2.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 60/56


Korigendum k usmerneniu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/9)

( Úradný vestník Európskej únie L 101 z 13. apríla 2017 )

Na strane 157 v odôvodnení 7:

namiesto:

„(7)

Možnosti a právomoci týkajúce sa výnimiek pre expozície z limitov veľkej majetkovej angažovanosti stanovených v článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa mali uplatňovať jednotne tak na významné inštitúcie, ako aj na menej významné inštitúcie, aby sa stanovili rovnaké podmienky pre úverové inštitúcie v zúčastnených členských štátoch, obmedzili riziká koncentrácie, ktoré vyplývajú zo špecifických expozícií a aby sa v rámci JMD zabezpečili rovnaké minimálne štandardy pre posudzovanie dodržania podmienok uvedených v článku 400 ods. 3 uvedeného nariadenia. Mali by sa najmä obmedziť riziká koncentrácie, ktoré vyplývajú z krytých dlhopisov v zmysle článku 129 ods. 1, 3 a 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a z expozícií voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom členských štátov alebo expozícií nimi zaručených, ak by týmto pohľadávkam bola priradená 20 % riziková váha podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. V prípade expozícií v rámci skupiny, a to vrátane účastí alebo iných druhov držaných aktív, je potrebné zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie o úplnom vyňatí týchto expozícií z uplatňovania limitov veľkej majetkovej angažovanosti založené na dôkladnom posúdení v zmysle prílohy 1 k nariadeniu (EÚ) 2016/445 (ECB/2016/4). Je potrebné uplatňovať spoločné kritériá pre posúdenie, či expozícia (vrátane účastí alebo iných druhov držaných aktív) voči regionálnym alebo ústredným úverovým inštitúciám, s ktorými je úverová inštitúcia spojená v sieti v súlade so zákonnými ustanoveniami alebo ustanoveniami uvedenými v listinách spoločností a ktoré sú podľa týchto ustanovení zodpovedné za peňažné zúčtovanie v rámci siete, spĺňa podmienky pre vyňatie z limitov veľkej majetkovej angažovanosti podľa prílohy 2 k nariadeniu (EÚ) 2016/445 (ECB/2016/4). Takéto uplatňovanie by malo zabezpečiť, aby sa jednotne zaobchádzalo s významnými a menej významnými inštitúciami spojenými v jednej sieti. Využitie možnosti ustanovenej v článku 400 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako je ustanovené v tomto usmernení, by sa malo uplatniť len v prípade, že členský štát nevyužil možnosť ustanovenú v článku 493 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“

má byť:

„(7)

Možnosti a právomoci týkajúce sa výnimiek pre expozície z limitov veľkej majetkovej angažovanosti stanovených v článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa mali uplatňovať jednotne tak na významné inštitúcie, ako aj na menej významné inštitúcie, aby sa stanovili rovnaké podmienky pre úverové inštitúcie v zúčastnených členských štátoch, obmedzili riziká koncentrácie, ktoré vyplývajú zo špecifických expozícií a aby sa v rámci JMD zabezpečili rovnaké minimálne štandardy pre posudzovanie dodržania podmienok uvedených v článku 400 ods. 3 uvedeného nariadenia. Mali by sa najmä obmedziť riziká koncentrácie, ktoré vyplývajú z krytých dlhopisov v zmysle článku 129 ods. 1, 3 a 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a z expozícií voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom členských štátov alebo expozícií nimi zaručených, ak by týmto pohľadávkam bola priradená 20 % riziková váha podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Je potrebné uplatňovať spoločné kritériá pre posúdenie, či expozícia (vrátane účastí alebo iných druhov držaných aktív) voči regionálnym alebo ústredným úverovým inštitúciám, s ktorými je úverová inštitúcia spojená v sieti v súlade so zákonnými ustanoveniami alebo ustanoveniami uvedenými v listinách spoločností a ktoré sú podľa týchto ustanovení zodpovedné za peňažné zúčtovanie v rámci siete, spĺňa podmienky pre vyňatie z limitov veľkej majetkovej angažovanosti podľa prílohy k tomuto usmerneniu. Takéto uplatňovanie by malo zabezpečiť, aby sa jednotne zaobchádzalo s významnými a menej významnými inštitúciami spojenými v jednej sieti. Využitie možnosti ustanovenej v článku 400 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako je ustanovené v tomto usmernení, by sa malo uplatniť len v prípade, že členský štát nevyužil možnosť ustanovenú v článku 493 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“