9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/216

z 30. novembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie horčíkového prášku do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013 sa uvádza zoznam prekurzorov výbušnín, na ktoré sa vzťahujú harmonizované pravidlá týkajúce sa ich dostupnosti širokej verejnosti a zabezpečenia náležitého nahlasovania podozrivých transakcií, zmiznutí a krádeží v celom dodávateľskom reťazci.

(2)

Látky uvedené v prílohe II sú členom širokej verejnosti dostupné, podliehajú však povinnosti nahlasovania, ktorá sa vzťahuje tak na profesionálnych používateľov v celom dodávateľskom reťazci, ako aj na členov širokej verejnosti.

(3)

Členské štáty preukázali, že hliníkový prášok sa používa a získava na výrobu po domácky vyrobených výbušnín v Európe. Horčíkový prášok je látka, ktorá má veľmi podobné vlastnosti ako hliník.

(4)

Uvádzanie hliníkového prášku a horčíkového prášku na trh a ich používanie nie je v súčasnosti na úrovni Únie harmonizované. Najmenej jeden členský štát však už obmedzuje ich dostupnosť širokej verejnosti a Svetová colná organizácia monitoruje zásielky hliníkového prášku na celom svete s cieľom identifikovať prípady nedovoleného obchodovania na účely výroby improvizovaných prekurzorov výbušnín.

(5)

Vzhľadom na mieru hrozby spojenej s hliníkovým práškom a horčíkovým práškom alebo objem obchodu s nimi nie je vývoj v oblasti zneužívania týchto látok v súčasnosti dôvodom na obmedzenie prístupu členov širokej verejnosti k týmto látkam.

(6)

Potrebná je prísnejšia kontrola, vďaka ktorej budú môcť vnútroštátne orgány predchádzať prípadnému nedovolenému použitiu týchto látok ako prekurzorov výbušnín a odhaľovať ho, čo možno dosiahnuť prostredníctvom mechanizmu nahlasovania stanoveného nariadením (EÚ) č. 98/2013.

(7)

Hliníkový prášok je predmetom samostatného delegovaného aktu, ktorým sa uvedená látka dopĺňa do prílohy II. Horčíkový prášok by tak zostal realistickou nekontrolovanou alternatívou.

(8)

Vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje dostupnosť horčíkového prášku, a vzhľadom na to, že povinnosť nahlasovania nebude mať významný vplyv na hospodárske subjekty ani spotrebiteľov, je odôvodnené a primerané doplniť túto látku do prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do tabuľky v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013 sa dopĺňa táto látka:

„Horčík, prášok

(číslo CAS 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00 “

 

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1.