21.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 43/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/294

z 20. februára 2017,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 748/2009 o zozname prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 18a ods. 3 písm. b),

keďže:

(1)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES (2) sa zmenila smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Únie.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 748/2009 (3) sa stanovuje zoznam prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume.

(3)

Účelom zoznamu je znížiť administratívne zaťaženie prevádzkovateľov lietadiel prostredníctvom poskytnutia informácií o tom, ktorý členský štát bude regulovať konkrétneho prevádzkovateľa lietadiel.

(4)

Začlenenie prevádzkovateľa lietadiel do systému obchodovania s emisiami v Únii závisí od výkonu činnosti leteckej dopravy uvedenej v prílohe I k smernici 2003/87/ES, a nie od začlenenia do zoznamu prevádzkovateľov lietadiel stanoveného Komisiou na základe článku 18a ods. 3 uvedenej smernice.

(5)

Zmeny v zozname prevádzkovateľov lietadiel sú založené na najaktuálnejších údajoch poskytnutých organizáciou Eurocontrol.

(6)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr, aby sa dodržal termín každoročnej aktualizácie zoznamu prevádzkovateľov lietadiel stanovenej v článku 18a ods. 3 písm. b) smernice 2003/87/ES.

(7)

Nariadenie (ES) č. 748/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 748/2009 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2009 z 5. augusta 2009 o zozname prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát (Ú. v. EÚ L 219, 22.8.2009, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

BELGICKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

31102

ACT AIRLINES

TURECKO

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

7649

AIRBORNE EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGÉRIA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADŽIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSKÁ FEDERÁCIA

123

Abelag Aviation NV

BELGICKO

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGICKO

25996

CAIRO AVIATION

EGYPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

HOLANDSKO

f11336

CORPORATE WINGS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32909

CRESAIR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPT

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32486

FAYARD ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

13457

Flying Partners CVBA

BELGICKO

29427

Flying Service N.V.

BELGICKO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVAJČIARSKO

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f12983

GREEN DIESEL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29980

HAINAN AIRLINES (2)

ČÍNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28582

INTER WETAIL AG

ŠVAJČIARSKO

9542

INTL PAPER CY

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27709

KALITTA AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28087

LAS VEGAS CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZÍLIA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGICKO

1084

MIL BELGIUM

BELGICKO

31207

N604FJ LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11462

N907WS AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26688

NEWELL RUBBERMAID

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10341

OfficeMax Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31660

RIPPLEWOOD AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

2344

SAUDIA

SAUDSKÁ ARÁBIA

27769

SEA-AIR

BELGICKO

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPUR

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35334

SONOCO PRODUCTS CO

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26784

SOUTHERN AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38995

STANLEY BLACK&DECKER

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGICKO

27011

TNT AIRWAYS

BELGICKO

34920

TRIDENT AVIATION SVC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGICKO

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

20065

V L M

BELGICKO

13603

VF CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36269

VF INTERNATIONAL

ŠVAJČIARSKO

37064

VIPER CLASSICS LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37549

YILTAS GROUP

TURECKO


BULHARSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

33329

AERO POWER LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

27698

AEROVISTA

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

23962

AIR BAN

BULHARSKO

35743

AIR IBERIA LTD.

GRUZÍNSKO

26520

AIR LIBYA 2

LÍBYA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULHARSKO

33225

AIR VICTORY

GRUZÍNSKO

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZÍNSKO

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDÁNSKO

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMÉNSKO

34563

ASIA AIRWAYS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPÍNY

24508

BALTIC AIRLINES UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

32131

BEIBARS CJSC

KAZACHSTAN

28445

BH AIR

BULHARSKO

29056

BULGARIA AIR

BULHARSKO

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULHARSKO

25981

CARGO AIR LTD.

BULHARSKO

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

36884

FLY ADJARA

GRUZÍNSKO

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

10165

HEMUS AIR

BULHARSKO

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDÁNSKO

27345

KHORIV AVIA

UKRAJINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSKÁ FEDERÁCIA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAJINA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJINA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZACHSTAN

32347

TABAN AIR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

TANZÁNIJSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAJINA

31648

VIP-AVIA

GRUZÍNSKO

37987

YAK AIR

GRUZÍNSKO

35082

ZAGROS AIRLINES

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA


CHORVÁTSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

CHORVÁTSKO

42584

LIMITLESS AIRWAYS

CHORVÁTSKO


ČESKÁ REPUBLIKA

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

30560

ABS JETS INC.

ČESKÁ REPUBLIKA

7824

ACL SLOVACKY

ČESKÁ REPUBLIKA

35387

ACS SA

ŠPANIELSKO

16895

AERO VODOCHODY

ČESKÁ REPUBLIKA

f11813

AERSALE INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38060

AIR NAVIGATION LK

ČESKÁ REPUBLIKA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČESKÁ REPUBLIKA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31433

ALANDIA AIR AB

FÍNSKO

30203

ATMA AIRLINES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34057

AVTN SPECIALTIES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35333

AXIS AVIATION GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČESKÁ REPUBLIKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPRUS

859

CZECH AIRLINES

ČESKÁ REPUBLIKA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ČESKÁ REPUBLIKA

33327

EARTH ONE LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10182

Executive Flight Services, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUZÍNSKO

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LÍBYA

36746

HOLIDAY CZECH

ČESKÁ REPUBLIKA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSKÁ FEDERÁCIA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPRUS

27908

JOB AIR SRO

ČESKÁ REPUBLIKA

39009

JUMP-TANDEM

ČESKÁ REPUBLIKA

30825

LETS FLY SRO

ČESKÁ REPUBLIKA

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRÁLIA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČESKÁ REPUBLIKA

30743

NORSE AIR CHARTER

JUŽNÁ AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35361

OKAY HOLDING AS

ČESKÁ REPUBLIKA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RUSKÁ FEDERÁCIA

36763

RETENTURA LTD.

CYPRUS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10379

Red.Com

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVENSKO

27292

SKY GEORGIA

GRUZÍNSKO

31351

SKY KG AIRLINES

TADŽIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

ČESKÁ REPUBLIKA

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

13702

STEVENS EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ČESKÁ REPUBLIKA

f13143

Timber LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38948

VIETJET AIR

VIETNAM

39695

YANAIR

UKRAJINA


DÁNSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

35753

A/S MAERSK AVIATION

DÁNSKO

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DÁNSKO

3456

AIR ALSIE

DÁNSKO

22466

AIR GREENLAND

DÁNSKO

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DÁNSKO

36866

ALUMECO A/S

DÁNSKO

142

ATLANTIC AIRWAYS

DÁNSKO

36122

AVIATION HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

39508

BGR I/S

DÁNSKO

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZÍLIA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f14433

CCJJ LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCÚZSKO

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DÁNSKO

366

Danish Air Transport A/S

DÁNSKO

f10500

Duchossois Industries, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDÁN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DÁNSKO

35478

FIRST GREENWICH

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10218

GCTPA, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DÁNSKO

37052

GENCHART B.V.

HOLANDSKO

32364

GLOBAL TRANSERVICE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32595

GRAAKJAER A/S

DÁNSKO

38120

HUNNU AIR

MONGOLSKO

36297

JET FLEET INTL

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32158

JET TIME A/S

DÁNSKO

34892

JJO Invest ApS

DÁNSKO

33518

KIRKBI INVEST

DÁNSKO

31243

KIRKBI TRADING

DÁNSKO

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

38155

MOENS, G

HOLANDSKO

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

9914

NILAN A/S

DÁNSKO

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DÁNSKO

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDY

33803

PARTNERSELSKABET

DÁNSKO

23090

PHARMA NORD

DÁNSKO

35196

PRIMERA AIR SCAND

DÁNSKO

29123

RHEINLAND AIR SERV.

NEMECKO

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMUNSKO

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

DÁNSKO

9918

STAR AIR

DÁNSKO

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUZÍNSKO

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DÁNSKO

21484

THOMAS COOK SCAND.

DÁNSKO

38112

VINCENT AVIATION LTD

NOVÝ ZÉLAND

32655

VIP PARTNERFLY

DÁNSKO

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DÁNSKO


NEMECKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

31485

328 SUPPORT SERVICES

NEMECKO

26507

AAA AVIATION & AIRCR

NEMECKO

34963

ACG AIR CARGO

NEMECKO

17942

ACH HAMBURG

NEMECKO

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

NEMECKO

24933

ADVANCE AIR LFG

NEMECKO

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

150

AERODIENST

NEMECKO

32334

AEROFLOT CARGO

RUSKÁ FEDERÁCIA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NEMECKO

31799

AGRATA AVIATION

ESTÓNSKO

27692

AHSEL HAVA

TURECKO

36719

AIR 1 AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS

NEMECKO

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NEMECKO

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPT

29576

AIR ARMENIA

ARMÉNSKO

35195

AIR CHINA BUSINESS

ČÍNA

36986

AIR FINKENWERDER

NEMECKO

36989

AIR FUHLSBUETTEL

NEMECKO

32268

AIR HAMBURG

NEMECKO

22378

AIR KUBAN

RUSKÁ FEDERÁCIA

5663

AIR NAMIBIA

NAMÍBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOVÝ ZÉLAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

NEMECKO

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

17794

AIRBUS HELICOPTERS

NEMECKO

32484

AIRCASTLE ADVISOR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

NEMECKO

32868

AIRCRAFT GENERAL

TALIANSKO

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ŠVAJČIARSKO

37424

AIRCRAFT PARTNER

NEMECKO

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ČESKÁ REPUBLIKA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBURSKO

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPÍNY

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDY

33836

AJWA AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

30361

AL HOKAIR

ŠVAJČIARSKO

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAJN

25435

AL-THANI

KATAR

5165

ALPLA AIR CHARTER

RAKÚSKO

38135

ALSCO

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ÍRSKO

32684

AMJET AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVAJČIARSKO

34337

API HOLDING

NEMECKO

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NEMECKO

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGYPT

38398

ASG AVIATION

NEMECKO

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZACHSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

ČÍNA

8272

ASL AIRLINES SWISS

ŠVAJČIARSKO

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

NEMECKO

40316

ATA CONCEPT GMBH

ŠVAJČIARSKO

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVAJČIARSKO

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

NEMECKO

29122

AURON LTD

BERMUDY

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNA A HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31551

AVIATION CAP GRP

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35968

AVIATION INVESTMENT

NEMECKO

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10001

Academy of Art University

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

NEMECKO

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXIKO

156

Aeroflot – Russian Airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

35126

Aerologic GmbH

NEMECKO

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

NEMECKO

28844

Air Astana JSC

KAZACHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

NEMECKO

33133

Air China Cargo Co., Ltd

ČÍNA

786

Air China Limited

ČÍNA

1562

Air Serbia

SRBSKO

22317

Air-Service GmbH

NEMECKO

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

NEMECKO

8901

Archer Daniels Midland Company

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

19480

Asiana Airlines

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

20979

Atlas Air, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27868

Atlasjet Airlines

TURECKO

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30586

BALL CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGÉRIA

509

BASF SE

NEMECKO

29137

BATAVIA AIR

INDONÉZIA

35233

BAVARIA INTERNATION

NEMECKO

30306

BEDO BETEILIGUNGS

NEMECKO

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NEMECKO

38554

BERATEX GROUP LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

NEMECKO

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28042

BLUE SKY GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

14658

BMW AG

NEMECKO

38111

BOEKHOORN M&A

HOLANDSKO

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36062

BORAJET HAVACILIK

TURECKO

37261

BOSTON POST LEASING

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ŠVAJČIARSKO

680

BURDA REISEFLUG

NEMECKO

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

NEMECKO

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

NEMECKO

f10795

Beef Products Inc./BPI Technology Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

23956

Blue Sky Airservice GmbH

NEMECKO

29389

Bombardier PreOwned

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31614

Bombardier Transportation GmbH

NEMECKO

34852

BremenFly

NEMECKO

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

NEMECKO

32874

Business Jet Ltd

NOVÝ ZÉLAND

19823

CA „Air Moldova“ IS

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

JUŽNÁ AFRIKA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPÍNY

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

ČÍNA

28178

CIRRUS AVIATION

NEMECKO

35527

CLASSIC SERVICES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36157

CLUB SAAB 340

ŠVAJČIARSKO

35148

COBREX TRANS

RUMUNSKO

4782

COMFORT AIR

NEMECKO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXIKO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

31333

CORP JET SVCS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

39156

CSM MINING SUPPLIES

JUŽNÁ AFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POĽSKO

35021

Chai Ltd.

BERMUDY

35418

Challenge Aero AG

UKRAJINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

NEMECKO

f10709

Colgan Air Services

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

824

Condor Flugdienst GmbH

NEMECKO

34179

DAO AVIATION

DÁNSKO

967

DAS DIRECT AIR

NEMECKO

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPRUS

30651

DAUAIR

NEMECKO

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NEMECKO

26466

DC Aviation GmbH

NEMECKO

f10558

DCS Management Services

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30996

DEERE & COMPANY

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38547

DEKALB FARMERS MARK.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37580

DERMAPHARM

NEMECKO

f10774

DFZ, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10589

DH Flugcharter GmbH

NEMECKO

25139

DIETZ AG

NEMECKO

37808

DIETZ AVIATION GMBH

NEMECKO

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NEMECKO

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

NEMECKO

37798

DO-TEC GMBH

NEMECKO

27181

DONAVIA JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

35451

DORNIER NO LIMITS

NEMECKO

28795

DULCO HANDEL GMBH

NEMECKO

968

DUSSMANN P

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

4484

Delta Air Lines, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

8980

Delta Technical Services Ltd

NEMECKO

1776

Deutsche Lufthansa AG

NEMECKO

2044

Dr. August Oetker KG

NEMECKO

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36121

EAT LEIPZIG GMBH

NEMECKO

34657

EEA GMBH

NEMECKO

31615

EICHSFELD AIR GMBH

NEMECKO

35749

EON AVIATION

INDIA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

NEMECKO

19629

ESCHMANN H D

NEMECKO

34011

EURO AIR CHARTER

NEMECKO

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NEMECKO

2034

EUROWINGS GMBH

NEMECKO

3639

EVERGREEN AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36357

EXECUJET AVIATION

JUŽNÁ AFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

12213

Emil Capital Partners, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10180

Epps Air Service, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

4783

FAI RENT-A-JET

NEMECKO

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCÚZSKO

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ŠVAJČIARSKO

33077

FAS GMBH

NEMECKO

35937

FINKCAS

NEMECKO

27700

FIRST DATA CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAJZIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

NEMECKO

6705

FLM AVIATION

NEMECKO

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NEMECKO

38804

FLYING TECHNOLOGY

RUSKÁ FEDERÁCIA

26843

FMG-FLUGSCHULE

NEMECKO

1595

FRENZEL G

NEMECKO

4232

FRONTIER AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38973

FUENFTE XR-GMBH

NEMECKO

14557

Firma Steiner-Film

NEMECKO

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

NEMECKO

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

NEMECKO

25111

G-92 KFT

MAĎARSKO

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NEMECKO

33821

GE CAPITAL B.V.

HOLANDSKO

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ŠVAJČIARSKO

25027

GEKO TRADE

NEMECKO

3349

GENERAL MOTORS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

NEMECKO

39230

GEORGE TOLOFAFI

NIGÉRIA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

NEMECKO

38591

GERMANIA EXPRESS

NEMECKO

35803

GHASSAN AHMED AL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34848

GLOBAL A/C CONSULT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDY

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZÍLIA

23743

GOMEL AIRLINES

BIELORUSKO

22366

GOVERNMENT CROATIA

CHORVÁTSKO

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

38832

GREENWAY JETS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

2395

GROB AIRCRAFT AG

NEMECKO

32172

GULF JET

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

NEMECKO

28944

Germanwings GmbH

NEMECKO

34841

Gibbs International, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

315

Gruss & Company

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37030

HAMBURG AIRWAYS

NEMECKO

26105

HANSGROHE SE

NEMECKO

32580

HASLBERGER FINANZ.

NEMECKO

31519

HAWKER HUNTER AVTN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35307

HELIJET CHARTER

NEMECKO

31103

HOMAC AVIATION AG

NEMECKO

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

NEMECKO

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURECKO

28618

Haworth Transport

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32953

HeidelbergCement AG

NEMECKO

f11187

Herc Management Services LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

NEMECKO

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35785

IFM Traviation GmbH

NEMECKO

39551

IKAR LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSKÁ FEDERÁCIA

37757

INFINUM ALTIDO INC.

RUSKÁ FEDERÁCIA

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDIA

1528

IRANAIR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

NEMECKO

24664

Intermap Technologies

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35760

JEJU AIR

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

39559

JESWALT INTL

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

11307

JET EXECUTIVE INT.

NEMECKO

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NEMECKO

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ŠVAJČIARSKO

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXIKO

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

21462

JOHNSON CONTROLS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36272

JORDAN INTNL

ČÍNA

11646

JULIUS BERGER

NIGÉRIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

ČÍNA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ČESKÁ REPUBLIKA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

1610

KARMANN GMBH

NEMECKO

31171

KAZAVIASPAS

KAZACHSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJINA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSKÁ FEDERÁCIA

33182

KUGU HAVACILIK

TURECKO

23758

Kimberly-Clark Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

25800

Knauf Astra Ltd.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32568

Kompass GmbH & Co. KG

NEMECKO

36476

LANARA LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

NEMECKO

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NEMECKO

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

NEMECKO

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVAJČIARSKO

42192

LIEBHERR AVIATION

NEMECKO

f12832

LINCARE LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NEMECKO

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRÁLIA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NEMECKO

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

NEMECKO

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

NEMECKO

15456

Luftfahrt-Bundesamt

NEMECKO

3857

Lufthansa Cargo AG

NEMECKO

27838

Lufthansa Technik AG

NEMECKO

f13551

M-BJEP Ltd.

OSTROV MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

21072

MAHAN AIR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

12521

MARXER ANLAGEN

NEMECKO

36372

MAT AIRWAYS

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

39087

MAZ AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAJN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURECKO

37597

MERIDIAN+

RUSKÁ FEDERÁCIA

444

MHS Aviation GmbH

NEMECKO

37975

MILLENNIUM AVIATION

RAKÚSKO

28438

MLW AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURECKO

3057

MOELLERS MASCHINEN

NEMECKO

28473

MOONSTAR AVIATION

TURECKO

31944

MYN AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

38209

MZ TRANSPORTATION

NEMECKO

38512

Microstrategy Services Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f13307

Miklos Services Corp.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

24270

Montenegro Airlines

ČIERNA HORA

f10785

N16FX Trust

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12724

N250RG LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26118

NASA AMES CENTER

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NEMECKO

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

NEMECKO

15551

NEW YORKER GROUP

NEMECKO

24661

NORTH AMERICAN JET

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29267

NOVELLUS SYSTEMS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31791

NOVESPACE

FRANCÚZSKO

35125

Nasser Ltd.

KAJMANIE OSTROVY

f13922

Newlead Limited

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

12218

Nike, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NEMECKO

33138

OCA INTERNATIONAL

NEMECKO

2061

OMNIPOL

ČESKÁ REPUBLIKA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

HOLANDSKO

8236

OWENS CORNING CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

25059

Omni Air International

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

23244

Open Joint Stock Company „Rossiya Airlines“ JSC „Rossiya Airlines“

RUSKÁ FEDERÁCIA

3343

P&P PROMOTION

NEMECKO

852

PARAGON RANCH

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ŠVAJČIARSKO

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURECKO

19475

PETERS GMBH

NEMECKO

37609

PETROPAVLOVSK MC

RUSKÁ FEDERÁCIA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

5225

PHOENIX AIR GMBH

NEMECKO

3085

PICTON II LTD

BERMUDY

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDY

36251

POLLARD ACFT SALES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37040

PREISS-DAIMLER

NEMECKO

28157

PRESIDENTIAL AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NEMECKO

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

12196

PRIVATE WINGS

NEMECKO

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

NEMECKO

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

NEMECKO

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc aviation

ÍRSKO

775

Pentastar Aviation, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

39255

RA DR. JAN PLATHNER

NEMECKO

37057

RADIC AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

30124

RAE – REGIONAL AIR

NEMECKO

32083

RAY ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NEMECKO

33032

RELIANCE COMMERCIAL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURECKO

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

NEMECKO

32723

RSG RENTAL SERVICES

NEMECKO

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NEMECKO

37464

RUAG SWITZERLAND

ŠVAJČIARSKO

36233

RUIZ, L

MEXIKO

38246

RUSAERO

RUSKÁ FEDERÁCIA

9200

RYAN INTL AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29352

Rentair UK Ltd

NEMECKO

27446

Rhema Bible Church

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

606

Robert Bosch GmbH

NEMECKO

f10788

SAP America Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

18991

SAP SE

NEMECKO

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NEMECKO

30971

SEARAY BD100

JUŽNÁ AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVÉDSKO

27571

SHANGHAI AIRLINES

ČÍNA

29540

SHENZHEN AIRLINES

ČÍNA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURECKO

38681

SILK WAY WEST

AZERBAJDŽAN

1034

SIRTE OIL

LÍBYA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXIKO

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRÁLIA

2477

SKY JET

ŠVAJČIARSKO

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RUSKÁ FEDERÁCIA

34392

SKYBUS

KAZACHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NEMECKO

43591

SMALL PLANET

NEMECKO

42622

SMART JET AVIATION

RUSKÁ FEDERÁCIA

25050

SMATSA DOO

SRBSKO

32544

SMS Aviation GmbH

NEMECKO

33747

SOMON AIR

TADŽIKISTAN

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36224

SPECTRA ENERGY

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26725

SPIRIT AIRLINES 2

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36094

SSP AVIATION

INDIA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CYPRUS

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMUDY

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAJINA

32361

STRONG AVIATION

KUVAJT

30086

SUMMIT AIR

KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

NEMECKO

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ŠVAJČIARSKO

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVAJČIARSKO

f12122

Safeway, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXIKO

21734

Siberia Airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

9354

SkyWork Airlines AG

ŠVAJČIARSKO

f12005

Spiral, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29841

Spirit of Spices GmbH

NEMECKO

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURECKO

28362

Sun D'or International Airlines LTD

IZRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

NEMECKO

36760

T'WAY AIR CO LTD

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

8360

TACA

SALVÁDOR

38118

TARONA LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

35978

TATHRA INTERNATIONAL

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

32576

TB INVEST GROUP

ČESKÁ REPUBLIKA

31566

TEAM AVIATION

NEMECKO

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

RAKÚSKO

36210

TESLA AIR

ŠVAJČIARSKO

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

21908

TOKOPH D P

JUŽNÁ AFRIKA

37070

TREVO AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1389

TUIfly GmbH

NEMECKO

33495

TURBOJET KFT

MAĎARSKO

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURECKO

2681

Thai Airways International Public Company Limited

THAJSKO

f10445

Thomas H. Lee Partners

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

NEMECKO

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

2758

Turkish Airlines THY

TURECKO

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJINA

24948

UKSATSE

UKRAJINA

4692

US Airways, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29839

USA 3000 AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10464

USAA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26886

UTair Aviation, jsc

RUSKÁ FEDERÁCIA

32741

Ulla Popken GmbH

NEMECKO

8960

United Parcel Service Co

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35921

United Therapeutics

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZÍLIA

37759

VENTURE AVTN GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NEMECKO

31758

VIVAT TRUST LTD.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31815

VOLARIS

MEXIKO

2840

VOLKSWAGEN AG

NEMECKO

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZÍLIA

39258

VUKY HOLDINGS LTD

ŠVAJČIARSKO

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDY

f10791

Vecellio Management Service

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

NEMECKO

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

12066

WDL AVIATION

NEMECKO

24113

WEBER MANAGEMENT

NEMECKO

1323

WEKA Flugdienst GmbH

NEMECKO

34391

WHS CONSULTING AG

ŠVAJČIARSKO

10834

WIKING HELIKOPTER

NEMECKO

33317

WINAIR AUSTRIA

RAKÚSKO

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAJINA

2930

WORLD AIRWAYS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30605

Wheels Aviation Ltd.

NEMECKO

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

NEMECKO

27514

Wirtgen BgmbH

NEMECKO

31769

XL Airways Germany GmbH

NEMECKO

36920

XR-GMBH

NEMECKO

32403

XRS Holdings, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZÍLIA

5960

Zeman FTL

NEMECKO

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

NEMECKO


ESTÓNSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

34613

ABELIA TRADING LTD

CYPRUS

22213

ENIMEX

ESTÓNSKO

38113

FL TECHNICS AB

LITVA

22574

MIL JAPAN

JAPONSKO

10937

MIL RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVAJČIARSKO

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTÓNSKO

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTÓNSKO

30036

ULS Airlines Cargo

TURECKO

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE


GRÉCKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

42878

A.A. CIVIL AVIATION

IZRAEL

24601

AERO-KAMOV

RUSKÁ FEDERÁCIA

23232

AEROSVIT

UKRAJINA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KEŇA

39537

AIR CANADA rouge LP

KANADA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAJINA

40237

AIR LEISURE

EGYPT

29972

AIR LINK INTL (CY)

CYPRUS

37802

AIR TRAFFIC LTD

KEŇA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KEŇA

37966

ASPAMIA LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34238

ASTRA AIRLINES

GRÉCKO

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDSKÁ ARÁBIA

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAJINA

20514

Aegean Airlines

GRÉCKO

f12684

Avenge Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34069

BELRESCUEAVIA

BIELORUSKO

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRÉCKO

20501

BLUE BIRD AVIATION

KEŇA

28245

Belair Airlines Ltd

ŠVAJČIARSKO

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

ČÍNA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

31895

CENTAVIA

SRBSKO

31412

COMERAVIA

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

36915

COMLUX EXCLUSIVE

ŠVAJČIARSKO

36113

CONQUISTADOR HELO

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

19644

COSTAIR LTD

GRÉCKO

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAJINA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDÁN

36466

DESINENCE LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

25895

DONBASSAERO

UKRAJINA

32795

DOVE AIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11403

DRAGON LEASING CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRÉCKO

40100

ELLINAIR

GRÉCKO

29509

EMERGENCY UKRAINE

UKRAJINA

37223

ENGALY LTD

ÍRSKO

31744

EUROPEAN AIR CRANE

TALIANSKO

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRÁLIA

35228

FIRST AIRWAYS

GRÉCKO

9532

FL AVIATION NEW JERS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRÁLIA

31722

GAINJET AVIATION

GRÉCKO

42395

GERMANIA FLUG AG

ŠVAJČIARSKO

31659

GHALAYINI I

EGYPT

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

JUŽNÁ AFRIKA

29050

GOLIAF AIR

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

17957

GREENLEAF

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVAJT

f10233

GS 150-217 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11417

GS200 INC TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

23443

HCAA

GRÉCKO

25221

HELOG AG

ŠVAJČIARSKO

36373

HERITAGE ACFT LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36043

HERITAGE AVTN DEV.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

37699

HERMES AIRLINES

GRÉCKO

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KOMORY, RÉUNION

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPÍNY

26787

INTRACOM

GRÉCKO

31881

INTRALOT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36434

ISLANDSITE INVEST.

JUŽNÁ AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTAN

33768

JP AIR OU

ESTÓNSKO

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

30724

KAIZEN AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRÉCKO

33560

Kenrick Ltd.

IZRAEL

29979

LAO AIRLINES

LAOSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

29995

LEXATA

GRÉCKO

35265

LINAIR LTD.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRÉCKO

32732

MCKINLEY CAPITAL

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONÉZIA

1099

MIL GREECE

GRÉCKO

21948

MINAIR

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZÍLIA

40473

N.Z. VOYAGES

FRANCÚZSKO

35475

NORDSTAR AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

34624

OLYMPIC AIR

GRÉCKO

24067

ORASCOM

EGYPT

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

22404

OXY USA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

2055

Olympic Airlines

GRÉCKO

f11496

Vlastník lietadla s registrovou značkou: N517AF

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11522

Vlastník lietadla s registrovou značkou: PPBIR

BRAZÍLIA

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRÁLIA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

OKUPOVANÉ PALESTÍNSKE ÚZEMIA

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRÉCKO

27002

PARADISE AVTN

GRÉCKO

34445

PEBUNY LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28119

POLISH MORSKI

POĽSKO

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURECKO

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDÁNSKO

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDSKÁ ARÁBIA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDY

37342

SAFARILINK

KEŇA

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZACHSTAN, KIRGIZSKO

36327

SEVEN X AVIATION

ČIERNA HORA

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRÁLIA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29176

SINCOM AVIA

UKRAJINA

32837

SKOL AIRLINE

RUSKÁ FEDERÁCIA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRÉCKO

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRÉCKO

40134

SKYGREECE AIRLINES

GRÉCKO

25475

THAI FLYING SERVICE

THAJSKO

31819

TRANS AVIATION

KUVAJT

28601

TRAVCO AIR

EGYPT

9459

UNIVERSAL AIR LINK

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38722

VAXUCO

VIETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRÉCKO

35002

VERTIR

ARMÉNSKO

37519

WCC AVIATION INC

FILIPÍNY

35700

WEM LINES SA

GRÉCKO

35842

WORLD HEALING CENT 2

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

25058

WORLD HEALING CENTER

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

24805

YAMAL

RUSKÁ FEDERÁCIA

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDSKÁ ARÁBIA

35716

ZR AVIATION

LIBANON


ŠPANIELSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

26560

245 PILOT SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

4648

AERO ANGELES

MEXIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGICKO

36647

AEROGAL

EKVÁDOR

29663

AEROLANE

EKVÁDOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTÍNA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXIKO

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ŠPANIELSKO

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURITÁNIA

24500

AIR COMET S.A.

ŠPANIELSKO

9345

AIR EUROPA

ŠPANIELSKO

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBURSKO

22380

AIR NOSTRUM

ŠPANIELSKO

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ŠPANIELSKO

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

ŠPANIELSKO

38965

AIRBUS HELI ESPANA

ŠPANIELSKO

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANCÚZSKO

36793

AIRLEASE CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34981

AIRLIFT USA LLP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

JUŽNÁ AFRIKA

36637

ALBA STAR S.A.

ŠPANIELSKO

43337

ALLIANCEJET, LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

32075

ALPEMA & TOURISM

ŠPANIELSKO

29581

AMB GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTÍNA

31409

AMERICAN KING AIR FE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ŠPANIELSKO

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRÁLIA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGÉRIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

9456

AUDELI

ŠPANIELSKO

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

EKVÁDOR

35532

AVEX AIR TRAINING

JUŽNÁ AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXIKO

460

AVIANCA

KOLUMBIA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ŠPANIELSKO

33149

AVPRO INC (2)

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32450

AWAIR

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

26651

AZUR AIR LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXIKO

39686

Air Products & Chemicals Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29159

Airmax, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10332

Astra 136 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11141

Averuca, C.A.

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXIKO

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVAJČIARSKO

f13938

BEST FLY S.L

ŠPANIELSKO

2621

BINTER CANARIAS SA

ŠPANIELSKO

32392

BIONIC AVIATION CC

JUŽNÁ AFRIKA

35545

BRASIL WARRANT

BRAZÍLIA

f12909

BRISAIR S.A.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGÉRIA

f10074

Bank of America, NA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38518

Benipaula Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12165

Bradleyville, Ltd

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITÁNIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAPVERDY

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

ŠPANIELSKO

36213

CANARY FLY S.L.

ŠPANIELSKO

35186

CAPITEQ

AUSTRÁLIA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGÉRIA

29796

CETO MARKETING S.A.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10567

CITGO Petroleum Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36279

CLEARSKIES

AUSTRÁLIA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANCÚZSKO

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZÍLIA

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZÍLIA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRAZÍLIA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ŠPANIELSKO

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGÉRIA

36833

COYABA LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37293

CPC SA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31491

CSIM AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11870

Caleton Holdings

KAJMANIE OSTROVY

32564

Carabo Capital

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12156

CareFusion Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

39988

Cockrell Resources

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTÍNA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZÍLIA

f10710

Contessa Premium Foods

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38519

Corimon CA

KAJMANIE OSTROVY

35909

Covington Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26776

DEAN FOODS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37252

DELAWARE GG INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITÁNIA

35756

DNEST AVIATION

MALAJZIA

3464

DODSON INTERNTL PART

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33251

DORNIER NIGERIA

NIGÉRIA

f10136

Dayco Properties Ltd

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35658

EAST COAST JETS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

8808

EASTMAN KODAK

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ROVNÍKOVÁ GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVAJČIARSKO

37813

EDIFICA 2000

ŠPANIELSKO

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35209

EHEIM VERWALTUNGS

NEMECKO

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZÍLIA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

39123

EMBRAER COMMERCIAL

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRAZÍLIA

f13610

EMSI Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZÍLIA

24823

EUROCONTINENTAL

ŠPANIELSKO

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

ŠPANIELSKO

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

ŠPANIELSKO

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGÉRIA

38423

EXECUFLIGHT INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ŠPANIELSKO

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10915

Electric Boat Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ŠVAJČIARSKO

f12978

FATHER & SON AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

18767

FIRST INTL AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26564

FL Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35848

FLANA

JUŽNÁ AFRIKA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

22596

FLIGHTLINE SL

ŠPANIELSKO

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ŠPANIELSKO

31970

FLYING FALCON

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

24821

FORMACION AEROFAN SL

ŠPANIELSKO

32961

FRAPMAG LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPONSKO

35955

FULUCA INVESTMENTS

JUŽNÁ AFRIKA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

4402

GESTAIR

ŠPANIELSKO

f10220

GG Aircraft LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMUDY

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NEMECKO

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXIKO

28810

GOLDNER D

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34043

GRAND CHINA EXPRESS

ČÍNA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAPVERDY

37447

Ginnaire Rental Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10226

Glass Aviation, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11875

H&S Air, LLC.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27295

HAGEL W

RAKÚSKO

32525

HARPO INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38138

HEBEI AIRLINES LTD

ČÍNA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ŠPANIELSKO

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVAJČIARSKO

31991

HENNIG.

JUŽNÁ AFRIKA

f11786

HI FLITE INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34338

HISPANIA FLYJET

ŠPANIELSKO

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ŠPANIELSKO

33213

HOLLYWOOD AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31093

HONG KONG EXPRESS

OSOBITNÁ ADMINISTRATÍVNA OBLASŤ HONGKONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIA

35962

I FLY LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

1475

IBERIA

ŠPANIELSKO

38329

IBERIA EXPRESS

ŠPANIELSKO

25406

IBERWORLD S.A.U.

ŠPANIELSKO

25843

ICE BIRD

ŠVAJČIARSKO

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ŠPANIELSKO

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ŠPANIELSKO

4470

INDUSTRIAS TITAN

ŠPANIELSKO

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

ŠPANIELSKO

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32557

INTL CONCERTS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVAJČIARSKO

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVAJT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGÉRIA

29121

ISLAS AIRWAYS

ŠPANIELSKO

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZÍLIA

10117

International Lease Finance Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28372

J.W. Childs Associates

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31247

JAIR

JUŽNÁ AFRIKA

36363

JEM INVESTMENTS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTÍNA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34608

KAMA AVIATION

RUSKÁ FEDERÁCIA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

32291

KELLY CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGÉRIA

22866

KOGALYMAVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

34665

KUNPENG AIRLINES

ČÍNA

32518

LAI

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

32926

LAN PERU SA

PERU

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

1689

LATAM AIRLINES GROUP

ČILE

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDY

f10606

LHF Holdings Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35540

LIBYAN CAA

LÍBYA

37675

LIDER AVIACAO

BRAZÍLIA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZÍLIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

ÍRSKO

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZÍLIA

34783

LLC Nord Wind

RUSKÁ FEDERÁCIA

32253

LTH JET LEASING

BRAZÍLIA

30440

Lark Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32826

Lewis Aeronautical

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

ŠPANIELSKO

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

14376

MARTINEZ RIDAO

ŠPANIELSKO

26115

MEDAIR CHARTER

JUŽNÁ AFRIKA

35494

MENA AEROSPEASE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26957

MENAJIAN

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38791

MENORCA LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38507

MERAJ AIR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

40210

MERCADONA S.A.

ŠPANIELSKO

39178

METROPOLITAN AVT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

14322

MEXICANA

MEXIKO

39275

MID-SOUTH INV. LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

1095

MIL SPAIN

ŠPANIELSKO

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGÉRIA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVAJČIARSKO

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ŠPANIELSKO

f13442

Michigan Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10321

N T Air, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11388

N450JE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32502

NASAIR

SAUDSKÁ ARÁBIA

604

NAYSA

ŠPANIELSKO

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

f10331

NII Holdings Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31834

NITA JET

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZÍLIA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

1997

NOMADS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32556

NYGREN U

ŠVÉDSKO

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32396

OBODEN IBRU

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZÍLIA

24549

ODYSSEY AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33704

ORIONAIR S.L.

ŠPANIELSKO

f11479

Vlastník lietadla s registrovou značkou: N142HC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11517

Vlastník lietadla s registrovou značkou: N9895

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11523

Vlastník lietadla s registrovou značkou: PPBST

BRAZÍLIA

f12901

Vlastník lietadla s registrovou značkou: PRPSR

BRAZÍLIA

f11552

Vlastník lietadla s registrovou značkou: VTSTV

INDIA

f11553

Vlastník lietadla s registrovou značkou: XAATL

MEXIKO

f11556

Vlastník lietadla s registrovou značkou: XABLZ

MEXIKO

f12919

Vlastník lietadla s registrovou značkou: XACMM

MEXIKO

f11557

Vlastník lietadla s registrovou značkou: XACXW

MEXIKO

f12920

Vlastník lietadla s registrovou značkou: XAEAJ

MEXIKO

f11559

Vlastník lietadla s registrovou značkou: XAGMD

MEXIKO

f12922

Vlastník lietadla s registrovou značkou: XAGMO

MEXIKO

f11563

Vlastník lietadla s registrovou značkou: XASKY

MEXIKO

f11528

PAIC PARTICIPAÇÕES LTDA

BRAZÍLIA

33299

PALM AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35266

PCS Aviation Services, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

JUŽNÁ AFRIKA

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

BRAZÍLIA

35542

PORTSIDE INTL LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ŠPANIELSKO

32852

PRIYAN FOUNDATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ŠPANIELSKO

29804

PUNTO-FA

ŠPANIELSKO

23017

Perm Airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

27231

QUANTUM AIR

ŠPANIELSKO

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f11770

REAL WORLD TOURS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26960

RED WINGS CJSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

32100

RING AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

23739

ROYAL FLIGHT

RUSKÁ FEDERÁCIA

35605

RPK CAPITAL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34812

RPK CAPITAL MNGT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33521

RYJET

ŠPANIELSKO

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEXIKO

23071

S ARGENTINA

ARGENTÍNA

38250

SAETA SL

ŠPANIELSKO

36517

SAICUS AIR S.L.

ŠPANIELSKO

25502

SAL EXPRESS

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZÍLIA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

29825

SAS INSTITUTE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37164

SASEMAR

ŠPANIELSKO

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

37785

SDE SA

BELGICKO

36925

SEA SA

ARGENTÍNA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRAZÍLIA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

SENEGAL

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZÍLIA

30674

SEV AEREO POLICIA

ŠPANIELSKO

36232

SIENNA CORP SERVICES

ŠVAJČIARSKO

34785

SIERRA NEVADA CORP.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRÁLIA

25929

SKY SERVICES AVTN

ŠPANIELSKO

35092

SKYWAY LTD.

GRUZÍNSKO

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGUAJ

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGÉRIA

19182

SOTAN

BRAZÍLIA

36602

SOUTH AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPÍNY

4298

SPANAIR S A

ŠPANIELSKO

28727

SPENAERO

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDY

1485

STOCKWOOD V

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34009

SUNRIDER CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ŠPANIELSKO

11309

SWIFTAIR ESPANA

ŠPANIELSKO

2638

SWISS AIR AMBULANCE

ŠVAJČIARSKO

37862

Starwood Management LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31288

TAG AVTN ESPANA

ŠPANIELSKO

34933

TAILWIND AIRLINES

TURECKO

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZÍLIA

22992

TATARSTAN AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ŠPANIELSKO

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35745

TIANJIN AIRLINES

ČÍNA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34198

TITAN AVIATION UAE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ŠPANIELSKO

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ŠPANIELSKO

35159

TRAMAS TEXTILES SA

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

BOLÍVIJSKÝ MNOHONÁRODNÝ ŠTÁT

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZÍLIA

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXIKO

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ŠPANIELSKO

38544

TRIM AIR CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36812

TRINIDAIR UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDY

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRAZÍLIA

34271

UAML AIR CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRAZÍLIA

38903

UNIQUE JET AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36046

USN AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGÉRIA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ŠVAJČIARSKO

35913

VESEY AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29086

VIM AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

35330

VIRCOP JETS S.L.

ŠPANIELSKO

38266

VOLOTEA S.L.

ŠPANIELSKO

30190

VUELING AIRLINES

ŠPANIELSKO

29378

WAMOS AIR, S.A.

ŠPANIELSKO

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36586

WIN WIN SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36955

WINGS JET LTD

MAROKO

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZÍLIA

f10475

Westair Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35374

XTO ENERGY INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ


FRANCÚZSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

26915

171JC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11472

2 TS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSKÁ FEDERÁCIA

34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

12312

35-55 PARTNERSHIP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29177

900NB

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28417

AAK COMPANY

BERMUDY

38065

AAR CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31724

AAS EUROPE

FRANCÚZSKO

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVAJČIARSKO

36488

ABSOLUTE AVIATION

JUŽNÁ AFRIKA

4306

ACCOR SA

FRANCÚZSKO

31934

ACFT MGMT & TRADING

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURSKO

35097

ACTIFLY

FRANCÚZSKO

30027

ADAM AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27910

ADVANCED TRAINING SY

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCÚZSKO

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCÚZSKO

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCÚZSKO

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCÚZSKO

22257

AERO SERVICES LF

FRANCÚZSKO

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCÚZSKO

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCÚZSKO

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NEMECKO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

JUŽNÁ AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCÚZSKO

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGÉRIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LÍBYA

36823

AGCORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35102

AGROAIR SAS

FRANCÚZSKO

1769

AIGLE AZUR

FRANCÚZSKO

32481

AIR 26

ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALŽÍRSKO

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKO

28684

AIR ASIA

MALAJZIA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCÚZSKO

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPT

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCÚZSKO

38966

AIR COTE D'IVOIRE

POBREŽIE SLONOVINY

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANCÚZSKO

231

AIR GEFCO

FRANCÚZSKO

35198

AIR GUYANE

FRANCÚZSKO

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

POBREŽIE SLONOVINY

31977

AIR KING JET

ŠVAJČIARSKO

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

FRANCÚZSKO

261

AIR MAURITIUS

MAURÍCIUS

12060

AIR ND

FRANCÚZSKO

28019

AIR PINK D.O.O.

SRBSKO

24430

AIR PRINT

LUXEMBURSKO

31913

AIR SARINA

ŠVAJČIARSKO

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELY

26152

AIR SRPSKA

BOSNA A HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDY

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCÚZSKO

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCÚZSKO

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCÚZSKO

34296

AIR WING LTD

BELIZE

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANCÚZSKO

308

AIRBUS SAS

FRANCÚZSKO

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCÚZSKO

4790

AIRBY

FRANCÚZSKO

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGICKO

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURSKO

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

18045

AIRFLEET CREDIT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

18982

AIRFLITE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANCÚZSKO

8231

AL ANWAE EST

SAUDSKÁ ARÁBIA

36155

AL ATHEER

SAUDSKÁ ARÁBIA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDSKÁ ARÁBIA

24197

AL NASSR LTD

ŠVAJČIARSKO

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

SAUDSKÁ ARÁBIA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDSKÁ ARÁBIA

f10019

ALA Services, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

21699

ALCATEL USA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

17947

ALENIA AEROSPAZIO

TALIANSKO

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONSKO

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSKÁ FEDERÁCIA

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

BERMUDY

32601

ALPHA CHARLIE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDSKÁ ARÁBIA

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPÍNY

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ŠVAJČIARSKO

26287

ALTONA

ŠVAJČIARSKO

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35920

ALWAFEER AIR

SAUDSKÁ ARÁBIA

38876

AMAC AEROSPACE SG

ŠVAJČIARSKO

35837

AMER GROUP

EGYPT

f836

AMERICAN EAGLE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34234

AMERICAN ELECTRIC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

40684

AMERICAN FLYING JET

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

8928

AMERICAN HOME PROD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

25806

AMERIDAIR

FRANCÚZSKO

f12696

AML LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32857

ANCFCC

MAROKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

CYPRUS

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRAZÍLIA

30530

AOSKY CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

984

APACHE AVIATION

FRANCÚZSKO

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10036

APiGroup, Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMANIE OSTROVY

37878

ARG SA

BRAZÍLIA

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRAZÍLIA

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAEL

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMÉNSKO

20337

ARTEMIS S.A.

FRANCÚZSKO

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

ŠPANIELSKO

27518

ASL AIRLINES

FRANCÚZSKO

22135

ATLANTA JET

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

10047

ATLANTIQUE AIR ASS

FRANCÚZSKO

30506

ATLAS BLUE

MAROKO

9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRANCÚZSKO

36380

AVANGARD AVTN LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

17951

AVDEF

FRANCÚZSKO

34589

AVEL BRAO

FRANCÚZSKO

33558

AVIA TREASURY GMBH

RAKÚSKO

29467

AVIALAIR

FRANCÚZSKO

35748

AVIAMARKET LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29399

AVIATION CAPITAL GRP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26160

AVIATION CMP

KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SAUDSKÁ ARÁBIA

34340

AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38085

AVIATION LINK

SAUDSKÁ ARÁBIA

33992

AVIATION PARTNERS 2

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38198

AVIATRAX

LUXEMBURSKO

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

43651

AVIMAXX

BAHRAJN

36345

AVIONAC FRANCE

FRANCÚZSKO

23721

AVIREX

GABON

43345

AVIRO AIR

RUMUNSKO

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRÁLIA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LÍBYA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCÚZSKO

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

f10002

Act Two, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

39565

Adams Office LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRAZÍLIA

30304

Air Caraibes

FRANCÚZSKO

f2003

Air Century

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

10054

Air Corsica

FRANCÚZSKO

f12199

Air Fleet Operations Limited

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36010

Alpha Jet (Alabama)

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f791

Amerijet International Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10726

Arcadia Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10038

Au Revoir Air

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRAZÍLIA

f10060

Aviation 604 AG

ŠVAJČIARSKO

f10061

B H Aviation Ltd

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34289

B2 FLIGHT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37896

BAM AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZÍLIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAJSKO

23830

BB AVIATION INC.

ŠVAJČIARSKO

28129

BCA-BUSINESS

FRANCÚZSKO

37668

BEIJING AIRLINES CO

ČÍNA

37358

BEIJING CAPITAL

ČÍNA

27140

BEK AIR

KAZACHSTAN

35267

BELL FINANCIAL CORP

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

7723

BELL TEXTRON

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28608

BERGAIR

ŠVAJČIARSKO

36116

BEST AERO HANDLING

RUSKÁ FEDERÁCIA

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADÉŠ

35950

BF JET AIR

GHANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADÉŠ

26292

BIZAIR LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVAJČIARSKO

36583

BLUE HORIZON INV.

KAJMANIE OSTROVY

28677

BLUE LINE

FRANCÚZSKO

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVAJČIARSKO

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCÚZSKO

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNA A HERCEGOVINA

35724

BRASIF SA

BRAZÍLIA

34276

BRASS BOX LTD

CYPRUS

34825

BRASSBOX

UKRAJINA

21446

BREITLING

ŠVAJČIARSKO

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSTRÁLIA

8153

BRUME

FRANCÚZSKO

32896

BUMI RESOURCES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

36301

BUQUEBUS

ARGENTÍNA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCÚZSKO

35325

BURGAN K

KUVAJT

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

34152

BUSI JET INTL.

ŠVAJČIARSKO

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGICKO

f2008

BVI Airways

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

f10079

Beach Capital Management

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10082

BelAir Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11004

Billion Mark Ltd.

OSOBITNÁ ADMINISTRATÍVNA OBLASŤ HONGKONG

f10878

Blue Vista, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10647

Bolloré SA

FRANCÚZSKO

f10834

Boulder Aviation Management

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12751

C & S AVIATION LTD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38938

C.A.GROUP LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

5988

C.T.T.A.

MAROKO

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36413

CALILA INVEST.

BRAZÍLIA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRAZÍLIA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVAJČIARSKO

9122

CARTIER EUROPE

HOLANDSKO

34144

CASAM SARL

FRANCÚZSKO

8921

CASINO ADVANCED TECH

FRANCÚZSKO

37372

CELINA AVIATION LTD

ŠVAJČIARSKO

f12811

CENTER AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36944

CERTECO ENGINEERING

RAKÚSKO

26842

CFPR

FRANCÚZSKO

20711

CGTM

FRANCÚZSKO

37115

CHAD GOVERNMENT

ČAD

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

ČÍNA

12141

CHINA EASTERN

ČÍNA

31087

CHURCHILL AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANCÚZSKO

40109

CHURCHILL SERV

NIGÉRIA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAIWAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35400

CLUB 17 S.A.

RUSKÁ FEDERÁCIA

38305

CLUB PREMIER LTD

ŠVAJČIARSKO

36701

COMFORT JET AVT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

4796

COMILOG

GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

FRANCÚZSKO

38652

COMORES AVIATION

MADAGASKAR, KOMORY, RÉUNION

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVAJČIARSKO

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

8338

COPLEY NEWSPAPERS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

6369

CORSAIR FRANCE

FRANCÚZSKO

12219

COX ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31073

CP MANAGEMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35062

CPI AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38602

CREDIT SUISSE

ŠVAJČIARSKO

3513

CROWN EQUIPMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

862

CUBANA

KUBA

38593

Cedel International Investments, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31812

Cephalon

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10556

Challenger Management LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f13215

Cobalt Resources, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31577

D & D AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŽIBUTSKO

33242

DALCAM LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBURSKO

3932

DALLAH ALBARAKA

JORDÁNSKO

34168

DARTE HOLDINGS

RUSKÁ FEDERÁCIA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANCÚZSKO

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANCÚZSKO

37864

DDA AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANCÚZSKO

32809

DEAN PHILLIPS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

11638

DECAUX

FRANCÚZSKO

35752

DECCAN CARGO

INDIA

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAHRAJN

27665

DIAMAIR

ŠVAJČIARSKO

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

IZRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANCÚZSKO

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

NEMECKO

24571

DSWA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31133

DUNMORE HOMES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27183

Dartswift Aviation, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

1139

Dassault falcon jet

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRAZÍLIA

f2005

Dominican Republic Air Force

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

7028

Dow Chemical Company, the

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRANCÚZSKO

35820

EAGLES AVTN MGNT

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

9703

EARTH STAR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31743

EAST STAR AIRLINES

ČÍNA

34303

EASTINDO

INDONÉZIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVAJČIARSKO

32591

EBONY SHINE

KAJMANIE OSTROVY

29279

ECUATORIAL CARGO

ROVNÍKOVÁ GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPT

f12482

EIGER JET Ltd

BERMUDY

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSKÁ FEDERÁCIA

23028

ELI'S BREAD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

1013

EMERSON ELECTRIC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

22291

ENAC France

FRANCÚZSKO

37188

ENEX AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36295

ENHANCE AERO

FRANCÚZSKO

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRANCÚZSKO

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

34778

EQUAJET

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

ROVNÍKOVÁ GUINEA

f2000

EU Airways

ÍRSKO

30005

EURL JC DARMON

FRANCÚZSKO

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35725

EURO JET INTL LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10181

EWA Holdings LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32827

EXEC JET SOLUTIONS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

LÍBYA

28587

EXECUTIVE JET A/C

KAJMANIE OSTROVY

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

NEMECKO

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPT

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDSKÁ ARÁBIA

f10175

Emax Oil Company

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f2004

Estelar

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

35173

F & L AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVAJČIARSKO

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDSKÁ ARÁBIA

25553

FALCON AIR EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVAJČIARSKO

39047

FASTJET TANZANIA

TANZÁNIJSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

15911

FC AVIATION

FRANCÚZSKO

1147

FEDERAL EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12735

FG AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10191

FHC Flight Services LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28540

FIA (PARIS)

FRANCÚZSKO

34669

FIREFLY

MALAJZIA

32846

FIRST COMMERCIAL

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38268

FIRST MANDARIN B.A

ČÍNA

38238

FIRST RESERVE CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37747

FJ20-166, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31665

FLEET INT AVTN & FIN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

ŠVAJČIARSKO

21504

FLICAPE PTY LTD

JUŽNÁ AFRIKA

8542

FLIGHT LEVELS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBURSKO

33626

FLY 18

ŠVAJČIARSKO

30372

FLY AIR SA

FRANCÚZSKO

28511

FLY EXEC

LIBANON

30136

FLYBABOO

ŠVAJČIARSKO

30343

FLYING BIRD

FRANCÚZSKO

29223

FLYING FINN OY

FÍNSKO

31775

FLYING M

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33632

FLYMEX

MEXIKO

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

FRANCÚZSKO

31116

FOCUS AIR USA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32322

FORTUNE AIR

JUŽNÁ AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11353

FRC HOLDING INC V

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35426

FTC CONSULTING AG

ŠVAJČIARSKO

2804

FUTURA FINANCES

FRANCÚZSKO

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

f12240

Falconwing Limited Bvi

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

f10194

Fjet Management, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10203

Fletcher Jones Management Group

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11426

G & L AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32621

GABON AIRLINES

GABON

36117

GAETAIR SARL

ŠVAJČIARSKO

38839

GAFTREN INVESTMENTS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

31746

GALAXY AIRLINES

JAPONSKO

36630

GEM AVIATION AVV

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZÍNSKO

35885

GEORGIAN STAR

GRUZÍNSKO

32233

GIE-ODER

FRANCÚZSKO

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

31182

GIOSTYLE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38481

GIS AVIATION A.V.V.

CYPRUS

37097

GIV-SP AIR SERVICE

RUSKÁ FEDERÁCIA

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRÁLIA

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMUDY

32508

GOUGH AVIATION

JUŽNÁ AFRIKA

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

NAMÍBIA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

ČIERNA HORA

f11352

GREAT BUY INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32749

GUINEA ECUATORIAL

ROVNÍKOVÁ GUINEA

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRAZÍLIA

f11448

GYPSY BABY LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38975

GYRO AIR LTD

NIGÉRIA

f10223

Glacial Energy

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12244

Golden Medal Limited Bvi

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

31947

HAGONDALE LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31731

HALCYONAIR

KAPVERDY

5362

HALLIBURTON

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37326

HASHIM BIN SAID

SAUDSKÁ ARÁBIA

33959

HASSANCO S.A.

ŠVAJČIARSKO

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPUR

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

37863

HELICONIA LS

FRANCÚZSKO

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKO

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36374

HERMES EXECUTIVE

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

37523

HIGH PERFORMANCE 100

ŠVAJČIARSKO

21365

HILL-ROM

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38899

HOLLYFRONTIER PAY.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

AUSTRÁLIA

39317

HOP!

FRANCÚZSKO

26897

HOP-AIRLINAIR

FRANCÚZSKO

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRAZÍLIA

37195

HS Air Finance

BRAZÍLIA

f11464

HYPERION AIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10794

Hagadone Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f1434

Horta, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

24848

ICEC TOUR SPOL

ČESKÁ REPUBLIKA

37906

ID AIR

FRANCÚZSKO

39137

IFG – INTL FIN. GRP

ŠVAJČIARSKO

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANCÚZSKO

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAJINA

36740

IMD AIRWAYS

ŠPANIELSKO

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDIA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

ŠVAJČIARSKO

33559

INDYCAR AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30427

INFINIT AIR

ŠPANIELSKO

34222

INLOGS INTERNATIONAL

BEZ URČENIA

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31081

INTERFACE OPS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

INDIA

37561

INTL GAMING TECH

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32524

INVESTAVIA

KAZACHSTAN

f11248

IP Aviation L.P.

KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDURAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

IZRAEL

30038

IXAIR

FRANCÚZSKO

37780

Inversiones Davanic

KOLUMBIA

f10263

Ithaca LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28006

JAPAT

ŠVAJČIARSKO

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVAJT

32986

JBS CONSULTING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31772

JCAS

ŠVAJČIARSKO

26998

JDP FRANCE

FRANCÚZSKO

26479

JET 2000

RUSKÁ FEDERÁCIA

30713

JET AVIATION AG

ŠVAJČIARSKO

30385

JET AVIATION FZCO

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26911

JET BLUE AIRWAYS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37719

JET CONNECTIONS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32217

JET CRUISING

LUXEMBURSKO

34614

JET DIRECT AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVAJČIARSKO

33769

JET ONE JSC

KAZACHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

ŠVAJČIARSKO

38174

JET XPRESS

POBREŽIE SLONOVINY

31581

JET4YOU

MAROKO

31137

JETS RENT AVTN

FRANCÚZSKO

38847

JETSTAR JAPAN

JAPONSKO

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRAZÍLIA

f13613

Jet Select LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

6510

KALAIR LTD.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34887

KALDERON LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISKO

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISKO

38123

KAS CORPORATION LTD.

LIBANON

30709

KAZAVIA

KAZACHSTAN

32381

KB HOME

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29190

KBBD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35242

KNIGHT AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34843

KOSTAR AIRLINES

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

35727

KREDEL INTERNATIONAL

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

f10290

KW Flight, LLC/Central Missouri Aviation, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12041

Key Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37923

LA AVIATION

ŠVAJČIARSKO

40758

LA COMPAGNIE

FRANCÚZSKO

1971

LABORATOIRE ASL

FRANCÚZSKO

30455

LAS VEGAS JET

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33111

LAYAN INTL.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

30595

LEACH CAPITAL

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

2816

LEGENDAIR LTD.

ŠVAJČIARSKO

13358

LIBYAN AIR CARGO

LÍBYA

26342

LIGNES AER. CONGO.

KONGO

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

KOLUMBIA

25272

LOTUS AIR

EGYPT

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANCÚZSKO

24211

LOWA LTD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POĽSKO

f10303

LR Enterprises Management LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37092

LUIS FUENMAYOR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVAJČIARSKO

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBURSKO

7764

LVMH SERVICES

FRANCÚZSKO

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

19696

LYRECO

FRANCÚZSKO

f11360

LYS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10875

Layla Jet

BERMUDY

f13333

Ligon Air LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRAZÍLIA

39587

M-EDIA AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMUDY

34423

MACAU JET INTL

ČÍNA

29993

MAG AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDY

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34992

MAINSAIL TRADING 93

JUŽNÁ AFRIKA

32078

MALIBU CONSULTING

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34975

MALU AVIATION

KONGO

23021

MANAG'AIR

FRANCÚZSKO

34019

MANO RIVER

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

1824

MARIN

FRANCÚZSKO

37003

MARITIME INVESTMENT

MONAKO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36263

MAROC TELECOM

MAROKO

1831

MARTIN BAKER

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32707

MASC AIR LTD

KAJMANIE OSTROVY

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVAJČIARSKO

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAJZIA

40818

MATRIX AVIATION 650

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITÁNIA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MAURITÁNIA

31978

MAXWELL AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27863

MAYES JOHN

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

43460

MAZEN SHALABI

SAUDSKÁ ARÁBIA

f12986

MB AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31545

MDA SAS

FRANCÚZSKO

31140

ME LEASING

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDIVY

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

21443

METEO-FRANCE

FRANCÚZSKO

f10316

MFP Services LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALAJZIA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36859

MIDAS AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

617

MIL BRAZIL

BRAZÍLIA

702

MIL CANADA

KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

EKVÁDOR

1098

MIL FRANCE

FRANCÚZSKO

1800

MIL MALAYSIA

MALAJZIA

34821

MILLETREIZE

FRANCÚZSKO

26724

MILLION AIR SALT LAK

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLOVINSKO

36033

MISH AVIATION SVCS

GHANA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKO

35060

MOISEEV ALEX

MONAKO

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMUDY

38782

MONTEBELLO LTDA

BRAZÍLIA

32755

MONTROSE GLOBAL

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

7058

MORRIS COMMUNICATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34441

MOSCOW HELICOPTER

RUSKÁ FEDERÁCIA

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35975

Macbens Patrimonial Ltda

MAĎARSKO

f14311

Malridge Investments Ltd.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30280

Marsico Aviation, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12655

Mass Jet Lease

FILIPÍNY

f10313

Mendota Aircraft Management

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

24019

Mid East Jet

SAUDSKÁ ARÁBIA

28010

Mondoil

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31770

N304RJ

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32270

N349BA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32370

N72RK

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f1000

NAM AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDSKÁ ARÁBIA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPT

34727

NATIONAL CITY COMM

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38371

NAVINTAIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31097

NEBULA LTD.

BERMUDY

38228

NEGRI IMMOBILIARE

TALIANSKO

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANCÚZSKO

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGYPT

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35373

NEXT GENERATION VENT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SAUDSKÁ ARÁBIA

20855

NIGERIAN POLICE

NIGÉRIA

35941

NILE AIR

EGYPT

31199

NISSAN NTH AMERICA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32959

NOFA AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32963

NORDEX AIR

RUSKÁ FEDERÁCIA

38103

NORTH STAR AVTN LTD

ŠVAJČIARSKO

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISKO

33212

NPM MANAGEMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36629

NW NORDWEST

ŠVAJČIARSKO

22190

NWT AIRCRAFT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDY

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRAZÍLIA

34415

Nomad Aviation

ŠVAJČIARSKO

31264

O AIR

FRANCÚZSKO

30908

OCANA ASSETS LTD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38509

ODYSSEE JET SA

LUXEMBURSKO

12316

OFTC.Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28984

OLDBURY HOLDINGS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35132

OMEGA VII

FRANCÚZSKO

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVAJČIARSKO

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBURSKO

36166

ONEXP

DÁNSKO

32311

OPENSKIES

FRANCÚZSKO

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPUR

36943

ORION AIR GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28050

OUTFITTER AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

4139

OYONNAIR

FRANCÚZSKO

29465

Oakmont Holdings, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10340

Oakwood Books, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31395

Outpost International, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32859

Ovlas sa

NIGÉRIA

f11748

Vlastník lietadla s registrovou značkou: 5YJLF

KEŇA

f11755

Vlastník lietadla s registrovou značkou: GGJMB

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f11525

Vlastník lietadla s registrovou značkou: PRAGP

BRAZÍLIA

f12903

Vlastník lietadla s registrovou značkou: PRROZ

BRAZÍLIA

f12918

Vlastník lietadla s registrovou značkou: XACHE

MEXIKO

25856

PACE CARGO ENTERRP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKO

38406

PARADOX BIRDS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26289

PARAFFIN AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36994

PEABODY ENERGY

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38284

PEACH AVIATION

JAPONSKO

35524

PETRO AIR

LÍBYA

34403

PHEEBE LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

33969

PHENOMAIR

FRANCÚZSKO

32252

PLANET AVIATION UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

2176

PPG INDUSTRIES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDONÉZIA

32060

PREMIER AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JORDÁNSKO

35261

PRESTOIL SAS

FRANCÚZSKO

35401

PRINCESS AVIATION DT

TUNISKO

4095

PRIVATAIR

ŠVAJČIARSKO

24429

PRIVATAIR SA

PORTUGALSKO

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LUXEMBURSKO

32346

PROFRED PARTNERS LLP

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36931

PSD

FRANCÚZSKO

f11206

PVM Management LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10350

Pacific Coast Feather Company

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30188

Pacific Connection Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36039

Paradox Security Sys

KANADA

29691

Pinnacle Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

31595

Premier Aviation

RUSKÁ FEDERÁCIA

28189

Proair charter

NEMECKO

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

1427

RAININ AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36817

RCR JETS AG

ŠVAJČIARSKO

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ŠVAJČIARSKO

37695

REAL FLY SARL

MAROKO

31655

REATEX INVEST

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

2232

REGOURD AVIATION

FRANCÚZSKO

30061

REIMS AVIATION IND

FRANCÚZSKO

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDY

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34680

RJH ADVISORY

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31630

RJM AVIATION

ČAD

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30374

RONSO SA DE CV

MEXIKO

31808

ROTOR TRADE 2

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31026

ROUST TRADING

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

BRAZÍLIA

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

ŠVAJČIARSKO

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKO

37548

RSR-614RD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35879

RUBICON AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35828

Related Companies

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f14565

Retraite Verte Limited

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

f10385

Rex Realty Co

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRAZÍLIA

f10391

Roux Investment Mngt Co

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

22656

S EGYPT

EGYPT

22439

S ALGERIE

ALŽÍRSKO

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22442

S CONGO D.R. (KIN)

KONGO

22575

S DJIBOUTI

DŽIBUTSKO

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22438

S MONACO

MONAKO

22524

S NIGERIA

NIGÉRIA

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

ČAD

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAJN

22756

SABRINA FISHERIES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38042

SABY FINANCE

RUSKÁ FEDERÁCIA

27640

SAESA

ŠPANIELSKO

f11791

SAF FLIGHT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARUBA

34967

SAINTEX AERO SARL

FRANCÚZSKO

25946

SALEM AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

f2007

SAP Air (Servicios Aéreos Profesionales, S.A)

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

5373

SATENA

KOLUMBIA

36114

SAUCAR LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

5432

SAUDI OGER

SAUDSKÁ ARÁBIA

30067

SAVENCIA

BELGICKO

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANCÚZSKO

31959

SBM GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32560

SCD BV

HOLANDSKO

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANCÚZSKO

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

BRAZÍLIA

1249

SELIA

FRANCÚZSKO

27881

SERLUX

LUXEMBURSKO

33112

SEVENTH SENSE STAR

BERMUDY

35652

SFD RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

f12875

SHADOWFAX LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

ČÍNA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDY

34418

SIGMA AVIATION

ÍRSKO

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32728

SILVER VENTURES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

2466

SIRIUS

ŠVAJČIARSKO

32892

SIRTE OIL COMPANY

LÍBYA

24200

SIT-SET AVTN AG

ŠVAJČIARSKO

35424

SJ MANAGEMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27746

SK TRAVEL

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38247

SKY LINER AVIATION

ŠVAJČIARSKO

43301

SKY PRIME AVTN SRV

SAUDSKÁ ARÁBIA

37810

SKYFIRST

FRANCÚZSKO

40301

SKYMARK AIRLINES INC

JAPONSKO

38576

SKYSCRAPER LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRÁLIA

34050

SKYWAY LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

19462

SKYWORK AIRLINES

ŠVAJČIARSKO

35371

SL Management

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32149

SMART AVIATION

FRANCÚZSKO

32805

SMART AVIATION HE

EGYPT

f13550

SME Equipment Leasing

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31695

SN AIR MALI

MALI

37745

SN TRANS HELICOPTERE

FRANCÚZSKO

29738

SNC BOETOS

FRANCÚZSKO

30770

SNC CAVOK

FRANCÚZSKO

37669

SNS IMPORTADORA

BRAZÍLIA

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

KANADA

3517

SOFAXIS

FRANCÚZSKO

22730

SOGERMA

FRANCÚZSKO

26645

SONNIG

ŠVAJČIARSKO

40696

SONNIG INT PRVT JET

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

42857

SORENS AERO LIMITED

RUSKÁ FEDERÁCIA

38553

SORENS GROUP LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGÉRIA

5752

SOUTHERN CROSS USA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35993

SPACEWING COMPANY

SAUDSKÁ ARÁBIA

17921

SPECIALISED TRANSP.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

37714

SPEEDFLY SARL

FRANCÚZSKO

39251

SPEEDWINGS BUSINESS SA

ŠVAJČIARSKO

27840

SPHINX WINGS

ŠVAJČIARSKO

40089

SPIRE FLIGHT SOL.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32789

SPRINGWAY LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPUR

39234

SRTS

FRANCÚZSKO

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANCÚZSKO

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

ALBÁNSKO

35421

STAR JET LTD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

2574

STARJET AVIATION

ŠVAJČIARSKO

24204

STARLING AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

33748

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28169

STATE AIR BERKUT

KAZACHSTAN

28156

STEELCASE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37550

STEELE AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32436

STENSRUD VENTURES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33040

STORMJETS SA

ŠVAJČIARSKO

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANCÚZSKO

35602

STRATEGIC AIR. SAS

FRANCÚZSKO

39210

SUBURBAN MOTORS COMP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

RUSKÁ FEDERÁCIA

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYPT

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYPT

30157

SUPER CONSTELLATION

ŠVAJČIARSKO

25392

SWIFT-AERO, JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

30257

SYMPHONY MASTER

ŠVAJČIARSKO

33362

SYMPHONY MASTER UAE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

38298

SYPHAX AIRLINES

TUNISKO

f12601

Sapphire International Group, Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37718

Sfera Jet LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

38579

Sino Jet Management Limited

ČÍNA

f10403

Skye Gryphon, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12484

Sonic Financial

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

21791

Southern Cross International

HOLANDSKO

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11008

Success Master Ltd.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

5967

Synthes USA Sales LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38197

TAA AVIATION LTD

ŠVAJČIARSKO

27385

TAF LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

159

TAG AVIATION SA

ŠVAJČIARSKO

26797

TAK AVIATION UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

37224

TAMARA NIGER AVIATIO

NIGER

35843

TANELA VENTURES LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALŽÍRSKO

31962

TAT LEASING

FRANCÚZSKO

24156

TAXI AIR JET-FRET

FRANCÚZSKO

36518

TERRY BROWN

KANADA

28634

THALES

FRANCÚZSKO

799

THE COCA-COLA COMPANY

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

21075

THERMO FISHER SCIENTIFIC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30353

TIGER AIRWAYS SINGPR

SINGAPUR

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

ČAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

26086

TRADLUX

LUXEMBURSKO

37172

TRANS AER MAR CORTES

MEXIKO

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGO

12193

TRANSASIA AIRWAYS

TAIWAN

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANCÚZSKO

f11432

TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35158

TRIBECA AVT PARTNERS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONÉZIA

2752

TUNIS AIR

TUNISKO

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

21666

TUTOR SALIBA CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28237

TWIN JET

FRANCÚZSKO

28467

TY AIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10437

Target Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10497

The Yucaipa Companies LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36894

Thorn Air Ltd

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10498

Tracinda Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f11188

Trian Fund Management

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28221

UAS UNITED AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

f10814

UETA, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

22150

UKRAINE AIR ALLIANCE

UKRAJINA

38877

UNI AIR TAIWAN

TAIWAN

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

32094

UNION PACIFIC CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34874

UNITED AVIATION (OM)

LÍBYA

38621

UNITED AVTN MGMT

SAUDSKÁ ARÁBIA

28092

UNITED HEALTHGROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

3329

United Technologies Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

24318

VALAVIA

FRANCÚZSKO

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDY

10637

VALMONT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

30253

VENTURA AVIATION

MONAKO

34280

VEREIN DC3

ŠVAJČIARSKO

40919

VGS ACFT LEASING

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

37581

VIA JETS OOD.SRL

BULHARSKO

19445

VIETNAM AIRLINES JSC

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

23952

VOLARE AIRCOMPANY

UKRAJINA

38134

VOLPE AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27628

VULCAN AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

23592

VULCAN INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33249

Voyage International

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35615

WADI AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

30891

WAF LTD

KAJMANIE OSTROVY

34990

WAHA CAPITAL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

36777

WALKER AIR SVCS

AUSTRÁLIA

34886

WATANIA AIRWAYS

KUVAJT

35351

WAVES JET

JORDÁNSKO

6924

WEDGE AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

29491

WELLS AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34317

WESTJET FALCON 50061

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

f10476

WGL Capital Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31064

WHITE LOTUS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32294

WILKES AND MCHUGH

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f1071

WINAIR (St. Maarten Netherlands Antilles)

SVÄTÝ MARTIN

31765

WINDS AWAY

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37331

WINDWARD AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36782

WINGS AIR

INDONÉZIA

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMÍBIA

32063

WIP TRADING

ŠVAJČIARSKO

35668

WORLD FUEL SVCS EUR

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31938

WREN ACQUISITIONS

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

42945

Waste Connections Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10661

Watersedge Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f2006

Whitejets

BRAZÍLIA

f10481

Williams-Sonoma, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANCÚZSKO

2941

YEMENIA

JEMEN

11467

YUM BRANDS INC.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31488

YYA AVIATION

BERMUDY

f10823

Yet Again, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35471

ZEST AIRWAYS INC

FILIPÍNY

43094

ZETTA JET

SINGAPUR

35614

ZOGBI LUCIANO

ŠVAJČIARSKO

32665

ZYMAN AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ


ISLAND

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

38156

ACTION AVIATION UK

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32255

AERO GMBH

NEMECKO

499

AERODATA AKTIENGES 1

NEMECKO

23200

AERODYNAMICS USA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36014

AEROMARITIME INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34802

AIR AMBULANCE SPEC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

1502

AIR ATLANTA

ISLAND

35659

AIR CAPITAL PILOT

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32461

AIR CHATEAUX

FRANCÚZSKO

38219

AIRBOSS OF AMERICA

KANADA

39197

AIRKROL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33255

AIRON AIR

DÁNSKO

9117

AIRSUR

ŠPANIELSKO

34407

ALCI AVIATION

KANADA

f11420

ALTEX LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10024

AM General, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12848

AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34668

AR AIRWAYS PVT LTD

INDIA

30047

ASHTON AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

14399

ASTAR USA LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

911

AUGSBURG AIR SERVICE

NEMECKO

33503

AVIATION INVENTORY

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12726

AVIATION SERVICES & SALES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38160

AVON AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32522

AVSTAR INTL CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

34980

AVTN CAPITAL GRP (2)

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37888

AVTN CONSULTANTS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35734

AVTN PARTN. AMERICA

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

32830

AZA AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

36035

AZIZ HASSANALI

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f13607

Almond Forest Investments LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33277

Altbridge Projects Ltd.

RUSKÁ FEDERÁCIA

f10803

American Seafood's Group

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f12473

B.F. Limited Partnership

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

24074

BABCOCK AND BROWN

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

27616

BLUEBIRD CARGO

ISLAND

f13941

BP Microsystems Leasing LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

28620

BURAQ AIR

LÍBYA

f10063

Bacchus Consulting, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10075

BankNote Aviation Corp.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f13145

Bar-Aero LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10077

Basic Capital Majestic

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

f10977

BioTek Instruments, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

37168

Bravo Bravo Investments LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35163

Buddy 4, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

38620

C&S Wholesale Grocers, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33155

C3J CHARTER LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33307

CANADIAN NORTH

KANADA

34660

CARIBOU INDUSTRIES

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

33272

CIRRUS AIR CLUB

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

35180

CJ3 CHARTER LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

31719

CLICK MEXICANA

MEXIKO

36331

CLM SRL

TALIANSKO