1.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/160

z 20. januára 2017,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 338/97 sa reguluje obchod s druhmi zvierat a rastlín uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu. Zoznam druhov uvedený v prílohe zahŕňa druhy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „dohovor“), ako aj druhy, ktorých stav ochrany si vyžaduje, aby obchod s nimi smerom z Únie, do Únie a v rámci Únie bol regulovaný alebo sledovaný.

(2)

Na sedemnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v juhoafrickom Johannesburgu od 24. septembra do 4. októbra 2016 (CoP 17), sa prijali niektoré zmeny príloh k dohovoru. Tieto zmeny by sa preto mali zohľadniť v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(3)

Do prílohy I k dohovoru boli zaradené tieto rody a druhy a mali by byť uvedené v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.

(4)

Z prílohy II do prílohy I k dohovoru boli preradené tieto druhy a mali by byť odstránené z prílohy B a zaradené do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.

(5)

Z prílohy I do prílohy II k dohovoru boli preradené tieto taxóny a mali by byť odstránené z prílohy A a zaradené do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (populácia v zátoke Cispata v Kolumbii, s poznámkou), Crocodylus porosus (populácie v Malajzii, s poznámkou), Dyscophus antongilii.

(6)

Do prílohy II k dohovoru boli zaradené tieto čeľade, rody a druhy a mali by byť uvedené v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (s poznámkou pre Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensisAbronia vasconcelosii, a okrem druhov uvedených v prílohe I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae spp. (s poznámkou), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (s poznámkou), Alopias spp. (s poznámkou), Mobula spp. (s poznámkou), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (s poznámkou), Guibourtia demeusei (s poznámkou), Guibourtia pellegriniana (s poznámkou), Guibourtia tessmannii (s poznámkou), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (s poznámkou), Siphonochilus aethiopicus (s poznámkou).

(7)

Z prílohy II k dohovoru boli odstránené tieto druhy a mali by byť odstránené z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.

(8)

Druhy, ktoré boli doteraz uvedené v prílohe III, boli z uvedenej prílohy odstránené po tom, čo boli zaradené do prílohy II, a mali by byť odstránené z prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(9)

Abronia gramineaSalamandra algira, ktoré boli doteraz uvedené v prílohe D k nariadeniu (ES) č. 338/97, by mali byť z uvedenej prílohy odstránené po tom, čo boli na sedemnástom zasadnutí CoP zaradené do prílohy II a prílohy III k dohovoru v uvedenom poradí.

(10)

Na sedemnástom zasadnutí CoP bolo prijatých alebo zmenených viacero poznámok týkajúcich sa druhov alebo čeľadí uvedených v prílohách k dohovoru, ktoré treba zohľadniť aj v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97 (ide o poznámky k druhom Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, k čeľadiam Aquilaria spp. a Gyrinops spp, k čeľadi Dalbergia spp., k druhom Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegrinianaGuibourtia tessmannii a k druhu Adansonia grandidieri).

(11)

Únia nevzniesla výhradu voči žiadnej z týchto zmien.

(12)

Na sedemnástom zasadnutí CoP boli prijaté nové odkazy na nomenklatúru živočíchov a rastlín.

(13)

Do prílohy III k dohovoru boli nedávno zaradené tieto druhy: druh Salamandra algira na žiadosť Alžírska; druhy Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone muticaApalone spinifera na žiadosť Spojených štátov amerických; druh Potamotrygon spp. (s poznámkou) a Hypancistrus zebra na žiadosť Brazílie; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepeziParatrygon aiereba na žiadosť Kolumbie. Tieto druhy by preto mali byť zaradené do prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(14)

Vzhľadom na rozsah zmien je v záujme zrozumiteľnosti primerané nahradiť prílohu k nariadeniu (ES) č. 338/97 v celom rozsahu.

(15)

Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(16)

V článku XV ods. 1 písm. c) dohovoru sa uvádza, že: „pozmeňovacie návrhy prijaté na zasadaní [konferencie zmluvných strán] nadobúdajú účinnosť 90 dní po zasadaní, a to pre všetky strany […]“. Na dodržanie tejto lehoty a zabezpečenie včasného nadobudnutia účinnosti zmien prílohy k tomuto nariadeniu by malo toto nariadenie nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.


PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1.

Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:

a)

menom druhu alebo

b)

menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.

2.

Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.

3.

Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.

4.

Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (1) alebo smernice Rady 92/43/EHS (2).

5.

Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:

a)

„ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;

b)

„vars).“ sa používa na označenie odrody (odrôd) a

c)

„fa.“ sa používa na označenie formy.

6.

Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.

7.

(I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.

8.

(II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.

9.

(III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.

10.

„Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho názov a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín.

11.

Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlíšiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.

12.

Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

#1

Označuje všetky časti a deriváty, okrem:

a)

semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);

b)

semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c)

rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a

d)

plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla.

#2

Označuje všetky časti a deriváty, okrem:

a)

semien a peľu; a

b)

hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#3

Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, výťažky, tonikum, čaje a cukrovinky.

#4

Označuje všetky časti a deriváty, okrem:

a)

semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov Beccariophoenix madagascariensisDypsis decaryi vyvezené z Madagaskaru;

b)

semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c)

rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;

d)

plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;

e)

stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu Opuntia podrodov OpuntiaSelenicereus (Cactaceae) a

f)

hotových výrobkov z Euphorbia antisyphilitica, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#5

Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.

#6

Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.

#7

Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.

#8

Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.

#9

Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu Hoodia spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbii na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA/xxxxxx]“.

#10

Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.

#11

Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.

#12

Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.

#13

Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopra“) a všetky jeho deriváty.

#14

Označuje všetky časti a deriváty, okrem:

a)

semien a peľu;

b)

semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c)

plodov;

d)

listov;

e)

vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch a

f)

hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na drevné triesky, korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

#15

Označuje všetky časti a deriváty, okrem:

a)

listov, kvetov, peľu, plodov a semien;

b)

nekomerčného obchodovania so zásielkami s najvyššou celkovou hmotnosťou 10 kg na zásielku;

c)

častí a derivátov Dalbergia cochinchinensis, na ktoré sa vzťahuje poznámka #4;

d)

častí a derivátov rodu Dalbergia spp., ktoré pochádzajú a sú vyvážané z Mexika a vzťahuje sa na ne poznámka #6.

#16

Označuje semená, plody, oleje a živé rastliny.

13.

Pre pojmy a výrazy uvádzané v týchto prílohách v poznámkach platí toto vymedzenie:

Výťažok

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Výťažok môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gumy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

14.

Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané in vitro v tuhom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách sa toto nariadenie nevzťahuje.

15.

Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.

16.

Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§ 1

Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

§ 2

Akékoľvek perá alebo akékoľvek kože alebo iná časť, na ktorej je perie.

17.

Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§ 3

Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

§ 4

Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

 

Príloha A

Príloha B

Príloha C

Bežné pomenovanie

FAUNA/ŽIVOČÍCHY

CHORDATA (CHORDÁTY)

MAMMALIA

 

 

 

cicavce

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

párnokopytníky

 

 

 

vidlorohovité

 

Antilocapra americana (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

 

vidloroh prériový

Bovidae

 

 

 

turovité

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

antilopa adax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

paovca hrivnatá

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepál/Pakistan)

antilopa indická

 

Bos gaurus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Bos frontalis, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

 

 

gaur

 

Bos mutus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Bos grunniens, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

 

 

jak

 

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

antilopa nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Bubalus bubalis, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

byvol vodný

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa nížinný

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

byvol tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

anoa horský

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin dlhosrstý

 

Capra falconeri (I)

 

 

koza skrutkorohá

 

 

Capra caucasica (II)

 

kozorožec kaukazský

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)

koza bezoárová

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

kozorožec sibírsky

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

serov černastý

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

serov červený

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

goral sumatriansky

 

Capricornis thar (I)

 

 

serov himalájsky

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

chocholatka Brookova

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

chocholatka čiernochrbtá

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

chocholatka Jentinkova

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

chocholatka Ogilbyho

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

chocholatka žltochrbtá

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

chocholatka pásavá

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

byvolec bieloritný

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

gazela činkara

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

gazela atlaská

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžírsko/Tunisko)

gazela dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

gazela piesočná

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

antilopa vrania angolská

 

 

Kobus leche (II)

 

vodárka lečve

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

goral hnedý

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

goral amurský

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

goral sivý

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

goral sečuánsky

 

Nanger dama (I)

 

 

gazela dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

oryx šabľorohý

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

oryx arabský

 

 

Ovis ammon (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

 

ovca argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

ovca argali tibetská

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

ovca argali turkménska

 

 

Ovis aries (Okrem domestikovanej formy Ovis aries aries, poddruhu uvedeného v prílohe A a podruhov O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimonO. a. orientalis, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

ovca urial

 

Ovis aries ophion (I)

 

 

muflón cyperský

 

Ovis aries vignei (I)

 

 

ovca urial ladacká

 

 

Ovis canadensis (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

ovca hruborohá

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

antilopa čiru

 

 

Philantomba monticola (II)

 

chocholatka modrá

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

nahur modrý

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

kamzík abruzský

 

 

Saiga borealis (II)

 

sajga mongolská

 

 

Saiga tatarica (II)

 

sajga stepná

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

antilopa štvorrohá

Camelidae

 

 

 

ťavovité

 

 

Lama guanicoe (II)

 

lama huanako

 

Vicugna vicugna (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)

Vicugna vicugna (II) (Len populácie Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A) (3)

 

lama vikuňa

Cervidae

 

 

 

jeleňovité

 

Axis calamianensis (I)

 

 

axis kalamiánsky

 

Axis kuhlii (I)

 

 

axis baveánsky

 

 

 

Axis porcinus [III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)]

jeleň kančí

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

jeleň kančí indočínsky

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

jeleník močiarny

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

jeleň lesný stredoázijský

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko/Tunisko)

jeleň lesný berberský

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

jeleň lesný hangul

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

daniel mezopotámsky

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

rod huemul

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

jeleník červený stredoamerický

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

mundžak čierny

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

mundžak veľký

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

jeleník bielochvostý guatemalský

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

jeleník pampový

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

pudu severný

 

Pudu puda (I)

 

 

pudu južný

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

jeleň barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

jeleň thamin

Hippopotamidae

 

 

 

hrochovité

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

hrošík pralesný

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

hroch obojživelný

Moschidae

 

 

 

kabarovité

 

Moschus spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

Moschus spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)

 

kabarovité

Suidae

 

 

 

diviakovité

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa východná

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

babirusa bolabatu

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

babirusa celebská

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

babirusa togeánska

 

Sus salvanius (I)

 

 

diviak trpasličí

Tayassuidae

 

 

 

pekariovité

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií Pecari tajacu v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

pekariovité

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

pekari Wagnerov

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

panda červená

Canidae

 

 

 

psovité

 

 

 

Canis aureus (III India)

šakal zlatý

 

Canis lupus (I/II)

(Všetky populácie okrem populácie Španielska severne od rieky Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako Canis lupus familiaris, a dinga, ktorý sa uvádza ako Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populácia Španielska severne od rieky Duero a populácia Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako Canis lupus familiaris, a dinga, ktorý sa uvádza ako Canis lupus dingo)

 

vlk dravý

 

Canis simensis

 

 

vlk etiópsky

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

mungo krabožravý

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

vlk hrivnatý

 

 

Cuon alpinus (II)

 

dhoul

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

líška horská

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

líška Darwinova

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

líška pampová

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

líška Azarova

 

Speothos venaticus (I)

 

 

pes pralesný

 

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

líška bengálska

 

 

Vulpes cana (II)

 

líška kráľovská

 

 

Vulpes zerda (II)

 

líška fenek

falanukovité

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

falanuk štíhly

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka malgašská

Felidae

 

 

 

mačkovité

 

 

Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje. Pre Panthera leo (africké populácie): Pre exempláre kostí, častí kostí, výrobkov z kostí, pazúrov, kostier, lebiek a zubov odobratých z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

Stanovia sa a každoročne sa budú oznamovať Sekretariátu dohovoru CITES ročné vývozné kvóty na obchodovanie na komerčné účely s kosťami, časťami kostí, výrobkami z kostí, pazúrmi, kostrami, lebkami a zubami získanými z chovných zariadení v Južnej Afrike.)

 

mačkovité

 

Acinonyx jubatus (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)

 

 

gepard

 

Caracal caracal (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

karakal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

mačka Temminckova

 

Felis nigripes (I)

 

 

mačka čiernonohá

 

Felis silvestris (II)

 

 

mačka lesná

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

mačka maloškvrnitá

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

mačka horská

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

oncila

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

mačka dlhochvostá

 

Lynx lynx (II)

 

 

rys ostrovid

 

Lynx pardinus (I)

 

 

rys španielsky

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

leopard obláčikový

 

Panthera leo persica (I)

 

 

lev ázijský

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguár

 

Panthera pardus (I)

 

 

leopard škvrnitý

 

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

mačka mramorovaná

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

mačka bengálska

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

mačka iriomotská

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

mačka plochočelá

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

mačka červenoškvrnitá

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

puma kostarická

 

Puma yagouaroundi (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

mačka jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

leopard snežný

Herpestidae

 

 

 

mungovité

 

 

 

Herpestes edwardsi (III India/Pakistan)

mungo indický

 

 

 

Herpestes fuscus (III India)

mungo hnedý

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

mungo Geoffroyov

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

mungo zlatoškvrnný

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

mungo Smithov

 

 

 

Herpestes urva (III India)

mungo krabožravý

 

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

mungo pásavokrký

Hyaenidae

 

 

 

hyenovité

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

hyena pásavá

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

hyenka cibetkovitá

Mephitidae

 

 

 

skunkorodé

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

skunk patagónsky

Mustelidae

 

 

 

lasicovité

Lutrinae

 

 

 

vydrorodé

 

 

Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

vydry

 

Aonyx capensis microdon (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

vydra konžská

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

vydra morská južná

 

Lontra felina (I)

 

 

vydra pobrežná

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

vydra dlhochvostá

 

Lontra provocax (I)

 

 

vydra južná

 

Lutra lutra (I)

 

 

vydra riečna

 

Lutra nippon (I)

 

 

vydra japonská

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

vydra obrovská

Mustelinae

 

 

 

lasicorodé

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

tajra sivohlavá

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

grizon veľký

 

 

 

Martes flavigula (III India)

kuna charza

 

 

 

Martes foina intermedia (III India)

poddruh kuny skalnej

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

kuna nilgirská

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

mediar svetlochrbtý

 

Mustela nigripes (I)

 

 

tchor čiernonohý

Odobenidae

 

 

 

mrožovité

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

mrož ľadový

Otariidae

 

 

 

uškatcovité

 

 

Arctocephalus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod uškatec

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

uškatec čilský

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

uškatec guadelupský

Phocidae

 

 

 

tuleňovité

 

 

Mirounga leonina (II)

 

tuleň sloní

 

Monachus spp. (I)

 

 

rod tuleň

Procyonidae

 

 

 

medvedíkovité

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

olingo štíhly

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

fret stredoamerický

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

nosáľ bieloústy

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguaj)

nosáľ bieloústy juhobrazílsky

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

medvedík kynkažu

Ursidae

 

 

 

medveďovité

 

 

Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

medveďovité

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

panda veľká

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

medveď malajský

 

Melursus ursinus (I)

 

 

medveď pyskatý

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

medveď okuliarnatý

 

Ursus arctos (I/II)

(V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh Ursus arctos isabellinus; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v príllohe II)

 

 

medveď hnedý

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

medveď himalájsky

Viverridae

 

 

 

cibetkovité

 

 

 

Arctictis binturong (III India)

binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

cibetka africká

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

cibetka vydrovitá

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

cibetka Derbyho

 

 

 

Paguma larvata (III India)

musang škraboškový

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

musang malajský

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

musang tmavý

 

 

Prionodon linsang (II)

 

linsang pásavý

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

linsang škvrnitý

 

 

 

Viverra civettina (III India)

cibetka malabarská

 

 

 

Viverra zibetha (III India)

cibetka veľká

 

 

 

Viverricula indica (III India)

cibetka malá

CETACEA

 

 

 

veľrybotvaré cicavce

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

veľrybotvaré cicavce

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

listonosovité

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguaj)

listonos čiarkovaný

Pteropodidae

 

 

 

kaloňovité

 

 

Acerodon spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

kalone rodu Acerodon

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

kaloň hrivnatý

 

 

Pteropus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem Pteropus brunneus.)

 

kalone rodu Pteropus

 

Pteropus insularis (I)

 

 

kaloň truk

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

kaloň komorský

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

kaloň okinawský

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

kaloň mariánsky

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

kaloň ponpejský

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

kaloň mikronézsky

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

kaloň palauský

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

kaloň rodriguezský

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

kaloň samoanský

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

kaloň tonžský

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

kaloň ualanský

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

kaloň pembský

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

kaloň yapský

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

pásavcovité

 

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

pásavec holochvostý

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

pásavec tatoa

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

 

pásavec bolívijský

 

Priodontes maximus (I)

 

 

pásavec obrovský

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

kunovcovité

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

vakomyš dlhochvostá

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

vakomyš piesočná

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

kengurovité

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

stromokengura sivá

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

stromokengura medveďovitá

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

valabia dlhochvostá

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

valabia pásavá

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

valabia uzdičková

Phalangeridae

 

 

 

kuskusovité

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

kuskus Flanneryho

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

kuskus južný

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

kuskus sivý

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

kuskus admirálsky

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

kuskus škvrnitý

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

kuskus papuánsky

Potoroidae

 

 

 

potkanokengurovité

 

Bettongia spp. (I)

 

 

rod potkanokengura

Vombatidae

 

 

 

vombatovité

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

vombat severný

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

zajacovité

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

králik štetinatý

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

králik lávový

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

ježurovité

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

rod ježura

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

bandikut hrubosrstý

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

bandikut králikovitý

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

koňovité

 

 

 

koňovité

 

Equus africanus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Equus asinus, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

 

 

somár africký

 

Equus grevyi (I)

 

 

zebra Grévyho

 

Equus hemionus (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy Equus hemionus hemionusEquus hemionus khur sú uvedené v prílohe I)

 

 

somár ázijský

 

Equus kiang (II)

 

 

kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

kôň Przewalského

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

zebra horská Hartmanovej

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

zebra horská kapská

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorožcovité

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)

 

 

nosorožcovité

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

 

nosorožec tuponosý južný

Tapiridae

 

 

 

tapírovité

 

Tapiridae spp. (I) (Okrem druhu uvedeného v prílohe B)

 

 

tapírovité

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

tapír juhoamerický

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

šupinavcovité

 

 

Manis spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod šupinavec

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

šupinavec indický

 

Manis culionensis (I)

 

 

 

 

Manis gigantea (I)

 

 

šupinavec obrovský

 

Manis javanica (I)

 

 

šupinavec jávsky

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

šupinavec čínsky

 

Manis temminckii (I)

 

 

šupinavec stepný

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

šupinavec dlhochvostý

 

Manis tricuspis (I)

 

 

šupinavec bielobruchý

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

leňochovité

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

leňoch trpasličí

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

leňoch hnedokrký

Megalonychidae

 

 

 

leňochovité

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

leňoch Hoffmanov

Myrmecophagidae

 

 

 

mravčiarovité

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

mravčiar trojprstý

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

mravčiar mexický

PRIMATES

 

 

 

primáty

 

 

PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

primáty

Atelidae

 

 

 

malpovité

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

vrešťan koibský

 

Alouatta palliata (I)

 

 

vrešťan pláštikový

 

Alouatta pigra (I)

 

 

vrešťan guatemalský

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

pavučiak čiernoruký tmavočelý

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

pavučiak čiernoruký panamský

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

pavučiak muriki

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

muriki severný

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

pavučiak žltochvostý

Cebidae

 

 

 

malpovité

 

Callimico goeldii (I)

 

 

kalimiko skákavý

 

Callithrix aurita (I)

 

 

kosmáč čierny

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

kosmáč žltohlavý

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

rod levík

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

tamarín dvojfarebný

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

tamarín červenokrký

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

tamarín bielonohý

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

tamarín Martinsov

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

tamarín pinčí

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

saimiri červenochrbtý

Cercopithecidae

 

 

 

mačiakovité

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

mangabej chocholatý

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

mačiak diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

mačiak Rolowayov

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

mačiak gabonský

 

Colobus satanas (II)

 

 

gueréza čierna

 

Macaca silenus (I)

 

 

makak vanderu

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

makak magot

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

mandril čiernotváry (dril)

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril pestrotváry

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

kahau nosatý

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

gueréza stredoafrická

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

gueréza iringa

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

gueréza zanzibarská

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

gueréza Pennantova

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

gueréza Preussova

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

gueréza kenská

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

gueréza ugandská

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

gueréza Thollonova

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

hulman mentavejský

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

rod langur

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

rod langur

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

hulman kašmírsky

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

hulman malabarský

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hulman posvätný

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

hulman kumaonský

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

hulman čiernonohý

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

hulman južný

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

hulman nepálsky

 

Simias concolor (I)

 

 

kahau mentavejský

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

hulman čiernobiely

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

hulman uzdičkový

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

hulman zlatý

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

hulman hatinský

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

hulman nilgirský

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

hulman laoský

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

hulman chocholatý

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

hulman bielohlavý

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

hulman Shortridgov

Cheirogaleidae

 

 

 

makiovité

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

makiovité

Daubentoniidae

 

 

 

ksukolovité

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

ksukolovité

Hominidae

 

 

 

ľudoopovité

 

Gorilla beringei (I)

 

 

gorila východná

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila

 

Pan spp. (I)

 

 

rod šimpanz

 

Pongo abelii (I)

 

 

orangutan sumatriansky

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan

Hylobatidae

 

 

 

gibonovité

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibonovité

Indriidae

 

 

 

indriovité

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indriovité

Lemuridae

 

 

 

lemurovité

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

lemurovité

Lepilemuridae

 

 

 

pralemurovité

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

pralemurovité

Lorisidae

 

 

 

lorisovité

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

rod útloň

Pitheciidae

 

 

 

chvostnáčovité

 

Cacajao spp. (I)

 

 

rod uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

titi

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

titi

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

titi

 

Callicebus personatus (II)

 

 

titi čiernohlavý

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

saki bielonosý

Tarsiidae

 

 

 

okáľovité

 

Tarsius spp. (II)

 

 

okáľovité

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

slonovité

 

Elephas maximus (I)

 

 

slon ázijský

 

Loxodonta africana (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)

Loxodonta africana (II)

[Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (5); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A]

 

slon africký

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

činčilovité

 

Chinchilla spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)

 

 

činčilovité

Cuniculidae

 

 

 

pakovité

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka nížinná

Dasyproctidae

 

 

 

agutiovité

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

aguti škvrnitý

Erethizontidae

 

 

 

urzonovité

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

kuandu mexický

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguaj)

kuandu paraguajský

Hystricidae

 

 

 

dikobrazovité

 

Hystrix cristata

 

 

dikobraz hrebenatý

Muridae

 

 

 

myšovité

 

Leporillus conditor (I)

 

 

potkan dlhouchý

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

myš vlnatá

 

Xeromys myoides (I)

 

 

myš vodná

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

potkan hrubochvostý

Sciuridae

 

 

 

vevericovité

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

svišť mexický

 

 

 

Marmota caudata (III India)

svišť dlhochvostý

 

 

 

Marmota himalayana (III India)

svišť himalájsky

 

 

Ratufa spp. (II)

 

rod ratufa

 

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

veverica Deppeho

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tany

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

dugongovité

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugongovité

Trichechidae

 

 

 

lamantínovité

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

vtáky

ANSERIFORMES

 

 

 

 

husotvaré

 

 

 

kačicovité

 

Anas aucklandica (I)

 

 

kačica nelietavá

 

 

Anas bernieri (II)

 

kačica červenonohá

 

Anas chlorotis (I)

 

 

kačica hnedá

 

 

Anas formosa (II)

 

kačica pestrá

 

Anas laysanensis (I)

 

 

kačica laysanská

 

Anas nesiotis (I)

 

 

kačica ostrovná

 

Anas querquedula

 

 

kačica chrapačka

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

pižmovka pralesná

 

Aythya innotata

 

 

chochlačka madagaskarská

 

Aythya nyroca

 

 

chochlačka bielooká

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

bernikla aleutská

 

Branta ruficollis (II)

 

 

bernikla červenokrká

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

bernikla vlnkovaná

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

koskoroba biela

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

labuť čiernokrká

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

stromárka veľká

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

stromárka sivokrká

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

stromárka hrdzavá

 

Mergus octosetaceus

 

 

potápač tmavý

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

potápnica bielohlavá

 

Rhodonessa caryophyllacea (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 

 

ružovokrčka močiarna

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

hrebenatka škvrnitá

 

Tadorna cristata

 

 

kazarka chochlatá

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

kolibríkovité

 

 

Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

kolibríkovité

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

pustovníček krivozobý

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

ležiakovité

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

ležiak dvojpásy

Laridae

 

 

 

čajkovité

 

Larus relictus (I)

 

 

čajka reliktná

Scolopacidae

 

 

 

slukovité

 

Numenius borealis (I)

 

 

hvizdák krátkozobý

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

hvizdák tenkozobý

 

Tringa guttifer (I)

 

 

kalužiak kulíkovitý

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

volavkovité

 

Ardea alba

 

 

beluša veľká

 

Bubulcus ibis

 

 

hltavka chochlatá

 

Egretta garzetta

 

 

beluša malá

Balaenicipitidae

 

 

 

člnozobcovité

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

člnozobec veľký

Ciconiidae

 

 

 

bocianovité

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

bocian čiernozobý

 

Ciconia nigra (II)

 

 

bocian čierny

 

Ciconia stormi

 

 

bocian okuliarnatý

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabiru veľký

 

Leptoptilos dubius

 

 

marabu veľký

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

myktéria alabastrová

Phoenicopteridae

 

 

 

plameniakovité

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

plameniakovité

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

plameniak červený

Threskiornithidae

 

 

 

ibisovité

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

kvara červená

 

Geronticus calvus (II)

 

 

ibis lysý

 

Geronticus eremita (I)

 

 

ibis skalný

 

Nipponia nippon (I)

 

 

ibis chochlatý

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

lyžičiar biely

 

Pseudibis gigantea

 

 

ibis veľký

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

holubovité

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

veľkohrivec bradavičnatý

 

Claravis godefrida

 

 

dudlavec pásavokrídly

 

Columba livia

 

 

holub divý

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

plodožer okuliarnatý

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

holubček

 

 

Goura spp. (II)

 

rod korunáč

 

Leptotila wellsi

 

 

holubec grenadský

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Maurícius)

hrdlička ružová

 

Streptopelia turtur

 

 

hrdlička poľná

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

zobákorožcovité

 

 

Aceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

zobákorožcovité

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

zobákorožec hrdzavý

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

zobákorožcovité

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

zobákorožcovité

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

zobákorožcovité

 

 

Buceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

zobákorožcovité

 

Buceros bicornis (I)

 

 

zobákorožec dvojrohý

 

 

Penelopides spp. (II)

 

zobákorožcovité

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

zobákorožec ostražitý

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

zobákorožcovité

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

zobákorožec bielohrdlý

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

turakovité

 

 

Tauraco spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

turakovité

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

turako zlatistý

FALCONIFORMES

 

 

 

sokolotvaré

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem Caracara lutosa)

 

sokolotvaré

Accipitridae

 

 

 

jastrabovité

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

jastrab krátkoprstý

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

jastrab veľký

 

Accipiter nisus (II)

 

 

jastrab krahulec

 

Aegypius monachus (II)

 

 

sup tmavohnedý

 

Aquila adalberti (I)

 

 

orol iberský

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

orol skalný

 

Aquila clanga (II)

 

 

orol hrubozobý

 

Aquila heliaca (I)

 

 

orol kráľovský

 

Aquila pomarina (II)

 

 

orol krikľavý

 

Buteo buteo (II)

 

 

myšiak hôrny

 

Buteo lagopus (II)

 

 

myšiak severský

 

Buteo rufinus (II)

 

 

myšiak hrdzavý

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

luniakovec dlhozobý

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

hadiar krátkoprstý

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

kaňa močiarna

 

Circus cyaneus (II)

 

 

kaňa sivá

 

Circus macrourus (II)

 

 

kaňa stepná

 

Circus pygargus (II)

 

 

kaňa popolavá

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

luniak sivý

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

hadožer jastrabí

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

bradáň žltohlavý

 

Gyps fulvus (II)

 

 

sup bielohlavý

 

Haliaeetus spp. (I/II) (druh Haliaeetus albicilla je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)

 

 

rod orliak

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpya opičiarka

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

orol jastrabovitý

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

orol malý

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

myšiak čiarkavohlavý

 

Milvus migrans (II) (Okrem Milvus migrans lineatus, ktorý je zaradený do prílohy B)

 

 

haja tmavá

 

Milvus milvus (II)

 

 

haja červená

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

zdochlinár biely

 

Pernis apivorus (II)

 

 

včelár lesný

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

opičiar veľkozobý

Cathartidae

 

 

 

kondorovité

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kondor veľkozobý

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kondor kráľovský

 

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor veľký

Falconidae

 

 

 

sokolovité

 

Falco araeus (I)

 

 

sokol seychelský

 

Falco biarmicus (II)

 

 

sokol laner

 

Falco cherrug (II)

 

 

sokol rároh

 

Falco columbarius (II)

 

 

sokol kobec

 

Falco eleonorae (II)

 

 

sokol ostrovný

 

Falco jugger (I)

 

 

sokol lagar

 

Falco naumanni (II)

 

 

sokol bielopazúrový

 

Falco newtoni (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)

 

 

sokol hrdzavochrbtý

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

sokol hrdzavohlavý

 

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol sťahovavý

 

Falco punctatus (I)

 

 

sokol bodkavý

 

Falco rusticolus (I)

 

 

sokol poľovnícky

 

Falco subbuteo (II)

 

 

sokol lastovičiar

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

sokol myšiar (pustovka)

 

Falco vespertinus (II)

 

 

sokol kobcovitý

Pandionidae

 

 

 

kršiakovité

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

kršiak rybár

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbia)

 

 

hoko modrozobý

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

hoko červenozobý

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

hoko žltozobý

 

 

Crax fasciolata

 

hoko kučeravý

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbia)

hoko korunkatý

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbia/Kostarika/Guatemala/Honduras)

hoko hrbozobý

 

Mitu mitu (I)

 

 

hoko mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

roháň horský

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

šuan plodožravý

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

hoko prilbatý

 

Penelope albipennis (I)

 

 

šuan bielokrídly

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

šuan chochlatý

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

morkovec horský

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

morkovec čiernočelý

 

Pipile pipile (I)

 

 

morkovec hvízdavý

Megapodiidae

 

 

 

tabonovité

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

tabon prilbatý

Phasianidae

 

 

 

bažantovité

 

 

Argusianus argus (II)

 

argus páví

 

Catreus wallichii (I)

 

 

bažant škvrnitý

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

prepelka masková

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

uškáň biely

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

uškáň bielochrbtý

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

kura čiarkovaná

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

vrchár krvavý

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

monal lesklý

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

monal zelenochvostý

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

monal bielochvostý

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

bažant pestrý

 

 

Lophura hatinhensis

 

bažant vietnamský

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

bažant čiernochrbtý

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

bažant lesklý

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

morka lesklá

 

Odontophorus strophium

 

 

prepelka goliernatá

 

Ophrysia superciliosa

 

 

garvalka himalájska

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

páv korunkatý

 

 

Pavo muticus (II)

 

páv chocholatý

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

okáč činkvis

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

okáč hnedý

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

okáč malajský

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

okáč tmavý

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

okáč bielobradý

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

koklas chochlatý

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

argus perlový

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

bažant pásavý

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

bažant pásavokrídly

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

bažant čierny

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

ular kaspický

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

ular tibetský

 

Tragopan blythii (I)

 

 

tragopan žltolíci

 

Tragopan caboti (I)

 

 

tragopan perlavý

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

tragopan čiernohlavý

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepál)

tragopan rožkatý

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

kupido texaský

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

žeriavovité

 

 

Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

žeriavovité

 

Grus americana (I)

 

 

žeriav škriekavý

 

Grus canadensis (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy Grus canadensis nesiotesGrus canadensis pulla sú uvedené v prílohe I)

 

 

žeriav plavokrký

 

Grus grus (II)

 

 

žeriav popolavý

 

Grus japonensis (I)

 

 

žeriav čierno-biely

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

žeriav biely

 

Grus monacha (I)

 

 

žeriav čierny

 

Grus nigricollis (I)

 

 

žeriav čiernokrký

 

Grus vipio (I)

 

 

žeriav bielokrký

Otididae

 

 

 

dropovité

 

 

Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

dropovité

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

drop čiernotemenný

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

drop hrivnatý

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

drop orientálny

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

drop bielokrídly

 

Otis tarda (II)

 

 

drop veľký

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

drop čiernokrký

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

drop malý

Rallidae

 

 

 

chriašteľovité

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

chriašteľ lesný

Rhynochetidae

 

 

 

kaguovité

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kaguovité

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

skrabiarovité

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

skrabiar krikľavý

Cotingidae

 

 

 

kotingovité

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

vranuša čierna

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

vranuša faraón

 

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga kolohrivá

 

 

Rupicola spp. (II)

 

rod skalniak

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

kotinga bielokrídla

Emberizidae

 

 

 

strnádkovité

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

kardinálka zelená

 

 

Paroaria capitata (II)

 

kardinálka pláštiková

 

 

Paroaria coronata (II)

 

kardinálka sivá

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

tangara nádherná

Estrildidae

 

 

 

astrildovité

 

 

Amandava formosa (II)

 

amandava olivová

 

 

Lonchura fuscata

 

ryžovník hnedý

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

ryžovník sivý

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

amadinka krátkochvostá

Fringillidae

 

 

 

pinkovité

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

stehlík ohnivý

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

stehlík žltolíci

Hirundinidae

 

 

 

lastovičkovité

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

okaňa bielooká

Icteridae

 

 

 

trupiálovité

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

vlhovec šafranový

Meliphagidae

 

 

 

medárikovité

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

medárik prilbatý

Muscicapidae

 

 

 

muchárovité

 

Acrocephalus rodericanus (III Maurícius)

 

 

trsteniarik rodrigueský

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

niltava nížinná

 

Dasyornis broadbenti litoralis (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)

 

 

štetinár pobrežný

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

štetinár malý

 

 

Garrulax canorus (II)

 

timáliovec spevavý

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

timáliovec taiwanský

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

mezia striebrosluchá

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

mezia žltá

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

minla sivolíca

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

holohlavec žltohlavý

 

Picathartes oreas (I)

 

 

holohlavec skalný

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurícius)

vípkar maskarénsky

Paradisaeidae

 

 

 

rajkovité

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajkovité

Pittidae

 

 

 

pitovité

 

 

Pitta guajana (II)

 

pita pásikavá

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

pita žltohrdlá

 

Pitta kochi (I)

 

 

pita fúzatá

 

 

Pitta nympha (II)

 

pita maľovaná

Pycnonotidae

 

 

 

bylbylovité

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

bylbyl korunkatý

Sturnidae

 

 

 

škorcovité

 

 

Gracula religiosa (II)

 

beo posvätný

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

škorec biely

Zosteropidae

 

 

 

okánikovité

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

okánik bieloprsý

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

fregatovité

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

fregata bielobruchá

Pelecanidae

 

 

 

pelikánovité

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

pelikán kučeravý

Sulidae

 

 

 

sulovité

 

Papasula abbotti (I)

 

 

sula čiernokrídla

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

hlaváňovité

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

jumbo hýľovitý

Picidae

 

 

 

žlnovité

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

tesár kórejský

Ramphastidae

 

 

 

tukanovité

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentína)

arasari zlatý

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

arasari čiernohrdlý

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentína)

arasari hnedosluchý

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

arasari zelený

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentína)

tukan pestrý

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

tukan žltohrdlý

 

 

Ramphastos toco (II)

 

tukan veľkozobý

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

tukan bieloprsý

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

tukan krkavý

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentína)

tukaník škvrnitozobý

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

potápkovité

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

potápka atitlánska

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

albatrosovité

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

albatros bielochrbtý

PSITTACIFORMES

 

 

 

papagájotvaré

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicusPsittacula krameri, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

papagájotvaré

Cacatuidae

 

 

 

kakaduovité

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

kakadu Goffinov

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

kakadu bielozobý

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

kakadu červenochocholatý (molucký)

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

kakadu žltochochlatý

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

kakadu čierny

Loriidae

 

 

 

loriotivé

 

Eos histrio (I)

 

 

lori harlekýn

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)

 

 

rod lori

Psittacidae

 

 

 

papagájovité

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

amazoňan červenokrký

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

amazoňan žltotylový

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

amazoňan žltočelý

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

amazoňan červenochvostý

 

Amazona finschi (I)

 

 

amazoňan fialovohlavý

 

Amazona guildingii (I)

 

 

amazoňan kráľovský

 

Amazona imperialis (I)

 

 

amazoňan cisársky

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

amazoňan bielohlavý (kubánsky)

 

Amazona oratrix (I)

 

 

amazoňan žltohlavý

 

Amazona pretrei (I)

 

 

amazoňan okuliarnatý

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

amazoňan belavolíci

 

Amazona tucumana (I)

 

 

amazoňan nádherný

 

Amazona versicolor (I)

 

 

amazoňan pestrý

 

Amazona vinacea (I)

 

 

amazoňan vínovoprsý

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

amazoňan červenočelý

 

Amazona vittata (I)

 

 

amazoňan belasokrídly

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

rod ara

 

Ara ambiguus (I)

 

 

ara olivová

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

ara modrokrká

 

Ara macao (I)

 

 

ara arakanga

 

Ara militaris (I)

 

 

ara zelená (vojenská)

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

ara červenosluchá

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

ara sivomodrá

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

kakariki norfolský

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

kakariki smaragdový

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

kakariki červenočelý

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

kakariki žltavý

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

figojed červenolíci

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

kakariki uškatý

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

klinochvost žltý

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

tráviar úhľadný

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

arara žltosluchá

 

Pezoporus occidentalis (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 

 

zemnár nočný

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

zemnár vlnkovaný

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

amazoňan červenohlavý

 

Primolius couloni (I)

 

 

ara modrohlavá

 

Primolius maracana (I)

 

 

ara marakana

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

speváčik žltoramenný

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

speváčik kapucňový

 

Psephotus pulcherrimus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 

 

speváčik rajský

 

Psittacula echo (I)

 

 

alexander golierikatý

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

papagáj sivý (žako)

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

klinochvost modrohrdlý

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

rod arara

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

kakapo sovovitý

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

nanduovité

 

Pterocnemia pennata (I) (Except Pterocnemia pennata pennata, ktorý je uvedený v prílohe B)

 

 

nandu škvrnitý

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

nandu škvrnitý

 

 

Rhea americana (II)

 

nandu pampový

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

tučniakovité

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

tučniak okuliarnatý

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

tučniak jednopásy

STRIGIFORMES

 

 

 

sovotvaré

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem Sceloglaux albifacies)

 

sovotvaré

Strigidae

 

 

 

sovotvaré

 

Aegolius funereus (II)

 

 

pôtik kapcavý

 

Asio flammeus (II)

 

 

myšiarka močiarna

 

Asio otus (II)

 

 

myšiarka ušatá

 

Athene noctua (II)

 

 

kuvik obyčajný

 

Bubo bubo (II) (Okrem Bubo bubo bengalensis, ktorý je uvedený v prílohe B)

 

 

výr skalný

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

kuvičok vrabčí

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

kuvik lesný

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

výrik veľký

 

Ninox natalis (I)

 

 

sovka pásikavá

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

belaňa tundrová

 

Otus ireneae (II)

 

 

výrik prímorský

 

Otus scops (II)

 

 

výrik lesný

 

Strix aluco (II)

 

 

sova obyčajná

 

Strix nebulosa (II)

 

 

sova tmavá

 

Strix uralensis (II) (Okrem Strix uralensis davidi, ktorý je uvedený v prílohe B)

 

 

sova dlhochvostá

 

Surnia ulula (II)

 

 

krahuľa hôrna

Tytonidae

 

 

 

plamienkovité

 

Tyto alba (II)

 

 

plamienka driemavá

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

plamienka oranžová

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

pštrosovité

 

Struthio camelus (I) (Len populácie Alžírska, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

 

pštrosovité

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

tinamovité

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

tinama samotárska

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

trogónovité

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

kvesal chochlatý

REPTILIA

 

 

 

plazy

CROCODYLIA

 

 

 

krokodíly

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

krokodíly

Alligatoridae

 

 

 

aligátorovité

 

Alligator sinensis (I)

 

 

aligátor čínsky

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

kajman okuliarnatý

 

Caiman latirostris (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)

 

 

kajman širokonosý

 

Melanosuchus niger (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)

 

 

kajman čierny

Crocodylidae

 

 

 

krokodílovité

 

Crocodylus acutus (I) (Okrem populácie integrovanej oblasti ochrany mangrovov v zátoke Cispata, Tinajones, La Balsa a v okolitých oblastiach, v okrese Córdoba, Kolumbia a populácie Kuby, ktoré sú uvedené v prílohe B)

 

 

krokodíl dlhohlavý

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

krokodíl panciernatý

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

krokodíl orinocký

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

krokodíl novoguinejský mindorský

 

Crocodylus moreletii (I) (Okrem populácie Belize, ktorá je uvedená v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B)

 

 

krokodíl Moreletov

 

Crocodylus niloticus (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

krokodíl nílsky

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

krokodíl bahenný

 

Crocodylus porosus (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie, Malajzie [odchyt z voľnej prírody obmedzený na štát Sarawak a nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody pre ostatné štáty Malajzie (Sabah a polostrov Malajzia), so zmenou nulovej kvóty iba so súhlasom zmluvných strán CITES] a Papuy-Novej Guinei, ktoré sú uvedené v prílohe B)

 

 

krokodíl morský

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

krokodíl kubánsky

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

krokodíl olivový

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

krokodíl čelnatý

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

krokodíl štíhlohlavý

Gavialidae

 

 

 

gaviálovité

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gaviál indický

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

hatériovité

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

hatériovité

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

agamovité

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

rod pichľavec

Anguidae

 

 

 

slepúchovité

 

 

Abronia spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Pre exempláre z voľnej prírody Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensisA. vasconcelosii bola stanovená nulová vývozná kvóta)

 

slepúchovité

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

chameleónovité

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

rod chameleón

 

 

Brookesia spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod chameleón

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

brukesia

 

 

Calumma spp. (II)

 

rod chameleón

 

 

Chamaeleo spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

chameleónovité

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

chameleón obyčajný

 

 

Furcifer spp. (II)

 

rod chameleón

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

rod chameleón

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

rod chameleón

 

 

Palleon spp. (II)

 

 

 

 

Rhampholeon spp. (II)

 

rod chameleón

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

rod chameleón

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

kruhochvostovité

 

 

Cordylus spp. (II)

 

rod kruhochvost

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

 

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

 

 

 

Namazonurus spp. (II)

 

 

 

 

Ninurta spp. (II)

 

 

 

 

Ouroborus spp. (II)

 

 

 

 

Pseudocordylus spp. (II)

 

 

 

 

Smaug spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

gekónovité

 

Cnemaspis psychedelica (I)

 

 

gekón

 

 

 

Dactylocnemis spp. (III Nový Zéland)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nový Zéland)

gekón

 

Lygodactylus williamsi (I)

 

 

gekón

 

 

 

Mokopirirakau spp. (III Nový Zéland)

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

gekón

 

 

Naultinus spp. (II)

 

gekón

 

 

Paroedura masobe (II)

 

gekón

 

 

Phelsuma spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod felzúma

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

felzúma

 

 

Rhoptropella spp. (II)

 

 

 

 

 

Toropuku spp. (III Nový Zéland)

 

 

 

 

Tukutuku spp. (III Nový Zéland)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

rod gekón

 

 

 

Woodworthia spp. (III Nový Zéland)

 

Helodermatidae

 

 

 

kôrnatcovité

 

 

Heloderma spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

kôrnatcovité

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

kôrnatec jedovatý

Iguanidae

 

 

 

leguánovité

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

leguán morský

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

rod leguán

 

 

Conolophus spp. (II)

 

rod leguán

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

leguán

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

leguán

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

leguán

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

leguán

 

Cyclura spp. (I)

 

 

rod leguán

 

 

Iguana spp. (II)

 

leguánovité

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

ropušník

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

ropušník

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

ropušník tŕnistohlavý

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

ropušník

 

Sauromalus varius (I)

 

 

leguán

Lacertidae

 

 

 

jaštericovité

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

galotia Simonyova

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

jašterica Lilfordova

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

jašterica drobnohlavá

Lanthanotidae

 

 

 

jašterica bornejská

 

 

Lanthanotidae spp. (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

 

Scincidae

 

 

 

scinkovité

 

 

Corucia zebrata (II)

 

scink prúžkovaný

Teiidae

 

 

 

tejuovité

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

rod teju

 

 

Dracaena spp. (II)

 

rod teju

 

 

Salvator spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

rod teju

Varanidae

 

 

 

varanovité

 

 

Varanus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

varanovité

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

varan bengálsky

 

Varanus flavescens (I)

 

 

varan žltý

 

Varanus griseus (I)

 

 

varan púšťový

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

varan komodský

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

varan

Xenosauridae

 

 

 

krokodílovcovité

 

Shinisaurus crocodilurus (I)

 

 

krokodílovcovité

SERPENTES

 

 

 

hady

Boidae

 

 

 

veľhadovité

 

 

Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

veľhadovité

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

rod veľhad

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

veľhad kráľovský

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

psohlavec portorický

 

Epicrates monensis (I)

 

 

psohlavec panenský

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

psohlavec jamajský

 

Eryx jaculus (II)

 

 

piesočník šípovitý

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

veľhad madagaskarský

Bolyeriidae

 

 

 

veľhadíkovité

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

veľhadíkovité

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

veľhadík maurícijský

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

veľhadík Dussumierov

Colubridae

 

 

 

užovkovité

 

 

 

Atretium schistosum (III India)

užovka olivová

 

 

 

Cerberus rynchops (III India)

vodnárka pruhovaná

 

 

Clelia clelia (II)

 

bojga musurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

bojga obrovská

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

vajcožrút indický

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

štíhlovka dhaman

 

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

užovka rybožravá

 

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (III India)

 

 

 

 

Xenochrophis tytleri (III India)

 

Elapidae

 

 

 

koralovcovité

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

bungar

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

koralovec premenlivý

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

koralovec čiernopásy

 

 

 

Micrurus ruatanus (III Honduras)

 

 

 

Naja atra (II)

 

kobra čierna

 

 

Naja kaouthia (II)

 

kobra monoklová

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

kobra čierna

 

 

Naja naja (II)

 

kobra okuliarnatá

 

 

Naja oxiana (II)

 

kobra stredoázijská

 

 

Naja philippinensis (II)

 

kobra filipínska

 

 

Naja sagittifera (II)

 

kobra

 

 

Naja samarensis (II)

 

kobra samarská

 

 

Naja siamensis (II)

 

kobra siamská

 

 

Naja sputatrix (II)

 

kobra pľuvajúca

 

 

Naja sumatrana (II)

 

kobra sumatranská

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

kobra kráľovská

Loxocemidae

 

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

pytónovité

 

 

Pythonidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

pytónovité

 

Python molurus molurus (I)

 

 

pytón tigrovitý

Tropidophiidae

 

 

 

pytončekovité

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

pytončekovité

Viperidae

 

 

 

vretenicovité

 

 

Atheris desaixi (II)

 

vretenica

 

 

Bitis worthingtoni (II)

 

vretenica

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

štrkáč kaskabel

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

štrkáč kaskabel jednofarebný

 

 

 

Daboia russelii (III India)

vretenica retiazková

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

štrkáčovec

 

Vipera latifii

 

 

vretenica Latifiova

 

Vipera ursinii (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorú tvoril bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

 

vretenica malá

 

 

Vipera wagneri (II)

 

vretenica Wagnerova

TESTUDINES

 

 

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

korytnačky

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

korytnačky

Chelidae

 

 

 

Chelidae

 

 

Chelodina mccordi (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre odobraté z voľnej prírody)

 

dlhokrčka Mccordova

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

tortuga krátkohrdlá

Cheloniidae

 

 

 

karetovité

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

karetovité

Chelydridae

 

 

 

kajmankovité

 

 

 

Chelydra serpentina (III Spojené štáty americké)

 

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Spojené štáty americké)

kajmanka supia

Dermatemydidae

 

 

 

korytnačka

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

korytnačka

Dermochelyidae

 

 

 

kožatkovité

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

kožatkovité

Emydidae

 

 

 

vodnice

 

 

Chrysemys picta (Len živé exempláre)

 

korytnačka maľovaná

 

 

Clemmys guttata (II)

 

korytnačka

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

korytnačka

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

korytnačka

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

korytnačka Muhlenbergova

 

 

 

Graptemys spp. (III Spojené štáty americké)

korytnačka

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

korytnačka diamantová

 

 

Terrapene spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod terapena

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

terapena

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

vydra južná

 

Batagur baska (I)

 

 

batagur riečny

 

 

Batagur borneoensis (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

 

Batagur kachuga (II)

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre druhov Cuora aurocapitata, C. bouretti, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensisC. zhoui odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)

 

rod kuora

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

rod kuora

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

korytnačka Hamiltonova

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

korytnačka

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

korytnačka

 

 

Hardella thurjii (II)

 

korytnačka

 

 

Heosemys annandalii (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

korytnačka annamská

 

 

Heosemys depressa (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

heosemys arakanská

 

 

Heosemys grandis (II)

 

korytnačka

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

heosemys ostnatá

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

 

 

Mauremys annamensis (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III Čína)

 

 

 

Mauremys japonica (II)

 

 

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Čína)

 

 

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

 

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Čína)

 

 

 

 

Mauremys reevesii (III Čína)

 

 

 

 

Mauremys sinensis (III Čína)

 

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

korytnačka

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

 

 

Morenia ocellata (I)

 

 

korytnačka okatá

 

 

Morenia petersi (II)

 

 

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Čína)

 

 

 

 

Ocadia philippeni (III Čína)

 

 

 

Orlitia borneensis (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

 

 

 

Pangshura spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod tekta

 

Pangshura tecta (I)

 

 

tekta indická

 

 

Sacalia bealei (II)

 

 

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Čína)

 

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

 

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

korytnačka hrubohlavá

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

heosemys filipínska

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

 

Platysternidae

 

 

 

 

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

 

Podocnemididae

 

 

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

tereka madagaskarská

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

tereka

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

rod tereka

Testudinidae

 

 

 

korytnačkovité

 

 

Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu Centrochelys sulcata odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

korytnačkovité

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

korytnačka lúčová

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

korytnačka madagaskarská

 

Chelonoidis niger (I)

 

 

korytnačka slonia

 

Geochelone platynota (I)

 

 

 

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

korytnačka

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

korytnačka skalná

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

korytnačka

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

korytnačka

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

korytnačka

 

Testudo graeca (II)

 

 

korytnačka žltohnedá

 

Testudo hermanni (II)

 

 

korytnačka zelenkastá

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

korytnačka egyptská

 

Testudo marginata (II)

 

 

korytnačka žltočierna

Trionychidae

 

 

 

kožnatkovité

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

 

 

 

 

Apalone ferox (III Spojené štáty americké)

 

 

 

 

Apalone mutica (III Spojené štáty americké)

 

 

 

 

Apalone spinifera (III Spojené štáty americké) (okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

kožnatka čierna

 

 

Chitra spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

 

 

Chitra chitra (I)

 

 

 

 

Chitra vandijki (I)

 

 

 

 

 

Cyclanorbis elegans (II)

 

 

 

 

Cyclanorbis senegalensis (II)

 

 

 

 

Cycloderma aubryi (II)

 

 

 

 

Cycloderma frenatum (II)

 

 

 

 

Dogania subplana (II)

 

 

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

kožnatka bodkovaná

 

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

 

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

 

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

 

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

 

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

 

 

 

Palea steindachneri (II)

 

 

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

 

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

 

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

 

 

 

Rafetus euphraticus (II)

 

 

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

 

 

 

Trionyx triunguis (II)

 

 

AMPHIBIA

 

 

 

obojživelníky

ANURA

 

 

 

žaby

Aromobatidae

 

 

 

žaby

 

 

Allobates femoralis (II)

 

stromárka

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

stromárka

 

 

Allobates zaparo (II)

 

stromárka

 

 

Anomaloglossus rufulus (II)

 

stromárka

Bufonidae

 

 

 

ropuchovité

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

 

Amietophrynus channingi (I)

 

 

 

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

nosačka zeteki

 

Incilius periglenes (I)

 

 

 

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

 

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Čile)

 

Conrauidae

 

 

 

skokanovité

 

 

Conraua goliath

 

 

Dendrobatidae

 

 

 

stromárkovité (pralesničkovité)

 

 

Adelphobates spp. (II)

 

 

 

 

Ameerega spp. (II)

 

 

 

 

Andinobates spp. (II)

 

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

rod stromárka (rod pralesnička)

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

rod stromárka (rod pralesnička)

 

 

Excidobates spp. (II)

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

 

 

 

Minyobates spp. (II)

 

 

 

 

Oophaga spp. (II)

 

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

rod stromárka (rod pralesnička)

 

 

Ranitomeya spp. (II)

 

 

Dicroglossidae

 

 

 

skokanovité

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

skokan obrovský

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

skokan tigrovitý

Hylidae

 

 

 

rosničkovité

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

rod mantela

 

 

Mantella spp. (II)

 

rod mantela

Microhylidae

 

 

 

parosnička červená

 

 

Dyscophus antongilii (II)

 

parosnička červená

 

 

Dyscophus guineti (II)

 

 

 

 

Dyscophus insularis (II)

 

 

 

 

Scaphiophryne boribory (II)

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

 

 

 

Scaphiophryne marmorata (II)

 

 

 

 

Scaphiophryne spinosa (II)

 

 

Myobatrachidae

 

 

 

rod hvízdavka

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (Okrem Rheobatrachus silusRheobatrachus vitellinus)

 

hvízdavka

Telmatobiidae

 

 

 

rod vodnica

 

Telmatobius culeus (I)

 

 

vodnica andská

CAUDATA

 

 

 

 

Ambystomatidae

 

 

 

axolotlovité

 

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

axolotl Dumerilov

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

axolotl mexický

Cryptobranchidae

 

 

 

rod veľmlok

 

Andrias spp. (I)

 

 

rod veľmlok

 

 

 

Cryptobranchus alleganiensis (III Spojené štáty americké)

 

Hynobiidae

 

 

 

pamlokovité

 

 

 

Hynobius amjiensis (III Čína)

 

Salamandridae

 

 

 

salamandrovité

 

Neurergus kaiseri (I)

 

 

mlok

 

 

Paramesotriton hongkongensis (II)

 

mlok

 

 

 

Salamandra algira (III Alžírsko)

 

ELASMOBRANCHII

 

 

 

pásožiabrovce

CARCHARHINIFORMES

 

 

 

 

Carcharhinidae

 

 

 

žralokovité

 

 

Carcharhinus falciformis (II) (Tento záznam nadobudne účinnosť 4. októbra 2017)

 

žralok hodvábny

 

 

Carcharhinus longimanus (II)

 

žralok dlhoplutvý

Sphyrnidae

 

 

 

mlatkohlavovité

 

 

Sphyrna lewini (II)

 

kladivák zúbkovaný

 

 

Sphyrna mokarran (II)

 

kladivák (mlatkohlav) veľký

 

 

Sphyrna zygaena (II)

 

kladivák (mlatkohlav) hladký

LAMNIFORMES

 

 

 

 

Alopiidae

 

 

 

rod alopia

 

 

Alopias spp. (II) (Tento záznam nadobudne účinnosť 4. októbra 2017)

 

rod alopia

Cetorhinidae

 

 

 

žralok ozrutný

 

 

Cetorhinus maximus (II)

 

žralok ozrutný

Lamnidae

 

 

 

lamna veľká

 

 

Carcharodon carcharias (II)

 

lamna veľká

 

 

Lamna nasus (II)

 

lamna nosatá

MYLIOBATIFORMES

 

 

 

 

Myliobatidae

 

 

 

 

 

 

Manta spp. (II)

 

rod manta

 

 

Mobula spp. (II) (Tento záznam nadobudne účinnosť 4. apríla 2017)

 

mobula

Potamotrygonidae

 

 

 

 

 

 

 

Paratrygon aiereba (III Kolumbia)

 

 

 

 

Potamotrygon spp. (III Brazília) (populácia Brazílie)

 

 

 

 

Potamotrygon constellata (III Kolumbia)

 

 

 

 

Potamotrygon magdalenae (III Kolumbia)

 

 

 

 

Potamotrygon motoro (III Kolumbia)

 

 

 

 

Potamotrygon orbignyi (III Kolumbia)

 

 

 

 

Potamotrygon schroederi (III Kolumbia)

 

 

 

 

Potamotrygon scobina (III Kolumbia)

 

 

 

 

Potamotrygon yepezi (III Kolumbia)

 

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

 

Rhincodontidae

 

 

 

veľžralok bodkovaný

 

 

Rhincodon typus (II)

 

veľžralok bodkovaný

PRISTIFORMES

 

 

 

 

Pristidae

 

 

 

piliarovité

 

Pristidae spp. (I)

 

 

piliarovité

ACTINOPTERI

 

 

 

lúčoplutvovce

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

 

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

jeseterotvaré

Acipenseridae

 

 

 

jeseterovité

 

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

jeseter krátkonosý (tuponosý)

 

Acipenser sturio (I)

 

 

jeseter veľký

ANGUILLIFORMES

 

 

 

 

Anguillidae

 

 

 

úhorovité

 

 

Anguilla anguilla (II)

 

úhor európsky

CYPRINIFORMES