28.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/149

z 27. januára 2017,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 zo 4. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku (1), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 4. februára 2011 nariadenie (EÚ) č. 101/2011.

(2)

Na základe preskúmania zoznamu v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 by sa mali aktualizovať identifikačné údaje týkajúce sa dvoch osôb.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2017

Za Radu

predseda

E. SCICLUNA


(1)  Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Záznamy o nasledujúcich osobách uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa nahrádzajú takto:

 

„Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisanka narodená 21. augusta 1971 v Barde, dcéra Naïmy EL KEFIOVEJ, manželka Mohameda Marwana MABROUKA; držiteľka národného preukazu totožnosti č. 05409131.

Držiteľka tuniského pasu č. x599070 vydaného v novembri 2016, ktorého platnosť uplynie 21.11.2021.

Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne vyšetrovania z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

28.

Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisan narodený 11. marca 1972 v Tunise, syn Jaouidy El BEJIOVEJ, manžel Siriny BEN ALIOVEJ; generálny riaditeľ spoločnosti; bydlisko: 8 rue du Commandant Béjaoui, Carthage, Tunis, držiteľ národného preukazu totožnosti č. 04766495. Držiteľ francúzskeho pasu č. 11CK51319, ktorého platnosť končí 1.8.2021.

Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne vyšetrovania z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.“