytvorenia alebo vymazania cenných papierov uvedených v odseku 2 väčší ako päť za mesiac, centrálny depozitár pošle príslušnému orgánu a relevantným orgánom do jedného mesiaca navrhnutý plán opatrení na zníženie výskytu podobných prípadov. Centrálny depozitár aktualizuje plán a predkladá príslušnému orgánu a relevantným orgánom mesačne správu o vykonávaní, až kým počet prípadov uvedených v odseku 2 bude menej ako päť za mesiac.

KAPITOLA X

PREVÁDZKOVÉ RIZIKÁ

[článok 45 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

ODDIEL 1

Určenie prevádzkových rizík

Článok 66

Všeobecné prevádzkové riziká a ich posúdenie

1.   Prevádzkové riziká uvedené v článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zahŕňajú riziká spôsobené nedostatkami v informačných systémoch, vnútorných procesoch a výsledkami zamestnancov alebo narušeniami spôsobenými vonkajšími udalosťami, ktoré vedú k zníženiu, zhoršeniu alebo prerušeniu služieb, ktoré poskytuje centrálny depozitár.

2.   Centrálny depozitár určuje všetky možné jednotlivé slabé miesta vo svojich činnostiach a priebežne posudzuje vyvíjajúcu sa povahu prevádzkového rizika, ktorému je vystavený, vrátane pandémie a kybernetických útokov.

Článok 67

Prevádzkové riziká, ktoré môžu predstavovať kľúčoví účastníci

1.   Centrálny depozitár priebežne určuje kľúčových účastníkov v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje, na základe týchto faktorov:

a)

ich objemov a hodnoty transakcií;

b)

podstatných závislostí medzi svojimi účastníkmi a klientmi svojich účastníkov (keď ich centrálny depozitár pozná), ktoré môžu ovplyvniť centrálny depozitár;

c)

ich možného vplyvu na iných účastníkov a systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi centrálneho depozitára ako celku v prípade prevádzkového problému, ktorý ovplyvňuje hladké poskytovanie služieb centrálnym depozitárom.

Centrálny depozitár na účely písmena b) v prvom pododseku takisto určuje:

i)

klientov účastníkov zodpovedných za značný podiel transakcií, ktoré centrálny depozitár spracúva;

ii)

klientov účastníkov, ktorých transakcie na základe ich objemu a hodnoty sú významné v pomere ku kapacite príslušných účastníkov na riadenie rizík.

2.   Centrálny depozitár priebežne skúma a aktualizuje identifikáciu kľúčových účastníkov.

3.   Centrálny depozitár má jasné a transparentné kritériá, metodiky a normy na zabezpečenie toho, aby kľúčoví účastníci spĺňali prevádzkové požiadavky.

4.   Centrálny depozitár priebežne určuje, monitoruje a riadi prevádzkové riziká, ktorým je vystavený od kľúčových účastníkov.

Na účely prvého pododseku systém na riadenie prevádzkových rizík uvedený v článku 70 zabezpečuje tiež pravidlá a postupy na zhromaždenie všetkých relevantných informácií o klientoch ich účastníkov. Centrálny depozitár do dohôd so svojimi účastníkmi zahrnie tiež všetky podmienky potrebné na uľahčenie zhromažďovania týchto informácií.

Článok 68

Prevádzkové riziká, ktoré môžu predstavovať poskytovatelia kľúčových sieťových odvetví a kľúčových služieb

1.   Centrálny depozitár určuje poskytovateľov kľúčových sieťových odvetví a poskytovateľov kľúčových služieb, ktorí môžu predstavovať riziká pre činnosť centrálneho depozitára z dôvodu jeho závislosti od nich.

2.   Centrálny depozitár prijme vhodné opatrenia na riadenie závislostí uvedených v odseku 1 prostredníctvom vhodných zmluvných dohôd a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom osobitných ustanovení vo svojej politike kontinuity činnosti a v pláne obnovy po katastrofe pred tým, ako vzťah s týmito poskytovateľmi začne fungovať.

3.   Centrálny depozitár zabezpečuje, aby sa v jeho zmluvných dohodách s akýmikoľvek poskytovateľmi určenými v súlade s odsekom 1 stanovila potreba predchádzajúceho súhlasu centrálneho depozitára pre poskytovateľa služby na ďalšiu subdodávku akýchkoľvek prvkov služieb poskytovaných centrálnemu depozitáru.

Keď poskytovateľ služieb externe zabezpečuje svoje služby v súlade s prvým pododsekom, centrálny depozitár zabezpečí, aby neboli ovplyvnené úroveň služieb a ich odolnosť, a zabezpečí úplný prístup centrálneho depozitára k informáciám potrebným na zaistenie poskytovania externe zabezpečovaných služieb.

4.   Centrálny depozitár zriadi jasné komunikačné linky s poskytovateľmi uvedenými v odseku 1 na uľahčenie výmeny informácií za bežných aj výnimočných okolností.

5.   Centrálny depozitár informuje svoj príslušný orgán o akýchkoľvek závislostiach od poskytovateľov sieťových odvetví a poskytovateľov služieb určených v odseku 1 a prijme opatrenia na zabezpečenie, aby orgány mohli získať informácie o výkonnosti týchto poskytovateľov priamo od poskytovateľov sieťových odvetví a poskytovateľov služieb alebo prostredníctvom centrálneho depozitára.

Článok 69

Prevádzkové riziká, ktoré môžu predstavovať iné centrálne depozitáre alebo trhové infraštruktúry

1.   Centrálny depozitár zabezpečuje, aby boli jeho systémy a komunikačné dohody s inými centrálnymi depozitármi alebo trhovými infraštruktúrami spoľahlivé, bezpečné a navrhnuté na minimalizáciu prevádzkových rizík.

2.   V akejkoľvek dohode, ktorú centrálny depozitár uzavrie s iným centrálnym depozitárom alebo inou trhovou infraštruktúrou, sa stanoví, že:

a)

iný centrálny depozitár alebo iná infraštruktúra finančného trhu poskytne centrálnemu depozitáru informácie o každom poskytovateľovi kľúčových služieb, od ktorého iný centrálny depozitár alebo trhová infraštruktúra závisí;

b)

systémy správy a riadenia a riadiace procesy v inom centrálnom depozitári alebo inej trhovej infraštruktúre neovplyvňujú hladké poskytovanie služieb centrálnym depozitárom vrátane opatrení na riadenie rizika a podmienok nediskriminačného prístupu.

ODDIEL 2

Metódy na testovanie, riešenie a minimalizáciu prevádzkových rizík

Článok 70

Systém a rámec riadenia prevádzkových rizík

1.   Centrálny depozitár v rámci politík, postupov a systémov uvedených v článku 47 zavedie dobre zdokumentovaný rámec na riadenie prevádzkových rizík s jasne priradenými úlohami a zodpovednosťami. Centrálny depozitár má vhodné IT systémy, politiky, postupy a kontroly na určenie, meranie, monitorovanie, oznamovanie a zmierňovanie svojich prevádzkových rizík.

2.   Riadiaci orgán a vrcholový manažment centrálneho depozitára určujú, vykonávajú a monitorujú rámec riadenia rizík pre prevádzkové riziká uvedené v odseku 1, určujú všetky expozície centrálneho depozitára prevádzkovému riziku a sledujú relevantné údaje o prevádzkových rizikách vrátane akýchkoľvek prípadov, keď sa stratia podstatné údaje.

3.   Centrálny depozitár určuje a dokumentuje jasné ciele týkajúce sa prevádzkovej spoľahlivosti vrátane cieľov týkajúcich sa prevádzkovej výkonnosti a cieľov týkajúcich sa úrovne služieb pre svoje služby a systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ku ktorým sa zaviazal. Má zriadené politiky a postupy na plnenie týchto cieľov.

4.   Centrálny depozitár zabezpečuje, aby jeho ciele týkajúce sa prevádzkovej výkonnosti a ciele týkajúce sa úrovne služieb, ku ktorým sa zaviazal, uvedené v odseku 3 zahŕňali kvalitatívne a aj kvantitatívne merania prevádzkovej výkonnosti.

5.   Centrálny depozitár pravidelne monitoruje a hodnotí, či sa plnia jeho stanovené ciele a ciele týkajúce sa úrovne služieb.

6.   Centrálny depozitár má zriadené pravidlá a postupy na zabezpečenie, aby boli výsledky jeho systému cenných papierov pravidelne oznamované vrcholovému manažmentu, členom riadiaceho orgánu, príslušným výborom riadiaceho orgánu, výborom používateľov a príslušnému orgánu.

7.   Centrálny depozitár pravidelne reviduje svoje prevádzkové ciele na zohľadnenie nového vývoja v oblasti technológií a obchodu.

8.   Rámec riadenia prevádzkových rizík centrálneho depozitára zahŕňa procesy riadenia zmien a procesy riadenia projektov na zmiernenie prevádzkových rizík vyplývajúcich zo zmien operácií, politík, postupov a kontrol, ktoré centrálny depozitár zaviedol.

9.   Rámec riadenia prevádzkových rizík centrálneho depozitára zahŕňa komplexný rámec pre fyzickú bezpečnosť a informačnú bezpečnosť na riadenie rizík, ktorým je centrálny depozitár vystavený z útokov vrátane kybernetických útokov, vniknutia a prírodných katastrof. Tento komplexný rámec centrálnemu depozitáru umožní chrániť informácie, ktoré má k dispozícii, pred neoprávneným prístupom alebo zverejnením, zabezpečiť správnosť a integritu údajov a udržať dostupnosť služieb, ktoré centrálny depozitár poskytuje.

10.   Centrálny depozitár zavedie primerané postupy týkajúce sa ľudských zdrojov na zamestnávanie, odbornú prípravu a udržanie kvalifikovaných zamestnancov, ako aj na zmiernenie účinku fluktuácie zamestnancov alebo prílišného spoliehania sa na kľúčových zamestnancov.

Článok 71

Integrácia a dodržiavanie systému riadenia prevádzkových a podnikateľských rizík

1.   Centrálny depozitár zabezpečuje, aby jeho systém riadenia prevádzkových rizík bol súčasťou jeho každodenných procesov riadenia a rizík a aby ich výsledky boli zohľadnené v procese určovania, monitorovania a kontrolovania profilu prevádzkového rizika centrálneho depozitára.

2.   Centrálny depozitár zavedie mechanizmy na pravidelné podávanie správ vrcholovému manažmentu o expozícii prevádzkovému riziku a o stratách spôsobených prevádzkovými rizikami a postupy na prijímanie nápravných opatrení na zmiernenie týchto expozícií a strát.

3.   Centrálny depozitár zavedie postupy na zabezpečenie dodržiavania systému riadenia prevádzkových rizík vrátane vnútorných pravidiel na riešenie nedostatkov používania tohto systému.

4.   Centrálny depozitár má komplexné a dobre zdokumentované postupy na zaznamenávanie, monitorovanie a riešenie všetkých prevádzkových incidentov vrátane:

a)

systému na klasifikovanie incidentov, pričom sa zohľadňuje ich vplyv na hladké poskytovanie služieb centrálnym depozitárom;

b)

systému na podávanie správ o podstatných prevádzkových incidentoch vrcholovému manažmentu, riadiacemu orgánu a príslušnému orgánu;

c)

preskúmania „po incidente“ po akomkoľvek podstatnom narušení činností centrálneho depozitára na určenie príčin a potrebných zlepšení činností alebo politiky kontinuity činnosti a plánu obnovy po katastrofe vrátane politík a plánov používateľov centrálneho depozitára. Výsledky tohto preskúmania sa bezodkladne oznámia príslušnému orgánu a relevantným orgánom.

Článok 72

Funkcia riadenia prevádzkových rizík

Funkcia riadenia prevádzkových rizík centrálneho depozitára v rámci funkcie riadenia rizika riadi prevádzkové riziko centrálneho depozitára. Musí najmä:

a)

vypracúvať stratégie, politiky a postupy na určenie, meranie, monitorovanie a oznamovanie prevádzkových rizík;

b)

vypracúvať postupy na kontrolu a riadenie prevádzkových rizík vrátane zavedenia potrebných úprav systému riadenia prevádzkových rizík;

c)

zabezpečiť, aby sa riadne vykonávali stratégie, politiky a postupy uvedené v písmenách a) a b).

Článok 73

Audit a testovanie

1.   Rámec a systémy riadenia prevádzkových rizík centrálneho depozitára podliehajú auditom. Frekvencia týchto auditov je založená na zdokumentovanom posúdení rizík a vykonáva sa najmenej každé dva roky.

2.   Audity uvedené v predchádzajúcom odseku zahŕňajú činnosti vnútorných obchodných jednotiek centrálneho depozitára a činnosti funkcie riadenia prevádzkových rizík.

3.   Centrálny depozitár pravidelne hodnotí a v prípade potreby upravuje systém na riadenie prevádzkových rizík.

4.   Centrálny depozitár pravidelne testuje a preskúmava prevádzkové dohody, politiky a postupy s používateľmi. Testovanie a preskúmanie sa vykonáva, aj keď nastanú podstatné zmeny systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovaného centrálnym depozitárom alebo po prevádzkových incidentoch, ktoré ovplyvňujú hladké poskytovanie služieb zo strany centrálneho depozitára.

5.   Centrálny depozitár zabezpečuje, aby boli toky údajov a procesy súvisiace so systémom riadenia prevádzkových rizík bezodkladne dostupné audítorom.

Článok 74

Zmierňovanie prevádzkového rizika prostredníctvom poistenia

Centrálny depozitár môže uzavrieť poistnú zmluvu na zmiernenie prevádzkových rizík uvedených v tejto kapitole, len keď opatrenia uvedené v tejto kapitole nezmierňujú úplne prevádzkové riziká.

ODDIEL 3

IT systémy

Článok 75

IT nástroje

1.   Centrálny depozitár zabezpečuje, aby boli jeho systémy informačných technológií (IT) dobre zdokumentované a aby boli navrhnuté na pokrytie prevádzkových potrieb centrálneho depozitára a prevádzkových rizík, ktorým je centrálny depozitár vystavený.

IT systémy centrálneho depozitára:

a)

sú odolné, a to aj v podmienkach stresového trhu;

b)

majú dostatočnú kapacitu na spracovanie dodatočných informácií v dôsledku zvýšenia objemov vyrovnania;

c)

plnia ciele centrálneho depozitára týkajúce sa úrovne služieb.

2.   Systémy centrálneho depozitára majú dostatočnú kapacitu na spracovanie všetkých transakcií do konca dňa aj za okolností, keď sa vyskytne väčšie narušenie.

Centrálny depozitár má postupy na zabezpečenie dostatočnej kapacity svojich IT systémov, a to aj v prípade zavedenia novej technológie.

3.   Centrálny depozitár zakladá svoje IT systémy na medzinárodne uznaných technických normách a najlepších postupoch daného odvetvia.

4.   Systémy informačných technológií centrálneho depozitára zabezpečujú, aby boli akékoľvek údaje, ktoré má centrálny depozitár k dispozícii, chránené pred stratou, únikom, neoprávneným prístupom, zlou správou, nedostatočným vedením záznamov a inými rizikami spracovania.

5.   V rámci informačnej bezpečnosti centrálneho depozitára sa opisujú mechanizmy, ktoré má centrálny depozitár zriadené na odhalenie kybernetických útokov a na zabránenie týmto útokom. V rámci sa takisto opisuje plán centrálneho depozitára v reakcii na kybernetické útoky.

6.   Centrálny depozitár vystavuje svoje IT systémy prísnemu testovaniu simulovaním stresových podmienok, kým tieto systémy použije prvýkrát, po významných zmenách systémov a po výskyte väčšieho prevádzkového narušenia. Centrálny depozitár zapojí do návrhu a vykonávania týchto testov podľa potreby:

a)

používateľov;

b)

poskytovateľov kľúčových sieťových odvetví a kľúčových služieb;

c)

iné centrálne depozitáre;

d)

iné trhové infraštruktúry;

e)

akékoľvek iné inštitúcie, s ktorými boli v pláne kontinuity činnosti určené vzájomné závislosti.

7.   Rámec informačnej bezpečnosti zahŕňa:

a)

kontroly prístupu do systému;

b)

primerané ochranné opatrenia proti vniknutiam a zneužitiu údajov;

c)

osobitné zariadenia na zachovanie autentickosti a integrity údajov vrátane kryptografických techník;

d)

spoľahlivé siete a postupy na presný a rýchly prenos údajov bez závažných narušení a

e)

kontrolné záznamy.

8.   Centrálny depozitár má opatrenia na výber a nahradenie poskytovateľov IT služieb, ktorí sú treťou stranou, včasný prístup centrálneho depozitára k všetkým potrebným informáciám, ako aj riadne kontroly a monitorovacie nástroje.

9.   Centrálny depozitár zabezpečuje, aby boli všetky IT systémy a rámec informačnej bezpečnosti týkajúce sa hlavných služieb centrálneho depozitára preskúmané najmenej raz ročne a podrobené audítorským posúdeniam. Výsledky posúdení sa oznamujú riadiacemu orgánu centrálneho depozitára a príslušnému orgánu.

ODDIEL 4

Kontinuita činnosti

Článok 76

Stratégia a politika

1.   Centrálny depozitár má politiku kontinuity činnosti a súvisiaci plán obnovy po katastrofe, ktoré:

a)

schválil riadiaci orgán;

b)

sú predmetom audítorských preskúmaní, o ktorých sa podávajú správy riadiacemu orgánu.

2.   Centrálny depozitár zabezpečuje, aby politika kontinuity činnosti:

a)

určovala všetky jeho kľúčové činnosti a IT systémy a zabezpečovala minimálnu úroveň služieb, ktorá sa udržiava pre tieto operácie;

b)

zahŕňala stratégiu a ciele centrálneho depozitára na zabezpečenie kontinuity činností a systémov uvedených v písmene a);

c)

zohľadňovala akékoľvek väzby a vzájomné závislosti minimálne:

i)

s používateľmi;

ii)

s poskytovateľmi kľúčových sieťových odvetví a kľúčových služieb;

iii)

s inými centrálnymi depozitármi;

iv)

s inými trhovými infraštruktúrami;

d)

určovala a dokumentovala opatrenia, ktoré sa vykonajú v prípade mimoriadnej situácie pre kontinuitu činnosti alebo v prípade závažného narušenia činností centrálneho depozitára s cieľom zabezpečiť minimálnu úroveň služieb kľúčových funkcií centrálneho depozitára;

e)

stanovovala maximálne akceptovateľné obdobie, keď sa kľúčové služby a IT systémy môžu nevyužívať.

3.   Centrálny depozitár prijme všetky primerané kroky na zabezpečenie, aby bolo vyrovnanie dokončené na konci pracovného dňa aj v prípade narušenia a aby boli všetky pozície používateľov v čase narušenia včas s určitosťou určené.

Článok 77

Analýza dosahu na činnosti

1.   Centrálny depozitár vykonáva analýzu dosahu na činnosti s cieľom:

a)

vypracovať zoznam so všetkými procesmi a činnosťami, ktoré prispievajú k dodaniu služieb, ktoré poskytuje;

b)

určiť a vytvoriť súpis všetkých zložiek jeho IT systému, ktoré podporujú procesy a činnosti určené v písmene a), ako aj ich príslušné vzájomné závislosti;

c)

určiť a zdokumentovať kvalitatívne a kvantitatívne účinky scenára obnovy po katastrofe pre každý proces a každú činnosť uvedené v písmene a) a to, ako sa účinky menia v priebehu času v prípade narušenia;

d)

určiť a zdokumentovať minimálne úrovne služieb považované za prijateľné a primerané z pohľadu používateľov centrálneho depozitára;

e)

určiť a zdokumentovať požiadavky na minimálne zdroje, pokiaľ ide o zamestnancov a zručnosti, pracovný priestor a IT, na vykonávanie každej kľúčovej funkcie na minimálne prijateľnej úrovni.

2.   Centrálny depozitár vykonáva analýzu rizík na určenie, ako rôzne scenáre ovplyvňujú kontinuitu jeho kľúčových činností.

3.   Centrálny depozitár zabezpečuje, aby jeho analýza dosahu na činnosti a analýza rizík spĺňali tieto požiadavky:

a)

aktualizujú sa;

b)

preskúmajú sa po závažnom incidente alebo významných prevádzkových zmenách alebo najmenej raz ročne;

c)

zohľadňujú všetok relevantný vývoj vrátane vývoja trhu a vývoja IT.

Článok 78

Obnova po katastrofe

1.   Centrálny depozitár zavedie opatrenia na zabezpečenie kontinuity svojich kľúčových činností v katastrofických scenároch vrátane prírodných katastrof, pandémií, fyzických útokov, vniknutí, teroristických útokov a kybernetických útokov. Týmito opatreniami sa zabezpečuje:

a)

dostupnosť primeraných ľudských zdrojov;

b)

dostupnosť dostatočných finančných zdrojov;

c)

oprava, obnova a pokračovanie činností na druhom mieste spracovania.

2.   V pláne obnovy po katastrofe centrálneho depozitára sa určuje a uvádza cieľový čas obnovy pre kľúčové činnosti a pre každú kľúčovú činnosť sa určujú najvhodnejšie stratégie obnovy. Cieľový čas obnovy pre každú kľúčovú činnosť nesmie byť dlhší ako dve hodiny. Centrálny depozitár zabezpečuje, aby záložné systémy začali pracovať bez zbytočného odkladu s výnimkou prípadu, keď by to ohrozilo integritu emisií cenných papierov alebo dôvernosť údajov, ktoré vedie centrálny depozitár. Centrálny depozitár zabezpečuje, aby dve hodiny od narušenia bol schopný obnoviť svoje kľúčové činnosti. Centrálny depozitár pri určovaní časov obnovy pre každú operáciu berie do úvahy možný celkový vplyv na efektívnosť trhu. Týmito opatreniami sa zabezpečuje minimálne to, aby boli v extrémnych scenároch dodržané dohodnuté úrovne služieb.

3.   Centrálny depozitár udržiava najmenej jedno druhé miesto spracovania s dostatočnými zdrojmi, spôsobilosťami, funkciami a personálnym zabezpečením primeranými pre prevádzkové potreby a riziká centrálneho depozitára, ktorým centrálny depozitár čelí, s cieľom zabezpečiť kontinuitu kľúčových činností minimálne v prípade, že hlavné miesto činnosti nie je k dispozícii.

Druhé miesto spracovania:

a)

poskytuje úroveň služieb potrebnú na zabezpečenie, aby centrálny depozitár vykonával svoje kľúčové činnosti v rámci cieľového času obnovy;

b)

od hlavného miesta spracovania sa nachádza v geografickej vzdialenosti, ktorá druhému miestu spracovania umožňuje odlišný rizikový profil a zamedzuje tomu, aby bolo druhé miesto spracovania dotknuté udalosťou, ktorá ovplyvňuje hlavné miesto spracovania;

c)

je okamžite dostupné pre zamestnancov centrálneho depozitára, aby bola zabezpečená kontinuita jeho kľúčových činností, keď hlavné miesto spracovania nie je dostupné.

4.   Centrálny depozitár vypracuje a udržiava podrobné postupy a plány týkajúce sa:

a)

určenia, zaznamenávania a oznamovania všetkých rušivých udalostí pre činnosti centrálneho depozitára;

b)

opatrení reakcie na prevádzkové incidenty a núdzové situácie;

c)

posúdenia škôd a vhodných plánov na aktiváciu opatrení reakcie uvedených v písmene b);

d)

krízového riadenia a komunikácie vrátane vhodných kontaktných miest na zabezpečenie prenosu spoľahlivých a aktuálnych informácií príslušným zainteresovaným stranám a príslušnému orgánu;

e)

aktivácie alternatívnych prevádzkových a obchodných miest a prechodu na ne;

f)

obnovy informačných technológií vrátane aktivácie druhého IT miesta spracovania a opravy.

Článok 79

Testovanie a monitorovanie

Centrálny depozitár monitoruje svoju politiku kontinuity činnosti a plán obnovy po katastrofe a testuje ich najmenej raz ročne. Centrálny depozitár testuje aj svoju politiku kontinuity činnosti a plán obnovy po katastrofe po podstatných zmenách systémov alebo súvisiacich činností s cieľom zabezpečiť, aby systémy a činnosti plnili ciele centrálneho depozitára. Centrálny depozitár plánuje a dokumentuje tieto testy, ktoré zahŕňajú:

a)

scenáre veľkých katastrof;

b)

prechody z hlavného miesta spracovania na druhé miesto spracovania a naspäť;

c)

v náležitých prípadoch účasť:

i)

používateľov centrálneho depozitára;

ii)

poskytovateľov kľúčových sieťových odvetví a kľúčových služieb;

iii)

iných centrálnych depozitárov;

iv)

iných trhových infraštruktúr;

v)

akýchkoľvek iných inštitúcií, s ktorými boli v pláne kontinuity činnosti určené vzájomné závislosti.

Článok 80

Údržba

1.   Centrálny depozitár pravidelne skúma a aktualizuje svoju politiku kontinuity činnosti a plán obnovy po katastrofe. Toto preskúmanie zahŕňa všetky kľúčové činnosti centrálneho depozitára a stanovuje sa najvhodnejšia stratégia obnovy pre tieto činnosti.

2.   Centrálny depozitár pri aktualizácii politiky kontinuity činnosti a plánu obnovy po katastrofe zohľadňuje výsledok testov a odporúčaní audítorských preskúmaní a príslušného orgánu.

3.   Centrálny depozitár skúma svoju politiku kontinuity činnosti a plán obnovy po katastrofe po každom významnom narušení svojich činností. V rámci tohto preskúmania sa určujú príčiny narušenia a akékoľvek potrebné zlepšenie činností centrálneho depozitára, politiky kontinuity činnosti a plánu obnovy po katastrofe.

KAPITOLA XI

INVESTIČNÁ POLITIKA

[článok 46 ods. 2, 3 a 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 81

Vysoko likvidné nástroje s minimálnym trhovým a úverovým rizikom

1.   Finančné nástroje sa považujú za vysoko likvidné s minimálnym úverovým a trhovým rizikom, keď ide o dlhové nástroje spĺňajúce tieto podmienky:

a)

sú vydané alebo ručené:

i)

vládou;

ii)

centrálnou bankou;

iii)

multilaterálnou rozvojovou bankou uvedenou v článku 117 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (8);

iv)

Európskym nástrojom finančnej stability alebo Európskym mechanizmom pre stabilitu;

b)

centrálny depozitár vie príslušnému orgánu preukázať, že finančné nástroje majú nízke úverové a trhové riziko na základe vnútorného posúdenia centrálnym depozitárom;

c)

sú denominované v jednej z týchto mien:

i)

v mene, v ktorej sa vyrovnávajú transakcie v systéme vyrovnania transakcií, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár;

ii)

v akejkoľvek inej mene, ktorej riziká vie centrálny depozitár riadiť;

d)

sú voľne prevoditeľné a bez akýchkoľvek regulačných obmedzení alebo nárokov tretej strany, ktoré obmedzujú likviditu;

e)

majú aktívny trh priameho predaja alebo trh s repo transakciami s rozmanitou skupinou kupujúcich a predávajúcich, a to aj v stresových podmienkach, ku ktorému má centrálny depozitár spoľahlivý prístup;

f)

o týchto nástrojoch sú verejne dostupné spoľahlivé cenové údaje.

Centrálny depozitár na účely písmena b) pri vykonávaní posúdenia využíva vymedzenú a objektívnu metodiku, ktorá sa nespolieha výlučne na externé stanoviská a v ktorej sa zohľadňuje riziko vyplývajúce z usadenia emitenta v určitej krajine.

2.   Odchylne od odseku 1 sa zmluvy o derivátoch považujú za vysoko likvidné finančné nástroje s minimálnym úverovým a trhovým rizikom, keď sú splnené tieto podmienky:

a)

uzatvárajú sa na účely hedžingu kurzového rizika vyplývajúceho z vyrovnania vo viac ako jednej mene v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár, alebo úrokového rizika, ktoré môže ovplyvniť aktíva centrálneho depozitára, a v obidvoch prípadoch sa kvalifikuje ako zmluva o hedžingu podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) prijatých v súlade s článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (9);

b)

pre tieto zmluvy o derivátoch sa pravidelne zverejňujú spoľahlivé cenové údaje;

c)

uzatvárajú sa na určitý čas potrebný na zníženie kurzového alebo úrokového rizika, ktorému je centrálny depozitár vystavený.

Článok 82

Primeraný časový rámec pre prístup k aktívam

1.   Centrálny depozitár má okamžitý a bezvýhradný prístup k peňažným aktívam.

2.   Centrálny depozitár má prístup k finančným nástrojom v rovnaký pracovný deň, keď sa prijme rozhodnutie o premene finančných nástrojov na likvidné prostriedky.

3.   Centrálny depozitár na účely odsekov 1 a 2 zavedie postupy, ktorými sa zabezpečí, aby bol centrálny depozitár schopný pristupovať k peňažným a finančným nástrojom v stanovených časových rámcoch. Centrálny depozitár informuje príslušný orgán o akejkoľvek zmene týchto postupov v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a získa jej validáciu pred vykonaním tejto zmeny.

Článok 83

Limity koncentrácie pre jednotlivé subjekty

1.   Centrálny depozitár na účely článku 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 s cieľom zostať v prijateľných limitoch koncentrácie drží svoje finančné aktíva v diverzifikovaných úverových inštitúciách, ktorým bolo udelené povolenie, alebo v centrálnych depozitároch, ktorým bolo udelené povolenie.

2.   Na účely článku 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 sa prijateľné limity koncentrácie určujú na základe týchto faktorov:

a)

geografická distribúcia subjektov, v ktorých centrálny depozitár drží svoje finančné aktíva;

b)

vzťahy vzájomnej závislosti, ktoré subjekt držiaci finančné aktíva alebo subjekty jeho skupiny môžu mať s centrálnym depozitárom;

c)

úroveň úverového rizika subjektu, ktorý drží finančné aktíva.

KAPITOLA XII

PREPOJENIA CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV

[článok 48 ods. 3, 5, 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 84

Podmienky primeranej ochrany prepojených centrálnych depozitárov a ich účastníkov

1.   Prepojenie centrálnych depozitárov sa zriadi a udržiava za týchto podmienok:

a)

žiadajúci centrálny depozitár spĺňa požiadavky pravidiel účasti prijímajúceho centrálneho depozitára;

b)

žiadajúci centrálny depozitár vykonáva analýzu finančného zdravia, systémov správy a riadenia, kapacity spracovania, prevádzkovej spoľahlivosti prijímajúceho centrálneho depozitára tretej krajiny a jeho spoliehania sa na poskytovateľa kľúčových služieb, ktorý je treťou stranou;

c)

žiadajúci centrálny depozitár prijíma všetky opatrenia potrebné na monitorovanie a riadenie rizík, ktoré sa určia na základe analýzy uvedenej v písmene b);

d)

žiadajúci centrálny depozitár sprístupňuje svojim účastníkom právne a prevádzkové podmienky dohody o prepojení, čo im umožní posúdiť a riadiť príslušné riziká;

e)

žiadajúci centrálny depozitár pred zriadením prepojenia s centrálnym depozitárom tretej krajiny vykoná posúdenie miestnych právnych predpisov uplatniteľných na prijímajúci centrálny depozitár;

f)

prepojené centrálne depozitáre zabezpečujú dôvernosť informácií v súvislosti s prevádzkovaním prepojenia. Schopnosť zabezpečiť dôvernosť preukazujú informácie, ktoré poskytujú centrálne depozitáre, vrátane akýchkoľvek príslušných právnych stanovísk alebo dohôd;

g)

prepojené centrálne depozitáre sa dohodnú na zosúladených štandardoch a postupoch týkajúcich sa prevádzkových otázok a komunikácie v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

h)

pred uvedením prepojenia do prevádzky žiadajúci a prijímajúci centrálny depozitár:

i)

vykonávajú koncové testy;

ii)

zavedú núdzový plán ako súčasť plánov kontinuity obchodnej činnosti príslušných centrálnych depozitárov, v ktorom určia situácie, keď systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi týchto dvoch centrálnych depozitárov nefungujú alebo zlyhajú, a stanovia sa v nich nápravné opatrenia plánované v prípade výskytu takýchto situácií;

i)

prijímajúci centrálny depozitár a žiadajúci centrálny depozitár najmenej raz ročne revidujú všetky dohody o prepojení, pričom zohľadnia všetok relevantný vývoj vrátane vývoja trhu a vývoja IT, ako aj akýkoľvek vývoj miestnych právnych predpisov uvedených v písmene e);

j)

v prípade prepojení centrálnych depozitárov, ktoré nezabezpečujú vyrovnanie s dodaním proti zaplateniu, zahŕňa ročné preskúmanie uvedené v bode i) aj posúdenie vývoja, ktorý môže umožniť podporujúce vyrovnanie s dodaním proti zaplateniu.

Na účely písmena e) centrálny depozitár pri vykonaní posúdenia zabezpečuje, aby cenné papiere vedené v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje prijímajúci centrálny depozitár, požívali úroveň ochrany aktív porovnateľnú s úrovňou ochrany, ktorú zabezpečujú pravidlá uplatniteľné na systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje žiadajúci centrálny depozitár. Žiadajúci centrálny depozitár od centrálneho depozitára tretej krajiny požaduje právne posúdenie zamerané na tieto otázky:

i)

nárok žiadajúceho centrálneho depozitára na cenné papiere vrátane právnych predpisov uplatniteľných na aspekty vlastníctva, povaha práv žiadajúceho centrálneho depozitára k cenným papierom, možnosť zaťaženia cenných papierov;

ii)

vplyv insolvenčného konania začatého proti prijímajúcemu centrálnemu depozitáru tretej krajiny na žiadajúci centrálny depozitár so zreteľom na požiadavky na segregáciu, ukončenie vyrovnania, postupy a lehoty na nárokovanie si cenných papierov v príslušnej tretej krajine.

2.   Okrem podmienok uvedených v odseku 1 sa prepojenie centrálnych depozitárov na zabezpečenie vyrovnania s dodaním proti zaplateniu zriaďuje a udržiava za týchto podmienok:

a)

žiadajúci centrálny depozitár posudzuje a zmierňuje dodatočné riziká vyplývajúce z vyrovnania peňažných prostriedkov;

b)

centrálny depozitár, ktorý nemá povolenie na poskytovanie vedľajších služieb bankového typu v súlade s článkom 54 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a ktorý sa zúčastňuje na realizácii finančného vyrovnania v mene svojich účastníkov, nedostane úver a využije mechanizmy predfinancovania kryté jeho účastníkmi v súvislosti s vyrovnaniami s dodaním proti zaplateniu, ktoré sa majú spracovať prostredníctvom prepojenia;

c)

centrálny depozitár, ktorý využíva sprostredkovateľa na finančné vyrovnanie, zabezpečuje, aby sprostredkovateľ vykonal toto vyrovnanie efektívne. Centrálny depozitár vykonáva ročné preskúmania dohôd s týmto sprostredkovateľom.

3.   Okrem podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 sa interoperabilné prepojenie zriadi a udržiava za týchto podmienok:

a)

prepojené centrálne depozitáre sa dohodnú na rovnocenných štandardoch týkajúcich sa odsúhlasovania, pracovnom čase na spracovanie vyrovnania a korporátnych udalostí a časov ukončenia;

b)

prepojené centrálne depozitáre zriaďujú rovnocenné postupy a mechanizmy na prenos pokynov na vyrovnanie s cieľom zabezpečiť riadne, bezpečné a priame spracovanie pokynov na vyrovnanie;

c)

keď interoperabilné prepojenie podporuje vyrovnanie s dodaním proti zaplateniu, prepojené centrálne depozitáre najmenej raz denne a bez zbytočného odkladu zaznamenávajú výsledky vyrovnania na svojich účtoch;

d)

prepojené centrálne depozitáre sa dohodnú na rovnocenných modeloch riadenia rizík;

e)

prepojené centrálne depozitáre sa dohodnú na rovnocenných pravidlách a postupoch pre nepredvídané udalosti a prípady zlyhania uvedených v článku 41 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 85

Monitorovanie a riadenie dodatočných rizík vyplývajúcich z použitia nepriamych prepojení alebo sprostredkovateľov na prevádzkovanie prepojení centrálnych depozitárov

1.   Okrem dodržiavania požiadaviek podľa článku 84, keď žiadajúci centrálny depozitár využíva nepriame prepojenie alebo sprostredkovateľa na prevádzkovanie prepojenia centrálnych depozitárov, tento žiadajúci centrálny depozitár zabezpečuje, že:

a)

sprostredkovateľ je jedným z týchto subjektov:

i)

úverová inštitúcia podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorá dodržiava tieto požiadavky:

dodržiava článok 38 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo požiadavky na segregáciu a uverejňovanie, ktoré sú minimálne rovnocenné s požiadavkami ustanovenými v článku 38 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, keď je prepojenie zriadené s centrálnym depozitárom tretej krajiny,

na požiadanie zabezpečí okamžitý prístup žiadajúceho centrálneho depozitára k cenným papierom žiadajúceho centrálneho depozitára,

má malé úverové riziko, ktoré určuje žiadajúci centrálny depozitár vnútorným posúdením pomocou vymedzenej a objektívnej metodiky, ktorá sa nespolieha výlučne na externé názory;

ii)

finančná inštitúcia tretej krajiny, ktorá dodržiava tieto požiadavky:

podlieha prudenciálnym pravidlám a dodržuje prudenciálne pravidlá, ktoré sú minimálne rovnocenné s prudenciálnymi pravidlami ustanovenými v nariadení (EÚ) č. 575/2013,

má spoľahlivé účtovné postupy, postupy na uchovávanie a vnútorné kontroly,

dodržiava článok 38 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo požiadavky na segregáciu a uverejňovanie, ktoré sú minimálne rovnocenné s požiadavkami ustanovenými v článku 38 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, keď je prepojenie zriadené s centrálnym depozitárom tretej krajiny,

na základe požiadavky zabezpečí okamžitý prístup žiadajúceho centrálneho depozitára k cenným papierom žiadajúceho centrálneho depozitára,

má malé úverové riziko na základe vnútorného posúdenia žiadajúceho centrálneho depozitára vykonaného pomocou vymedzenej a objektívnej metodiky, ktorá sa nespolieha výlučne na externé názory;

b)

sprostredkovateľ dodržiava pravidlá a požiadavky žiadajúceho centrálneho depozitára, o čom svedčia informácie, ktoré poskytuje tento sprostredkovateľ, vrátane akýchkoľvek relevantných právnych stanovísk alebo dohôd;

c)

sprostredkovateľ zabezpečuje dôvernosť informácií týkajúcich sa fungovania prepojenia centrálnych depozitárov, o čom svedčia informácie, ktoré poskytuje tento sprostredkovateľ, vrátane akýchkoľvek relevantných právnych stanovísk alebo dohôd;

d)

sprostredkovateľ má prevádzkovú kapacitu a systémy na:

i)

riadenie služieb poskytovaných žiadajúcemu centrálnemu depozitáru;

ii)

včasné posielanie centrálnemu depozitáru informácií relevantných pre služby poskytované v súvislosti s prepojením centrálnych depozitárov;

iii)

plnenie požiadaviek na odsúhlasovanie v súlade s článkom 86 a kapitolou IX;

e)

sprostredkovateľ dodržiava súlad s politikami a postupmi na riadenie rizík žiadajúceho centrálneho depozitára a má primerané odborné znalosti o riadení rizík;

f)

sprostredkovateľ zaviedol opatrenia, ktoré zahŕňajú politiky kontinuity činnosti a súvisiace plány kontinuity činnosti a plány obnovy po katastrofe, na zabezpečenie kontinuity svojich služieb, včasnej obnovy svojej činnosti a plnenia svojich povinností v situáciách, ktoré predstavujú významné riziko narušenia jeho činností;

g)

sprostredkovateľ má dostatočné finančné zdroje na plnenie svojich povinností voči žiadajúcemu centrálnemu depozitáru a na pokrytie prípadných strát, za ktoré môže niesť zodpovednosť;

h)

pre činnosti prepojenia centrálnych depozitárov sa používa individuálne oddelený účet v prijímajúcom centrálnom depozitári;

i)

podmienka uvedená v článku 84 ods. 1 písm. e) je splnená;

j)

žiadajúci centrálny depozitár je informovaný o dohodách o kontinuite medzi sprostredkovateľom a prijímajúcim centrálnym depozitárom;

k)

výnosy z vyrovnania sa bezodkladne prevedú žiadajúcemu centrálnemu depozitáru.

Žiadajúci centrálny depozitár na účely prvej zarážky v písmene a) bode i), tretej zarážky v písmene a) bode ii) a písmena h) zabezpečuje, aby mohol mať kedykoľvek prístup k cenným papierom držaným na individuálne oddelenom účte. Keď však individuálne oddelený účet v prijímajúcom centrálnom depozitári nie je dostupný pre činnosť prepojenia centrálnych depozitárov zriadeného s centrálnym depozitárom tretej krajiny, žiadajúci centrálny depozitár informuje svoj príslušný orgán o dôvodoch nedostupnosti individuálne oddelených účtov a poskytne mu podrobné údaje o rizikách vyplývajúcich z nedostupnosti individuálne oddelených účtov. Žiadajúci centrálny depozitár v každom prípade zabezpečuje primeranú úroveň ochrany svojich aktív držaných v centrálnom depozitári tretej krajiny.

2.   V záujme dodržiavania požiadaviek podľa odseku 1, keď žiadajúci centrálny depozitár využíva sprostredkovateľa na prevádzkovanie prepojenia centrálnych depozitárov a sprostredkovateľ prevádzkuje účty cenných papierov žiadajúceho centrálneho depozitára v jeho mene na účtoch prijímajúceho centrálneho depozitára, žiadajúci centrálny depozitár zabezpečuje, aby:

a)

sprostredkovateľ nemal nárok na držané cenné papiere;

b)

účet v evidencii prijímajúceho centrálneho depozitára bol otvorený v mene žiadajúceho centrálneho depozitára a záväzky a povinnosti, pokiaľ ide o registráciu, prevod a správu cenných papierov, boli vynútiteľné len medzi dvomi centrálnymi depozitármi;

c)

žiadajúci centrálny depozitár mal okamžitý prístup k cenným papierom držaným v prijímajúcom centrálnom depozitári, a to aj v prípade zmeny alebo platobnej neschopnosti sprostredkovateľa.

3.   Žiadajúce centrálne depozitáre uvedené v odsekoch 1 a 2 vykonávajú ročne hĺbkovú analýzu na zabezpečenie splnenia podmienok uvedených v týchto ustanoveniach.

Článok 86

Postupy odsúhlasovania pre prepojené centrálne depozitáre

1.   Postupy odsúhlasovania uvedené v článku 48 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zahŕňajú tieto opatrenia:

a)

prijímajúci centrálny depozitár posiela žiadajúcemu centrálnemu depozitáru denné vyhlásenie s informáciami, v ktorých sa podľa účtu cenných papierov a emisie cenných papierov uvádza:

i)

agregovaný počiatočný zostatok;

ii)

jednotlivé pohyby počas dňa;

iii)

agregovaný konečný zostatok;

b)

žiadajúci centrálny depozitár vykonáva denné porovnania počiatočného zostatku a konečného zostatku, ktoré mu oznámil prijímajúci centrálny depozitár alebo sprostredkovateľ, so záznamami vedenými samotným žiadajúcim centrálnym depozitárom.

V prípade nepriameho prepojenia sa denné vyhlásenia uvedené v prvom pododseku písm. a) posielajú cez sprostredkovateľa uvedeného v článku 85 ods. 1 písm. a).

2.   Keď centrálny depozitár pozastaví emisiu cenných papierov na vyrovnanie v súlade s článkom 65 ods. 2, všetky centrálne depozitáre, ktoré sú účastníkmi alebo majú nepriame spojenie s týmto centrálnym depozitárom, a to aj v prípade interoperabilných prepojení, následne pozastavia emisiu cenných papierov na vyrovnanie.

Keď sa sprostredkovatelia zúčastňujú na činnosti prepojení centrálnych depozitárov, títo sprostredkovatelia uzavrú vhodné zmluvné dohody s príslušnými centrálnymi depozitármi s cieľom zabezpečiť súlad s prvým pododsekom.

3.   V prípade korporátnej udalosti, ktorou sa znížia zostatky účtov cenných papierov držaných centrálnym depozitárom investora v inom centrálnom depozitári, centrálny depozitár investora nespracuje pokyny na vyrovnanie v príslušných emisiách cenných papierov, pokiaľ druhý centrálny depozitár v plnej miere nespracuje korporátnu udalosť.

V prípade korporátnej udalosti, ktorou sa znížia zostatky účtov cenných papierov držaných centrálnym depozitárom investora v inom centrálnom depozitári, centrálny depozitár investora neaktualizuje účty cenných papierov, ktoré vedie, na zohľadnenie korporátnej udalosti, pokým druhý centrálny depozitár v plnej miere nespracuje korporátnu udalosť.

Centrálny depozitár emitenta zabezpečuje včasný prenos informácií o spracovaní korporátnych udalostí pre konkrétnu emisiu cenných papierov všetkým svojim účastníkom vrátane centrálnych depozitárov investora. Centrálne depozitáre investora následne pošlú informácie svojim účastníkom. Tieto informácie zahŕňajú všetky informácie, ktoré centrálne depozitáre investora potrebujú na náležité zohľadnenie výsledku týchto korporátnych udalostí na účtoch cenných papierov, ktoré vedú.

Článok 87

Vyrovnanie s dodaním proti zaplateniu cez prepojenia centrálnych depozitárov

Vyrovnanie s dodaním proti zaplateniu sa považuje za praktické a uskutočniteľné, keď:

a)

je na trhu dopyt po vyrovnaní s dodaním proti zaplateniu, čo preukazuje žiadosť akéhokoľvek z výborov používateľov jedného z prepojených centrálnych depozitárov;

b)

prepojené centrálne depozitáre môžu za poskytnutie vyrovnania s dodaním proti zaplateniu účtovať primeraný obchodný poplatok vypočítaný na základe metódy zvýšených nákladov, pokiaľ sa prepojené centrálne depozitáre nedohodnú inak;

c)

existuje bezpečný a efektívny prístup k peňažným prostriedkom v menách, ktoré prijímajúci centrálny depozitár používa na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi žiadajúceho centrálneho depozitára a jeho účastníkov.

KAPITOLA XIII

PRÍSTUP DO CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA

[článok 33 ods. 5, článok 49 ods. 5, článok 52 ods. 3 a článok 53 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 88

Prijímajúca a žiadajúca strana

1.   Na účely tejto kapitoly prijímajúca strana zahŕňa jeden z týchto subjektov:

a)

prijímajúci centrálny depozitár podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o článok 89 ods. 1, 4, 9, 13 a 14 a článok 90 tohto nariadenia;

b)

centrálny depozitár, ktorý dostane žiadosť od účastníka, emitenta, centrálnej protistrany alebo obchodného miesta o prístup k svojim službám v súlade s článkom 33 ods. 2, článkom 49 ods. 2 a článkom 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o článok 89 ods. 1 až 3, 5 až 8 a 10 až 14, ako aj článok 90 tohto nariadenia;

c)

centrálna protistrana, ktorá dostane žiadosť od centrálneho depozitára o prístup k svojim údajom o transakciách v súlade s článkom 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o článok 90 tohto nariadenia;

d)

obchodné miesto, ktoré dostane žiadosť od centrálneho depozitára o prístup k svojim údajom o transakciách v súlade s článkom 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o článok 90 tohto nariadenia;

2.   Na účely tejto kapitoly žiadajúca strana zahŕňa jeden z týchto subjektov:

a)

žiadajúci centrálny depozitár podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o článok 89 ods. 1, 4, 9 a 13 a článok 90 tohto nariadenia;

b)

účastník, emitent, centrálna protistrana alebo obchodné miesto, ktorí požiadajú o prístup do systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovaného centrálnym depozitárom alebo k iným službám, ktoré poskytuje centrálny depozitár, v súlade s článkom 33 ods. 2, článkom 49 ods. 2 a článkom 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o článok 89 ods. 1 až 3, 5 až 8 a 10 až 14, ako aj článok 90 tohto nariadenia;

c)

centrálny depozitár, ktorý žiada o prístup k údajom o transakciách centrálnej protistrany v súlade s článkom 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o článok 90 tohto nariadenia;

d)

centrálny depozitár, ktorý žiada o prístup k údajom o transakciách obchodného miesta v súlade s článkom 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o článok 90 tohto nariadenia;

ODDIEL 1

Kritériá odôvodňujúce odmietnutie prístupu

[článok 33 ods. 3, článok 49 ods. 3, článok 52 ods. 2 a článok 53 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 89

Riziká, ktoré zohľadňujú centrálne depozitáre a príslušné orgány

1.   Keď centrálny depozitár v súlade s článkom 33 ods. 3, článkom 49 ods. 3, článkom 52 ods. 2 alebo článkom 53 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 vykonáva komplexné posúdenie rizík na základe žiadosti o prístup od žiadajúceho účastníka, emitenta, žiadajúceho centrálneho depozitára, centrálnej protistrany alebo obchodného miesta, ako aj keď príslušný orgán posudzuje dôvody centrálneho depozitára na odmietnutie poskytovania služieb, zohľadňujú sa tieto riziká vyplývajúce z prístupu k službám centrálneho depozitára:

a)

právne riziká;

b)

finančné riziká;

c)

prevádzkové riziká.

2.   Centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní právnych rizík na základe žiadosti žiadajúceho účastníka o prístup berú do úvahy tieto kritériá:

a)

žiadajúci účastník nie je schopný splniť právne požiadavky na účasť v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár, ani neposkytol centrálnemu depozitáru informácie potrebné na to, aby centrálny depozitár mohol posúdiť dodržiavanie súladu s predpismi vrátane akýchkoľvek požadovaných právnych stanovísk alebo právnych opatrení;

b)

žiadajúci účastník nie je schopný v súlade s pravidlami uplatniteľnými v domovskom členskom štáte centrálneho depozitára zabezpečiť dôvernosť informácií poskytovaných prostredníctvom systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ani neposkytol centrálnemu depozitáru informácie potrebné na to, aby centrálny depozitár mohol posúdiť jeho schopnosť dodržiavať tieto pravidlá týkajúce sa dôvernosti vrátane akýchkoľvek požadovaných právnych stanovísk alebo právnych opatrení;

c)

keď je žiadajúci účastník usadený v tretej krajine, jedno z týchto kritérií:

i)

žiadajúci účastník nepodlieha regulačnému a dozornému rámcu porovnateľnému s regulačným a dozorným rámcom, ktorý by sa na žiadajúceho účastníka uplatňoval, ak by bol usadený v Únii;

ii)

pravidlá centrálneho depozitára týkajúce sa ukončenia vyrovnania uvedené v článku 39 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 nie sú vynútiteľné v jurisdikcii žiadajúceho účastníka.

3.   Centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní právnych rizík na základe žiadosti emitenta o evidenciu jeho cenných papierov v centrálnom depozitári v súlade s článkom 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 berú do úvahy tieto kritériá:

a)

emitent nie je schopný plniť právne požiadavky na poskytovanie služieb centrálnym depozitárom;

b)

emitent nie je schopný zaručiť, že cenné papiere boli vydané spôsobom, ktorý centrálnemu depozitáru umožňuje zabezpečiť integritu emisie v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

4.   Centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní právnych rizík na základe žiadosti centrálneho depozitára o prístup berú do úvahy kritériá stanovené v odseku 2 písm. a), b) a c).

5.   Centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní právnych rizík na základe žiadosti centrálnej protistrany o prístup berú do úvahy kritériá stanovené v odseku 2 písm. a), b) a c).

6.   Centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní právnych rizík na základe žiadosti obchodného miesta o prístup berú do úvahy tieto kritériá:

a)

kritériá stanovené v odseku 2 písm. b);

b)

keď je obchodné miesto usadené v tretej krajine, žiadajúce obchodné miesto nepodlieha regulačnému a dozornému rámcu porovnateľnému s regulačným a dozorným rámcom uplatniteľným na obchodné miesto v Únii.

7.   Centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní finančných rizík na základe žiadosti žiadajúceho účastníka o prístup berú do úvahy, či žiadajúci účastník drží dostatočné finančné zdroje na plnenie svojich zmluvných povinností voči centrálnemu depozitáru.

8.   Centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní finančných rizík na základe žiadosti emitenta o evidenciu jeho cenných papierov v centrálnom depozitári v súlade s článkom 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 berú do úvahy kritériá stanovené v odseku 7.

9.   Prijímajúci centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní finančných rizík na základe žiadosti centrálneho depozitára o prístup berú do úvahy kritérium stanovené v odseku 7.

10.   Centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní finančných rizík na základe žiadosti centrálnej protistrany alebo obchodného miesta o prístup berú do úvahy kritérium stanovené v odseku 7.

11.   Centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní prevádzkových rizík na základe žiadosti žiadajúceho účastníka o prístup berú do úvahy tieto kritériá:

a)

žiadajúci účastník nemá prevádzkovú kapacitu na účasť v centrálnom depozitári;

b)

žiadajúci účastník nedodržiava pravidlá riadenia rizík prijímajúceho centrálneho depozitára alebo mu chýbajú potrebné odborné znalosti v tomto ohľade;

c)

žiadajúci účastník nezaviedol politiky kontinuity činnosti či plány obnovy po katastrofe;

d)

na udelenie prístupu musí prijímajúci centrálny depozitár vykonať významné zmeny svojich činností, čo ovplyvňuje jeho postupy riadenia rizík a ohrozuje hladké fungovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prijímajúci centrálny depozitár prevádzkuje, vrátane vykonávania priebežného ručného spracúvania zo strany centrálneho depozitára.

12.   Centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní prevádzkových rizík na základe žiadosti emitenta o evidenciu jeho cenných papierov v centrálnom depozitári v súlade s článkom 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 berú do úvahy tieto kritériá:

a)

kritérium stanovené v odseku 11 písm. d);

b)

systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár, nemôže spracúvať meny požadované emitentom.

13.   Prijímajúci centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní prevádzkových rizík na základe žiadosti žiadajúceho centrálneho depozitára alebo centrálnej protistrany o prístup berú do úvahy kritériá stanovené v odseku 11.

14.   Prijímajúci centrálny depozitár a jeho príslušný orgán pri posudzovaní prevádzkových rizík na základe žiadosti obchodného miesta o prístup berú do úvahy minimálne kritériá stanovené v odseku 11 písm. d).

ODDIEL 2

Postup na odmietnutie prístupu

[článok 33 ods. 3, článok 49 ods. 4, článok 52 ods. 2 a článok 53 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 90

Postup

1.   V prípade odmietnutia prístupu má žiadajúca strana právo sťažovať sa do jedného mesiaca od prijatia odmietnutia príslušnému orgánu prijímajúceho centrálneho depozitára, centrálnej protistrany alebo obchodného miesta, ktorý/ktorá odmietol/odmietla prístup v súlade s článkom 33 ods. 3, článkom 49 ods. 4, článkom 52 ods. 2 alebo článkom 53 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

2.   Príslušný orgán uvedený v odseku 1 môže od žiadajúcej a prijímajúcej strany požadovať dodatočné informácie týkajúce sa odmietnutia prístupu.

Odpovede na žiadosť o informácie uvedené v prvom pododseku sa posielajú príslušnému orgánu do dvoch týždňov od dátumu prijatia žiadosti.

Príslušný orgán prijímajúcej strany v súlade s článkom 53 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 do dvoch pracovných dní od dátumu prijatia sťažnosti uvedenej v odseku 1 pošle sťažnosť príslušnému orgánu uvedenému v článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014 z členského štátu miesta usadenia prijímajúcej strany.

3.   Príslušný orgán uvedený v odseku 1 vykoná podľa potreby konzultácie s týmito orgánmi o svojom počiatočnom posúdení sťažnosti do dvoch mesiacov od dátumu prijatia sťažnosti:

a)

s príslušným orgánom miesta usadenia žiadajúceho účastníka v súlade s článkom 33 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

b)

s príslušným orgánom miesta usadenia žiadajúceho emitenta v súlade s článkom 49 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

c)

s príslušným orgánom žiadajúceho centrálneho depozitára a relevantným orgánom uvedeným v článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zodpovedným za dohľad nad systémom vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje žiadajúci centrálny depozitár v súlade s článkom 52 ods. 2 a článkom 53 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

d)

s príslušným orgánom žiadajúcej protistrany alebo obchodného miesta v súlade s článkom 53 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a relevantným orgánom uvedeným v článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zodpovedným za dohľad nad systémami vyrovnania transakcií s cennými papiermi v členskom štáte, v ktorom sú usadené žiadajúca protistrana a obchodné miesta v súlade s článkom 53 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

4.   Orgány uvedené v odseku 3 písm. a) až d) odpovedia do jedného mesiaca od dátumu žiadosti o konzultáciu uvedenú v odseku 3. Keď orgán uvedený v odseku 3 písm. a) až d) neposkytne svoje stanovisko do tejto lehoty, predpokladá sa, že má kladné stanovisko k posúdeniu predloženému príslušným orgánom uvedenému v odseku 3.

5.   Príslušný orgán uvedený v odseku 1 informuje orgány uvedené v odseku 3 písm. a) až d) o svojom konečnom posúdení sťažnosti do dvoch týždňov od lehoty stanovenej v odseku 4.

6.   Keď jeden z orgánov uvedených v odseku 3 písm. a) až d) nesúhlasí s posúdením predloženým príslušným orgánom uvedeným v odseku 1, ktorýkoľvek z nich môže vec postúpiť orgánu ESMA do dvoch týždňov od dátumu, keď príslušný orgán uvedený v odseku 1 poskytne informácie týkajúce sa svojho konečného posúdenia sťažnosti v súlade s odsekom 5.

7.   Keď vec nebola postúpená orgánu ESMA, príslušný orgán uvedený v odseku 1 pošle odôvodnenú odpoveď žiadajúcej strane do dvoch pracovných dní od lehoty stanovenej v odseku 6.

Príslušný orgán uvedený v odseku 1 informuje aj prijímajúcu stranu a orgány uvedené v odseku 3 písm. a) až d) o odôvodnenej odpovedi uvedenej v prvom pododseku tohto odseku do dvoch pracovných dní od dátumu, keď poslal žiadajúcej strane odôvodnenú odpoveď.

8.   V prípade postúpenia orgánu ESMA uvedenému v odseku 6 príslušný orgán uvedený v odseku 1 informuje žiadajúcu stranu a prijímajúcu stranu o postúpení do dvoch pracovných dní od dátumu, keď bola vec postúpená.

9.   Keď sa na základe postupu stanoveného v odsekoch 1 až 7 považuje za neodôvodnené, že prijímajúca strana odmietla žiadajúcej strane poskytnúť prístup, príslušný orgán uvedený v odseku 1 do dvoch týždňov od lehoty stanovenej v odseku 7 vydá príkaz, v ktorom sa od prijímajúcej strany požaduje, aby poskytla prístup žiadajúcej strane do troch mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti príkazu.

Lehota uvedená v prvom pododseku sa predĺži na osem mesiacov v prípade prispôsobených prepojení, ktoré si vyžadujú značný vývoj IT nástrojov, pokiaľ sa žiadajúci a prijímajúci centrálny depozitár nedohodnú inak.

Príkaz obsahuje dôvody, pre ktoré príslušný orgán uvedený v odseku 1 usúdil, že odmietnutie prijímajúcej strany poskytnúť prístup bolo neodôvodnené.

Príkaz sa pošle orgánu ESMA, orgánom uvedeným v odseku 3 písm. a) až d), žiadajúcej strane a prijímajúcej strane do dvoch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti príkazu.

10.   Postup uvedený v odsekoch 1 až 9 sa uplatňuje, aj keď má prijímajúca strana v úmysle zrušiť prístup žiadajúcej strane, ktorej už poskytuje svoje služby.

KAPITOLA XIV

POVOLENIE POSKYTOVAŤ VEDĽAJŠIE SLUŽBY BANKOVÉHO TYPU

[článok 55 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Článok 91

Centrálne depozitáre, ktoré samé poskytujú vedľajšie služby bankového typu

Žiadosť o povolenie v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014 obsahuje tieto informácie:

a)

kópiu rozhodnutia riadiaceho orgánu žiadajúceho centrálneho depozitára o žiadosti o povolenie a zápisnicu zo zasadnutia, na ktorom riadiaci orgán schválil obsah spisu so žiadosťou a jeho predloženie;

b)

kontaktné údaje osoby zodpovednej za žiadosť o povolenie, keď táto osoba nie je osobou, ktorá predkladá žiadosť o povolenie uvedenú v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

c)

dôkazy, ktoré preukazujú existenciu povolenia uvedeného v článku 54 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

d)

dôkazy, že žiadajúci centrálny depozitár spĺňa prudenciálne požiadavky uvedené v článku 59 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a požiadavky v oblasti dohľadu uvedené v článku 60 daného nariadenia;

e)

dôkazy obsahujúce akékoľvek relevantné dokumenty vrátane stanov, účtovných závierok, audítorských správ, správ výborov pre riziká, ktoré preukazujú, že žiadajúci centrálny depozitár spĺňa článok 54 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

f)

údaje týkajúce sa plánu obnovy uvedeného v článku 54 ods. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

g)

plán činností, ktorý spĺňa tieto podmienky:

i)

obsahuje zoznam vedľajších služieb bankového typu uvedených v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, ktoré má žiadajúci centrálny depozitár v úmysle poskytovať;

ii)

obsahuje vysvetlenie, ako vedľajšie služby bankového typu uvedené v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014 priamo súvisia s hlavnými alebo vedľajšími službami uvedenými v oddieloch A a B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, na ktorých poskytovanie má centrálny depozitár povolenie;

iii)

má štruktúru podľa zoznamu vedľajších služieb bankového typu uvedeného v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014;

h)

dôkazy podporujúce dôvody na nevyrovnanie peňažných platieb systému centrálneho depozitára na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi cez účty otvorené v centrálnej banke emisie meny krajiny, v ktorej sa uskutočňuje vyrovnanie;

i)

podrobné informácie o opatreniach, ktorými sa zabezpečí, aby poskytovanie vedľajších služieb bankového typu, ktoré sa majú poskytovať, neovplyvnilo hladké poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára uvedených v oddiele A prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, vrátane:

i)

IT platformy použitej na vyrovnanie peňažnej časti transakcií s cennými papiermi vrátane prehľadu IT organizácie a analýzy súvisiacich rizík a spôsobu ich zmierňovania;

ii)

prevádzkového a právneho usporiadania procesu dodania proti zaplateniu, a najmä postupov používaných na riešenie úverového rizika vyplývajúceho z vyrovnania peňažnej časti transakcií s cennými papiermi;

iii)

výberu, monitorovania, právnej dokumentácie a riadenia prepojení s akýmikoľvek inými tretími stranami zapojenými do procesu peňažných prevodov, najmä príslušných dohôd s tretími stranami zapojenými do procesu peňažných prevodov;

iv)

podrobnej analýzy v pláne obnovy žiadajúceho centrálneho depozitára týkajúcej sa akéhokoľvek vplyvu poskytovania vedľajších služieb bankového typu na poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára;

v)

uverejňovania možných konfliktov záujmov v systémoch správy a riadenia vyplývajúcich z poskytovania vedľajších služieb bankového typu a opatrení prijatých na ich riešenie.

Článok 92

Centrálne depozitáre, ktoré ponúkajú vedľajšie služby bankového typu prostredníctvom určenej úverovej inštitúcie

Žiadosť o povolenie v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014 obsahuje tieto informácie:

a)

kópiu rozhodnutia riadiaceho orgánu žiadajúceho centrálneho depozitára o žiadosti o povolenie a zápisnicu zo zasadnutia, na ktorom riadiaci orgán schválil obsah spisu so žiadosťou a jeho predloženie;

b)

kontaktné údaje osoby zodpovednej za žiadosť o povolenie, keď táto osoba nie je rovnaká ako osoba, ktorá predkladá žiadosť o povolenie uvedenú v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

c)

obchodný názov úverovej inštitúcie, ktorá sa určí v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014, jej právne postavenie a adresa sídla v Únii;

d)

dôkazy, že úverová inštitúcia uvedená v písmene c) získala povolenie uvedené v článku 54 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

e)

stanovy a iné relevantné štatutárne dokumenty určenej úverovej inštitúcie;

f)

vlastnícku štruktúru určenej úverovej inštitúcie vrátane totožnosti akcionárov;

g)

identifikáciu akýchkoľvek spoločných akcionárov žiadajúceho centrálneho depozitára a určenej úverovej inštitúcie a akýchkoľvek majetkových účastí medzi žiadajúcim centrálnym depozitárom a určenou úverovou inštitúciou;

h)

dôkazy, že určená úverová inštitúcia spĺňa prudenciálne požiadavky uvedené v článku 59 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a požiadavky v oblasti dohľadu uvedené v článku 60 daného nariadenia;

i)

dôkazy vrátane zakladateľského dokumentu, účtovných závierok, audítorských správ, správ výborov pre riziká alebo iných dokumentov, ktoré preukazujú, že určená úverová inštitúcia spĺňa článok 54 ods. 4 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

j)

údaje týkajúce sa plánu obnovy uvedeného v článku 54 ods. 4 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

k)

plán činností, ktorý spĺňa tieto podmienky:

i)

obsahuje zoznam vedľajších služieb bankového typu uvedených v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, ktoré má určená úverová inštitúcia v úmysle poskytovať;

ii)

obsahuje vysvetlenie, ako vedľajšie služby bankového typu uvedené v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014 priamo súvisia s hlavnými alebo vedľajšími službami uvedenými v oddieloch A a B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, na ktorých poskytovanie má žiadajúci centrálny depozitár povolenie;

iii)

má štruktúru podľa zoznamu vedľajších služieb bankového typu uvedeného v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014;

l)

dôkazy podporujúce dôvody na nevyrovnanie peňažných platieb systému centrálneho depozitára na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi cez účty otvorené v centrálnej banke emisie meny krajiny, v ktorej sa uskutočňuje vyrovnanie;

m)

podrobné informácie o týchto aspektoch vzťahu medzi centrálnym depozitárom a určenou úverovou inštitúciou:

i)

IT platforma použitá na vyrovnanie peňažnej časti transakcií s cennými papiermi vrátane prehľadu IT organizácie a analýzy súvisiacich rizík a spôsobu ich zmierňovania;

ii)

uplatniteľné pravidlá a postupy, ktorými sa zabezpečí splnenie požiadaviek týkajúcich sa ukončenia vyrovnania uvedených v článku 39 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

iii)

prevádzkové a právne usporiadanie procesu dodania proti zaplateniu vrátane postupov používaných na riešenie úverového rizika vyplývajúceho z peňažnej časti transakcií s cennými papiermi;

iv)

výber, monitorovanie a riadenie prepojení s akýmikoľvek inými tretími stranami zapojenými do procesu peňažných prevodov, najmä príslušné dohody s tretími stranami zapojenými do procesu peňažných prevodov;

v)

dohoda o úrovni poskytovaných služieb so stanovenými údajmi o funkciách, ktorých zabezpečovanie centrálny depozitár zverí určenej úverovej inštitúcii alebo určená úverová inštitúcia centrálnemu depozitárovi, a akýkoľvek dôkaz, ktorým sa preukáže súlad s požiadavkami týkajúcimi sa externého zabezpečovania činností stanovenými v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

vi)

podrobná analýza v pláne obnovy žiadajúceho centrálneho depozitára akéhokoľvek vplyvu poskytovania vedľajších služieb bankového typu na poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára;

vii)

uverejňovanie možných konfliktov záujmov v systémoch správy a riadenia vyplývajúcich z poskytovania vedľajších služieb bankového typu a opatrenia prijaté na ich riešenie;

viii)

dôkazy, ktorými sa preukáže, že úverová inštitúcia má potrebnú zmluvnú a prevádzkovú schopnosť mať okamžitý prístup k zábezpeke cenných papierov nachádzajúcej sa v centrálnom depozitári, a dôkazy týkajúce sa poskytovania vnútrodenného úveru, a prípadne krátkodobého úveru.

Článok 93

Osobitné požiadavky

1.   Keď centrálny depozitár žiada o povolenie na určenie viac ako jednej úverovej inštitúcie na poskytovanie vedľajších služieb bankového typu, jeho žiadosť obsahuje tieto informácie:

a)

informácie uvedené v článku 91 pre každú z určených úverových inštitúcií;

b)

opis úlohy každej určenej úverovej inštitúcie a vzťahy medzi nimi.

2.   Keď sa žiadosť o povolenie v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014 predloží po získaní povolenia uvedeného v článku 17 daného nariadenia, žiadajúci centrálny depozitár určí a oznámi príslušnému orgánu podstatné zmeny uvedené v článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ak ešte tieto informácie nepredložil v procese preskúmania a hodnotenia uvedenom v článku 22 daného nariadenia.

Článok 94

Štandardné formuláre a vzory žiadosti

1.   Žiadajúci centrálny depozitár predkladá žiadosť o povolenia uvedené v článku 54 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014 vo formáte stanovenom v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.   Žiadajúci centrálny depozitár predkladá žiadosť uvedenú v odseku 1 na trvanlivom nosiči.

3.   Žiadajúci centrálny depozitár poskytuje jedinečné referenčné číslo pre každý dokument, ktorý predloží v žiadosti uvedenej v odseku 1.

4.   Žiadajúci centrálny depozitár zabezpečuje, aby sa v informáciách predložených v žiadosti uvedenej v odseku 1 jasne určovalo, ktorej konkrétnej požiadavky tejto kapitoly sa daná informácia týka a v ktorom dokumente sa táto informácia uvádza.

5.   Žiadajúci centrálny depozitár poskytuje svojmu príslušnému orgánu zoznam všetkých dokumentov predložených v žiadosti uvedenej v odseku 1 spolu s ich referenčným číslom.

6.   Všetky informácie sa predkladajú v jazyku uvedenom príslušným orgánom. Príslušný orgán môže centrálny depozitár požiadať o predloženie rovnakých informácií v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií.

KAPITOLA XV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 95

Prechodné ustanovenia

1.   Informácie uvedené v článku 17 ods. 2 tohto nariadenia sa príslušnému orgánu poskytnú najneskôr šesť mesiacov pred dátumom uvedeným v článku 96 ods. 2

2.   Informácie uvedené v článku 24 ods. 2 tohto nariadenia sa príslušnému orgánu poskytnú najneskôr šesť mesiacov pred dátumom uvedeným v článku 96 ods. 2

3.   Informácie uvedené v článku 41 písm. j) a r) a v článku 42 ods. 1 písm. d), f), h), i) a j) tohto nariadenia sa poskytujú od dátumu uvedeného v článku 96 ods. 2

Článok 96

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Článok 54 sa uplatňuje od dátumu nadobudnutia účinnosti delegovaných aktov, ktoré Komisia prijme podľa článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, podľa toho, čo nastane neskôr.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).


PRÍLOHA I

Údaje, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o uznanie centrálnych depozitárov tretej krajiny

[článok 25 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Všeobecné informácie

Položky informácií

Voľný text

Dátum uplatňovania

 

Obchodný názov právnickej osoby

 

Adresa sídla

 

Meno osoby preberajúcej zodpovednosť za žiadosť

 

Kontaktné údaje osoby preberajúcej zodpovednosť za žiadosť

 

Mená osôb zodpovedných za dodržiavanie nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zo strany centrálneho depozitára tretej krajiny

 

Kontaktné údaje osôb zodpovedných za dodržiavanie nariadenia (EÚ) č. 909/2014 zo strany centrálneho depozitára tretej krajiny

 

Totožnosti akcionárov alebo členov, ktorí majú majetkové účasti na kapitáli centrálneho depozitára tretej krajiny

 

Identifikácia skupinovej štruktúry vrátane akejkoľvek dcérskej a materskej spoločnosti centrálneho depozitára tretej krajiny

 

Zoznam členských štátov, v ktorých má centrálny depozitár tretej krajiny v úmysle poskytovať služby

 

Informácie o hlavných službách uvedených v oddiele A prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, ktoré má centrálny depozitár tretej krajiny v úmysle poskytovať v Únii, podľa členského štátu

 

Informácie o vedľajších službách uvedených v oddiele B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, ktoré má centrálny depozitár tretej krajiny v úmysle poskytovať v Únii, podľa členského štátu

 

Informácie o akýchkoľvek iných službách, ktoré sú povolené, ale nie sú výslovne uvedené v oddiele B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, ktoré má centrálny depozitár tretej krajiny v úmysle poskytovať v Únii, podľa členského štátu

 

Mena alebo meny, ktoré centrálny depozitár tretej krajiny spracováva alebo má v úmysle spracovávať

 

Štatistické údaje o službách, ktoré má centrálny depozitár tretej krajiny v úmysle poskytovať v Únii, podľa členského štátu

 

Posúdenie opatrení, ktoré má centrálny depozitár tretej krajiny v úmysle prijať, aby jeho používatelia mohli dodržiavať všetky osobitné vnútroštátne právne predpisy členských štátov, v ktorých má centrálny depozitár tretej krajiny v úmysle poskytovať svoje služby

 

Keď má centrálny depozitár tretej krajiny v úmysle poskytovať hlavné služby uvedené v bodoch 1 a 2 oddielu A prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, opis opatrení, ktoré má centrálny depozitár tretej krajiny v úmysle prijať, aby jeho používatelia mohli dodržiavať príslušné právne predpisy členského štátu, v ktorom má centrálny depozitár tretej krajiny v úmysle poskytovať tieto služby, ako sa uvádza v článku 25 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

 

Pravidlá a postupy, ktoré uľahčujú vyrovnanie transakcií s finančnými nástrojmi v určený dátum vyrovnania

 

Finančné zdroje centrálneho depozitára tretej krajiny, formy a metódy ich udržiavania a opatrenia na ich zabezpečenie

 

Dôkazy, že pravidlá a postupy centrálneho depozitára tretej krajiny sú v úplnom súlade s požiadavkami uplatniteľnými v tretej krajine, kde je usadený, vrátane pravidiel týkajúcich sa prudenciálnych a organizačných aspektov, aspektov kontinuity činnosti, obnovy po katastrofe a vykonávania činnosti

 

Údaje o akýchkoľvek dohodách o externom zabezpečovaní činností

 

Pravidlá upravujúce ukončenie prevodov cenných papierov a peňažných prostriedkov

 

Informácie o účasti v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár tretej krajiny, vrátane kritérií na účasť a postupy na pozastavenie činnosti a riadny odchod účastníkov, ktorí už nespĺňajú kritériá

 

Pravidlá a postupy na zabezpečenie integrity emisií cenných papierov

 

Informácie o mechanizmoch zriadených na zabezpečenie ochrany cenných papierov účastníkov a ich klientov

 

Informácie o prepojeniach centrálnych depozitárov tretej krajiny a prepojeniach s inými trhovými infraštruktúrami a o tom, ako sa monitorujú a riadia súvisiace riziká

 

Informácie o pravidlách a postupoch zavedených na riadenie zlyhania účastníka

 

Plán obnovy

 

Investičná politika centrálneho depozitára tretej krajiny

 

Informácie o postupoch na zabezpečenie včasného a riadneho vyrovnania a prevodu aktív klientov a účastníkov inému centrálnemu depozitáru v prípade zlyhania centrálneho depozitára

 

Informácie o všetkých prebiehajúcich súdnych alebo mimosúdnych konaniach vrátane správnych, občianskoprávnych alebo arbitrážnych konaní, ktoré môžu centrálnemu depozitáru tretej krajiny spôsobiť značné finančné a iné náklady

Informácie o akýchkoľvek konečných rozhodnutiach vyplývajúcich z konaní uvedených vyššie

 

Informácie o riadení konfliktov záujmov centrálnym depozitárom tretej krajiny

 

Informácie, ktoré sa zverejnia na webovom sídle orgánu ESMA v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o článok 25 uvedeného nariadenia

 


PRÍLOHA II

Záznamy o vedľajších službách centrálneho depozitára

[článok 29 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Č.

Vedľajšie služby podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014

Typy záznamov

A.   Vedľajšie služby nebankového typu centrálnych depozitárov, s ktorými nie je spojené úverové riziko alebo riziko likvidity

1

Prevádzkovanie mechanizmu požičiavania cenných papierov ako sprostredkovateľ medzi účastníkmi systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi

a)

identifikácia dodávajúcej/prijímajúcej strany;

b)

údaje o každej operácii požičiavania/vypožičiavania cenných papierov vrátane objemu a hodnoty cenných papierov a kódu ISIN;

c)

účel každej operácie požičiavania/vypožičiavania cenných papierov;

d)

druhy zábezpeky;

e)

ocenenie zábezpeky.

2

Poskytovanie služieb riadenia zábezpeky ako sprostredkovateľ pre účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi

a)

identifikácia dodávajúcej/prijímajúcej strany;

b)

údaje o každej operácii vrátane objemu a hodnoty cenných papierov a kódu ISIN;

c)

druhy zábezpeky;

d)

účel využitia zábezpeky;

e)

ocenenie zábezpeky.

3

Párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

typy operácií;

c)

údaje o každej operácii vrátane objemu a hodnoty cenných papierov a kódu ISIN.

4

Služby súvisiace s registrami akcionárov

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

typy služieb;

c)

údaje o každej operácii vrátane objemu a hodnoty cenných papierov a kódu ISIN.

5

Podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

typy služieb;

c)

údaje o každej operácii vrátane objemu a hodnoty cenných papierov/peňažných prostriedkov, príjemcov operácie a kódu ISIN.

6

Služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania a správy kódov ISIN a podobných kódov

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

typy služieb;

c)

údaje o každej operácii vrátane kódu ISIN.

7

Smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

typy služieb;

c)

údaje o každej operácii vrátane objemu a hodnoty cenných papierov/peňažných prostriedkov, príjemcov operácie, kódu ISIN a účelu operácie.

8

Zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správy zábezpeky, iným vedľajším službám

a)

údaje o prepojeniach centrálnych depozitárov vrátane identifikácie centrálnych depozitárov;

b)

typy služieb.

9

Poskytovanie všeobecných služieb správy zábezpeky ako sprostredkovateľ

a)

identifikácia dodávajúcej/prijímajúcej strany;

b)

údaje o každej operácii vrátane objemu a hodnoty cenných papierov, kódu ISIN;

c)

druhy zábezpeky;

d)

účel využitia zábezpeky;

e)

ocenenie zábezpeky.

10

Poskytovanie služieb regulačného podávania správ

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby podávania správ;

b)

typy služieb;

c)

údaje o poskytovaných údajoch vrátane právneho základu a účelu.

11

Poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým/sčítacím úradom alebo iným vládnym či medzivládnym subjektom

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

typy služieb;

c)

údaje o poskytovaných údajoch vrátane právneho základu a účelu.

12

Poskytovanie IT služieb

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

typy služieb;

c)

c) údaje o IT službách.

B.   Služby bankového typu centrálneho depozitára, ktoré priamo súvisia s hlavnými alebo vedľajšími službami uvedenými v oddieloch A a B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014

13

Poskytovanie peňažných účtov účastníkom systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi a držiteľom účtov cenných papierov a prijímanie vkladov od týchto subjektov v zmysle bodu 1 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (1)

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

údaje o peňažných účtoch;

c)

mena;

d)

sumy vkladov.

14

Poskytovanie peňažných úverov na splatenie najneskôr v nasledujúci pracovný deň, požičiavanie peňažných prostriedkov na predfinancovanie korporátnych udalostí a požičiavanie cenných papierov držiteľom účtov cenných papierov v zmysle bodu 2 prílohy I k smernici 2013/36/EÚ

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

typy služieb;

c)

údaje o každej operácii vrátane objemu a hodnoty cenných papierov/peňažných prostriedkov, kódu ISIN;

d)

druhy zábezpeky;

e)

ocenenie zábezpeky;

f)

účel operácií;

g)

informácie o akýchkoľvek incidentoch v súvislosti s týmito službami a o nápravných opatreniach vrátane nadväzujúcich opatrení.

15

Platobné služby zahŕňajúce spracovanie transakcií s peňažnými prostriedkami a devízové transakcie v zmysle bodu 4 prílohy I k smernici 2013/36/EÚ

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

typy služieb;

c)

údaje o každej operácii vrátane objemu peňažných prostriedkov a účelu operácie.

16

Záruky a záväzky súvisiace s požičiavaním a vypožičiavaním cenných papierov v zmysle bodu 6 prílohy I k smernici 2013/36/EÚ

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

typy služieb;

c)

údaje o každej operácii vrátane objemu a hodnoty cenných papierov/peňažných prostriedkov a účelu operácie.

17

Činnosti treasury zahŕňajúce devízové transakcie a prevoditeľné cenné papiere súvisiace s riadením dlhých pozícií účastníkov v zmysle bodu 7 písm. b) a e) prílohy I k smernici 2013/36/EÚ

a)

identifikácia subjektov, ktorým centrálny depozitár poskytuje tieto služby;

b)

typy služieb;

c)

údaje o každej operácii vrátane objemu a hodnoty cenných papierov/peňažných prostriedkov a účelu operácie.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).


PRÍLOHA III

Vzory pre žiadosť centrálneho depozitára na určenie úverovej inštitúcie alebo poskytovanie vedľajších služieb bankového typu

[článok 55 nariadenia (EÚ) č. 909/2014]

Vzor 1

Keď centrálny depozitár žiada o poskytovanie vedľajších služieb bankového typu v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014, poskytujú sa tieto informácie:

Rozsah informácií, ktoré sa majú predložiť v súlade s predpismi

Jedinečné referenčné číslo dokumentu

Názov dokumentu

Kapitola alebo oddiel, alebo strana dokumentu, kde sa uvádzajú informácie

1.

Obchodný názov žiadajúceho centrálneho depozitára, jeho právne postavenie a adresa sídla v Únii

 

 

 

2.

Kópia rozhodnutia riadiaceho orgánu žiadajúceho centrálneho depozitára o žiadosti o povolenie a zápisnica zo zasadnutia, na ktorom riadiaci orgán schválil obsah spisu so žiadosťou a jeho predloženie

 

 

 

3.

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za žiadosť o povolenie, keď táto osoba nie je osobou, ktorá predkladá žiadosť o povolenie uvedenú v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014

 

 

 

4.

Dôkazy, ktoré preukazujú existenciu povolenia uvedeného v článku 54 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014

 

 

 

5.

Dôkazy, že žiadajúci centrálny depozitár spĺňa prudenciálne požiadavky uvedené v článku 59 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a požiadavky v oblasti dohľadu uvedené v článku 60 uvedeného nariadenia

 

 

 

6.

Dôkazy, ktoré preukazujú, že žiadajúci centrálny depozitár spĺňa článok 54 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 909/2014

 

 

 

7.

Údaje týkajúce sa plánu obnovy uvedeného v článku 54 ods. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 909/2014

 

 

 

8.

Plán činností, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 

 

 

a)

obsahuje zoznam vedľajších služieb bankového typu uvedených v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, ktoré má žiadajúci centrálny depozitár v úmysle poskytovať;

 

 

 

b)

obsahuje vysvetlenie, ako vedľajšie služby bankového typu uvedené v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014 priamo súvisia s hlavnými alebo vedľajšími službami uvedenými v oddieloch A a B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, na ktorých poskytovanie má centrálny depozitár povolenie;

 

 

 

c)

má štruktúru podľa zoznamu vedľajších služieb bankového typu uvedeného v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014.

 

 

 

9.

Dôkazy podporujúce dôvody na nevyrovnanie peňažných platieb systému centrálneho depozitára na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi cez účty otvorené v centrálnej banke emisie meny krajiny, v ktorej sa uskutočňuje vyrovnanie

 

 

 

10.

Podrobné informácie o opatreniach, ktorými sa zabezpečí, aby poskytovanie vedľajších služieb bankového typu, pre ktoré sa podáva žiadosť, neovplyvnilo hladké poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára uvedených v oddiele A prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, najmä vrátane týchto informácií:

 

 

 

a)

IT platforma použitá na vyrovnanie peňažnej časti transakcií s cennými papiermi vrátane prehľadu IT organizácie a analýzy súvisiacich rizík a spôsobu ich zmierňovania;

 

 

 

b)

prevádzkové a právne usporiadanie postupu vyrovnania s dodaním proti zaplateniu, a najmä postupov používaných na riešenie úverového rizika vyplývajúceho z vyrovnania peňažnej časti transakcií s cennými papiermi;

 

 

 

c)

výber, monitorovanie, právna dokumentácia a riadenie prepojení s akýmikoľvek inými tretími stranami zapojenými do procesu peňažných prevodov, najmä príslušných dohôd s tretími stranami zapojenými do procesu peňažných prevodov;

 

 

 

d)

podrobná analýza v pláne obnovy žiadajúceho centrálneho depozitára akéhokoľvek vplyvu poskytovania vedľajších služieb bankového typu na poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára;

 

 

 

e)

uverejňovanie možných konfliktov záujmov v systémoch správy a riadenia vyplývajúcich z poskytovania vedľajších služieb bankového typu a opatrení prijatých na ich riešenie.

 

 

 

11.

V relevantných prípadoch určenie akýchkoľvek podstatných zmien dokumentácie predloženej na získanie povolenia uvedenej v článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 s rovnakým formátom tabuľky, ak aktualizovaná dokumentácia už nebola predložená v priebehu preskúmania a hodnotenia uvedeného v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 909/2014

 

 

 

Keď sa žiadosť o povolenie uvedená v článku 54 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014 predkladá v rovnaký čas ako žiadosť o povolenie uvedená v článku 17 uvedeného nariadenia, žiadajúci centrálny depozitár poskytne okrem informácií požadovaných v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a tohto nariadenia tieto informácie:

1

Meno osoby zodpovednej za žiadosť, keď táto osoba nie je osobou, ktorá predkladá žiadosť uvedenú v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014

2

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za žiadosť, keď táto osoba nie je osobou, ktorá predkladá žiadosť uvedenú v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014

3

Dátum prijatia povolenia uvedeného v článku 54 ods. 3 písm. a)

Vzor 2

Keď centrálny depozitár žiada o určenie samostatnej úverovej inštitúcie na poskytovanie vedľajších služieb bankového typu v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014

Rozsah informácií, ktoré sa majú predložiť

Jedinečné referenčné číslo dokumentu

Názov dokumentu

Kapitola alebo oddiel, alebo strana dokumentu, kde sa uvádzajú informácie

1.

Obchodný názov žiadajúceho centrálneho depozitára, jeho právne postavenie a adresa sídla v Únii

 

 

 

2.

Kópia rozhodnutia riadiaceho orgánu žiadajúceho centrálneho depozitára o požiadanie o povolenie a zápisnica zo zasadnutia, na ktorom riadiaci orgán schválil obsah spisu so žiadosťou a jeho predloženie

 

 

 

3.

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za žiadosť o povolenie, keď táto osoba nie je rovnaká ako osoba, ktorá predkladá žiadosť o povolenie uvedenú v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014

 

 

 

4.

Obchodný názov úverovej inštitúcie, ktorá sa určí v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014, jej právne postavenie a adresa sídla v Únii

 

 

 

5.

dôkazy, že úverová inštitúcia uvedená v bode 4 získala povolenie uvedené v článku 54 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

 

 

 

6.

Stanovy a iné relevantné štatutárne dokumenty určenej úverovej inštitúcie

 

 

 

7.

Vlastnícka štruktúra určenej úverovej inštitúcie vrátane totožnosti jej akcionárov

 

 

 

8.

Identifikácia akýchkoľvek spoločných akcionárov žiadajúceho centrálneho depozitára a určenej úverovej inštitúcie a akýchkoľvek majetkových účastí medzi žiadajúcim centrálnym depozitárom a určenou úverovou inštitúciou

 

 

 

9.

Dôkazy, že určená úverová inštitúcia spĺňa prudenciálne požiadavky uvedené v článku 59 ods. 1, 3 a 4 a požiadavky v oblasti dohľadu uvedené v článku 60 nariadenia (EÚ) č. 909/2014

 

 

 

10.

Dôkazy vrátane zakladateľského dokumentu, účtovných závierok, audítorských správ, správ výborov pre riziká alebo iných dokumentov, ktoré preukazujú, že určená úverová inštitúcia spĺňa článok 54 ods. 4 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 909/2014

 

 

 

11.

Údaje týkajúce sa plánu obnovy uvedeného v článku 54 ods. 4 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 909/2014

 

 

 

12.

Plán činností, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 

 

 

a)

obsahuje zoznam vedľajších služieb bankového typu uvedených v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, ktoré má žiadajúci centrálny depozitár v úmysle poskytovať;

 

 

 

b)

obsahuje vysvetlenie, ako vedľajšie služby bankového typu uvedené v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014 priamo súvisia s hlavnými alebo vedľajšími službami uvedenými v oddieloch A a B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, na ktorých poskytovanie má centrálny depozitár povolenie;

 

 

 

c)

má štruktúru podľa zoznamu vedľajších služieb bankového typu uvedeného v oddiele C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014.

 

 

 

13.

Údaje o dôvodoch na nevyrovnanie peňažných platieb systému centrálneho depozitára na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi cez účty otvorené v centrálnej banke emisie meny krajiny, v ktorej sa uskutočňuje vyrovnanie

 

 

 

14.

Podrobné informácie o štrukturálnej organizácii vzťahov medzi centrálnym depozitárom a určenou úverovou inštitúciou, najmä vrátane týchto informácií:

 

 

 

a)

IT platforma použitá na vyrovnanie peňažnej časti transakcií s cennými papiermi vrátane prehľadu IT organizácie a analýzy súvisiacich rizík a spôsobu ich zmierňovania;

 

 

 

b)

uplatniteľné pravidlá a postupy, ktorými sa zabezpečí splnenie požiadaviek týkajúcich sa ukončenia vyrovnania uvedených v článku 39 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

 

 

 

c)

prevádzkové a právne usporiadanie postupu vyrovnania s dodaním proti zaplateniu, a najmä postupov používaných na riešenie úverového rizika vyplývajúceho z vyrovnania peňažnej časti transakcie s cennými papiermi;

 

 

 

d)

výber, monitorovanie a riadenie prepojení s akýmikoľvek inými tretími stranami zapojenými do procesu peňažných prevodov, najmä príslušné dohody s tretími stranami zapojenými do procesu peňažných prevodov;

 

 

 

e)

dohoda o úrovni poskytovaných služieb so stanovenými údajmi o funkciách, ktorých zabezpečovanie centrálny depozitár zverí určenej úverovej inštitúcii, a akýkoľvek dôkaz, ktorým sa preukáže splnenie požiadaviek týkajúcich sa externého zabezpečovania činností stanovených v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

 

 

 

f)

podrobná analýza v pláne obnovy žiadajúceho centrálneho depozitára akéhokoľvek vplyvu poskytovania vedľajších služieb bankového typu na poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára;

 

 

 

g)

uverejňovanie možných konfliktov záujmov v systémoch správy a riadenia vyplývajúcich z poskytovania vedľajších služieb bankového typu a opatrenia prijaté na ich riešenie;

 

 

 

h)

dôkazy, ktorými sa preukáže, že úverová inštitúcia má potrebnú zmluvnú a prevádzkovú schopnosť mať okamžitý prístup k zábezpeke cenných papierov nachádzajúcej sa v centrálnom depozitári, a dôkazy týkajúce sa poskytovania vnútrodenného úveru, a prípadne krátkodobého úveru.

 

 

 

15.

V relevantných prípadoch určenie akýchkoľvek zmien dokumentácie predloženej na získanie povolenia uvedenej v článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 s rovnakým formátom tabuľky, ak aktualizovaná dokumentácia už nebola predložená v priebehu preskúmania a hodnotenia uvedeného v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 909/2014

 

 

 

Keď sa žiadosť o povolenie uvedená v článku 54 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014 predkladá v rovnaký čas ako žiadosť o povolenie uvedená v článku 17 uvedeného nariadenia, poskytnú sa okrem informácií požadovaných v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a tohto nariadenia tieto informácie:

1

Obchodný názov subjektu určeného na poskytovanie vedľajších služieb bankového typu

2

Adresa sídla

3

Meno osoby zodpovednej za žiadosť

4

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za žiadosť

5

Identifikácia materských spoločností určených úverových inštitúcií, ak existujú

6

Príslušný orgán určených úverových inštitúcií

7

Dátum prijatia povolenia uvedeného v článku 54 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014