28.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/333

zo 14. februára 2017,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Nemecka o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Schwäbische Spätzle“/„Schwäbische Knöpfle“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 186/2012 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu „Schwäbische Spätzle“/„Schwäbische Knöpfle“ (CHZO) sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. februára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 186/2012 zo 7. marca 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (CHZO)] (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2012, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ C 403, 1.11.2016, s. 20.