21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/8


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2102

z 15. novembra 2017,

ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ (3) o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „EEZ“) obsahuje požiadavku, aby Komisia preskúmala potrebu zmeny rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice v súvislosti s EEZ, na ktoré sa uvedená smernica vzťahuje, a aby v prípade potreby predložila legislatívny návrh týkajúci sa akýchkoľvek dodatočných vylúčení súvisiacich s uvedenými EEZ.

(2)

Operácie na sekundárnom trhu s EEZ, ktoré zahŕňajú opravu, výmenu náhradných dielov, modernizáciu a opätovné použitie a dodatočnú modernizáciu, by sa mali uľahčiť s cieľom podporiť obehové hospodárstvo v Únii. Mala by sa zaistiť vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, a to aj prostredníctvom environmentálne šetrného zhodnocovania a zneškodňovania odpadu z EEZ. Malo by sa predchádzať zbytočnému administratívnemu zaťaženiu účastníkov trhu. Smernicou 2011/65/EÚ sa umožňuje, aby EEZ, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti predchádzajúcej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES (4), ktoré by však neboli v súlade so smernicou 2011/65/EÚ, boli naďalej sprístupnené na trhu do 22. júla 2019. Po uvedenom dátume však bude zakázané prvé uvedenie na trh EEZ, ktoré nie sú v súlade so smernicou, ako aj operácie s týmito EEZ na sekundárnom trhu. Takýto zákaz operácií na sekundárnom trhu nie je v súlade so všeobecnými zásadami opatrení Únie v oblasti aproximácie právnych predpisov týkajúcich sa výrobkov, a preto by sa mal vypustiť.

(3)

Z rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/EÚ by sa mali vyňať určité skupiny výrobkov pre špecifickú skupinu zákazníkov, keďže ich začlenenie do rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice by malo len nepatrný prínos pre životné prostredie alebo zdravie a viedlo by k neriešiteľným problémom v oblasti súladu s predpismi alebo deformáciám trhu, ktoré nie je možné účinne vyriešiť prostredníctvom mechanizmu výnimiek stanoveného v uvedenej smernici.

(4)

Píšťaly v organoch sa konštruujú s využitím osobitnej zliatiny obsahujúcej olovo, za ktorú doteraz nebola nájdená žiadna alternatíva. Väčšina píšťalových organov zostáva na jednom mieste stovky rokov a miera ich výmeny je zanedbateľná. Píšťalové organy by preto mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/EÚ, keďže ich začlenenie by malo zanedbateľný prínos z hľadiska náhrady olova.

(5)

Smernica 2011/65/EÚ sa nevzťahuje na necestné pojazdné stroje s palubným zdrojom energie, ktoré sú sprístupnené výlučne na profesionálne používanie. Pri určitých typoch necestných pojazdných strojov sa však vyrábajú dve verzie v rámci toho istého výrobného radu a jediný rozdiel medzi nimi spočíva v zdroji energie (palubný alebo externý). V uvedenej smernici by sa malo k obom uvedeným verziám pristupovať rovnako. Necestné pojazdné stroje s trakčným pohonom napájané z externého zdroja energie by sa teda takisto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/EÚ.

(6)

Na všetky relevantné kategórie EEZ, ako sú stanovené v prílohe I k smernici 2011/65/EÚ, by sa mali jasne stanoviť podmienky pre výnimku ohľadom opätovne použitých náhradných dielov získaných z EEZ. Keďže výnimky z obmedzenia používania určitých nebezpečných látok by mali mať obmedzené trvanie, rovnako by sa tiež malo jasne stanoviť maximálne obdobie platnosti existujúcich výnimiek vzťahujúcich sa na všetky relevantné kategórie EEZ vrátane kategórie 11.

(7)

Keď je podaná žiadosť o obnovenie výnimky, od Komisie sa vyžaduje, aby o tejto žiadosti rozhodla najneskôr šesť mesiacov pred dátumom skončenia platnosti existujúcej výnimky, okrem prípadov, keď špecifické okolnosti odôvodňujú inú lehotu. Nie je stanovená žiadna lehota, v ktorej by Komisia mala rozhodnúť o žiadostiach o nové výnimky. Podľa správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 18. apríla 2016 o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice 2011/65/EÚ sa v praxi ukázalo, že uvedená lehota nie je uskutočniteľná z toho dôvodu, že je potrebné vykonať niekoľko povinných procesných krokov na zhodnotenie žiadosti o obnovenie výnimky. Lehota neprináša žiadnu pridanú hodnotu k súčasnému postupu pre hodnotenie žiadostí o obnovenie, znamená však neistotu pre podniky a ďalšie zainteresované strany z dôvodu jej neuskutočniteľnosti. Na druhej strane je kontinuita činností zabezpečená, keďže účastníci trhu majú možnosť spoľahnúť sa na zachovanie platnosti existujúcej výnimky až do prijatia rozhodnutia o žiadosti o obnovenie. Preto by sa malo vypustiť ustanovenie týkajúce sa lehoty. Komisia by však žiadateľovi, členským štátom a Európskemu parlamentu mala krátko po prijatí žiadosti poskytnúť harmonogram pre prijatie svojho rozhodnutia o žiadosti. Navyše by súčasťou všeobecného preskúmania smernice 2011/65/EÚ, ktoré má vykonať Komisia najneskôr do 22. júla 2021, malo byť aj stanovenie realistickej lehoty pre rozhodnutie Komisie o žiadosti o obnovenie výnimky, ktorá uplynie pred skončením platnosti príslušnej výnimky.

(8)

Keďže ciele tejto smernice, ktorými je prispieť k ochrane ľudského zdravia a environmentálne šetrnému zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu z EEZ obmedzením používania nebezpečných látok v EEZ, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože rozdiely medzi zákonmi alebo správnymi opatreniami prijatými členskými štátmi by mohli vytvárať prekážky obchodu a narúšať hospodársku súťaž v Únii a mohli by mať tak priamy vplyv na vnútorný trh, ale z dôvodov rozsahu problému a jeho vplyvu na iné právne predpisy Únie o zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadu a oblasti spoločného záujmu, ku ktorým patrí napríklad ochrana ľudského zdravia, uvedené ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2011/65/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa vypúšťa;

b)

v odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno:

„k)

píšťalové organy.“

2.

V článku 3 sa bod 28 nahrádza takto:

„28.

‚necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie‘ sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie alebo strojové zariadenia s trakčným pohonom napájané z externého zdroja energie, ktorých prevádzka si pri práci vyžaduje buď pohybovanie alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení, a ktoré sú sprístupnené výlučne na profesionálne používanie.“

3.

Článok 4 sa mení takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odsek 1 sa uplatňuje na zdravotnícke pomôcky a monitorovacie a kontrolné prístroje, ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2014, na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2016, na priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje, ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2017, a na všetky ostatné EEZ, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/95/ES a ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2019.“;

b)

v odseku 4 sa vkladá toto písmeno:

„ea)

všetkých ostatných EEZ, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/95/ES a ktoré sa uvedú na trh do 22. júla 2019;“;

c)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Ak k opätovnému použitiu dôjde v rámci kontrolovateľných, uzavretých medzipodnikových návratných systémov a spotrebiteľ je informovaný o opätovnom použití náhradných dielov, odsek 1 sa neuplatňuje na opätovne použité náhradné diely:

a)

získané z EEZ uvedených na trh pred : 1. júlom 2006 a použité v EEZ uvedených na trh pred : 1. júlom 2016 ;

b)

získané zo zdravotných pomôcok alebo monitorovacích a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2014 a použité v EEZ uvedených na trh pred 22. júlom 2024;

c)

získané z diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro uvedených na trh pred 22. júlom 2016 a použité v EEZ uvedených na trh pred 22. júlom 2026;

d)

získané z priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2017 a použité v EEZ uvedených na trh pred 22. júlom 2027;

e)

získané zo všetkých ostatných EEZ, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/95/ES a ktoré sa uvedú na trh pred 22. júlom 2019, a použité v EEZ uvedených na trh pred 22. júlom 2029.“

4.

Článok 5 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Výnimky uvedené v prílohe III k 21. júlu 2011 majú túto maximálnu dobu platnosti, ktorú možno obnoviť, pokiaľ sa neurčí kratšia doba platnosti:

a)

v prípade kategórií 1 až 7 a kategórie 10 prílohy I päť rokov od 21. júla 2011;

b)

v prípade kategórií 8 a 9 prílohy I sedem rokov od príslušných dátumov uvedených v článku 4 ods. 3, a

c)

v prípade kategórie 11 prílohy I päť rokov od 22. júla 2019.“;

b)

v odseku 4 sa vkladá toto písmeno:

„ba)

do jedného mesiaca od doručenia žiadosti poskytne žiadateľovi, členským štátom a Európskemu parlamentu harmonogram pre prijatie svojho rozhodnutia o žiadosti;“;

c)

v odseku 5 sa vypúšťa prvá veta druhého pododseku.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 12. júna 2019. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 15. novembra 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 110.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 3. októbra 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. októbra 2017.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19).