10.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/39

z 3. novembra 2016

o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 25 a článok 223 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. a) až d) a článok 64 ods. 7 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

V časti II hlave I kapitole II oddiele 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú dva režimy pomoci na zlepšenie distribúcie poľnohospodárskych výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach. Prvý režim sa týka dodávania ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov a ich výrobkov (program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách) a druhý dodávania mlieka a mliečnych výrobkov (program na podporu konzumácie mlieka v školách). Tieto dva režimy sa s účinnosťou od školského roka 2017/2018 nahrádzajú jednotným režimom zavedeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 (4). Jednotný režim predstavuje nový spoločný rámec pomoci Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaných výrobkov z ovocia a zeleniny, čerstvých produktov sektora banánov (ďalej len „školské ovocie a zelenina“) a na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len „školské mlieko“) deťom vo vzdelávacích zariadeniach (ďalej len „školský program“). Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 zmeneným nariadením (EÚ) 2016/791 sa Komisia zároveň splnomocňuje prijať delegované a vykonávacie akty. S cieľom zaručiť bezproblémové fungovanie školského programu v súlade s novým rámcom sa prostredníctvom takýchto aktov prijmú určité pravidlá. Týmito aktmi by sa mali nahradiť delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1047/2014 (5) a (EÚ) 2016/247 (6), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/248 (7) a nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 (8). Uvedené akty sa zrušujú delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/40 (9).

(2)

V súlade s článkom 23 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by mali členské štáty, ktoré sa chcú do tohto školského programu zapojiť, najskôr vypracovať stratégiu jeho vykonávania. Na účely vyhodnotenia vykonávania školského programu by sa mali vymedziť prvky stratégie. S cieľom znížiť administratívnu záťaž je vhodné rozlišovať medzi prvkami, ktoré by sa mali začleniť do stratégie, a prvkami, ktoré by mala mať k dispozícii Komisia na požiadanie, ak nie sú súčasťou stratégie, a to najmä v prípade auditov.

(3)

V záujme dobrého administratívneho a rozpočtového hospodárenia by členské štáty vykonávajúce školský program mali žiadať o pomoc Únie každý rok. Okrem toho by sa mal vymedziť obsah takejto žiadosti.

(4)

Mal by sa určiť obsah a frekvencia žiadostí o pomoc podávaných žiadateľmi o pomoc, ako aj pravidlá ich podávania. Okrem toho by sa malo spresniť, aké podklady sú potrebné na podporu žiadostí o pomoc. Mali by sa stanoviť aj sankcie, ktoré má uplatňovať príslušný orgán v prípade neskorého podania žiadosti o pomoc.

(5)

Okrem toho treba ďalej objasniť podmienky vyplácania pomoci s cieľom zohľadniť rozdiel medzi pomocou na dodávanie a distribúciu výrobkov a pomocou na sprievodné vzdelávacie opatrenia, monitorovanie, hodnotenie a propagáciu. Mal by sa spresniť aj obsah dokumentácie potrebnej na podporu každej žiadosti o vyplatenie pomoci.

(6)

Mali by sa vymedziť konečné termíny na presuny medzi pridelenými finančnými prostriedkami na školské ovocie a zeleninu a pridelenými finančnými prostriedkami na školské mlieko, ako aj predkladanie, forma a obsah oznámení o presune určených Komisii.

(7)

S cieľom čo možno najlepšie využiť dostupné finančné prostriedky by mala Komisia prijať opatrenia na prerozdelenie nevyžiadanej pomoci Únie podľa článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 medzi členské štáty, ktoré sa zapájajú do školského programu a ktoré oznámili ochotu využiť viac prostriedkov, než im bolo pridelených. Mali by sa vymedziť podmienky pre takéto presuny finančných prostriedkov medzi členskými štátmi.

(8)

Aby mohla Komisia posúdiť účinnosť školského programu a pomôcť členským štátom pri ďalšom zlepšovaní ich vnútroštátnych a regionálnych stratégií, mali by jej členské štáty oznámiť výsledky a zistenia svojho monitorovania a hodnotenia programu. V záujme zrozumiteľnosti je vhodné určiť termín oznámenia výsledkov každoročného monitorovania a hodnotiacej správy Komisii. Komisia by predmetné dokumenty mala zverejniť.

(9)

Na ochranu finančných záujmov Únie by sa mali prijať účinné kontrolné opatrenia na boj proti nezrovnalostiam a podvodom. Tieto kontrolné opatrenia by mali zahŕňať systematické administratívne kontroly všetkých žiadostí o pomoc doplnené o kontroly na mieste. Na zabezpečenie toho, že kontrolné opatrenia sa budú vzhľadom na rozdielne vykonávanie školského programu v jednotlivých členských štátoch realizovať jednotným a spravodlivým spôsobom, mal by sa stanoviť ich rozsah, obsah, časové rozvrhnutie, ako aj podávanie správ o nich.

(10)

Neoprávnene vyplatené sumy by sa mali vymáhať v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 809/2014 (10).

(11)

V súlade s článkom 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by mala byť verejnosť dostatočne informovaná o tom, že Únia finančne podporuje školský program. Okrem ustanovení týkajúcich sa plagátu, ktoré sa uvádzajú v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/40, je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa propagácie školského programu a používania emblému Únie.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1370/2013, pokiaľ ide o pomoc Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaných výrobkov z ovocia a zeleniny, čerstvých produktov sektora banánov (ďalej len „školské ovocie a zelenina“) a mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len „školské mlieko“) deťom vo vzdelávacích zariadeniach, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a na určité súvisiace náklady v rámci programu uvedeného v článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „školský program“).

2.   Na účely školského programu je „školský rok“ obdobie od 1. augusta do 31. júla nasledujúceho roka.

Článok 2

Stratégie členských štátov

1.   Súčasťou stratégie členského štátu v zmysle článku 23 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40 sú tieto prvky:

a)

administratívna úroveň, na ktorej sa bude školský program realizovať;

b)

potreby, ktoré sa majú plniť prostredníctvom vykonávania školského programu, a ich poradie z hľadiska priorít;

c)

očakávané výsledky, ktoré má priniesť vykonávanie školského programu, a ukazovatele na meranie ich dosahovania;

d)

počiatočná situácia, v súvislosti s ktorou sa bude merať pokrok pri dosahovaní cieľov na základe dostupných údajov;

e)

odhadovaný rozpočet na hlavné prvky školského programu, pokiaľ ide o školské ovocie a zeleninu a školské mlieko, ako aj rozpočet na prvky týkajúce sa celého školského programu;

f)

cieľová skupina;

g)

zoznam výrobkov rozdelených do skupín výrobkov podľa článku 23 ods. 3, 4, 5 a prípadne 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktoré sa budú dodávať v rámci školského programu;

h)

pokiaľ sa výrobky nebudú v rámci školského programu dodávať bezplatne, opatrenia prijaté na zabezpečenie riadneho zohľadnenia pomoci Únie v cenách týchto výrobkov;

i)

pokiaľ sú štandardné jednotkové náklady, paušálne financovania a/alebo jednorazové platby povolené, spravodlivá, nestranná a overiteľná metóda výpočtu na ich stanovenie; pokiaľ sa používa systém založený na nákladoch, opatrenia na posúdenie primeranosti nákladov predložených žiadateľmi o pomoc;

j)

ciele a obsah sprievodných vzdelávacích opatrení;

k)

postupy na zapojenie príslušných orgánov a zainteresovaných strán;

l)

postupy na výber dodávateľov výrobkov, materiálov a služieb v rámci školského programu;

m)

opatrenia zavedené na účely propagácie poskytovania pomoci Únie v rámci školského programu.

2.   Členské štáty sprístupnia Komisii na požiadanie tieto informácie, ak neboli súčasťou stratégie:

a)

kritériá výberu výrobkov, ktoré sa budú dodávať v rámci školského programu, a priorita alebo priority uvedené podľa článku 23 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

opatrenia týkajúce sa dodávania a/alebo distribúcie výrobkov, ako aj vzhľadom na oprávnené náklady, predpokladaná frekvencia a časové rozvrhnutie distribúcie a pokiaľ je distribúcia povolená v rámci pravidelného školského stravovania, opatrenia prijaté na dosiahnutie súladu s článkom 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40;

c)

pokiaľ sú stanovené maximálne ceny výrobkov, materiálov a služieb dostupných v rámci školského programu, ktoré majú príjemcovia platiť, spravodlivá, nestranná a overiteľná metóda výpočtu na ich stanovenie;

d)

výška vnútroštátnej pomoci, ak bola na školský program okrem pomoci Únie pridelená;

e)

pokiaľ bol existujúci vnútroštátny program predĺžený alebo zefektívnený prostredníctvom využívania pomoci Únie v rámci školského programu, opatrenia prijaté na zabezpečenie pridanej hodnoty školského programu;

f)

pokiaľ sa výrobky podľa článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 distribuujú, opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pomoc Únie vyplácala iba na mliečnu zložku takýchto výrobkov a nepresahovala výšku podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013;

g)

štruktúry, opatrenia a formy zavedené na monitorovanie a hodnotenie školského programu v súlade s článkom 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40 a na kontroly v súlade s článkami 9 a 10 tohto nariadenia.

3.   Komisia uverejní stratégie členských štátov.

Článok 3

Žiadosť členských štátov o pomoc Únie

Členské štáty podávajú žiadosť o pomoc Únie týkajúcu sa budúceho školského roka do 31. januára každého roka a v prípade potreby aktualizujú žiadosť o pomoc Únie týkajúcu sa prebiehajúceho školského roka. Žiadosť obsahuje tieto informácie:

a)

informácie týkajúce sa budúceho školského roka:

i)

orientačne pridelené prostriedky na školské ovocie a zeleninu a na školské mlieko podľa prílohy 1 k nariadeniu (EÚ) č. 1370/2013;

ii)

ochota presunúť časť orientačne pridelených prostriedkov na školské ovocie a zeleninu alebo na školské mlieko do iných orientačne pridelených prostriedkov, a to až do maximálnej percentuálnej výšky podľa článku 23a ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako aj percentuálna výška a suma presunu;

iii)

ochota využiť väčší objem pomoci, ako sú orientačne pridelené prostriedky na školské ovocie a zeleninu a/alebo na školské mlieko, a maximálna dodatočná požadovaná suma, ak boli sprístupnené dodatočné pridelené prostriedky;

iv)

výška orientačne pridelených prostriedkov, ktoré nie sú vyžiadané, ak nie je ochota využiť celú sumu orientačne pridelených prostriedkov na školské ovocie a zeleninu a/alebo na školské mlieko;

v)

celková výška vyžiadaných prostriedkov na školské ovocie a zeleninu a na školské mlieko;

b)

informácie týkajúce sa prebiehajúceho školského roka:

i)

presun medzi konečnými pridelenými prostriedkami podľa článku 23a ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

ii)

výška prostriedkov, ktoré sa nebudú požadovať na školské ovocie a zeleninu a/alebo na školské mlieko, ak nie je ochota využiť celú sumu konečných pridelených prostriedkov pomoci na školské ovocie a zeleninu a/alebo na školské mlieko v prebiehajúcom školskom roku;

iii)

ochota využiť väčší objem pomoci, ako je celá suma konečných pridelených prostriedkov pomoci na školské ovocie a zeleninu a/alebo školské mlieko na prebiehajúci školský rok, ak boli sprístupnené dodatočné pridelené prostriedky.

Sumy uvedené v tomto článku sa vyjadrujú v eurách.

Článok 4

Žiadosť o pomoc podávaná žiadateľmi o pomoc

1.   Členské štáty určia formu, obsah a frekvenciu žiadostí o pomoc v súlade so svojou stratégiou a pravidlami stanovenými v odsekoch 2 až 6.

2.   Žiadosti o pomoc týkajúce sa dodávania a distribúcie výrobkov obsahujú minimálne tieto informácie:

a)

množstvá distribuovaných výrobkov rozdelených do skupín výrobkov podľa článku 23 ods. 3, 4, 5 a prípadne článku 23 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

identifikácia žiadateľa a názov a adresa alebo jedinečné identifikačné číslo vzdelávacieho zariadenia alebo orgánu školstva, ktorému boli distribuované predmetné množstvá;

c)

počet detí zapísaných do vzdelávacieho zariadenia na začiatku školského roka, ktoré majú nárok na výrobky patriace do školského programu počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o pomoc.

3.   Žiadosti o pomoc týkajúce sa dodávania a distribúcie výrobkov a sprievodných vzdelávacích opatrení sa môžu vzťahovať na obdobie trvajúce 2 týždne až celý školský rok.

4.   Žiadosti o pomoc sa podávajú do troch mesiacov od konca obdobia, na ktoré sa vzťahujú, alebo v prípade žiadostí o pomoc súvisiacich s monitorovaním, hodnotením a propagáciou do dátumu dodania materiálu alebo služby.

5.   Ak sa lehota uvedená v odseku 4 prekročí o menej ako 60 kalendárnych dní, pomoc sa síce vyplatí, zníži sa však takto:

a)

o 5 %, ak dôjde k prekročeniu lehoty o 1 až 30 kalendárnych dní;

b)

o 10 %, ak dôjde k prekročeniu lehoty o 31 až 60 kalendárnych dní.

Ak sa lehota prekročí o viac než 60 kalendárnych dní, pomoc sa ďalej zníži o 1 % za každý dodatočný deň, pričom sa vypočíta z objemu zostatku.

6.   Sumy, ktoré sú predmetom žiadostí o pomoc, sa podložia dokumentáciou, v ktorej sa uvádza cena dodaných výrobkov, materiálov alebo služieb spolu s príjmovým dokladom alebo dokladom o úhrade alebo iným rovnocenným dokladom. Členské štáty stanovia, aké dokumenty treba predložiť na podporu žiadostí o pomoc.

V prípade žiadostí o pomoc, ktoré sa týkajú sprievodných vzdelávacích opatrení, monitorovania, hodnotenia a propagácie, obsahuje dokumentácia rozpis finančných prostriedkov podľa činnosti, ako aj podrobné údaje o súvisiacich nákladoch.

Článok 5

Vyplatenie pomoci

1.   Pomoc týkajúca sa dodávania a distribúcie výrobkov sa vyplatí len:

a)

na základe predloženia potvrdenia o skutočne dodaných a distribuovaných množstvách alebo

b)

pokiaľ členský štát povolí použitie štandardných jednotkových nákladov, paušálneho financovania a/alebo jednorazových platieb, na základe predloženia alternatívneho dôkazu o množstvách dodaných a distribuovaných na účely školského programu a ich úhrade.

2.   Pomoc týkajúca sa sprievodných vzdelávacích opatrení, monitorovania, hodnotenia a propagácie sa vyplatí až po dodaní príslušných materiálov alebo služieb a na základe predloženia príslušnej dokumentácie vyžadovanej príslušným orgánom; alebo pokiaľ členský štát povolí použitie štandardných jednotkových nákladov, paušálneho financovania a/alebo jednorazových platieb, na základe predloženia alternatívneho dôkazu o dodaní materiálov a služieb a ich úhrade.

3.   Príslušný orgán vyplatí pomoc do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o pomoc, pokiaľ sa nezačalo administratívne vyšetrovanie.

4.   Akúkoľvek pomoc týkajúcu sa školského roka 2017/2018 vyplatí príslušný orgán až po začatí tohto školského roka.

Článok 6

Presuny medzi pridelenými prostriedkami

1.   Presuny medzi orientačne pridelenými prostriedkami podľa článku 23a ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa vykonajú v žiadosti o pomoc Únie podľa článku 3 tohto nariadenia.

2.   Presuny medzi konečnými pridelenými prostriedkami podľa článku 23a ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v prípadoch, kde nedošlo k presunom medzi orientačne pridelenými prostriedkami, sa vykonajú v žiadosti o pomoc Únie podľa článku 3 tohto nariadenia.

Členské štáty oznámia Komisii sumy akýchkoľvek takýchto presunov do 31. januára školského roka, v ktorom sa uskutočnili.

Článok 7

Prerozdelenie pomoci Únie

1.   Na základe výšky pomoci Únie, ktorá bola vyžiadaná podľa článku 3 tohto nariadenia, Komisia prerozdelí nevyžiadané orientačné prostriedky alebo ich nevyžiadané časti v súlade s článkom 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013.

Za skupinu výrobkov, v rámci ktorej príslušný členský štát uskutočnil prenos do inej skupiny výrobkov v súlade s článkom 6 ods. 1, nebude členskému štátu pridelená žiadna ďalšia suma.

Ak členský štát nepodá žiadosť podľa článku 3, orientačne pridelené prostriedky tohto členského štátu sa považujú za nevyžiadané.

2.   Komisia môže prerozdeliť všetky nevyžiadané konečné pridelené prostriedky alebo ich nevyžiadanú časť na prebiehajúci školský rok podľa článku 3 písm. b) medzi členské štáty, ktoré oznámili svoju ochotu využiť viac prostriedkov, než im bolo konečne pridelených.

Za skupinu výrobkov, v rámci ktorej príslušný členský štát uskutočnil prenos do inej skupiny výrobkov v súlade s článkom 6 ods. 2, nebude členskému štátu pridelená žiadna ďalšia suma.

Toto prerozdelenie sa uskutočňuje v rámci pridelených prostriedkov na školské ovocie a zeleninu alebo na školské mlieko na základe orientačne pridelených prostriedkov žiadajúcich členských štátov. V prípade potreby možno sumy, o ktoré členské štáty v rámci rovnakých pridelených prostriedkov nežiadali, rozdeliť medzi členské štáty, ktoré požiadali o dodatočné sumy na iné pridelené prostriedky.

3.   Výška konečných pridelených prostriedkov, ktoré možno prerozdeliť inému členskému štátu podľa odseku 1, sa stanovuje na základe úrovne využitia konečných pridelených prostriedkov pomoci Únie danému členskému štátu na školské ovocie a zeleninu a na školské mlieko v predchádzajúcom školskom roku. Pri zohľadnení vyhlásení o výdavkoch, ktoré sa Komisii odosielajú do 31. decembra pred podaním žiadosti o pomoc v súlade s článkom 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 (11), sa výška konečných pridelených prostriedkov vypočíta takto:

a)

keď je využívanie konečných pridelených prostriedkov nižšie alebo rovné 50 %, nepridelia sa žiadne dodatočné prostriedky;

b)

keď je využívanie konečných pridelených prostriedkov vyššie ako 50 %, ale nižšie alebo rovné 75 %, maximálna výška dodatočne pridelených prostriedkov predstavuje 50 % orientačne pridelených prostriedkov;

c)

keď je využívanie konečných pridelených prostriedkov vyššie ako 75 %, maximálna výška dodatočne pridelených prostriedkov nie je ohraničená.

Výpočet uvedený v prvom pododseku sa nevzťahuje na výpočet konečných pridelených prostriedkov na školské roky 2017/2018 a 2018/2019, ani na členské štáty, ktoré prvýkrát žiadajú o školský program alebo niektorý z jeho prvkov počas prvých dvoch rokov jeho vykonávania.

Článok 8

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Pri monitorovaní v zmysle článku 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40 sa vychádza z údajov vyplývajúcich z povinností týkajúcich sa riadenia a kontroly, ako aj údajov, ktoré sa uvádzajú v článkoch 4 a 5 tohto nariadenia.

Členské štáty oznámia Komisii výsledky monitorovania do 31. januára po ukončení príslušného školského roka.

2.   Za každé šesťročné obdobie uvedené v stratégii vypracovanej podľa článku 23 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty predložia Komisii hodnotiacu správu, ktorá obsahuje výsledky hodnotenia podľa článku 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40 za obdobie vykonávania programu, ktoré sa vzťahuje na prvých päť školských rokov, a to do 1. marca roka, ktorý nasleduje po skončení tohto vykazovaného obdobia.

Prvá hodnotiaca správa sa predkladá k 1. marcu 2023 alebo pred týmto termínom.

3.   Komisia zverejní výsledky každoročného monitorovania členských štátov, ako aj ich hodnotiace správy.

Článok 9

Administratívne kontroly

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto nariadením. Uvedené opatrenia zahŕňajú systematickú administratívnu kontrolu všetkých žiadostí o pomoc v rámci školského programu.

2.   Členské štáty stanovia podporné dokumenty týkajúce sa dodávania a distribúcie výrobkov, ktoré sa musia predložiť spolu so žiadosťou o pomoc v súlade s článkom 5. Členské štáty vykonávajú kontroly všetkých žiadostí o pomoc, ako aj reprezentatívnej vzorky podporných dokumentov predložených spolu so žiadosťou o pomoc.

3.   Súčasťou administratívnych kontrol, ktoré sa vykonávajú v súvislosti so žiadosťami o pomoc na účely monitorovania, hodnotenia, propagácie a sprievodných vzdelávacích opatrení, je overenie dodania materiálov a služieb a pravdivosti vykazovaných výdavkov.

4.   V prípade žiadosti o pomoc, ktorá sa týka dodávania a distribúcie výrobkov, ako aj sprievodných vzdelávacích opatrení, sa administratívne kontroly doplnia o kontroly na mieste v súlade s článkom 10.

Článok 10

Kontroly na mieste

1.   V prípade pomoci týkajúcej sa dodávok a distribúcie výrobkov je súčasťou kontrol na mieste predovšetkým overenie:

a)

záznamov uvedených v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40 vrátane finančných záznamov, ako sú faktúry za nákup a predaj alebo bankové výpisy;

b)

využívania výrobkov v súlade s týmto nariadením.

2.   Kontroly na mieste sa vykonávajú počas obdobia školského roka od 1. augusta do 31. júla, na ktoré sa vzťahujú (obdobie N), a/alebo počas 8 nasledujúcich mesiacov (obdobie N + 1).

Kontroly na mieste sa môžu uskutočňovať počas vykonávania sprievodných vzdelávacích opatrení.

Každá kontrola na mieste sa považuje za ukončenú, hneď ako je vydaná príslušná správa o kontrole podľa odseku 6.

3.   Celkový počet kontrol na mieste sa vzťahuje najmenej na 5 % pomoci, o ktorú sa žiadalo na vnútroštátnej úrovni, a najmenej na 5 % všetkých žiadateľov o pomoc, ktorí sa zaoberajú dodávkou a distribúciou výrobkov a sprievodnými vzdelávacími opatreniami v každom školskom roku.

Pri počte žiadateľov v danom členskom štáte nižšom ako sto sa kontroly na mieste vykonávajú v priestoroch najmenej piatich žiadateľov.

Pri počte žiadateľov v danom členskom štáte nižšom ako päť sa kontroly na mieste vykonávajú v priestoroch všetkých žiadateľov.

Ak žiadateľ, ktorý nie je vzdelávacím zariadením, žiada o pomoc týkajúcu sa dodávania a distribúcie výrobkov, kontroly na mieste uskutočňované v priestoroch daného žiadateľa sa doplnia o kontroly na mieste v priestoroch najmenej dvoch vzdelávacích zariadení alebo najmenej 1 % vzdelávacích zariadení zaznamenaných žiadateľom v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40 podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Ak žiadateľ žiada o pomoc týkajúcu sa sprievodných vzdelávacích opatrení, kontroly na mieste v priestoroch žiadateľa sa môžu na základe analýzy rizika nahradiť kontrolami na mieste v priestoroch, kde sa vykonávajú sprievodné opatrenia. Na základe analýzy rizika členské štáty určia úroveň týchto kontrol na mieste.

4.   Príslušný orgán vyberie na základe analýzy rizika žiadateľov, ktorí budú podrobení kontrolám na mieste.

Na tento účel príslušný orgán náležite zohľadní:

a)

rôzne zemepisné oblasti;

b)

opakovaný charakter chýb a zistenia kontrol vykonaných v minulých rokoch;

c)

výšku žiadanej podpory;

d)

typ žiadateľa;

e)

typ sprievodného vzdelávacieho opatrenia, ak existuje.

5.   Kontrolu možno ohlásiť vopred za predpokladu, že sa tým neohrozí účel kontroly, a to v lehote striktne obmedzenej na nevyhnutné minimum.

6.   Príslušný kontrolný orgán vypracuje v súvislosti s každou kontrolou na mieste správu o kontrole. V správe sa presne uvedú jednotlivé kontrolované položky.

Správa o kontrole pozostáva z týchto častí:

a)

všeobecná časť, ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i)

príslušné obdobie, kontrolované žiadosti o pomoc, v prípade žiadostí týkajúcich sa dodávania a distribúcie výrobkov množstvá výrobkov, pre ktoré sa žiadalo o poskytnutie pomoci, zúčastnené vzdelávacie zariadenia, odhad počtu detí, na ktoré sa pomoc vyplatila (na základe dostupných údajov), a príslušný finančný objem;

ii)

mená zúčastnených zodpovedných osôb;

b)

časť, v ktorej sú samostatne opísané vykonané kontroly a ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i)

skontrolované dokumenty;

ii)

charakter a rozsah vykonaných kontrol;

iii)

poznámky a zistenia.

Všetky správy o kontrole sa dokončia najneskôr 8 mesiacov po skončení školského roka.

7.   Členské štáty oznámia Komisii vykonané kontroly na mieste a príslušné zistenia do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po príslušnom školskom roku.

Článok 11

Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm

Na účely vymáhania neoprávnene vyplatených súm sa mutatis mutandis uplatňuje článok 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014.

Článok 12

Propagácia

1.   Ak sa členský štát rozhodne nevyužiť plagát uvedený v článku 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40, vo svojej stratégii jasne vysvetlí, ako bude verejnosť informovať o finančnom príspevku Únie na svoj školský program.

2.   Je nevyhnutné, aby sa v rámci komunikačných prostriedkov a propagačných opatrení, ktoré sa uvádzajú v článku 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40, ako aj vo vzdelávacích materiáloch a v nástrojoch použitých v rámci sprievodných vzdelávacích opatrení zobrazovala európska vlajka a uvádzala zmienka o „školskom programe“, a ak sa to nevylučuje vzhľadom na objem materiálov a nástrojov, aj zmienka o finančnej podpore Únie.

3.   Odkazy na finančný príspevok Únie sú viditeľné aspoň v takej miere ako odkazy na príspevky iných súkromných alebo verejných subjektov, ktoré podporujú školský program v danom členskom štáte.

4.   Členské štáty môžu naďalej využívať existujúce zásoby plagátov a iných propagačných nástrojov pripravených v súlade s nariadeniami (EÚ) 2016/248 a (ES) č. 657/2008.

Článok 13

Oznámenia

1.   Oznámenia členských štátov Komisii sa podávajú elektronicky na základe technických špecifikácií na prenos údajov, ktoré sprístupnila Komisia.

2.   Forma a obsah týchto oznámení sa vymedzuje na základe vzorov, ktoré členským štátom sprístupní Komisia po informovaní Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na pomoc na školský rok 2017/2018 a nasledujúce školské roky.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1047/2014 z 29. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o národné alebo regionálne stratégie, ktoré majú členské štáty vypracovať na účely programu na podporu konzumácie mlieka v školách (Ú. v. EÚ L 291, 7.10.2014, s. 4).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/247 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2016, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/248 zo 17. decembra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a ktorým sa stanovuje orientačné pridelenie finančných prostriedkov na uvedenú pomoc (Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2016, s. 8).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11.7.2008, s. 17).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (pozri stranu 11 tohto úradného vestníka).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).