9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/3


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/215

z 30. novembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie hexahydrátu dusičnanu horečnatého do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013 sa uvádza zoznam prekurzorov výbušnín, na ktoré sa vzťahujú harmonizované pravidlá týkajúce sa ich dostupnosti širokej verejnosti a zabezpečenia náležitého nahlasovania podozrivých transakcií, zmiznutí a krádeží v celom dodávateľskom reťazci.

(2)

Látky uvedené v prílohe II sú členom širokej verejnosti dostupné, podliehajú však povinnosti nahlasovania, ktorá sa vzťahuje tak na profesionálnych používateľov v celom dodávateľskom reťazci, ako aj na členov širokej verejnosti.

(3)

Príloha II už obsahuje niekoľko dusičnanových solí, keďže tieto soli môžu byť zneužité ako prekurzory výbušnín. Dusičnan horečnatý, ktorý sa dodáva vo forme hexahydrátu, je látkou s podobnými vlastnosťami, zatiaľ však nie je do prílohy zahrnutý.

(4)

Hexahydrát dusičnanu horečnatého je v súčasnosti nekontrolovanou alternatívou dusičnanových solí, ktoré sú uvedené v prílohe II. V posledných rokoch sa navyše objavili správy o jeho zneužití ako prekurzora výbušnín mimo Únie.

(5)

Vzhľadom na mieru hrozby spojenej s hexahydrátom dusičnanu horečnatého alebo objem obchodu s ním nie je vývoj v oblasti zneužívania tejto látky v súčasnosti dôvodom na obmedzenie prístupu členov širokej verejnosti k tejto látke.

(6)

Potrebná je prísnejšia kontrola, vďaka ktorej budú môcť vnútroštátne orgány predchádzať prípadnému nedovolenému použitiu tejto látky ako prekurzora výbušnín a odhaľovať ho, čo možno dosiahnuť prostredníctvom mechanizmu nahlasovania stanoveného nariadením (EÚ) č. 98/2013.

(7)

Vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje dostupnosť hexahydrátu dusičnanu horečnatého, a vzhľadom na to, že uloženie povinnosti nahlasovania v súvislosti s ním nebude mať významný vplyv na hospodárske subjekty ani spotrebiteľov, je odôvodnené a primerané doplniť túto látku do prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do tabuľky v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013 sa dopĺňa táto látka:

„Hexahydrát dusičnanu horečnatého (číslo CAS 13446-18-9)

2834 29 80

3824 90 96 “

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1.