25.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/323

z 20. januára 2017,

ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 15,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2251 (2) bolo prijaté 4. októbra 2016 a uverejnené 15. decembra 2016. Stanovujú sa v ňom predpisy pre včasnú, presnú a primerane oddelenú výmenu kolaterálu, ak derivátové zmluvy nie sú zúčtované centrálnou protistranou, a obsahuje viacero podrobných požiadaviek, ktoré musí skupina splniť na to, aby jej mohla byť udelená výnimka zo zloženia marže pre transakcie v rámci skupiny. Okrem týchto požiadaviek, ak má jedna z dvoch protistrán v rámci skupiny sídlo v tretej krajine, pre ktorú zatiaľ nebolo poskytnuté rozhodnutie o rovnocennosti podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, musí si skupina vymeniť variačné a náležite oddelené počiatočné marže pri všetkých transakciách v rámci skupiny s dcérskymi podnikmi v takýchto tretích krajinách. S cieľom predísť neprimeranému uplatňovaniu maržových požiadaviek a vzhľadom na podobné požiadavky týkajúce sa zúčtovacích povinností sa v delegovanom nariadení stanovuje odklad vykonávania tejto konkrétnej požiadavky, aby sa poskytol dostatok času na dokončenie procesu na vydanie rozhodnutia o rovnocennosti, počas ktorého by sa nevyžadovalo neefektívne vyčleňovanie prostriedkov pre skupiny s dcérskymi podnikmi so sídlom v tretích krajinách.

(2)

V článku 37 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/2251 chýba ustanovenie o uplatňovaní postupného zavádzania požiadaviek na variačnú maržu pre transakcie v rámci skupiny analogicky s ustanovením v článku 36 ods. 2 (ktorý sa týka požiadaviek na počiatočnú maržu). Preto by sa mali do článku 37, ktorý je článkom špecifikujúcim harmonogram postupného zavádzania požiadaviek na variačnú maržu, vložiť dva nové odseky. Tieto odseky by mali byť analogické s existujúcimi odsekmi 2 a 3 článku 36 takým spôsobom, že ak sa uskutoční transakcia v rámci skupiny medzi subjektom v rámci Únie a subjektom z tretej krajiny, tak sa nepožaduje výmena variačnej marže do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, ak neexistuje rozhodnutie o rovnocennosti pre danú tretiu krajinu. Ak existuje rozhodnutie o rovnocennosti, požiadavky by sa mali uplatňovať buď štyri mesiace po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o rovnocennosti, alebo podľa všeobecného harmonogramu, podľa toho, čo nastane neskôr.

(3)

V návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých vychádza delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktoré predložili európske orgány dohľadu Komisii 8. marca 2016, sa uvádzalo to isté obdobie postupného zavádzania pre počiatočnú aj variačnú maržu. Potreba opravy je spôsobená technickou chybou v procese vedúcom k prijatiu delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/2251, keď sa vynechalo zahrnutie týchto dvoch odsekov týkajúcich sa postupného zavádzania požiadaviek na variačnú maržu pre transakcie v rámci skupiny.

(4)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(5)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251 nadobudlo účinnosť 4. januára 2017. S cieľom vyhnúť sa akémukoľvek prerušeniu v uplatňovaní období postupného zavádzania pre počiatočné a variačné marže, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr so spätnou účinnosťou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 37 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/2251 sa dopĺňajú tieto odseky 3 a 4:

„3.   Odchylne od odseku 1 a v prípade splnenia podmienok odseku 4 tohto článku sa článok 9 ods. 1 a články 10 a 12 uplatňujú takto:

a)

tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ak sa neprijalo rozhodnutie o rovnocennosti podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 na účely článku 11 ods. 3 uvedeného nariadenia vo vzťahu k príslušnej tretej krajine;

b)

od neskoršieho z týchto dátumov, ak sa prijalo rozhodnutie o rovnocennosti podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 na účely článku 11 ods. 3 uvedeného nariadenia vo vzťahu k príslušnej tretej krajine:

i)

štyri mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia prijatého podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 na účely článku 11 ods. 3 uvedeného nariadenia v súvislosti s príslušnou treťou krajinou;

ii)

príslušného dátumu určeného podľa odseku 1.

4.   Výnimka uvedená v odseku 3 sa uplatňuje, len ak protistrany zmluvy o OTC derivátoch, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

jedna protistrana je usadená v tretej krajine a druhá protistrana je usadená v Únii;

b)

protistrana usadená v tretej krajine je buď finančnou protistranou alebo nefinančnou protistranou;

c)

protistrana usadená v Únii je jedným z týchto typov subjektov:

i)

finančnou protistranou, nefinančnou protistranou, finančnou holdingovou spoločnosťou, finančnou inštitúciou alebo podnikom pomocných služieb, ktoré podliehajú primeraným prudenciálnym požiadavkám, pričom protistrana z tretej krajiny uvedená v písmene a) je finančnou protistranou;

ii)

finančnou protistranou alebo nefinančnou protistranou, pričom protistrana z tretej krajiny uvedená v písmene a) je nefinančnou protistranou;

d)

obe protistrany sú v plnom rozsahu zahrnuté do tej istej konsolidácie v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

e)

obe protistrany podliehajú primeranému centralizovanému hodnoteniu rizika a postupom merania a kontroly;

f)

požiadavky kapitoly III sú splnené.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 4. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2251 zo 4. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 340, 15.12.2016, s. 9).