15.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 184/33


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2017/1279

zo 14. júla 2017,

ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä jej článok 14 druhý odsek písm. c) a d),

keďže:

(1)

V nadväznosti na nedávno uverejnenú revíziu príslušného vedeckého názvu sa Anoplophora malasiaca (Forster) považuje za synonymum názvu Anoplophora chinensis (Thomson), ktorý je už zahrnutý v oddiele I časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES. Druh Anoplophora malasiaca (Forster) by sa preto mal vypustiť z oddielu I časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES.

(2)

S cieľom chrániť rastliny, rastlinné produkty a iné objekty vzhľadom na nárast medzinárodného obchodu a na základe posúdenia rizika škodcov, ktoré vykonala a nedávno uverejnila Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín, je technicky odôvodnené a v súlade so súvisiacimi rizikami škodcov doplniť škodlivé organizmy Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) do oddielu I časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES.

(3)

Je technicky odôvodnené vypustiť organizmus Xylella fastidiosa (Wells et al.) z oddielu I časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES a doplniť ho do oddielu II uvedenej časti, keďže o tomto škodlivom organizme je známe, že sa vyskytuje v Únii.

(4)

Prítomnosť škodlivého organizmu Xanthomonas campestris (všetky kmene patogénne pre citrusy) predstavuje neprijateľné riziko pre pestovanie rastlín, výrobu rastlinných produktov a iných objektov, ako aj pre obchod s nimi. Kmene organizmu Xanthomonas campestris patogénne pre citrusy boli navyše preklasifikované. Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii sú pôvodcami rakoviny citrusov. Z tohto dôvodu je technicky odôvodnené a v súlade so súvisiacimi rizikami škodcov vypustiť organizmus Xanthomonas campestris z oddielu I časti A prílohy II k smernici 2000/29/ES a zaradiť ho do oddielu I časti A prílohy I k uvedenej smernici pod názvami Xanthomonas citri pv. aurantifolii a Xanthomonas citri pv. citri.

(5)

V nadväznosti na revíziu príslušného vedeckého názvu sa škodlivý organizmus Guignardia citricarpa Kiely (všetky kmene patogénne pre citrusy) premenoval na Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, ktorý je pôvodcom čiernej škvrnitosti citrusov. Takisto predstavuje neprijateľné riziko pre pestovanie rastlín, výrobu rastlinných produktov a iných objektov, ako aj pre obchodovanie s nimi. Z tohto dôvodu je technicky odôvodnené a v súlade so súvisiacim rizikom škodcu preradiť tento škodlivý organizmus z oddielu I časti A prílohy II k smernici 2000/29/ES do oddielu I časti A prílohy I k uvedenej smernici a premenovať ho na Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(6)

Typografické chyby týkajúce sa vedeckých názvov škodlivých organizmov Phyloosticta solitaria Ell. a Ev. a Popilia japonica Newman v oddieloch I a II, v uvedenom poradí, v časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES a Aleurocantus spp. a Aonidella citrina Couillet v časti A oddiele I prílohy II k uvedenej smernici by sa mali opraviť a prípadne nahradiť názvami Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. a Aonidiella citrina Couillet, v uvedenom poradí. Typografické chyby vo vedeckom názve organizmu Zea mays L. by sa mali podobne opraviť vo všetkých prílohách s odkazom na tento druh. Typografická chyba vo vedeckom názve druhu Amiris P. Browne v časti B oddiele I prílohy V k uvedenej smernici by sa mala opraviť a nahradiť názvom Amyris P. Browne.

(7)

V nadväznosti na nedávno uverejnenú revíziu príslušného vedeckého názvu sa druh Elm phlöem necrosis mycoplasm premenoval na „Candidatus Phytoplasma ulmi“. Okrem toho je technicky odôvodnené vypustiť tento organizmus z časti A oddielu I prílohy I k smernici 2000/29/ES (kde sa uvádza ako Elm phlöem necrosis mycoplasm) a zahrnúť ho do oddielu II uvedenej časti ako „Candidatus Phytoplasma ulmi“, keďže o tomto škodlivom organizme je známe, že sa vyskytuje v Únii. Je to v súlade s kategorizáciou tohto organizmu z hľadiska škodlivosti, ktorú vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (2). Nový názov by sa mal zohľadniť aj v prílohe IV k smernici 2000/29/ES.

(8)

Je technicky odôvodnené a v súlade so súvisiacimi rizikami škodcov vypustiť škodlivý organizmus Potato spindle tuber viroid z oddielu I časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES, keďže tento škodlivý organizmus sa rozšíril a vyskytuje sa vo viacerých hostiteľských rastlinách vo veľkej časti Únie. Uvedený organizmus sa zahrnul do oddielu II časti A prílohy II k uvedenej smernici s cieľom chrániť komodity, v ktorých sa tento škodca v súčasnosti nevyskytuje a v ktorých by jeho výskyt predstavoval významné riziko a spôsoboval značné straty.

(9)

V nadväznosti na nedávno uverejnenú revíziu príslušného vedeckého názvu by sa škodlivý organizmus Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye mal premenovať na Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

(10)

Osobitné požiadavky na drevo, ktoré sa uvádzajú v oddiele I časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES, by sa mali revidovať tak, aby zodpovedali príslušnej medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia (ISPM 15), a mali by sa podrobne vysvetliť. Okrem toho by sa mala aktualizovať výnimka, ktorá sa vzťahuje na drevený obalový materiál z platana Platanus L. v uvedenom oddiele, keďže v poslednej zmene tohto oddielu sa neuviedla.

(11)

Na základe vedeckých a technických poznatkov je technicky prijateľné zahrnúť osobitné požiadavky na zavedenie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných objektov do Únie vzhľadom na pravdepodobnosť, že sa stanú hostiteľmi škodlivých organizmov uvedených v odôvodnení 2. Preto by sa príslušné rastliny, rastlinné produkty a iné objekty mali zahrnúť do časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

(12)

Pokiaľ ide o škodlivé organizmy uvedené v odôvodneniach 4, 5 a 7, je potrebné zmeniť osobitné požiadavky stanovené v časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES v dôsledku vývoja vedeckých a technických poznatkov a nedávno uverejnených posúdení rizika škodcov, ktoré vykonal EFSA. Cieľom zmenených požiadaviek je znížiť fytosanitárne riziko spôsobené zavedením týchto rastlín, rastlinných produktov a iných objektov s pôvodom v tretích krajinách do Únie na prijateľnú úroveň.

(13)

V nadväznosti na posúdenia rizika škodcov je technicky odôvodnené a v súlade so súvisiacimi rizikami škodcov v súvislosti so škodlivým organizmom Trioza erytreae Del Guercio doplniť organizmus Murraya J. Koenig ex L. do zoznamu hostiteľských rastlín tohto škodlivého organizmu v príslušných bodoch v časti A oddieloch I a II prílohy IV k smernici 2000/29/ES. Okrem toho by sa druh Choisya Kunt mal zahrnúť do zoznamu hostiteľských rastlín tohto škodlivého organizmu v nadväznosti na zistenia v členských štátoch. Preto by sa osobitné požiadavky na dovoz hostiteľských rastlín do Únie a ich pohyb v rámci Únie, ktoré sa uvádzajú v príslušných bodoch v časti A oddieloch I a II prílohy IV k smernici 2000/29/ES, mali zmeniť.

(14)

Okrem toho by sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné objekty uvedené v odôvodneniach 10 a 13 mali pred vstupom do Únie alebo pohybom v rámci Únie podrobiť rastlinolekárskej inšpekcii. Preto by uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné objekty mali byť uvedené v častiach A alebo B prílohy V k smernici 2000/29/ES.

(15)

Číselné znaky KN pre drevo, ktoré sa uvádzajú v prílohe V k smernici 2000/29/ES, by sa mali aktualizovať v záujme ich zosúladenia so súčasnými číselnými znakmi KN, ktoré sa používajú v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (3) zmenenom vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1821 (4).

(16)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 690/2008 (5) sa určité zóny pokladajú za chránené zóny, pokiaľ ide o rôzne škodlivé organizmy. Uvedené nariadenie bolo nedávno zmenené s cieľom zohľadniť najnovší vývoj so zreteľom na chránené zóny v rámci Únie a na tieto škodlivé organizmy: Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), „Candidatus Phytoplasma ulmi“, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., Citrus tristeza virus (európske kmene), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., vírus bronzovitosti rajčiaka a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.V záujme zabezpečenia jednotnosti požiadaviek, ktoré sa týkajú chránených zón so zreteľom na príslušné škodlivé organizmy, by sa mali príslušné požiadavky v prílohách I až V smernice 2000/29/ES aktualizovať.

(17)

Okrem toho viacero oblastí v rámci Únie, ktoré boli uznané za chránené zóny, pokiaľ ide o určité škodlivé organizmy, prestalo spĺňať stanovené požiadavky, keďže uvedené škodlivé organizmy sa v nich v súčasnosti vyskytujú alebo dotknuté členské štáty požiadali o zrušenie štatútu chránenej zóny. Ide o tieto oblasti: región Ribatejo e Oeste v Portugalsku, pokiaľ ide o organizmus Bemisia tabaci Genn. (európske populácie); okres Odemira v regióne Alentejo v Portugalsku, pokiaľ ide o organizmus Citrus tristeza virus (európske kmene); územie Portugalska, pokiaľ ide o organizmus Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; autonómne spoločenstvá Andalúzia a Madrid a okresy (Comarcas) Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues a Urgell v provincii Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) v Španielsku; provincie Miláno a Varese (Lombardsko) a obce Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo (Piedmont) v Taliansku; obce Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v grófstve Down a volebný obvod Dunmurry Cross v Belfaste v grófstve Antrim (Severné Írsko) v Spojenom kráľovstve, ako aj celé územie okresu Dunajská Streda na Slovensku, pokiaľ ide o organizmus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; oblasti pod miestnou správou Guildford a Woking v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o organizmus Thaumetopoea processionea L., a územie Fínska, pokiaľ ide o vírus bronzovitosti rajčiaka. Toto by sa malo zohľadniť v časti B príloh I až IV k smernici 2000/29/ES.

(18)

Chyby vo vymedzení chránených zón pre organizmus Leptinotarsa decemlineata Say vo Fínsku a Švédsku v časti B prílohy I k smernici 2000/29/EC by sa mali opraviť a zosúladiť s nariadením (ES) č. 690/2008.

(19)

V záujme ochrany pestovania rastlín a výroby rastlinných produktov a iných objektov, ako aj obchodu s nimi je s prihliadnutím na riziko škodcu technicky odôvodnené doplniť škodlivý organizmus Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens do časti B prílohy I k smernici 2000/29/ES a organizmy Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. do časti B prílohy II k uvedenej smernici.

(20)

Z informácií, ktoré poskytlo Portugalsko, vyplýva, že na území Azor sa nevyskytujú škodlivé organizmy Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a že Azory spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES na zavedenie chránenej zóny, pokiaľ ide o uvedené škodlivé organizmy. Časť B príloh I, II a IV k smernici 2000/29/ES by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Podobne by sa mala zmeniť časť B prílohy IV a časť A prílohy V k uvedenej smernici s cieľom zaviesť požiadavky na pohyb určitých rastlín, rastlinných produktov a iných objektov do chránených zón.

(21)

Z informácií, ktoré poskytlo Írsko, Malta a Spojené kráľovstvo, vyplýva, že na území týchto členských štátov sa nevyskytuje škodlivý organizmus Paysandisia archon (Burmeister) a že uvedené územia spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES na zavedenie chránenej zóny, pokiaľ ide o uvedený škodlivý organizmus. Časť B príloh II a IV k smernici 2000/29/ES by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Podobne by sa mala zmeniť časť B prílohy IV a časť A prílohy V k uvedenej smernici s cieľom zaviesť požiadavky na pohyb určitých rastlín, rastlinných produktov a iných objektov do chránených zón.

(22)

Z informácií, ktoré poskytlo Írsko a Spojené kráľovstvo, vyplýva, že na území týchto krajín sa nevyskytuje škodlivý organizmus Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a že uvedené územia spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES na zavedenie chránenej zóny, pokiaľ ide o uvedený škodlivý organizmus. Časť B príloh II a IV k smernici 2000/29/ES by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Podobne by sa mala zmeniť časť B prílohy IV a časť A prílohy V k uvedenej smernici s cieľom zaviesť požiadavky na pohyb určitých rastlín, rastlinných produktov a iných objektov do chránených zón.

(23)

Z informácií, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo, vyplýva, že na jeho území sa nevyskytujú organizmy Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a že spĺňa podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES na zavedenie chránenej zóny, pokiaľ ide o uvedené škodlivé organizmy. Časť B príloh II a IV k smernici 2000/29/ES by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Podobne by sa mala zmeniť časť B prílohy IV a časť A prílohy V k uvedenej smernici s cieľom zaviesť požiadavky na pohyb určitých rastlín, rastlinných produktov a iných objektov do chránených zón.

(24)

Z informácií, ktoré poskytlo Írsko, vyplýva, že na jeho území sa nevyskytuje organizmus Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. a že spĺňa podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES na zavedenie chránenej zóny, pokiaľ ide o uvedený škodlivý organizmus. Časť B príloh II a IV k smernici 2000/29/ES by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(25)

Nedávna analýza rizika škodcu preukázala, že súčasné požiadavky na zavedenie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných objektov do určitých chránených zón a ich pohyb v nich, pokiaľ ide o organizmus Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) a organizmus Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), nie sú dostatočné na to, aby znížili predmetné fytosanitárne riziko na prijateľnú úroveň. Uvedené požiadavky by sa mali preformulovať v časti B prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

(26)

Prílohy I až V k smernici 2000/29/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(27)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I až V k smernici 2000/29/ES sa menia v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2017 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2018.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 14. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Pracovná skupina EFSA pre zdravie rastlín (EFSA PLH Panel), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. (Vedecké stanovisko ku kategorizácii škodcu Elm phlöem necrosis mycoplasm.) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(7):3773, 34 s., doi:10.2903/j.efsa.2014.3773.

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 294, 28.10.2016, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 193, 22.7.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy I až V k smernici 2000/29/ES sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Časť A sa mení takto:

i)

Oddiel I sa mení takto:

písmeno a) sa mení takto:

bod 5 sa vypúšťa,

za bod 6 sa vkladá tento bod:

„6.1.

Bactericera cockerelli (Sulc.)“,

za bod 11.1 sa vkladá tento bod:

„11.2.

Keiferia lycopersicella (Walsingham)“,

za bod 19.1 sa vkladá tento bod:

„19.2.

Saperda candida Fabricius“,

za bod 25 sa vkladá tento bod:

„25.1.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)“;

písmeno b) sa mení takto:

bod 1 sa vypúšťa,

za bod 0.1 sa vkladajú tieto body:

„2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1.

Xanthomonas citri pv.citri“;

písmeno c) sa mení takto:

za bod 12 sa vkladá tento bod:

„12.1.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa“,

v bode 13 sa výraz „Phyloosticta solitaria Ell. a Ev.“ nahrádza výrazom „Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart“;

písmeno d) sa mení takto:

bod 1 sa vypúšťa,

z bodu 2 sa vypúšťa písmeno e).

ii)

Oddiel II sa mení takto:

v písmene a) sa v bode 8 výraz „Popilia japonica Newman“ nahrádza výrazom „Popillia japonica Newman“;

v písmene b) sa za bod 2 vkladá tento bod:

„3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.)“;

v písmene d) sa za bod 2 vkladá tento bod:

„2.1.

Candidatus Phytoplasma ulmi‘“

b)

Časť B sa mení takto:

i)

písmeno a) sa mení takto:

bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Bemisia tabaci Genn. (európske populácie)

IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), UK, S, FI“

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, UK“

bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, P (Azory), SI, SK“

za bod 2 sa vkladá tento bod:

„2.1.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

P (Azory)“

bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Leptinotarsa decemlineata Say

E (Ibiza a Menorca), IRL, CY, M, P (Azory a Madeira), UK, S (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne), FI (okresy Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku a Uusimaa)“

bod 5 sa nahrádza takto:

„5.

Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (okrem oblastí pod miestnou správou Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth, West Berkshire a Woking)“

ii)

v písmene b) bode 2 pravom stĺpci sa skratka „S, FI“ nahrádza skratkou „S“.

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

Časť A sa mení takto:

i)

Oddiel I sa mení takto:

písmeno a) sa mení takto:

v bode 2 v ľavom stĺpci sa výraz „Aleurocantus spp.“ nahrádza výrazom „Aleurocanthus spp.“;

v bode 5 v ľavom stĺpci sa výraz „Aonidella citrina Coquillet“ nahrádza výrazom „Aonidiella citrina Coquillet“;

písmeno b) sa mení takto:

v bode 3 v pravom stĺpci sa výraz „Semená kukurice Zea mais L.“ nahrádza výrazom „Osivo kukurice Zea mays L.“;

bod 4 sa vypúšťa,

z písmena c) sa vypúšťa bod 11.

ii)

Oddiel II sa mení takto:

v písmene b) bode 8 ľavom stĺpci sa výraz „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye“ nahrádza výrazom „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“

v písmene d) sa za bod 7 vkladá tento bod:

„7.1.

Potato spindle tuber viroid (viroid vretenovitosti zemiakov)

Sadenice (vrátane osiva) rajčiaka Solanum lycopersicum L. a jeho hybridov, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. a rastliny Solanum tuberosum L.“

b)

Časť B sa mení takto:

i)

písmeno a) sa mení takto:

za bod 6 sa vkladajú tieto body:

„6.1.

Paysandisia archon (Burmeister)

Rastliny Palmae určené na výsadbu s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

IRL, MT, UK

6.2.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rastliny Palmae určené na výsadbu s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto taxónom: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.

IRL, P (Azory), UK“

za bod 9 sa vkladá tento bod:

„10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Rastliny borovice Pinus L. určené na výsadbu, okrem plodov a osiva

UK“

ii)

písmeno b) sa mení takto:

v bode 1 sa v treťom stĺpci vypúšťa „P“;

v bode 2 sa text v treťom stĺpci nahrádza takto:

„E [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valencia)], EE, F (Korzika), IRL (okrem mesta Galway), I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], P, SI [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], SK [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v grófstve Down a volebného obvodu Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva Antrim; ostrova Man a Normanských ostrovov).“;

za bod 2 sa vkladá tento bod:

„3.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rastliny rodu Prunus L. určené na výsadbu, okrem osiva

UK“

iii)

v písmene c) bode 0.0.1 treťom stĺpci sa výraz „UK“ nahrádza výrazom „IRL, UK“;

iv)

písmeno d) sa mení takto:

pred bod 1 sa vkladá tento bod:

„01.

Candidatus Phytoplasma ulmi‘

Rastliny bresta Ulmus L. určené na výsadbu, okrem osiva

UK“

v bode 1 sa text v treťom stĺpci nahrádza takto:

„EL (okrem regionálnych jednotiek Argolida a Chania), M, P (okrem Algarve, Madeiry a okresu Odemira v regióne Alentejo)“.

3.

Časť B prílohy III sa mení takto:

a)

v bode 1 sa text v pravom stĺpci nahrádza takto:

„E [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valencia)], EE, F (Korzika), IRL (okrem mesta Galway), I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], P, SI [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], SK [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v grófstve Down a volebného obvodu Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva Antrim; ostrova Man a Normanských ostrovov).“;

b)

v bode 2 sa text v pravom stĺpci nahrádza takto:

„E [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valencia)], EE, F (Korzika), IRL (okrem mesta Galway), I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], P, SI [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], SK [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v grófstve Down a volebného obvodu Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva Antrim; ostrova Man a Normanských ostrovov).“;

4.

Príloha IV sa mení takto:

a)

Časť A sa mení takto:

i)

Oddiel I sa mení takto:

v bode 2 sa text v pravom stĺpci nahrádza takto:

„Obalový materiál z dreva:

je vyrobený z odkôrneného dreva špecifikovaného v prílohe I k medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 s názvom Regulation of wood packaging material in international trade (Požiadavky na drevený obalový materiál používaný v medzinárodnom obchode),

podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k uvedenej medzinárodnej norme, a

je na ňom označenie špecifikované v prílohe II k uvedenej medzinárodnej norme, na ktorom sa uvádza, že obalový materiál z dreva bol podrobený schválenému fytosanitárnemu ošetreniu v súlade s uvedenou normou.“;

v bode 5 sa text v ľavom stĺpci nahrádza takto:

„Drevo platana Platanus L., okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účely prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v Arménsku, vo Švajčiarsku alebo v USA.“;

za bod 7.3 sa vkladajú tieto body:

„7.4.

Tiež uvedené medzi číselnými znakmi KN v časti B prílohy V, drevo z rastlín Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok a pilín získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účely prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v Kanade a USA.

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)

má pôvod v oblasti bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);

alebo

b)

sa podrobilo náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola v celom profile dreva dosiahnutá minimálna teplota 56 °C nepretržite počas najmenej 30 minút; o tejto skutočnosti sa urobí záznam v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);

alebo

c)

sa náležitým spôsobom vystavilo ionizujúcemu žiareniu s cieľom dosiahnuť minimálnu absorbovanú dávku 1 kGy v celom objeme dreva; o tejto skutočnosti sa urobí záznam v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii).

7.5.

Tiež uvedené medzi číselnými znakmi KN v časti B prílohy V, drevo vo forme štiepok získaných úplne alebo čiastočne z rastlín Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L. s pôvodom v Kanade a USA.

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)

má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);

alebo

b)

bolo spracované na kúsky s hrúbkou a šírkou najviac 2,5 cm;

alebo

c)

sa podrobilo náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola v celom profile štiepok dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 minút; o tejto skutočnosti sa urobí záznam v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 písm. ii).“

v bode 14 sa text v pravom stĺpci nahrádza takto:

„Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A oddiele I bode 11.4 prílohy IV, úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nepozorovali žiadne príznaky ochorenia ‚Candidatus‘ Phytoplasma ulmi.“;

za bod 14 sa vkladá tento bod:

„14.1.

Rastliny určené na výsadbu, okrem štepov, odrezkov, rastlín vo forme pletivových kultúr, peľu a osiva, druhov Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L. s pôvodom v Kanade a USA.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bodoch 9 a 18 prílohy III, v časti B bodoch 1 a 2 prílohy III alebo v časti A oddiele I bodoch 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 a 23.2 prílohy IV, ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia a uvedenej v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);

alebo

b)

sa počas obdobia aspoň dvoch rokov pred vývozom alebo v prípade rastlín mladších ako dva roky počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste pestovania, ktoré je určené ako oblasť bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia:

i)

ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom,

a

ii)

ktoré sa každoročne podrobilo dvom úradným kontrolám na zistenie akýchkoľvek príznakov výskytu organizmu Saperda candida Fabricius vykonaným vo vhodnom čase;

a

iii)

kde sa rastliny vypestovali na mieste:

s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Saperda candida Fabricius,

alebo

s použitím vhodných preventívnych ošetrení a obkolesenom nárazníkovou zónou širokou najmenej 500 metrov, kde sa každoročne vo vhodnom čase vykonávajú úradné prieskumy na potvrdenie neprítomnosti organizmu Saperda candida Fabricius;

a

iv)

kde boli bezprostredne pred vývozom podrobené dôkladnej kontrole na zistenie výskytu Saperda candida Fabricius, najmä v stonkách rastliny, a to aj vrátane, ak je to vhodné, deštruktívneho odberu vzoriek.“

bod 16.2 sa nahrádza takto:

„16.2.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a ich hybridov s pôvodom v tretích krajinách

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na plody uvedené v časti A oddiele I bodoch 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 a 16.6 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

a)

plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii;

alebo

b)

plody majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmov Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii, v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode. ii), v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii;

alebo

c)

plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto bez výskytu organizmov Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);

alebo

d)

miesto pestovania a jeho bezprostredné okolie boli primerane ošetrené a boli podrobené pestovateľským postupom proti výskytu Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii,

a

plody boli ošetrené ortofenylfenátom sodným alebo iným účinným spôsobom uvedeným v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii), za predpokladu, že národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny Komisii vopred písomne oznámi spôsob ošetrenia,

a

úradné kontroly vykonané vo vhodnom čase pred vývozom preukázali, že plody nevykazujú príznaky výskytu Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);

alebo

e)

v prípade plodov určených na priemyselné spracovanie úradné kontroly vykonané pred vývozom preukázali, že plody nevykazujú príznaky výskytu Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii,

a

miesto pestovania a jeho bezprostredné okolie boli primerane ošetrené a boli podrobené pestovateľským postupom proti výskytu Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii,

a

pohyb, skladovanie a spracovanie sa uskutočňujú za podmienok, ktoré boli schválené v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2,

a

plody boli prepravované v individuálnych baleniach s označením, ktoré obsahuje kód vysledovateľnosti a informáciu o tom, že plody sú určené na priemyselné spracovanie,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii).“

bod 16.3 sa nahrádza takto:

„16.3.

Plody citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich hybridov s pôvodom v tretích krajinách

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na plody uvedené v časti A oddiele I bodoch 16.1., 16.2, 16.4. a 16.5. prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

a)

plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Cercospora angolensis Carv. et Mendes v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii;

alebo

b)

plody majú pôvod v oblasti uznanej za oblasť bez výskytu organizmu Cercospora angolensis Carv. et Mendes v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii), v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii;

alebo

c)

v mieste pestovania ani v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu Cercospora angolensis Carv. et Mendes a v žiadnych plodoch pozberaných v mieste pestovania sa pri primeraných úradných skúškach nezistili príznaky výskytu tohto organizmu.“

bod 16.4 sa nahrádza takto:

„16.4.

Plody citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich hybridov, okrem plodov Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka, s pôvodom v tretích krajinách

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na plody uvedené v časti A oddiele I bodoch 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 a 16.6 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

a)

plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii;

alebo

b)

plody majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii), za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii;

alebo

c)

plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto bez výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii),

a

na základe úradnej kontroly reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami sa zistilo, že plody nevykazujú príznaky prítomnosti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa;

alebo

d)

plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré bolo primerane ošetrené a podrobené pestovateľským opatreniam proti výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

a

počas vegetačného obdobia sa od začiatku posledného vegetačného cyklu vykonali úradné kontroly na mieste pestovania a v plodoch sa nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

a

počas úradnej kontroly reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami vykonávanej pred vývozom sa zistilo, že plody pozberané v mieste pestovania nevykazujú príznaky prítomnosti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);

alebo

e)

v prípade plodov určených na priemyselné spracovanie sa počas úradnej kontroly reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami zistilo, že plody pred vývozom nevykazujú príznaky prítomnosti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

a

vyhlásenie, že plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré bolo primerane ošetrené proti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa vo vhodnom termíne, sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii),

a

pohyb, skladovanie a spracovanie sa uskutočňujú za podmienok, ktoré boli schválené v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2,

a

plody boli prepravované v individuálnych baleniach s označením, ktoré obsahuje kód vysledovateľnosti a informáciu o tom, že plody sú určené na priemyselné spracovanie,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii).“

za bod 16.5 sa vkladá tento bod:

„16.6.

Plody papriky Capsicum (L.), citrónovníka Citrus L., okrem plodov rastlín Citrus limon (L.) Osbeck. a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L. s pôvodom v krajinách afrického kontinentu, na Kapverdách, Svätej Helene, Madagaskare, ostrove La Réunion, Mauríciu a v Izraeli

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na plody uvedené v časti A oddiele I bodoch 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 a 36.3 prílohy IV, úradné potvrdenie, že plody:

a)

majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;

alebo

b)

majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);

alebo

c)

majú pôvod v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto pestovania bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, a informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii),

a

úradné kontroly vykonané na mieste pestovania vo vhodnom čase počas vegetačného obdobia vrátane vizuálnej kontroly reprezentatívnych vzoriek plodov preukázali, že plody sú bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);

alebo

d)

boli účinne ošetrené schladením s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), alebo ošetrené iným účinným spôsobom s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a údaje o ošetrení by sa mali uvádzať na osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii) za predpokladu, že národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny Komisiu o spôsobe ošetrenia vopred písomne informuje.“

bod 18.2 sa nahrádza takto:

„18.2.

Rastliny Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., okrem plodov a osiva, s pôvodom v tretích krajinách

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A oddiele I bodoch 18.1 a 18.3 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny majú pôvod v krajine bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio;

alebo

b)

rastliny majú pôvod v oblasti bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia a čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 písm. ii);

alebo

c)

rastliny sa pestovali na mieste pestovania, ktoré je zaregistrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a pod jej dohľadom,

a

kde boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Trioza erytreae Del Guercio,

a

kde sa počas posledného úplného vegetačného obdobia pred presunom vo vhodnom čase vykonali dve úradné kontroly a na tomto mieste ani v okolitých oblastiach so šírkou aspoň 200 m sa nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Trioza erytreae Del Guercio.“

za bod 18.3 sa vkladá tento bod:

„18.4.

Rastliny Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr., okrem plodov a osiva, s pôvodom v tretích krajinách

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A oddiele I bodoch 18.1, 18.2 a 18.3 prílohy IV, úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmov Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny písomne oznámila Komisii;

alebo

b)

majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii), za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny písomne oznámila Komisii.“

v bode 19.2 v ľavom stĺpci sa výraz „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye“ nahrádza výrazom „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“

za bod 25.7 sa vkladajú tieto body:

„25.7.1.

Rastliny rajčiaka Solanum lycopersicum L. a ľuľka baklažánového Solanum melongena L., okrem plodov a osiva

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bode 13 prílohy III a v časti A oddiele I bodoch 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 a 45.3 prílohy IV, úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;

alebo

b)

majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, a čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii).

25.7.2.

Plody rajčiaka Solanum lycopersicum L. a ľuľka baklažánového Solanum melongena L.

Úradné potvrdenie, že plody:

a)

majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;

alebo

b)

majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);

alebo

c)

majú pôvod v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín označila za miesto bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) na základe úradných kontrol a prieskumov vykonaných počas posledných troch mesiacov pred vývozom, čo sa uvádza v kolónke Dodatočné vyhlásenie v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 písm. ii).“

v bode 52 v ľavom stĺpci sa výraz „Osivo kukurice Zea mais L.“ nahrádza výrazom „Osivo kukurice Zea mays L.“

ii)

Oddiel II sa mení takto:

za bod 8 sa vkladá tento bod:

„8.1.

Rastliny bresta Ulmus L. určené na výsadbu, okrem osiva

Úradné potvrdenie, že v mieste pestovania ani v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu ‚Candidatus Phytoplasma ulmi‘.“

bod 10.1 sa nahrádza takto:

„10.1.

Rastliny citrónovníka Citrus L., Choisya Kunth, kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich hybridov a rastliny Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., okrem plodov a osiva

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín označila ako oblasť bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;

alebo

b)

sa pestovali na mieste pestovania, ktoré je registrované príslušnými orgánmi v členskom štáte a je pod ich dohľadom,

a

kde boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Trioza erytreae Del Guercio,

a

kde sa počas posledného úplného vegetačného obdobia pred presunom vo vhodnom čase vykonali dve úradné kontroly a na tomto mieste ani v okolitých oblastiach so šírkou aspoň 200 m sa nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Trioza erytreae Del Guercio.“

v bode 12 sa v pravom stĺpci výraz „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye“ nahrádza výrazom „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“

b)

časť B sa mení takto:

i)

v bode 6.4 sa text v treťom stĺpci nahrádza takto:

„IRL, UK“;

ii)

v bode 12.1 sa text v treťom stĺpci nahrádza takto:

„IRL, UK“;

iii)

za bod 16 sa vkladá tento bod 16.1:

„16.1.

Rastliny borovice Pinus L. určené na výsadbu, okrem plodov a osiva

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bode 1 prílohy III, v časti A oddiele I bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10 prílohy IV, v časti A oddiele II bodoch 4 a 5 prílohy IV alebo v časti B bodoch 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 16 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller;

alebo

b)

rastliny sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;

alebo

c)

rastliny sa pestovali v škôlkach a tieto miesta vrátane ich okolia sú bez výskytu organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller na základe úradných kontrol a prieskumov, ktoré sa vykonali vo vhodnom čase;

alebo

d)

rastliny sa počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a boli vo vhodnom čase podrobené kontrole, pri ktorej sa zistilo, že sú bez výskytu organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

UK“

iv)

v bode 20.3 sa text v treťom stĺpci nahrádza takto:

„FI, LV, P (Azory), SI, SK“;

v)

za bod 20.3 sa vkladajú tieto body:

„20.4.

Rastliny s koreňmi, zasadené alebo určené na výsadbu, pestované na voľnej pôde

Existuje dôkaz, že rastliny majú pôvod na poli bez výskytu organizmu Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

P (Azory)

20.5.

Rastliny rodu Prunus L. určené na výsadbu, okrem osiva

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bodoch 9 a 18 prílohy III alebo v časti A oddiele I bodoch 19.2, 23.1 a 23.2 prílohy IV alebo v časti A oddiele II bodoch 12 a 16 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;

alebo

b)

rastliny sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;

alebo

c)

rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, ktoré počas posledného úplného vegetačného obdobia nevykazovali žiadne príznaky výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

a

za posledné úplné vegetačné obdobie sa na rastlinách na mieste pestovania nepozorovali žiadne príznaky výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;

alebo

d)

v prípade rastlín Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., u ktorých je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na predaj konečným spotrebiteľom, ktorí nie sú zapojení do profesionálneho pestovania rastlín, sa na mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

UK“

vi)

v bode 21 sa text v treťom stĺpci nahrádza takto:

„E [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Valencia)], EE, F (Korzika), IRL (okrem mesta Galway), I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], P, SI [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], SK [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v grófstve Down a volebného obvodu Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva Antrim; ostrova Man a Normanských ostrovov).“

vii)

v bode 21.1 sa text v druhom stĺpci nahrádza takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý zákaz v časti A bode 15 prílohy III týkajúci sa dovozu rastlín rodu Vitis L. okrem plodov z tretích krajín (okrem Švajčiarska) do Únie, úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

majú pôvod v chránených zónach uvedených v pravom stĺpci;

alebo

b)

boli vhodným spôsobom ošetrené s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) podľa špecifikácie schválenej v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2“

viii)

v bode 21.3 sa text v treťom stĺpci nahrádza takto:

„E [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Valencia)], EE, F (Korzika), IRL (okrem mesta Galway), I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], P, SI [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], SK [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v grófstve Down a volebného obvodu Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva Antrim; ostrova Man a Normanských ostrovov).“

ix)

za bod 21.3 sa vkladajú tieto body:

„21.4.

Rastliny Palmae určené na výsadbu s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bode 17 prílohy III alebo v časti A oddiele I bodoch 37 a 37.1 prílohy IV alebo v časti A oddiele II bode 19.1 prílohy IV, úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Paysandisia archon (Burmeister);

alebo

b)

sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Paysandisia archon (Burmeister) určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;

alebo

c)

rástli minimálne dva roky pred svojím vývozom alebo pohybom na mieste svojho pestovania:

ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom,

a

kde boli rastliny umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Paysandisia archon (Burmeister),

a

na ktorom sa počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase vrátane kontrol bezprostredne pred presunom z tohto miesta pestovania nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Paysandisia archon (Burmeister).

IRL, MT, UK

21.5.

Rastliny Palmae určené na výsadbu s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto taxónom: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bode 17 prílohy III alebo v časti A oddiele I bodoch 37 a 37.1 prílohy IV alebo v časti A oddiele II bode 19.1 prílohy IV, úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

alebo

b)

sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;

alebo

c)

rástli minimálne dva roky pred svojím vývozom alebo pohybom na mieste svojho pestovania:

ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom,

a

kde boli rastliny umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

a

na ktorom sa počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase vrátane kontrol bezprostredne pred presunom z tohto miesta pestovania nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

IRL, P (Azory), UK“

x)

v bodoch 24.1 a 24.2 sa text v treťom stĺpci nahrádza takto:

„IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), UK, S, FI“;

xi)

bod 24.3 sa nahrádza takto:

„24.3.

Rastliny begónie Begonia L. určené na výsadbu, okrem osiva, hľúz a podzemkov, a rastliny Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L. určené na pestovanie, okrem osiva

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A oddiele I bode 45.1 prílohy IV, ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že:

a)

príslušné rastliny pochádzajú z oblasti, v ktorej nie je známy výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie);

alebo

b)

neboli pozorované žiadne príznaky napadnutia rastlín molicou Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) v mieste pestovania počas úradných kontrol vykonaných aspoň raz za každé tri týždne počas deviatich týždňov pred uvedením na trh;

alebo

c)

v prípadoch, že bol v mieste pestovania zistený výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), rastliny, ktoré sa držali alebo pestovali na tomto mieste pestovania, boli vhodne ošetrené tak, aby sa zabezpečila neprítomnosť molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a následne v príslušnom mieste pestovania nebol v dôsledku zavedenia vhodných postupov zameraných na vyhubenie molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred presunom z tohto miesta pestovania ani postupmi monitorovania počas celého uvedeného obdobia zistený výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie);

alebo

d)

v prípade tých rastlín, u ktorých je podľa obalu alebo vývoja kvetov, alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj konečným spotrebiteľom, ktorí nie sú zapojení do profesionálneho pestovania rastlín, boli rastliny bezprostredne pred ich presunom podrobené úradnej kontrole a zistilo sa, že sú bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie).

IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), UK, S, FI“

xii)

v bode 33 sa text v treťom stĺpci nahrádza takto:

„IRL, UK“;

5.

Príloha V sa mení takto:

a)

Časť A sa mení takto:

i)

Oddiel I sa mení takto:

bod 1.4 sa nahrádza takto:

„1.4.

Rastliny Choisya Kunth, kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich hybridov, rastliny z čeľade rutovité Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a vinič Vitis L., okrem plodov a osiva.“

v bode 1.7 písmene b) sa tabuľka nahrádza takto:

„Číselný znak KN

Opis

4401 12 00

Neihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách

4401 22 00

Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva

4401 40 90

Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované

ex 4403 12 00

Surové neihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4403 99 00

Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) alebo eukalyptu (Eucalyptus spp.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami

ex 4404 20 00

Neihličnaté štiepané tyče, koly, kolíky a stĺpiky z neihličnatého dreva, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané

ex 4407 99

Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus (Prunus spp.), jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm“

bod 2.1 sa nahrádza takto:

„2.1.

Rastliny určené na výsadbu, okrem osiva, rodu jedle Abies Mill., zeleru voňavého Apium graveolens L., Argyranthemum spp., asparágusu lekárskeho Asparagus officinalis L, astry Aster spp., kapusty Brassica spp., gaštana Castanea Mill., uhorky Cucumis spp., chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a hybridov, Exacum spp., jahody Fragaria L., gerbery Gerbera Cass., gypsomilky Gypsophila L., všetky odrody novoguinejských hybridov netýkavky Impatiens L., šalátu Lactuca spp., smrekovca Larix Mill., margaréty Leucanthemum L., lupiny Lupinus L., muškátu Pelargonium l'Hérit. ex Ait., smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L., platana Platanus L., topoľa a osiky Populus L., slivky Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., duglasky Pseudotsuga Carr., duba Quercus L., maliny a ostružiny Rubus L., špenátu Spinacia L., vratiča Tanacetum L., jedľovca Tsuga Carr., Ulmus L., železníka Verbena L. a ostatných rastlín bylinných druhov, okrem rastlín z čeľade Gramineae, určené na výsadbu, okrem cibúľ, podzemkov, pakoreňov, osiva a hľúz.“

ii)

Oddiel II sa mení takto:

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.

Rastliny určené na výsadbu, okrem osiva, repy obyčajnej Beta vulgaris L., platana Platanus L., topoľa a osiky Populus L., rodu Prunus L. a duba Quercus spp., okrem druhu Quercus suberUlmus L.“;

za bod 1.3 sa vkladá tento bod:

„1.3.1.

Rastliny Palmae určené na výsadbu s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto taxónom: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.“

v bode 1.10 písmene b) sa tabuľka nahrádza takto:

„Číselný znak KN

Opis

4401 11 00

Ihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách

4401 12 00

Neihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách

4401 21 00

Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva

4401 22 00

Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva

4401 40 90

Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované

ex 4403 11 00

Surové ihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4403 12 00

Surové neihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4403 21

Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 22 00

Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 23

Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 24 00

Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 25

Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 26 00

Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 99 00

Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) alebo eukalyptu (Eucalyptus spp.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami

ex 4404

Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané

4406

Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z dreva

ex 4407

Ihličnaté drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

ex 4407 99

Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus (Prunus spp.), jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm“

bod 2.1 sa nahrádza takto:

„2.1.

Rastliny begónie (Begonia L.) určené na výsadbu, okrem podzemkov, osiva a hľúz, a rastliny Dipladenia A.DC., prýštca najkrajšieho Euphorbia pulcherrima Willd., figovníka Ficus L., ibišteka Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L. určené na pestovanie, okrem osiva.“

b)

Časť B sa mení takto:

i)

Oddiel I sa mení takto:

v bode 1 sa výraz „Zea mais L.“ nahrádza výrazom „Zea mays L.“;

v bode 2 sa desiata zarážka „Amiris P. Browne“ nahrádza výrazom „Amyris P. Browne“;

bod 3 sa mení takto:

prvá zarážka sa nahrádza takto:

„—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a ich hybridy, Momordica L., Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.“;

dopĺňa sa táto zarážka:

„—

Punica granatum L. s pôvodom v krajinách afrického kontinentu, na Kapverdách, Svätej Helene, Madagaskare, ostrove La Réunion, Mauríciu a v Izraeli.“

bod 6 sa mení takto:

v písmene a) sa dopĺňa táto zarážka:

„—

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L. vrátane opracovaného dreva, okrem triesok a pilín, s pôvodom v Kanade alebo USA“;

tabuľka v písmene b) sa nahrádza takto:

„Číselný znak KN

Opis

4401 11 00

Ihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách

4401 12 00

Neihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách

4401 21 00

Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva

4401 22 00

Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva

4401 40 10

Piliny, neaglomerované

4401 40 90

Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované

ex 4403 11 00

Surové ihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4403 12 00

Surové neihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4403 21

Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 22 00

Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 23

Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 24 00

Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 25

Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 26 00

Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

4403 91 00

Surové dubové drevo (Quercus spp.),tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami

4403 95

Surové drevo z brezy (Betula spp.), okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

4403 96 00

Surové drevo z brezy (Betula spp.), okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

4403 97 00

Surové drevo z topoľa a osiky (Populus spp.), tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami

ex 4403 99 00

Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) alebo eukalyptu (Eucalyptus spp.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami

ex 4404

Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané

4406

Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z dreva

ex 4407

Ihličnaté drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4407 91

Drevo z duba (Quercus spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

ex 4407 93

Drevo z javora Acer saccharum Marsh, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4407 94

Drevo z druhov rodu Prunus (Prunus spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4407 95

Drevo z jaseňa (Fraxinus spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4407 96

Drevo z brezy (Betula spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4407 97

Drevo z topoľa a osiky (Populus spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

ex 4407 99

Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus (Prunus spp.), jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4408 10

Ihličnaté listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm

4416 00 00

Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny suda)

9406 10 00

Montované stavby z dreva“

ii)

Oddiel II sa mení takto:

v bode 7 písmene b) sa tabuľka nahrádza takto:

„Číselný znak KN

Opis

4401 11 00

Ihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách

4401 12 00

Neihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách

4401 21 00

Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva

4401 22 00

Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva

4401 40 90

Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované

ex 4403 11 00

Surové ihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4403 12 00

Surové neihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4403 21

Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 22 00

Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 23

Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 24 00

Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 25

Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 26 00

Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac

ex 4403 99 00

Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) alebo eukalyptu (Eucalyptus spp.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami

ex 4404

Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané

4406

Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z dreva

ex 4407

Ihličnaté drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

ex 4407 99

Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus (Prunus spp.), jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly z dreva, káblové bubny z dreva, jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny, nástavné rámy paliet z dreva

9406 10 00

Montované stavby z dreva“