17.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/86


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/80

zo 16. januára 2017,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 z 27. marca 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 1 písm. d),

keďže:

(1)

V prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 329/2007 sa uvádza zoznam osôb, subjektov a orgánov určených sankčným výborom alebo Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov (BR OSN), na ktoré sa podľa daného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 17. decembra 2016 výbor Bezpečnostnej rady zriadený podľa rezolúcie č. 1718 (2006) rozhodol, že päť plavidiel uvedených v prílohe III k rezolúcii č. 2270 (2016) podľa bodu 23 tej istej rezolúcie nie sú hospodárske zdroje kontrolované ani prevádzkované spoločnosťou Ocean Maritime Management, a preto sa na ne nevzťahuje zmrazenie aktív uložené v bode 8 písm. d) rezolúcie č, 1718 (2006).

(3)

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 329/2007 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 329/2007 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. januára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

poverený vedúci Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 1.


PRÍLOHA

V prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 329/2007 sa pod nadpisom „Právnické osoby, subjekty a orgány“ záznam: „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adresa: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pchjongjang, KĽDR; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchjongjang, KĽDR. Ďalšie informácie: a) číslo Medzinárodnej námornej organizácie (IMO): 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited zohrala kľúčovú úlohu pri organizácii prepravy ukrytého nákladu zbraní a súvisiaceho materiálu z Kuby do KĽDR v júli 2013. Spoločnosť Ocean Maritime Management Company, Limited týmto prispela k činnostiam, ktoré boli zakázané rezolúciami, a to najmä zbrojným embargom uloženým rezolúciou č. 1718 (2006) zmenenou rezolúciou č. 1874 (2009), a prispela k obchádzaniu opatrení uložených týmito rezolúciami; c) Ocean Maritime Management Company, Limited je prevádzkovateľom/správcom týchto plavidiel s číslom IMO: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, l) Mi Rim 8713471, m) Mi Rim 2 9361407, n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, o) Orion Star (Richocean) 9333589, p) Ra Nam 2 8625545, q) Ra Nam 3 9314650, r) Ryo Myong 8987333, s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, v) South Hill 2 8412467, w) South Hill 5 9138680, x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, a. a.) Tong Hung 8661575. Dátum zaradenia do zoznamu: 28.7.2014“ nahrádza takto:

„Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adresa: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pchjongjang, KĽDR; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchjongjang, KĽDR. Ďalšie informácie: a) číslo Medzinárodnej námornej organizácie (IMO): 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited zohrala kľúčovú úlohu pri organizácii prepravy ukrytého nákladu zbraní a súvisiaceho materiálu z Kuby do KĽDR v júli 2013. Spoločnosť Ocean Maritime Management Company, Limited týmto prispela k činnostiam, ktoré boli zakázané rezolúciami, a to najmä zbrojným embargom uloženým rezolúciou č. 1718 (2006) zmenenou rezolúciou č. 1874 (2009), a prispela k obchádzaniu opatrení uložených týmito rezolúciami; c) Ocean Maritime Management Company, Limited je prevádzkovateľom/správcom týchto plavidiel s číslom IMO: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Hoe Ryong 9041552, e) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, f) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, g) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, h) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, i) Mi Rim 8713471, j) Mi Rim 2 9361407, k) Rang (Po Thong Gang) 8829555, l) Ra Nam 2 8625545, m) Ra Nam 3 9314650, n) Ryo Myong 8987333, o) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, p) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, q) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, r) South Hill 2 8412467, s) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, t) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, u) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, v) Tong Hung 8661575. Dátum zaradenia do zoznamu: 28.7.2014“.